NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

TILDELING I FORHÅNDSDEFINERTE OMRÅDER 2021UTVINNINGSTILLATELSENR. 1140FORPETROLEUMSVIRKSOMHET

Equinor Energy AS

Aker BP ASAved kongelig resolusjon 11.03.2022Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge2Ved kongelig resolusjon 11.03.2022 er bestemt:

I medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) tildeles utvinningstillatelse nr. 1140 for petroleumsvirksomhet.

Rettighetshaver er:

Equinor Energy AS

Aker BP ASA60 %

40 %For utvinningstillatelsen og virksomheten som utøves i medhold av denne gjelder

vilkårene nedenfor og de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.5(77,*+(7(5205c'(2*9$5,*+(7a)Utvinningstillatelsen gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av

petroleum innenfor det området som omfattes av tillatelsen:

Kvadrant

nr.:Blokk

nr.:Km²:15

15

15

152

3

5

620,472 km²

23,279 km²

63,121 km²

55,606 km²Sum areal:162,478 km²Hjørnekoordinater (Datum=ED50):

%ORNN GHO 

58°45'N 1°40'E

58°45'N 1°34'01.06"E

58°47'N 1°34'32.94"E

58°47'N 1°40'E

%ORNN GHO 

58°45'N 1°46'E

58°45'N 1°40'E

58°47'N 1°40'E

58°47'N 1°47'E

58°46'N 1°47'E

58°46'N 1°46'EDokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge3%ORNN GHO 

58°40'N 1°40'E

58°40'N 1°36'E

58°39'N 1°36'E

58°39'N 1°34'E

58°40'N 1°34'E

58°40'N 1°32'42.50"E

58°45'N 1°34'01.06"E

58°45'N 1°40'E

%ORNN GHO 

58°40'N 1°40'E

58°45'N 1°40'E

58°45'N 1°46'E

58°40'N 1°46'E

58°40'N 1°45'E

58°39'N 1°45'E

58°39'N 1°44'E

58°40'N 1°44'E

b)Utvinningstillatelsen gjelder til og med 11.03.2028 (initiell periode).c)Når arbeidsforpliktelsen som nevnt i pkt. 4 er oppfylt, kan rettighetshaver kreve at

utvinningstillatelsen forlenges i medhold av petroleumsloven § 3-9 annet ledd.

Varigheten av en slik forlengelse settes til 20 år.d)Krav om forlengelse i henhold til bokstav c) kan fremsettes for den delen av

området for utvinningstillatelsen som er omfattet av innsendt plan for utbygging

og drift (utbyggingsplan). Departementet fastsetter utstrekningen av det området

som skal beholdes, på bakgrunn av innsendt utbyggingsplan.e)De(n) del(er) av området for utvinningstillatelsen som det ikke kan kreves

forlengelse for etter bokstav d), bortfaller på tidspunktet for utløpet av den initielle

periode.$5($/$9*,)7Ved forlengelse av den initielle periode og ved forlengelse i henhold til pkt. 1 c) skal

rettighetshaver betale en arealavgift i samsvar med den til enhver tid gjeldende

lovgivning. Beløpet skal innbetales til Oljedirektoratet.Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge423(5$7‘5Equinor Energy AS er utpekt og har påtatt seg vervet som operatør.$5%(,'6)253/,.7(/6(Rettighetshaver er pålagt en arbeidsforpliktelse som beskrevet under og som i sin

helhet skal være gjennomført innen 11.03.2028.

Om arbeidsforpliktelsen og gjennomføringen av denne gjelder følgende:

a)Rettighetshaver skal innen 1 år fra tildelingstidspunktet anskaffe og reprosessere

moderne 3D-seismikk (havbunnsnodeseismikk) og gjennomføre geologi- og

geofysikkstudier.b)Rettighetshaver skal innen 1 år fra tildelingstidspunktet vedta om det skal bores

en undersøkelsesbrønn. Vedtak om boring fattes i medhold av Avtale for

petroleumsvirksomhet artikkel 3.2. Dersom det fattes vedtak om boring av

undersøkelsesbrønnen, videreføres utvinningstillatelsen.

Dersom det ikke fattes vedtak om boring av en undersøkelsesbrønn, men én eller

flere rettighetshavere likevel ønsker å bore denne, må den/de berørte andeler

enten overtas av en utenforstående tredjemann eller av den/de øvrige

rettighetshavere for å sikre 100 % deltakelse i utvinningstillatelsen. Artikkel 24 om

uttreden i Avtale for petroleumsvirksomhet, Vedlegg A gjelder tilsvarende så langt

den passer. Såfremt andelen ikke overtas av en utenforstående tredjemann eller av

den/de øvrige rettighetshavere, anses vedtak om boring ikke fattet. Den/de

øvrige rettighetshavere må innen 30 dager fra vedtaksdato gi styringskomiteen

melding om de ønsker å overta deltakerandelen.

For å videreføre utvinningstillatelsen, må den/de øvrige rettighetshaver(e) uten

ugrunnet opphold søke departementet, med kopi til Oljedirektoratet om å få bore

undersøkelsesbrønnen. Dersom departementet ikke godkjenner søknaden,

bortfaller utvinningstillatelsen. Et eventuelt operatørskifte er betinget av

departementets godkjennelse i medhold av petroleumsloven § 3-7.

En endringsavtale til Avtale for petroleumsvirksomhet, Spesielle bestemmelser

som reflekterer en rettighetshavers uttreden og et eventuelt operatørskifte skal

oversendes departementet for godkjennelse så snart som mulig, jf. artikkel 8 i

Avtale for petroleumsvirksomhet, Spesielle bestemmelser.

Dersom ingen rettighetshavere ønsker å bore undersøkelsesbrønnen, vil

utvinningstillatelsen bortfalle i sin helhet 1 år etter tildelingstidspunktet.Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge5Rettighetshaver skal senest innen 1 år fra tildelingstidspunktet skriftlig underrette

departementet, med kopi til Oljedirektoratet om sin beslutning.

c)Rettighetshaver skal innen 3 år fra tildelingstidspunktet ta stilling til om det skal

fattes en beslutning om konkretisering (BOK).

I tilfelle en/flere rettighetshavere ikke ønsker å fatte beslutning om

konkretisering, må den/de berørte andeler enten overtas av en utenforstående

tredjemann eller av den/de øvrige rettighetshavere for å sikre 100 % deltakelse i

beslutningen om konkretisering. Artikkel 24 om uttreden i Avtale for

petroleumsvirksomhet, Vedlegg A gjelder tilsvarende så langt den passer. Såfremt

andelen ikke overtas av en utenforstående tredjemann eller av den/de øvrige

rettighetshavere, anses beslutning om konkretisering ikke fattet. Den/de øvrige

rettighetshavere må innen 30 dager fra vedtaksdato gi styringskomiteen melding

om de ønsker å overta deltakerandelen.

For å videreføre utvinningstillatelsen må den/de øvrige rettighetshaver(e) uten

ugrunnet opphold søke departementet, med kopi til Oljedirektoratet om å få

videreføre utvinningstillatelsen. Dersom departementet ikke godkjenner

søknaden, bortfaller utvinningstillatelsen. Et eventuelt operatørskifte er betinget

av departementets godkjennelse i medhold av petroleumsloven § 3-7.

En endringsavtale til Avtale for petroleumsvirksomhet, Spesielle bestemmelser

som reflekterer en rettighetshavers uttreden og et eventuelt operatørskifte skal

oversendes departementet for godkjennelse så snart som mulig, jf. artikkel 8 i

Avtale for petroleumsvirksomhet, Spesielle bestemmelser.

Fattes det ikke BOK, vil utvinningstillatelsen bortfalle i sin helhet 3 år etter

tildelingstidspunktet.

Rettighetshaver skal senest innen 3 år fra tildelingstidspunktet skriftlig underrette

departementet, med kopi til Oljedirektoratet om sin beslutning.d)Rettighetshaver skal innen 5 år fra tildelingstidspunktet ta stilling til om det skal

utarbeides en utbyggingsplan for forekomsten (Beslutning om Videreføring –

BOV).

I tilfelle en/flere rettighetshavere ikke ønsker å delta i utforming av en

utbyggingsplan, må den/de berørte andeler enten overtas av en utenforstående

tredjemann eller av den/de øvrige rettighetshavere for å sikre 100 % deltakelse i

utbyggingsplanen. Artikkel 24 om uttreden i Avtale for petroleumsvirksomhet,

Vedlegg A gjelder tilsvarende så langt den passer. Såfremt andelen ikke overtas av

en utenforstående tredjemann eller av den/de øvrige rettighetshavere, anses

beslutning om videreføring ikke fattet. Den/de øvrige rettighetshavere må innenDokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge630 dager fra vedtaksdato gi styringskomiteen melding om de ønsker å overta

deltakerandelen.

For å videreføre utvinningstillatelsen, må den/de øvrige rettighetshaver(e) uten

ugrunnet opphold søke departementet, med kopi til Oljedirektoratet om å få

videreføre utvinningstillatelsen. Dersom departementet ikke godkjenner

søknaden, bortfaller utvinningstillatelsen. Et eventuelt operatørskifte er betinget

av departementets godkjennelse i medhold av petroleumsloven § 3-7.

En endringsavtale til Avtale for petroleumsvirksomhet, Spesielle bestemmelser

som reflekterer en rettighetshavers uttreden og et eventuelt operatørskifte skal

oversendes departementet for godkjennelse så snart som mulig, jf. artikkel 8 i

Avtale for petroleumsvirksomhet, Spesielle bestemmelser.

Fattes det ikke BOV, vil utvinningstillatelsen bortfalle i sin helhet 5 år etter

tildelingstidspunktet.

Rettighetshaver skal senest innen 5 år fra tildelingstidspunktet skriftlig underrette

departementet, med kopi til Oljedirektoratet om sin beslutning.

e)Rettighetshaver skal innen 6 år fra tildelingstidspunktet vedta om det skal

innsendes en utbyggingsplan for den/de aktuelle forekomsten(e) til

departementet for godkjennelse. Vedtak om innsendelse av utbyggingsplan fattes

i medhold av Avtale for petroleumsvirksomhet, Spesielle bestemmelser, artikkel

3.2.

Dersom det ikke fattes vedtak om innsendelse av en utbyggingsplan for den/de

aktuelle forekomstene, men én eller flere rettighetshavere likevel ønsker å sende

inn utbyggingsplan, må den/de berørte andeler enten overtas av en

utenforstående tredjemann eller av den/de øvrige rettighetshavere for å sikre 100

% deltakelse i utvinningstillatelsen. Artikkel 24 om uttreden i Avtale for

petroleumsvirksomhet, Vedlegg A gjelder tilsvarende så langt den passer. Såfremt

andelen ikke overtas av en utenforstående tredjemann eller av den/de øvrige

rettighetshavere, anses vedtak om innsendelse av utbyggingsplan ikke fattet. Et

eventuelt operatørskifte er betinget av departementets godkjennelse etter

petroleumsloven § 3-7.

En endringsavtale til Avtale for petroleumsvirksomhet, Spesielle bestemmelser

som reflekterer en rettighetshavers uttreden og et eventuelt operatørskifte skal

oversendes departementet for godkjennelse så snart som mulig, jf. artikkel 8 i

Avtale for petroleumsvirksomhet, Spesielle bestemmelser.

Dersom utbyggingsplan ikke innsendes, vil utvinningstillatelsen bortfalle i sin

helhet 6 år etter tildelingstidspunktet.Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge7f)Ved eventuell søknad om endring av arbeidsforpliktelsen, skal rettighetshaver

oversende Oljedirektoratet kopi av all dokumentasjon som er nødvendig for å

vurdere søknaden.g)Ved en eventuell boring skal rettighetshaver foreta kjerneboringer og andre

prøver eller registreringer som Oljedirektoratet anser nødvendig for evaluering av

eventuelle forekomster. Det skal legges spesiell vekt på kjerneboring i alle

prospektive intervaller. Prøvetakingen skal følges opp av grundige analyser og

tolkninger.h)Undersøkelsesbrønn er definert som en brønn som undersøker en klart definert

geologisk enhet (avgrenset etter ett eller flere av følgende kriterier: struktur,

litologi, facies eller trykk) og som i den vedtatte boreposisjon gjennomborer alle

prospektive intervaller som ligger innenfor arbeidsforpliktelsen som definert

ovenfor. Dersom rettighetshaver ønsker å få en brønn godkjent som

undersøkelsesbrønn, kan godkjennelse innhentes fra Oljedirektoratet på forhånd.

Det forutsettes at relevante data og tolkninger følger søknaden, og at boringen

blir gjennomført som planlagt.',9(56(9,/.c5a) Generelle krav

Det må tas særlige hensyn til fiskeriaktiviteten og forekomst av marine organismer

under planleggingen av boreaktiviteten. I forkant av leteboringer skal det iverksettes

tiltak for å informere berørte interesser.

Ved planleggingen av seismiske aktiviteter skal rettighetshaverne ta særlig hensyn til

fiskeriaktivitetene og til forekomst av kritiske stadier av marine organismer når

programmene utformes.

Rettighetshaverne pålegges å foreta nødvendig kartlegging av eventuelle forekomster

av korallrev og andre verdifulle bunnsamfunn, herunder viktige tobishabitater som kan

bli berørt ved petroleumsvirksomhet i de aktuelle blokkene. Det vises til Mareano

[www.mareano.no] for informasjon om påviste korallrev på norsk kontinentalsokkel.

Data fra kartlegging av havbunnen skal gjøres tilgjengelig for Mareano i den grad

tilgjengeliggjøring ikke er hindret av konfidensialitetsforpliktelser og det ikke er av

konkurransemessig betydning å hemmeligholde dataene.

Nye utvinningstillatelser skal iverksette nødvendige tiltak for å sikre at korallrev og

annen sårbar bunnfauna ikke skades av petroleumsaktivitet. Det må påregnes særlige

krav for å unngå direkte fysisk skade på revene fra bunninnretninger og

ankerkjettinger, nedslamming fra borekaks og forurensing fra produsert vann.Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge8Rettighetshaverne pålegges å kartlegge og rapportere funn av skipsvrak og andre

kulturminner som kan bli berørt ved aktivitet i de aktuelle blokkene og, i samarbeid

med kulturminneforvaltningen, sikre at eventuelle kulturminner ikke skades av

petroleumsaktiviteten.

Operatøren skal på vegne av interessentskapet søke Miljødirektoratet (MDir) om

tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven i god tid før planlagt aktivitet.

Nullutslippsmålet slik det er omtalt bl.a. i Meld. St. 20 (2019-2020) gjelder for

operasjonelle utslipp av olje, tilsatte kjemikalier og naturlig forekommende stoffer i

produsert vann, inkludert radioaktive stoffer fra alle operasjoner offshore. Det skal som

hovedregel ikke slippes ut miljøfarlige stoffer til sjø. Det er videre et mål å minimere

risiko for miljøskade forårsaket av utslipp av andre kjemiske stoffer. Nullutslippsmålet

gjelder for alle operasjoner offshore, både bore- og brønnoperasjoner, produksjon og

utslipp fra rørledninger. For hvert enkelt felt skal det ved valg av tiltak for å oppnå

nullutslippsmålet foretas en helhetsvurdering av flere forhold, herunder miljømessige

konsekvenser, sikkerhetsmessige forhold, reservoarmessige forhold og

kostnadsmessige forhold. For en slik vurdering av tiltak vises det bl.a. til

konsekvensutredningen som i henhold til petroleumsloven skal gjennomføres som en

del av plan for utbygging og drift.

For å møte alle typer utfordringer uavhengig av naturgitte og operasjonelle forhold, har

myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og næringen utviklet et

omfattende HMS-regelverk som stiller krav til sikkerhet og styring. For å sikre

forsvarlig petroleumsvirksomhet er det viktig at relevante operasjonelle usikkerhets- og

risikofaktorer er godt forstått og ivaretatt før leteboring og utbygging skjer. Operatøren

skal gjennom sitt arbeid med risikostyring synliggjøre vurderinger som ligger til grunn

for risikoreduserende tiltak, herunder forebyggende tiltak og beredskap mot akutt

forurensning, jf. forskrift 29. april 2010 nr. 611 om styring og opplysningsplikt i

petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg.

Oppdatert kunnskap om forekomst av sjøfugl i områder som kan påvirkes av utslipp fra

petroleumsvirksomheten foreligger, og regjeringen ser fortsatt behov for å utvide

kunnskapsbasen. I planleggingen og reguleringen av virksomheten brukes alltid

oppdatert kunnskap, noe som bidrar til at beslutninger til enhver tid treffes på et best

mulig faktagrunnlag og fundamentert på oppdaterte kost-/nyttevurderinger. Det

forventes at industrien vil bidra til kartleggingen av sjøfugl i forbindelse med

konsekvensutredninger som følger med eventuelle planer for utbygging og drift for nye

selvstendige utbygginger.

På norsk kontinentalsokkel er det etablert et trafikkseparasjonssystem som er godkjent

av FNs skipsfartsorganisasjon IMO. Ved petroleumsaktivitet i eller i nærheten av slike

geografisk bestemte trafikkseparasjonssystemer må rettighetshaverne i god tid førDokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge9aktiviteten finner sted avklare den planlagte aktiviteten med Kystverket for å sikre

ivaretakelsen av sjøsikkerheten.

I sårbare områder vil det bli stilt strengere krav til virksomhet for å unngå skade i tråd

med HMS-regelverkets risikotilnærming.

b) Spesielle krav

6SHVLHOOHNUDYIRU1RUGVM¡HQ

I kystsonen fra Stad til Lista skal rettighetshaver i et belte på 25 km fra grunnlinjen

sikre reell kapasitet innen kystnær beredskap og strandrensing, uten at den er basert

på kommunale og statlige beredskapsressurser.$97$/(5Rettighetshaver skal innen 30 dager etter tildeling av utvinningstillatelsen inngå

vedlagte:

-Avtale for petroleumsvirksomhet-Vedlegg A: Samarbeidsavtale-Vedlegg B: RegnskapsavtaleTillegg til, endring i eller unntak fra avtalen med vedlegg er betinget av departementets

godkjennelse.$19(1'(/6($91256.5(77All virksomhet som drives på bakgrunn av denne utvinningstillatelse skal være regulert

av den til enhver tid gjeldende norsk rett og bygge på norsk kontraktstradisjon.',63(16$6-21Departementet, eller den det bemyndiger, kan dispensere fra bestemmelsene i denne

utvinningstillatelsen. En søknad om dispensasjon sendes departementet, med kopi til

Oljedirektoratet av all dokumentasjon som er nødvendig for å vurdere søknaden.Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge10Denne utvinningstillatelse er utferdiget i 3 originaler, hvorav departementet beholder

en.

Oslo, 11.03.2022DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT_________________

Terje Aasland_________________

Gunnar HognestadDokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeVEDLEGG TIL UTVINNINGSTILLATELSE NR. 1140

TILDELING I FORHÅNDSDEFINERTE OMRÅDER

2021AVTALE

FOR

PETROLEUMSVIRKSOMHETDokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeAVTALE FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET TIL

UTVINNINGSTILLATELSE NR. 1140

SPESIELLE BESTEMMELSER1Bakgrunn

Ved kongelig resolusjon 11.03.2022 er

Equinor Energy AS

Aker BP ASA

i fellesskap tildelt utvinningstillatelse nr. 1140 for petroleumsvirksomhet

(Utvinningstillatelsen) som omfatter blokkene 15/2, 3, 5 og 6.

I henhold til punkt 6 i Utvinningstillatelsen inngås i dag følgende Avtale for

petroleumsvirksomhet (”Avtalen”) mellom rettighetshaverne i Utvinningstillatelsen.

Avtalen består av:

a) Spesielle bestemmelser

b) Vedlegg A - Samarbeidsavtale (”Vedlegg A”)

c) Vedlegg B - Regnskapsavtale (”Vedlegg B”)

Ved Avtalen oppretter Partene et interessentskap med formål å drive

petroleumsvirksomhet i henhold til Utvinningstillatelsen.

Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom bestemmelsene i de Spesielle

bestemmelsene, Vedlegg A og Vedlegg B, får de Spesielle bestemmelsene

anvendelse foran Vedlegg A og B, og Vedlegg A får anvendelse foran Vedlegg B.Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge2Partene og Deltakerandeler

Partene i denne Avtale og deres Deltakerandel er som følger:

Equinor Energy AS

Aker BP ASA60 %

40 %Partenes andeler i interessentskapet skal til enhver tid være identisk med Partenes

andeler i Utvinningstillatelsen.3Stemmeregler3.1Når ikke annet er bestemt i Avtalen, avgir hvert Medlem stemme etter

Deltakerandelen Medlemmet representerer.3.2Når ikke annet er bestemt i Avtalen, foreligger vedtak i styringskomiteen når minst 2

av Medlemmene som til sammen representerer minst 50 % av Deltakerandelene har

stemt for et forslag.

Styringskomiteen kan ikke treffe noe vedtak som er egnet til å gi visse Parter eller

andre en urimelig fordel på andre Parters eller interessentskapets bekostning.3.3Til vedtak i spørsmål angående tilbakelevering av deler av det området

Utvinningstillatelsen omfatter eller oppgivelse av Utvinningstillatelsen kreves

enstemmighet i styringskomiteen.3.4Ved enhver endring i interessentskapet, enten i antall deltakere eller i Deltakerandelene, skal interessentskapet foreslå nye stemmeregler. Stemmereglene skal

godkjennes av Departementet. I mangel av forslag kan Departementet fastsette nye

stemmeregler for interessentskapet. De nye stemmereglene skal utformes slik at den

enkelte Parts stemmevekt påvirkes minst mulig.4Operatør

Equinor Energy AS er utpekt og har påtatt seg vervet som operatør (”Operatøren”)

for Utvinningstillatelsen.Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge5Definisjoner

Definisjonene i Vedlegg A skal også gjelde for de Spesielle bestemmelser så langt de

er anvendelige.6Varighet

Denne Avtale skal være bindende for Partene i det tidsrom Utvinningstillatelsen

gjelder med tillegg av den tid som er nødvendig for en forsvarlig avvikling av

virksomheten og for gjennomføring av disponeringsvedtak i henhold til artikkel 30 i

Vedlegg A.7Utvinningstillatelser med to rettighetshavere

I utvinningstillatelser med to rettighetshavere skal Vedlegg A – Samarbeidsavtalen

artikkel 16.2 lyde:

”En Part kan oversende utbyggingsplan med tilhørende dokumentasjon til

Departementet og andre relevante myndigheter sammen med søknad om

godkjennelse av utbyggingsplanen.”8Godkjennelse

Endringer i, unntak fra eller tillegg til Avtalen skal forelegges Departementet for

godkjennelse.9Anvendelse av norsk rett

Denne Avtale er undergitt norsk rett.Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeDenne Avtale er undertegnet i 3 originaler, hvorav Partene og Departementet skal ha en hver.

__________________

Sted_____________________

Dato________________________

Equinor Energy AS

________________________

Aker BP ASADokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeVEDLEGG TIL UTVINNINGSTILLATELSE 1140Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeVEDLEGG A – SAMARBEIDSAVTALEINNHOLDSFORTEGNELSEDEFINISJONER ………………………………………………………………………………4

I.INTERESSENTSKAPETARTIKKEL 1.STYRINGSKOMITÉ .............................................................................................. 6ARTIKKEL 2.MØTER OG SAKSBEHANDLING ....................................................................... 7ARTIKKEL 3.OPERATØREN ....................................................................................................... 8ARTIKKEL 4.SKIFTE AV OPERATØR ..................................................................................... 10ARTIKKEL 5.PARTNERFORUM ............................................................................................... 11II.ØKONOMIARTIKKEL 6.FELLESMASSEN ................................................................................................. 14ARTIKKEL 7.ANSVAR OG BETALING ................................................................................... 14ARTIKKEL 8.TILSKUDDSPLIKT.............................................................................................. 14ARTIKKEL 9.MISLIGHOLD ...................................................................................................... 15ARTIKKEL 10.REGNSKAP .......................................................................................................... 16III.VIRKSOMHETENARTIKKEL 11.VIRKSOMHETSSTYRING ................................................................................. 17ARTIKKEL 12.ARBEIDSPROGRAM, BUDSJETT, UTGIFTSFULLMAKTER M.V. .............. 19ARTIKKEL 13.ANSKAFFELSER ................................................................................................. 25ARTIKKEL 14.FORSIKRINGER .................................................................................................. 26IV.UTBYGGINGARTIKKEL 15.FORSLAG OM UTBYGGING ............................................................................. 28ARTIKKEL 16.UTBYGGINGSPLAN ........................................................................................... 29ARTIKKEL 17.UTBYGGING ....................................................................................................... 29V.VIRKSOMHET PÅ EGEN RISIKOARTIKKEL 18.VIRKSOMHET PÅ EGEN RISIKO ..................................................................... 31ARTIKKEL 19.UTBYGGING PÅ EGEN RISIKO ....................................................................... 332Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeVI.UTTAK AV PETROLEUMARTIKKEL 20.UTTAK AV OLJE ................................................................................................ 35ARTIKKEL 21.ÅRSUTTAK AV OLJE ......................................................................................... 36ARTIKKEL 22.UTTAK AV NATURGASS .................................................................................. 37VI.OVERDRAGELSE M.M.ARTIKKEL 23.OVERDRAGELSE AV DELTAKERANDEL ..................................................... 38ARTIKKEL 24.UTTREDEN .......................................................................................................... 38ARTIKKEL 25.OPPLØSNING ...................................................................................................... 39VII.ØVRIGE BESTEMMELSERARTIKKEL 26.TRANSAKSJONER AV SEISMISKE DATA, BORE-RESULTATER MV. ..... 41ARTIKKEL 27.OPPLYSNINGSPLIKT OG HEMMELIGHOLDELSE ....................................... 41ARTIKKEL 28.MEDDELELSER .................................................................................................. 42ARTIKKEL 29.TVISTER............................................................................................................... 43ARTIKKEL 30.AVSLUTNING AV PETROLEUMSVIRKSOMHETEN .................................... 43ARTIKKEL 31.AVSLUTNINGSPLAN ......................................................................................... 44ARTIKKEL 32.GJENNOMFØRING AV EN AVSLUTNINGSPLAN ......................................... 453Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeDEFINISJONER

Med mindre annet er bestemt gjelder følgende definisjoner:

1. "Brutto bokførte verdier" betyr den enkelte Parts andel av de totale akkumulerte

utbyggingskostnader som etter oppgave fra Operatøren er belastet felleskontoen.

2. "Deltakerandel" betyr den prosentvise ideelle andel en Part til enhver tid har i

Utvinningstillatelsen og interessentskapet eller hvor omstendighetene tilsier dette, i en

virksomhet på egen risiko.

3. "Forekomst" er en ansamling av petroleum i en geologisk enhet, avgrenset av

bergarttyper ved strukturelle eller stratigrafiske grenser, kontaktflate mellom petroleum

og vann i formasjonen, eller en kombinasjon av disse, slik at den petroleum som

omfattes overalt er i trykkommunikasjon gjennom væske eller gass.

4. "Investeringsperioden" betyr det tidsrom som vil medgå til å gjennomføre planlagte

investeringer.

5. "Kvartal" betyr 3 sammenhengende kalendermåneder som begynner fra og med den 1/1,

1/4, 1/7 eller 1/10.

6. "Medlem" betyr en Parts representant i styringskomiteen.

7. "Naturgass" betyr alle hydrokarboner som er gassformige ved standard atmosfærisk

trykk og temperatur, inkludert ikke-hydrokarbongass som er i forbindelse med og

produsert sammen med gassformige hydrokarboner. Kvantumet uttrykkes i standard

kubikkmeter.

8. "Olje" betyr all annen petroleum enn naturgass, og som ved standard atmosfærisk trykk

og temperatur er i flytende form.

9. "Part" betyr selskap som er rettighetshaver og har Deltakerandel. Selskaper som har

Deltakerandel som gruppe anses som en Part.

10. "Petroleum" betyr alle flytende og gassformige hydrokarboner som finnes i naturlig

tilstand i undergrunnen, samt andre stoffer som utvinnes i forbindelse med slike

hydrokarboner, herunder svovel, men ikke bunnfall og vann.

11. "Programperioden" er ett kalenderår med mindre styringskomiteen bestemmer noe

annet.

12. "Regnskapsår" er ett kalenderår.

13. "Standard atmosfærisk trykk" er 1.01325 bar. "Standard atmosfærisk temperatur" er 15

grader C.4Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge14. "Tilknyttet selskap" betyr:

a) selskap som direkte eller indirekte innehar mer enn 50% av aksjekapitalen eller

stemmene eller på annen måte direkte eller indirekte utøver kontroll med en av

Partene (morselskap),

b) selskap i hvilket en av Partene direkte eller indirekte innehar mer enn 50% av

aksjekapitalen eller stemmene eller på annen måte direkte eller indirekte utøver

kontroll (datterselskap),

c) selskap hvis aksjekapital eller stemmer direkte eller indirekte og med mer enn

50% innehas av eller som på annen måte direkte eller indirekte kontrolleres av

ett eller flere foretak som på sin side direkte eller indirekte har mer enn 50% av

aksjekapitalen eller stemmene eller på annen måte direkte eller indirekte utøver

kontroll med en av Partene (søsterselskap).

15. "År" er ett kalenderår.

Interessentskap opprettet i henhold til denne Avtalen er ikke å anse som selskap, jfr. lov 21.

juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (selskapsloven) § 1-1 fjerde

ledd.5Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeI.ARTIKKEL 1.INTERESSENTSKAPETSTYRINGSKOMITÉ1.1Før interessentskapet begynner sin virksomhet skal det opprettes en styringskomité.

Hver Part oppnevner ett Medlem med varamedlem, og kan når som helst foreta ny

oppnevning.1.2Operatørens Medlem er formann i styringskomiteen. I hans fravær skal hans

varamedlem fungere som formann.1.3Styringskomiteen er interessentskapets øverste organ. Hver Part skal bidra til styring

og kontroll av interessentskapets virksomhet.

Styringskomiteen skal ha en sentral rolle i interessentskapets strategiarbeid med fokus

på mål, valg av kurs og overvåking av virksomheten. Styringskomiteen skal sikre

balanse mellom strategisk tilrettelegging, overvåking og kontroll.

Styringskomiteen fastsetter retningslinjer for og fører kontroll med Operatørens

virksomhet. Komiteen kan gi generelle og konkrete direktiver om hvordan Operatøren

skal utføre sine oppgaver.

Styringskomiteen kan forlange å få seg forelagt enhver sak som angår

interessentskapets virksomhet og ta avgjørelser i slike saker.

Styringskomiteen kan opprette underkomiteer for særskilt fastlagte saksområder og

kan fastsette deres mandat. Slike komiteer er rådgivende med mindre annet er sagt i

denne Avtale eller er fastsatt av styringskomiteen. Alle Partene skal ha rett til å være

representert i underkomiteen med mindre annet er sagt i Avtalen.1.4Styringskomiteen skal selv behandle og avgjøre saker om:

a) Oppnevning av revisor for interessentskapet og for Operatørens virksomhet,

b) forhold som nevnt i artikkel 3.3 i Spesielle bestemmelser,

c) enhver form for samarbeid med rettighetshavere på andre konsesjonsområder,

d) erstatningskrav av prinsipiell betydning eller av vesentlig størrelse,6Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norgee) enhver annen sak som den får seg forelagt av en av Partene,

f) enhver annen sak der dette går frem av denne Avtale, og

g) anskaffelses- og kontraktsstrategi, med mindre noe annet følger av denne Avtale.ARTIKKEL 2.

2.1MØTER OG SAKSBEHANDLINGFormannen innkaller til møter i styringskomiteen. Møte skal holdes minst én gang hver

tredje måned med mindre Medlemmene enstemmig vedtar noe annet. Et Medlem kan

selv innkalle til møte dersom formannen ikke etterkommer anmodning om å gjøre

dette.

Innkallelsen skal være Medlemmene i hende senest 10 forretningsdager før møtet. Den

skal i det minste angi tid og sted for møtet og hvilke saker som skal behandles, samt

inneholde forslag til vedtak med tilstrekkelig bakgrunnsmateriale. Et Medlem kan med

minst 5 forretningsdagers varsel til formannen og de øvrige Medlemmer kreve at andre

saker føres opp på sakslisten for møtet.

Saker som ikke er ført opp på sakslisten, kan bare behandles på møtet dersom samtlige

Medlemmer er enige om dette.2.2Under behandling av saker i styringskomiteen kan Medlemmene møte med nødvendig

sakkyndig personell. Antallet kan begrenses av styringskomiteen. Komiteen kan vedta

at bare Medlemmene skal være til stede når det stemmes over et forslag.2.3Formannen sørger for føring av møteprotokoll. Referat skal sendes til Medlemmene

innen 14 forretningsdager. Medlemmene skal uten ugrunnet opphold underrette

formannen om referatet godkjennes, eventuelt angi de rettelser eller tilføyelser som

kreves. Underretning om rettelser og tilføyelser skal samtidig gis til de øvrige

Medlemmer.

Har formannen ikke mottatt underretning fra et Medlem innen 14 forretningsdager

etter at det mottok referatet, skal Medlemmet anses å ha godkjent referatet.

Formannen skal påse at godkjente referater undertegnes av Medlemmene og at kopi

av underskrevet original sendes disse innen 14 forretningsdager etter undertegning.

Styringskomiteen kan beslutte at bekreftelse fra Partene har samme virkning som

undertegning. Formannen skal i så fall påføre referatet at slik bekreftelse er avgitt.2.4Medfører en uventet hendelse at det ikke er tid til å innkalle til et møte, kan formannen

ved elektronisk kommunikasjon, telefaks eller annen skriftlig henvendelse til

7Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeMedlemmene forelegge en sak til avstemning i styringskomiteen. Tilsvarende gjelder

dersom formannen finner at det ikke er nødvendig å innkalle til møte for å fatte

beslutning i en sak.

Henvendelsen fra formannen skal inneholde forslag til vedtak med tilstrekkelig

bakgrunnsmateriale, samt angi fristen for å avgi stemme. Resultatet av avstemningen

skal straks meddeles skriftlig til Medlemmene.ARTIKKEL 3.

3.1OPERATØRENOperatøren skal utføre og forestå den daglige ledelse av interessentskapets virksomhet.

Virksomheten skal utføres i samsvar med denne Avtale, vedtak i styringskomiteen,

vilkårene i Utvinningstillatelsen, gjeldende lovgivning og andre myndighetsvedtak.

Operatøren skal ikke ha fortjeneste eller tap ved utførelse av sitt verv, med mindre

annet følger av bestemmelser i denne Avtale.3.2Når ikke annet er bestemt, er det Operatøren som opptrer utad på vegne av Partene i

interessentskapet. Herunder har Operatøren rett og plikt til å innhente nødvendige

samtykker, godkjennelser og tillatelser, inngå nødvendige avtaler i interessentskapets

navn og til å betale i rett tid alle utgifter som virksomheten etter Avtalen medfører for

Partene i interessentskapet.3.3Operatøren skal forberede de saker som skal behandles i styringskomiteen. Han skal

holde komiteen informert om forhold som kan være av betydning for interessentskapet.

Operatøren skal innrette virksomheten slik at styringskomiteen og Partene kan føre

tilsyn med den og for øvrig få adgang i Norge til all informasjon vedrørende

virksomheten.3.4Rapporter og annen informasjon om virksomheten skal utarbeides og sendes til

styringskomiteen så snart slik informasjon foreligger, eller så ofte styringskomiteen

eller en Part med rimelighet ber om det. Dette gjelder bl.a.:

a) Kopi av logger,

b) kopi av journaler om boreoperasjoner,

c) kopi av testrapporter og rapporter om analyser etc.,

d) kopi av den endelige brønnrapport ("final well report" med "composite log"),8Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norgee) kopi av geologiske og geofysiske rapporter, kart i forbindelse med arbeid som er

utført av Operatøren eller entreprenører som er engasjert av Operatøren, unntatt

magnetiske bånd. De skal oppbevares av Operatøren i Norge og gjøres tilgjengelig

for Partene på forespørsel,

f) felt- og borehullsdata, inkludert reservoarstudier og vurderinger av reserver,

g) kjerner og prøver av bergarter og væsker fra borehullene. Prøver og kjerner som er

igjen etter fordeling til Partene og norske myndigheter, skal lagres i Norge,

h) kopi av detaljerte endelige rapporter for hver fullført brønn, og rapporter om senere

endringer og reparasjoner inkludert resultatene fra utførte funksjonstester og "flow

test",

i) kopi av daglige og periodiske rapporter om undersøkelse, utbygging, vedlikehold,

produksjon og øvrige aktiviteter. Rapportene skal blant annet inneholde

opplysninger om problemer eller uhell med en uttalelse om årsak og en beskrivelse

av utbedringsarbeid. Rapportene i utbyggingsfasen skal blant annet gi en oversikt

over fremdriften. Produksjonsrapportene skal blant annet inneholde opplysninger

om mengde og kvalitet av produsert Petroleum,

j) kopi av beredskapsplaner,

ulykkesrapporter,sikkerhetshåndbøker,sikkerhetsrapporterogk) oversikt over Operatørens organisasjon og hvordan Operatøren, entreprenørene og

underentreprenørene til enhver tid har bemannet sin organisasjon forsåvidt gjelder

virksomhet i henhold til denne Avtale,

l) kopi av utredninger og vurderinger av teknisk, økonomisk og annen art i

forbindelse med virksomheten,

m) kopi av rapporter sendt til norske myndigheter av Operatøren og kopi av referater

og korrespondanse mellom Operatøren og norske myndigheter vedrørende

virksomheten etter denne Avtale,

n) periodiske utviklings- og statusrapporter. Slike rapporter skal redegjøre for

eventuelle vesentlige avvik i forhold til godkjent budsjett og arbeidsprogram.

Det kan kreves at Operatøren skal utarbeide endringer i eller tillegg til foreliggende

informasjon.

3.5Påføres interessentskapet eller noen av Partene tap som følge av Operatørens utførelse

av sitt verv som operatør, er Operatøren bare ansvarlig dersom tapet skyldes forsett

eller grov uaktsomhet utvist av ledelsen eller overordnet personell hos Operatøren eller

noen av Operatørens Tilknyttede selskaper.9Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeOperatøren er i intet tilfelle ansvarlig for avbrudd og annet produksjonstap. Operatøren

er heller ikke ansvarlig for tap Partene har lidt i forbindelse med skader påført

tredjemann utenfor sikkerhetssonen, forårsaket av utslipp av Petroleum, utover det tap

Operatøren påføres som Part.

Tilsvarende ansvarsbegrensning gjelder for Part som utfører arbeidet i Operatørens

sted.ARTIKKEL 4.SKIFTE AV OPERATØR4.1Operatøren kan si opp sin stilling som operatør med 6 måneders skriftlig varsel.

Styringskomiteen kan med samtykke fra Departementet pålegge Operatøren å fortsette

inntil et annet selskap er klar til å overta operatøroppgaven.4.2Styringskomiteen kan si opp Operatøren. Oppsigelsen skal grunngis og gis med 6

måneders varsel.

Før vedtak treffes om oppsigelse, skal Operatøren ha anledning til å uttale seg i møte

i styringskomiteen. Operatøren avgir ikke stemme i spørsmål om oppsigelse. Vedtak

om oppsigelse krever enstemmighet blant de Medlemmer av styringskomiteen som har

rett til å stemme.

Med samtykke fra Departementet kan oppsigelse skje med øyeblikkelig virkning

dersom:

a) En av Operatørens ledelse eller overordnet personell har påført Partene økonomisk

tap på grunn av forsett eller grov uaktsomhet,

b) Operatøren eller noen av hans Tilknyttede selskaper som nevnt i definisjonens

punkt 14 a) erklæres konkurs, begjærer gjeldsforhandling åpnet eller blir insolvent,

c) noen av Operatørens Tilknyttede selskaper oppløses, eller

d) Operatøren overdrar sin Deltakerandel eller en vesentlig del av denne til en annen.4.3Operatøren skal samarbeide med den nye operatøren om overføring av

operatøransvaret.

Når oppsigelse foreligger, skal styringskomiteen sørge for revisjon av fellesregnskapet

og for registrering av utstyr, forsyninger og annet som er skaffet av Operatøren for

interessentskapets virksomhet. Lagret Petroleum skal også registreres.10Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeOperatøren skal senest ved operatørskifte og uten vederlag gi den nye operatøren:

a) Alle kontrakter/avtaler, aktiva, kjerneprøver, loggundersøkelser, journaler, data

etc. som han har hatt i sin varetekt som operatør,

b) alle opplysninger og data som trengs til nøyaktig rapportering i den periode

operatørskiftet foregår,

c) regnskapsbøker, fortegnelser og konti for interessentskapets virksomhet. Dog skal

Operatøren beholde bilag m.v. for kontroll av Partene så lenge Avtalen er virksom,

og deretter i et tidsrom som følger av lovgivningen eller av krav fra

styringskomiteen, og

d) kopier av dokumenter Operatøren beholder.

Operatøren er ansvarlig overfor de øvrige Parter for utgiftene ved operatørskiftet,

dersom oppsigelse er foretatt etter artikkel 4.1 eller artikkel 4.2 tredje avsnitt bokstav

a) til d).

4.4Styringskomiteen skal innen 60 dager etter oppsigelsen sende forslag om ny operatør

til Departementet. Blir ikke dette gjort, eller godkjenner ikke Departementet forslaget,

kan Departementet utpeke ny operatør.ARTIKKEL 5.PARTNERFORUM5.1Operatøren skal etablere et partnerforum (Partnerforum) for interessentskap med

samme operatør. Hver deltaker i interessentskapene skal oppnevne ett medlem og ett

varamedlem, og kan når som helst foreta ny oppnevning.5.2Operatørens medlem er formann i Partnerforum. I hans fravær skal hans varamedlem

fungere som formann.5.3Formannen innkaller til møter i Partnerforum. Møte skal holdes minst én gang hvert

år, og i hvert fall skal et møte avholdes før Operatørens oversendelse av forslag til

arbeidsprogram og budsjett i samsvar med artikkel 12, dog senest 15. september.

Innkallelsen skal være deltakerne i hende senest 10 forretningsdager før møtet. Den

skal angi tid og sted for møtet og hvilke saker som skal behandles samt inneholde

tilstrekkelig bakgrunnsmateriale. En deltaker kan med minst 5 forretningsdagers varsel

til formannen og de øvrige deltakere kreve at andre saker, jfr artikkel 5.5, føres opp på

sakslisten for møtet.11Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeSaker som ikke er ført på sakslisten, kan bare behandles på møtet dersom alle

deltakerne i interessentskapene er til stede i Partnerforum og er enige om at saken kan

tas opp i møtet.

Det enkelte interessentskap kan etter vedtak i styringskomiteen kreve at formannen i

Partnerforum innkaller til møte for behandling av sak angitt i artikkel 5.5.

I saker om uavklarte revisjonsmerknader innkaller formannen Partnerforum for

behandling av saken etter reglene i Vedlegg B – Regnskapsavtale.

5.4Det foretas felles drøftelse av sakene i Partnerforum. Partnerforum har ingen

vedtakskompetanse.5.5Partnerforum behandler saker som er felles for alle Operatørens interessentskap

vedrørende Operatørens kostnadsbelastninger og andre felles saker innenfor reglene i

Vedlegg A – Samarbeidsavtale, Vedlegg B – Regnskapsavtale og gjeldende

lovgivning. Dette omfatter bl.a.:

a) Operatørens fordelingsmetoder for belastning av kostnader,

b) avgrensningskriterier for belastning av Operatørens kostnader til Felleskontoen og

Operatørens egenkostnader,

c) Operatørens timerater, effektiviseringstiltak og strekkmål,

d) benchmarking av Operatørens kostnader,

e) omorganiserings- eller restruktureringskostnader som Operatøren foreslår å belaste

alle interessentskap etter regler fastsatt i Vedlegg B – Regnskapsavtale, og

f) uavklarte revisjonssaker fra felles revisjon av Operatøren etter regler fastsatt i

Vedlegg B – Regnskapsavtale.

Operatøren og de øvrige deltakerne i interessentskapene forplikter seg til å søke

løsninger på de saker som tas opp i Partnerforum og gjennomføre disse løsningene i

de enkelte interessentskapene.5.6Under behandling av saker i Partnerforum kan medlemmene møte med nødvendig

sakkyndig personell. Antallet kan begrenses av Partnerforum.5.7Formannen sørger for føring av møteprotokoll. Referat skal sendes til medlemmene

innen 14 forretningsdager. Medlemmene skal uten ugrunnet opphold underrette

formannen om referatet godkjennes, eventuelt angi de rettelser eller tilføyelser som

kreves. Underretning om rettelser og tilføyelser skal samtidig gis til de øvrige

medlemmer.12Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeHar formannen ikke mottatt underretning fra et medlem innen 14 forretningsdager etter

at det mottok referatet, skal medlemmet anses å ha godkjent referatet.

Formannen skal påse at godkjente referater undertegnes av medlemmene og at kopi av

underskrevet original sendes disse innen 14 forretningsdager etter undertegning.

Skriftlig eller elektronisk bekreftelse fra medlemmene har samme virkning som

undertegning. Formannen skal i så fall påføre referatet at slik bekreftelse er gitt.13Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeII.ARTIKKEL 6.

6.1ØKONOMIFELLESMASSENHver Part har en ideell andel i den formuesmasse, herunder rettigheter av enhver art,

som er ervervet eller utviklet av Operatøren eller noen av Partene på vegne av

interessentskapet. Dette gjelder også produsert Petroleum som ikke er overtatt av noen

Part.

Størrelsen av den ideelle andel er lik Deltakerandelen.ARTIKKEL 7.ANSVAR OG BETALING7.1Partene hefter i forhold til hverandre prinsipalt proratarisk og subsidiært solidarisk for

de forpliktelser som oppstår på grunn av interessentskapets virksomhet, når ikke annet

er bestemt i Avtalen. Dette gjelder uten hensyn til ansvarsforholdet overfor

tredjemenn.7.2Hver Part skal betale sin del av arealavgift. Betaler ikke en Part sin del, skal Operatøren

betale på dennes vegne og fordele beløpet mellom de øvrige Parter etter

Deltakerandelene.7.3Ingen av de øvrige Parter kan etter denne Avtale holdes ansvarlige etter artikkel 7.1

for direkte skatter som en Part plikter å betale.

Hver Part skal betale de direkte skatter som han blir ilignet.ARTIKKEL 8.

8.1TILSKUDDSPLIKTPartene plikter å skyte inn tilstrekkelig beløp til å dekke alle utgifter som følger av

interessentskapets virksomhet.

Når ikke annet fremgår av Utvinningstillatelsen, skal størrelsen på hver Parts tilskudd

beregnes etter Deltakerandelen på betalingstidspunktet.14Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge8.2Utfyllende bestemmelser om Partenes tilskuddsplikt i denne sammenheng er nærmere

fastsatt i Vedlegg B – Regnskapsavtale.ARTIKKEL 9.

9.1MISLIGHOLDDersom en Part ikke oppfyller sin betalingsforpliktelse etter artikkel 7 eller 8, skal de

beløp han ikke betaler forskutteres av de øvrige Parter i samsvar med

Deltakerandelene. Etter varsel til Parten kan de øvrige Parter dekke forskutteringer

som er foretatt eller forestående, ved å overta hans del av den Petroleum som

produseres. Overtatt Petroleum anses som uttatt av misligholderen. Avregning foretas

etter den til enhver tid gjeldende normpris, eller oppnådd pris dersom normpris ikke

fastsettes.

Har en Part misligholdt sin betalingsforpliktelse etter artikkel 7, 8 eller foregående

ledd, skal han svare forsinkelsesrente etter artikkel 1.2.2 i Vedlegg B –

Regnskapsavtale.9.2Er misligholdet ikke opphørt innen 5 forretningsdager etter at Parten har mottatt påkrav

fra Operatøren, mister han sin stemmerett og adgang til data og opplysninger så lenge

misligholdet varer. Den misligholdende Part er likevel bundet av interessentskapets

vedtak.

Operatøren skal gi styringskomiteen og Departementet underretning om mislighold

som omfattes av dette punkt.

Misligholdet anses for opphørt når den misligholdende Part har oppfylt sin betalingsforpliktelse med påløpte renter til de øvrige Parter, fratrukket avregning for eventuell

overtatt Petroleum.9.3Varer en Parts mislighold mer enn 3 måneder etter at Operatøren har underrettet

styringskomiteen, Departementet og de(n) som har registrert panterett i

Deltakerandelen, kan de øvrige Parter kreve at Parten overdrar sin Deltakerandel til

dem med virkning fra utløpet av kalendermåneden da kravet fremsettes. Et slikt krav

går foran avtale om overdragelse av Deltakerandelen og forkjøpsrett etter artikkel 23.

Panthavere har rett til å innbetale forfalte tilskudd i overensstemmelse med påkravet

med befriende virkning for misligholdende Part.

Vederlaget avtales mellom Partene, men skal ikke overstige bokført verdi av Partens

andel av investeringene i forbindelse med virksomheten på konsesjonsområdet med

fradrag for ubetalt tilskudd, eventuelle panteheftelser og kostnadene ved overdragelse.

Som bokført verdi regnes her differansen mellom Brutto bokført verdi på tidspunktet

for overdragelsen og de samlede bedriftsøkonomiske avskrivninger i samsvar med god

regnskapsskikk frem til dette tidspunktet.15Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeNår oppgjør er foretatt i samsvar med foregående ledd, skal Deltakerandelen overføres

heftelsesfritt.

9.4Den Deltakerandel som overdras, fordeles mellom de øvrige Parter etter deres

Deltakerandeler med mindre annet avtales. Det ansvar den misligholdende Part måtte

ha for ubetalte tilskudd eller andre udekkede forpliktelser etter Avtalen, overtas da av

de øvrige Parter.

Den misligholdende Part skal imidlertid fortsatt være ansvarlig for forpliktelser som

er uoppfylt på tidspunktet for overdragelsen og som er stiftet ved skadevoldelse,

myndighetsvedtak eller på annen måte uavhengig av vedtak i interessentskapet.9.5Skyldes en Parts vedvarende mislighold inngrep fra norsk myndighet, kan krav om

overdragelse av Deltakerandel etter reglene i artikkel 9.3 ikke fremsettes på grunn av

misligholdet. Ved slikt mislighold mister ikke Parten sin adgang til data og

opplysninger.ARTIKKEL 10.REGNSKAP10.1Operatøren fører regnskap i Norge for all virksomhet etter Avtalen i samsvar med lover

og forskrifter, god regnskapsskikk i Norge og bestemmelsene i Vedlegg B –

Regnskapsavtale. Regnskapene skal føres slik at de øvrige Parter kan kontrollere

Operatørens virksomhet. Regnskapene skal herunder vise de felles operasjoner og

virksomhet i hver enkelt Forekomst på konsesjonsområdet.10.2Utfyllende bestemmelser om Operatørens føring av regnskapene er fastsatt i Vedlegg

B – Regnskapsavtale.16Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeIII.ARTIKKEL 11.

11.1VIRKSOMHETENVIRKSOMHETSSTYRINGKrav til virksomhetsstyring

Styringskomiteen skal sikre at det etableres prosesser for helhetlig virksomhetsstyring

for å oppnå høyest mulig verdiskaping og som ivaretar kravene til helse, miljø og

sikkerhet. Operatøren skal utarbeide og kontinuerlig videreutvikle prosesser for

virksomhetsstyring. Operatørens styringssystem skal ligge til grunn for

interessentskapets virksomhetsstyring. Virksomhetsstyringen skal integrere

interessentskapets styrings- og oppfølgingsarbeid, herunder strategiutvikling,

målstyring, beslutningsprosesser, prosesser for vesentlige anskaffelser, risikostyring

og rapportering.

Virksomhetsstyringen skal tilpasses virksomhetens fase og aktivitetsnivå.11.2Mål og strategiutvikling

Styringskomiteen skal etablere overordnede målsettinger for virksomheten i

interessentskapet. Operatøren skal utarbeide strategier for realisering av målene og

skal fremlegge disse for styringskomiteen.

I forbindelse med etablering av mål og strategier skal Operatøren legge frem for

styringskomiteen en beskrivelse av muligheter for å øke inntekter, redusere kostnader

og forbedre helse, miljø og sikkerhet. Det skal legges vekt på sammenligning med og

læring fra tilsvarende og annen virksomhet.11.3Langtidsplan

Operatøren skal fremlegge forslag til langtidsplan for styringskomiteen.

Langtidsplanen skal reflektere fastlagte mål og strategier og være tilpasset

virksomhetens fase og de utfordringer interessentskapet står overfor.

Det skal tilstrebes konsistens mellom langtidsplanen og de årlige arbeidsprogram og

budsjett.

Langtidsplanen skal beskrive interessentskapets langsiktige og overordnede

ambisjoner, mål og hovedaktiviteter. Styringskomiteen skal årlig ta stilling til om det

er behov for å oppdatere langtidsplanen.

I arbeidet med langtidsplanen skal interessentskapets virksomhet vurderes i forhold til

mulige synergier gjennom samarbeid med rettighetshavere på andre

konsesjonsområder.

17Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge11.4Målstyring

Operatøren skal utarbeide relevante styringsparametere for kortsiktig og langsiktig

måloppnåelse og fremlegge disse for styringskomiteen.

Operatøren skal i forbindelse med budsjettbehandlingen utarbeide en oversikt som

viser utviklingen i forhold til de etablerte styringsparametrene og fremlegge denne for

styringskomiteen.

Mål for valgte styringsparametere skal fremgå av arbeidsprogram og budsjett og skal

fremlegges for styringskomiteen til godkjennelse.11.5Beslutningsprosesser

Styringskomiteen skal i forbindelse med fastsettelse av arbeidsprogram og budsjett

etablere og godkjenne en plan for vesentlige beslutninger for det kommende År,

herunder krav til behandlings- og beslutningsprosesser.11.6Risikostyring

Operatøren skal etablere og vedlikeholde prosesser, prosedyrer og planer for

risikostyring og synliggjøre en systematisk prosess for identifisering og styring av

risiko.

Operatøren skal, for større prosjekter eller spesielle aktiviteter som innebærer

betydelig risikoeksponering, fremlegge en oversikt over risikostyringen for

styringskomiteen.11.7Oppfølging av virksomheten

Operatøren skal følge opp virksomheten i henhold til de rammer som er fastlagt av

styringskomiteen og jevnlig rapportere status, avvik og tiltak til styringskomiteen.

Operatøren skal hver måned utarbeide periodiske rapporter. Rapporten skal ta

utgangspunkt i aktivitetene i rapporteringsperioden og valgte styringsparametere, og

fokusere på avvik og behov for korrigerende tiltak.

Operatøren skal, med mindre annet besluttes av styringskomiteen, inkludere en

oppdatert prognose for Året i månedsrapport for april, juli og oktober.18Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeARTIKKEL 12.12.1ARBEIDSPROGRAM, BUDSJETT, UTGIFTSFULLMAKTER

M.V.Generelt

Arbeidsprogram og budsjett skal konkretisere hovedaktiviteter og økonomiske

rammer for det kommende Året og inkludere foreløpige estimat for aktiviteter som er

planlagt fremlagt for styringskomiteen for godkjenning i løpet av budsjettåret

(opsjonsbudsjett).

Arbeidsprogrammet skal blant annet:

a) Definere klare mål, leveranser og tidsfrister for vesentlige aktiviteter,

b) synliggjøre hvordan aktivitetene i kommende År bidrar til realisering av mål

fastlagt for virksomheten, og

c) identifisere vesentlige risikoelementer og aktuelle tiltak for styring av risiko.12.2Arbeidsprogram og budsjett – tidsfrister

Operatøren skal hvert År innen 1. juni sende styringskomiteen en kortfattet oversikt

over de økonomiske rammer og målsettinger for letevirksomheten, driften og

investeringsvirksomheten det kommende Året. Oversikten skal spesifisere de viktigste

inntekts- og kostnadsbestemmende forutsetninger og ha fokus på nivå og utvikling.

Operatøren skal hvert År innen 1. oktober sende styringskomiteen forslag til arbeidsprogram for letevirksomheten, driften og investeringsvirksomheten med lete-, driftsog investeringsbudsjett for det påfølgende Året, et langtidsbudsjett for drift og

investeringer for de påfølgende 3 År, samt oppdaterte kostnadsestimater for

letevirksomheten og driften for inneværende År og planlagte investeringer for hele

investeringsperioden.

I utarbeidelsen av forslag til arbeidsprogram og budsjett, skal Operatøren involvere

Partene før forslaget sendes til styringskomiteen for endelig fastsettelse.

Styringskomiteen skal innen 1. desember hvert År fastsette arbeidsprogrammet og

lete-, drifts- og investeringsbudsjettene for neste År, samt godkjenne drifts- og

investeringsbudsjettet for de påfølgende 3 År og for hele investeringsperioden.

En Part kan i budsjettåret foreslå at styringskomiteen vedtar endringer i

arbeidsprogrammet og budsjettene.

Operatøren skal hvert År innen utgangen av januar utarbeide og sende Partene en

periodisering av drifts- og investeringsbudsjett for inneværende År.19Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeTidsfrister som nevnt i denne artikkel kan endres av styringskomiteen samt av

Operatøren, dersom rapporteringsplikten overfor myndighetene tilsier dette.

12.3Budsjettforslagets hovedelementer

Budsjettforslaget for kommende År skal inneholde et driftsbudsjett og et

investeringsbudsjett. Operatørens fordelingsmetoder for belastning av kostnader skal

angis.

I investeringsbudsjettet skal faste poster og betingede poster angis særskilt. Utgifter i

forbindelse med undersøkelse etter Petroleum, leteboring og evaluering av oppdagede

Forekomster skal ikke medtas i investeringsbudsjettet, med mindre styringskomiteen

vedtar noe annet.12.4Budsjettpostenes struktur og innhold

De poster som angis nedenfor skal benyttes for budsjett, rapportering og avregning,

men styringskomiteen kan beslutte større detaljering av poster.

Budsjett/arbeidsprogram, månedsrapport og avregning skal spesifiseres i følgende

poster:PostDefinisjon/Beskrivelse1 Leting

1.1 Geologi og geofysikk

1.2 Seismikk

1.3 Spesielle studier

1.4 Andre utforskningskostnaderKostnader knyttet til blokkevaluering og generell

utforskningsaktivitet.

Kostnader knyttet til innsamling, prosessering,

reprosessering og testprosessering av geofysiske

data.

Kostnader knyttet til dedikerte studier i tidlig fase

(eksempelvis studie av migrasjon, modning av

hydrokarboner, om fellen er tett etc).

Kostnader knyttet til datalagring, kjerneprøver,

administrasjon og andre letekostnader.2 Leteboring og testing

2.1 Regionale posisjoneringskostnaderKostnader knyttet til innsamling og prosessering av

geofysiske data for valg av brønnlokasjon.2.2 Brønn X

2.2.1 Boring2.2.2 TestingKostnader knyttet til boring, komplettering og

plugging av brønn. Inkluderer også

planleggingskostnader.

Kostnader knyttet til all testing og datainnsamling i

brønnen, normalt kun ved funn. Inkluderer også

prøveproduksjon.20Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgePostDefinisjon/Beskrivelse3 FeltevalueringVurderinger av utbyggingsalternativer.

Kostnader knyttet til geologi, geofysikk, samt

vurdering av ulike utbyggingsalternativer og

kommersielle aktiviteter.3.1 Funn A

3.2 Funn B

4 Konseptstudier4.1 Prosjekt ADenne fasen starter ved konseptvalg

Kostnader knyttet til konseptutviking av et mulig

prosjekt fra og med beslutning om videreføring i

planfasen. Det forutsettes at beslutningspunkt om

konseptvalg er passert og at en fortsetter utvikling av

et konkret konsept. Inneholder normalt både interne

og eksterne aktiviteter (studier, pre-engineering,

Front End Engineering Design, PUD-arbeid etc).4.2 Prosjekt B

5 Investeringer5.1 UtbyggingsinvesteringerDenne fasen starter når beslutning om

gjennomføring av et utbyggingsprosjekt er fattet.

Utbyggingsinvesteringer gjelder utbygging av nye

ressurser. Det vil alltid være konseptstudier i forkant

av en slik investering.

Prosjektet er budsjettmessig sanksjonert ved

godkjent PUD/PAD. Enkelte prosjekter har PUD

fritak.5.1.1 Delprosjekt X5.2 DriftsinvesteringerDriftsinvesteringer er varige investeringer som:

- Øker produksjonskapasiteten

- vesentlig øker kvaliteten og dermed verdien av

produktene

- vesentlig forbedrer produksjonsprosessen og

derigjennom vesentlig senker nivået på øvrige

produksjonskostnader

- tiltak som forbedrer sikkerhet og som

forhindrer/reduserer fremtidig forurensning av

miljøet

- utvidelser av anlegget og/eller nye funksjoner

Normalt er dette påkostninger mot driftsmiddel som

er tatt i bruk (i etterkant av prosjektinvesteringen) og

som ikke klassifiseres som vedlikehold.5.2.1 Delprosjekt X5.3 ProduksjonsboringProduksjonsboring er alle aktiviteter knyttet til

boring og komplettering av produksjons- og

injeksjonsbrønner i etterkant av beslutning om

prosjektgjennomføring, og/eller besluttede nye

brønner eller brønnmål i produksjonsfasen. Til

produksjonsboring hører også alle

tilknyttede/indirekte aktiviteter med formål

produksjonsboring (f.eks. brønnplanlegging,

mob/demob rigg, modifikasjoner rigg etc).

21Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgePostDefinisjon/Beskrivelse6 DriftskostnaderDenne fasen starter når et felt går over i driftsfasen6.1 DriftsforberedelserAktiviteter knyttet til å rekruttere, lære opp og

forberede driftsorganisasjonen på å overta anlegget

og utføre driften. Oppstartsaktivitet knyttet til

uttesting av anlegg inngår ikke som del av

driftsforberedelser.6.2 Driftskostnader og støtteaktiviteter6.2.1 Drift6.2.2 Vedlikehold6.2.3 BrønnvedlikeholdAlt arbeid som kan direkte henføres mot produksjon

og drift av anlegg. Hovedsakelig består det av

driftsaktiviteter på offshore/onshore-anlegget, samt

kostnader som støtteaktiviteter fra land og

produksjonskjemikalier.

Alle vedlikeholdsaktiviteter forbundet med

plattform, landanlegg og tilknyttede rør.

Hovedsakelig består det av inspeksjon,

tilstandskontroll, forebyggende og korrektivt

vedlikehold, overflatevedlikehold, vedlikehold

boremodul samt vedlikeholdstøtte.

Alle kostnader som gjelder arbeid nedi brønnen frem

til strupeventil (choke), og som ikke er en del av et

boreprosjekt.6.2.4 ModifikasjonerAktiviteter relatert til utvidelse eller modifisering av

eksisterende utstyr og anlegg som krever endring av

teknisk dokumentasjon. Endringsprosjekter og

ombygging som ikke er vedlikehold, men som heller

ikke kvalifiserer som driftsinvestering.6.2.5 Undervannsoperasjoner og

vedlikeholdAll drifts- og vedlikeholdsaktivitet relatert til

undervannsanlegg, inkludert inspeksjons- og

beredskapskostnader for undervannsanleggene.6.2.6 Plattformtjenester6.2.7 Administrasjon

6.2.8 HMS6.2.9 Reservoarstyring og utviklingKostnader relatert til hotelldriften/forpleining av

plattformen, og evt. andre støttetjenester på

plattform.

Kostnader relatert til ledelse, direkte og indirekte

administrasjon av operativ organisasjon,

eksempelvis feltsjef, økonomi, personal og IT.

Aktiviteter relatert til HMS-arbeid samt

lisensspesifikke HMS-prosjekter.

Kostnader i forbindelse med langtidsplanlegging,

kvalitetssikring, reservoarstyring, produksjonsoptimalisering, modellering og økt oljeutvinning.22Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgePostDefinisjon/Beskrivelse6.2.10 ForretningsutviklingKommersielle aktiviteter i forbindelse med

vurdering av forretningsmuligheter for en lisens i

drift.6.3 Logistikk6.3.1 Maritime operasjonerDriftsaktiviteter som knytter seg til

fartøyoperasjoner, med unntak av beredskapsfartøy

som henføres til pkt. 6.3.4. Fartøykostnader som

inngår i rapporteringen vil være forsyningsfartøy,

lagerfartøy, spesialoppdrag/støttefartøy og

ankerhåndtering, samt følgekostnader og

administrasjon av fartøy.6.3.2 LufttransportTilbringertjenesten mellom helikopterbase og

installasjon, samt skyttel som skjer mellom

installasjoner på feltene. Kostnader vedrørende SAR

(Search and Rescue) og ambulansetransport henføres

til pkt. 6.3.4.6.3.3 ForsyningsbaserKostnader knyttet til basedriften slikt som areal,

leiekostnader, personell etc., samt eventuell transport

til og fra base.6.4.3 BeredskapFartøy og helikopterkostnader knyttet til operativ

beredskap på feltene. Installasjonsspesifikke

beredskapsfartøy, andel av områdeberedskapfartøy

og følgekostnader knyttet til disse fartøyene. SARhelikopter (Search and Rescue) og

ambulansetransport.6.4 TariffkostnaderKostnader knyttet til feltekstern prosessering og

transport av olje og gass mellom felt.6.5 Andre driftskostnaderKostnader som ikke kan henføres mot andre

operative poster. Eksempelvis nedskrivning på lager,

ukurans på lager, tidligere års kostnader, excess field

times, gasskjøp ifbm injeksjon, forsikrings/garantisaker knyttet til drift mv.7 DriftsinntekterTariff- og prosesseringsinntekter, og evt. andre

inntekter8 Nedstengning og fjerning

8.1 NedstengningForberedelse til nedstengning og fjerning,

nedstengning og plugging av brønner og øvrig

nedstengning av innretning.8.2 FjerningFysisk fjerning av innretninger.23Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgePostDefinisjon/Beskrivelse9 Generelle kostnader

9.1 Lisensadministrasjon

9.2 Arealavgift

9.3 Miljøavgifter

9.4 Andre skatter og avgifter

9.5 Forskning- og utvikling (FoU)Kostnader knyttet til Operatørens ansvar i

forbindelse med adm. av interessentskapet,

eksempelvis lisenskoordinering.

Avgift som betales årlig til offentlig myndighet

basert på arealet utvinningstillatelsen innehar.

Kostnader knyttet til utslipp av definerte

miljøskadelige stoffer. eksempelvis CO2-avgift og

andre miljøavgifter.

Andre avgifter som ikke defineres av andre poster,

eksempelvis eiendomsskatt.

Kostnader knyttet til prosjekter innenfor forskning

og utvikling som utføres av eller i regi av Operatøren

som er relevant for oppstrømsaktivitet9.6 HovedledelseKostnader knyttet til Operatørens hovedledelse.9.7 Nærings- og

interesseorganisasjonerKostnader knyttet til nærings- og

interesseorganisasjoner som for eksempel Norsk olje

og gass og NOFO9.8 Finansielle kostnaderFinansielle kostnader som agio, disagio og renter.9.9 RestruktureringskostnaderKostnader knyttet til nedbemanning og sluttpakker i

forbindelse med omstillingsprosesser i selskapet.I en overgangsperiode på inntil 3 år fra ikrafttredelsen av denne Avtale, kan Operatøren

ut fra kostnadsmessige hensyn ved omlegging av sine systemer fravike

nummereringen av budsjettpostene.

12.5Utgiftsfullmakter m.v.

Operatøren kan bare pådra interessentskapet utgifter og forpliktelser innenfor

rammene av utgiftsfullmakter godkjent av styringskomiteen i henhold til lete-, driftseller investeringsbudsjettet, dersom ikke annet er bestemt av styringskomiteen.

Ved gjennomføring av fastsatt arbeidsprogram kan Operatøren imidlertid overskride

en budsjettpost eller en utgiftsfullmakt med inntil 10%. Med budsjettpost forstås hver

av hovedpostene 1-9 i artikkel 12.4. Ingen av budsjettene må overskrides med mer enn

det laveste av 5% eller 75 millioner NOK i Regnskapsåret. Prosentsatsene kan endres

ved enstemmig vedtak av Partene.

Operatøren kan også pådra interessentskapet ansvar for utgifter som ikke omfattes av

arbeidsprogrammet og lete-, drifts- eller investeringsbudsjettet, for et samlet beløp på

3 millioner NOK i Regnskapsåret for det enkelte budsjett. Beløpsgrensene kan justeres

av styringskomiteen.24Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeEr det i nødstilfelle ikke tid til å fremlegge en sak for styringskomiteen, kan Operatøren

pådra interessentskapet ansvar for utgifter som han anser nødvendige for å beskytte

liv, helbred eller eiendom, eller for å avverge eller begrense forurensninger.

Operatøren skal uten ugrunnet opphold gi styringskomiteen skriftlig melding om alle

utgifter og forpliktelser som er uforutsette eller antas å kunne medføre budsjettavvik.

12.6Prosjektstyring

For

styring

og

fremdriftskontroll

av

vesentlige

utbyggingsog

modifikasjonsprosjekter skal det benyttes hovedkontrollestimat og hovedkontrollplan

som etableres før igangsetting av prosjektet.

Hovedkontrollestimat og hovedkontrollplan skal endres når omfanget eller

forutsetningene for prosjektet endres vesentlig. Ved oppdatering skal endring i

premissene synliggjøres og legges frem for styringskomiteen for behandling.

Gjeldende kontrollestimat og kontrollplan skal utgjøre et forventningsrettet overslag

på estimattidspunktet og reflektere de godkjente budsjettrammer.

Operatøren skal fremlegge gjeldende kontrollestimat og kontrollplan for

styringskomiteen, sammen med en analyse av muligheter for økt verdiskaping/

kostnadsreduksjoner og potensielle risiki, som kan påvirke planlagt måloppnåelse.

Gjeldende kontrollestimat og kontrollplan skal revideres og legges frem for

styringskomiteen til behandling to ganger i Året, med mindre styringskomiteen vedtar

noe annet.ARTIKKEL 13.

13.1ANSKAFFELSEROperatøren skal utarbeide en overordnet anskaffelses- og kontraktsstrategi for

vesentlige anskaffelser, som skal være tilpasset virksomhetens ulike faser og

fremlegges for styringskomiteen til godkjennelse.

Operatøren skal ved fremleggelsen av budsjettforslag for aktiviteter i det kommende

År vedlegge en oversikt som viser hvilke vesentlige anskaffelser Operatøren

planlegger i budsjettåret. Oversikten skal blant annet angi forventet kontraktssum for

den enkelte anskaffelse, inneholde en markedsvurdering og beskrive egnede

rammeavtaler.

Styringskomiteen skal ved behandlingen av budsjettforslaget treffe vedtak om hvilke

anskaffelser som skal inkluderes i plan for vesentlige beslutninger for det kommende

År.

For anskaffelser som har en varighet utover budsjettet for Året, skal Partene innrette

seg slik at interessentskapet kan forplikte seg i henhold til anskaffelsens varighet.25Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeFor anskaffelser Operatøren forventer har en kontraktssum på over 50 millioner NOK,

eller 25 millioner uten anbudskonkurranse, skal det fremsettes forslag for vedtak i

styringskomiteen om spesifikk kontraktsstrategi med tilbyderliste og godkjennelse av

leverandør. Vedtaket skal fattes innen 5 forretningsdager etter at Operatøren har

fremmet forslag til styringskomiteen.

13.2Partene kan ved enstemmig vedtak endre beløpsgrensene.

Operatøren skal på anmodning sende kopi av anskaffelsesinvitasjon til Partene.13.3Anskaffelser med inngått kontraktssum på over 10 millioner NOK skal

etterrapporteres til styringskomiteen.13.4Dersom en Part har eierinteresse i et selskap som er tilbyder i en anskaffelse, eller har

egeninteresse i anskaffelsen eller på en annen måte er i mulig interessekonflikt, skal

styringskomiteen gjøres oppmerksom på dette forhold før kontraktsinngåelse.ARTIKKEL 14.

14.1FORSIKRINGEROperatøren skal på vegne av interessentskapet tegne og opprettholde de forsikringer

som kreves i lov, forskrift og andre myndighetsvedtak og andre forsikringer som er

bestemt av styringskomiteen. Gjenpart av slike poliser skal sendes til Partene.

Operatøren skal i tide fremme alle krav under slike forsikringer og innkreve

erstatningsbeløpene som skal krediteres felleskontoen. Også en Part kan foreta

undersøkelser i forbindelse med et forsikringstilfelle.14.2En Part har rett til selv å tegne forsikring eller på annen likeverdig måte å sørge for

dekning. I så fall må han varsle Operatøren i god tid før denne tegner forsikring på

interessentskapets vegne og gi Operatøren og de øvrige Parter nødvendige opplysninger om dekningsmåten, herunder godtgjøre at regress mot de øvrige Parter er frafalt.

Operatøren skal i slike tilfelle gi den Part som krever det, nødvendige opplysninger i

forbindelse med etablering av forsikringer og i tide bistå Parten med å fremme krav

om erstatning under slike forsikringer. Ekstra kostnader som påløper i denne

forbindelse dekkes av vedkommende Part.14.3Operatøren skal godtgjøre at forsikringsgiveren til de Parter som omfattes av fellesforsikring eller annen likeverdig dekning tegnet av Operatøren, har frafalt regress mot

den Part som har tegnet egen forsikring.26Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge14.4Operatøren skal påse at leverandører av varer og tjenester til interessentskapets

virksomhet tegner og opprettholder de forsikringer som kreves i lov, forskrift og andre

myndighetsvedtak, eller som er bestemt av styringskomiteen. Operatøren skal søke å

sikre at regress mot Partene frafalles.27Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeIV.ARTIKKEL 15.UTBYGGINGFORSLAG OM UTBYGGING15.1Ved konkretisering av kommersiell utnyttelse av oppdagede Forekomster før mulig

beslutning om videreføring ("BOV") skal styringskomiteen bestemme hvordan den

videre fremdrift skal styres gjennom alle prosjektets faser fra planlegging frem til drift.

Styringssystemene skal fokusere på beslutningsmilepæler og beskrivelse av

beslutningsgrunnlag som skal legges frem for styringskomiteen ved disse mile-pælene.

Styringskomiteen kan bestemme hvordan styringskomiteen skal involveres i

prosessene.15.2Forslag til BOV skal angi hvilke forutsetninger som er lagt til grunn ved vurderingen

av muligheten for å utnytte Forekomsten(e) kommersielt. Det skal i alle tilfelle

opplyses om:

a) Målsetninger for lønnsomhet, gjennomføring og helse-, miljø og sikkerhet (HMS),

b) designbasis, ressursgrunnlag, produksjonstrategi og driftsfilosofi og andre

relevante forutsetninger for konseptutviklingen,

c) kostnadsestimater som normalt bør tilfredsstille et +/- 30% krav til sikkerhet i

estimatet,

d) lønnsomhetsberegninger på grunnlag av kostnadsestimater og pris- og

markedsforutsetninger for petroleumsproduktene som er planlagt levert fra feltet,

e) angivelse av studier som er planlagt utført som ledd i konseptutviklingen for å

oppnå nødvendig sikkerhet i kostnadsestimatene, slik som sensitivitetsanalyser av

ressursgrunnlag, pris- og markedsforutsetninger, tekniske løsninger,

gjennomførbarhet, leverandørmarked og lønnsomhet, og

f) planlagt program for konsekvensutredninger.15.3Dersom styringskomiteen vedtar en BOV, skal Operatøren utarbeide en

utbyggingsplan i nært samarbeid med de øvrige Parter. Operatøren er særlig ansvarlig

for å sikre at alle opplysninger som er nødvendig for godkjennelse av utbyggingsplan

legges frem i god tid for Departementet.

Styringskomiteen kan vedta at enkelte tiltak som er nødvendig for godkjennelse av

utbyggingsplan, for eksempel konsekvensutredninger, skal gjennomføres og legges

frem for Departementet og andre relevante myndigheter før fremleggelse av

utbyggingsplan.28Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge15.4Dersom styringskomiteen ikke vedtar en BOV eller ikke behandler saken innen rimelig

tid, kan enhver Part selv utarbeide utbyggingsplan. Når en Part ber om det, skal

Operatøren assistere Parten i hans arbeid i den utstrekning dette ikke medfører kostnad

eller ulempe for interessentskapet.ARTIKKEL 16.UTBYGGINGSPLAN16.1Operatøren skal legge frem utbyggingsplan for Partene i styringskomiteen.16.2Styringskomiteen vedtar om utbyggingsplanen med tilhørende dokumentasjon skal

oversendes til Departementet og andre relevante myndigheter sammen med søknad om

godkjennelse av utbyggingsplanen.16.3Enhver Part skal innen 3 måneder etter at styringskomiteen vedtok planen gi

Departementet og de øvrige Parter skriftlig melding om han tiltrer utbyggingsplanen.

Dersom ikke alle Parter har tiltrådt utbyggingsplanen, skal Operatøren uten ugrunnet

opphold underrette Departementet og stille søknaden om godkjennelse av

utbyggingsplanen i bero. De tiltredende Parter kan gjenoppta søknaden i samsvar med

artikkel 19.16.4En Parts tiltredelse av en utbyggingsplan er bindende i forhold til de øvrige Parter.16.5Dersom en Part har utarbeidet utbyggingsplan i henhold til artikkel 15.4, gjelder

bestemmelsene i denne artikkel 16 tilsvarende om fremleggelse og tiltredelse av en

slik plan. Parten kan legge kostnadene ved utarbeidelsen av planen inn i budsjettet for

utbyggingen.ARTIKKEL 17.

17.1UTBYGGINGNår alle Parter har gitt melding om at de tiltrer utbyggingsplanen, eller når utbygging

er vedtatt som et prosjekt på egen risiko etter artikkel 19, skal utbyggingen skje på

vegne av de deltakende Parter.

Etter at planen er godkjent av Departementet, skal utbyggingen gjennomføres uten

ugrunnet opphold.29Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge17.2Dersom Departementet ikke har godkjent utbyggingsplanen innen 6 måneder etter å

ha mottatt søknad om godkjennelse av utbyggingsplan eller forslag om utbygging på

egen risiko, kan en Part trekke tilbake sin tiltredelse til utbyggingsplanen, forutsatt at

det ikke med Partens samtykke er inngått kontrakt om kjøp eller leie av produksjonsinnretninger eller annet vesentlig utstyr. En Part kan også trekke tilbake sin tiltredelse

om det ikke er inngått kontrakt om kjøp eller leie av produksjonsinnretninger eller

annet vesentlig utstyr innen 2 år etter at godkjennelse er gitt.30Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeV.ARTIKKEL 18.

18.1VIRKSOMHET PÅ EGEN RISIKOVIRKSOMHET PÅ EGEN RISIKOEn Part kan foreslå at et prosjekt som ikke vedtas av styringskomiteen, skal

gjennomføres som et prosjekt på egen risiko.

Utbygging av Forekomst på egen risiko skjer etter reglene i artikkel 19.18.2Følgende virksomhet kan utføres på egen risiko:

a) Geologiske, geofysiske og stratigrafiske undersøkelser og tester,

b) boring av undersøkelsesbrønner, gjenopptakelse av boring av en undersøkelsesbrønn eller boring for å fastslå reservene i forbindelse med samordning,

c) dypere boring, avviksboring eller testing av soner som allerede er gjennomboret

av en undersøkelsesbrønn under boring, og

d) videre evaluering av en Forekomst som omfattes av en utbyggingsplan som ikke

er vedtatt etter artikkel 16.2.18.3Virksomhet på egen risiko kan likevel ikke finne sted:

a) På eller i forbindelse med avgrensningsboring av en Forekomst som er utbygd eller

omfattes av vedtatt utbyggingsplan. Dette gjelder dog ikke boring som skal fastslå

reserver i forbindelse med en samordning,

b) dersom den kan nedsette produksjonen fra en Forekomst som er utbygd eller

vedtatt utbygd,

c) dersom den helt eller delvis kan komme i konflikt med planer eller arbeidsprogram

vedtatt av interessentskapet før prosjektet på egen risiko igangsettes, og

d) før den obligatoriske arbeidsforpliktelsen beskrevet i Utvinningstillatelsen er

utført. Dette gjelder dog ikke virksomhet som beskrevet i artikkel 18.2 punkt c).18.4Forslag om prosjekt på egen risiko skal sendes skriftlig til de øvrige Parter med

detaljerte beskrivelser av arbeidet som skal utføres og tilhørende budsjettoverslag.

De av Partene som ønsker å delta i prosjektet, må gi melding om dette til de øvrige

Parter innen 60 dager etter at forslaget ble mottatt. For prosjekter som nevnt under

artikkel 18.2, punkt c) er fristen 48 timer.

31Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge18.5Dersom et antall Parter med Deltakerandeler som fyller kravene til vedtak har meddelt

at de ønsker å delta i prosjektet, skal prosjektet med tilhørende arbeidsprogram og

budsjett anses for vedtatt på interessentskapets vegne og utføres av Operatøren som et

prosjekt for interessentskapet.

Er kravene til vedtak ikke oppfylt, skal prosjektet gjennomføres for regning og risiko

av de Parter som har meddelt at de ønsker å delta.18.6I prosjekter på egen risiko deltar hver Part i forhold til Deltakerandelen med mindre

Partene blir enige om en annen fordeling.18.7Prosjekter på egen risiko skal utføres av Operatøren. Er ikke Operatøren deltaker, kan

en av deltakerne godkjennes som operatør for prosjektet.18.8De deltakende Parter har på rimelige vilkår fastsatt av styringskomiteen, rett til å bruke

interessentskapets eiendom og utstyr for å utføre prosjektet forutsatt at dette ikke i

urimelig grad forstyrrer den felles virksomhet.18.9Operatøren skal føre eget regnskap for prosjektet på egen risiko. Regnskapet skal

sendes til styringskomiteen og alle Partene.18.10Prosjektet inklusive data og opplysninger eies i sin helhet av de deltakende Parter og

ledes av en egen styringskomite hvor bare de deltakende Parter er representert.

Artikkel 3.4 i Spesielle bestemmelser gjelder tilsvarende.

Dersom et prosjekt på egen risiko medfører en økning av produsert Petroleum fra

konsesjonsområdet, skal slik ekstra produksjon eies i sin helhet av de deltakende

Parter. Hver av dem har rett og plikt etter reglene i artikkel 20 til 22 til å utta sin

forholdsmessige del av den ekstra produserte Petroleum.18.11De deltakende Parter må holde de ikke-deltakende Parter informert om prosjektet og

må holde de ikke-deltakende Parter skadesløse mot ethvert ansvar, utgifter og

forpliktelser som følger av prosjektet på egen risiko.18.12Hvis et prosjekt på egen risiko etter artikkel 18.2 fører til at det oppdages strukturer

som de deltakende Parter ønsker å bore eller Forekomst(er) som de ønsker å utbygge,

må ikke-deltakende Parter som ønsker å tre inn i prosjektet betale 1000% av sin

forholdsmessige del av prosjektets kostnader. Betalingen skal deles mellom de

opprinnelige deltakere etter forholdet mellom deres deltakerandeler i prosjektet.

Tilbud om å tre inn i et prosjekt, med tilstrekkelig bakgrunnsmateriale, skal sendes til

32Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norgede ikke-deltakende Parter. I tilfelle boring skal tilbud om å tre inn i prosjektet sendes

til de ikke-deltakende Parter i god tid før boringen utføres. I tilfelle utbygging skal

tilbudet sendes til de ikke-deltakende Parter senest samtidig med forslaget om å

utarbeide utbyggingsplan etter artikkel 15. Inntreden må skje senest ved tiltredelse av

utbyggingsplan etter artikkel 16 eller 19.

18.13Hvis ikke annet er uttrykkelig sagt i denne artikkel, skal de øvrige artikler i Avtalen

gjelde tilsvarende for virksomhet på egen risiko.18.14Hvis ikke prosjektet er igangsatt innen 12 måneder etter utløpet av fristene nevnt i

artikkel 18.4, mister de deltakende Parter retten til å utføre prosjektet. I så fall skal

forholdet mellom Partene være som om prosjektet ikke hadde vært foreslått.ARTIKKEL 19.UTBYGGING PÅ EGEN RISIKO19.1Dersom ikke alle Parter har tiltrådt utbyggingsplanen innen fristen i artikkel 16.3, kan

en Part som har tiltrådt planen foreslå at utbyggingen skal gjennomføres på egen risiko.

Forslaget sendes skriftlig til Departementet og til de Parter som har tiltrådt planen.19.2En Part som ønsker å delta i utbygging på egen risiko må gi Departementet og de

øvrige aktuelle Parter skriftlig melding om dette innen 3 måneder etter å ha mottatt

forslag som nevnt i artikkel 19.1.19.3I prosjekter om utbygging på egen risiko deltar hver Part i forhold til Deltakerandelen

med mindre Partene blir enige om en annen fordeling. Dersom en Part ønsker å

begrense eller øke sin deltakerandel, må han gi melding om dette innen utløpet av

fristen i artikkel 19.2.19.4Forslag til utbyggingsplan etter artikkel 19.1 anses som vedtatt når forslaget har støtte

av 100% av Deltakerandelene. Den Part som har fremmet forslaget skal uten ugrunnet

opphold bekrefte overfor Departementet at søknad om godkjennelse av

utbyggingsplanen er gjenopptatt.33Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge19.5Dersom Operatøren ikke deltar i utbyggingen, skal de deltakende Parter velge

operatør. Denne må godkjennes av Departementet.19.6De Parter som ikke deltar i utbyggingen på egen risiko har ikke rett til å tre inn i eller

kjøpe seg inn i prosjektet senere. For øvrig gjelder bestemmelsene i artikkel 18.9,

18.10, 18.11 og 18.13 tilsvarende.34Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeVI.ARTIKKEL 20.

20.1UTTAK AV PETROLEUMUTTAK AV OLJEHver av Partene har rett og plikt til å utta in natura og selv disponere over en andel av

produsert Olje som er lik hans Deltakerandel.

Retten til og ansvaret og risikoen for produsert Olje går over på den enkelte Part ved

uttak på et leveringssted som fastsettes av styringskomiteen før produksjonsstart.20.2På det tidspunkt styringskomiteen bestemmer skal Operatøren sende styringskomiteen

et produksjonsprogram for det År produksjonen skal starte. Ventes produksjonen å

starte etter 1. juni, skal programmet også omfatte neste År. Deretter skal Operatøren

før 1. juni hvert år sende styringskomiteen et produksjonsprogram som omfatter de 3

nærmest kommende År samt en produksjonsprognose for resten av feltets levetid.

Programmet skal være spesifisert for hvert Kvartal og skal beskrive kvaliteten av den

Olje som ventes produsert.20.3Operatøren skal samtidig med produksjonsprogrammet sende styringskomiteen et

utkast til uttaksprogram for Programperioden.

Utkastet skal være tilpasset produksjonsprogrammet og opplysninger om Partenes

uttaks- og avskipningsplaner som Operatøren skal ha innhentet på forhånd. Det skal

inneholde en tidsplan for uttak og detaljerte vilkår for uttak, levering og transport av

Oljen, samt angi andre nødvendige ledd i en uttaks- og avskipningsprosedyre.

Styringskomiteen skal fastsette uttaksprogrammet innen 30 dager etter at utkastet er

mottatt.20.4Blir produksjonen høyere enn Partenes samlede krav etter uttaksprogrammet, skal

overskytende mengde fordeles på Partene i samsvar med Deltakerandelene. Blir

produksjonen mindre enn Partenes samlede krav, skal kravene reduseres i samsvar

med Deltakerandelene. Ingen Part plikter imidlertid å tilbakelevere Olje han har uttatt.

Styringskomiteen skal underrettes umiddelbart dersom produsert mengde avviker fra

produksjonsprogrammet.20.5Innen 20 dager etter utløpet av hvert Kvartal, skal Operatøren sende styringskomiteen

en oversikt som viser den mengde Olje hver av Partene har uttatt i Kvartalet.35Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeARTIKKEL 21.

21.1ÅRSUTTAK AV OLJEHver Part skal i løpet av Programperioden søke å utta sin del av den produserte Olje i

jevnt tempo og i samsvar med uttaksprogrammet.

Ved beregningen av den mengde en Part har uttatt i en Programperiode på ett År, kan

han kreve at uttak i løpet av de første eller siste 60 dager i en slik Programperiode

regnes som foretatt i henholdsvis den forutgående eller etterfølgende Programperiode.21.2Dersom en Part av grunner som ligger utenfor hans kontroll og som helt ut er knyttet

til gjennomføringen av uttaksprogrammet, i Programperioden har uttatt mindre enn

den mengde Olje han har rett til, anses han som "Mindreuttaker" og den mengde han

ikke har uttatt anses som "Mindreuttak".

Er en eller flere Parter Mindreuttaker(e), skal Operatøren straks varsle alle Parter om

dette og oppgi størrelsen av den enkeltes Mindreuttak. Enhver Part som ikke er

Mindreuttaker, har rett til å utta Mindreuttaket i tillegg til sin egen andel. Ønsker to

eller flere Parter å utta Mindreuttaket, skal det fordeles mellom dem etter forholdet

mellom deres Deltakerandeler.

En Part som etter dette punkt uttar et Mindreuttak eller del av dette, anses som

"Meruttaker" og den mengde han dermed har uttatt anses som "Meruttak".21.3Når det er foretatt et Meruttak, skal Mindreuttakeren ha rett til kompensasjon for sitt

Mindreuttak for så vidt det dekkes av Meruttaket.

Med mindre styringskomiteen har fastsatt en annen kompensasjonsordning, skal fra og

med det første Kvartal i det etterfølgende År, 10% av hver Meruttakers andel stilles til

Mindreuttakerens rådighet som kompensasjon til Meruttaket er utlignet. Er det flere

Mindreuttakere, skal det kvantum som stilles til disposisjon fordeles mellom dem i

forhold til deres Mindreuttak.

Unnlater en Mindreuttaker i ett Kvartal å utta et kvantum som er stillet til hans rådighet

som kompensasjon, skal han likevel anses å ha mottatt dette kvantum. Den mengde

som ikke uttas av Mindreuttaker skal i så fall stilles til rådighet med akseptfrist på 48

timer for de Meruttakerne som har avgitt den. Reglene i artikkel 21.2 annet avsnitt,

annet og tredje punktum gjelder tilsvarende.21.4Dersom en Part av andre grunner enn nevnt i artikkel 21.2 i en Programperiode uttar

mindre enn den mengde Olje han har rett til, fordeles den mengde han ikke uttar på de

øvrige Parter etter deres Deltakerandeler, uten plikt for disse til senere å yte

kompensasjon som nevnt i artikkel 21.3.36Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeARTIKKEL 22.

22.1UTTAK AV NATURGASSHver av Partene har rett og plikt til å utta in natura og selv disponere over en andel av

produsert Naturgass som er lik hans Deltakerandel.

Retten til og ansvaret og risikoen for produsert Naturgass går over på den enkelte Part

ved uttak på et leveringssted som fastsettes av styringskomiteen før produksjonsstart.22.2Partene skal inngå en gassløfte- og balanseringsavtale som skal være godkjent av

Departementet før oppstart av produksjon. Til vedtak av gassløfte- og

balanseringsavtalen kreves enstemmighet i styringskomitéen.22.3Operatøren skal ikke senere enn 8 forretningsdager etter første dag hver måned sende

styringskomiteen en oversikt over produsert og uttatt Naturgass for foregående måned

og for akkumulert volum siden produksjonsstart.37Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeVII.ARTIKKEL 23.

23.1O V E R D R A G E L S E M. M.OVERDRAGELSE AV DELTAKERANDELEn Part kan overdra sin Deltakerandel eller del av denne. Overdragelsesavtalen skal

inneholde bestemmelser om at erververen er bundet av denne Avtale og vilkårene i

Utvinningstillatelsen med senere endringer og tillegg.

Før den obligatoriske arbeidsforpliktelse etter Utvinningstillatelsen er utført, kan en

Part ikke uten samtykke fra styringskomiteen overdra sin Deltakerandel eller del av

denne til andre enn et Tilknyttet selskap.23.2En Part som har inngått avtale om å overdra sin Deltakerandel eller en del av denne,

skal underrette Staten ved Departementet, om den pris og andre vilkår som er avtalt

mellom Parten og en annen Part eller tredjemann.23.3Staten ved Departementet kan overta hele andelen til den pris og vilkår som er avtalt.

Melding om utøvelse av slik forkjøpsrett må gis til Parten innen 40 dager etter at

underretning som nevnt i artikkel 23.2 er mottatt.

Forkjøpsretten gjelder ikke når en Part overdrar sin Deltakerandel eller del av denne

til et Tilknyttet selskap.

En Part har adgang til å innta en klausul i overdragelsesavtalen om at avtalen bortfaller

dersom forkjøpsrett utøves.23.4Etter at utøvelse av forkjøpsrett eller annen overdragelse er skjedd skal Parten uten

ugrunnet opphold underrette styringskomiteen om overdragelsen. Inneholder

overdragelsesavtalen andre vilkår enn Parten har meddelt Staten, ved Departementet,

gjelder artikkel 23.2 tilsvarende.ARTIKKEL 24.

24.1UTTREDENEn Part kan tre ut av Avtalen når arbeidsforpliktelsen beskrevet i Utvinningstillatelsen

er utført. Hvis Parten har tiltrådt en utbyggingsplan, kan han først tre ut når

Departementet har fastslått at planen er fullført.

Varsel om uttreden skal sendes til styringskomiteen innen 4 måneder i forveien. De

øvrige Parter skal innen 30 dager gi styringskomiteen melding om de ønsker å overta38Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeDeltakerandelen. Dersom en Part ikke har gitt tilbakemelding innen fristens utløp,

taper Parten rett til å overta Deltakerandelen med mindre de øvrige Parter blir enige

om noe annet.

24.2Etter at varsel om uttreden er gitt, er den uttredende Part ikke ansvarlig for beslutninger

i interessentskapet som pådrar dette utgifter som ikke omfattes av vedtatt budsjett.

Uttreden av Avtalen får virkning fra den første dag i måneden som følger etter utløpet

av 4 måneders fristen etter at styringskomiteen mottok varsel om uttreden. Uttredende

Part er likevel ansvarlig for utgifter som følge av en beslutning som er truffet innen

den første dag i måneden som følger utløpet av 4 måneders fristen i den grad slik

beslutning er innenfor vedtatt budsjett, med mindre den overtagende Part har akseptert

å påta seg disse utgiftene.

Den Part som trer ut, fortsetter å være ansvarlig for forpliktelser som ikke er oppfylt

på tidspunktet for uttreden og som er stiftet ved skadevoldelse, myndighetsvedtak eller

på annen måte uavhengig av vedtak i interessentskapet.24.3De øvrige Parter kan kreve at det stilles tilfredsstillende garanti for en forholdsmessig

andel av interessentskapets ansvar for disponering av innretninger som tilhører

interessentskapet på tidspunktet for uttreden.24.4Dersom de øvrige Parter og utenforstående tredjemenn ikke ønsker å overta

Deltakerandelen etter artikkel 23, har de øvrige Parter rett til å overta sin forholdsmessige del av Deltakerandelen vederlagsfritt. Endring av denne Avtalen som følge av

en Parts uttreden skal oversendes Departementet, jfr. artikkel 8 i Spesielle

bestemmelser.24.5Dersom ingen ønsker å overta Deltakerandelen etter artikkel 24.4, skal interessentskapet oppløses etter reglene i artikkel 25.2 og 25.3. Virkningen av varsel om uttreden

bortfaller i dette tilfelle.ARTIKKEL 25.OPPLØSNING25.1Partene kan vedta at Utvinningstillatelsen skal oppgis og interessentskapet oppløses.25.2Ved oppløsning skal Partene dekke de forpliktelser som er oppstått som følge av

interessentskapets virksomhet.

Hver Part kan kreve at forpliktelsene skal dekkes ved salg av produsert Petroleum som

ikke er uttatt, og av felles eiendeler som ikke tilfaller den norske stat. Operatøren

gjennomfører salget.39Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeForpliktelser som ikke blir dekket ved salg av felles Petroleum og eiendeler, skal

dekkes av Partene etter reglene i artikkel 8.

Gjenværende eiendeler fordeles mellom Partene etter Deltakerandelene på tidspunktet

for oppløsning.

25.3Dersom forpliktelser som følge av oppgivelse av Utvinningstillatelsen eller som følge

av interessentskapets virksomhet blir gjort gjeldende etter at oppløsningen er

gjennomført, er Partene fortsatt ansvarlig for oppfyllelsen av slike forpliktelser etter

reglene i artikkel 7.40Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeVIII.ARTIKKEL 26.ØVRIGE BESTEMMELSERTRANSAKSJONER

RESULTATER MV.AVSEISMISKEDATA,BORE-26.1Forhandlinger og inngåelser av avtaler med tredjemenn om kjøp, salg eller bytte av

seismiske data, boreresultater mv. skal foretas av en Part, eller en annen enhet eller

organisasjon som ikke er Part i denne Avtale, som styringskomiteen har besluttet, ut

fra hensynet til effektivitet. Interessentskapet skal til en hver tid ikke ha mer enn en

representant som er valgt til å forhandle og inngå slike avtaler. Det skal tas rimelig

hensyn til forslag fra de øvrige Parter om inngåelse av slike avtaler. Den enhet eller

organisasjon som er valgt av styringskomiteen etter første punktum kan ikke avslå et

bytte som Partene i interessentskapet felles er for eller gjennomføre et bytte som

Partene i interessentskapet felles er i mot, dersom det ikke kan påvises særlige grunner

som nødvendiggjør gjennomføring eller avslag av et slikt bytte. Dersom en Part er

valgt til å forhandle og inngå avtaler om bytte, kan denne Parten ikke avslå et bytte

som de andre Partene felles er for eller gjennomføre et bytte som de andre Partene i

interessentskapet felles er i mot, dersom det ikke kan påvises særlige grunner som

nødvendiggjør gjennomføring eller avslag av et slikt bytte.26.2Avtaler angående kjøp og salg av data må godkjennes av styringskomiteen. Avtaler

som gjelder bytte av data skal forelegges styringskomiteen til orientering og eventuell

uttalelse før endelig avtale inngås.ARTIKKEL 27.

27.1OPPLYSNINGSPLIKT OG HEMMELIGHOLDELSEHver Part og dennes Tilknyttede selskaper skal mot rimelig vederlag stille til rådighet

for Operatøren og de øvrige Parter alt geologisk og geofysisk materiale og annen

informasjon som er direkte relevant for virksomheten på konsesjonsområdet. Partene

har også plikt til å informere om tolkning av rådata av betydning for virksomheten.

Dette gjelder likevel ikke opplysninger som en Part er forhindret fra å gi etter

lovgivning i Norge eller i hjemlandet til Partens endelige morselskap, eller på grunn

av kontrakt med ikke-Tilknyttet selskap som er inngått før denne Avtale. Parten skal

gjøre det som med rimelighet kan kreves for å fri seg fra slik taushetsplikt.27.2Ingen Part skal uten samtykke fra de øvrige Parter meddele tredjemann eller på annen

måte offentliggjøre planer, programmer, kart, arkivdata, rapporter, tekniske og

vitenskapelige data og enhver annen informasjon vedrørende teknisk, økonomisk og41Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norgekommersiell virksomhet etter Avtalen. Dette gjelder ikke opplysninger til Partenes

Tilknyttede selskaper.

Plikten etter første ledd gjelder likevel ikke for deltakerne i Partnerforum etter artikkel

5 i forholdet dem imellom med hensyn til saker og tilknyttet informasjon som

behandles i Partnerforum.

En Part har rett til å gi finansinstitusjoner slike opplysninger som forlanges og som er

nødvendige i forbindelse med finansiering av Partens deltakelse i den felles

virksomhet. Opplysninger som nevnt i første ledd kan også gis til selskaper som Parten

forhandler med om slik overdragelse av Deltakerandelen som omfattes av

petroleumsloven § 10-12. De øvrige Parter må underrettes på forhånd om hvilke

opplysninger som er forlangt av institusjonen eller som ønskes gitt selskaper Parten

forhandler om overdragelse med.

Operatøren har rett til å gi opplysninger som nevnt ovenfor til konsulenter og

leverandører som er direkte engasjert i virksomheten, dersom dette er nødvendig for

utførelsen av arbeidet. Enhver Part har også rett til å gi slike opplysninger til

profesjonelle konsulenter som utfører oppdrag for ham.

I alle tilfelle skal den som gir opplysninger som omfattes av dette punkt, sørge for at

mottakeren forplikter seg til å behandle opplysningene konfidensielt.

27.3En Part som opphører å være Part skal fortsatt ha plikt til å hemmeligholde

opplysninger som omfattes av artikkel 27.2, og han kan ikke lenger gjøre bruk av rett

etter reglene i artikkel 27.2 til å overlate slike opplysninger til andre enn Partene.ARTIKKEL 28.

28.1MEDDELELSERNår ikke annet er bestemt, skal meddelelser etter denne Avtale gis skriftlig.

Meddelelser mellom Partene kan kommuniseres ved direkte levering, post, telefaks,

teleks og ved bruk av elektronisk korrespondanse. Uttalelser om deltagelse i utbygging

av Forekomst skal sendes rekommandert eller leveres direkte mot kvittering.

Ved bruk av elektronisk korrespondanse, skal Partene benytte den til enhver tid

anerkjente internasjonale standard for elektronisk overføring av dokumenter som

styringskomiteen velger. Standarden som velges skal åpne for bruk av digital signatur,

eller tilsvarende elektronisk sikringsmulighet, kryptering samt arkivering og

gjenhenting.

Meddelelser skal være på norsk eller engelsk. De skal sendes til Partenes sist oppgitte

forretningsadresse/elektroniske postadresse. Meddelelser til styringskomiteen sendes

formannen med kopier til de øvrige Medlemmer.42Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeARTIKKEL 29.TVISTER29.1Enhver tvist som oppstår i forbindelse med Avtalen avgjøres ved de ordinære

domstoler med Stavanger tingrett som verneting, med mindre partene i den aktuelle

tvisten skriftlig avtaler Oslo tingrett som verneting.29.2Dersom Operatøren er part i tvisten, har Operatøren likevel rett til å velge Oslo tingrett

som verneting, og dersom Operatøren skal saksøkes, skal saksøkeren i

søksmålsvarselet, jfr. tvisteloven § 5-2, be Operatøren skriftlig opplyse i svaret om

denne retten vil bli påberopt.29.3Verneting som følger av tvisteloven §§ 4-3 til 4-5 får ikke anvendelse på noen tvister

som oppstår i forbindelse med Avtalen.29.4Saksøker skal informere Departementet om saksanlegget og rettskraftig avgjørelse. De

øvrige rettighetshaverne til utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel skal

informeres tilsvarende via Industriforum.ARTIKKEL 30.

30.1AVSLUTNING AV PETROLEUMSVIRKSOMHETENOperatøren skal foreslå for styringskomiteen at det skal utarbeides en avslutningsplan

for virksomheten i samsvar med frister som følger av petroleumsloven.

Dersom Operatøren eller en Part mener at virksomheten skal avsluttes eller bruken av

en innretning skal opphøre før Utvinningstillatelsen utløper, kan han innen samme

tidsfrister foreslå for styringskomiteen at det skal utarbeides en avslutningsplan for

virksomheten eller innretningen.

Vedtar styringskomiteen at det skal utarbeides en avslutningsplan, skal Operatøren

gjøre dette i nært samarbeid med de øvrige Parter.

Styringskomiteen kan også vedta å søke Departementet om utsettelse av fristen for å

sende inn en avslutningsplan eller fritak fra kravet om å legge frem en avslutningsplan.30.2Dersom styringskomiteen ikke vedtar et forslag om at det skal utarbeides

avslutningsplan eller ikke behandler forslaget innen rimelig tid, kan enhver Part selv

utarbeide en avslutningsplan. Når en Part ber om det skal Operatøren assistere Parten

i hans arbeid i den utstrekning dette ikke medfører kostnad eller ulempe for

interessentskapet.43Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge30.3Avslutningsplanen skal omfatte forslag til fortsatt produksjon eller nedstengning av

produksjon og disponering av innretninger, for eksempel videre bruk av innretningen

i petroleumsvirksomheten, annen bruk, hel eller delvis fjerning eller etterlatelse. I

avslutningsplanen skal tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og økonomiske

forhold, samt hensynet til andre brukere av havet, omtales for det eller de aktuelle

disponeringsalternativer. For øvrig skal det gis opplysninger i samsvar med det som

følger av gjeldende lov, forskrift og retningslinjer.ARTIKKEL 31.AVSLUTNINGSPLAN31.1Avslutningsplan etter artikkel 30 skal sendes til styringskomiteen og Partene.31.2Enhver Part kan utarbeide en alternativ avslutningsplan eller fremme endringsforslag,

og skal i tilfelle vedlegge en redegjørelse for Partenes avvikende konklusjoner. Etter

forespørsel skal Operatøren assistere Parten i hans arbeid i den utstrekning dette ikke

medfører kostnad eller ulempe for interessentskapet.31.3Styringskomiteen kan vedta en avslutningsplan tidligst tre måneder etter at den mottok

planen. Har en Part innen utløpet av denne tid gitt varsel om at han vil utarbeide forslag

om vesentlige endringer i avslutningsplanen eller en alternativ avslutningsplan, kan

styringskomiteen sette en frist på minst tre måneder for fremsettelse av forslaget.31.4Dersom styringskomiteen vedtar en avslutningsplan utarbeidet etter artikkel 30.2, 31.2

eller 31.3, eller gjør vesentlig bruk av slik avslutningsplan, kan den Part som har

utarbeidet planen kreve refusjon av kostnadene ved utarbeidelsen.31.5En vedtatt avslutningsplan med tilhørende dokumentasjon skal sendes Partene,

Departementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Oljedirektoratet.31.6Dersom en eller flere Parter vil motsette seg et vedtak i styringskomiteen om å sende

inn en avslutningsplan og heller fortsette produksjonen, kan den eller disse Parter

fremme forslag om dette i styringskomiteen sammen med et avtaleutkast for fortsatt

produksjon. Dersom det ikke oppnås enighet om en avtale om fortsatt produksjon, skal

den vedtatte avslutningsplanen sendes ut som bestemt i artikkel 31.5 sammen med

forslaget om fortsatt produksjon.44Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeARTIKKEL 32.GJENNOMFØRING AV EN AVSLUTNINGSPLAN32.1Så snart Departementet har fattet vedtak om disponering skal Operatøren forelegge for

styringskomiteen forslag til hvordan Departementets disponeringsvedtak kan

gjennomføres.32.2Styringskomiteen skal behandle Operatørens forslag innen tre måneder, ellers anses

Operatørens forslag som vedtatt.

Styringskomiteen kan endre, vedta eller forkaste Operatørens forslag til gjennomføring

av Departementets disponeringsvedtak.32.3Reglene i artikkel 12 gjelder tilsvarende så langt de passer for budsjett vedrørende

kostnader til gjennomføring av disponeringsvedtak.45Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeVEDLEGG B – REGNSKAPSAVTALEINNHOLDSFORTEGNELSE

ARTIKKEL 1.GENERELLE BESTEMMELSER................................................................................ 48

Definisjoner ........................................................................................................................... 48

Kontantbehov – Forskudd ..................................................................................................... 49

1.2.1Generelle regler ................................................................................................................. 491.2.2Forsinkelsesrenter.............................................................................................................. 501.2.3Renter på likvidsaldi.......................................................................................................... 51

Regnskap og avregning ......................................................................................................... 521.3.1Generelle regler ................................................................................................................. 521.3.2Renter på etterkalkyler ...................................................................................................... 531.3.3Korreksjoner...................................................................................................................... 541.3.4Tilbakelevering av utvinningstillatelser ............................................................................ 54

Revisjon ................................................................................................................................. 541.4.1Generelle regler ................................................................................................................. 541.4.2Revisjon av kostnader til Generell Forskning og Utvikling .............................................. 561.4.3Revisjon av kostnader til Hovedledelse og Konsernstaber................................................ 561.4.4Revisjon av standardrater for Tilknyttede selskap ............................................................ 56ARTIKKEL 2.BELASTNINGER PÅ FELLESKONTO...................................................................... 57

2.1Direkte kostnader .................................................................................................................. 572.1.1Kjøp av varer og tjenester.............................................................................................. 572.1.2Personell ........................................................................................................................ 572.1.3Pensjon .......................................................................................................................... 582.1.4Materiell og tjenester fra Operatør, Ikke-operatør eller Tilknyttede selskap ................ 612.1.5Skade på eller tap av Felleseiendom ............................................................................. 622.1.6Forsikring ...................................................................................................................... 622.1.7Juridisk bistand.............................................................................................................. 622.1.8Skatter, toll og avgifter .................................................................................................. 622.1.9Kontorer, baser og forskjellige anlegg .......................................................................... 622.1.10Gjennomføring av disponeringsvedtak.......................................................................... 632.2Indirekte kostnader ................................................................................................................ 632.2.1Generelt ......................................................................................................................... 632.2.2Generell Forskning og Utvikling................................................................................... 64Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge2.2.3Hovedledelse og Konsernstaber .................................................................................... 652.2.4Øvrige Indirekte kostnader ............................................................................................ 662.3Industriforum ......................................................................................................................... 662.3.1Deltakelse og ledelse ..................................................................................................... 662.3.2Oppgaver ....................................................................................................................... 662.3.3Sakkyndig bistand ......................................................................................................... 672.3.4Hemmeligholdelse ......................................................................................................... 67ARTIKKEL 3.GODSKRIVNINGER PÅ FELLESKONTO ................................................................ 67

3.1Salg og retur av Materiell ...................................................................................................... 673.2Forsikring .............................................................................................................................. 68ARTIKKEL 4.DIVERSE BESTEMMELSER...................................................................................... 68

4.1Lagertelling ........................................................................................................................... 684.2Virksomhet på egen risiko ..................................................................................................... 6847Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeARTIKKEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER

1.1Definisjoner

Definisjonene i Vedlegg A – Samarbeidsavtale skal også gjelde for dette Vedlegg B –

Regnskapsavtale. I tillegg skal følgende definisjoner gjelde:

a) "Felleseiendom" skal bety utstyr anskaffet for Fellesoperasjonen og fast eiendom

underlagt Avtalen

b) "Felleskonto" skal bety de konti som Operatøren oppretter for føring av

belastninger og godskrivninger vedrørende Fellesoperasjonen.

c) "Fellesoperasjonen" skal bety all virksomhet som utøves i henhold til Avtalen for

alle Partene i fellesskap.

d) "Generell Forskning og Utvikling" skal bety prosjekter (etter Norsk

Forskningsråds definisjon av Forskning og Utvikling) som utføres av eller i regi

av Operatøren. Prosjektene skal være til nytte for de oppstrømsrettede

operasjonene og være kostnadsbelastet hos Operatøren.

e) "Hovedledelse" skal bety den del av Operatørens øverste ledelse, eventuelt

Tilknyttede selskapers øverste ledelse som er direkte engasjert i oppstrømsrettet

virksomhet.

f) "Hybridbasert Pensjonsordning" skal bety pensjonsordning opprettet i henhold til

lov 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepensjon.

g) "Ikke-operatørene" skal bety Partene i Avtalen bortsett fra Operatøren.

h) "Indirekte Kostnader" skal bety kostnader som ikke direkte kan henføres til en

enkelt Fellesoperasjon.

i) ”Industriforum” skal bety det forum som er beskrevet i artikkel 2.3.

j) "Innskuddsbasert Pensjonsordning" skal bety pensjonsordning hvor

pensjonsforpliktelsen består av et innskudd av en nærmere angitt størrelse per

medlem i ordningen.

k) "Interne Bokføringskurser" skal bety de kurser som Partene er enige om å benytte

ved omregning av fremmed valuta til norske kroner.

l) "Konsernstaber" skal bety følgende av Hovedledelsens konsernstabsaktiviteter:

regnskap og økonomi, skatt, informasjonsteknologi, intern og ekstern informasjon,

helse/miljø/sikkerhet, finans, forsikring, intern revisjon og personal/organisasjon.48Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norgem) "Materiell" skal bety utstyr og forsyninger som er anskaffet til bruk i

Fellesoperasjonen.

n) ”Pensjonsgivende Inntekt” skal bety summen av utbetalt lønn og godtgjørelse som

omfattes av artiklene 2.1.2.1 og 2.2.1 og som er pensjonsgivende for en operatørs

ansatte.

o) "Ytelsesbasert

Pensjonsordning"

skal

bety

pensjonsordning

hvor

pensjonsforpliktelsen består av å yte en fremtidig pensjon som beregnes på

grunnlag av fremtidige ytelser.

p) ”Årets Pensjonsopptjening Hybrid” skal bety Operatørens innskudd til

Hybridbasert Pensjonsordning i utbelastningsåret for Operatørens ansatte som

midlertidig eller permanent er engasjert i Fellesoperasjonen.

q) "Årets Pensjonsopptjening Innskudd" skal bety Operatørens innskudd til

Innskuddsbasert pensjonsordning i utbelastningsåret for Operatørens ansatte som

midlertidig eller permanent er engasjert i Fellesoperasjonen.

r) "Årets Pensjonsopptjening Ytelse" skal bety nåverdien per 1. januar i

utbelastningsåret av pensjonsforpliktelser som gjelder tjeneste i det året som

beregningen skal foretas for under Ytelsesbasert Pensjonsordning for Operatørens

ansatte som midlertidig eller permanent er engasjert i Fellesoperasjonen.

1.2Kontantbehov – Forskudd1.2.1Generelle regler

Operatøren skal minst 10 dager før begynnelsen av hver måned sende Ikkeoperatørene en prognose, spesifisert pr. måned, over forventet kontantbehov de

følgende 3 måneder.

På anmodning skal Ikke-operatørene forskuttere sine andeler av det beregnede

kontantbehov for neste måneds virksomhet. Skriftlig anmodning om forskudd skal

sendes minst 15 dager før innbetalingen skal skje. Forfallsdag fastsettes av Operatøren,

men skal tidligst være 1. arbeidsdag i den måneden forskuddet gjelder. Operatøren

skal, uavhengig av artikkel 1.2.3, unngå å akkumulere unødvendige

kontantbeholdninger fra de innbetalte forskudd.

For å unngå oppbygging av slike kontantbeholdninger, kan større forskudd fordeles på

to innbetalinger som er i samsvar med de forventede utbetalinger.

Prognosen over kontantbehov og anmodning om forskudd skal spesifiseres i de

valutaer forskuddet skal betales i. Forskudd skal innkalles i valuta når Operatøren har

betalinger i valutaen med mer enn tilsvarende NOK 50 mill. pr. år. Beløpsgrensen kan

endres av styringskomiteen.49Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeEr de innkalte forskudd utilstrekkelige, kan Operatøren sende skriftlig anmodning om

tilleggsforskudd. Anmodningen skal angi hva de uforutsette utbetalingene gjelder.

Forfallsdagen fastsettes av Operatøren, men skal tidligst være fem arbeidsdager etter

at anmodning er mottatt.

Dersom det viser seg at månedens kontantbehov blir betydelig mindre enn de innkalte

forskudd, skal det overskytende beløp tilbakebetales snarest mulig med mindre Partene

er enige om å overføre beløpet til neste betalingstermin. Hvis Operatøren blir klar over

et redusert kontantbehov før forfallsdag skal Partene informeres om dette ved en

korrigert kontantinnkalling så fremt dette er praktisk mulig.

De innbetalte forskudd skal avregnes pr. innkalt valuta mot månedens faktiske

utbetalinger i disse valutaene, og neste forskuddsinnkalling skal justeres tilsvarende.

Er samlet kontantbehov mindre enn NOK 5 mill. pr. måned, er det ikke krav om at

Operatøren skal foreta kontantinnkallinger. Beløpsgrensen kan endres av

styringskomiteen.

Dersom Operatøren ikke har innkalt forskudd, skal Ikke-operatørene betale sine

forholdsmessige andeler av månedens utbetalinger innen 15 dager etter at avregning

med anmodning om betaling er mottatt.

1.2.2Forsinkelsesrenter

Betaling av forskudd eller avregning skal foretas på eller før forfallsdag. Dersom dette

ikke gjøres, skal det ubetalte beløp rentebelastes for hver måned eller del av måned

etter følgende:

Renter på forsinket betaling skal betales for perioden fra og med forfallsdagen frem til,

men ikke medregnet, valuteringsdag for betalingen.

For norske kroner skal renter beregnes på grunnlag av en årlig rate lik 3 måneders

Norwegian Interbank Offered Rate (NIBOR) som bekjentgjort daglig på Reuters side

NIBP, klokken 12:00, på forfallsdag for betalingen, med tillegg av 3 prosentpoeng.

For Euro skal renten beregnes på grunnlag av en årlig rate lik 3 måneders

EUROLIBOR som bekjentgjort daglig på Reuters side LIBOR 01, klokken 11:00,

London tid, på forfallsdag for betalingen, med tillegg av 3 prosentpoeng.

For andre valutaer skal renten beregnes på grunnlag av en årlig rate lik 3 måneders

London Interbank Offered Rate (LIBOR) for de aktuelle valutaslag som bekjentgjort

daglig på Reuters side LIBOR 01, klokken 11:00, London tid, på forfallsdag for

betalingen, med tillegg av 3 prosentpoeng.

Dersom ratene for enkelte valutaslag ikke bekjentgjøres av Reuters, skal rater oppgitt

av den største banken i finanssenteret for dette valutaslag brukes som referanse.

Forsinkelsesrenter skal fordeles forholdsmessig til de Partene som har finansiert den

forsinkede betalingen.

50Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge1.2.3Renter på likvidsaldi

Renter skal godskrives/belastes på Partenes daglige kontantbalanser hos Operatøren

(positive og negative).

Denne godskrivning/belastning av renter skal beregnes på interne konti hos Operatøren

som viser daglige kontantbalanser pr. innkalt valuta og/eller på separate bankkonti for

Fellesoperasjonen.

Operatørens tilskudd skal godskrives Felleskonto på forfallsdag for kontantinnkalling.

Renter og andre betingelser skal i prinsippet svare til hva et selskap med en tilsvarende

pengestrøm ville oppnå i en førsteklasses bank, dog minst tilsvarende den

rentegodtgjørelse Operatøren oppnår. Følgende to alternativer er likeverdige:

ALTERNATIV 1:

Rentefoten skal fastsettes på 3 måneders basis og knyttes til en relevant Interbank rate:

Gruppe 1: NOK – NIBOR (3 måneder) + 1,0% / - 1,0%

Gruppe 2: EUR – EUROLIBOR (3 måneder) + 0,5% / - 0,5%

Gruppe 3: Andre (f.eks. USD, GBP) – LIBOR (3 måneder) + 0,5% / - 0,5%

NIBOR defineres som:

Et månedsgjennomsnitt av inneværende måned for 3 måneders "Norwegian Interbank

Offered Rate", som bekjentgjort på Reuters side NIBP, klokken 12:00. For den dag

eller dager denne ikke er tilgjengelig, brukes 3 måneders NIBOR fra DNB, Oslo, gitt

dagen før den relevante dag for bekjentgjørelse. Dersom de ovennevnte NIBOR

noteringer er basert på 365/360 dager, må renten multipliseres med brøken 365/360 for

å reflektere den norske renteberegningsraten på 360/360 eller 365/365 dager. Ved

utregning av månedsgjennomsnitt benyttes kvoteringer oppgitt med fire desimaler.

LIBOR/EUROLIBOR defineres som:

Et månedsgjennomsnitt av inneværende måned for 3 måneders "Euro Currency

Interest Rate" som bekjentgjort på Reuters side LIBOR 01, klokken 11:00, London tid.

For den dag eller dager denne ikke er tilgjengelig, brukes 3 måneders LIBOR for den

aktuelle valuta fra Chase Manhattan Bank, London, oppgitt dagen før den relevante

dag for bekjentgjørelse. Ved utregning av månedsgjennomsnitt benyttes kvoteringer

oppgitt med fire desimaler.

Ovennevnte rentefot må korrigeres dersom det er uoverensstemmelse mellom basis for

renten og beregningen for så vidt gjelder rentedager.51Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeALTERNATIV 2:

Dersom Operatøren har etablert egne bankkonti for lisenslikvider (som dekker en eller

flere tillatelser) må den aktuelle renten opptjent/betalt av Operatøren allokeres til

Partene basert på Operatørens og Ikke-operatørenes aktuelle innskudd på disse

kontiene. Både Operatør og Ikke-operatører skal betale inn til en slik konto i.h.t.

innkalling.

Rentene er kalkulert på basis av Ikke-operatørenes daglige saldo hos Operatøren, eller

på basis av en gjennomsnittlig saldo kalkulert for hver måned, eller på basis av formler

som reflekterer oppbygging av daglig kontantbeholdning og balansen på kvartalsbasis.

Rentebeløpet spesifiseres under "Finansielle poster" i regnskapet, ikke senere enn

måneden etter utløpet av perioden. Betalingsdag er fastsatt etter samme prinsipp for

kredit/debet, ikke senere enn første dag i denne følgende måned.

1.3Regnskap og avregning1.3.1Generelle regler

Partene er ansvarlige for å føre sine egne regnskaper i samsvar med norske lover, regler

og forskrifter og i henhold til god regnskapsskikk. Operatørens avregninger og

oppgaver skal være slik at disse vilkår kan oppfylles. Operatøren skal også forsyne

Ikke-operatørene med annen informasjon som de med rimelighet måtte be om i

forbindelse med føring av Ikke-operatørenes regnskap.

Operatøren skal sende Ikke-operatørene kontoplan og en kortfattet beskrivelse av det

regnskapssystem han benytter. Vesentlige endringer skal meddeles Ikke-operatørene.

Felleskonto skal føres i norske kroner, og det er en forutsetning at ingen av Partene på

bekostning av eller til fordel for de øvrige Parter skal tjene eller tape på omveksling

eller omregning av valutaene.

Ved omregning av kostnader fra fremmed valuta til norske kroner, har Operatøren rett

til å benytte seg av Interne bokføringskurser, basert på salgskurser som distribuert av

DNB eller andre noteringssteder som foreslått av Operatøren og som godkjennes av

Ikke-operatørene.

Innkaller Operatøren fremmed valuta, gjelder Intern bokføringskurs også for

innbetalinger og disponeringer av slik valuta. Endres Intern bokføringskurs, justeres

samtidig beholdningsverdien i norske kroner av innkalt valuta. For å lette kontrollen,

bør endring av Intern bokføringskurs foretas ved månedens slutt.

Dersom det foretas utbetalinger i valuta som Operatøren ikke har innkalt, skal

transaksjonen bokføres til realisert kurs når valutabeløpet kjøpes i bank. Dersom

betalingen foretas fra Operatørens beholdning av vedkommende valuta, skal transaksjonen bokføres til salgskurser som distribuert av DNB eller andre noteringssteder

som foreslått av Operatøren og som godkjennes av Ikke-operatørene, 2

forretningsdager før valuteringsdag.52Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeDifferansen mellom kostnadsført beløp og betalt beløp omgjort fra valuta til norske

kroner i henhold til Interne bokføringskurser, skal Operatøren føre på Felleskontoen

(agio og disagio).

Innen 15 dager etter utløpet av hver måned, skal Operatøren sende til Ikke-operatørene

de opplysninger som opplistes nedenfor. Dersom denne fristen ikke kan overholdes,

skal Operatøren umiddelbart utarbeide anslag over alle kostnadene pr. budsjettgruppe

og sende disse til Ikke-operatørene. Hvis aktiviteten i Fellesoperasjonene er lav, kan

styringskomiteen bestemme at avregningen bare skal sendes Ikke-operatørene 15

dager etter utløpet av hvert Kvartal:

a) Oppgave over alle kostnader og inntekter som er ført på Felleskontoen, klassifisert

og summert på hensiktsmessige konti og som viser kostnadenes og inntektenes art

og som samsvarer med godkjent budsjettstruktur og som inkluderer total avsetning

vist som separat post. Oppgaven skal også vise akkumulerte tall fra årets begynnelse sammenlignet med budsjett. For investeringer skal det vises akkumulerte tall

fra investeringsstart.

b) Oppgave over felles forpliktelser og tilgodehavender.

c) Avregning som viser Partenes forskuddsinnbetalinger i de forskjellige valutaer,

deres tilsvarende andeler av månedens utbetalinger og akkumulerte tall.

d) Detaljert oversikt over uvanlige kostnader og inntekter, inklusive revisjonskorreksjoner som skal identifiseres spesielt.

e) Opplysning om de valutakurser som er benyttet.

f) Oppgave over hver Parts andel av trekk på felles eksportkreditter som betales

direkte til leverandører av varer og tjenester.

Operatørens fremdriftsrapporter i henhold til artikkel 12 i Vedlegg A –

Samarbeidsavtale skal inneholde budsjettoppfølging og oppfølging av bevilgede

midler (utgiftsfullmakter/AFE).

1.3.2Renter på etterkalkyler

Dersom Operatøren belaster/godskriver Fellesoperasjonen for foreløpig etterkalkyle

for inneværende år og etterkalkyler som gjelder tidligere år, skal Fellesoperasjonen

belastes/godskrives rente på disse. Renten skal beregnes fra det tidspunkt den skulle

vært belastet/godskrevet eller fra 1. juli i dette året, til det tidspunktet den blir

belastet/godskrevet Fellesoperasjonen. Rentesatsen skal være lik gjennomsnittet av 3

måneders NIBOR, basert på et gjennomsnitt for 3 måneder, jfr. artikkel 1.2.3,

Alternativ 1, men uten bruk av rentemargin.53Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge1.3.3Korreksjoner

Korreksjoner av belastning/godskriving som må gjøres av Operatør skal skje så snart

som mulig og senest innen 24 måneder etter utløpet av det Regnskapsåret korreksjonen

relaterer seg til. Renten skal beregnes fra det tidspunkt den skulle vært

belastet/godskrevet eller fra 1. juli i dette året, til det tidspunkt den blir

belastet/godskrevet Fellesoperasjonen. Rentesatsen skal være lik gjennomsnittet av 3

måneders NIBOR, beregnet i samsvar med artikkel 1.2.3, Alternativ 1, men uten bruk

av rentemargin.1.3.4Tilbakelevering av utvinningstillatelser

Etter tilbakelevering av Utvinningstillatelsen har Operatøren anledning til å belaste

Fellesoperasjonen kun for de kostnader som er nødvendig for en forsvarlig avvikling

av virksomheten. Med mindre annet er avtalt, forutsettes dette å skje innen 6 måneder

etter utløpet av den måneden tillatelsen blir tilbakelevert. Belastning/godskrivinger

som følge av korreksjoner eller revisjoner ved etterkalkyler skal renteberegnes etter

reglene i artikkel 1.2.3, Alternativ 1 og belastes Ikke-operatørene i egne oppgjør.1.4Revisjon1.4.1Generelle regler

En Ikke-operatør har rett til å revidere regnskap, protokoller, opptegnelser og

dokumenter som har tilknytning til Fellesoperasjonen innen 24 måneder etter utløpet

av hvert Regnskapsår, med mindre en utvidelse av denne perioden er avtalt mellom

Partene. Operatøren er forpliktet til å gi revisorene tilgang til alle Operatørens

systemer, dokumenter, data og opplysninger som er nødvendige for revisjonen samt

gjøre det mulig å foreta en generell vurdering av Operatørens kontrollrutiner og

systemer for så vidt disse har betydning for Fellesoperasjonen. Operatøren skal ellers

sørge for at revisjonen kan gjennomføres effektivt og uten unødvendige forsinkelser.

Ikke-operatørene skal også ha rett til å gjennomgå og vurdere Operatørens rutiner for

kontantforvaltning ifølge artikkel 1.2 og for innhenting av anbud og tilbud ved kjøp av

varer og tjenester.

Skriftlig varsel om revisjon skal sendes Operatøren og de andre Ikke-operatørene minst

30 dager før revisjonen er planlagt startet.

Ikke-operatørene skal utføre revisjonen til samme tid og på en slik måte at det oppstår

minst mulig ulemper for Operatøren. Hvis Ikke-operatørene er enige, skal revisjonen

utføres av en felles revisjonsgruppe.

For operatører med flere operatøroppgaver kan Ikke-operatørene og Operatøren bli

enige med andre ikke-operatører i andre interessentskap med samme operatør om at

det gjennomføres fellesrevisjoner av de Indirekte kostnader og felles

belastningssystemer som er like for alle operatøroppgavene. Ved en slik avtale holdes

54Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norgedisse belastningene utenfor den dedikerte revisjon av Fellesoperasjonene.

Bestemmelsene i artiklene 1.4.1.1 og 1.4.1.2 får også anvendelse på fellesrevisjon.

1.4.1.1 Revisjonsrapport

En skriftlig rapport (revisjonsrapport) skal sendes alle Partene innen 3 måneder etter

avsluttet revisjon.

Rapporten skal inneholde en oversikt over alle saker revisjonen har belyst med

relevante kommentarer til håndtering av regnskap og bilag. Før den skriftlige rapporten

sendes alle Partene skal utestående punkter behandles skriftlig og i minst ett møte.

Utestående punkter skal behandles i løsningsorientert dialog mellom Operatøren og

de(n) som på Ikke-operatørenes vegne utfører revisjonen. Underskrevet referat fra

møtet skal følge med den skriftlige rapporten ved oversendelsen til alle Partene.

Omforent dato for avsluttet revisjon skal fremgå av møtereferatet.

Foreligger ikke rapporten innen fristen, taper Ikke-operatørene retten til innsigelser

mot Operatørens belastninger på Felleskontoen. Unntaksvis, og når særlige grunner

foreligger kan Ikke-operatørene ved skriftlig meddelelse til Operatøren utvide fristen

for å avgi rapporten med en ny kort frist som ikke kan være lengre enn 15

forretningsdager

1.4.1.2 Behandling av uavklarte revisjonsmerknader

Operatøren skal gi skriftlig svar på revisjonsrapporten innen 3 måneder fra det

tidspunkt den er mottatt. Dersom en Ikke-operatør har merknader til Operatørens

skriftlige svar, skal disse fremsettes skriftlig. Operatøren skal gi skriftlig svar på

merknadene. Utestående punkter skal behandles i dialog mellom Operatøren og Ikkeoperatørene med sikte på å finne en omforent løsning.

Gir ikke Operatøren skriftlig svar på rapporten innen 3 måneder fra det tidspunkt den

er mottatt, taper Operatøren retten til innsigelser mot utestående punkter i rapporten.

Unntaksvis, og når særlige grunner foreligger kan Operatøren ved skriftlig meddelelse

til Ikke-operatørene utvide fristen til å avgi rapporten med en ny kort frist som ikke

kan være lengre enn 15 forretningsdager.

Dersom utestående punkter ikke er avklart innen 9 måneder etter at Operatøren mottok

den skriftlige rapporten, skal Operatøren:

a) Føre opp den uavklarte revisjonssak på dagsorden for neste ordinære

styringskomitemøte og sammen med innkallingen gi en skriftlig oppsummering av

kommunikasjonen og behandlingen av det eller de uavklarte revisjonsforhold, og

b) ved fellesrevisjon av Operatørens indirekte kostnader og felles

belastningssystemer som er like for alle operatøroppgavene, innkalle Partnerforum

for behandling av det uavklarte revisjonsforhold.

En Part kan fremme forslag om bruk av felles oppnevnt uavhengig fagkyndig person

55Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norgetil å avgi uttalelse om uavklarte revisjonsforhold eller om en alternativ forenklet

tvisteløsning for løsning av utestående revisjonssak. Slik beslutning krever enighet

mellom Partene.

1.4.1.3 Renter og kostnader

Justering mellom Fellesoperasjonen og Operatøren eller andre fellesoperasjoner som

følge av en revisjon skal godskrives/belastes rente etter reglene under artikkel 1.2.3,

Alternativ 1, men uten bruk av rentemargin. Rentene skal beregnes fra det tidspunkt

belastningen/godskrivingen skjedde, eller ved uklarhet om opprinnelig tidspunkt, fra

1. juli i det året belastningen/godskrivningen skjedde, frem til det tidspunkt

korreksjonen blir belastet/godskrevet Fellesoperasjonen.

Operatøren skal ikke bære noen andel av kostnadene forbundet med slik revisjon med

mindre det er gjort avtale om det.

1.4.2Revisjon av kostnader til Generell Forskning og Utvikling

Kostnader til Generell Forskning og Utvikling som avgrenset i artikkel 2.2.2 er ikke

gjenstand for partnerrevisjon. Operatørens eksterne revisor skal fremlegge en

bekreftelse på at kostnader til generell Forskning og Utvikling er belastet i

overensstemmelse med artikkel 2.2.2.1.4.3Revisjon av kostnader til Hovedledelse og Konsernstaber

Utgifter som dekkes av prosentsatsen for Hovedledelse og Konsernstaber i artikkel

2.2.3 er ikke gjenstand for revisjon. Utgifter av ekstraordinær karakter som belastes

direkte etter samme artikkel kan være gjenstand for revisjon.1.4.4Revisjon av standardrater for Tilknyttede selskap

Standardrater for personell og tjenester for Tilknyttede selskap som belastes direkte er

ikke gjenstand for full revisjon. Operatørenes eksterne revisor skal fremlegge en

bekreftelse på at disse er kostnadsbaserte og i overensstemmelse med denne Avtalen.

I den utstrekning Tilknyttede selskap utfører og er ansvarlig for vesentlige aktiviteter

som belastes Felleskontoen, er de kostnader som belastes fra slike enheter fullt

reviderbare.56Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeARTIKKEL 2. BELASTNINGER PÅ FELLESKONTO

Alle kostnader som er nødvendige for å utføre Fellesoperasjonen på en forsvarlig måte,

skal belastes Felleskontoen. Belastningene skal være rimelige sett i forhold til

Fellesoperasjonens omfang og natur og skal være tilstrekkelig dokumentert.

Ved slutten av hver måned skal Operatøren foreta en foreløpig belastning av påløpte,

ikke bokførte kostnader. Alle slike foreløpige belastninger skal tilbakeføres i den

påfølgende måned.

Kostnadene skal inkludere, men er ikke nødvendigvis begrenset til:

2.1Direkte kostnader2.1.1Kjøp av varer og tjenester

Varer og tjenester som kjøpes, skal belastes Felleskontoen med det fakturerte beløp

etter fradrag av rabatter og bonus, men inkludert transport til operasjonsområdene,

samt andre tilhørende kostnader som lasting, lossing, havneavgift, forsikring, toll og

frakter, etc.2.1.2Personell2.1.2.1 Lønn og sosiale kostnader

Lønn og sosiale kostnader for ansatte hos Operatøren eller Tilknyttede selskaper når

disse ansatte, midlertidig eller permanent, er direkte engasjert i Fellesoperasjonen.

Sosiale kostnader inkluderer lov- og tariffestede avgifter og andre kostnader og

godtgjørelser i overensstemmelse med vanlig praksis i oljeindustrien.

2.1.2.2 Transport av ansatte

Transport av ansatte som er nødvendig for utførelsen av Fellesoperasjonen.

2.1.2.3 Flyttekostnader

Flyttekostnader for ansatte til de steder hvorfra Fellesoperasjonen ledes.

Flyttekostnader tilbake til det sted den ansatte ble overflyttet fra, unntatt når disse

flyttekostnadene i henhold til vanlig praksis må antas å kunne belastes andre

Fellesoperasjoner. Slike kostnader skal inkludere transport av de ansattes familier og

deres personlige eiendeler og alle andre flyttekostnader i overensstemmelse med

Operatørens vanlige praksis.57Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge2.1.2.4 Restruktureringskostnader

Før Operatøren kan belaste Felleskonto skal restruktureringskostnader, herunder

kostnader til tidligpensjon og sluttvederlag, godkjennes av styringskomiteen i medhold

av artikkel 3 i Spesielle bestemmelser i denne Avtale. Til behandlingen i

styringskomiteen skal Operatøren sannsynliggjøre hvilken kostnadseffekt tiltakene vil

ha for Fellesoperasjonen. I den grad Operatøren sannsynliggjør at kostnaden vil gi en

besparelse for Partene, har Partene plikt til å godkjenne belastning på Felleskontoen.

For de tilfelle der Operatøren sannsynliggjør at aktiviteten skal avsluttes eller vesentlig

reduseres, og Operatøren foreslår en nødvendig restrukturering som følge av dette, har

Partene plikt til å godkjenne belastning på Felleskonto i styringskomiteen.

Restruktureringskostnader skal belastes Felleskonto som et neddiskontert

engangsbeløp. Belastning kan skje når bindende avtale(r) er inngått eller når den/de

aktuelle ansatte fratrer som ansatte hos Operatøren.

Kostnadene skal belastes den berørte Fellesoperasjonen. Dersom restruktureringen

berører flere av Operatørens Fellesoperasjoner skal kostnadene fordeles proratarisk

mellom de relevante Fellesoperasjoners Felleskonti basert på deres forholdsmessige

andel av de siste 3 års timeskriving.

2.1.3Pensjon2.1.3.1 Generelle bestemmelser

Pensjonsansvaret ligger hos Operatøren som arbeidsgiver. Operatørens

pensjonsutgifter skal belastes Felleskonto i henhold til reglene i artikkel 2.1.3, med

unntak av restruktureringskostnader som belastes etter artikkel 2.1.2.4.

2.1.3.2 Hovedregel for belastning av pensjonskostnader

Årets Pensjonsopptjening innskudd kan belastes Felleskontoen løpende. Kostnader

knyttet til avkastningsnivå under Innskuddsbaserte Pensjonsordninger kan ikke

belastes Felleskontoen.

Årets Pensjonsopptjening Hybrid kan belastes Felleskontoen løpende. Kostnader

knyttet til avkastningsnivå under Hybridbaserte Pensjonsordninger kan ikke belastes

Felleskontoen.

Årets Pensjonsopptjening Ytelse kan belastes Felleskontoen løpende.

Beregningsmetoden for Årets Pensjonsopptjening Ytelse skal følge den til enhver tid

gjeldende regnskapsstandard som Operatøren benytter i årsregnskapet. Alle

forutsetningene og medlemsdata for beregningen skal være de samme som ligger til

grunn for det årsregnskapet som Operatøren vedtar og godkjenner i belastningsåret.

Årets Pensjonsopptjening Ytelse skal være godkjent av Operatørens eksterne revisor.

Årets Pensjonsopptjening Innskudd, Årets Pensjonsopptjening Hybrid, og Årets

58Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgePensjonsopptjening Ytelse er

pensjonsforpliktelser i perioden.endeligeoppgjørfordeopparbeidede2.1.3.3 Arbeidsgiveravgift

Operatøren kan beregne og belaste Felleskontoen med arbeidsgiveravgift på Årets

Pensjonsopptjening Innskudd, Årets Pensjonsopptjening Ytelse og Årets

Pensjonsopptjening Hybrid.

2.1.3.4 Tilknyttede kostnader

Operatøren kan belaste Felleskontoen med tilknyttede kostnader til sine

pensjonsordninger.

I tillegg til Operatørens interne kostnader omfatter dette kostnader i henhold til den til

enhver tid gjeldende lovgivning, herunder forsikringstekniske premier som betales av

Operatøren til livsforsikringsselskap eller pensjonskasse, premie på rentegaranti,

pliktige tilskudd som gir Operatøren fradragsrett etter skattelovgivningen, og

Operatørens andre rimelige og markedsmessige eksterne kostnader knyttet til

Operatørens pensjonsordninger som er nødvendige for å utføre Fellesoperasjonen på

en forsvarlig måte.

2.1.3.5 Implementeringsdifferanse

Engangseffekt som følge av endring i påløpt pensjonsforpliktelse for Ytelsesbaserte

Pensjonsordninger, Innskuddsbaserte Pensjonsordninger eller Hybridbaserte

Pensjonsordninger (implementeringsdifferanse) tillates belastet/godskrevet dersom

balansen forrykkes mellom Partene ut fra prinsippet i artikkel 3.1, tredje ledd i Vedlegg

A – Samarbeidsavtale, og dette enten skyldes lovendringer eller endringer i

dødelighets- eller uførhetstariffer.

Operatøren skal også kunne belaste/godskrive implementeringsdifferanse i løpet av

bestemte overgangsperioder forut for en lovendrings tvingende ikrafttredelse.

Operatøren bestemmer på hvilket tidspunkt implementeringsdifferansen skal

belastes/godskrives.

Før belastning/godskriving av implementeringsdifferanse som følge av lovendringer

kan gjennomføres, skal Operatøren legge frem saken for Industriforum.

Før belastning/godskriving av implementeringsdifferanse som følge av endringer i

dødelighetstariffer eller uførhetstariffer kan gjennomføres, skal Operatøren sende en

skriftlig redegjørelse til sekretariatet for Industriforum. Industriforums leder skal sørge

for at redegjørelsen gjøres tilgjengelig for medlemmene.

Implementeringsdifferansen

skal

beregnes

av

Operatørens

aktuar.

Beregningsmetodene skal følge den til enhver tid gjeldende regnskapsstandard som

59Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeOperatøren benytter i årsregnskapet. Alle forutsetningene for beregningene skal være

de samme som ligger til grunn for Operatørens siste tilgjengelige vedtatte årsregnskap.

Engangseffekten skal beregnes av Operatøren og utgjør differansen mellom påløpte

pensjonsforpliktelser før og etter endringen.

2.1.3.6 Avtalefestet pensjon (AFP)

Operatøren kan belaste Felleskontoen med faktiske kostnader til AFP etter

kontantprinsippet.

Dersom AFP-ordningen endrer karakter, skal belastning av kostnader til AFP følge

reglene for belastning for enten Ytelsesbasert Pensjonsordning, Innskuddsbasert

Pensjonsordning eller Hybridbasert Pensjonsordning, avhengig av hvilken ordning

som har mest nærliggende fellestrekk med den endrede AFP-ordningen.

Dersom myndighetene fastslår at det er grunnlag for balanseføring av forpliktelsene til

AFP i Operatørens årsregnskap, skal Operatøren belaste Felleskontoen med kostnader

til AFP som for Ytelsesbaserte Pensjonsordninger.

Året etter ovennevnte tidspunkt skal Operatøren belaste/godskrive den historiske

under/overdekning frem til forpliktelsene til AFP balanseføres. Det samme gjelder

dersom AFP endrer karakter på annen måte.

Før slik belastning/godskriving skal Operatøren legge saken frem for Industriforum.

Beregningsmetodene for under/overdekningen skal følge den til enhver tid gjeldende

regnskapsstandard som Operatøren benytter i årsregnskapet. Alle forutsetningene for

beregningene skal være de samme som ligger til grunn for Operatørens siste

tilgjengelige vedtatte årsregnskap.

Operatørens belastning/godskriving av under/overdekningen skal fordeles jevnt over

en periode på 5 år.

2.1.3.7 Tidligpensjoneringsordninger

Kostnader knyttet til:

a) Tidligpensjonsordninger basert på tariffavtale som definert i lov 27. januar 2012

nr. 9 om arbeidstvister, eller

b) tidligpensjonsordning avtalt som en del av den ansattes ansettelsesvilkår og ikke

som en del av en restruktureringsprosess, eller

c) enkelttilfeller ved sykdom eller arbeidstvister,

kan Operatøren belaste Felleskontoen uten særskilt behandling i styringskomiteen.

Felleskontoen skal belastes med et neddiskontert engangsbeløp på det tidspunkt den/de

aktuelle ansatte avslutter arbeidsforholdet hos Operatøren.

60Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeKostnadene skal belastes den berørte Fellesoperasjonen. Dersom restruktureringen

berører flere av Operatørens Fellesoperasjoner, skal kostnadene fordeles proratarisk

mellom relevante Fellesoperasjoners Felleskonti basert på deres forholdsmessige andel

av siste 3 års avskrivning.

2.1.3.8 Overgangsregler

Operatøren skal belaste Felleskontoen med et oppgjør for arbeidsgiveravgift, som ikke

tidligere er belastet Felleskontoen

på påløpte pensjonsforpliktelser per 31. desember 2016 under ufondert Ytelsesbasert

Pensjonsordning og ufondert Innskuddsbasert Pensjonsordning, og

på eventuell underdekning i fondert Ytelsesbasert Pensjonsordning.

Oppgjøret skal belastes Felleskontoen jevnt over en periode på 5 år med oppstart

tidligst i 2017.

2.1.4Materiell og tjenester fra Operatør, Ikke-operatør eller Tilknyttede selskap

a) Materiell

For Materiell som eies av interessentskapet belastes Felleskonto alle kostnader til

anskaffelse, lagerhold og drift av interessentskapets materiellager. Ved lån av

Materiell mellom en eller flere tillatelser skal låntaker erstatte Materiell enhet for

enhet eller etter egen avtale.

For Materiell som overføres fra Operatørens felleslager, skal belastes den til enhver

tid gjennomsnittlige anskaffelsesverdi eller til avtalt pris. Brukt materiell som

egner seg til bruk på nytt kan tilbakeføres til lagerbeholdning etter at eventuelle

reparasjoner er utført, jfr. artikkel 3.1. Materiell blir da klassifisert som nytt.

Gjennomsnittlig anskaffelsesverdi for Materiell skal også omfatte kostnader i

forbindelse med innkjøp, lagring, rente og ukurans.

b) Tjenester

Tekniske og andre tjenester inkludert, men ikke begrenset til, laboratorieanalyser,

karttegning, geologiske og geofysiske fortolkninger, konstruksjonsarbeider,

forskning, databehandling og regnskapsføring som direkte kan henføres til

Fellesoperasjonen, skal belastes Felleskontoen med de faktiske kostnader, forutsatt

at slike kostnader ikke overstiger de som ville påløpt dersom slike tjenester hadde

blitt utført av frittstående konsulentfirmaer og serviceselskaper.

c) Utstyr og anlegg

Bruk av utstyr og anlegg skal belastes Felleskontoen til rater som dekker direkte

drifts- og vedlikeholdskostnader, rimelige avskrivningskostnader samt renter på

61Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norgenedskrevne investeringer. Slike rater skal ikke overstige de som gjelder i det

aktuelle området. På anmodning skal rateberegningene dokumenteres. Dersom

utstyr og anlegg nyttes til andre operasjoner, skal kostnadene fordeles på de enkelte

operasjoner i forhold til bruken i perioden.

2.1.5Skade på eller tap av Felleseiendom

Kostnader som er nødvendige for å reparere eller erstatte Felleseiendom som er skadet

eller gått tapt, skal belastes Felleskontoen og klassifiseres slik at de senere kan

identifiseres. Dersom slike skader eller tap dekkes av felles forsikringer, skal

forsikringsoppgjør godskrives tilsvarende.

Operatøren skal snarest mulig gi skriftlig melding til Ikke-operatørene om skader og

tap av betydning, samt informasjon Ikke-operatørene trenger for forsikringsformål.2.1.6Forsikring

a) Netto premier for forsikringer som er fastsatt av lover og bestemmelser eller vedtatt

av styringskomiteen som felles for Partene.

b) Kostnader som følger av skadeoppgjør som ikke dekkes av forsikringen.2.1.7Juridisk bistand

Alle kostnader knyttet til behandling av krav eller tvister som oppstår i forbindelse

med Fellesoperasjonen, herunder kostnader til juridisk og annen bistand ved vurdering

av slike krav eller tvister, forliksforhandlinger og eventuell sakførsel. Ingen belastning

over NOK 250 000,- med hensyn til en bestemt sak for tjenester utført av juridisk

personell hos Operatøren, kan gjøres uten forhåndsgodkjennelse av Ikke-operatørene.

Beløpsgrensen kan endres av styringskomiteen.2.1.8Skatter, toll og avgifter

Alle skatter, toll og avgifter av enhver art som er pålagt av norske myndigheter, unntatt

inntekts- og formuesskatt.2.1.9Kontorer, baser og forskjellige anlegg

Nettokostnader ved å etablere og drive ethvert kontor, underkontor, baser, eller andre

anlegg eller eiendommer som brukes bare for Fellesoperasjonen. Dersom anlegg eller

eiendommer også benyttes utenfor Fellesoperasjonen, skal nettokostnadene fordeles

på de forskjellige operasjoner i henhold til vanlige fordelingskriterier på en rettferdig

måte.62Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge2.1.10Gjennomføring av disponeringsvedtak

Kostnader i forbindelse med gjennomføring av disponeringsvedtak i medhold av den

til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder forprosjekteringskostnader og

administrative kostnader.2.2Indirekte kostnader2.2.1Generelt

Indirekte kostnader knytter seg til organisasjonsenheter/funksjoner som etter sin natur

er indirekte, f.eks.:

x Hovedledelsen

x Støtte- og stabsfunksjoner som økonomi og finans, personal og organisasjon,

juridisk og felles servicefunksjoner

x Indirekte funksjoner i operative avdelinger

x Indirekte kostnader fra Tilknyttede selskaper

Kostnader kan dessuten være indirekte etter sin art som f.eks. finanskostnader og

avskrivninger, kontorleie, kommunikasjonskostnader.

Endelig kan enkelte aktiviteter representere Indirekte kostnader, f.eks. Generell

Forskning og Utvikling.

Tjenester som utføres av ovennevnte eller lignende avdelinger og som er direkte

henførbare til Fellesoperasjonene skal, så langt det er praktisk, belastes som direkte

kostnader i overensstemmelse med artikkel 2.1.4 a) Materiell foran.

Etter ulike systemer for mellomleddsfordelinger, skjer i siste omgang belastningene av

Indirekte kostnader til den enkelte Fellesoperasjon eller til aktiviteter hvor Operatøren

bærer kostnadene selv. Belastningene skal foretas etter rimelige fordelingsmetoder.

Noen eksempler på fordelingsmetoder:

x

x

x

xEtter direkte tid, anvendt på direkte personalkostnader

Etter direkte materialforbruk, anvendt på direkte materialkostnader

Etter omsetningsnøkler, herunder glideskalasystemer

Andre kapasitets- og/eller forbruksbaserte fordelingsmetoderBelastninger i henhold til disse fordelingsmetoder skal beregnes på grunnlag av tidsog kostnadsstudier og gjennomgås årlig for å bekrefte at de rimelig kompenserer

Operatøren for de kostnader de er ment å dekke. Dersom Operatøren benytter

midlertidig budsjetterte timepriser o.l. for belastning gjennom året og gjør en

etterkalkyle i året etter, jfr. artikkel 1.3.3, skal etterkalkylen være avsluttet og

belastet/godskrevet Fellesoperasjonen inklusive renter helst innen utgangen av 1.

kvartal i året etter, men senest 1. juni året etter.

For å gi grunnlag for den ovennevnte årlige gjennomgang, skal Operatøren sørge for

at Ikke-operatørene får et ajourført organisasjonskart sammen med grunnlaget for

63Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norgebelastninger på Felleskontoen og en identifikasjon av de deler av organisasjonen som

belastes direkte under artiklene 2.1.2, 2.1.4 a), 2.1.9 og de deler av organisasjonen som

dekkes av belastninger under denne artikkel.

2.2.2Generell Forskning og Utvikling

Operatørens kostnader til Generell Forskning og Utvikling kan belastes Felleskontoen

i forhold til årets lete- og utbyggings- og driftskostnader etter følgende regler:

Prosjekter som ikke gjøres til gjenstand for uinnskrenket revisjon kan belastes

Felleskontoen etter følgende prosentsatser og grenser basert på årlige kostnader unntatt

arealavgift, CO2-avgift, NOX-avgift når den er direkte pålagt Fellesoperasjonen, kjøp

av gass til injisering og tariffer betalt i forbindelse med prosessering av petroleum på

tredjeparts feltinstallasjoner:

Letekostnader:

0-300 mill NOK2,5%0

1000 -1000 mill NOK

2500 mill NOK2,7%

1,0%0

1000 2000 -1000 mill NOK

2000 mill NOK

3500 mill NOK2,5%

1,0%

0,5%Driftskostnader:Utbyggingskostnader:Tariffer mottatt ved prosessering av andres petroleum og andre inntekter som

godskrives felleskonto skal ikke gå til fradrag ved beregning av ovennevnte kostnader.

Med letekostnader menes alle kostnader som styringskomiteen beslutter kan belastes

Felleskontoen som letekostnader, normalt kostnader frem til godkjent utbyggingsplan

foreligger, og dessuten alle kostnader utenfor det området som omfattes av

utbyggingsplanen.

Med driftskostnader menes alle kostnader som styringskomiteen beslutter kan belastes

Felleskontoen som driftskostnader, normalt direkte produksjonskostnader og

driftsorganisasjonens direkte og indirekte kostnader før og etter produksjonsstart,

unntatt letekostnader.

Med utbyggingskostnader menes alle kostnader som styringskomiteen beslutter kan

belastes Felleskontoen som investeringer, normalt alle kostnader unntatt

driftskostnader (herunder driftsforberedelser) for virksomhet i det området som

omfattes av utbyggingsplanen.

Fjerningskostnader behandles som utbyggingskostnader.

Operatøren må hvert År dokumentere at Generell Forskning og Utvikling har

nytteverdi for norsk sokkel og er kostnadsbelastet i et omfang som minst tilsvarer

64Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norgebelastningsretten mot relevante Felleskonti. Operatøren belaster Felleskontoen for

prosenttilleggene ved den periodiske avregningen. Kostnader som belastes

Felleskontoen i henhold til denne artikkel 2.2.2 inngår ikke i beregningsgrunnlaget.

I den grad Operatøren ikke kan dokumentere tilstrekkelig kostnadsomfang til fullt ut å

kunne belaste relevante Felleskonti med prosenttilleggene, skal Operatørens belastning

mot relevante Felleskonti reduseres tilsvarende proratarisk.

Intervallene over vil bli endret hvert År fra begynnelsen av Året på grunnlag av

konsumprisindeksen fra Norges Statistiske Sentralbyrå pr. 15. juli inneværende år.

Basis er 15. juli 2004.

2.2.3Hovedledelse og Konsernstaber

Operatørens kostnader til Hovedledelse og Konsernstaber kan belastes Felleskontoen

med 0,65% av de årlige kostnader til leting, drift og utbygging vedrørende

Fellesoperasjonen, unntatt belastninger til Generell Forskning og Utvikling som kan

belastes Felleskontoen i henhold til artikkel 2.2.2. Med kostnader til leting, drift og

utbygging menes det samme som i artikkel 2.2.2.

Prosentsatsen skal dekke Operatørens Hovedledelses- og Konsernstabskostnader i den

grad Hovedledelse og Konsernstaber utfører arbeid av overordnet karakter for

Operatøren som ikke refererer seg direkte til drift av et eller flere felt på norsk

kontinentalsokkel. Aktivitetene som dekkes av satsen skal omfatte Hovedledelsens og

Konsernstabenes utgifter knyttet til utarbeidelse og vedlikehold av konserndekkende

styrende dokumentasjon og prosedyrer samt tjenester som ikke er dekket av artikkel

2.2.3 fjerde avsnitt. Prosentsatsen skal dekke både interne og eksternt kjøpte tjenester.

Utgiftene som dekkes av satsen er ikke gjenstand for revisjon.

Tjenester av ekstraordinær karakter til nytte for et eller flere interessentskap på norsk

kontinentalsokkel skal kunne belastes direkte til de aktuelle interessentskap i tillegg til

satsen. Dersom utgifter til tjenester av ekstraordinær karakter er kjent på det tidspunkt

Operatøren fremmer budsjettforslag for kommende år, skal disse utgifter medtas i

budsjettforslaget. I alle tilfeller skal styringskomiteen informeres om slike eventuelle

utgifter i den månedlige rapport. Med ekstraordinær karakter menes arbeid utført av

Konsernstabene som har et særskilt stort eller uvanlig omfang og ikke omfatter arbeid

som er en del av den ordinære drift av et eller flere interessentskap (større

granskninger, utredninger og krisebehandling knyttet til ulykker og lignende,

etablering av nye konserndekkende systemer og andre ekstraordinære tiltak). Utgifter

knyttet til tjenester av ekstraordinær karakter skal dokumenteres i form av

arbeidsbeskrivelse og kan være gjenstand for revisjon.

Ingen utgifter som er dekket av denne artikkel 2.2.3 skal belastes interessentskapene

på andre måter.65Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge2.2.4Øvrige Indirekte kostnader

De Indirekte kostnader som ikke omfattes av artikkel 2.2.2 og 2.2.3, og som påløper

Operatøren eller Operatørens Tilknyttede selskaper for Fellesoperasjonen i Norge, vil

bli beregnet på grunnlag av kostnadsstudier og belastes Felleskontoen hver måned på

grunnlag av fordelingsnøkler som beskrevet i artikkel 2.2.1.2.3Industriforum2.3.1Deltakelse og ledelse

Partene har, sammen med øvrige rettighetshavere til utvinningstillatelser på norsk

kontinentalsokkel som har inngått avtale med tilsvarende bestemmelser som i denne

Avtale, rett til å delta i et Industriforum. Hver rettighetshaver har rett til ett medlem.

Rettighetshavere i Tilknyttede selskap har til sammen rett til bare ett medlem. Hvert

medlem har rett til å la seg bistå av relevant fagpersonell i møtene.

Norsk olje og gass (eller annen enhet som Departementet utpeker) skal fungere som

sekretariat og oppnevne sdets leder.

Lederen innkaller til møter i Industriforum. Det skal avholdes minst ett møte i året.

Ethvert medlem kan anmode Industriforums leder om å innkalle til ytterligere møter.

Møte skal alltid innkalles for behandling av saker i henhold til artikkel 2.3.2 bokstav

b). For øvrig innkalles til møter når lederen finner at en sak oppfyller vilkårene i

artikkel 2.3.2 bokstav a), eller når minst 2 medlemmer krever det.

Innkallelsen skal være medlemmene i hende senest 10 forretningsdager før møtet. Den

skal angi tid og sted for møtet og hvilke saker som skal behandles, samt inneholde

tilstrekkelig bakgrunnsmateriale. Et medlem kan med minst 5 forretningsdagers varsel

til lederen og de øvrige medlemmene kreve at andre saker, innen rammen av

Industriforums formål, føres opp på sakslisten for møtet. Det skal føres protokoll fra

møtene. Bestemmelsene i artikkel 5.7 i Vedlegg A – Samarbeidsavtale om protokoll

for Partnerforum får tilsvarende anvendelse.2.3.2Oppgaver

Formålet med Industriforum er å dele informasjon om saker vedrørende forståelsen og

anvendelsen av dette Vedlegg B – Regnskapsavtale og tilknyttede spørsmål i Vedlegg

A – Samarbeidsavtale, som har felles interesse for rettighetshaverne, og drøfte slike

saker for i størst mulig grad å oppnå enhetlig behandling av like saker på tvers av

interessentskapene.

Industriforum skal behandle:

a) Saker som er egnet til å sikre enhetlig praksis i interessentskap med ulike

operatører om forståelsen og anvendelsen av dette Vedlegg B – Regnskapsavtale

og tilknyttede spørsmål i Vedlegg A – Samarbeidsavtale, herunder operatørers

belastning og fordeling av pensjonskostnader, og

66Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norgeb) belastning/godskriving av implementeringsdifferanser som følge av lovendringer

i henhold til artikkel 2.1.3.5 og endringer i AFP i henhold til artikkel 2.1.3.6.

2.3.3Sakkyndig bistand

Industriforums leder kan, når lederen finner det hensiktsmessig, la seg bistå av

sakkyndig. Før oppnevnelse skal medlemmene av Industriforum konsulteres.

Industriforums leder kan kreve enhver rettighetshaver som har rett til medlemskap i

Industriforum at vedkommende fremlegger for den sakkyndige det materiale som

Industriforums leder mener er nødvendig for bistanden.

Kostnadene til den sakkyndige dekkes av Norsk olje og gass, som skal fordele en andel

på alle rettighetshavere som har rett til medlemskap i Industriforum. Kostnadene

fordeles i henhold til Norsk olje og gass sin fordelingsnøkkel som om alle medlemmer

av Industriforum hadde vært medlemmer av Norsk olje og gass.2.3.4Hemmeligholdelse

Bestemmelsen om hemmeligholdelse i Vedlegg A – Samarbeidsavtale får tilsvarende

anvendelse for sakkyndig som nevnt i artikkel 2.3.3, og Norsk olje og gass sitt

personell. Bestemmelsen i Vedlegg A – Samarbeidsavtale artikkel 27.2 tredje og fjerde

ledd gjelder likevel ikke for den sakkyndige.

Bestemmelsen om hemmeligholdelse i Vedlegg A – Samarbeidsavtale artikkel 27.2

første ledd gjelder ikke for medlemmene i Industriforum i forholdet dem imellom med

hensyn til saker og tilknyttet informasjon som behandles i eller gjøres tilgjengelig for

Industriforum.ARTIKKEL 3. GODSKRIVNINGER PÅ FELLESKONTO

Alle godskrivninger som følger av Fellesoperasjonen skal godskrives Felleskontoen

med det innbetalte beløp.

3.1Salg og retur av Materiell

Operatøren skal ha rett til å selge overskuddsmateriell, men skal innhente

styringskomiteens godkjennelse ved salg som samlet utgjør NOK 5.000.000 eller mer

i anskaffelseskostnad. Beløpsgrensen kan endres av styringskomiteen.67Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten NorgeOperatøren skal ikke være forpliktet til å kjøpe Ikke-operatørenes andeler i nytt eller

brukt overskuddsmateriell.

Ved retur av Materiell til Operatøren eller Tilknyttede selskaper skal Felleskontoen

godskrives med den til enhver tid gjeldende gjennomsnittlige anskaffelsesverdi for nytt

Materiell eller til avtalt pris (uttakspris) jfr. artikkel 2.1.4 a). Eventuelle reparasjoner

belastes Felleskontoen. Brukt Materiell som ikke egner seg til reparasjon skrapes uten

at Felleskonto godskrives.

3.2Forsikring

Skadeoppgjør mottatt fra forsikringsselskaper eller andre.

Dersom noen av Partene ikke deltar i forsikringen, skal de ikke være med i delingen

av skadeoppgjør.ARTIKKEL 4. DIVERSE BESTEMMELSER

4.1Lagertelling

Operatøren skal foreta periodiske tellinger av alle lagerførte varer minst en gang årlig.

Ikke-operatørene skal ha skriftlig melding om slike lagertellinger minst 30 dager før

tellingen skal starte, slik at de kan være representert. Dersom en Ikke-operatør ikke

møter, blir han bundet av opptellingsresultatet.

Operatøren skal sende Ikke-operatørene en liste som viser opptelte og bokførte

beholdninger og differanser. Felleskontoen skal korrigeres tilsvarende så snart som

mulig.

Ved overdragelse av deltakerandeler i henhold til artikkel 23 i Vedlegg A –

Samarbeidsavtale, skal Operatøren foreta en spesiell vareopptelling forutsatt at selger

og/ eller kjøper går med på å dekke alle kostnader ved tellingen.4.2Virksomhet på egen risiko

Kostnader og inntekter vedrørende virksomhet på egen risiko etter artikkel 19 i

Vedlegg A – Samarbeidsavtale, skal føres på separate konti. For øvrig skal

bestemmelsene i dette Vedlegg B – Regnskapsavtale gjelde også for slik virksomhet.68Dokumentet er signert digitalt av:

• OLAV ANTONIO BLAICH, 28.03.2022

• CAMILLA HENRIETTE AAMODT, 04.04.2022Forseglet avPosten Norge