NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

XƏZƏR DƏNİZİNİN AZƏRBAYCAN SEKTORUNDA

AZƏRİ, ÇIRAQ YATAQLARININ VƏ GÜNƏŞLİ

YATAĞININ DƏRİNLİKDƏ YERLƏŞƏN HİSSƏSİNİN

BİRGƏ İŞLƏNMƏSİ VƏ HASİLATIN PAY BÖLGÜSÜ

HAQQINDAAGREEMENT ON THE JOINT DEVELOPMENT AND

PRODUCTION SHARING FOR THE AZERI AND

CHIRAG FIELDS AND THE DEEP WATER PORTION OF

THE GUNASHLI FIELD IN THE AZERBAIJAN SECTOR

OF THE CASPIAN SEA

AMONGAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİTHE STATE OIL COMPANY OF

THE REPUBLIC OF AZERBAIJANİLƏANDAZƏRBAYCAN (AÇG) LİMİTED

BP EKSPLOREYŞN (KASPİAN Sİ) LİMİTED

ŞEVRON XƏZƏR, LTD.

EKSON AZƏRBAYCAN LİMİTED

İNPEKS SAUSVEST KASPİAN Sİ, LTD.

İTOÇU OYL EKSPLOREYŞN (AZƏRBAYCAN) İNK.

ONGC VİDEŞ LİMİTED

STATOYL ABŞERON AS

TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.AZERBAIJAN (ACG) LIMITED

BP EXPLORATION (CASPIAN SEA) LIMITED

CHEVRON KHAZAR, LTD.

EXXON AZERBAIJAN LIMITED

INPEX SOUTHWEST CASPIAN SEA, LTD.

ITOCHU OIL EXPLORATION (AZERBAIJAN) INC.

ONGC VIDESH LIMITED

STATOIL APSHERON AS

TURKIYE PETROLLERI A.O.ARASINDA

SAZİŞMÜNDƏRİCAT

MADDƏ 1

İŞTİRAK PAYLARI VƏ VAHİD RAZILAŞMATABLE OF CONTENTS

ARTICLE 1

PARTICIPATING INTERESTS AND SOLE

UNDERSTANDING5MADDƏ 2

HÜQUQLARIN VERİLMƏSİ VƏ SAZİŞİN ƏHATƏ DAİRƏSİ

7ARTICLE 2

GRANT OF RIGHTS AND SCOPE7MADDƏ 3

TƏRƏFLƏRİN TƏMİNATLARI, ÜMUMİ HÜQUQLARI VƏ

ÖHDƏLİKLƏRİ

8ARTICLE 3

WARRANTIES AND GENERAL RIGHTS AND

OBLIGATIONS OF THE PARTIES8MADDƏ 4

MÜDDƏT, KƏŞFİN İŞLƏNMƏSİ PLANI VƏ GƏLƏCƏKDƏ

İŞLƏNMƏ

13ARTICLE 4

DURATION, EXPLORATION DEVELOPMENT PLAN AND

FUTURE DEVELOPMENT

13MADDƏ 5

LAYİHƏNİ İDARƏ EDƏN RƏHBƏR KOMİTƏ VƏ İLLİK İŞ

PROQRAMLARI

17ARTICLE 5

STEERING COMMITTEE FOR PROJECT MANAGEMENT

AND ANNUAL WORK PROGRAMMES

17MADDƏ 6

ƏMƏLİYYAT ŞİRKƏTİ, İŞÇİ HEYƏTİ VƏ PEŞƏ TƏLİMİ

28ARTICLE 6

OPERATING COMPANY, PERSONNEL AND TRAINING

28MADDƏ 7

HESABAT VƏ NEFT-QAZ ƏMƏLİYYATLARININ

YOXLANMASIARTICLE 7

REPORTS AND ACCESS TO PETROLEUM OPERATIONS

35535MADDƏ 8

TORPAQDAN VƏ DƏNİZDİBİ SAHƏLƏRDƏN İSTİFADƏ

40ARTICLE 8

USE OF LANDi40MADDƏ 9

OBYEKTLƏRDƏN İSTİFADƏ41ARTICLE 9

USE OF FACILITIES41MADDƏ 10

İSTİFADƏ OLUNMAYIB52ARTICLE 10

NOT USED52MADDƏ 11

NEFT-QAZ ƏMƏLİYYATLARINA ÇƏKİLƏN

MƏSRƏFLƏRİN PODRATÇIYA ÖDƏNİLMƏSİ VƏ

ÇIXARILAN NEFTİN BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ53MADDƏ 12

VERGİ TUTULMASI58MADDƏ 13

KARBOHİDROGENLƏRİN DƏYƏRİNİN MÜƏYYƏN

EDİLMƏSİARTICLE 11

CONTRACTOR’S RECOVERY OF PETROLEUM COSTS

AND PRODUCTION SHARING

53ARTICLE 12

TAXATION58ARTICLE 13

VALUATION OF PETROLEUM8383MADDƏ 14

ƏMLAKA SAHİBLİK, ONDAN İSTİFADƏ VƏ ƏMLAKIN

LƏĞV EDİLMƏSİ

91ARTICLE 14

OWNERSHIP, USE AND ABANDONMENT OF ASSETS

91MADDƏ 15

TƏBİİ QAZ109ARTICLE 15

NATURAL GAS109MADDƏ 16

SƏRBƏST DÖNƏRLİ VALYUTA112ARTICLE 16

FOREIGN EXCHANGE112MADDƏ 17

MÜHASİBAT UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI 115ARTICLE 17

ACCOUNTING METHOD115MADDƏ 18

İDXAL VƏ İXRAC; MÜQAVİLƏLƏR VƏ TƏCHİZAT 116ARTICLE 18

IMPORT AND EXPORT; CONTRACTS AND

PROCUREMENT116iiMADDƏ 19

HASİLATA SƏRƏNCAM120ARTICLE 19

DISPOSAL OF PRODUCTION120MADDƏ 20

SIĞORTA, ÖHDƏLİKLƏR VƏ TƏMİNATLAR126ARTICLE 20

INSURANCE, LIABILITIES AND INDEMNITIES126MADDƏ 21

FORS-MAJOR HALLARI138ARTICLE 21

FORCE MAJEURE138MADDƏ 22

ETİBARLILIQ, HÜQUQ VƏ ÖHDƏLİKLƏRİN BAŞQASINA

VERİLMƏSİ VƏ TƏMİNATLAR

142ARTICLE 22

VALIDITY, ASSIGNMENT AND GUARANTEES142MADDƏ 23

TƏTBİQ EDİLƏ BİLƏN HÜQUQ, İQTİSADİ SABİTLİK VƏ

ARBİTRAJ

149ARTICLE 23

APPLICABLE LAW, ECONOMIC STABILISATION AND

ARBITRATION

149MADDƏ 24

BİLDİRİŞLƏRARTICLE 24

NOTICES153153MADDƏ 25

DÜZƏLİŞİN QÜVVƏYƏMİNMƏ TARİXİ; TAMAMLANMA

158ARTICLE 25

AMENDMENT EFFECTIVE DATE; COMPLETION 158MADDƏ 26

ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK

162ARTICLE 26

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SAFETY 162MADDƏ 27

MƏXFİLİK168ARTICLE 27

CONFIDENTIALITY168MADDƏ 28

İSTİFADƏ OLUNMAYIB172ARTICLE 28

NOT USED172iiiMADDƏ 29

BONUSUN ÖDƏNİLMƏSİ173ARTICLE 29

BONUS PAYMENT173MADDƏ 30

SAZİŞİN QÜVVƏSİNƏ XİTAM VERİLMƏSİ178ARTICLE 30

TERMINATION178MADDƏ 31

DİGƏR MƏSƏLƏLƏR186ARTICLE 31

MISCELLANEOUS186Əlavə 1

TƏRİFLƏR191Appendix 1

DEFINITIONS191Əlavə 2

KONTRAKT SAHƏSİ VƏ XƏRİTƏ213Appendix 2

CONTRACT AREA AND MAP213Əlavə 3

MÜHASİBAT UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI 217Appendix 3

ACCOUNTING PROCEDURE217Əlavə 4

ANA ŞİRKƏTİN VERDİYİ TƏMİNATIN NÜMUNƏSİ 235Appendix 4

FORM OF PARENT COMPANY GUARANTEE235Əlavə 5

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİNİN

TƏMİNATI VƏ ÖHDƏLİKLƏRİAppendix 5

GOVERNMENT GUARANTEE AND UNDERTAKING OF

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

237237Əlavə 6

ARBİTRAJ QAYDASI247Əlavə 7

ÖLÇMƏ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ QAYDASI251Əlavə 8

İSTİFADƏ OLUNMAYIB254Appendix 6

ARBITRATION PROCEDURE247Appendix 7

MEASUREMENT AND EVALUATION PROCEDURE

251

Appendix 8

NOT USEDiv254Əlavə 9

ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ VƏ ƏMƏYİN

TƏHLÜKƏSİZLİYİ PRAKTİKALARI255Appendix 9

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SAFETY

PRACTICES255Əlavə 10

İSTİFADƏ OLUNMAYIB269Appendix 10

NOT USED269Əlavə 11

LAYİHƏ STANDARTLARI VƏ TEXNİKİ ŞƏRTLƏR270Appendix 11

DESIGN STANDARDS AND SPECIFICATIONS270Əlavə 12

İSTİFADƏ OLUNMAYIB273Appendix 12

NOT USED273Əlavə 13

AYIN HESABLANMASI274Appendix 13

ENTITLEMENT CALCULATION274Əlavə 14

EKSPERT QƏRARININ VERİLMƏSİ QAYDASI283Appendix14

EXPERT DETERMINATION PROCEDURE283Əlavə 15

MÜQAVİLƏLƏR VƏ TƏCHIZAT289Appendix 15

CONTRACTS AND PROCUREMENT289vXƏZƏR DƏNİZİNİN AZƏRBAYCAN SEKTORUNDA

AZƏRİ, ÇIRAQ YATAQLARININ VƏ GÜNƏŞLİ

YATAĞININ DƏRİNLİKDƏ YERLƏŞƏN HİSSƏSİNİN

BİRGƏ

İŞLƏNMƏSİ VƏ NEFT HASİLATININ PAY BÖLGÜSÜ

HAQQINDA SAZİŞAGREEMENT ON THE JOINT DEVELOPMENT AND

PRODUCTION SHARING FOR THE AZERI AND CHIRAG

FIELDS AND THE DEEP WATER PORTION OF THE

GUNASHLI FIELD IN THE AZERBAIJAN SECTOR OF

THE CASPIAN SEADÜZƏLİŞ EDİLMİŞ VƏ YENİDƏN TƏRTİB OLUNMUŞ

BU AÇG HPBS (“SAZİŞ”) ___________________ 2017-ci il

tarixində Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində:THIS AMENDED AND RESTATED ACG PSA (the

“CONTRACT”), made and entered into in Baku, Republic of

Azerbaijan, this ________ day of ____________ 2017 by and

among:bir tərəfdən Azərbaycanda təsis olunmuş, Dövlətə məxsus və

Dövlət adından çıxış edən AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ (“SOCAR”), vəTHE STATE OIL COMPANY OF THE REPUBLIC OF

AZERBAIJAN (“SOCAR”), State-owned company incorporated

in Azerbaijan, and acting on behalf of the State, on the one hand;

anddigər tərəfdən isə, Kayman adalarında qeydiyyata alınmış

AZƏRBAYCAN (AÇG) LİMİTED şirkəti (“AzAÇG”); vəAZERBAIJAN (ACG) LIMITED (“AzACG”), a company

incorporated in the Cayman Islands; andİngiltərədə qeydiyyata alınmış BP EKSPLOREYŞN (KASPİAN

Sİ) LİMİTED şirkəti (“BP”); vəBP EXPLORATION (CASPIAN SEA) LIMITED (“BP”), a

company incorporated in England; andBermud adalarında qeydiyyata alınmış ŞEVRON XƏZƏR, LTD

şirkəti (“Şevron”); vəCHEVRON KHAZAR, LTD. (“Chevron”), a company

incorporated in Bermuda; andBaham adalarında qeydiyyata alınmış EKSON AZƏRBAYCAN

LİMİTED şirkəti (“Ekson”); vəEXXON AZERBAIJAN LIMITED (“Exxon”), a company

incorporated in the Bahamas; andYaponiyada qeydiyyata alınmış İNPEKS

KASPİAN Sİ, LTD. şirkəti (“İNPEKS”); vəSAUSVESTINPEX SOUTHWEST CASPIAN SEA, LTD. (“INPEX”), a

company incorporated in Japan; andKayman adalarından qeydiyyata alınmış İTOÇU OYL

EKSPLOREYŞN (AZƏRBAYCAN) İNK. şirkəti (“İtoçu”); vəITOCHU OIL EXPLORATION (AZERBAIJAN) INC.

(“Itochu”), a company incorporated in the Cayman Islands; and1Hindistanda qeydiyyata alınmış ONGC VİDEŞ LİMİTED şirkəti

(“ONGC Videş”); vəONGC VIDESH LIMITED (“ONGC Videsh”), a company

incorporated in India; andNorveçdə qeydiyyata alınmış STATOYL ABŞERON AS şirkəti

(“Statoyl”); vəSTATOIL APSHERON AS (“Statoil”), a company incorporated

in Norway; andTürkiyədə qeydiyyata alınmış TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.

şirkəti (“TPAO”)TURKIYE PETROLLERI A.O. (“TPAO”), a company

incorporated in Turkey,arasında bağlanmışdır. Müvafiq qeydiyyat sənədləri ilə təsdiq

edildiyi kimi, Tərəflərin hamısı qeydə alındıqları ölkələrin

qanunvericiliyinə əsasən hüquqi şəxsdirlər.on the other hand, all the Parties being legal persons in accordance

with the legislation of the countries of their registration as

confirmed by appropriate documentation thereof.NƏZƏRƏ ALARAQ Kİ,WITNESSETHAzərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və “Yerin təki

haqqında” 13 fevral 1998-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası

Qanununa uyğun olaraq, Dövlətdə quruda və su altında yerin

təkində təbii halda mövcud olan bütün Karbohidrogenlər üzərində

mülkiyyət hüququ Dövlətə məxsusdur və aşağıda göstərilən rəsmi

sənədlərə əsasən bu Karbohidrogenləri idarə etmək və onlara

nəzarət etmək səlahiyyətləri SOCAR-a həvalə edilmişdir; vəWHEREAS, in accordance with the Constitution of the Republic

of Azerbaijan and the Law on Subsoil of the Republic of

Azerbaijan, dated 13 February 1998, ownership of all Petroleum

existing in its natural state in underground or subsurface strata in

the State is vested in the State, and based upon the below

referenced authorizations, the authority to control and manage

said Petroleum has been vested in SOCAR; and“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin yaradılması

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 sentyabr

1992-ci il tarixli 200 nömrəli Fərmanına və “Azərbaycan

Respublikası

Dövlət

Neft

Şirkətinin

strukturunun

təkmilləşdirilməsi

haqqında”

Azərbaycan

Respublikası

Prezidentinin 24 yanvar 2003-cü il tarixli 844 nömrəli Fərmanına

və həmin şirkətin Nizamnaməsinə əsasən SOCAR hasil edilmiş

bütün Karbohidrogenlərə sahibliyi həyata keçirir və Dövlətdə

bütün Karbohidrogenlərin kəşfiyyatı və işlənməsi sahəsində bütün

səlahiyyətlər ona həvalə edilmişdir; vəWHEREAS, pursuant to Presidential Decree No. 200 concerning

the creation of the State Oil Company of the Republic of

Azerbaijan dated 13 September 1992 and Presidential Decree No

844 concerning restructuring of the State Oil Company of the

Republic of Azerbaijan dated 24 January 2003, and its charter,

SOCAR possesses all Petroleum produced and is vested with the

authority to carry out the exploration and development of all

Petroleum in the State; andTərəflər bu Sazişin tarixindən əvvəl vaxtaşırı olaraq düzəlişWHEREAS, the Parties are the current parties to the Agreement2edilmiş ola bilən 20 sentyabr 1994-cü il tarixli Xəzər dənizinin

Azərbaycan sektorunda Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli

yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft

hasilatının pay bölgüsü haqqında Sazişin (“AÇG HPBS”) cari

tərəfləridir; vəon the Joint Development and Production Sharing for the Azeri

and Chirag Fields and the Deep Water Portion of the Gunashli

Field in the Azerbaijan Sector of the Caspian Sea dated 20

September 1994, as the same may have been amended from time

to time prior to the date hereof (the “ACG PSA”); andXNŞ Podratçı Tərəflər Kontrakt Sahəsində Karbohidrogen

ehtiyatlarının səmərəli işlənməsi və hasilatı üçün texniki biliklərə

və təcrübəyə, inzibatçılıq və idarəetmə üzrə ekspert biliklərinə və

maliyyə ehtiyatlarına malikdir və Podratçı Tərəf kimi çıxış edən

AzAÇG-nin iştirakı ilə Neft-qaz Əməliyyatlarını Müddət ərzində

davam etdirmək arzusundadır; vəWHEREAS, the FOC Contractor Parties have the technical

knowledge and experience, the administrative and managerial

expertise, and the financial resources to efficiently develop and

produce the Petroleum resources of the Contract Area, and desire

to continue carrying out Petroleum Operations, with the

participation of AzACG as a Contractor Party, for the duration of

the Term under this Contract; andSOCAR, AzAÇG və XNŞ Podratçı Tərəflər öz aralarında

razılaşdırılmış bir sıra dəyişiklikləri, o cümlədən AzAÇG üzrə

Hüquqların Ötürülməsinə dair Müqavilədən irəli gələn

dəyişiklikləri əks etdirmək üçün düzəliş edilmiş və yenidən tərtib

olunmuş bu AÇG HPBS-i hazırki Saziş formasında bağlamaq

razılığına gəlmişlər; vəWHEREAS, SOCAR, AzACG and the FOC Contractor Parties

have agreed to enter into this amended and restated ACG PSA in

the form of this Contract to reflect certain changes agreed between

them including those arising from the AzACG Transfer Deed; andPodratçı Azəri yatağından ümumi bərpanı artırmaq üçün Kontrakt

Sahəsində yeni hasilat platformasının yaradılmasını nəzərdə tutan

Azəri Mərkəzi Şərqi platforma (“AMŞ Layihəsi”) adlanan layihə

ilə bağlı mühəndis təkmilləşdirmə işlərini davam etdirir; vəWHEREAS, the Contractor is progressing engineering

development work in relation to an envisaged project to install an

additional production platform in the Contract Area to increase the

total recovery from the Azeri field, known as the Azeri Central

East platform (the “ACE Project”); andRəhbər Komitə, bu Sazişin tarixi ilə eyni vaxtda AMŞ Layihəsinin

Müəyyənləşdirmə Mərhələsinə irəliləməsini səlahiyyətləndirmək

üçün qərar qəbul edir ki, bu qərar Tərəflərə AMŞ Layihəsi ilə

bağlı sonrakı qərarları layihəni idarə etmə ilə bağlı formalaşmış

qaydalara uyğun olaraq qəbul etmək üçün məlumat və aydınlıq

verəcəkdir; vəWHEREAS, the Steering Committee is, on the same date as this

Contract, adopting a resolution to authorise progressing the ACE

Project into the Define Stage, which will provide the information

and definition enabling the Parties to make further decisions on

the ACE Project in accordance with established project

governance processes; and3BUNUNLA TƏSDİQ EDİLİR Kİ, hazırkı Sazişdə yuxarıda şərh

edilənlərin və aşağıda göstəriləcək qarşılıqlı öhdəliklərin yerinə

yetirilməsi üçün Tərəflər aşağıdakılar barəsində razılığa gəlmişlər:NOW THEREFORE, for and in consideration of the premises

and mutual covenants hereinafter set forth in this Contract, the

Parties agree as follows:4MADDƏ 1

İŞTİRAK PAYLARI VƏ VAHİD RAZILAŞMA1.1ARTICLE 1

PARTICIPATING INTERESTS AND SOLE

UNDERSTANDINGXNŞ Podratçı Tərəflərin hər birinin AÇG HPBS-ə əsasən

olan iştirak payını mütənasib qaydada AzAÇG-yə

ötürməsindən (AzAÇG üzrə Hüquqların Ötürülməsinə

dair Müqaviləyə uyğun olaraq) sonra hər bir Podratçı

Tərəfin bu Saziş çərçivəsindəki hüquqları və öhdəlikləri 1

yanvar 2017-ci il tarixi üçün iştirak paylarının aşağıda

göstərilmiş müvafiq faizlərində (“İştirak Payı”) təsbit

edilir:

PODRATÇI

TƏRƏFLƏR

AzAÇG

BP

Şevron

İNPEKS

Statoyl

Ekson

TPAO

İtoçu

ONGC Videş

CƏMİ1.1PAY FAİZLƏRİThe rights and obligations under this Contract of each of

the Contractor Parties, following a transfer by each of the

FOC Contractor Parties of a pro rata participating interest

share arising under the ACG PSA to AzACG pursuant to

the AzACG Transfer Deed, shall be deemed held in the

following respective percentage participating interests

(the “Participating Interest”) as of 1 January 2017:CONTRACTOR

PARTIES

AzACG

BP

Chevron

INPEX

Statoil

Exxon

TPAO

Itochu

ONGC Videsh

TOTAL25.000000%

30.374551%

9.569102%

9.307229%

7.269034%

6.791381%

5.729798%

3.648905%

2.310000%

100.000000%PERCENTAGE

25.000000%

30.374551%

9.569102%

9.307229%

7.269034%

6.791381%

5.729798%

3.648905%

2.310000%

100.000000%1.2Tərəflər razılaşırlar ki, Düzəlişin Qüvvəyəminmə

Tarixindən qüvvəyə minməklə AÇG HPBS-ə bu Sazişdə

müəyyənləşdirilmiş qaydada düzəliş edilib və o, yenidən

tərtib edilib, bu şərtlə ki: (i) 1.1 bəndindəki İştirak Payları;

və (ii) 11.6 bəndində verilmiş SOCAR-ın və Podratçının

hər birinin Mənfəət Karbohidrogenləri üzrə payı 1 yanvar

2017-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş hesab edilir.1.2The Parties agree that the ACG PSA is amended and

restated as set out in this Contract as of the Amendment

Effective Date, provided that: (i) the Participating

Interests in Article 1.1; and (ii) each of SOCAR and

Contractor’s share of Profit Petroleum in Article 11.6,

shall be deemed effective as of 1 January 2017.1.3Tərəflər əlavə olaraq aşağıdakılar barəsində razılığa1.3The Parties further agree as follows:5gəlirlər:

(a)Bu Saziş AÇG HPBS-in predmetinə aid olan və

Qüvvəyəminmə Tarixindən öncə bağlanan istənilən

müqavilə və ya sazişi qüvvədən salır və bu Sazişin

1.1 bəndində verildiyi kimi müvafiq İştirak Payları

AÇG HPBS-in predmetinə aid olan və

Qüvvəyəminmə Tarixindən öncə bağlanan istənilən

müqavilə və ya saziş üzrə mövcud olan istənilən

hüquq və ya öhdəlikləri əvəz edir;(a)any agreement or contract relating to the subject

matter of the ACG PSA and entered into prior to

the Effective Date is superseded by this Contract,

and the respective Participating Interest shares

under this Contract as set forth in Article 1.1

replace any rights and obligations which may exist

by virtue of any agreement or contract entered into

prior to the Effective Date regarding the subject

matter of the ACG PSA;(b)bu Sazişin bağlanması hər bir halda AÇG HPBS-in

predmetinə bütövlükdə və ya qismən aid olan və

Qüvvəyəminmə Tarixində və ya ondan sonra və

Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixindən öncə

bağlanan və ya qəbul edilən (i) SOCAR (və/və ya

Hökumət orqanı) və Podratçı Tərəflər və/və ya

Əməliyyat Şirkəti (və/və ya şəraitdən asılı olaraq,

ABƏŞ) arasındakı heç bir müqavilənin və ya

protokolun (o cümlədən, məktubların mübadiləsi

vasitəsilə müəyyən olunmuş); və (ii) Rəhbər

Komitənin qərarı və ya iclas protokolunun

etibarlılığına və ya hüquqi qüvvəsinə təsir

etməyəcək; lakin bu Saziş ilə həmin müqavilə,

protocol, qərar və ya iclas protokolu arasında

ziddiyyət olarsa, bu Müqavilənin müddəalarına

üstünlük veriləcəkdir; və(b)the entry into this Contract shall not affect the

validity or effectiveness of any (i) agreement or

protocol (including as set out in any exchange of

letters) between SOCAR (and/or a Governmental

authority) and Contractor Parties and/or Operating

Company (or AIOC, as the case may be) and (ii)

resolution or minute of the Steering Committee, in

each case relating in whole or in part to the subject

matter of the ACG PSA and entered into or made

on or subsequent to the Effective Date and prior to

the Amendment Effective Date except that if there

is a conflict between the provisions of this Contract

and any such agreement, protocol, resolution or

minute, the provisions of this Contract shall

prevail; and(c)AÇG HPBS-in predmetinə bütövlükdə və ya

qismən aid olan və Qüvvəyəminmə Tarixindən

sonra və Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixindən

öncə bağlanan müqavilə, protokol və ya digər

sənəddə AÇG HPBS-ə hər hansı istinad bu Sazişə

istinadı nəzərdə tutacaqdır.(c)any reference to the ACG PSA in any agreement,

protocol or other document relating in whole or in

part to the subject matter of the ACG PSA and

entered into subsequent to the Effective Date and

prior to the Amendment Effective Date shall be

deemed to be a reference to this Contract.6MADDƏ 2

HÜQUQLARIN VERİLMƏSİ VƏ SAZİŞİN ƏHATƏ

DAİRƏSİ

2.1Müstəsna Hüquq Verilməsi.ARTICLE 2

GRANT OF RIGHTS AND SCOPE2.1Bu Sazişlə SOCAR Podratçıya bu Sazişin şərtlərini əsas

götürməklə və onlara uyğun olaraq və Müddət ərzində

Kontrakt Sahəsinin hüdudları daxilində və həmin sahə ilə

bağlı Neft-qaz Əməliyyatları aparmaq üçün yeganə və

müstəsna hüquq verir. Burada xüsusi göstərilən hüquqlar

istisna olmaqla, bu Saziş dənizin səthi və dibi, yerin təki,

habelə hər hansı digər təbii ehtiyatlar və ya su ehtiyatları

ilə bağlı Neft-qaz Əməliyyatlarından savayı hər hansı

başqa fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq üçün hüquqlar

nəzərdə tutmur.

2.2Bu Sazişin başqa hissələrində xüsusi nəzərdə tutulmuş

hallar istisna olmaqla, 4-cü Maddədə nəzərdə tutulan

uzadılmış müddətlərin hamısı daxil olmaqla, Müddətin

sonunda Kontrakt Sahəsində kommersiya xarakterli

hasilat başa çatdıqdan sonra Neft-qaz Əməliyyatları

nəticəsində əldə edilən hasilatın həcmi bu Sazişin

şərtlərinə uyğun olaraq Podratçının Əsaslı Məsrəflərinin

və Əməliyyat Məsrəflərinin tam ödənilməsi üçün kifayət

etmirsə, Podratçı əvəzi ödənilməmiş məsrəflərinin

ödənilməsi və ya kompensasiya olunması hüququna malik

deyildir.Grant of Exclusive Right.

SOCAR hereby grants to Contractor the sole and

exclusive right to conduct Petroleum Operations within

and with respect to the Contract Area subject to and in

accordance with the terms of this Contract and during the

Term. Except for the rights expressly provided for herein,

this Contract shall not include rights for any activity other

than Petroleum Operations with respect to surface areas,

sea beds, sub-soil or to any other natural resource or

aquatic resources.2.27Except as expressly provided elsewhere herein, in the

event production resulting from Petroleum Operations,

upon completion of commercial production from the

Contract Area at the end of the Term, inclusive of all

extensions provided in Article 4, is insufficient to provide

full Cost Recovery for Contractor's Capital Costs and

Operating Costs as hereinafter provided for, then

Contractor shall not be entitled to any reimbursement or

compensation for any of its costs not recovered.MADDƏ 3

TƏRƏFLƏRİN TƏMİNATLARI, ÜMUMİ HÜQUQLARI

VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

3.1SOCAR-ın Təminatları.ARTICLE 3

WARRANTIES AND GENERAL RIGHTS AND

OBLIGATIONS OF THE PARTIES

3.1SOCAR bildirir və təminat verir ki:3.2Warranties of SOCAR.

SOCAR represents and warrants that:(a)o, öz nizamnaməsinin şərtlərinə uyğun olaraq

lazımi qaydada təşkil edilmişdir və mövcudluğu

qanunidir; və(a)it is duly organised and validly existing in

accordance with the terms of its charter; and(b)o, bu Sazişi bağlamaq və icra etmək, bu Sazişin

şərtlərinə əsasən Podratçıya hüquqlar və

mənafelər vermək və bu Saziş üzrə öz

öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün Dövlətin

qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş bütün

səlahiyyətlərə malikdir.(b)it has full authority under the laws of the State to

execute and perform this Contract, to grant the

rights and interests to Contractor as provided

under this Contract and to fulfil its obligations

under this Contract.SOCAR-ın Ümumi Öhdəlikləri.

(a)3.2SOCAR Podratçının aşağıdakıları əldə etməsini

təmin

etmək

məqsədilə

HökumətAzərbaycanın digər müvafiq hakimiyyət orqanları

qarşısında Podraçıya kömək etmək üçün öz

səlahiyyətlərinin tam həcmi daxilində qanun

çərçivəsində mümkün olan bütün ağlabatan

səyləri göstərir:General Obligations of SOCAR.

(a)SOCAR within the full limits of its authority

shall use its lawful reasonable endeavours with

respect to the Government and other relevant

Azerbaijan authorities to assist Contractor in

order to ensure that Contractor shall obtain the

following:(i)bütün zəruri Hökumət icazələrini və

Azərbaycanın

müvafiq

hakimiyyət

orqanlarının,

idarələrinin

və/yaxud

təşkilatlarının başqa icazələrini; və(i)any necessary Government approvals and

any other approvals from relevant Azerbaijan

authorities, agencies and/or organisations;

and(ii)Neft-qaz Əməliyyatlarının səmərəli həyata(ii)customs clearances, visas, residence permits,8keçirilməsi

üçün

lazımi

gömrük

rəsmiləşdirmələrini, vizaları, yaşamaq üçün

icazələri, rabitə vasitələrini, torpaq

sahələrindən və ya sudan istifadə üçün

lisenziyaları, idxal və ixrac lisenziyalarını,

bank hesablarının açılmasını, ofis sahələri

və işçilər üçün mənzillərin əldə edilməsini;(iii)communication facilities, licences to enter

land or water, import and export licences, the

opening of bank accounts, the acquisition of

office space and employee accommodation,

as may be necessary for efficient

implementation of Petroleum Operations; andKontrakt Sahəsinə aid olan, lakin SOCARın ixtiyarında və ya onun nəzarəti altında

olmayan bütün geoloji, geofiziki və

geokimyəvi məlumatları (o cümlədən

quyulara dair məlumatları).(iii)all geological, geophysical and geochemical

data of relevance to the Contract Area

(including well data) not in SOCAR's

possession or under its control.(b)SOCAR Neft-qaz Əməliyyatlarının səmərəli

həyata keçirilməsi üçün zəruri olan bütün başqa

müvafiq məsələlərdə Podratçıya kömək etməkdən

ötrü öz səlahiyyətlərinin tam həcmi daxilində

qanun çərçivəsində mümkün olan bütün ağlabatan

səyləri göstərir(b)SOCAR within the full limits of its authority shall

also use its lawful reasonable endeavours to assist

the Contractor in all other relevant matters as may

be necessary for the efficient implementation of

Petroleum Operations.(c)Podratçı yuxarıda göstərilənlərin təmin edilməsi

ilə

əlaqədar

SOCAR-ın

çəkdiyi

bütün

qanunauyğun, ağlabatan, faktiki və birbaşa

məsrəfləri ödəyir, o şərtlə ki, bu məsrəflər

müvafiq sənədlərlə təsdiq edilmiş olsun.(c)Contractor shall reimburse SOCAR for any lawful

reasonable actual direct costs incurred with respect

to the provision of the foregoing, provided such

costs are supported by appropriate documentary

evidence.(d)Podratçının

müraciətinə

əsasən

SOCAR

sahibliyində və ya nəzarəti altında olan və

Kontrakt Sahəsinə aid olan bütün geoloji,

geofiziki, geokimyəvi və texniki məlumatları və

informasiyanı (o cümlədən quyulara dair

məlumatı) Podratçıya təqdim edir. Podratçı bu

məlumatların və ya informasiyanın toplanması,(d)Upon request of Contractor, SOCAR shall provide

to Contractor all geological, geophysical,

geochemical and technical data and information in

SOCAR's possession or control of relevance to the

Contract Area (including well data). Contractor

shall pay the actual direct costs incurred by SOCAR

in gathering together, handling and delivering any9idarə olunması və Podratçıya çatdırılmasında

SOCAR-ın çəkdiyi faktiki birbaşa məsrəfləri

ödəyir; SOCAR bu məsrəflərə görə Podratçıya

SOCAR-ın mənfəət götürməmək və zərərə

düşməmək prinsipi əsasında hesab-faktura təqdim

edir. Əgər SOCAR-ın təqdim etdiyi hesabfakturadakı hər hansı bəndlər Podratçının nöqteyinəzərincə göstərilən tələbi təmin etmirsə, Podratçı

hər hansı belə etirazlarını SOCAR-a bildirir və

Podratçının irəli sürdüyü etirazları birlikdə həll

etmək üçün SOCAR və Podratçı bütün lazımi

tədbirləri görürlər. SOCAR bu öhdəliyin yerinə

yetirilməsi ilə əlaqədar hər hansı məlumatın və ya

informasiyanın düzgünlüyünə və ya dolğunluğuna

heç bir təminat vermir.

3.3Podratçı Tərəflərin Təminatları və Hüquqları.such data or information to Contractor, which costs

will be invoiced to Contractor by SOCAR on the

basis that SOCAR is to suffer no loss and obtain no

gain. If Contractor does not accept that any items as

invoiced by SOCAR satisfy this requirement,

Contractor shall notify SOCAR of any such

objections and SOCAR and Contractor shall take all

necessary steps to mutually resolve all objections

raised by Contractor. SOCAR makes no warranties

as to the accuracy or completeness of any such data

or information in connection with the performance

of such obligation.3.3Warranties and Rights of Contractor Parties.(a)Podratçı Tərəflərin hər biri bildirir və təminat

verir ki, o, öz təsis sənədlərinin şərtlərinə uyğun

olaraq lazımi qaydada təşkil edilmişdir,

mövcudluğu qanunidir və müvafiq hökumət

icazələrinin alınması şərtilə bu Sazişin

müddəalarına

müvafiq

surətdə

Neft-qaz

Əməliyyatlarının aparılması üçün Dövlətdə və

başqa yerlərdə lazımi filiallar və ofislər açmağa

və saxlamağa səlahiyyəti vardır.(a)Each Contractor Party represents and warrants that

it is duly organized and validly existing in

accordance with the terms of its foundation

documents and is authorized, subject to

governmental authorizations, to establish and

maintain such branches and offices in the State and

elsewhere as may be necessary to conduct

Petroleum Operations in accordance with the terms

and conditions of this Contract.(b)Hər Podratçı Tərəfə, onun Ortaq Şirkətlərinə,

habelə Podratçının Subpodratçılarına bununla

səlahiyyət verilir ki, Müddət ərzində Dövlətin

ərazisində təsərrüfat fəaliyyəti və Neft-qaz

Əməliyyatları aparmaq üçün və ya bunlarda

iştirak etmək üçün, o cümlədən Neft-qaz

Əməliyyatları üçün tələb olunan hər hansı əmlakı(b)Each Contractor Party, its Affiliates, and the

Contractor's Sub-contractors are hereby authorised

throughout the Term to establish such branches,

Permanent

Establishments,

permanent

representation offices and other forms of business

in the State as may be necessary or appropriate to

qualify to do business in the State and to conduct or10satın almaq, icarəyə götürmək və ya əldə etmək

üçün Dövlətin ərazisində öz filiallarını, Daimi

Nümayəndəliklərini, daimi təmsilçiliklərini və

təsərrüfat fəaliyyətinin digər formalarını təsis

etsinlər, bu şərtlə ki, belə nümayəndəliklər,

satınalmalar, icarələr və ya əldəetmələr Dövlətin

qanunvericiliyində bunlar barəsində nəzərdə

tutulmuş rəsmiyyətlərə və qaydalara uyğun

şəkildə həyata keçirilsin.

(c)3.4participate in Petroleum Operations, including the

purchase, lease or acquisition of any property

required for Petroleum Operations, provided such

establishments, purchase, lease or acquisition

complies with the formalities and procedures of

laws of the State in respect thereof.Hər bir Podratçı Tərəf bildirir və təminat verir ki,

Saziş çərçivəsində öz öhdəliklərini icra etmək,

yerinə yetirmək və həyata keçirmək üçün öz

qeydiyyata

alındığı

yurisdiksiyasının

qanunvericiliyi çərçivəsində tam səlahiyyətə

malikdir.Podratçı Tərəflərin Ümumi Öhdəlikləri.(c)3.4Each Contractor Party represents and warrants that

it has full authority under the laws of its

incorporating jurisdiction to execute, perform, and

fulfil its obligations under this Contract.General Obligations of Contractor Parties.(a)Podratçı Tərəflər bu Sazişdə müəyyən olunmuş

müddəalara və şərtlərə uyğun olaraq Neft-qaz

Əməliyyatlarının aparılması üçün maliyyə

vəsaitini təmin edirlər.(a)The Contractor Parties shall provide the necessary

funds to conduct the Petroleum Operations in

accordance with the terms and conditions set forth

in this Contract.(b)Podratçı bu Sazişin şərtlərinə və Neft-qaz

Sənayesində Qəbul Edilmiş Beynəlxalq Müsbət

Praktikaya uyğun olaraq Neft-qaz Əməliyyatlarını

aparmaq hüququna və öhdəliyinə malikdir.

Texnoloji obyektlər və avadanlıq üçün layihə

standartları və texniki şərtlər 11-ci Əlavədə

verilmiş müddəalara uyğun olmalıdır. Bu Sazişin

bu müddəa ilə ziddiyyət təşkil edən hər hansı

şərtinə baxmayaraq, əgər hər hansı Podratçı

Tərəfin və ya onun əsas ana şirkətinin hər hansı

fəaliyyəti, yaxud fəaliyyətsizliyi həmin Podratçı(b)Contractor shall have the right and the obligation to

conduct Petroleum Operations in accordance with

the terms of this Contract and in accordance with

Good International Petroleum Industry Practice. As

regards design standards and specifications for

facilities and equipment the provisions of

Appendix 11 shall apply. No Contractor Party shall

be required to act or refrain from acting if to do so

would make such Contractor Party or its ultimate

parent company liable to penalisation under the

laws of any jurisdiction applicable to such11Tərəfin və ya onun əsas ana şirkətinin tətbiq

edilən yurisdiksiyanın qanunlarına əsasən

cəzalandırılmasına gətirib çıxara bilərsə, Podratçı

Tərəflərdən heç biri belə fəaliyyətə və ya

fəaliyyətsizliyə məcbur edilə bilməz.

3.5Tərəflərin Hərəkətləri.Contractor Party or its ultimate parent company

notwithstanding anything to the contrary in this

Contract.3.5Conduct of the Parties.(a)Bu Saziş ilə bağlı olaraq, hər bir Tərəf ona və

onun Ortaq Şirkətlərinə şamil olunan bütün

qanunlara riayət edəcək.(a)In connection with this Contract, each Party will

comply with all laws applicable to it and its

Affiliates.(b)Hər bir Tərəf zəmanət verir ki, o və onun Ortaq

Şirkətləri öz fəaliyyətlərini onlara şamil edilən

müvafiq korrupsiya əleyhinə qanunlara uyğun

şəkildə yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuş

qaydalar, prosedurlar və nəzarət sistemləri qəbul

edib.(b)Each Party warrants that it and its Affiliates have

adopted policies, procedures and control systems

aimed at conducting activities in compliance with

the laws against corruption applicable to it and its

Affiliates.(c)Bu Saziş ilə bağlı olaraq hər bir Tərəf zəmanət

verir ki, nə o və nə də onun Ortaq şirkət(lər)i hər

hansı ödənişlərin, borcların, yaxud hədiyyələrin

və ya bu kimi vədlərin, yaxud bunları verməyə

təklifin Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Haqqında

Qanunları pozacağını bildiyi və ya bilməli olduğu

və ya ehtimal etməyə əsası olduğu hallarda

birbaşa yaxud dolayı şəkildə Hökumətin,

AzAÇG-nin və ya SOCAR-ın hər hansı vəzifəli

şəxsinə, yaxud əməkdaşına və ya hər hansı siyasi

partiyaya, vəzifəli şəxsə, yaxud namizədə və ya

hər hansı digər şəxsə və ya onların istifadəsinə,

yaxud xeyrinə hər hansı bu cür ödənişləri,

borcları, hədiyyələri təklif etməyib, yaxud təklif

etməyəcək və ya verməyib yaxud verməyəcək və

ya vəd etməyib, yaxud vəd etməyəcək.(c)With respect to this Contract, each Party warrants

that it and its Affiliate(s) has/have not offered or

made and will not offer or make, any payments,

loans, gifts, or any promises of any payments, loans

or gifts, directly or indirectly to or for the use or

benefit of any official or employee of the

Government, AzACG or SOCAR or to or for the

use of any political party, official, or candidate or

to any other person if such Party knows or should

have known or has/had reason to suspect that such

payment, loan, or gift or promise or offer, would

violate the Anti-Bribery Laws.12MADDƏ 4

MÜDDƏT, KƏŞFİN İŞLƏNMƏSİ PLANI VƏ GƏLƏCƏKDƏ

İŞLƏNMƏ

4.1Müddət və Onun Uzadılması.ARTICLE 4

DURATION, EXPLORATION DEVELOPMENT PLAN

AND FUTURE DEVELOPMENT

4.1AÇG HPBS-in müddəti Qüvvəyəminmə Tarixində

başlayıb və bu Sazişə uyğun olaraq Düzəlişin

Qüvvəyəminmə Tarixindən etibarən 31 dekabr 2049-cu il

tarixinədək davam edir (“Müddət”). Müddətin hər hansı

uzadılması üçün SOCAR və Podratçının razılığı tələb

olunur.

4.2Kontrakt Sahəsindən İmtina.Term and Extensions.

The ACG PSA term commenced on the Effective Date

and pursuant to this Contract shall, as of the Amendment

Effective Date, continue until 31 December 2049 (the

“Term”). Any extension of the Term shall require the

agreement of SOCAR and Contractor.4.2Podratçının Kontrakt Sahəsindən bütövlüklə və ya qismən

imtina etməsi 30.3 və 30.5 bəndlərindəki müddəalarla

tənzimlənir.Relinquishment.

The relinquishment by Contractor of all or a portion of

the Contract Area is governed by Articles 30.3 and 30.5.4.3İstifadə Olunmayıb.4.3Not Used.4.4İstifadə Olunmayıb.4.4Not Used.4.5Kəşflər.4.5Discoveries.(a)Podratçı müvafiq Təqvim ili üçün Kontrakt

Sahəsində kəşfiyyat quyularının qazılması

proqramını (“Kəşfiyyat Quyuları Proqramı”)

təklif edə bilər. Rəhbər Komitə Kəşfiyyat

Quyuları Proqramını təsdiq etdikdə, həmin

Kəşfiyyat

Quyuları

Proqramının

yerinə

yetirilməsinin gedişində çəkilmiş məsrəflərin

hamısı Neft-qaz Əməliyyatlarına Çəkilən

Məsrəflərə aid edilir, bütün Kontrakt Sahəsindən

Məsrəflərin Ödənilməsinə uyğun olaraq. Əgər(a)13Contractor may propose an exploration well

programme for the Contract Area for the

relevant Calendar Year (“Exploration Well

Programme”). In the event the Steering

Committee approves the Exploration Well

Programme all costs incurred in carrying out

such Exploration Well Programme shall be

Petroleum Costs subject to Cost Recovery from

the entire Contract Area. In the event the

Steering Committee does not approve theRəhbər Komitə Kəşfiyyat Quyuları Proqramını

təsdiq etməsə, Podratçı ya:(b)Exploration Well Programme then Contractor

shall either:(i)Kəşfiyyat Quyuları Proqramına

təklifini geri götürür; ya dadair(i)withdraw its proposed Exploration Well

Programme; or(ii)Kəşfiyyat Quyuları Proqramını yerinə

yetirir və bu zaman proqram üçün çəkilən

məsrəflər 4.5(c) bəndinə uyğun olaraq

həmin proqrama aid olan Kəşfin İşlənməsi

Planı

Podratçı

tərəfindən

təqdim

edilməyənədəkRəhbər

Komitə

tərəfindən təsdiqlənməyənədək Ödənilən

Məsrəflərə aid edilmir.(ii)carry out the Exploration Well

Programme in which event the costs

thereof shall not be subject to Cost

Recovery, unless and until an

Exploration Development Plan is

submitted by Contractor and approved

by the Steering Committee pursuant to

Article 4.5(c) in respect of any

Discovery resulting therefrom.Kontrakt Sahəsinin hüdudları daxilində Kəşf

edildikdən ən geci doxsan (90) gün ərzində

Podratçı bu barədə Rəhbər Komitəyə məlumat

verir, bu zaman həmin Kəşfə dair bütün müvafiq

məlumatları, o cümlədən aşağıdakı məlumatların

(mövcud olduğu həcmdə) xülasəsini təqdim edir:

Kəşfin yeri, geoloji xəritələri və təfsirləri,

seysmik və başqa geofiziki məlumatları, qazma

haqqında hesabatları, karotaj diaqramlarını, kern

süxur nümunələrini, litoloji xəritələri və layların

təsvirini,

qazma

borusu

ilə

endirilən

laysınayıcının

laylardan

götürdüyü

sınaq

nümunələrini, quyuların tamamlanmasına dair

hesabatları, hasilat sınaqlarına dair məlumatları, o

cümlədən çıxarılmış flüidlərin miqdarı, təzyiqin

artırılması və azaldılması üsulu ilə quyuların

tədqiqi barədə məlumatları və təzyiqin təhlilini,

habelə neftin, qazın və suyun sınaq nümunələrinin

analizlərini (“Kəşf Haqqında Bildiriş”). Əgər(b)14Contractor shall notify the Steering Committee

not later than ninety (90) days after a Discovery

within the Contract Area, summarizing all

relevant details relating to said Discovery,

including to the extent same are available:

location

plat,

geological

maps

and

interpretations, seismic and other geophysical

data, drilling reports, well logs, core samplings,

lithologic maps and description of formations,

drill stem tests, completion reports, production

tests including quantities of fluids produced,

build-up/draw down tests and pressure analysis,

and analyses of oil, gas and water samples (the

“Notice of Discovery”). In the event that

Contractor has determined that development of

a Discovery is not economically viable at the

time the Discovery is made, Contractor shall

retain all rights with respect to such Discovery

and shall be entitled within the Term to developKəşf edilərkən Podratçı Kəşfin işlənməsini

iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun saymırsa,

Podratçı bu Kəşflə əlaqədar bütün hüquqları

özündə saxlayır və Müddət ərzində Podratçının

qərarına görə iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun

hesab edilən vaxtda Podratçı həmin Kəşfin

işlənməsini aparmaq hüququna malikdir. Sərbəst

Təbii Qaz Kəşf edildikdə, 15.2 bəndinin

müddəaları tətbiq olunur.

(c)such Discovery at such time as Contractor has

determined that it is economically viable to do

so. In the event of a Discovery of NonAssociated Natural Gas, the provisions of

Article 15.2 shall apply.Podratçı Kəşfin işlənməsinin texniki və iqtisadi

cəhətdən məqsədəuyğun olduğunu qərara alarsa,

Podratçı Kəşf Haqqında Bildirişdə təsvir edilmiş

Karbohidrogen yatağının işlənməsinə dair planı

(“Kəşfin İşlənməsi Planı”) Rəhbər Komitənin

təsdiqinə verir. Podratçının həmin Kəşfə aid Neftqaz Əməliyyatlarını yerinə yetirərkən çəkdiyi

məsrəflərin hamısı Neft-qaz Əməliyyatlarına

Çəkilən Məsrəflər hesab edilir və bütün Kontrakt

Sahəsindən Ödənilən Məsrəflərə aid edilir, bu

şərtlə ki, həmin məsrəflər bu Sazişin 5.3 bəndində

nəzərdə tutulmuş qaydada İllik İş Proqramları və

Büdcələr çərçivəsində Rəhbər Komitə tərəfindən

təsdiq edilmiş olsun.(c)If Contractor determines that development of a

Discovery is technically and economically

viable, Contractor shall submit to the Steering

Committee for approval a plan to develop the

Petroleum accumulation described in the Notice

of Discovery (the “Exploration Development

Plan”). All costs incurred by Contractor in

Petroleum Operations pertaining to such

Discovery shall be Petroleum Costs subject to

Cost Recovery from the entire Contract Area,

provided such costs are approved by the

Steering Committee in Annual Work

Programmes and Budgets in the manner

provided under Article 5.3 of this Contract.4.6Bu Sazişdə ziddiyyət təşkil edə biləcək hər hansı

müddəalara baxmayaraq, Podratçının hər hansı Kəşfin

İşlənməsi Planı ilə bağlı olan öhdəlikləri yalnız cari İllik

İş Proqramı çərçivəsində xüsusi olaraq icazə verilmiş

fəaliyyətlərlə məhdudlaşır ki, bu proqrama da vaxtaşırı

olaraq düzəliş edilə bilər.4.6Notwithstanding anything to the contrary in this

Contract, Contractor's obligations in respect of any

Exploration Development Plan shall be limited only to

those activities specifically authorised under the current

Annual Work Programme as may be amended from

time to time.4.7Gələcəkdə İşlənmə.4.7Future Development.(a)Tərəflər təsdiqləyir və razılaşır ki, Podratçı Vahid(a)15The Parties acknowledge and agree thatİşlənmə Proqramının bir hissəsi kimi AMŞ

Layihəsi ilə bağlı mühəndis təkmilləşdirmə işləri

həyata keçirməkdədir və Rəhbər Komitə bu

Sazişin tarixində AMŞ Layihəsinin növbəti

müəyyənləşdirmə

mərhələsinə

(“Müəyyənləşdirmə Mərhələsi”) irəliləməsini

səlahiyyətləndirmək üçün qərar qəbul edir ki, bu

qərar Tərəflərə layihə idarəetməsi ilə bağlı

formalaşmış proseslərə uyğun olaraq AMŞ

Layihəsi ilə bağlı sonrakı qərarları qəbul etmək

üçün məlumat və aydınlıq verəcəkdir. AMŞ

Layihəsinin cari planlaşdırma qrafikində nəzərdə

tutulur ki, yekun investisiya qərarı 2019-cu ildə

verilə bilər ki, bu da ilk Xam Neftin 2023-cü ildə

hasilatına imkan verəcək.

(b)Contractor

is

progressing

engineering

development work in relation to the ACE

Project, as part of the Single Development

Programme, and the Steering Committee is

adopting a resolution on the date of this

Contract to authorise progressing the ACE

Project into the next define phase (the “Define

Stage”) which is intended to provide the

information and definition enabling the Parties

to make further decisions on the ACE Project in

accordance with established project governance

processes. The current planning timeline of the

ACE Project envisages that a final investment

decision could be taken in 2019 to allow

delivery of first Crude Oil in 2023.Tərəflər xoş məramla çıxış edərək və Neft-qaz

Sənayesində Qəbul Edilmiş Beynəlxalq Müsbət

Praktikaya uyğun olaraq hesab edir ki, hədəflərin

4.7(a) bəndində müəyyənləşdirilmiş tarixlərdə baş

tutmasına nail olmaq mümkündür. Podratçı yekun

investisiya qərarından asılı olaraq, texniki və

kommersiya

məqsədəuyğunluğunu

nəzərə

almaqla AMŞ Layihəsinin həyata keçirilməsinə

başlayır, ilk Xam Neftin hasilatının planlaşdırılan

tarixə nail olunması istiqamətində bütün

ağlabatan səylərdən istifadə edir, bu şərtlə ki,

gözlənilməz maneələr baş verməsin.(b)16The Parties, acting in a spirit of good faith and

in accordance with Good International

Petroleum Industry Practice anticipate that the

target dates set out in Article 4.7(a) are

achievable. Contractor shall, subject to a final

investment decision, taking into account

technical and commercial feasibility, to proceed

with the ACE Project, use its reasonable

endeavours to achieve the target date for

delivery of first Crude Oil, provided that there

are no unexpected hindrances.MADDƏ 5

LAYİHƏNİ İDARƏ EDƏN RƏHBƏR KOMİTƏ VƏ İLLİK

İŞ PROQRAMLARI

5.1Layihəni İdarə Edən Rəhbər Komitə.ARTICLE 5

STEERING COMMITTEE FOR PROJECT

MANAGEMENT AND ANNUAL WORK PROGRAMMES

5.1Steering Committee for Project Management.Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixində Rəhbər Komitə

yaradılıb.As at the Amendment Effective Date, the Steering

Committee has been established.Rəhbər Komitənin funksiyaları aşağıdakılardan ibarətdir:The functions of the Steering Committee shall include:(a)Neft-qaz Əməliyyatlarına nəzarət;(a)overseeing Petroleum Operations;(b)Podratçının İllik İş Proqramlarına və Büdcələrinə

baxılması, onların dəyişdirilməsi və təsdiqi;(b)examination, revision and approval of the

Contractor’s Annual Work Programmes and

Budgets;(c)3-cü Əlavəyə uyğun olaraq məsrəflərin və

xərclərin uçotuna nəzarət;(c)supervising the accounting of costs

expenses in accordance with Appendix 3;(d)Rəhbər Komitənin mülahizəsi ilə yardımçı

komitələrinin təşkili və onların işinə nəzarət;(d)establishing such sub-committees as the

Steering Committee deems appropriate and

reviewing the work of such sub-committees;(e)6.8 bəndinə uyğun olaraq kadrların peşə hazırlığı

proqramlarının

nəzərdən

keçirilməsi,

dəyişdirilməsi və təsdiqi;(e)reviewing, revising and approving training

programmes pursuant to Article 6.8;(f)hər hansı Kəşfin İşlənməsi Planının və onun hər

hansı düzəliş edilmiş variantlarının nəzərdən

keçirilməsi və təsdiqi;(f)review and approval of any Exploration

Development Plan and any revisions thereto;(g)Vahid İşlənmə Proqramına hər hansı düzəlişlərin

nəzərdən keçirilməsi və təsdiqi;(g)review and approval of any revisions to the

Single Development Programme;17and5.1A(h)14.2(g) bəndinə uyğun olaraq ləğvetmə planının

və Ləğvetmə İşlərinin Xərc Smetasının nəzərdən

keçirilməsi və təsdiqi;(h)review and approval of the abandonment plan

and the Estimated Cost of Abandonment

pursuant to Article 14.2(g);(i)15-ci Əlavənin 3-cü abzasına uyğun olaraq

Yüksək Dəyərli Müqavilələrin bağlanmasının

təsdiqi; və(i)approval for the award of Material Contracts in

accordance with paragraph 3 of Appendix 15;

and(j)Neft-qaz Əməliyyatlarına aid olan və bu Sazişdə

Rəhbər Komitə tərəfindən baxılması və barəsində

qərar çıxarılması nəzərədə tutulan hər hansı digər

məsələlərə baxılması və barəsində qərar

çıxarılması.(j)consideration and determination of any other

matters related to Petroleum Operations which

are otherwise set out in this Contract as

involving consideration or determination by the

Steering Committee.Yardımçı komitələr.5.1ASub-committees.(a)5.1(d) bəndinə uyğun olaraq Rəhbər Komitə öz

mülahizəsi ilə müvafiq hesab etdiyi yardımçıkomitələr yarada bilər və arzu olunduqda bu cür

yardımçı komitələri ləğv edə bilər. Bu cür

yardımçı komitələrin funksiyası məşvərət

xarakteri daşıyır və həmin yardımçı komitələrin

hüquqları və öhdəlikləri Rəhbər Komitə

tərəfindən

təsdiqlənməli

olan

müvafiq

əsasnamədə təsvir edilir.(a)In accordance with Article 5.1(d), the Steering

Committee may establish such sub-committees

as the Steering Committee may deem

appropriate, and may disband such subcommittees when desired. The function of such

sub-committees shall be in an advisory capacity

and rights and obligations of such subcommittees shall be described in relevant terms

of reference to be approved by the Steering

Committee.(b)Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixində aşağıdakı

yardımçı komitələr yaradılıb və onların

əsasnamələri

Rəhbər

Komitə

tərəfindən

təsdiqlənib:(b)As at the Amendment Effective Date, the

following

sub-committees

have

been

established, and their terms of reference have

been approved by the Steering Committee:(i)texniki yardımçı komitə;(i)a technical sub-committee;(ii)kommersiya məsələləri üzrə yardımçı(ii)a commercial sub-committee; and18komitə; və

(iii)ətraf mühit üzrə yardımçı komitə.(iii)Yuxarıda qeyd edilmiş yardımçı komitələr bütün

məsələləri öz əsasnaməsində təsvir edilmiş

səlahiyyət dairəsi çərçivəsində nəzərdən keçirə və

Rəhbər komitəyə tövsiyələr verə bilər.5.2Rəhbər Komitənin İş Qaydası.The above sub-committees may consider all

issues in accordance with the scope of the

functions of such sub-committee as described in

its terms of reference and provide

recommendations to the Steering Committee.5.2Rəhbər Komitənin işi və iclasları aşağıda göstərilən

qaydalarla aparılır:

(a)an environmental sub-committee.Steering Committee Procedure.

The following rules shall apply with respect to the

Steering Committee and meetings thereof:Rəhbər Komitə SOCAR-ın və Podratçının bərabər

sayda nümayəndələrindən ibarət olur. Rəhbər

Komitənin tərkibinə SOCAR-ın doqquz (9)

nümayəndəsi və Podratçının doqquz (9)

nümayəndəsi təyin edilir (hər Podratçı Tərəfdən

bir (1) nümayəndə). İstənilən vaxt Podratçı

Tərəflərin sayı artdıqda və ya azaldıqda SOCARın və Podratçının Rəhbər Komitəyə təyin edilən

nümayəndələrinin sayı şəraitdən asılı olaraq

artırılmaqla və ya azaldılmaqla Podratçı

Tərəflərin sayı ilə bərabərləşdirilir, bu şərtlə ki,

SOCAR-ın və Podratçının təyin etdikləri

nümayəndələrin sayı heç vaxt dörd (4) nəfərdən

az olmasın. SOCAR və Podratçının hər birinin

ixtiyarı var ki, öz nümayəndələrinə əvəzçi təyin

etsinlər; əvəzçilər təyin edilmiş nümayəndələrin

yerinə iclaslarda iştirak etmək hüququna

malikdirlər və Rəhbər Komitənin həmin(a)19The Steering Committee shall be comprised of

an equal number of members from SOCAR and

Contractor. The Steering Committee shall

consist of nine (9) representatives appointed by

SOCAR and nine (9) representatives appointed

by Contractor (one (1) from each Contractor

Party). If at any time the number of Contractor

Parties increases or decreases the number of

representatives to be appointed by each of

SOCAR and Contractor shall be increased or

reduced, as the case may be, to equal the

number of Contractor Parties provided however

that the number of representatives to be

appointed by each of SOCAR and Contractor

shall never be less than four (4). SOCAR and

Contractor shall each be entitled to appoint an

alternate of each of their representatives, who

shall be entitled to attend in place of theiclaslarında tam səlahiyyətli nümayəndələr

sayılırlar.

SOCARPodratçı

öz

nümayəndələrinin və onların əvəzçilərinin

adlarını Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixindən

sonra iyirmi (20) gün ərzində bir-birinə bildirirlər.

SOCAR və Podratçı göstərilən nümayəndələri və

onların əvəzçilərini 24-cü Maddəyə uyğun olaraq

digər tərəfə müvafiq surətdə bildiriş verdikdən

sonra dəyişdirə bilərlər.designated representatives, such alternate to be

considered a representative for all purposes at

such Steering Committee meetings. SOCAR and

the Contractor shall each advise the other of the

names of its representatives and their alternates

within twenty (20) days following the

Amendment

Effective

Date.

Such

representatives and their alternates may be

replaced by SOCAR and the Contractor,

respectively, upon notice to the other in

accordance with Article 24.(b)Rəhbər Komitənin təsdiqinə çıxarılmış hər hansı

məsələ üzrə istər SOCAR-ın, istərsə də

Podratçının bir (1) səsi vardır. Bu məqsədlə həm

SOCAR, həm də Podratçı 24-cü Maddəyə uyğun

olaraq bir-birinə yazılı bildiriş göndərib onların

adından səs verməyə səlahiyyət verilmiş

nümayəndənin (istəsələr, həm də onun

əvəzçisinin) adını göstərirlər. Təyin edilmiş bu

şəxslər şəraitdən asılı olaraq SOCAR-ın və ya

Podratçının 24-cü Maddəyə uyğun qaydada

müvafiq yazılı bildiriş təqdim etməsi ilə vaxtaşırı

dəyişdirilə bilər. Yalnız təyin edilmiş səlahiyyətli

nümayəndələrin (yaxud onlar olmadıqda,

əvəzçilərinin) səsləri SOCAR-ın və ya

Podratçının rəsmi səsi kimi hesaba alınır, hər

hansı başqa nümayəndə tərəfindən verilmiş və ya

verildiyi güman edilən heç bir səs hesaba alınmır.(b)SOCAR and Contractor shall each have one (1)

vote to cast on any matter submitted for

approval by the Steering Committee. For this

purpose, each of SOCAR and Contractor shall

give notice to the other in accordance with

Article 24 specifying the identity of the

individual representative (and, if desired, his

alternate), who shall be authorized to cast such

vote on its behalf. Such designated individuals

may be changed from time to time upon notice

by SOCAR or Contractor, as the case may be, in

accordance with Article 24. No vote cast or

purported to be cast by any representative other

than said designated individuals (or, in the

absence of either, his designated alternate) shall

be considered as the official vote of either

SOCAR or Contractor, as the case may be.(c)Rəhbər Komitənin sədrini SOCAR özünün

Rəhbər Komitəyə təyin etdiyi nümayəndələr

sırasından təyin edir; sədr Rəhbər Komitənin

iclaslarını aparır.(c)The Chairman of the Steering Committee shall

be appointed by SOCAR from one of its

appointed representatives to the Steering

Committee and shall preside over meetings of

the Steering Committee.20(d)Rəhbər Komitənin katibini Podratçı özünün

Rəhbər Komitəyə təyin etdiyi nümayəndələr

sırasından təyin edir; katibin funksiyasına

aşağıdakılar daxildir:(d)The secretary to the Steering Committee shall be

appointed by Contractor from one of its

appointed representatives to the Steering

Committee and shall be responsible for:(i)hər iclasdan əvvəl SOCAR ilə Podratçı

arasında razılaşdırılan gündəliyi tərtib

etmək; və(i)the production of an agenda before each

meeting, such agenda to be agreed

between SOCAR and Contractor; and(ii)hər iclasdan sonra SOCAR-ın və

Podratçının

Rəhbər

Komitənin

iclaslarında səs verməyə səlahiyyət

verilmiş

nümayəndələri

arasında

razılaşdırılan iclas protokolunu tərtib

etmək və yaymaq.(ii)the production and circulation of

minutes following each meeting, which

minutes shall be agreed between the

representatives

of

SOCAR

and

Contractor who are the representatives

authorised to cast the votes in the

Steering Committee.(e)Rəhbər Komitənin qərarları yalnız o vaxt qəbul

edilmiş sayılır ki, həm SOCAR, həm də Podratçı

onların lehinə səs versin.(e)Decisions of the Steering Committee shall

require the affirmative vote of both SOCAR and

Contractor.(f)SOCAR-ın və Podratçının öz məsləhətçilərini və

ekspertlərini Rəhbər Komitənin iclaslarına

göndərmək hüququ vardır. İclaslarda iştirak edən

məsləhətçilər və ekspertlər üçün çəkilən xərclər

Rəhbər Komitənin razılıq verdiyi hallar istisna

olmaqla, Ödənilən Məsrəflərə aid edilmir.(f)SOCAR and Contractor shall each be entitled to

send advisers and experts to meetings of the

Steering Committee. Unless the Steering

Committee agrees, the cost of such advisors and

experts in attending the meetings shall not be

Cost Recoverable.(g)SOCAR-ın və Podratçının hərəsinin ən azı dörd

(4) nümayəndəsi, o cümlədən SOCAR-ın və

Podratçının müvafiq olaraq səsvermə üçün təyin

və səlahiyyət verdikləri iki şəxs (və ya onların

əvəzçiləri) iştirak etdikdə Rəhbər Komitənin

iclası yetərsaylı hesab edilir.(g)A quorum of the Steering Committee shall

consist of at least four (4) representatives from

each of SOCAR and Contractor, including the

two individuals who have been designated by

SOCAR and Contractor, respectively, as

authorised to cast votes (or their alternates).215.3(h)Rəhbər Komitə Təqvim İlində iki (2) dəfədən az

olmayaraq toplanır. SOCAR və Podratçı xüsusi

olaraq başqa cür razılaşmadıqda, Rəhbər Komitə

Təqvim İlinin aprel və oktyabr ayında iclas

keçirir. Başqa razılaşma olmadıqda iclaslar

Bakıda keçirilir. Həm SOCAR-;n, həm də

Podratçının razılığı olduqda Rəhbər Komitənin

qərarları fiziki iclas keçirilmədən qəbul edilə

bilər, bu şərtlə ki, telekonfrans və ya

videokonfrans

gedişində

5.2(g)

bəndinin

müddəalarına əsasən müəyyənləşdirilmiş yetərsay

tələbinə riayət edilsin; iclas məktublar və ya

fakslar mübadiləsi yolu ilə keçirildikdə isə həmin

məktubların və ya faksların surətləri bütün

Tərəflərə göndərilsin. İclasdan sonra qərarlar

dərhal yazılı şəkildə qeydə alınır və SOCAR-ın və

Podratçının müvafiq olaraq SOCAR və Podratçı

adından səs verməyə səlahiyyət verilmiş

nümayəndələri tərəfindən təsdiq edilir.(h)The Steering Committee will meet at least two

(2) times in a Calendar Year. Unless SOCAR

and Contractor agree otherwise, the Steering

Committee shall meet in April and October in

each Calendar Year. Meetings will be held in

Baku, unless otherwise agreed. In the event that

SOCAR and Contractor agree, the Steering

Committee may take decisions without holding

a physical meeting; provided that in the event of

a teleconference or video conference the

quorum requirements set forth in Article 5.2(g)

have been complied with and in the event of a

meeting via exchange of letters or faxes, such

letters and faxes are copied to all Parties. Such

decisions shall be recorded in writing promptly

thereafter and signed by the representatives of

SOCAR and Contractor who are authorized to

cast the respective votes of SOCAR and

Contractor.(i)SOCAR və Podratçı on beş (15) gün əvvəldən birbirinə bildiriş göndərməklə Rəhbər Komitənin

əlavə iclaslarını çağırmaq hüququna malikdirlər.(i)SOCAR and Contractor shall each have the right

to call additional meetings of the Steering

Committee upon fifteen (15) days’ prior notice

to each other.İllik İş Proqramları və Büdcələr.

(a)5.3Hər bir Təqvim İlinin başlanmasına ən azı üç (3)

ay qalmış Podratçı həmin Təqvim İli üçün təklif

etdiyi həyata keçirilməli olan Neft-qaz

Əməliyyatları ilə bağlı İllik İş Proqramını ona

müvafiq Büdcə ilə birlikdə hazırlayır və Rəhbər

Komitənin təsdiqinə verir yaxud hazırlanıb

təsdiqə verilməsini təmin edir. İllik İş ProqramıAnnual Work Programmes and Budgets.

(a)22At least three (3) months before the beginning

of each Calendar Year, the Contractor shall

prepare and submit, or cause to be prepared and

submitted, to the Steering Committee for

approval an Annual Work Programme together

with the related Budget in respect of the

Petroleum Operations that Contractor proposesvə Büdcə təqdim edildikdən sonra otuz (30) gün

ərzində həmin proqrama və büdcəyə və onlara

təklif olunan dəyişikliklərə baxmaq, habelə İllik

İş Proqramının və Büdcənin son variantını təsdiq

etmək məqsədilə Rəhbər Komitənin iclası

çağırılır. SOCAR və Podratçı razılığa gəlmişlər

ki, işin gedişində və tədbirlər sayəsində toplanan

hər hansı informasiya İllik İş Proqramının

təfərrüatlarında düzəlişlər edilməsinə əsas ola

bilərsə, Podratçı İllik İş Proqramında və Büdcədə

düzəliş edilməsini Rəhbər Komitəyə istənilən

vaxt təklif edə bilər. Bu 5.3 bəndində və 5.4

bəndində nəzərdə tutulmuş müddəalar istisna

olmaqla,

Podratçının

müvafiq

İllik

İş

Proqramından və Büdcədən əsaslı dərəcədə

kənara çıxan hər hansı əməliyyatları Rəhbər

Komitənin razılığını almadan həyata keçirməyə

ixtiyarı yoxdur. İllik İş Proqramının yerinə

yetirilməsi üçün zəruri hallarda Podratçının

müvafiq Təqvim İli ərzində həmin il üçün nəzərdə

tutulan xərcləri artırmasına icazə verilir, bu şərtlə

ki, xərclərin ümumi məbləğinin müvafiq qaydada

Büdcənin beş faizindən (5%) çox və ya Büdcənin

hər hansı maddə kateqoriyasının on faizindən

(10%) çox artırılmasının Rəhbər Komitənin qərarı

ilə təsdiq olunduğu hallar istisna edilməklə (belə

qərarın qəbul edilməsindən əsassız olaraq imtina

edilə bilməz), xərclərin ümumi məbləği (i)

büdcənin beş faizindən (5%) çox; və ya (ii)

Büdcənin hər hansı maddə kateqoriyası üzrə

məsrəflərə

münasibətdə,

həmin

maddə

kateqoriyası ilə nəzərdə tutulmuş məsrəf

məbləğinin on faizindən (10%) çox olmasın. Bu

Sazişin qalan müddəalarına uyğun olaraq Podratçı

İllik İş Proqramı və Büdcə təsdiq edildikdən sonrato be carried out in such Calendar Year. The

Steering Committee shall meet within thirty (30)

days of receipt of the Annual Work Programme

and Budget to consider the same and any

revisions thereto and to approve the Annual

Work Programme and the Budget in its final

form. It is agreed by SOCAR and Contractor

that knowledge acquired as the work proceeds

or from certain events may justify changes to

the details of the Annual Work Programme and

Budget; thus the Contractor may at any time

propose to the Steering Committee an

amendment to the Annual Work Programme and

Budget. Except as provided in this Article 5.3

and in Article 5.4, Contractor shall not conduct

any operations which deviate materially from

the applicable Annual Work Programme and

Budget without the prior consent of the Steering

Committee. If necessary to carry out an Annual

Work Programme, Contractor is authorized to

make expenditures during the relevant Calendar

Year that are in excess of the Budget adopted

therefor so long as the aggregate of such excess

expenditures does not exceed (i) five percent

(5%) of the Budget, or (ii) in relation to

expenditure on any line item category of the

Budget, ten percent (10%) of the expenditure on

such line item category, unless such

expenditures exceeding five percent (5%) of the

Budget, or ten percent (10%) of any Budget line

item category, as applicable, are approved by

the Steering Committee, which approval shall

not be unreasonably withheld. In accordance

with the other provisions of this Contract, after

approval of an Annual Work Programme and23Neft-qaz Əməliyyatlarını bu proqrama müvafiq

surətdə aparır.

(b)Budget, Contractor shall conduct the Petroleum

Operations in accordance therewith.İllik İş Proqramının və Büdcənin aid olduğu

Təqvim İlinin birinci gününədək proqram və

büdcə Rəhbər Komitə tərəfindən təsdiq

edilməyibsə, Podratçının ixtiyarı var (lakin borclu

deyildir) ki, İllik İş Proqramı və Büdcə Rəhbər

Komitə tərəfindən təsdiq edilənədək və ya İllik İş

Proqramı və Büdcə ilə bağlı hər hansı mübahisə

6-cı Əlavədəki müddəalarda nəzərdə tutulduğu

kimi, arbitraj yolu ilə həll edilənədək özünün

təklif etdiyi İllik İş Proqramına və Büdcəyə tam

və ya qismən əməl etməklə Neft-qaz

Əməliyyatları aparsın. Rəhbər Komitə İllik İş

Proqramını və Büdcəni razılaşdıran kimi və ya

arbitrlərin qərarı elan olunan kimi (hansı biri baş

verərsə), Podratçı qəbul edilmiş razılaşmaya və ya

qərara uyğunlaşdırmaq üçün cari və/yaxud

növbəti İllik İş Proqramını və Büdcəni (şəraitə

görə) təshih edir, bu şərtlə ki, Podratçı gördüyü

işləri ləğv etməli olmasın, başlanmış işləri

ağlabatan dərəcədə zəruri hesab etdiyi həcmdə

axıra çatdıra bilsin və təklif edilən İllik İş

proqramı və Büdcə üzrə Neft-qaz Əməliyyatları

aparılarkən Podratçının çəkdiyi bütün məsrəflər

Neft-qaz Əməliyyatları üçün bu Sazişdə nəzərdə

tutulmuş müddəalara müvafiq surətdə Məsrəflərin

Ödənilməsinə uyğun olsun. Yuxarıda qeyd

olunanlara baxmayaraq, nəzərdə tutulmuş İllik İş

Proqramının və Büdcənin hər hansı hissəsinin

icrası çərçivəsində Podratçının çəkdiyi və Rəhbər

Komitənin bu İllik İş Proqramına və Büdcəyə

baxılan iclasının protokolunda göstərilmiş, lakin

Rəhbər Komitə tərəfindən təsdiq edilməmiş və(b)24In the event the Annual Work Programme and

Budget has not been approved by the Steering

Committee by the first day of the Calendar Year

to which it relates, Contractor shall be entitled

(but not obligated) to carry out Petroleum

Operations in accordance with some or all of its

proposed Annual Work Programme and Budget

until such time as the Annual Work Programme

and Budget is agreed by the Steering Committee

or any dispute relating to the Annual Work

Programme and Budget has been resolved by

reference to arbitration in accordance with the

provisions in Appendix 6. As soon as agreement

on an Annual Work Programme and Budget is

reached by the Steering Committee or the

decision of the arbitrators is rendered, as the

case may be, Contractor shall amend the then

current and/or next following Annual Work

Programme and Budget, as appropriate, to

conform with such agreement or decision;

provided that Contractor shall not be obligated

to undo work already performed, and may

complete any work in progress to the extent

Contractor reasonably deems necessary and that

all costs incurred by Contractor in performing

Petroleum Operations under its proposed

Annual Work Programme and Budget shall be

deemed to be Petroleum Costs subject to Cost

Recovery under this Contract. The foregoing

notwithstanding, Contractor shall not be entitled

to Cost Recover any costs incurred under any

portions of the proposed Annual Workarbitraj qərarının SOCAR-ın xeyrinə verildiyi

məsrəflər Podratçıya Məsrəflərin Ödənilməsi

mexanizmi üzrə kompensasiya edilə bilməz; lakin

buna baxmayaraq, 5.3(b) bəndinə uyğun olaraq

Podratçı bütün hallarda aşağıdakı bəndlər üzrə

çəkdiyi bütün MəsrəflərinÖdənilməsi hüququna

malikdir:(c)Programme and Budget as identified in the

minutes of the Steering Committee meeting at

which the proposed Annual Work Programme

and Budget was considered and which were not

approved by the Steering Committee and for

which the arbitration award is issued in favour

of SOCAR; except that in all cases, in

accordance with this Article 5.3(b), Contractor

shall be entitled to Cost Recover all costs

incurred in respect of the following items:(i)Podratçının davam edən öhdəlikləri, o

cümlədən arbitraj baxışı başlananadək

bağlanmış müqavilələr üzrə;(i)ongoing commitments of Contractor,

including contracts entered into prior to

the initiation of any such arbitration;(ii)Podratçının kollektoru, avadanlığı və

mədən obyektlərini qorumaq üçün

ağlabatan dərəcədə zəruri saydığı işlər

üzrə; və(ii)work the Contractor reasonably

considers necessary for the protection of

the reservoir and equipment and

facilities; and(iii)Podratçının ətraf mühitin, sağlamlığın və

əməyin mühafizəsini təmin etmək üçün

zəruri saydığı işlər üzrə.(iii)work Contractor considers necessary for

the protection of the environment,

health and safety.Podratçı 5.3(a) bəndində müəyyənləşdirildiyi

kimi İllik İş Proqramı və Büdcə ilə birlikdə

növbəti beş (5) illik müddət (“Beş İllik Plan”)

üçün Neft-qaz Əməliyyatları ilə bağlı məsrəflərini

və hasilat üzrə proqnoz göstəricilərini də

hazırlayır və Rəhbər Komitənin təsdiqinə təqdim

edir və ya hazırlanıb Rəhbər Komitənin təsdiqinə

təqdim olunmasını təmin edir və bu cür plan

aşağıdakılara əsaslanır:

(i)(c)Beş İllik Plan Rəhbər Komitə tərəfindənContractor shall, together with the Annual Work

Programme and Budget as set out in Article

5.3(a), prepare and submit, or cause to be

prepared and submitted, to the Steering

Committee for approval, its expenditures and

production forecast in respect of Petroleum

Operations for the following five (5) year period

(the “Five Year Plan”), on the following basis:(i)25the Five Year Plan shall be reviewed andildə bir dəfə baxılır və təsdiqlənir;5.4approved annually

Committee;bytheSteering(ii)təsdiqlənmiş Beş İllik Planın müddəti

ərzində məsrəflərin və ya hasilatın həmin

təsdiqlənmiş

Beş

İllik

Planda

proqnozlaşdırıldığından illik olaraq on (10)

faiz və ya daha çox məbləğdə fərqlənəcəyi

əsaslı olaraq gözlənildiyi təqdirdə Beş İllik

Planın düzəliş edilmiş variantı hazırlanaraq

Rəhbər Komitənin təsdiqinə təqdim edilir,

bu şərtlə ki, Təqvim İli ərzində Rəhbər

Komitənin təsdiqinə yalnız bir düzəliş

edilmiş Beş İllik Plan təqdim olunsun;(ii)in the event that it is reasonably expected

that the expenditures or production in the

period of an approved Five Year Plan will

deviate by an annual amount of ten (10)

percent or more from the forecast in the

approved Five Year Plan, then a revised

Five Year Plan shall be prepared and

submitted to the Steering Committee for

approval, provided that there shall only

be one such revised Five Year Plan in a

Calendar Year submitted to the Steering

Committee for approval;(iii)Beş İllik Plana Podratçı Tərəfindən

nəzərdən keçirilən hər hansı irimiqyaslı

investisiya seçimləri daxil edilir və Rəhbər

Komitə həmin irimiqyaslı investisiya

seçimlərinə baxır və onların təsdiqlənmiş

Beş İllik Plana daxil edilməli olubolmadığını nəzərdən keçirir; və(iii)the Five Year Plan shall include any

major

investment

options

being

considered by Contractor, which the

Steering Committee shall review and

consider whether such major investment

options should be included in the

approved Five Year Plan; and(iv)Tərəflər razılaşırlar ki, Beş İllik Plan yalnız

planlaşdırma məqsədləri üçün nəzərdə

tutulur və Tərəflər üzərində məcburi

öhdəlik yaratmır.(iv)the Parties agree that the Five Year Plan

is intended for planning purposes only

and shall not be binding on the Parties.Qəza Tədbirləri.5.4Bu Sazişin hər hansı müddəasına zidd olsa belə, Podratçı

qəza vəziyyəti yarandıqda (və ya qəza vəziyyəti

gözlənildikdə) Neft-qaz Sənayesində Qəbul Edilmiş

Beynəlxalq Müsbət Praktikaya uyğun olaraq insanlarınEmergency Measures.

Notwithstanding any provision of this Contract to the

contrary, in the case of an emergency (or anticipated

emergency), Contractor shall take all measures

reasonably considered necessary by Contractor in26həyatının, sağlamlığının, ətraf mühitin və əmlakın

mühafizəsi üçün Podratçı tərəfindən zəruri hesab edilmiş

bütün tədbirləri görür. Podratçı bu cür qəza (və ya

gözlənilən qəza vəziyyəti) halının təfərrüatları və onunla

bağlı görülən və planlaşdırılan tədbirlər barədə SOCAR-a

dərhal və qəza vəziyyəti (və ya gözlənilən qəza vəziyyəti)

tam həll olunanadək davamlı surətdə bildiriş verir. Belə

tədbirlərin görülməsinə çəkilən xərclər təsdiq olunmuş

əlavə xərclər kimi avtomatik surətdə cari Büdcəyə daxil

edilir; bu cür bədbəxt hadisənin, qəza vəziyyətinin (və ya

gözlənilən qəza vəziyyətinin) Podratçının Qərəzli Xətası

nəticəsində əmələ gəldiyi hallar istisna olmaqla, bu

xərclər Neft-qaz Əməliyyatlarına Çəkilən Məsrəflər kimi

qiymətləndirilir və bu Sazişə nəzərdə tutulmuş

Məsrəflərin

Ödənilməsi

mexanizmi

çərçivəsində

ödənilməlidir. Qəza (və ya gözlənilən qəza) halının aradan

qaldırılması üçün təcili əsasda müqavilə (o cümlədən,

Yüksək Dəyərli Müqavilə) bağlanarsa, həmin müqavilə

15-ci əlavənin 5-ci abzasına uyğun olmalıdır.accordance with Good International Petroleum Industry

Practice for the protection of life, health, the

environment and property. Contractor shall promptly

and on an ongoing basis until full resolution of the

emergency (or anticipated emergency) notify SOCAR of

the details of such emergency (or anticipated

emergency) and the measures being taken and planned

to be taken. The costs of taking such measures shall be

included automatically as an approved addition to the

then current Budget and shall be deemed to be

Petroleum Costs subject to Cost Recovery under this

Contract, unless such emergency (or anticipated

emergency) was the result of Contractor's Wilful

Misconduct. In the event of an award of any contract

(including any Material Contract) on an urgent basis to

deal with an emergency (or anticipated emergency),

such award shall be in accordance with paragraph 5 of

Appendix 15.27MADDƏ 6

ƏMƏLİYYAT ŞİRKƏTİ, İŞÇİ HEYƏTİ VƏ PEŞƏ TƏLİMİ

6.16.2Əməliyyat Şirkəti.ARTICLE 6

OPERATING COMPANY, PERSONNEL AND TRAINING

6.1Operating Company.(a)Podratçı Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixindən

əvvəl Podratçı Tərəflərin bağladığı birgə əməliyyat

sazişinə (“Birgə Əməliyyat Sazişi”) uyğun olaraq

Əməliyyat Şirkəti təyin edir və həmin Əməliyyat

Şirkəti Podratçı Tərəflərdən biri yaxud Podratçı

Tərəflərdən birinin Ortaq Şirkəti ola bilər.(a)Contractor shall appoint an Operating Company

which, in accordance with the joint operating

agreement that the Contractor Parties shall enter

into prior to the Amendment Effective Date

(“Joint Operating Agreement”), may be one

of the Contractor Parties or an Affiliate of one

of the Contractor Parties.(b)Əməliyyat Şirkəti Dövlətin hüdudlarından kənarda

təsis edilmiş yaxud yaradılmış ola bilər, lakin

Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq

Dövlətdə qeydiyyata alınmalıdır.(b)The Operating Company may be incorporated

or created outside of the State but shall be

registered in the State in accordance with

Azerbaijan law.(c)Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixində BP Əməliyyat

Şirkətidir. Podratçı SOCAR-ın əvvəlcədən təsdiqini

almaqla (bu cür təsdiqin verilməsindən əsassız

olaraq imtina edilməməlidir) Əməliyyat Şirkətini

başqa Podratçı Tərəf və ya onun Ortaq Şirkəti ilə

dəyişdirmək hüququna malik olur. Podratçı

Əməliyyat Şirkətinin bəzi və ya bütün vəzifələrini

yerinə yetirəcək əlavə hüquqi şəxslər yaratmaq

hüququna malikdir.(c)As at the Amendment Effective Date, BP is the

Operating Company. Contractor shall, with the

prior approval of SOCAR (which approval shall

not be unreasonably withheld), have the right to

substitute Operating Company by another

Contractor Party or an Affiliate thereof.

Contractor shall have the right to establish

additional entities to undertake some or all of

the responsibilities of the Operating Company.Əməliyyat Şirkətinin Məsuliyyət Dairəsi.

(a)6.2Əməliyyat Şirkəti Podratçının adından Neft-qaz

Əməliyyatlarının gündəlik idarə olunmasına,

əlaqələndirilməsinə, həyata keçirilməsinə və

aparılmasına cavabdehdir, habelə Podratçının

tapşırığı ilə vaxtaşırı başqa funksiyaları yerinəResponsibilities of Operating Company.

(a)28The responsibilities of the Operating Company

shall be the management, co-ordination,

implementation and conduct on behalf of

Contractor of the day to day Petroleum

Operations, and such other functions as may beyetirir.

(b)6.3delegated to it from time to time by Contractor.Əməliyyat Şirkəti Podratçının verdiyi səlahiyyətlər

çərçivəsində hər hansı İllik İş Proqramını həyata

keçirmək üçün tələb olunan hər hansı gündəlik işlərə

dair subpodrat müqaviləsi bağlamaq hüququna

malikdir.Təşkilati Struktur.(b)6.3Əməliyyat Şirkətinin təşkilati strukturu mümkün qədər

minimum səviyyədə saxlanılır, lakin Podratçının adından

gündəlik Neft-qaz Əməliyyatlarının aparılması üçün

zəruri olan idarəetmə, texniki, əməliyyat, istismar və

inzibati heyətdən ibarət olur.6.4Qərarlar.İş Qaydası.Organisation.

The Operating Company organisation will be kept to the

minimum practicable, but will include management

personnel, technical professionals, operating and

maintenance personnel and administrative personnel as

required to carry out the day-to-day Petroleum

Operations on behalf of the Contractor.6.4Neft-qaz Əməliyyatlarının aparılması ilə bağlı qərarları

Podratçı Tərəflər Birgə Əməliyyat Sazişində öz aralarında

razılaşdırdıqları səsvermə mexanizminə uyğun qaydada

və Sazişin müddəalarına müvafiq şəkildə verir.6.5The Operating Company shall have, to the

extent authorized by Contractor, the ability to

subcontract any day to day work required to

implement any Annual Work Programme.Decisions.

Decisions regarding the conduct of Petroleum

Operations shall be made by the Contractor Parties in

accordance with the voting mechanism agreed among

them in the Joint Operating Agreement and in

compliance with the provisions of this Contract.6.5Podratçının Əməliyyat Şirkəti üçün bu Sazişə və Neft-qaz

Sənayesində Qəbul Edilmiş Beynəlxalq Müsbət

Praktikaya uyğun olaraq Neft-qaz Əməliyyatlarının

aparılması üçün zəruri saydığı qayda, prosedur və

əməliyyat praktikaları qəbul etməyə ixtiyarı vardır.Procedures.

The Contractor shall be free to adopt such policies,

procedures and operational practices for the Operating

Company as it deems necessary for the conduct of

Petroleum Operations in accordance with this Contract

and Good International Petroleum Industry Practice.296.6Əməliyyat Şirkətinin Statusu.6.6Əməliyyat Şirkəti və bu Saziş üzrə Podratçının cavabdeh

olduğu işlərin yerinə yetirilməsi məqsədilə Podratçının

razılığı ilə yaradılmış hər hansı digər hüquqi şəxs bu Saziş

çərçivəsində Podratçı Tərəflər üçün nəzərdə tutulmuş

bütün imtiyazlardan, güzəştlərdən, azad olmalardan

istifadə etmək və kompensasiyalar almaq hüququna

malikdir. Əməliyyat Şirkətinin (və yuxarıda qeyd edildiyi

kimi hər hansı hüquqi şəxsin, o cümlədən ABƏŞ-in)

Podratçı Tərəflərin adından Neft-qaz Əməliyyatlarını

yerinə yetirərkən Podratçı Tərəflərə məxsus və ya onların

istifadəsində olan əmlakdan və ya avadanlıqdan sərbəst

istifadə etmək hüququ vardır; Əməliyyat Şirkəti Podratçı

Tərəflərin təlimatlarını və göstərişlərini aldıqda onların

adından fəaliyyət göstərir; və Əməliyyat Şirkəti öz

vəzifələrini yerinə yetirmək məqsədilə yalnız mənfəətsiz

və zərərsiz şəkildə əməliyyat aparan qeyri-kommersiya

şirkəti kimi fəaliyyət göstərir. Əməliyyat Şirkəti təmin

edir ki, bu Sazişə uyğun olaraq ABƏŞ-in mühasibat

kitablarında və hesablarında bütün maliyyə axınları və ya

digər əməliyyatlar sanki ABƏŞ mövcud deyilmiş kimi,

Podratçı Tərəflərin adına yazılsın və bütün məqsədlər

üçün onun Vergi Tutulan Mənfəəti sıfıra (0) bərabər olur.

6.7İşçi Heyəti.Status of Operating Company.

The Operating Company and any other entity Contractor

agrees to form for the purposes of carrying out work to

be undertaken by Contractor pursuant to this Contract

shall be entitled to all of the benefits, waivers,

indemnities and exemptions accorded to the Contractor

Parties under this Contract. The Operating Company

(and any other entity as referred to above including

AIOC) shall have the right to freely use assets or

equipment owned or used by the Contractor Parties in

conducting Petroleum Operations on behalf of the

Contractor Parties; shall act on behalf of the Contractor

Parties upon receipt of their instructions and directions;

and, for the purpose of discharging the duties of the

Operating Company, shall operate exclusively as a nonprofit cost company which can neither make a profit nor

incur a loss. The Operating Company shall procure that

the books and accounts of AIOC will record all financial

flows or other transactions as passing through to and

being incurred by the Contractor Parties in accordance

with this Contract as though AIOC did not exist and for

all purposes the amount of its Taxable Profit shall be

zero (0).6.7Personnel.(a)Podratçı və onun Subpodratçıları, habelə

Əməliyyat Şirkəti və onun Subpodratçıları

Podratçının fikrincə Neft-qaz Əməliyyatlarının

aparılması üçün zəruri işçi heyətini işə götürmək

ixtiyarındadırlar.(a)Contractor and its Sub-contractors, and the

Operating Company and its Sub-contractors, shall

be free to employ such personnel as, in the

opinion of Contractor, are required for the

purpose of carrying out Petroleum Operations.(b)Podratçı əməliyyatların səmərəliliyi tələblərini

nəzərə alaraq Əməliyyat Şirkətindən tələb edir ki,(b)Contractor shall require the Operating Company

to give preference, as far as is consistent with30ağlabatan və mümkün hədlərdə Neft-qaz

Əməliyyatlarının aparılması üçün Dövlətin

vətəndaşlarının işə götürülməsinə üstünlük versin,

bu şərtlə ki, həmin vətəndaşlar lazımi biliyə,

ixtisaslara və təcrübəyə malik olsunlar. 6.8 bəndinə

uyğun olaraq bu vətəndaşların peşə təlimi keçmək

hüququ vardır. Podratçı Əməliyyat Şirkətindən

tələb edir ki, Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixindən

sonra doxsan (90) gün ərzində milliləşdirmə

proqramı hazırlasın və Rəhbər Komitənin təsdiqinə

təqdim etsin; bu cür milliləşdirmə proqramına

qısamüddətli və uzunmüddətli perspektivdə yerli

kadrların

təyin

ediləcəyi

vəzifələri

müəyyənləşdirən, habelə cari vaxtda həmin

vəzifələrdə işləyən şəxslərin siyahısını əks etdirən

müfəssəl plan (“Milliləşdirmə Proqramı”) daxil

edilir. Rəhbər Komitənin prosesin irəliləyişini

nəzərdən keçirməsi və təkmilləşmələr və düzəlişlər

barədə göstərişlər verməsi (əgər varsa) üçün

Podratçı hər ilin birinci Təqvim Rübündə Rəhbər

Komitəyə

müvafiq

qaydada

Milliləşdirmə

Proqramı haqqında müfəssəl illik yenilənmiş

hesabatlar təqdim edir. Azərbaycan Respublikası

vətəndaşlarının işə götürülməsi ilə bağlı Podratçı

aşağıdakılara razılıq verir:

(i)efficient operations, to employing citizens of the

State in the performance of Petroleum Operations

to the extent reasonably practicable, provided that

such citizens have the required knowledge,

qualifications and experience. Such citizens shall

be eligible for training in accordance with Article

6.8. Contractor shall require the Operating

Company to develop and submit for Steering

Committee approval within ninety (90) days

following the Amendment Effective Date, a

nationalisation programme that will include a

detailed plan identifying the positions to be

nationalised in the short term and in the longer

term, as well as the persons who currently occupy

such

positions

(the

“Nationalisation

Programme”).

Contractor

shall

provide

appropriately detailed annual update reports to the

Steering Committee on the Nationalisation

Programme, in the first Calendar Quarter of each

year, for the Steering Committee's review of

progress and instructions, if any, on

improvements and revisions. With respect to the

employment of Azerbaijani citizens, Contractor

agrees as follows:Əməliyyat Şirkəti vaxtaşırı surətdə və ən azı

rüblük olaraq SOCAR-a Əməliyyat Şirkəti

üçün lazım ola biləcək Azərbaycan

vətəndaşlarının sayını və peşələri göstərən

siyahıtəqdim edir. Bundan başqa, Əməliyyat

Şirkətinin göstərişi ilə Subpodratçılar onlara

lazım ola biləcək işçilərin say siyahısını

peşələr göstərilməklə vaxtaşırı və ən azı

rüblük olaraq SOCAR-a təqdim edirlər;(i)31The Operating Company shall provide

SOCAR from time to time, and at least

quarterly, with a list showing the numbers

and job specifications for Azerbaijani

citizens which it estimates that it may

require. In addition, the Operating

Company shall require its Sub-contractors

to provide SOCAR from time to time, and

at least quarterly, with a list showing thenumbers and job specifications for

employees that they estimate they may

require;

(ii)bu siyahını aldıqdan iki (2) həftə müddətində

SOCAR özünün tövsiyə etdiyi namizədlərin

siyahısını

Podratçıyaonun

Subpodratçılarına təqdim edir;(ii)SOCAR shall, within two (2) weeks of

receipt of such list, provide the Operating

Company and such Sub-contractors with a

list of candidates recommended by

SOCAR;(iii)SOCAR-ın

siyahısında

göstərilmiş

namizədlər Əməliyyat Şirkətinin və ya

Subpodratçıların ağlabatan tələblərinə uyğun

gəlirsə, Əməliyyat Şirkətində və həmin

Subpodratçıların təşkilatlarında işəgötürmə

zamanı həmin şəxslərə üstünlük verilir;(iii)Persons from the list provided by SOCAR

shall enjoy a priority right to employment

by the Operating Company and the Subcontractors if they meet the reasonable

requirements of the Operating Company or

such Sub-contractors;(iv)əgər SOCAR-ın tövsiyə etdiyi siyahıya

uyğun

olaraq

müvafiq

namizədlər

seçildikdən sonra Əməliyyat Şirkətində və

Subpodratçıların təşkilatlarında boş yerlər

qalırsa, bu yerlər Əməliyyat Şirkətinin və/

yaxud Subpodratçıların öz mülahizəsi ilə

Azərbaycan

Respublikası

vətəndaşları

hesabına doldurulur;(iv)In the event that vacant positions remain in

the Operating Company and such Subcontractors after their respective selection

of persons from SOCAR's recommended

list, the Operating Company and/or such

Sub-contractors shall be entitled to fill

these vacant positions with such

Azerbaijani citizens as it chooses;(v)əgər Əməliyyat Şirkətinin və ya həmin

Subpodratçıların müstəqil şəkildə seçdikləri

namizədlər arasında SOCAR-ın əməkdaşları

vardırsa, o zaman Əməliyyat Şirkəti və ya

həmin Subpodratçılar bu cür namizədlərə

yalnız SOCAR-ın rəyini nəzərə aldıqdan

sonra iş təklifi verirlər;(v)In the event that the candidates selected

independently by the Operating Company

and such Sub-contractors include SOCAR

employees, then such persons shall be

given a job offer by the Operating

Company or such Sub-contractors only

after taking SOCAR’s views into account;(vi)Düzəlişin(vi)As of the Amendment Effective Date,QüvvəyəminməTarixindəbu326.7(b)(vi) bəndində müəyyənləşdirildiyi kimi

Neft-qaz Əməliyyatlarının aparılması üçün

ştatların Azərbaycan vətəndaşları ilə

komplektləşdirilməsinə dair ümumi hədəf

göstəricilərə nail olunmuşdur və bu cür

səviyyələr aşağıdakılardan az olmamaq

şərtilə Müddət ərzində də saxlanılır:Mühəndis-texniki işçilər……

Fəhlə heyəti… ………………

(c)overall target manning levels of

Azerbaijani citizen employees pertaining to

Petroleum Operations as set out in this

Article 6.7(b)(vi) have been achieved, and

such levels shall be maintained during the

Term to be no less than:Azərbaycan

vətəndaşları

90%

95%Professionals ………………

Non-professionals …………6.7(b) bəndinin müddəalarına əməl etmək şərtilə

Podratçı, Əməliyyat Şirkəti və hər hansı

Subpodratçılar bununla səlahiyyətləndirilirlər və buna

ixtiyarları çatır ki, bütün Müddət ərzində Neft-qaz

Əməliyyatlarının aparılması ilə əlaqədar işə

götürdükləri bütün kadrların sayını və seçilməsi

üsulunu müəyyənləşdirsinlər. Podratçının, Əməliyyat

Şirkətinin və hər hansı Subpodratçıların işə

götürdükləri bütün Azərbaycan vətəndaşları işə yazılı

əmək müqaviləsi əsasında qəbul edilirlər və həmin

müqavilədə iş gününün müddəti, əmək haqqının

məbləği, verilən güzəştlər, habelə bütün qalan iş

şərtləri müəyyənləşdirilir. Belə işçilər onlarla

bağlanmış yazılı əmək müqavilələrinə müvafiq surətdə

Podratçının,

Əməliyyat

Şirkətininya

Subpodratçıların mülahizəsi ilə müəyyənləşdirilən,

Neft-qaz Əməliyyatları ilə bağlı iş yerlərinə göndərilir.

Podratçının, Əməliyyat Şirkətinin və Subpodratçıların

ixtiyarı var ki, beynəlxalq neft-qaz sənayesində

ənənəvi olan və Podratçının, Əməliyyat Şirkətinin və

Subpodratçının təcrübəsinə və mülahizəsinə əsasən

işin ən yüksək səmərəliliyini və heyətin işə maraq(c)33Azerbaijani

Citizens

90%

95%Subject to Article 6.7(b), Contractor, the Operating

Company and any Sub-contractors are hereby

authorized and shall be free, throughout the Term, to

determine the number and selection of all employees

to be hired by them in connection with the conduct

of Petroleum Operations. All Azerbaijani citizens

hired by Contractor, the Operating Company and any

Sub-contractors shall be hired pursuant to a written

employment contract which shall specify the hours

of work required of the employee, the compensation

and benefits to be paid or furnished by the employer

and all other terms of employment. Such employees

may be located wherever Contractor, the Operating

Company or the Sub-contractors deem appropriate in

connection with the Petroleum Operations in

accordance with such written employment contracts

entered into with them. Contractor, the Operating

Company and the Sub-contractors shall be free to

implement recruitment, dismissal, performance

review and incentive compensation programmes and

practices (both with respect to foreign expatriate

employees and Azerbaijani citizens) that aregöstərməsini təmin edən işəgötürmə və işdənçıxarma,

işin və işçilərin qiymətləndirilməsi, habelə maddi

həvəsləndirmə proqramları və metodlarını (istər

əcnəbi, istərsə də Azərbaycan Respublikası

vətəndaşları olan işçilər üçün) müstəqil müəyyən edib

tətbiq etsinlər.

6.8Peşə Təlimi.customary in international Petroleum operations and

in Contractor's and Sub-contractor's experience and

judgment are best able to promote an efficient and

motivated workforce.6.8Podratçı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olan

kadrlara Neft-qaz Əməliyyatları ilə bağlı peşə təlimini (o

cümlədən təkrar peşə təlimini) təmin edir. Bu 6.8 bəndinə

uyğun olaraq Podratçı tərəfindən çəkilən xərclər müvafiq

İllik İş Proqramları və Büdcələr çərçivəsində Rəhbər

Komitə

tərəfindən

təsdiqlənirNeft-qaz

Əməliyyatlarına Çəkilən Məsrəflərə daxil edilir. Yalnız

hər hansı Təqvim İlində iki yüz min Dollardan ($200.000)

artıq olan bu cür xərclər Neft-qaz Əməliyyatlarına

Çəkilən Məsrəflərə daxil edilir və Ödənilən Məsrəflər

hesab olunur.Training.

Contractor shall provide training (including retraining)

for Azerbaijani citizens employed with respect to the

Petroleum Operations. Expenditures by Contractor

pursuant to this Article 6.8 shall be approved by the

Steering Committee as part of the relevant Annual Work

Programmes and Budgets and shall be included as

Petroleum Costs. Only such expenditures in excess of

two hundred thousand Dollars ($200,000) in any

Calendar Year shall be included as Petroleum Costs and

shall be Cost Recoverable.34MADDƏ 7

HESABAT VƏ NEFT-QAZ ƏMƏLİYYATLARININ

YOXLANMASI

7.1Hesabatlar və Sənədlər.ARTICLE 7

REPORTS AND ACCESS TO

PETROLEUM OPERATIONS

7.1Podratçı aşağıdakı qaydada Neft-qaz Əməliyyatlarına dair

qeydiyyatını aparır və hesabatlar təqdim edir:Reports and Records.

Contractor shall keep and submit reports and records of

Petroleum Operations as follows:(a)Podratçı

Kontrakt

Sahəsində

Neft-qaz

Əməliyyatlarının aparılması zamanı Podratçı

tərəfindən Kontrakt Sahəsinə aid əldə edilmiş

bütün geoloji və geofiziki informasiya və

məlumatları orijinalda və ya köçürülməyə imkan

verəcək keyfiyyətli nüsxə şəklində və müvafiq

olduqda lentə və ya digər məlumat daşıyıcısına

yazılmış şəkildə qeydə alır və bu cür informasiya

və məlumat Podratçının sərəncamına keçdikdən

sonra praktiki cəhətdən ən qısa müddətlərdə

onların surətlərini, o cümlədən təfsirlərini, qazma

jurnallarını və quyuların karotaj diaqramlarını

SOCAR-a təqdim edir.(a)Contractor shall record, in an original or

reproducible form of good quality and on tape

or other media where relevant, all geological

and geophysical information and data relating to

the Contract Area obtained by Contractor in the

course of conducting Petroleum Operations

thereon and shall deliver a copy of all such

information

and

data,

including

the

interpretation thereof and logs and records of

wells, to SOCAR as soon as practicable after the

same has come into the possession of

Contractor.(b)Podratçı Neft-qaz Sənayesində Qəbul Edilmiş

Beynəlxalq Müsbət Praktikaya uyğun olaraq

aşağıdakı məlumatı daxil etməklə qazma

jurnalları tərtib edir, quyuların və yan-lülələrin

qazılması, quyuların dərinləşdirilməsi, tamponajı

və ya ləğvi haqqında qeydlər aparır:(b)Contractor shall keep logs and records of the

drilling, side-tracking, deepening, plugging or

abandonment of wells consistent with Good

International Petroleum Industry Practice and

containing particulars of:(i)quyunun qazıldığı horizontlar haqqında;(i)the strata through which the well was

drilled;(ii)qoruyucu borular, qazma və nasoskompressor boruları, quyu avadanlığı və(ii)the casing, drill pipe, tubing and downhole equipment run in the well and35quyuya endirilən alətlər, habelə onların

modifikasiyaları və əvəzediciləri haqqında;modifications and alterations thereof;(iii)aşkar edilmiş Karbohidrogenlər, su və

faydalı qazıntılar haqqında;(iii)Petroleum, water and valuable mineral

resources encountered; and(iv)Neft-qaz Sənayesində Qəbul Edilmiş

Beynəlxalq Müsbət Praktikaya uyğun

olaraq digər müvafiq informasiya.(iv)other relevant information as is consistent

with Good International Petroleum

Industry Practice.(c)Yuxarıdakı 7.1(b) bəndinə müvafiq surətdə tələb

olunan informasiya SOCAR-a konkret quyunun

qazılıb başa çatdırılmasından sonra doxsan (90)

gün müddətində quyuların qazılıb başa

çatdırılmasına dair hesabatlar şəklində təqdim

edilir.(c)The information required by Article 7.1(b)

above shall be submitted to SOCAR in the form

of well completion reports within ninety (90)

days from completion of the well in question.(d)Zərurət olduqda laboratoriya müayinələri və ya

analizi aparmaq məqsədilə Podratçının ixtiyarı var

ki, Kontrakt Sahəsindən götürülmüş petroloji

nümunələri (o cümlədən süxur və şlam

nümunələrini) və ya Karbohidrogen nümunələrini,

habelə quyuda aşkar edilmiş formasiyaların və ya

suyun

xarakterik

nümunələrini

Dövlətin

ərazisindən çıxarsın. Müvafiq sorğu daxil olduqda,

Podratçı hər hansı bu cür müayinələrin və ya

analizlərin nəticələrinin surətini SOCAR-a təqdim

edir.(d)Contractor may if necessary remove from the

State, for the purpose of laboratory examination

or analysis, petrological specimens (including

cores and cuttings) or samples of Petroleum

found in the Contract Area and characteristic

samples of the strata or water encountered in a

well. If requested, Contractor shall provide

copies of the results of any such examinations

or analyses to SOCAR.(e)Podratçı SOCAR-a aşağıdakı hesabatları təqdim

edir:(e)Contractor shall supply to SOCAR:(i)daxil olduqca qazma işləri haqqında

gündəlik hesabatları və mədən-geofiziki

tədqiqatlar haqqında həftəlik hesabatları;(i)36daily reports on drilling operations and

weekly reports on field geophysical

surveys as soon as they are available;(ii)hər Təqvim Rübü başa çatdıqdan sonra on

beş (15) gün ərzində əvvəlki Təqvim

Rübündə

aparılmış

Neft-qaz

Əməliyyatlarının

gedişi

haqqında

aşağıdakılardan ibarət hesabatı:(ii)within fifteen (15) days after the end of

each Calendar Quarter, a report on the

progress of Petroleum Operations during

the preceding Calendar Quarter covering:(A)yerinə

yetirilmiş

Neft-qaz

Əməliyyatlarının təsviri və əldə

edilmiş faktiki informasiya, o

cümlədən, ümumilikdə Kontrakt

Sahəsi üzrə, habelə ayrılıqda hər

quyu

üzrə

Karbohidrogenlər

hasilatının həcmi haqqında və digər

məlumat;(A)a description of the Petroleum

Operations carried out and the

factual

information

obtained,

including Petroleum production

and other data from the Contract

Area overall and on a well by well

basis; and(B)Podratçının əməliyyatlar

sahənin təsviri; vəapardığı(B)a description of the area in which

Contractor has operated; and(C)bütün quyuların yerini və digər Neftqaz

Əməliyyatlarının

həyata

keçirildiyi yerləri göstərən xəritə;(C)a map indicating the location of all

wells

and

other

Petroleum

Operations;(iii)hər Təqvim İli qurtardıqdan sonra üç (3) ay

ərzində

yuxarıdakı

(ii)

bəndində

göstərilmiş məsələləri əvvəlki Təqvim İli

üçün ümumiləşdirən illik hesabatı;(iii)within three (3) months of the end of each

Calendar Year, an annual report

summarising the matters specified in

paragraph (ii) for the preceding Calendar

Year;(iv)Neft-qaz

Əməliyyatlarının

əsas

elementlərinin görülüb başa çatdırılması

haqqında və ya gözlənilməz hadisələr

haqqında hesabatları, habelə Rəhbər

Komitənin sorğusu ilə digər hesabatları.

Bundan əlavə, Podratçı Karbohidrogenlərin(iv)reports on completion of major elements

of Petroleum Operations or unforeseen

events and other reports requested by the

Steering

Committee.

Additionally,

Contractor will inform SOCAR of all

discoveries other than of Petroleum, such37kəşfindən savayı bütün digər kəşflər,

məsələn,

qeyri-karbohidrogen

təbii

ehtiyatlarının kəşfləri barəsində SOCAR-a

məlumat verəcəkdir;

(v)as discoveries of non-Petroleum natural

resources; andpraktiki cəhətdən mümkün olan ən qısa

müddətdə, bütün hesabatların (o cümlədən,

seysmik əməliyyatlara dair hər hansı

əhəmiyyətli inkişaf barədə hesabatların və

ya hər hansı hüquqi və ya mühəndis

hesabatları və ya rəylərinin) surətləri və

Podratçıya məxsus olan (14.1(e) bəndinə

uyğun olaraq) və Əməliyyat Şirkətinin

sərəncamında olan, o cümlədən Əməliyyat

Şirkəti tərəfindən, onun üçün və ya onun

adından hazırlanmış, müvafiq Neft-qaz

Əməliyyatlarına və ya Kontrakt Sahəsinə

dair hər hansı məlumatlar (o cümlədən, hər

hansı əhəmiyyətli texniki, geoloji və ya

geofiziki məlumatlar), bu şərtlə ki, həmin

hesabatların,

sənədlərin

və/yaxud

məlumatın hazırlanması, tərtib edilməsi

və/yaxud əldə edilməsinə çəkilmiş xərclər

Neft-qaz Əməliyyatları Hesabına daxil

edilmiş olsun. Bu 7.1(e)(v) bəndinə

müvafiq olaraq tələb olunan hesabatların

siyahısı və həmin hesabatların təqdim

olunma

tarixi

Tərəflər

arasında

razılaşdırılır.(v)7.1(e)(i) və 7.1(e)(v) bəndlərinə uyğun olaraq

SOCAR-a təqdim edilməli olan müvafiq gündəlik

və həftəlik hesabatlar tərtib edildiyi dildə təqdim

olunur. 7.1 bəndinə uyğun olaraq SOCAR-a

təqdim edilməli olan bütün qalan hesabatlar vəas soon as reasonably practicable, copies

of all reports (including any material

progress reports on seismic operations

and any legal or engineering reports or

opinions) and any data (including any

material

technical,

geological

or

geophysical data) relating to the relevant

Petroleum Operations or the Contract

Area (provided that the costs incurred in

preparing,

commissioning

and/or

obtaining such reports, records and/or

information were charged to the

Petroleum Operations Account), and

which is owned by Contractor (in

accordance with Article 14.1(e)) and in

the possession of the Operating Company

including all such material data or reports

prepared by, for or on behalf of the

Operating Company. The list of reports

required pursuant to this Article 7.1(e)(v)

and the time for delivery of such reports

shall be agreed by the Parties.The daily and weekly reports required to be

submitted to SOCAR pursuant to Articles

7.1(e)(i) and 7.1(e)(v) respectively shall be

submitted in the original language of the

reports. All other reports and records required to38sənədlər ingilis və Azərbaycan dillərində təqdim

edilir, lakin istisna olaraq, 7.1(e)(ii) bəndinə

əsasən tələb olunan hesabatın Azərbaycan

dilindəki versiyası praktiki cəhətdən mümkün

olan ən qısa müddətdə, lakin hər Təqvim Rübü

başa çatdıqdan sonra qırx beş (45) gündən gec

olmayaraq təqdim edilir.7.2Neft-qaz Əməliyyatlarının Yoxlanması.be submitted to SOCAR pursuant to this Article

7.1 shall be submitted to SOCAR in the English

and Azerbaijani languages, except that the

Azerbaijani language version of the report

required pursuant to Article 7.1(e)(ii) shall be

provided as soon as reasonably practicable but

no later than within forty-five (45) days after the

end of each Calendar Quarter.

7.2SOCAR-ınmüvafiq səlahiyyətli nümayəndələrinin ixtiyarı

var ki, ən azı üç (3) gün əvvəlcədən bildiriş təqdim

etməklə Neft-qaz Əməliyyatlarına aid işləri, obyektləri,

avadanlığı və materialları əsaslandırılmış müntəzəmliklə

və ağlabatan müddətlərdə yoxlasınlar, bir şərtlə ki, belə

yoxlama Neft-qaz Əməliyyatlarına əsassız maneə

yaratmamalı və ya bunları ləngitməməlidir.Access to Petroleum Operations.

Duly authorized representatives of SOCAR may on not

less than three (3) days’ notice inspect at justified

intervals, and at reasonable times work, facilities,

equipment and materials relating to the Petroleum

Operations, provided that such inspection shall not

unreasonably interfere with or delay the conduct of

Petroleum Operations.39MADDƏ 8

TORPAQDAN İSTİFADƏ

8.1SOCAR sahib olduğu və ya digər formada nəzarətində olan

və Müddət ərzində Neft-qaz Əməliyyatlarının aparılması

üçün zəruri olan torpaq sahələrini və dənizdibi sahələri

pulsuz olaraq Podratçının istifadəsinə verir, o şərtlə ki,

Podratçının bu cür istifadəsi SOCAR-ın və ya onun Ortaq

Şirkətlərinin bundan istifadəsinə maneə törətməsin;

SOCAR öz səlahiyyətlərinin tam həcmi daxilində qanun

çərçivəsində mümkün olan bütün ağlabatan səyləri göstərir

ki, Neft-qaz Əməliyyatlarının aparılması üçün, o cümlədən

quruda və dənizdə boru kəmərlərinin, kabellərin və

avadanlıqların tikintisi, çəkilməsi, istismarı və texniki

xidməti üçün zəruri olan (müvafiq qanunlara uyğun olaraq)

SOCAR-ın sahibliyindəki və ya digər formada

nəzarətindəki torpaqlardan kənarda yerləşən və Dövlətə

məxsus olan bütün digər torpaq sahələri və bütün dənizdibi

sahələr pulsuz olaraq (hər hansı bu cür xərclərin SOCAR-ın

nəzarəti xaricində ola biləcəyini nəzərə almaqla)

Podratçının istifadəsinə verilsin. Podratçı Neft-qaz

Əməliyyatlarının aparılması üçün zəruri olan obyektləri

həmin torpaq sahələrinin və dənizdibi sahələrin üstündə və

altında inşa etmək və onların istismar və texniki xidmətini

həyata keçirmək hüququna malik olur. Torpaq sahələrinin

ayrılması və Podratçının həmin sahələrdə inşa etdiyi

obyektlərin yerləşdirilməsi torpaqdan istifadə ilə bağlı

məhdudiyyətlərə dair Azərbaycan Respublikasının

qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir, bu şərtlə ki,

Podratçı bu cür torpağın istifadəyə verilməsində SOCAR-ın

çəkdiyi sənədləşdirilmiş faktiki birbaşa xərcləri və

məsrəfləri (əgər varsa), o cümlədən bu cür torpağın

istifadəyə verilməsi ilə bağlı hər hansı Vergiləri SOCAR-a

geri ödəyir (SOCAR-a birbaşa və ya dolayı şəkildə hər

hansı mənfəət yaratmadan).ARTICLE 8

USE OF LAND

8.140SOCAR shall make available to Contractor, at no cost to

Contractor, the use of any land and sea beds that it

possesses or otherwise controls as necessary to carry out

Petroleum Operations throughout the Term, provided that

such use by Contractor does not interfere with SOCAR’s

or its Affiliates’ use thereof, and SOCAR within the full

limits of its authority shall use its lawful reasonable

endeavours to make available, at no cost to Contractor

(recognising that any such costs may be outside of

SOCAR’s control), all other land owned by the State and

located beyond the land which SOCAR possesses or

otherwise controls in accordance with applicable law and

all sea beds, necessary to carry out Petroleum Operations

including the construction, laying, operating and

maintaining, both onshore and offshore, of pipelines,

cables and equipment. Contractor shall have the right to

construct and maintain, above and below any such lands

and sea beds, the facilities necessary to carry out

Petroleum Operations. Land allocation and location of

facilities constructed by Contractor on such land shall be

in accordance with Azerbaijan legislation regarding land

use restrictions, provided that Contractor shall reimburse

SOCAR for the documented actual direct costs or

expenses incurred by SOCAR (if any) in making such

land available, including any Taxes associated with

making such land available, without creating any profit

directly or indirectly for SOCAR.MADDƏ 9

OBYEKTLƏRDƏN İSTİFADƏ

9.19.2SOCAR-a Məxsus Obyektlər.ARTICLE 9

USE OF FACILITIES

9.1SOCAR Facilities.(a)Podratçının və Əməliyyat Şirkətinin Kontrakt

Sahəsində

(i)

Neft-qaz

Əməliyyatlarının

aparılması üçün zəruri olan və ya (ii) ənənəvi

olaraq Neft-qaz Əməliyyatları ilə bağlı istifadə

edilən hər hansı mövcud stasionar obyektlərdən, o

cümlədən nəqletmə və rabitə vasitələrindən

Podratçıya heç bir xərc yaranmadan istifadə

etmək hüququ var, bu şərtlə ki, SOCAR bu cür

stasionar obyektlər üzərində mülkiyyət hüququnu

qoruyub saxlayır.(a)Contractor and the Operating Company shall

have the right to use, at no cost to the

Contractor, any existing fixed facilities,

including transportation and communications

facilities, in the Contract Area that are (i)

necessary to conduct the Petroleum Operations;

or (ii) have historically been used in connection

with Petroleum Operations, provided that

SOCAR shall retain the right of ownership to

such fixed facilities(b)Podratçı SOCAR-ın birbaşa və ya dolayı

mülkiyyətində və ya nəzarəti altında olan

obyektləri, o cümlədən infrastrukturu, gəmiləri,

qazma qurğularını, nəqletmə vasitələrini, təchizat

bazalarını, anbarları, liman qurğularını əsaslı

təmir,

rekonstruksiya

etdikdəya

təkmilləşdirdikdə SOCAR bu Sazişdə nəzərdə

tutulmuş Neft-qaz Əməliyyatlarının yerinə

yetirilməsi üçün lazımi dərəcədə həmin

obyektlərdən istifadə olunmasında Podratçıya

üstünlük verilməsini təmin edir.(b)In the event that Contractor materially

refurbishes, upgrades or improves any facilities,

including infrastructure, vessels, rigs, means of

transportation, supply bases, warehouses, port

facilities, under SOCAR's direct or indirect

ownership or control, then SOCAR shall ensure

that Contractor has prior right to use such

facilities as may be necessary for the purpose of

carrying out Petroleum Operations under this

Contract.SOCAR-ın Yardımı.

(a)9.2SOCAR Hökumət və Üçüncü Tərəflər qarşısında

səlahiyyətlərinin tam həcmi daxilində qanun

çərçivəsində mümkün olan ağlabatan səyləri

göstərir ki, Podratçı öz Karbohidrogen payı üçün

Dövlətdə yanacağın nəql edilməsi, hazırlanması vəSOCAR Assistance.(a)41SOCAR shall within the full limits of its

authority use its lawful reasonable endeavours

with respect to the Government and Third

Parties to provide Contractor priority access fordaşınması vasitələrindən, habelə infrastrukturdan

hər hansı digər real istifadəçisinə kommersiya

şərtləri əsasında verilən və ya həmin istifadəçi ilə

razılaşdırılan şərtlərdən az sərfəli olmayan şərtlərlə

istifadə etmək imkanına malik olsun.(b)its share of Petroleum to all necessary

transportation, treatment and export facilities

and infrastructure in the State on terms no less

favourable to the Contractor than those granted

to, or agreed with, any other bona fide arm's

length user of such facilities and infrastructure.SOCAR Hökumət və Üçüncü tərəflər qarşısında

səlahiyyətlərinin tam həcmi daxilində qanun

çərçivəsində mümkün olan ağlabatan səyləri

göstərir ki, Dövlətin hüdudlarından kənarda

müvafiq

hakimiyyət

orqanlarındanyurisdiksiyalardan

Podratçının

Neft-qaz

Əməliyyatları üçün ağlabatan dərəcədə zəruri

saydığı

və/yaxud

göstərilən

hakimiyyət

orqanlarının və yurisdiksiyaların tələb edə

biləcəyi hüquqları, imtiyazları, səlahiyyətləri,

icazələri və başqa razılaşmaları almaqda

Podratçıya kömək etsin, lakin qanun çərçivəsində

ağlabatan səyləri göstərmiş olması şərti ilə

SOCAR

bu

hüquqların,

imtiyazların,

səlahiyyətlərin və icazələrin alınmadığı təqdirdə

məsuliyyət daşımır. Belə razılaşmaların sırasına

digər məsələlərlə yanaşı, ixrac boru kəmərinin

çəkilməsi üçün sahələr ayrılması, istismar

hüquqlarının verilməsi (o cümlədən, Bakı-TbilisiCeyhan Boru Kəməri və Qərb İxrac Boru Kəməri

ilə bağlı), Kontrakt Sahəsində hasil edilmiş və

saxlanmış Karbohidrogenlərin, Dövlətə göndərilən

və ya onun ərazisindən aparılan və ya Dövlətin

ərazisinə gətirilən materialların, avadanlığın və

sair maddi-texniki təchizat predmetlərinin

yüklənib yola salınmasına, anbara vurulmasına və

ya boşaldılıb yüklənməsinə dair icazələr və

öhdəliklər, habelə dövlət vergilərindən, yerli və(b)42SOCAR shall within the full limits of its

authority use its lawful reasonable endeavours,

with respect to the Government and Third

Parties, to assist Contractor in obtaining such

rights, privileges, authorizations, approvals and

other agreements from authorities and

jurisdictions, outside the territory of the State as

Contractor shall reasonably deem necessary for

the Petroleum Operations and/or as may be

required by such authorities and jurisdictions,

but (subject to it having used such lawful

reasonable endeavours), shall not be responsible

if such rights, privileges, authorisations and

approvals are not obtained. Such agreements

may include such matters as export pipeline

rights of way and operation rights (including

with respect to the Baku-Tbilisi-Ceyhan

Pipeline and the Western Route Export

Pipeline), permits and undertakings with respect

to the transhipment, storage or staging of

Petroleum produced and saved from the

Contract Area, materials, equipment and other

supplies destined to or from the territory of the

State, and exemptions from national, local and

other taxes, transit fees, and other fees and

charges on Petroleum Operations being

conducted in such other jurisdictions.digər vergilərdən, daşıma tariflərindən, yerinə

yetirilən Neft-qaz Əməliyyatları üçün başqa

yurisdiksiyalarda göstərilmiş digər tariflərdən və

əlavələrdən azad edilmə məsələləri daxildir.

(c)SOCAR Hökumət və Üçüncü Tərəflər qarşısında

səlahiyyətlərinin tam həcmi daxilində qanun

çərçivəsində mümkün olan ağlabatan səyləri

göstərəcək, özü və öz Ortaq Şirkətləri yaxud

nəzarət hüququna malik olduğu digər şirkətləri,

müəssisələri və ya təşkilatları barəsində isə

təminat yaradacaq ki, Podratçı Dövlətdə başqa

obyektlərlə yanaşı, sahil qurğuları obyektlərindən,

zavodlardan, təchizat bazalarından və gəmilərdən,

anbarlardan, mallardan, xidmətlərdən və nəqliyyat

vasitələrindən istifadə etsin, bu şərtlə ki, bu

sadalananlarla əlaqədar SOCAR-ın Üçüncü

Tərəflər qarşısında heç bir mövcud öhdəliyi

olmasın və Podratçının bunlardan istifadəsi

SOCAR-ın və/yaxud Üçüncü Tərəflərin cari

əməliyyatlarına əngəl törətməsin. (Bu 9.2(c)

bəndində “nəzarət” səhmdarların ümumi

yığıncaqlarında səs hüququ verən səhmlərin

birbaşa yaxud dolayı şəkildə əlli (50) faizindən

çoxuna sahiblik, yaxud səhmdarların ümumi

yığıncağında və ya şirkətin, müəssisənin, ya da

təşkilatın icra və ya rəhbər orqanının hər hansı

iclasında qərarlar qəbul etmək, yaxud qəbul

olunmasını (səsvermə yolu ilə və ya başqa cür)

təmin etmək və ya onları digər şəkildə idarə

etmək və fəaliyyətlərini istiqamətləndirə bilmək

qabiliyyəti deməkdir.)(c)Belə istifadə SOCAR-ın, onun Ortaq ŞirkətlərininSOCAR shall within the full limits of its

authority use its lawful reasonable endeavours

with respect to the Government and Third

Parties, and shall be obligated with respect to

itself and its Affiliates or companies, ventures or

enterprises which it has the right to control, to

ensure that Contractor has access to inter alia

onshore construction and fabrication facilities,

supply bases and vessels, warehousing, goods,

services and means of transportation in the

State, provided that those items are not subject

to any then-existing obligations to Third Parties

and that Contractor’s use thereof would not

interfere with the existing operations of SOCAR

and/or any Third Party. (As used in this Article

9.2(c), “control” shall mean the direct or

indirect ownership of more than fifty percent

(50%) of the shares authorised to vote at a

general meeting of shareholders, or the ability to

pass or procure the passing of a decision

(whether by casting of votes or otherwise) at a

general meeting of shareholders, or at any

meeting of the executive or management body,

or otherwise manage or direct the actions of the

company, venture or enterprise.)Such access with respect to facilities and43və Üçüncü Tərəflərin obyektləri və xidmətləri

barəsində bu obyektlərin və xidmətlərin hər hansı

digər real istifadəçisinə kommersiya şərtləri

əsasında verilmiş və ya həmin istifadəçi ilə

razılaşdırılmış şərtlərdən Podratçı üçün az sərfəli

olmayan şərtlər əsasında təmin edilir.

9.3Podratçının Obyektləri.services of SOCAR, its Affiliates and Third

Parties shall be on terms which are no less

favourable to the Contractor than those granted

or agreed with any other bona fide arm's length

user of such facilities and services.9.3Contractor Facilities.(a)Podratçı Neft-qaz Əməliyyatları ilə bağlı olaraq

Podratçı tərəfindən nəzarət edilən və istismar

olunan

bütün

obyektlərin

(“Podratçının

Obyektləri”) texniki xidmətinə və təmirinə

cavabdeh olur. Bu 9.3 bəndinin digər

müddəalarına baxmayaraq,

Podratçı həmişə

Podratçının

Obyektlərindən

Neft-qaz

Əməliyyatlarının məqsədləri üçün istifadə

olunmasına üstünlük verir.(a)Contractor shall be responsible for the

maintenance and repair of all facilities

controlled and operated by Contractor in

connection with the Petroleum Operations

(“Contractor Facilities”). Notwithstanding the

other provisions of this Article 9.3, Contractor

shall at all times have priority use of the

Contractor Facilities for the purposes of

Petroleum Operations.(b)Əgər Podratçı 9.3(d) bəndinə uyğun olaraq

Podratçının

Obyektlərində

Neft-qaz

Əməliyyatlarının

yerinə

yetirilməsi

üçün

Podratçıya tələb olunandan artıq istehsal gücünün

mövcud olduğunu müəyyənləşdirərsə (“Artıq

İstehsal Gücü”), o zaman bu Sazişin şərtlərinə

əsasən və həmin Artıq İstehsal Gücünün

mövcudluğunun davam etməsindən asılı olaraq,

SOCAR özünün və/ və ya Ortaq Şirkətlərinin

(yaxud 9.3(f) bəndinə uyğun olaraq hər hansı

digər maraqlı tərəfin) adından bu 9.3 bəndinin

müddəalarına uyğun olaraq həmin Artıq İstehsal

Gücündən müstəsna istifadə hüququna malik olur,

o şərtlə ki, bu cür istifadə Neft-qaz

Əməliyyatlarına mane olmasın və ya mənfi təsir

göstərməsin.(b)If pursuant to Article 9.3(d) Contractor

identifies capacity in the Contractor Facilities in

excess of that required by Contractor for the

performance of Petroleum Operations (“Excess

Capacity”) then, subject to the terms of this

Contract and the continued availability of such

Excess Capacity, SOCAR for and on behalf of

itself and/or its Affiliates (or any other

interested party, in accordance with Article

9.3(f)) shall have the exclusive right to use such

Excess Capacity, in accordance with the

provisions of this Article 9.3, provided such use

does not interfere with or adversely affect

Petroleum Operations.44(c)SOCAR bu cür Artıq İstehsal Gücündən pulsuz

istifadə edir, lakin 9.3(e)(vii) bəndində nəzərdə

tutulmuş

qaydada

SOCAR-ın

Podratçıya

kompensasiya verməli olduğu hallar istisna təşkil

edir. SOCAR tərəfindən ödənilən hər hansı

məbləğlər Neft-qaz Əməliyyatları Hesabına daxil

edilir.(c)SOCAR's use of Excess Capacity shall be free

of charge to SOCAR, except that SOCAR shall

compensate Contractor as provided in Article

9.3(e)(vii). Any amounts paid by SOCAR shall

be credited to the Petroleum Operations

Account.(d)İllik olaraq, 5.3(a) bəndinə uyğun qaydada

planlaşdırılan İllik İş Proqramının və əlaqədar

Büdcənin Rəhbər Komitəyə təqdim edilməsindən

sonra və ya SOCAR-ın Podratçıya müraciət

edərək konkret Podratçının Obyektlərində Artıq

İstehsal Gücünün olub-olmadığına və ya ola

bilmə ehtimalına dair sorğu təqdim etməsindən

etibarən altmış (60) gün ərzində, Podratçı

SOCAR-a növbəti üç (3) Təqvim İli üçün mövcud

olacağı gözlənilən Artıq İstehsal Gücü barədə

proqnozları əks etdirən və heç bir məcburi hüquqi

öhdəlik yaratmayan hesabat təqdim edir və hər

dəfə bu hesabatda aşağıdakıları müəyyənləşdirir:

(x) Podratçının Obyektlərində Artıq İstehsal Gücü

kimi mövcud olan istehsal gücünün xarakteri, o

cümlədən (müvafiq olduqda) Karbohidrogenlər

üçün gözlənilən həcm və dolmamış həcmin növü;

və (y) Artıq İstehsal Gücünün mövcud ola

biləcəyi müddətlər (hər bir halda başlanma və

başa

çatma

vaxtlarımüddət

müəyyənləşdirilməklə və ya proqnoz edilməklə).(d)Annually, upon submission of the proposed

Annual Work Programme and related Budget to

the Steering Committee pursuant to Article

5.3(a), or within sixty (60) days of a SOCAR

request to Contractor as to whether particular

Contractor Facilities do or may have Excess

Capacity, Contractor shall provide SOCAR with

a report setting out on a non-binding, forecast

basis for the next three (3) Calendar Years, the

Excess Capacity Contractor expects to be

available, in each case specifying: (x) the nature

of the capacity in the Contractor Facilities

available as Excess Capacity including, if

applicable, the expected volume and type of

ullage for Petroleum; and (y) the periods of time

for which Excess Capacity may be available

(specifying, or estimating, in each case the times

of commencement and cessation, and the

duration).(e)SOCAR Podratçının Obyektlərindəki Artıq

İstehsal Gücündən istifadə etmək istədikdə (9.3(d)

bəndinə uyğun olaraq Podratçı tərəfindən

müəyyənləşdirilmiş qaydada):(e)In the event that SOCAR wishes to use Excess

Capacity in Contractor Facilities (as identified

by Contractor pursuant to Article 9.3(d)):45(i)SOCAR Podratçının Obyektlərindəki Artıq

İstehsal

Gücündən

istifadə

etmək

niyyətində olduğunu Podratçıya bildirir və

bu cür bildirişdə Podratçının nəzərə almalı

olduğu müvafiq təfərrüatlar, o cümlədən

aşağıdakılar müəyyənləşdirilir: (x) SOCAR

üçün

tələb

olunan

Podratçının

Obyektlərindəki Artıq İstehsal Gücünün

xarakteri, o cümlədən (müvafiq olduqda)

Karbohidrogenlərin növünə və gözlənilən

həcminə dair detallar; (y) SOCAR üçün bu

cür Artıq İstehsal gücünün tələb olunduğu

müddətlər (hər bir halda başlanma və başa

çatma

vaxtlarımüddət

müəyyənləşdirilməlidir); və (z) bu cür

Artıq İstehsal Gücündən istifadəyə şərait

yaratmaq üçün görülməli işlərin ilkin

konsepsiyası və vaxt qrafiki barədə

məlumatlar və hər hansı digər müvafiq

informasiya.(i)SOCAR shall give Contractor notice of

its intention to use Excess Capacity in

Contractor

Facilities,

and

such

notification shall specify relevant details

for Contractor’s consideration, including:

(x) the nature of the Excess Capacity in

the Contractor Facilities SOCAR requires

including, if applicable, specification of

the type and expected volume of

Petroleum; (y) the periods of time for

which SOCAR requires such Excess

Capacity (specifying in each case the

times of commencement and cessation,

and the duration); and (z) details of the

initial concept and timetable for

development to facilitate such use of

Excess Capacity and any other relevant

information.(ii)Praktiki cəhətdən mümkün qədər tez bir

zamanda və istənilən halda Podratçı

SOCAR-ın 9.3(e)(i) bəndinə uyğun olaraq

yazılı bildirişini aldıqdan sonra altmış (60)

gün ərzində SOCAR və Podratçı həmin

bildirişi, o cümlədən Podratçı tərəfindən

istənilə biləcək hər hansı əlavə məlumatları

müzakirə etmək üçün görüşür və Podratçı

istifadəyə təqdim oluna biləcək potensial

Artıq İstehsal Gücünə (əgər varsa) dair

müəyyən etməsini və onun təqdim

olunması ilə bağlı riskləri təsdiqləyir (bu

cür təsdiq əsassız olaraq rədd edilməməli(ii)As soon as reasonably practicable and in

any event within sixty (60) days of

Contractor’s receipt of SOCAR’s written

notification pursuant to Article 9.3(e)(i),

SOCAR and Contractor shall meet to

discuss such notification including any

further details as requested by Contractor,

and Contractor shall confirm (such

confirmation not to be unreasonably

withheld or delayed) its determination of

the potential Excess Capacity (if any) that

could be made available and the risks to

such availability. In the event that46yaxud

gecikdirilməməlidir).

Podratçı

müəyyənləşdirərsə

ki,

Podratçının

Obyektlərində Artıq İstehsal Gücü mövcud

deyil, Podratçı SOCAR-a bu cür müəyyən

etməsi ilə bağlı müvafiq qaydada təfərrüatlı

izahat təqdim emtəlidir.Contractor determines that there is no

available Excess Capacity in Contractor

Facilities, Contractor shall provide

SOCAR with an appropriately detailed

explanation of its determination.(iii)Podratçının Obyektlərində potensial Artıq

İstehsal Gücü mövcud olarsa və SOCAR

9.3(e)(ii) bəndinə uyğun olaraq keçirilmiş

görüş(lər)dən sonra həmin Artıq İstehsal

Gücündən istifadə etmək niyyətində

olduğunu yazılı surətdə təsdiqləyərsə,

Podratçı praktiki cəhətdən mümkün qədər

tez bir zamanda və istənilən halda bu cür

təsdiq verildikdən sonra doxsan (90) gün

ərzində texniki tədqiqat üçün müvafiq və

mütənasib olan (sözügedən Artıq İstehsal

Gücünün təmin olunmasında istifadə

ediləcək Podratçının konkret Obyektlərinin

xarakteri ilə bağlı) iş həcmini (o cümlədən

xərc və riskləri azaltma tədbirlərini)

SOCAR-a təqdim edir və həmin iş

həcmində

SOCAR-ın

Podratçının

Obyektlərindəki Artıq İstehsal Gücündən

istifadə etməsi üçün tələb olunan işlər

(“Texniki Tədqiqat İşi”), habelə Texniki

Tədqiqat İşi üçün büdcə göstərilir.(iii)In the event that potential Excess

Capacity in Contractor Facilities is

available and SOCAR confirms in writing

its intention to use such Excess Capacity

following the meeting(s) held pursuant to

Article 9.3(e)(ii), Contractor shall, as

soon as reasonably practicable and in any

event within ninety (90) days of such

confirmation, provide SOCAR with a

scope for a technical study (including

costs and risk mitigations) that is

appropriate and proportionate (with

regard to the nature of the specific

Contractor Facilities to be utilised in the

provision of the Excess Capacity in

question) and which shall outline the

work required for SOCAR to access such

Excess Capacity in Contractor Facilities

(“Technical Study Work”), together

with a budget for the Technical Study

Work.(iv)SOCAR Texniki Tədqiqat İşinin təklif

olunan həcmini aldıqdan sonra altmış (60)

gün ərzində Podratçıya yazılı məlumat

verməklə Texniki Tədqiqat İşini davam

etdirib-etdirməmək barədə qərarını bildirir.

SOCAR bu işlərin aparılmasını qərara(iv)SOCAR shall notify Contractor in writing

within sixty (60) days of receipt of the

proposed scope of the Technical Study

Work whether it elects to proceed with

the Technical Study Work. If SOCAR

elects to proceed, the Technical Study47alarsa, Texniki Tədqiqat İşi Podratçı

tərəfindən və ya Podratçının adından yerinə

yetirilir və SOCAR həmin Texniki

Tədqiqat İşinin yerinə yetirilməsi və ya

təmin olunması zamanı Podratçının çəkdiyi

faktiki birbaşa xərcləri tam şəkildə

maliyyələşdirir. Podratçı və SOCAR

Texniki Tədqiqat İşinin yerinə yetirilməsi

üçün lazım ola biləcək müqavilə

razılaşmaları bağlayır.Work shall be performed by or on behalf

of Contractor and SOCAR shall fully

fund the actual direct costs incurred by

Contractor in performing or procuring

such Technical Study Work. SOCAR and

Contractor shall enter into such

contractual arrangements as may be

necessary for the execution of the

Technical Study Work.(v)Texniki Tədqiqat İşi yerinə yetirilən zaman

SOCAR və Podratçı Texniki Tədqiqat İşi

ilə bağlı hər hansı texniki məsələləri

nəzərdən keçirmək, davam etdirmək və

müzakirə etmək üçün müntəzəm keçirilən

görüşlərdə öz müvafiq texniki, mühəndis

və digər zəruri mütəxəssislərinin lazımi

səviyyədə iştirakını təmin edir.(v)During the execution of the Technical

Study Work SOCAR and Contractor shall

ensure that their relevant technical,

engineering and other needed specialists

participate to the extent necessary in

regular meetings to review, progress and

discuss any technical issues relating to the

Technical Study Work.(vi)SOCAR istənilən vaxt Texniki Tədqiqat

İşinə xitam vermək (və ya xitam

verilməsini təmin etmək) üçün Podratçıya

bildiriş verə bilər və bu cür bildirişi

aldıqdan sonra Podratçı Texniki Tədqiqat

İşini dayandırır və ya Texniki Tədqiqat

İşinin

dayandırılmasını

təmin

edir

(vəziyyətdən asılı olaraq). Xitam tarixinə

Texniki

Tədqiqat

İşinin

yerinə

yetirilməsində və ya icrasının təmin

olunmasında Podratçının çəkdiyi faktiki

birbaşa xərclər (və həmin xitam nəticəsində

və ya həmin xitamla bağlı meydana çıxan

sənədləşdirilmiş faktiki birbaşa xərclər və

ya məsrəflər) SOCAR tərəfindən ödənilir.(vi)SOCAR may at any time notify

Contractor to terminate (or procure the

termination of) the Technical Study Work

and on receipt of such notification

Contractor shall stop the Technical Study

Work or shall procure that the Technical

Study Work is stopped, as the case may

be. The actual direct costs accrued by

Contractor in performing or procuring the

Technical Study Work as at the date of

termination (and such documented actual

direct costs or expenses that arise as a

result of or in connection with such

termination) shall be payable by SOCAR.48(vii) Texniki Tədqiqat İşinin aparılması ilə

yanaşı,

SOCAR-a

Podratçının

Obyektlərindəki Artıq İstehsal gücündən

istifadə

etməsinə

imkan

yaratmaq

məqsədilə tələb olunan hər hansı əlavə

qurğuların tikintisi üzrə və/və ya SOCARın həmin Artıq İstehsal Gücündən istifadə

etməsi ilə bağlı texniki əməliyyatlar və

kommersiya aspektləri üzrə SOCAR və

Podratçı müvafiq olduqda bir yaxud daha

çox sazişlərin (sözügedən Artıq İstehsal

Gücünün təmin edilməsində istifadə

olunacaq

Podratçının

konkret

Obyektlərinin xarakterinə münasibətdə

müvafiqmütənasib

olmaqla)

bağlanılmasına dair danışıqlar aparır və bu

sazişlər (A) kompensasiya mexanizmini

özündə əks etdirir və şəraitə uyğun və

müvafiq dərəcədə olmaqla xərclərə, dəyər

itkisinə və riskə əsaslanan məsuliyyətdən

azad olunma barədə müddəaları əhatə edir;

və (B) Podratçının Obyektlərinin istehsal

gücünün

hər

hansı

vaxtda

məhdudlaşdırıldığı bu cür sazişlərə (“Artıq

İstehsal Gücü ilə bağlı Tikinti və

İstismara dair Sazişlər”) daxil edilmiş

həmin Podratçının Obyektlərinin, o

cümlədən bu cür Artıq İstehsal Gücünün

istifadəsində hər zaman Podratçının

üstünlüyə malik olması prinsipini əks

etdirir. Bu cür Artıq İstehsal Gücünün

Yaradılmasına və İstismarına dair Sazişlər

bu 9.3 bəndində və 14.1(b) və (c)

bəndlərində verilmiş prinsiplərə uyğun(vii) Concurrent with the execution of the

Technical Study Work, SOCAR and

Contractor shall negotiate, as applicable,

one or more agreements (as appropriate

and proportionate with regard to the

nature of the specific Contractor Facilities

to be utilised in the provision of the

Excess Capacity in question) for the

construction of any additional facilities

required to enable SOCAR to have access

to the Excess Capacity in Contractor

Facilities and/or for the technical

operations and commercial aspects

relating to SOCAR’s use of such Excess

Capacity, which agreement(s) shall

reflect (A) a compensation mechanism

and include appropriate indemnity

provisions based on cost, loss of value

and risk to the extent relevant and

appropriate in the circumstances and (B)

the principle that the Contractor shall at

all times have priority use of the

Contractor Facilities to which such

agreement(s) relate, including any Excess

Capacity, where capacity of such

Contractor Facilities is constrained at any

time (“Excess Capacity Construction

and Operation Agreements”). Such

Excess Capacity Construction and

Operation Agreements shall be consistent

with the principles contained in this

Article 9.3 and Articles 14.1(b) and (c).49olur.

(viii) Texniki Tədqiqat İşi başa çatdıqdan sonra

və SOCAR və Podratçı zəruri Artıq

İstehsal Gücü ilə bağlı Tikinti və İstismara

dair Sazişlər bağladıqdan və imzalandıqdan

sonra (9.3(e)(vii) bəndində nəzərdə

tutulduğu kimi), SOCAR Artıq İstehsal

Gücündən istifadəyə başlamaq qərarına

gələ bilər və müvafiq olduqda Podratçı bu

halda Artıq İstehsal Gücü ilə bağlı Tikinti

və İstismara dair Sazişlərə uyğun olaraq və

orada verilmiş vaxt qrafikini və digər

parametrləri lazımi qaydada nəzərə almaqla

SOCAR-ın Artıq İstehsal Gücündən

istifadə etməsinə şərait yaratmaq üçün tələb

olunan işlərin icrasına dərhal başlayır.(f)(viii) Following the conclusion of the

Technical Study Work and after SOCAR

and Contractor have concluded and

entered into the necessary Excess

Capacity Construction and Operation

Agreements (as provided for in Article

9.3(e)(vii), SOCAR may elect to proceed

to use the Excess Capacity and, if

applicable, Contractor shall then proceed

promptly to execute the work required to

enable SOCAR’s use of the Excess

Capacity in accordance with the Excess

Capacity Construction and Operation

Agreements taking due account of the

timetable and other parameters provided

therein.Əgər Podratçı hər hansı Üçüncü Tərəfdən və ya

Podratçı Tərəfin hər hansı Ortaq Şirkətindən

(AzAÇG istisna olmaqla) hər hansı Artıq İstehsal

Gücündən istifadə olunmasına dair marağı ifadə

edən bəyanatı alarsa, Podratçı: (i) dərhal SOCARa bildiriş verir; və (ii) Podratçının hər hansı

Müştərək Obyektləri ilə bağlı hallar istisna

olmaqla, bu cür maraqlı tərəfi SOCAR-a

yönləndirir. Podratçının Müştərək Obyektləri ilə

bağlı olaraq, Podratçı

SOCAR-ın təsdiqini

almadan (bu cür təsdiq əsassız olaraq rədd

edilməməli yaxud gecikdirilməməlidir) həmin

Podratçının Obyektlərindəki Artıq İstehsal

Gücündən istifadəyə dair hər hansı təklif ilə

razılaşmır.(f)50If Contractor has received an expression of

interest from any Third Party, or any Affiliate of

a Contractor Party other than AzACG, to use

any Excess Capacity, Contractor shall: (i) notify

SOCAR promptly; and (ii) other than in respect

of any Contractor Shared Facilities, refer such

interested party to SOCAR. In relation to

Contractor Shared Facilities, Contractor shall

not agree to any proposal for the use of Excess

Capacity in such Contractor Facilities without

the approval of SOCAR, such approval not to be

unreasonably withheld or delayed.(g)Bu Sazişin bu müddəa ilə ziddiyyət təşkil edən

hər hansı şərtinə baxmayaraq, Podratçının ixtiyarı

var ki, köhnəlmiş və ya faydalı iş ehtiyatı

tükənmiş

avadanlığıobyektləri

özgəninkiləşdirsin. Podratçı belə avadanlığı və

obyektləri (14.2(d) bəndinin müddəalarının şamil

edildiyi Əsas Obyektlər istisna olmaqla)

özgəninkiləşdirmək niyyəti barəsində SOCAR-a

məlumat verir. Bundan başqa, hər bir Təqvim İli

başladıqdan sonra altmış (60) gün ərzində

Podratçı

artıq olduğunu və ya Neft-qaz

Əməliyyatları üçün daha lazım olmadığını hesab

etdiyi bütün avadanlıqların və/ və ya obyektlərin

siyahısını SOCAR-a təqdim edir. Bütün yuxarıda

qeyd edilmiş (köhnəlmiş və ya faydalı iş ehtiyatı

tükənmiş və yaxud hər hansı səbəbdən

Podratçının

Neft-qaz

Əməliyyatları

üçün

lüzumsuz saydığı və ya digər qaydada artıq

olduğunu hesab etdiyi) avadanlıq və/ və ya

obyektlər ilə bağlı hallarda, yuxarıda qeyd

edildiyi kimi Podratçıdan müvafiq bildiriş daxil

olduqdan sonra altmış (60) gün ərzində SOCAR

həmin avadanlıq və obyektlər üçün məsuliyyəti öz

üzərinə götürməyi və onları öz balansına qəbul

etməyi qərara almırsa, Podratçının onları təklif

edilən ən sərfəli bazar qiyməti ilə satmaq ixtiyarı

var. Hər hansı bu cür satışdan əldə edilən bütün

vəsaitlər SOCAR-ın təyin edilmiş hesabına daxil

edilir.(g)51Notwithstanding anything to the contrary in this

Contract, Contractor shall have the right to

dispose of equipment and facilities which are

either obsolete or are nearing the end of their

useful economic life. Contractor shall notify

SOCAR of its intention to dispose of any such

equipment and facilities (except in the case of

Major Facilities to which the provisions of

Article 14.2(d) shall apply). Further, within

sixty (60) days following the beginning of each

Calendar Year, Contractor shall provide to

SOCAR a list of all equipment and/or facilities

which Contractor considers to be surplus or

otherwise no longer needed for Petroleum

Operations. In the case of all the aforementioned

equipment and facilities (that are either obsolete

or nearing the end of their useful economic life,

or are considered by Contractor to be surplus or

otherwise no longer needed for Petroleum

Operations for any reason), unless SOCAR

elects within sixty (60) days following the

respective notice from Contractor as provided

for above to assume responsibility for and take

delivery of such equipment and facilities

Contractor shall be free to dispose of the same at

the best market price obtainable. All funds from

any such sales will be credited to the nominated

account of SOCAR.MADDƏ 10

İSTİFADƏ OLUNMAYIBARTICLE 10

NOT USED52MADDƏ 11

NEFT-QAZ ƏMƏLİYYATLARINA ÇƏKİLƏN

MƏSRƏFLƏRİN PODRATÇIYA ÖDƏNİLMƏSİ VƏ

ÇIXARILAN NEFTİN BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ

11.1Neft-qaz Əməliyyatlarında Karbohidrogenlərdən İstifadə

edilməsi.ARTICLE 11

CONTRACTOR’S RECOVERY OF PETROLEUM COSTS

AND PRODUCTION SHARING11.1Podratçı

Kontrakt

Sahəsində

çıxarılan

Karbohidrogenlərdən Neft-qaz Sənayesində Qəbul Edilmiş

Beynəlxalq Müsbət Praktikaya uyğun olaraq Neft-qaz

Əməliyyatlarında, o cümlədən Kontrakt Sahəsi hüdudları

daxilində Karbohidrogen yataqlarında lay təzyiqini

saxlamaq məqsədilə laya yenidən vurmaq üçün pulsuz

istifadə etmək hüququna malikdir. Podratçı Neft-qaz

Əməliyyatlarında

Karbohidrogenlərin

işlədilməsini

minimuma endirməyə səy göstərməlidir. Planlaşdırma

məqsədləri üçün Podratçı İllik İş Proqramında Neft-qaz

Əməliyyatlarının optimal qaydada həyata keçirilməsi

zamanı

istifadə

edilməsi

nəzərdə

tutulan

Karbohidrogenlərin smeta həcmini göstərir. Əgər İllik İş

Proqramının həyata keçirilməsi ərzində Podratçı smetada

razılaşdırılmış həcmin on faizindən (10%) çox istifadə

edəcəyini güman edərsə, dəyişdirilmiş smeta Rəhbər

Komitə tərəfindən təsdiqlənməlidir (bu cür təsdiqin

verilməsi əsassız olaraq rədd edilməməli, yaxud

gecikdirilməməlidir).

11.2Məsrəflərin Ödənilməsi.

(a)Contractor shall have the right to use free of charge

Petroleum produced from the Contract Area for

Petroleum Operations in accordance with Good

International Petroleum Industry Practice, including

reinjection to preserve the pressure of Petroleum

reservoirs in the Contract Area. Contractor shall

endeavour to minimize use of Petroleum for Petroleum

Operations. For planning purposes Contractor shall

provide in the Annual Work Programme an estimate of

the amount of Petroleum it anticipates will be used for the

optimum implementation of Petroleum Operations. If

during the implementation of the Annual Work

Programme Contractor estimates that it will use more

than ten percent (10%) over and above the amount

estimated, the revised estimate shall be subject to

approval by the Steering Committee (such approval not to

be unreasonably withheld or delayed).11.2Podratçının Neft-qaz Əməliyyatlarına Çəkilən

Məsrəflərin əvəzini aşağıdakı qaydada almaq

hüququ var:

(i)BirincinövbədəÜmumiUse of Petroleum for Petroleum Operations.Cost Recovery.

(a)HasilatContractor shall be entitled to recovery of

Petroleum Costs as follows:(i)53All Operating Costs shall first behəcmindən bütün Əməliyyat Məsrəfləri

ödənilir.

(ii)(b)11.3recovered from Total Production.İkinci növbədə Podratçının Əməliyyat

Məsrəflərinin ödənilməsi üçün tələb

olunan Xam Neftin həcmi çıxıldıqdan

sonra Ümumi Hasilat həcmində qalan

Xam Neftin əlli (50%) faizdən çox

olmayan həcmindən Podratçının bütün

Əsaslı Məsrəfləri ödənilir (“Əsaslı

Məsrəflərin

Ödənilməsi

üçün

Karbohidrogenlər”).(ii)11.2(a) bəndi üzrə Məsrəflərin Ödənilməsi bu

Sazişin 3-cü Əlavəsində göstərilmiş, beynəlxalq

Neft-qaz sənayesində hamılıqla qəbul edilmiş

beynəlxalq mühasibat uçotu prinsiplərinə (o

cümlədən audit hüququna) müvafiq şəkildə

ödənilir.Məsrəflərin Ödənilməsi üçün Karbohidrogenlər üzərində

Mülkiyyət Hüququnun Verilməsi.(b)11.3Podratçının öz Məsrəflərini Ödəməsi ona Kontrakt

Sahəsindən çıxarılan Xam Neft həcmləri üzərində

Çatdırılma Məntəqəsində mülkiyyət hüququnun verilməsi

yolu ilə təmin edilir; həmin Xam Neftin dəyəri 11.2

bəndinə müvafiq şəkildə Podratçıya ödənilməli olan Neftqaz Əməliyyatlarına Çəkilən Məsrəflərə ekvivalentdir

(ekvivalentlik 13.1 bəndində göstərilən qaydaya uyğun

olaraq müəyyənləşdirilməklə) (“Məsrəflərin Ödənilməsi

üçün Karbohidrogenlər”).All Capital Costs shall then be

recovered from a maximum of fifty

percent (50%) of Crude Oil remaining

out of Total Production after deduction

of Crude Oil required to recover

Contractor's Operating Costs (“Capital

Cost Recovery Petroleum”).Cost Recovery in accordance with Article

11.2(a) shall be in a manner consistent with

international accounting principles as generally

accepted within the international Petroleum

industry (including the right of audit) as set out

in Appendix 3.Transfer of Title to Cost Recovery Petroleum.Cost Recovery by Contractor shall be achieved by

transferring to the Contractor title at the Delivery Point

to quantities of Crude Oil from the Contract Area of

equivalent value (as determined pursuant to Article

13.1) to the Petroleum Costs to be recovered by the

Contractor in accordance with Article 11.2 (“Cost

Recovery Petroleum”).5411.4Rüblük Hesabat.

(a)11.4Məsrəflərin Ödənilməsi hesabı Təqvim Rübü

əsasında aparılır.(a)(b)(c)Quarterly Accounting.

Cost Recovery shall be calculated on a Calendar

Quarter basis.(b)

(i)Hər hansı ödənilməmiş Əsaslı Məsrəflərə

və/və ya Əməliyyat Məsrəflərinə, o

cümlədən hər hansı əvvəlki Təqvim

Rübündən keçirilmiş və həmin cari Təqvim

Rübündə ödənilməmiş Əsaslı Məsrəflərə

və Əməliyyat Məsrəflərinə hər bir Təqvim

Rübünün sonunda Maliyyə Məsrəfləri

şamil olunur.(i)At the end of each Calendar Quarter

Finance Costs shall be applied to any

unrecovered Capital Costs and/or

Operating

Costs,

including

any

unrecovered Capital Costs and Operating

Costs carried forward from any previous

Calendar Quarter, which have not been

recovered in such current Calendar

Quarter.(ii)Hər bir Təqvim Rübü üzrə ödənilməmiş

Əsaslı Məsrəflər ilə bağlı çəkilən Maliyyə

Məsrəfləri hər bir Təqvim Rübünün

sonunda həmin tarixədək ödənilməmiş

Əsaslı Məsrəflərin saldosu ilə cəmlənir və

sonradan Əsaslı Məsrəflər kimi ödənilir.(ii)Finance Costs in respect of unrecovered

Capital Costs for each Calendar Quarter

shall, at the end of each Calendar Quarter,

be aggregated with the unrecovered

balance of Capital Costs at that date and

thereafter be recovered as Capital Costs.(iii)Hər bir Təqvim Rübü üzrə ödənilməmiş

Əməliyyat Məsrəfləri ilə bağlı çəkilən

Maliyyə Məsrəfləri hər bir Təqvim

Rübünün sonunda həmin tarixədək

ödənilməmiş Əməliyyat Məsrəflərinin

saldosu ilə cəmlənir və sonradan Əməliyyat

Məsrəfləri kimi ödənilir.(iii)Finance Costs in respect of unrecovered

Operating Costs for each Calendar

Quarter shall, at the end of each Calendar

Quarter, be aggregated with the

unrecovered balance of Operating Costs

at that date and thereafter be recovered as

Operating CostsPodratçının davamlı hüququ vardır ki, ödənilməli

olan, lakin əvvəlki Təqvim Rüblərində

ödənilməyən yığılmış Neft-qaz Əməliyyatlarına(c)55Contractor shall have the continuing right to

carry over to subsequent Calendar Quarters

accumulated Petroleum Costs which areÇəkilən Məsrəfləri sonrakı Təqvim Rüblərinə

keçirsin.

(d)11.5recoverable but which have not been recovered

in previous Calendar Quarters.Əgər hər hansı Təqvim Rübündə çəkilən və ya bu

Təqvim Rübünə keçirilən ödənilməmiş Əsaslı

MəsrəflərinƏməliyyat

Məsrəflərinin

kumulyativ məbləği göstərilən Təqvim Rübü

dövründə Məsrəflərin Ödənilməsi üçün ayrılmış

Əsaslı

Məsrəflərin

Ödənilməsi

üçün

Karbohidrogenlərin dəyərindən az olursa, istifadə

edilməmiş Əsaslı Məsrəflərin Ödənilməsi üçün

Karbohidrogenlərə

əlavə

Mənfəət

Karbohidrogenləri kimi baxılır.Bonuslar Məsələsinə Münasibət.(d)11.5Buradakı 29-cu Maddəyə uyğun olaraq hər bir Podratçı

Tərəfin ödədiyi bonuslar, eləcə də SOCAR-a əvvəllər

ödənilmiş bonuslar və bu Saziş üzrə digər qarşılıqlı

ödəmələr bu Sazişin məqsədləri üçün Podratçı Tərəflərin

bu Saziş çərçivəsində əldə etdikləri hüquqların qəbul

olunması müqabilində kompensasiya məbləği hesab

edilir.

11.6Mənfəət Karbohidrogenləri.To the extent that the unrecovered accumulated

Capital Costs and Operating Costs incurred or

carried forward in any Calendar Quarter are less

than the value of the Capital Cost Recovery

Petroleum available for Cost Recovery purposes

during such Calendar Quarter, then the unused

Capital Cost Recovery Petroleum shall be

treated as additional Profit Petroleum.Treatment of Bonuses.

Bonuses paid by each of the Contractor Parties pursuant

to Article 29 hereof as well as bonuses previously paid

to SOCAR and other consideration furnished hereunder

shall be deemed for the purpose of this Contract as an

amount of compensation in recognition of the rights

acquired by the Contractor Parties under this Contract.11.6Əməliyyat Məsrəflərinin ödənilməsi üçün istifadə olunan

Xam Neft həcmləri və eləcə də Əsaslı Məsrəflərin

Ödənilməsi üçün Karbohidrogenlərin yığılmış Əsaslı

Məsrəflərin əvəzini ödəmək üçün istifadə edilmiş

hissəsinin ödənilməsinə lazım olan Xam Neft həcmləri

çıxıldıqdan sonra qalan Xam Neftdən ibarət Ümumi

hasilat həcminin saldosu (yuxarıdakı 11.2(a), 11.2(b) və

11.4(d) bəndlərində nəzərdə tutulduğu kimi) (“Mənfəət

Karbohidrogenləri”) Təqvim Rübü əsasında hesablanırProfit Petroleum.

The balance of Total Production comprised by Crude

Oil remaining after deducting the quantities of Crude Oil

necessary to enable recovery of Operating Costs and the

portion of the Capital Cost Recovery Petroleum used to

recover accumulated Capital Costs (as provided in

Articles 11.2(a) and 11.2(b) and 11.4(d) above) (“Profit

Petroleum”) shall be calculated on a Calendar Quarter

basis and, subject to the provisions of Article 19.4, shall

be shared between SOCAR, on the one hand, and5611.7və 19.4 bəndinin müddəaları nəzərə alınmaq şərti ilə

SOCAR və Podratçı (onların müvafiq İştirak Paylarına

uyğun olaraq) arasında aşağıdakı qaydada bölüşdürülür:Contractor (in accordance with their respective

Participating Interest shares), on the other hand, as

follows:SOCAR ............................................................... 75%

Podratçı ............................................................... 25%SOCAR ............................................................. 75%

Contractor ......................................................... 25%Hazırkı 11.6 bəndində SOCAR-ın və Podratçının Mənfəət

Karbohidrogenləri üzrə payı 1 yanvar 2017-ci il

tarixindən qüvvəyə minmiş hesab edilir.The foregoing SOCAR and Contractor share of Profit

Petroleum in this Article 11.6 shall be deemed effective

as of 1 January 2017.Mənfəət Karbohidrogenləri Üzərində Mülkiyyət Hüququ.11.7Mənfəət Karbohidrogenlərində Podratçının payı üzərində

mülkiyyət hüququ Podratçıya Çatdırılma Məntəqəsində

keçir.Title to Profit Petroleum.

Title in Contractor's share of Profit Petroleum shall be

transferred to Contractor at the Delivery Point.11.8İstifadə Olunmayıb.11.8Not used.11.9Paylar.11.9Entitlement.Ümumi Hasilat həcmində SOCAR-ın və Podratçının

müvafiq payları 13-cü Əlavəyə uyğun olaraq hesablanır.SOCAR and Contractor’s respective entitlement shares

of Total Production shall be calculated in accordance

with the Appendix 13.57MADDƏ 12

VERGİ TUTULMASI

12.1Podratçı Tərəflərin Mənfəət Vergisinə Dair Öhdəlikləri.ARTICLE 12

TAXATION

12.1Contractor Parties' Profit Tax Obligations.(a)Hər bir Podratçı Tərəf 9 noyabr 1991-ci il

tarixində qəbul edilmiş və 1 yanvar 1993-cü il

tarixindən etibarən Azərbaycan Respublikasında

ümumilikdə tətbiq edilən və qüvvədə olan

“Azərbaycan Respublikasında hüquqi şəxslərin

mənfəətindən və gəlirlərinin ayrı-ayrı növlərindən

vergilər haqqında” Azərbaycan Respublikası

Qanununa, habelə bu Sazişin müddəalarından irəli

gələn dəyişikliklərə (“Mənfəət Vergisi”) uyğun

olaraq Karbohidrogen Fəaliyyətindən mənfəət

vergisi ödəyir.(a)Each Contractor Party shall pay profit tax in

respect of its Hydrocarbon Activities in

accordance with the Law of the Republic of

Azerbaijan on Taxation on Profit and Certain

Types of Income of Legal Entities, dated 9

November 1991, as enacted, and as generally

applicable and in force in the Republic of

Azerbaijan on 1 January 1993, and as amended

by the provisions of this Contract (the “Profit

Tax”).(b)Təsdiq edilir ki, bu maddə ilə İkiqat

Vergitutmanın Aradan Qaldırılması haqqında

Müqavilələr Vergilər üzrə güzəştlərin tətbiq

edilməsini təmin edir.(b)It is acknowledged that Double Tax Treaties

shall have effect to give relief from Taxes.(c)Bu Saziş üzrə Podratçı Tərəflərin öhdəliklərinin

şərti belədir ki, bu 12-ci Maddədə Mənfəət

Vergisi ilə bağlı qeyd edilmiş öhdəlik istisna

olmaqla Podratçı Tərəflərdən öz Karbohidrogen

Fəaliyyəti ilə əlaqədar heç bir xarakterli hər hansı

mövcud, yaxud gələcək Vergilər tutulmur.(c)It is a condition to Contractor Parties'

obligations under this Contract that except for

the Profit Tax obligation described in this

Article 12, Contractor Parties shall not be

subject to any existing or future Taxes of any

nature whatsoever in respect of their

Hydrocarbon Activities.(d)Bu 12-ci Maddənin məqsədləri baxımından

“Karbohidrogen

Fəaliyyəti”

Dövlətdə

Karbohidrogenlərlə

bağlı

bütün

fəaliyyət

növlərini nəzərdə tutur– həmin fəaliyyət

növlərinin Dövlətdə və ya onun hüdudlarından(d)For purposes of this Article 12, “Hydrocarbon

Activities” shall be defined as all activities

relating to Petroleum in the State, whether such

activities are performed in the State or

elsewhere.58kənarda həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq.

12.212.3Mənfəət Vergisi.12.2Profit Tax.(a)Xüsusi olaraq qeyd edilir ki, bu 12-ci Maddənin

müddəaları fərdi qaydada hər bir Podratçı Tərəfə

aid edilir. Podratçı Tərəfin Mənfəət Vergisi üzrə

fərdi məsuliyyəti həmin Podratçı Tərəfin

aşağıdakı 12.3 bəndində təsvir edildiyi kimi

gəlirlər və çıxılmalar maddələrində göstərilən və

Podratçı Tərəfin Dövlətdəki digər Daimi

Nümayəndəliklərinin mənfəəti və ya zərəri ilə

birləşdirilmiş ayrıca payına əsaslanır.(a)It is specifically acknowledged that the

provisions of this Article 12 shall apply

individually to each Contractor Party. The

individual liability of a Contractor Party for the

Profit Tax shall be based on such Contractor

Party's separate share of the items of income and

deductions described below in Article 12.3,

consolidated with the profits or losses of its

other Permanent Establishments in the State.(b)Mənfəət Vergisi hər bir Podratçı Tərəfin Vergi

Tutulan Mənfəətindən Təqvim İli üçün sabit

dərəcə ilə tutulur – iyirmi beş faiz (25%).(b)The Profit Tax shall be imposed on the Taxable

Profit of each Contractor Party for a Calendar

Year at a fixed rate of twenty five percent

(25%).Vergi Tutulan Mənfəətin/(zərərin) hesablanması.

(a)12.3Hər bir Podratçı Tərəfin Təqvim İli üzrə Vergi

Tutulan Mənfəəti/(zərəri) aşağıdakı qaydada

hesablanır:Calculation of Taxable Profit/(Loss).

(a)Taxable Profit/(Loss) for a Calendar Year shall

be computed with respect to each Contractor

Party as follows:Satışdan Əldə Edilən GəlirXSales IncomeXDigər GəlirXOther IncomeXXərclər(X)Expenses(X)Amortizasiya(X)Amortisation(X)Faizlərin Ödənilməsi Xərcləri(X)Interest Costs(X)59Balans Mənfəəti/(Zərəri)XBalance Profit/(Loss)XGələcəyə Ötürülən Zərər(X)Brought Forward Losses(X)Vergi Tutulan Mənfəət /(zərər)XTaxable Profit/(Loss)XBalans Mənfəəti/(Zərəri) hesablanarkən Podratçı

Tərəfin mədaxili və ya məxaricinin hər hansı

maddəsi yalnız bir dəfə nəzərə alınır.In computing Balance Profit/(Loss), each item

of income or expenditure of a Contractor Party

shall not be included more than once.(b)Balans Mənfəəti/(Zərəri) hesablanarkən “Satışdan

Əldə Edilən Gəlir” Təqvim İli ərzində bu Podratçı

Tərəfin Karbohidrogen Fəaliyyətinin həyata

keçirildiyi

zaman

hasil

olunan

Karbohidrogenlərin satışından əldə etdiyi gəlirin

həcmi deməkdir. Karbohidrogenlər mübadilə və

ya svop əməliyyatının predmeti olduğu halda

Satışdan Əldə Edilən Gəlir Təqvim İli ərzində

həmin Podratçı Tərəfin mübadilə və ya svop

əməliyyatları

nəticəsində

əldə

olunmuş

Karbohidrogenlərin satişindan əldə etdiyi gəlirin

həcmi deməkdir. Balans Mənfəəti/(Zərəri)

hesablanarkən Satışdan Əldə Edilən Gəlir

aşağıdakı qaydada müəyyənləşdirilir: kommersiya

cəhətdən müstəqil satışda – həmin Podratçı

Tərəfin satdığı məhsulun faktiki dəyəri,

kommersiya cəhətdən asılı satışda isə - dəyərin

müəyyən edilməsinin bu Sazişin 13.1(a) bəndində

göstərilən prinsipləri.(b)In computing Balance Profit/(Loss), “Sales

Income” shall be defined as the amount of

income derived during the Calendar Year by

such Contractor Party from sales of Petroleum

produced in the conduct of Hydrocarbon

Activities. In the event Petroleum is exchanged

or swapped, then Sales Income shall be defined

as the amount of income derived during the

Calendar Year by such Contractor Party from

sales of the Petroleum received in the exchange

or swap. For the purpose of computing Balance

Profit/(Loss), Sales Income shall be determined

by applying, in the case of arm's length sales,

the actual price realised by such Contractor

Party, and, in the case of non-arm’s length sales,

the principles of valuation as set out in Article

13.1(a) of this Contract.(c)“Digər gəlirlər” Karbohidrogen Fəaliyyətinin

həyata keçirilməsi zamanı Podratçı Tərəfin əldə

etdiyi nağd vəsaitlərin hər hansı məbləği kimi

müəyyən olunur, o cümlədən aşağıdakıları əhatə(c)“Other Income” shall be defined as any

amounts of cash received by the Contractor

Party in the carrying on of its Hydrocarbon

Activities including the following60edir:

(i)sığorta gəlirləri; və(i)insurance proceeds; and(ii)valyuta əməliyyatlarından əldə edilən

gəlirlər; və(ii)realised exchange gains; and(iii)14.2(d)14.2(e)

bəndlərinin

müddəalarına uyğun olaraq Ləğvetmə

İşləri Fondundan alınan məbləğlər; və(iii)amounts received under Articles 14.2(d)

and 14.2(e) from the Abandonment

Fund; and(iv)14.2(h) bəndinin müddəalarına uyğun

olaraq Ləğvetmə İşləri Fondundakı izafi

vəsaitlərin bölüşdürülməsindən əldə

edilən məbləğlər; və(iv)amounts received under Article 14.2(h)

for distributions of excess funds in the

Abandonment Fund; and(v)faiz gəlirləri; və(v)interest income; and(vi)təchizatçılardan, istehsalçılardan və ya

onların agentlərindən qüsurlu materiallara

və ya avadanlığa görə alınan məbləğlər;

(vi)amounts received from suppliers,

manufacturers or their agents in

connection with defective materials and

equipment; and(vii)obyektlərdən/vasitələrdənya

intellektual mülkiyyətdən istifadəyə görə,

xidmət haqqı kimi alınan, materialların

satışından və ya çarter haqqı şəklində əldə

edilən məbləğlər.(vii)amounts received for the use of

facilities or intellectual property,

compensation for services, sales of

materials or charter hire.Yuxarıda qeyd edilənlərə baxmayaraq, Podratçı

Tərəfin əldə etdiyi aşağıdakı məbləğlər Digər

Gəlirlərə aid edilmir:

(i)Notwithstanding the foregoing, Other Income

shall not include the following amounts received

by the Contractor Party:Karbohidrogenlərin satışından əldə edilən

məbləğlər; və(i)61amounts received

Petroleum; andfromsalesof(ii)avadanlığın, əsas aktivlərin daimi və ya

müvəqqəti inzibati binaların satışından

əldə edilən məbləğlər; və(ii)amounts received from sales of

equipment, capital assets, permanent

office buildings or temporary office

buildings; and(iii)kredit şəklində alınan məbləğlər və ya

Podratçı Tərəfə verilən pul vəsaitləri; və(iii)amounts received as loans, or funds

contributed, to the Contractor Party; and(iv)bu Sazişin şərtləri altında meydana çıxan

hər hansı bir Podratçı Tərəfin hüquq və

öhdəliklərinin satışından əldə olunan

məbləğlər; və(iv)amounts received from sales of any of

the Contractor Party's rights and

obligations arising under this Contract;

and(v)Vergilərin qaytarılmasından əldə edilən

məbləğlər; və(v)amounts received as refunds of Taxes;

and(vi)(istifadə edilməyib); və(vi)(not used); and(vii)Balans

Mənfəətinin/(Zərərinin)

hesablanması məqsədilə Podratçı Tərəfin

hesabdan sildiyi və ya amortizasiya etdiyi

xərclərdən əlavə çəkdiyi xərclərlə

əlaqədar

olaraq

Podratçı

Tərəfin

kompensasiya kimi və ya digər şəkildə

aldığı məbləğlər (belə halda Podratçı

Tərəfin bu cür izafi vəsaitlərin məbləğini

həmin məqsədlər üçün hesabdan silməyə

və ya amortizasiya etməyə ixtiyarı yoxdur

və 12.3(f) bəndində göstərilən saldo

müvafiq şəkildə təshih edilməlidir); və(vii)amounts received in reimbursement of

or otherwise in connection with

expenditures incurred by the Contractor

Party in excess of the amounts of such

expenditures that have been expensed or

amortised by the Contractor Party for

purposes of computing Balance

Profit/(Loss) (in which case the amount

of any such excess shall not thereafter

be expensed or amortised by the

Contractor Party for such purposes and

corresponding adjustments shall be

made to the balance in Article 12.3(f));

and(viii)əldə(viii)amounts received which are not freelyedilmiş,PodratçıTərəfintam62sərəncamında olmayan və həmin Podratçı

Tərəfin sərvətini artırmayan məbləğlər;

(d)at the disposal of and do not increase

the wealth of the Contractor Party.Xərclər onların çəkildiyi Təqvim İlində tamamilə

çıxılır və hər bir Podratçı Tərəfin Dövlətdə və ya

digər yerlərdə öz Karbohidrogen Fəaliyyətini

həyata keçirərkən çəkdiyi bütün məsrəflər kimi

müəyyən olunur; bura aşağıdakı xərclər daxildir:(d)Expenses shall be deducted in full in the

Calendar Year in which they are incurred and

shall be defined as all costs incurred by each

Contractor Party in the carrying on of its

Hydrocarbon Activities whether incurred in the

State or elsewhere including the following:(i)hər bir Podratçı Tərəfin əməkdaşlarına və

onların

ailələrinə

mənzil,

yemək

verilməsi,

kommunal

xidmətlər

göstərilməsi, uşaqlarının təhsil almaları

ilə bağlı bütün xərclərin, habelə

yaşadıqları ölkədən gəlmələri və geriyə

qayıtmaları üçün çəkilən yol xərclərinin

ödənilməsi ilə birlikdə bütün əməkdaşlara

ödənilən əmək haqlarının, maaşların tam

məbləğləri və digər məbləğlər; və(i)the full amount of wages, salaries, and

other amounts paid to all employees of

each Contractor Party together with all

costs incurred in connection with the

provision of accommodation, food,

public utilities, children's education, and

travel to and from home country for

employee and family; and(ii)Dövlət sosial sığortasına çəkilən bütün

xərclər, o cümlədən təqaüd fonduna,

məşğulluq fonduna, sosial sığorta

fonduna və tibbi sığorta fonduna

ayırmalar və əməkdaşlar üçün bütün digər

sosial ödənişlər; və(ii)all costs of the State social insurance,

including: contributions to the pension

fund, to the employment fund, to the

social insurance fund and to the medical

insurance fund and all other social

payments for the employees; and(iii)kəşfiyyat və qiymətləndirmə

çəkilən bütün məsrəflər; vəişlərinə(iii)all exploration and appraisal costs; and(iv)quyuların qazılması ilə bağlı bütün

məsrəflər (Neft-qaz Sənayesində Qəbul

Edilmiş Beynəlxalq Müsbət Praktikaya

uyğun olaraq adətən utilizasiya edilən hər(iv)all costs associated with drilling wells

(excluding the costs of any item of

equipment or capital asset which is

usually

salvaged

under

Good63hansı avadanlıq və əsas aktivin vahidinə

çəkilmiş məsrəflər istisna olmaqla); vəInternational

Practice); andPetroleumIndustry(v)satış məntəqəsinədək nəqletmə zamanı

ödənilən bütün neft kəməri tarifləri,

komisyon və broker xərcləri, həmçinin

satış və nəqletmə üçün çəkilən digər

məsrəflər; və(v)all pipeline tariffs incurred in

transportation to the point of sale,

commissions, brokerages, and other

marketing and transportation costs; and(vi)icarə müqavilələri üzrə bütün ödənişlər;

(vi)all payments made under a lease

agreement; and(vii)sığorta üzrə bütün xərclər; və(vii)all insurance costs; and(viii)işçilərin peşə hazırlığına çəkilən bütün

xərclər; və(viii)all personnel training costs; and(ix)hər bir Podratçı Tərəfin Daimi

Nümayəndəliklərinin fəaliyyəti ilə bağlı

çəkilən bütün xərclər, o cümlədən idarə

xərcləri,

tədqiqatlaraelmi

araşdırmalara çəkilən xərclər və ümumi

inzibati xərclər; və(ix)all costs connected with the activities of

the Permanent Establishments of each

Contractor

Party

including

management,

research

and

development,

and

general

administrative expenses; and(x)hər hansı avadanlıq və ya əsas aktivin

vahidinə çəkilən, lakin 12.3(k) bəndində

müəyyən edilmiş limitdən çox olmayan

xərclər; və(x)the cost of any item of equipment or

capital asset which is less than the limit

imposed under Article 12.3(k); and(xi)Karbohidrogen Fəaliyyəti ilə əlaqədar

olaraq xarici ölkələrdə göstərilən

xidmətlərə

görə

rəhbərliyinəməkdaşların əmək haqlarından və

maaşlarından ayrılan hissə, həmçinin

xaricdəki hər bir Podratçı Tərəfin və(xi)an allocable portion, in light of

services rendered in respect

Hydrocarbon Activities, of wages

salaries paid to managers

employees abroad, and the general

administrative overhead costs of64the

of

and

and

and

thexaricdə onun adından işləyən Ortaq

Şirkətin mərkəzləşdirilmiş xidmətlərə

çəkdikləri əlavə ümumi və inzibati

xərclər, habelə xaricdə onun adından

göstərilən mərkəzləşdirilmiş xidmətlərə

çəkilən dolayı xərclər. Bu Sazişə görə

Təqvim İlində həmin xərclərin hər bir

Podratçı Tərəf üçün ayrılan hissəsi

aşağıdakı düsturla müəyyən edilən həcmə

bərabərdir:central services of each Contractor Party

and its Affiliates working for its

account, located abroad, and indirect

costs incurred by said central services

abroad for its account. The allocable

portion of such costs with respect to this

Contract for each Contractor Party for

the Calendar Year shall be equal to the

amount determined using the following

formula:a = (b/c) X da = (b/c) X dburada:where:

a =Təqvim İlində Podratçı Tərəf üçün

ayrılan hissə;a=the allocable portion for the

Contractor Party for the

Calendar Year;b =Təqvim İlinin axırı üçün həmin

Podratçı Tərəfin İştirak Payının

faizi;b=the Participating Interest of the

Contractor Party at the end of the

Calendar Year;c =Təqvim İlinin axırı üçün Podratçı

Tərəflərin İştirak Paylarının cəmi;

c=the sum of the Participating

Interests of the Contractor Parties

at the end of the Calendar Year;

andd =Təqvim İlində Podratçı Tərəflərin

əlavə ümumi və inzibati xərclərinin

cəmi.d=the sum of the general and

administrative overhead of the

Contractor Parties for the

Calendar Year.65Təqvim İlində Podratçı Tərəflərin əlavə

ümumi və inzibati xərclərinin cəmi

aşağıdakı düsturla müəyyən edilən

məbləğə bərabərdir:The sum of the general and

administrative

overhead

of

the

Contractor Parties for the Calendar Year

shall be the amount determined using

the following formula:d =d =w+x+y+zburada:w+x+y+zwhere:d =Təqvim İlində Podratçı Tərəflərin

əlavə ümumi və inzibati xərclərinin

cəmi;d =the sum of the general and

administrative overhead of the

Contractor Parties for the

Calendar Year;w=Təqvim İlində Podratçı Tərəflərin

Əsaslı Məsrəflərinin cəmi on beş

milyon Dollara ($15.000.000)

qədər olarsa, məbləğin 5%-i;w=5% of the sum of the Contractor

Parties' Capital Costs for the

Calendar Year, if any, up to

fifteen

million

Dollars

($15,000,000);x =Təqvim İlində Podratçı Tərəflərin

Əsaslı Məsrəflərinin cəmi on beş

milyon Dollardan ($15.000.000)

otuz milyon Dollara ($30.000.000)

qədər olarsa, məbləğin 2%-i;x=2% of the sum of the Contractor

Parties' Capital Costs for the

Calendar Year from fifteen

million Dollars ($15,000,000) to

thirty

million

Dollars

($30,000,000), if any;y =Təqvim İlində Podratçı Tərəflərin

Əsaslı Məsrəflərinin cəmi otuz

milyon Dollardan ($30.000.000)

çox olarsa, məbləğin 1%-i;y=1% of the sum of the Contractor

Parties' Capital Costs for the

Calendar Year in excess of thirty

million Dollars ($30,000,000), if

any; and66z =(e)Təqvim İlində Podratçı Tərəflərin

Əməliyyat Məsrəflərinin cəminin

1,5%-i;z=1.5% of the sum of the Contractor

Parties' Operating Costs for the

Calendar Year; and(xii)Ləğvetmə İşləri Fonduna bütün ödəmələr;(xii)all payments into the Abandonment

Fund; and(xiii)tələf edilməsi və ya zərər vurulması

nəticəsində material və ya əmlak itkiləri;

Təqvim İli ərzində ləğv edilən və ya

imtina olunan əmlak, ümidsiz borclar və

itkilərə

görə

Üçüncü

Tərəflərə

kompensasiya hesabına ödənişlər;(xiii)losses of materials or assets resulting

from destruction or damage, assets

which are renounced or abandoned

during the Calendar Year, bad debts,

and payments made to Third Parties as

compensation for damage; and(xiv)hər hansı digər itkilər, o cümlədən

valyuta mübadiləsindən dəyən itkilər və

ya Karbohidrogen Fəaliyyəti ilə bilavasitə

bağlı olan rüsumlar;(xiv)any other losses, including realised

exchange losses, or charges directly

related to Hydrocarbon Activities; and(xv)Karbohidrogen

Fəaliyyətini

həyata

keçirərkən hər bir Podratçı Tərəfin

çəkdiyi bütün digər məsrəflər;(xv)all other expenditures which each

Contractor Party incurs in carrying out

Hydrocarbon Activities; and(xvi)Neft-qaz Sənayesində Qəbul Edilmiş

Beynəlxalq Müsbət Praktikanın tətbiq

edilməsi nəticəsində çəkilən bütün

xərclər.(xvi)all costs incurred as a result of Good

International

Petroleum

Industry

Practice.Amortizasiya ayırmaları

hesablanır:

(i)aşağıdakıaşağıdakı (iii) və (iv)

bəndlərində göstərilən

əsas aktivlər istisna

olmaqla, avadanlıq vəqaydada(e)Təqvim İli üçün

qalıq dəyərinin

iyirmi beş faizi

(25%)Amortisation deductions shall be calculated as

follows:

(i)67Equipment and

all capital assets

other than those

assets describedtwenty five percent

(25%) per Calendar

Year declining

balance basis.bütün əsas obyektlər

(“Əsas Vəsaitlər”)in (iii) and (iv)

below (“Fixed

Assets”)(ii)29.1 bəndində qeyd

edilmiş məbləğlərTəqvim İli üçün

ilkin dəyərin on

faizi (10%)(ii)Amounts referred

to in Article 29.1ten percent (10%)

per Calendar Year

straight line basis(iii)daimi inzibati binalarTəqvim İli üçün

ilkin dəyərin iki

tam onda beş

faizi (2,5%)(iii)Permanent Office

Buildingstwo point five

percent (2.5%) per

Calendar Year

straight line basis(iv)müvəqqəti inzibati

binalarTəqvim İli üçün

ilkin dəyərin beş

faizi (5%)(iv)Temporary

Office Buildingsfive percent (5%)

per Calendar Year

straight line basis12.3 (d) bəndinə müvafiq olaraq çıxılan hər hansı

xərclər 12.3 (e) və ya 12.3 (f) bəndləri üzrə

amortizasiya edilmir.

(f)Any item which is deducted as an expense

under Article 12.3(d) shall not be amortised

under Article 12.3(e) or 12.3(f).Əsas Vəsaitlər üzrə Təqvim İli ərzində çəkilən

bütün məsrəflər iyulun 1-də çəkilən məsrəflər

sayılır ki, bunun da nəticəsində xərclərin əlli faizi

(50%) əvvəlki Təqvim İlindən keçirilən

amortizasiya olunmamış məbləğlərin saldosuna

əlavə edilir. Sonra Əsas Vəsaitlərin satışından

əldə olunan hər hansı məbləğlər həmin saldodan

çıxılır ki, bu da təshih edilmiş saldo (“Təshih

Edilmiş Saldo”) əmələ gətirir və o, sonradan

aşağıdakı qaydada amortizasiya edilir:

Əvvəlki Təqvim İlindən keçirilmiş saldo(f)XAll expenditures on Fixed Assets incurred

during the Calendar Year shall be deemed to

have been incurred on 1st July with the result

that fifty percent (50%) of the expenditure shall

be added to the balance of the unamortised

amounts brought forward from the preceding

Calendar Year. The balance will then be

reduced by any amounts received from the

disposal of Fixed Assets to give an adjusted

balance (“Adjusted Balance”) which will then

be amortised as follows:

Balance brought forward from preceding

Calendar Year68XÜstəgəl Təqvim İli ərzində Əsas Vəsaitlər üzrə

çəkilən məsrəflərin əlli faizi (50%)

XAdd fifty percent (50%) of the expenditures

incurred on Fixed Assets during Calendar Year

XÇıxılsın Təqvim İli ərzində Əsas Vəsaitlərin

satışından alınan faktiki gəlirin tam məbləği

(X)Less the full amount of the actual proceeds

from sales of Fixed Assets during Calendar

Year

(X)XAdjusted BalanceTəshih Edilmiş Saldo(g)XÇıxılsın amortizasiya çıxılmaları: Təshih Edilmiş

Saldonun iyirmi beş faizi (25%)

(X)Less Amortisation: twenty five percent (25%)

of the Adjusted Balance

(X)Üstəgəl Təqvim İli ərzində Əsas Vəsaitlər üzrə

çəkilən məsrəflərdən çıxılmış əlli faiz (50%)

saldo

XAdd: Excluded fifty percent (50%) balance of

expenditures incurred on Fixed Assets during

the Calendar Year

XSonrakı Təqvim İlinə keçirilən saldoBalance to carry forward to following Calendar

Year

XXƏgər Dövlətdə olan, bu Sazişin məqsədləri üçün

Karbohidrogen Fəaliyyətində istifadə olunan Əsas

Vəsaitlər

hər

hansı

Təqvim

İlində

özgəninkiləşdirilərsə (o cümlədən 14-cü Maddəyə

müvafiq olaraq ötürülərsə), onda:

(i)(g)əgər Təshih Edilmiş Saldo üstəgəl

"Təqvim İli ərzində Əsas Vəsaitlər üzrə

çəkilən məsrəflərdən çıxılmış əlli (50)

faiz saldo" müsbətdirsə, onun tam

məbləğinə bu Təqvim İlində BalansIf in any Calendar Year, all Fixed Assets in the

State used in Hydrocarbon Activities for the

purposes of this Contract are disposed of

(including a transfer pursuant to Article 14)

then:

(i)69If the Adjusted Balance plus the

“excluded fifty percent (50%) balance

of expenditures incurred on Fixed

Assets during the Calendar Year” is

positive, the full amount shall be takenMənfəəti/(Zərəri) müəyyənləşdirilərkən

çıxılan məbləğ kimi baxılır, yaxud

(ii)as a deduction in arriving at the Balance

Profit/(Loss) in that Calendar Year, orəgər Təshih Edilmiş Saldo üstəgəl

"Təqvim İli ərzində Əsas Vəsaitlər üzrə

çəkilən məsrəflərdən çıxılmış əlli (50)

faiz saldo" mənfidirsə, onun tam məbləği

bu

Təqvim

İlində

Balans

Mənfəətinə/(Zərərinə) əlavə edilir.(ii)If the Adjusted Balance plus the

“excluded fifty percent (50%) balance

of the expenditures incurred on Fixed

Assets during the Calendar Year” is

negative, the full amount shall be added

to the Balance Profit/(Loss) of the

Calendar Year.(h)Əsas Vəsaitlərə çəkilən məsrəflərin amortizasiya

məbləği Əsas Vəsaitlərin dəyəri üzrə, ƏDV

(Əlavə dəyər vergisi) çıxılmaqla hesablanır.(h)The amount of amortisation for expenditure on

Fixed Assets shall be computed on the cost of

the Fixed Asset exclusive of VAT.(i)Balans Mənfəəti/(Zərəri) əsaslı inzibati binaların

və müvəqqəti inzibati binaların (“Binalar”)

satılması, özgəninkiləşdirilməsi və ya saxlanması

(“Özgəninkiləşdirmə”) nəticəsində Podratçı

Tərəfin gəliri və ya ziyanı nəzərə alınmaqla təshih

edilir və aşağıdakı qaydada hesablanır(i)Balance Profit/(Loss) shall be adjusted to

recognise a Contractor Party's gain or loss

arising from the sale, disposition or

abandonment (“Disposition”) of Permanent

Office Buildings and Temporary Office

Buildings (“Buildings”) computed as follows:Binanın Özgəninkiləşdirilməsindən gələn Gəlir

(əgər beləsi varsa)

XProceeds (if any) from Building Disposition

XÇıxılsın: Binanın Təshih Edilmiş Dəyəri(X)Less: Adjusted Basis of Building(X)Binanın Özgəninkiləşdirilməsindən

Mənfəət/(Zərər)Gain/(Loss) on Building DispositionXXBina Özgəninkiləşdirilən zaman mənfəət və ya

ziyan müəyyənləşdirilərkən həmin binanın Təshih

Edilmiş Dəyəri aşağıdakı qaydada hesablanır:In determining gain or loss on Disposition of a

Building, the Adjusted Basis of such Building

shall be calculated as follows:Binanın ilkin dəyəriOriginal cost of the BuildingX70XÜstəgəl: Əsaslı Təkmilləşdirmələrin Dəyəri XAdd: Cost of Capitalised ImprovementsXÇıxılsın: Yığılmış Amortizasiya(X)Less: Accumulated Amortisation(X)Binanın Təshih Edilmiş DəyəriXAdjusted Basis of BuildingX(j)Hər bir Podratçı Tərəf özünə məxsus hər hansı

Əsas Vəsaiti bu cür Əsas Vəsaitin dəyərinin bazar

qiymətlərindən asılı olmayaraq məqbul saydığı

qiymətlə satmaq və ya başqasına vermək

hüququna malikdir.(j)Each Contractor Party shall have the right to sell

or transfer any Fixed Assets which it owns at

such price as it considers acceptable without

regard to the market valuation of the Fixed

Asset.(k)Əsas Vəsaitə Podratçı Tərəfin vergi balansına

adətən “əsas” və ya “qeyri-əsas” fondlar maddəsi

altında daxil edilən, hər birinin ümumi dəyəri

aşağıda göstərilən konkret son həddən artıq olan

hər hansı fond daxildir. Bu Sazişin bağlandığı

Təqvim İli üçün həmin son hədd otuz altı min

doqquz yüz yetmiş bir dollardır ($36.971). Sonrakı

hər Təqvim İli üçün bu son hədd əvvəlki Təqvim

İlində tətbiq olunan son həddən əlavə olaraq dörd

faiz (4%) çoxalır.(k)Fixed Assets shall include any assets which it is

usual to include in the Contractor Party's tax

balance sheet under the heading of a fixed or

intangible asset, the total value of each of which

exceeds a limit. This limit for the Calendar Year

in which this Contract is executed shall be thirty

six thousand nine hundred and seventy one

Dollars ($36,971). For each subsequent

Calendar Year, this limit shall be increased by

four percent (4%) over the limit which applied

in the previous Calendar Year.(l)Faizlərin Ödənilməsi Xərcləri Podratçı Tərəfin

Karbohidrogen Fəaliyyəti gedişində əmələ gələn

hər hansı borca və bu cür borcların təkrar

maliyyələşdirilməsinə görə ödənilən faizlərin,

haqların və əlavələrin bütün məbləğləri

götürülməklə müəyyən olunur, bu şərtlə ki, Ortaq

Şirkətin borcu olduqda faizlər bu cür vəziyyətlərdə

müstəqil tərəflərin razılaşdıra bildikləri faiz

dərəcəsindən yalnız çox olmayanda xərclərə daxil

edilir. Borcun qaytarılmasının gecikdirilməsi(l)Interest Costs shall include all amounts of

interest, fees and charges paid in respect of any

debt incurred in carrying out the Contractor

Party's Hydrocarbon Activities and any

refinancing of such debts, provided that, in the

case of Affiliate debt, it shall include interest

only to the extent it does not exceed a rate

which would have been agreed upon between

independent parties in similar circumstances.

No deduction will be available for interest71səbəbindən ödənilməli olan faizlər üzrə heç bir pul

çıxılması nəzərdə tutulmur.12.4which becomes payable because the debt is

repaid after its due date for repayment.(m)Hər bir Podratçı Tərəf hər hansı Təqvim İlində

yaranan bütün Balans Zərərlərini heç bir hədd və

ya məhdudiyyət qoyulmadan növbəti dövrə keçirə

bilər. Bu cür zərərlər növbəti Təqvim İlinə və

sonrakı təqvim illərinə bir-bir, xronoloji qaydada

keçirilə bilər və bu cür zərərlər həmin Təqvim

İlində (illərində) Podratçı Tərəfin Balans

Mənfəətindən tamamilə və ya heç bir hədd və ya

məhdudiyyət qoyulmadan ödənilməyə başlanır –

zərərlər həmin Podratçı Tərəfin Balans

Mənfəətindən tam ödənilib qurtaranadək.(m)Each Contractor Party may carry forward

without any limitation or restriction all Balance

Losses arising in any Calendar Year. Such

losses may be carried forward to the following

Calendar Year and to subsequent Calendar

Years, one at a time in chronological order, and

shall offset such Contractor Party's Balance

Profit in full without limitation or restriction in

such Calendar Year(s) until such time as the loss

is wholly offset against such Contractor Party's

Balance Profit.(n)Hər hansı Podratçı Tərəfin özünün bu Sazişdə

iştirak payını tamamilə və ya qismən başqasına

verdiyi halda iştirak payını verən Podratçı Tərəfin

ixtiyarı var ki, belə bir seçim etsin - onun hüquqi

varisi iştirak payını verən Podratçı Tərəfin bu

Sazişdə iştirak payının verilməsindən irəli gələn

ödənilməmiş Balans Zərərlərinin tam saldosunu

(və ya iştirak payı qismən verildikdə onun

proporsional hissəsini) özünün gələcək Balans

Mənfəətlərindən çıxa bilər.(n)Should any Contractor Party assign all or any

part of its interest in this Contract the assigning

Contractor Party shall have the option to elect to

have the assignee deduct against its future

Balance Profits all, or a proportional part, if only

part is assigned, of the balance of the unrelieved

Balance Losses of the assignor Contractor Party

arising from the assigned interest in this

Contract.Mühasibat Uçotu və Vergi Bəyannamələri .

(a)12.4Hər Podratçı Tərəf:Accounting and Tax Returns.

(a)Each Contractor Party shall:(i)vergilərin uçotu jurnalını və qeydləri

ancaq Dollarla aparır;(i)Maintain its tax books and records

exclusively in Dollars.(ii)vergi(ii)Recognise in its tax accounts incomehesabatlarındagəlirləri72məsrəfləri həmin maddələr Dövlətdə

qəbul

edilmiş

mühasibat

uçotu

prinsiplərinə uyğun qeydə alına biləcəyi

vaxt üçün, yəni nağd vəsaitlərin mədaxili

və məxarici əsasında əks etdirir.and expenditure at the time that such

items would be recorded in accordance

with the accounting principles adopted

in the State; i.e. on a cash receipts and

disbursements basis.(iii)vergi maliyyə hesabatlarını və Mənfəət

Vergisi haqqında bəyannamələri ancaq

Dollarla tərtib edir və özünün Dövlətdəki

bütün

Daimi

Nümayəndəliklərinin

Karbohidrogen Fəaliyyətini əks etdirən

Təqvim İli üzrə bir Mənfəət Vergisi

məbləğinin hesablaması ilə yanaşı, vergi

balansından və mənfəət və zərər haqqında

hesabatdan ibarət olan Təqvim İli üzrə bir

hesabat dəsti təqdim edir.(iii)Draw up its tax financial statements and

Profit Tax returns exclusively in Dollars

and submit one set of accounts for the

Calendar Year consisting of a tax

balance sheet and profit and loss

account, together with one Profit Tax

computation for the Calendar Year

reflecting the Hydrocarbon Activities of

all of its Permanent Establishments in

the State.(iv)hər Təqvim İli üçün vergi maliyyə

hesabatlarının və Mənfəət Vergisi

haqqında bəyannamələrinin Podratçı

Tərəfin təyin etdiyi və Dövlətin müvafiq

orqanının bu cür təftişlərin keçirilməsi

üçün təsdiq etdiyi auditor tərəfindən

yoxlanılmasını təmin edir.(iv)Have its tax financial statements and

Profit Tax return for each Calendar

Year audited by an auditor appointed by

the Contractor Party and approved to

carry out such audits by the appropriate

authority of the State.(v)hər Təqvim İli üçün vergi maliyyə

hesabatlarınıMənfəət

Vergisi

haqqındakı

bəyannamələri

auditorun

müvafiq arayışı ilə birlikdə sonrakı

Təqvim İlinin on beş (15) aprel tarixindən

gec olmayaraq Vergilər Nazirliyinə təqdim

edir.(v)Submit such tax financial statements

and Profit Tax returns for each Calendar

Year together with an appropriate

comment from the auditor to the

Ministry of Taxes no later than the

fifteenth (15th) April of the following

Calendar Year.(vi)Podratçı Tərəfin öz mülahizəsinə görə,

Vergi Tutulan Mənfəət əldə edəcəyi(vi)Beginning in the first Calendar Year in

which it estimates it will earn a Taxable73birinci Təqvim İlindən başlayaraq hər

Təqvim Rübü üçün, eləcə də həmin

Təqvim İlində əvvəlki Təqvim Rübləri

üçün qabaqcadan hesablanmış Mənfəət

Vergisini

ödəyir.

Qabaqcadan

hesablanmış

Mənfəət

Vergisinin

ödənilməsi müvafiq Təqvim Rübü

qurtarandan sonra iyirmi beş (25) gündən

gec olmayaraq həyata keçirilir və

ödənişlə birlikdə 12.3(a) bəndində

göstərilən forma üzrə hazırlanmış

hesablamalar təqdim edilir. Təqvim Rübü

üçün qabaqcadan qoyulan Mənfəət

Vergisi hesablanarkən hər Podratçı Tərəf

İllik İş Proqramı və Büdcə sənədindən və

özünün rəyincə lazım olan hər hansı digər

informasiyadan istifadə edə bilər.

(b)Profit, pay estimated Profit Tax for each

Calendar Quarter based upon its

estimate of its Taxable Profit for such

Calendar Quarter and for the preceding

Calendar Quarters in such Calendar

Year. Estimated Profit Tax shall be paid

on or before twenty-five (25) days

following the end of the relevant

Calendar Quarter and shall be

accompanied by a calculation in the

form as set out in Article 12.3(a). In

calculating the estimated Profit Tax for

a Calendar Quarter, each Contractor

Party may utilize the Annual Work

Programme and Budget along with any

other information which it deems

appropriate.Təqvim İli üçün Mənfəət Vergisinə dair qəti

bəyannamə təqdim ediləndən sonra həmin

Təqvim İli ərzində Təqvim Rübləri hesabına

ödənilən qabaqcadan hesablanmış Mənfəət

Vergiləri məbləğləri Mənfəət Vergisinə dair

bəyannamədə hesablandığı kimi qəti Mənfəət

Vergisi məbləğinə daxil edilir. Artıq ödənmiş hər

hansı məbləğ Podratçı Tərəfə o, nəzərdən

keçirilən Təqvim Rübü üçün Mənfəət Vergisinə

dair qəti bəyannaməni təqdim edəndən sonra on

(10) gün müddətində ödənilir (və ya Podratçı

Tərəfin mülahizəsinə əsasən sonrakı Təqvim

Rübü və ya rübləri üçün qabaqcadan qoyulmuş

Mənfəət Vergisinin ödənməsi (ödənmələri)

hesabına aid edilir), əskik ödənmiş hər hansı

məbləğ isə Mənfəət Vergisinin qəti bəyannaməsi

təqdim ediləndən sonra on (10) gün müddətində(b)74Upon filing the final Profit Tax return for a

Calendar Year, estimated Profit Taxes paid with

respect to the Calendar Quarters during such

Calendar Year will be credited against the final

Profit Tax as calculated on the Profit Tax return.

Any overpayment will be refunded to the

Contractor Party within ten (10) days of

submitting its final Profit Tax return for such

Calendar Year (or at the election of the

Contractor Party, credited against the following

Calendar Quarter's or Quarters' estimated Profit

Tax payment(s)) and any underpayment will be

paid by the Contractor Party within ten (10)

days of submitting such final Profit Tax return.

In any event the final Profit Tax for a Calendar

Year as calculated in the Profit Tax return shall

be payable no later than twenty-fifth (25th)Podratçı Tərəf tərəfindən qaytarılır. Bütün

hallarda Təqvim İli üçün Mənfəət vergisinin qəti

məbləği Mənfəət Vergisinə dair bəyannamədə

hesablandığı məbləğdə, sonrakı Təqvim İlinin

iyirmi beş (25) aprelindən gec olmayaraq

ödənməlidir.

(c)April of the following Calendar Year.İlkin və qəti hesablanmış Mənfəət Vergisi (habelə

artıq ödənilmiş məbləğin qaytarılması) üzrə,

həmçinin ona hər hansı faizlər, penyalar və ya

cərimə əlavələri üzrə bütün ödənişlər aşağıdakı

12.4(d) bəndində göstərildiyi kimi Dollarla həyata

keçirilir.(c)(d)All estimated and final payments (and refunds

of overpayments) of Profit Tax and any interest,

penalties and fines thereon as described in

Article 12.4(d) below shall be made in Dollars.(d)

(i)Mənfəət Vergisinə dair bəyannamə

təqdim edilməsi və Mənfəət Vergisinin

müvafiq şəkildə ödənilməsi həmin

Təqvim İli üçün Mənfəət Vergisi

haqqında

bəyannamənin

verildiyi

tarixdən otuz altı (36) ay keçəndən sonra

həmin Təqvim İli üçün Mənfəət

Vergisinə dair bütün öhdəliklərin tam və

qəti nizama salınması hesab edilir. Bu

müddət Podratçı Tərəfin və Vergilər

Nazirliyinin qarşılıqlı razılığı ilə uzadıla

bilər.(i)The filing of the Profit Tax returns and

payment of Profit Tax thereunder shall

be deemed to be a final and conclusive

settlement of all Profit Tax liabilities for

that Calendar Year upon the date thirtysix (36) months from the date the Profit

Tax return for such Calendar Year was

filed. The Contractor Party and the

Ministry of Taxes may, by mutual

agreement, extend this period.(ii)Vergilər Nazirliyi hər bir Podratçı Tərəfin

hər Təqvim İli üçün Mənfəət Vergisinə

dair

bəyannamələrini

yoxlamaq

səlahiyyətinə

malikdir.

Yoxlama

qurtarandan sonra Vergilər Nazirliyi(ii)The Ministry of Taxes shall have the

authority to conduct an audit of each

Contractor Party's Profit Tax return for

each Calendar Year. Upon completing

such audit, the Ministry of Taxes shall75təklif olunan hər hansı düzəlişi Podratçı

Tərəf ilə müzakirə edir və lazım gələrsə,

Mənfəət Vergisi çərçivəsində əlavə

ödəniləsi məbləğ haqqında və ya artıq

ödənilmiş

məbləğlərin

qaytarılması

haqqında bildiriş məktubu verir. Mənfəət

Vergisinin razılaşdırılmış qaydada hər

hansı əskik və ya artıq ödənilən

məbləğləri Podratçı Tərəf müvafiq

bildiriş məktubunu alandan sonra on (10)

gün müddətində qaytarılır. Əgər Podratçı

Tərəf və Vergilər Nazirliyi Mənfəət

Vergisinin əskik və ya artıq verilmiş

məbləğini razılaşdıra bilməsələr, həmin

məsələnin tənzimlənməsi 23-cü Maddədə

göstərilən prinsiplərə uyğun olaraq

arbitraja verilir.

(iii)discuss any proposed adjustments with

the Contractor Party and, where

appropriate, issue a notice of additional

Profit Tax due or a notice of refund.

Any

agreed

underpayments

or

overpayments of Profit Tax shall be

paid within ten (10) days following

receipt by the Contractor Party of the

appropriate notice. If the Contractor

Party and the Ministry of Taxes are

unable to agree upon the amount of

Profit Tax underpaid or overpaid, the

issue shall be submitted to arbitration

applying the principles contained in

Article 23.Podratçı Tərəfin Təqvim İli üçün qəti

bəyannaməsində göstərilən Mənfəət

Vergisinin əskik və ya artıq ödənilməsi

tam müəyyən olunandan sonra Podratçı

Tərəf əskik verilmiş məbləğə görə

LİBOR dərəcəsi üzrə faizlər üstəgəl dörd

faiz (4%) ilə (bu zaman ödəniş həyata

keçiriləndən bir gün əvvəl ən üstün

LİBOR dərəcəsi əsas götürülür) Vergilər

Nazirliyinə faizlər ödəyir (və ya artq

verildiyi halda Vergilər Nazirliyi Podratçı

Tərəfə ödəyir). Həmin faizlər Mənfəət

Vergisinə dair qəti bəyannamənin təqdim

olunduğu Təqvim İlinin iyirmi beş (25)

aprel tarixindən başlayaraq Podratçı

Tərəfin Mənfəət Vergisini ödədiyi və ya

Mənfəət Vergisinin ona qaytarıldığı(iii)76Upon a final determination that there

has been either an underpayment or

overpayment of Profit Tax by the

Contractor Party on its final Profit Tax

return for a Calendar Year, interest shall

be paid by the Contractor Party to the

Ministry of Taxes (or, in the case of a

refund of an overpayment, paid by the

Ministry of Taxes to the Contractor

Party) on the amount of the

underpayment or overpayment at a rate

of LIBOR plus four percent (4%) (such

LIBOR rate prevailing on the day

before payment). Such interest shall be

computed from twenty-fifth (25th) April

in the Calendar Year the final Profit Tax

return was filed until the date the Profittarixədək hesablanır. Podratçı Tərəf

qaytarılan hər hansı məbləğləri və ya

çatacaq faizləri öz mülahizəsinə görə

Mənfəət Vergisi üzrə gələcək öhdəlikləri

hesabına keçirməyi qərara ala bilər.

(iv)(e)Tax is paid by or refunded to the

Contractor Party. The Contractor Party

may at its option elect to apply any

refund or interest against any future

Profit Tax liability.Yuxarıdakı (iii) bəndinə uyğun olaraq

ödədiyi faizlərdən əlavə hər Podratçı

Tərəfə Vergilərə aid yalnız aşağıda

göstərilən cərimələr və penyalar tətbiq

olunur:(iv)In addition to interest payable as

computed under (iii) above, a

Contractor Party shall only be subject to

the following penalties and fines with

respect to Taxes:(A)əgər Podratçı Tərəf Mənfəət

Vergisinə dair qəti bəyannaməni

təqdim etmirsə, onda Podratçı

Tərəfə həmin Mənfəət Vergisinə

dair bəyannamə üzrə ödəyəcəyi

Mənfəət Vergisi məbləğinin yüz

on faizi (110%) həcmində cərimə

tətbiq edilir.(A)If a Contractor Party fails to file

a final Profit Tax Return, it shall

be liable for a penalty of one

hundred and ten percent (110%)

of the Profit Tax required to be

paid with such Profit Tax

return.(B)əgər Təqvim İli üçün Mənfəət

Vergisinə dair qəti bəyannamədə

əks etdirilən Mənfəət Vergisinin

məbləği

Podratçı

Tərəfin

saxtakarlığı

nəticəsində

az

göstərilərsə, bu halda ona

azaldılmış məbləğin iki yüz faizi

(200%) həcmində cərimə tətbiq

edilir.(B)If the amount of Profit Tax due

as shown on the final Profit Tax

return for a Calendar Year was

understated due to fraud by the

Contractor Party, it shall be

liable for a penalty of two

hundred percent (200%) of the

amount of the understatement.əgər Podratçı Tərəfin Dövlətdə bir neçə ofisi

varsa, o, özünün maliyyə hesabatlarını və Mənfəət

Vergisinə dair bəyannamələrini Podratçı Tərəfin

Dövlətdəki baş ofisi ilə işləyən Vergilər(e)77Where the Contractor Party has a number of

offices in the State it shall submit its financial

statements and Profit Tax returns to the branch

or office of the Ministry of Taxes which dealsNazirliyinin filial və ya idarəsinə təqdim edir. Bu

məqsəd üçün Podratçı Tərəfin birləşmiş

mühasibat uçotunun aparıldığı ofis baş ofis kimi

qəbul edilir.(f)12.5with the Contractor Party's main office in the

State. For this purpose the main office shall be

deemed to be the one where the Contractor

Party's consolidated accounting records are

maintained.Vergilər Nazirliyi Podratçı Tərəfə ödənişin həyata

keçirildiyi andan sonra on (10) gün müddətində

Podratçı Tərəfin Mənfəət Vergisini ödədiyini

təsdiq edən rəsmi vergi qəbzləri təqdim edir. Bu

vergi qəbzlərində verginin tarixi, məbləği,

Mənfəət Vergisinin hansı valyuta ilə ödənildiyi və

Dövlətdə bu cür vergi qəbzlərində adətən

göstərilən başqa informasiya olur.İşçi Heyətinin Vergiləri.(f)12.5The Ministry of Taxes will issue to the

Contractor Party official tax receipts evidencing

the payment by the Contractor Party of the

Profit Tax within ten (10) days of payment.

Such tax receipts shall state the date and amount

and other particulars customary in the State for

such receipts and currency in which the Profit

Tax was paid.Employee Taxes.(a)Hər bir Podratçı Tərəfin və onun Ortaq

Şirkətlərinin bütün əməkdaşları bilavasitə

Dövlətdəki

əmək

fəaliyyəti

nəticəsində

qazandıqları gəlirlərindən yalnız Azərbaycanın

fiziki şəxslərin gəlir vergisini ödəməyə cavabdeh

olur, bu şərtlə ki, tətbiq edilə bilən İkiqat

Vergitutmanın Aradan Qaldırılması haqqında hər

hansı Müqaviləyə əməl olunsun.(a)All employees of each Contractor Party and its

Affiliates shall be liable to pay Azerbaijan

personal income tax only on their income earned

as a direct result of their employment in the

State, subject to any applicable Double Tax

Treaty.(b)Hər bir Podratçı Tərəf və onun Ortaq Şirkəti

Dövlətin sosial sığorta fonduna haqq verirlər və

həmin haqlar (o cümlədən pensiya fonduna,

məşğulluq fonduna, sosial sığorta fonduna və

tibbi sığorta fonduna haqlar) ancaq Dövlətin

vətəndaşları olan əməkdaşlara aiddir.(b)Each Contractor Party and its Affiliates shall

make contributions of the State social insurance

and similar payments (including contributions to

the pension fund, the employment fund, the

social insurance fund and the medical insurance

fund) only with respect to employees who are

citizens of the State.7812.6Subpodratçılardan Vergi Alınması.

(a)12.6Təşkilatları Dövlətin hüdudlarından kənarda

yaradılmış

Subpodratçılardan

(“Xarici

Subpodratçılar”) vergilər aşağıdakı qaydada

alınır:Taxation of Sub-contractors.

(a)Sub-contractors which are organized outside the

State (“Foreign Sub-contractors”) shall be

taxed as follows:(i)Belə hesab edilir ki, Karbohidrogen

Fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq Dövlətdə

təsərrüfat fəaliyyəti göstərən Xarici

Subpodratçılar Karbohidrogen Fəaliyyəti

ilə əlaqədar olaraq Dövlətin hüdudları

daxilində gördükləri işlər və ya

göstərdikləri

xidmətlər

müqabilində

alınan ödəniş məbləğlərinin iyirmi faizi

(20%) həcmində vergi qoyulan mənfəət

əldə edirlər və həmin mənfəətin iyirmi

beş faizi (25%) vergi kimi tutulmalıdır ki,

bu vergi də ümumilikdə həmin ödəniş

məbləğlərinin beş faizini (5%) təşkil edir.

Ödəniş məbləğlərini verən hər hansı şəxs

həmin vergini də bu məbləğlərdən tutur

və tutulan vergiləri ödəniş tarixindən

sonra otuz (30) gün müddətində müvafiq

vergi orqanına ödəyir. Bu vergilər həmin

Xarici

Subpodratçının

vergi

məsuliyyətini, habelə onun bəyannamə

təqdim etmək və bütün vergiləri ödəmək

öhdəliklərini tamamilə əhatə edir.(i)Foreign Sub-contractors carrying on

business in the State in connection with

Hydrocarbon Activities shall be deemed

to earn a taxable profit of twenty

percent (20%) of the payments received

in respect of work or services performed

in the State in connection with

Hydrocarbon Activities and shall be

subject to tax on such profit at the rate

of twenty-five percent (25%), resulting

in a total tax of five percent (5%) of

such payments. Any person making

such payments shall withhold such tax

from such payments and shall pay such

withheld taxes to the appropriate taxing

authority within thirty (30) days from

the date of payment. Such taxes shall

fully satisfy such Foreign Subcontractor's tax compliance, filing

obligations and liability for all Taxes.(ii)Heç

bir

Podratçı

Tərəf

öz

Subpodratçılarının hər hansı vergiləri

ödəmə mənbəyində tutmamasına və ya

ödəməməsinə görə və ya həmin

Subpodratçıların Dövlətin qanunlarını hər(ii)Each Contractor Party shall have no

liability or responsibility for any Taxes

which its Sub-contractors do not

withhold or pay or for any other failure

of such Sub-contractors to comply with79hansı şəkildə yerinə yetirməməsinə görə

məsuliyyət daşımır və ya bu barədə

öhdəlik götürmür.

(iii)12.7the laws of the State.Xarici Subpodratçılara bu 12.6(a)

bəndində

göstərilənlərdən

savayı

ödənişlərlə əlaqədar olaraq vergilər tətbiq

olunmur.(iii)No Taxes shall be imposed or withheld

with respect to payments to any Foreign

Sub-contractor other than as provided in

this Article 12.6(a).(b)Göstərilənlərə baxmayaraq, hər hansı Xarici

Subpodratçı İkiqat Vergitutmanın Aradan

Qaldırılması Haqqında tətbiq edilə bilən bu və ya

digər Müqavilənin müddəalarına tabedir.(b)Notwithstanding the foregoing, any Foreign

Sub-contractor will be subject to the provisions

of any applicable Double Tax Treaty.(c)Hər bir Subpodratçı Neft-qaz Əməliyyatları ilə

əlaqədar olaraq istifadə etmək üçün hər hansı

Vergilər ödəmədən maşınlar, avadanlıq, əsas

vəsaitlər, mallar, işlər və xidmətlər idxal və

təkrar ixrac etmək hüququna malikdir.(c)Each Sub-contractor shall be entitled to import

and re-export machinery, equipment, fixed

assets, goods, works, and services for use in

respect of Petroleum Operations free of any

Taxes.Vergi İmtiyazları və Digər Məsələlər.12.7Tax Exemptions and Other Matters.(a)Hər bir Podratçı Tərəf özünün Karbohidrogen

Fəaliyyətləri ilə əlaqədar olaraq bütün vergilərdən

tamamilə azad edilmək hüququna malikdir (əgər

bu Sazişdə başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa).(a)Each Contractor Party shall be entitled to full

and complete exemptions from all Taxes in

respect of its Hydrocarbon Activities (except as

otherwise provided for in this Contract).(b)12.6(a) bəndində nəzərdə tutulan hallar istisna

olmaqla, Dövlətin hüdudlarından kənarda

yaradılmış hər hansı hüquqi şəxsə Podratçı

Tərəfin və ya onun Daimi Nümayəndəliklərinin

verdiyi və o cümlədən aşağıda göstərilən

kateqoriyalı ödənişlərdən Vergilər alınmır və ya

tutulmur:(b)Except as provided by Article 12.6(a), no Taxes

shall be withheld or imposed on payments made

by each Contractor Party or its Permanent

Establishments to any entity organised outside

the State, including the following payments:80(i)mənfəətin hər hansı köçürülməsindən və

ya güman edilən, yaxud faktiki bölgüdən;(i)any remittance of profit or deemed or

actual distribution; and(ii)hər hansı borca aid hər hansı faizlərdən,

haqlardan və rüsumlardan;(ii)any interest, fees and charges in respect

of any debt; and(iii)hər hansı royaltilərdən;(iii)any royalties; and(iv)hər hansı icarə ödənişlərindən;(iv)any lease payments; and(v)hər hansı idarəetmə qonorarlarından; və(v)any management fees; and(vi)texniki xidmətlər müqabilində edilən hər

hansı ödənişlərdən.(vi)any technical service fees.(c)Hər bir Podratçı Tərəf (i) ona təchiz edilən və ya

onun təchiz etdiyi bütün mallar, işlər və xidmətlər

üçün, (ii) Karbohidrogenlərinin ixracı üçün və

(iii) aldığı malların, işlərin və xidmətlərin idxalı

üçün Əlavə Dəyər Vergisindən (ƏDV) (sıfır faiz

(0%) dərəcə ilə) azad edilir. Üstəlik, hər Podratçı

Tərəfə mallar, işlər və xidmətlər təchiz edən

təchizatçılardan hər biri həmin təchizatları Əlavə

Dəyər Vergisindən (ƏDV) (sıfır faiz (0%) dərəcə

ilə) azad hesab edir.(c)Each Contractor Party shall be exempt

with credit (zero percent (0%) rate)

from VAT on all (i) goods, works, and

services supplied to or by it, (ii) its

exports of Petroleum, and (iii) imports

of goods, works and services acquired

by it. In addition, every supplier of

goods, works and services to each

Contractor Party shall treat those

supplies for VAT purposes as being

exempt with credit (zero percent (0%)

rate).(d)Vergilər Nazirliyi və ya digər müvafiq vergi

yaxud gömrük orqanı hər Podratçı Tərəfə və onun

Subpodratçılarına bu Sazişdə nəzərdə tutulduğu

kimi, ƏDV-dən azadolunma və/yaxud ƏDV-nin

sıfır faiz (0%) dərəcəsi ilə tutulması rejimini

təsdiq edən şəhadətnamələri Podratçı Tərəfin bu

cür

şəhadətnamə

verilməsi

haqqındakı(d)The Ministry of Taxes or other

appropriate tax or customs authority

shall provide each Contractor Party and

its Sub-contractors with certificates

confirming the exemptions and/or VAT

zero percent (0%) rate as provided in

this Contract within thirty (30) days of81sorğusundan sonra otuz (30) gün müddətində

təqdim edir.the Contractor Party requesting such

certificate.82MADDƏ 13

KARBOHİDROGENLƏRİN DƏYƏRİNİN MÜƏYYƏN

EDİLMƏSİ

13.1Xam Neftin Qiymətləndirilməsi.

(a)ARTICLE 13

VALUATION OF PETROLEUM13.1Məsrəflərin ödənilməsi, Mənfəət Karbohidrogenlərinin bölüşdürülməsi və bu Sazişdə xüsusi

nəzərdə tutulan digər məqsədlər üçün Xam neftin

dəyəri hər hansı Təqvim Rübündə xalis ixrac

dəyəri olmaqla aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:

(i)Valuation of Crude Oil.

(a)Təqvim Rübü ərzində (yük qaiməsinin

tarixinə uyğun olaraq) hər hansı Tərəf

Kontrakt Sahəsindən çıxarılan Xam Nefti

(yaxud Kontrakt Sahəsindən çıxarılan Xam

Neft əvəzinə mübadilə və ya “svop”

sazişləri nəticəsində əldə edilmiş digər Xam

Nefti) Satış Məntəqəsində kommersiya

cəhətdən müstəqil əqdlərə əsasən satırsa,

Çatdırılma Məntəqəsində Xam Neftin

dəyərini (“Xalis İxrac Dəyərini”) təyin

etmək üçün Xam Neftin Satış Məntəqəsinə

nəql olunmasına Tərəflərin çəkdiyi xərcləri,

o cümlədən, boru kəməri tariflərini, tranzit

rüsumlarını,

sığortaları,

nəqliyyat

vasitələrinin gecikmə haqlarını, qarışdırma

nəticəsində baş verən keyfiyyət və/və ya

kəmiyyət itkiləri, terminallardan istifadə

haqqını, tankerlərin fraxt edilməsini və boru

kəməri üçün vergiləri nəzərə almaqla, Satış

Məntəqəsində bütün bu cür satışlar zamanı

əldə olunan bir vahid üçün orta xüsusi satış

qiyməti (komisyon və broker haqqı

çıxıldıqdan sonra); bu şərtlə ki, bütünThe valuation of Crude Oil for purposes of Cost

Recovery, sharing of Profit Petroleum and as

otherwise specifically provided in this Contract

in any Calendar Quarter shall be the net back

value calculated as follows:

(i)83where there have been export sales of

Crude Oil from the Contract Area (or

such other Crude Oil obtained through

exchanges or swap agreements which is

exchanged or swapped for Crude Oil

from the Contract Area) by any Party in

arm’s length transactions during the

Calendar Quarter (as per bill of lading

date), the weighted average per unit

price realised in all such sales (after

deducting

commissions

and

brokerages), at the Point of Sale,

adjusted for costs incurred by the

Parties of transporting the Crude Oil to

the Point of Sale, including pipeline

tariffs,

transit

fees,

insurances,

demurrage charges, quality and/or

quantity losses by blending, terminal

fees, tanker costs and pipeline taxes to

arrive at a value of the Crude Oil at the

Delivery Point (“Net Back Value”);

provided that the total volume of such

arm’s length sales made by all PartiesTərəflərin kommersiya cəhətdən müstəqil

əqdlər əsasında satışlarının ümumi həcmi

Təqvim Rübü ərzində bütün Tərəflərin

Satışlarının hamısının ümumi həcminin otuz

üç tam üçdə bir faizindən (33 1/3%) çox

olsun; və ya

(ii)exceeds thirty-three and one-third

percent (33 1/3%) of the total volume of

all sales made by all Parties during the

Calendar Quarter; orəgər kommersiya cəhətdən müstəqil

satışların

ümumi

həcmi

yuxarıdakı

13.1(a)(i) bəndində göstərilmiş faizdən artıq

deyildirsə - (A) kommersiya cəhətdən

müstəqil əqdlər (yuxarıdakı 13.1(a)(i)

bəndinə əsasən müəyyən edilmiş əqdlər)

daxilində satılmış Xam Neftin orta xüsusi

qiyməti üzrə və (B) kommersiya cəhətdən

asılı əqdlər əsasında satılmış Xam Neftin

Təqvim Rübü ərzində “Platts Oylqram”

nəşrində bu cür Xam Neft üçün göstərilən

orta xüsusi qiymət üzrə; lakin nəşrdə bu

qiymət göstərilmədikdə Xam neftin Tərəflər

arasında razılaşdırılmış üç (3) nümunə növü

üçün Təqvim Rübündə “Platts Oylqram”da

dərc edilmiş xüsusi “FOB” qiymətlərinin

orta kəmiyyəti götürülür; yuxarıdakı (i)

bəndində göstərildiyi kimi, Xam Neftin

Xalis İxrac Dəyərini əldə etmək üçün Xam

Neftin keyfiyyətini, növünü, həcmini, Satış

Məntəqəsinə nəql edilməsinə çəkilən

xərcləri nəzərə almaqla. Əgər bu 13.1(a)(ii)

bəndinə əsasən arayış üçün zəruri olduğu

dövrdə “Platts Oylqram”ın nəşrinə son

qoyulmuşdursa və ya bu nəşrin dərci tələb

olunan dövrün on beş (15) günlüyünə

dayandırılmışdırsa, lazımi rəqəmlər Neftqaz sənayesində beynəlxalq nüfuzu olan(ii)84where the total volume of arm’s length

sales does not exceed the percentage of

sales referred to in Article 13.1(a)(i)

above, the weighted average per unit price

of: (A) Crude Oil sold in arm’s length

sales (determined as provided in Article

13.1(a)(i) above) and (B) Crude Oil sold in

non-arm’s length sales at the average price

quoted for such Crude Oil in Platts

Oilgram during the Calendar Quarter, but

if no such price is quoted then the average

of per unit FOB price quotations for three

(3) representative crude oils to be agreed

by the Parties, as published in Platts

Oilgram in the Calendar Quarter, adjusted

for quality, grade, quantity, costs of

transporting the Crude Oil to the Point of

Sale as provided in (i) above, to arrive at a

Net Back Value of the Crude Oil. In the

event that Platts Oilgram ceases to be

published or is not published for fifteen

(15) days in the period required for its use

in this Article 13.1(a)(ii) then the required

data shall be taken from an available

alternative publication internationally

recognised by the Petroleum industry. If

the Parties cannot agree the three (3)

representative crude oils within sixty (60)münasib alternativ nəşrdən götürülür. Əgər

Tərəflər Təqvim Rübü başa çatdıqdan sonra

altmış (60) gün ərzində Xam Neftin üç (3)

nümunə növü barəsində və ya hər hansı

alternativ nəşrlər barəsində razılığa gələ

bilməsələr, aşağıdakı 13.1(b) bəndinin

müddəalarına əsasən bu məsələyə dair qəti

qərarı beynəlxalq nüfuza malik olan ekspert

qəbul edir; və ya

(iii)(b)days after the end of the Calendar Quarter

or fail to agree on any alternative

publication the matter shall be referred for

final decision to an internationally

recognised expert in accordance with the

provisions of Article 13.1(b) below; orhər hansı Təqvim Rübü ərzində çıxarılan

Xam Neftin ixrac satışları bir neçə ixrac

marşrutu vasitəsilə həyata keçirilirsə,

həmin Təqvim Rübü üzrə Xam Neftin

dəyəri bütün ixrac marşrutları üçün Xalis

İxrac Dəyərinin orta xüsusi qiyməti kimi

müəyyən edilməlidir və bu, həmin Xalis

İxrac Dəyərinin müəyyənləşdirilməsi

üçün istifadə olunan müvafiq satış

həcmlərinə əsaslanmalıdır.(iii)Müvafiq Təqvim Rübü qurtardıqdan sonra otuz

(30) gündən gec olmayaraq bütün Tərəflər Xam

Neftin müvafiq Təqvim Rübündə kommersiya

cəhətdən müstəqil satışlarının hamısında satış

həcmlərini, tarixlərini, qiymətlərini və Satış

Məntəqəsini Əməliyyat Şirkətinə bildirirlər və

Podratçı təmin edir ki, Əməliyyat Şirkəti həmin

Təqvim Rübü bitdikdən sonra altmış (60) gün

müddətində

yuxarıdakı

13.1(a)

bəndində

göstərilmiş müddəalara əməl edilməsi məqsədilə

Xam Neftin müəyyən edilmiş dəyəri haqqında

SOCAR-a bildiriş versin; həmin bildirişdə

kommersiya cəhətdən müstəqil olan bütün əqdlər

üçün satış həcmləri, tarixləri, qiymətləri və Satış(b)85where export sales of Crude Oil during

any Calendar Quarter are conducted

through several export routes, the value

of Crude Oil for such Calendar Quarter

shall be determined as the weighted

average of Net Back Values for all

export routes based on the respective

sales

volumes

used

for

the

determination of such Net Back Values.Within thirty (30) days after the end of the

relevant Calendar Quarter, all Parties shall

notify the Operating Company of the volumes,

dates, prices and Point of Sale for all arm’s

length sales of Crude Oil during such Calendar

Quarter, and within sixty (60) days after the end

of such Calendar Quarter Contractor shall

procure that the Operating Company notifies

SOCAR of valuations of Crude Oil for the

purposes of Article 13.1(a) above, which notice

shall specify volumes, dates, prices, and Points

of Sale for all arm’s length sales. If SOCAR

does not accept any valuation notified by the

Operating Company as determined pursuant toMəntəqəsi göstərilir. Əgər SOCAR Əməliyyat

Şirkətinin elan etdiyi (13.1(a) bəndinə əsasən

müəyyənləşdirilmiş) dəyərlə razılaşmırsa və Xam

Neftin dəyərinin müəyyən edilməsi haqqında

SOCAR-ın Podratçıdan məlumat aldığı tarixdən

altmış (60) gün keçənədək SOCAR ilə Podratçı

Xam Neftin dəyəri barəsində razılığa gələ

bilmirlərsə, SOCAR həmin dəyərin 14-cü

Əlavənin 1-ci hissəsinə əsasən təyin olunan,

beynəlxalq miqyasda tanınmış ekspert tərəfindən

müəyyən edilməsini xahiş edə bilər. SOCAR ilə

Podratçı yuxarıda qeyd edilən altmış (60) günlük

müddət ərzində Xam Neftin dəyəri barəsində

razılığa gələrlərsə, və ya həmin dəyərin 14-cü

Əlavənin 1-ci hissəsinə uyğun olaraq ekspert

tərəfindən müəyyən edilməsindən sonra, Podratçı

təmin edir ki, Əməliyyat Şirkəti belə razılığın və ya

ekspert qərarının tarixindən otuz (30) gün ərzində

müvafiq Təqvim Rübü üçün Xalis İxrac Dəyərində

tələb olunan hər hansı düzəlişi etsin. Podratçının

müəyyən Təqvim Rübü üzrə Xam Neftin dəyərinin

müəyyən edilməsi haqqında bildirişini aldıqdan

sonra iyirmi dörd (24) ay ərzində (və ya SOCAR

ilə Podratçı arasında vaxtaşırı olaraq qarşılıqlı

razılaşdırılan daha uzun müddət ərzində) SOCAR

14-cü Əlavənin 1-ci hissəsinə uyğun olaraq ekspert

təyin etmirsə, Podratçının həmin Təqvim Rübü

üçün müəyyən etdiyi Xam neftin Xalis İxrac

Dəyəri son və qəti sayılır.Article 13.1(a) and SOCAR and Contractor

cannot reach agreement on the value of Crude

Oil within sixty (60) days of receipt of notice by

SOCAR of Contractor’s valuation of Crude Oil,

SOCAR may request that such determination

shall be made by an internationally recognised

expert appointed in accordance with Part 1 of

Appendix 14. If SOCAR and Contractor reach

agreement on the value of Crude Oil within the

period of sixty (60) days mentioned above or

following the determination of such value by an

expert pursuant to Part 1 of Appendix 14,

Contractor shall procure that the Operating

Company makes any adjustment to such

applicable Net Back Value for the relevant

Calendar Quarter within thirty (30) days after

the date of such agreement or determination. If

SOCAR has not appointed an expert, in

accordance with Part 1 of Appendix 14, within

the period of twenty-four (24) months (or such

longer period as SOCAR and Contractor may

mutually agree from time to time) after receipt

of notice by SOCAR of Contractor’s valuation

of Crude Oil for a particular Calendar Quarter,

the Net Back Value of Crude Oil determined by

Contractor for that Calendar Quarter shall be

final and binding.Hesablaşmalar və ödənişlər aparmaq məqsədilə

cari Təqvim Rübü üçün Xam Neftin Xalis İxrac

Dəyərini müəyyən etməzdən əvvəl müvəqqəti

olaraq, yəni həmin dövrdə tətbiq edilə bilən Xalis

İxrac Dəyəri barədə razılıq əldə edilənədək və yaPending the agreement or expert’s determination

of the Net Back Value of Crude Oil for a given

Calendar Quarter, the Net Back Value of Crude

Oil determined by Contractor for that Calendar

Quarter shall be provisionally applied to make86ekpert qərarı verilənədək, Xam Neftin həmin

Təqvim Rübü üçün Podratçı tərəfindən müəyyən

olunmuş Xalis İxrac Dəyərindən istifadə edilir.

Müvəqqəti hesablaşmalarda və ödənişlərdə

düzəlişlər etmək lazım gəldikdə, belə düzəlişlər

tətbiq oluna bilən belə Xalis İxrac Dəyəri

razılaşdırıldıqdan, yaxud bu 13.1(b) bəndinə və ya

14-cü Əlavəyə əsasən müəyyən edildikdən sonra

otuz (30) gün ərzində həyata keçiriləcək.calculation and payment until the applicable Net

Back Value for that period is finally determined.

Any adjustment to such provisional calculation

and payment, if necessary, will be made within

thirty (30) days after such applicable Net Back

Value is agreed or finally determined pursuant

to this Article 13.1(b) or Appendix 14.(c)Nəqletmə İtkiləri (Podratçının götürdüyü hər

hansı sığorta hesabına Podratçıya əvəzi ödənilmiş

itkilərdənPodratçının

boru

kəməri

sahiblərindənya

operatorlarından

kompensasiyasını aldığı itkilərdən başqa) Ümumi

Hasilat Həcmindən çıxılır. Podratçının Nəqletmə

İtkilərindən sığortalanmaq üçün verdiyi sığorta

xərcləri Ödənilən Məsrəflər deyildir. Belə itkilərə

görə verilən sığorta kompensasiyalarının heç biri

Məsrəflərin Ödənilməsi hesabına daxil edilmir.

Podratçı Nəqletmə itkilərinin 20.1 bəndinə əsasən

sığorta edilməsi üçün cavabdehdir.(c)Transit Losses (other than losses for which

Contractor has been reimbursed from any

insurance taken out by Contractor and losses for

which Contractor has been reimbursed from

pipeline owners or operators) shall be deducted

from Total Production. Insurance premiums

paid by Contractor for insurance taken out by

Contractor covering Transit Losses shall not be

Cost

Recoverable.

Any

insurance

reimbursements for such losses shall not be

credited to Cost Recovery. Contractor shall be

responsible for the insurance of Transit Losses,

pursuant to Article 20.1.(d)13.1(a) və 13.1(b) bəndlərinə əsasən və 13.1(c)

bəndinə münasibətdə Xam Neftin tətbiq oluna

bilən Xalis İxrac Dəyəri müəyyən olunarkən

aşağıdakılar tətbiq edilir:(d)In determining the applicable Net Back Value of

Crude Oil pursuant to Articles 13.1(a) and

13.1(b) and in respect of Article 13.1(c) the

following shall apply:(i)bu 13.1 bəndinin “satışlara” aid

müddəaları ayrıca bir satışa da eyni

dərəcədə aiddir və müvafiq surətdə təfsir

olunur; və(i)provisions in this Article 13.1 dealing

with “sales” shall equally apply to a

single sale and shall be interpreted

accordingly; and(ii)Satış Məntəqəsində Xam Neft üzərində(ii)the point in time at which title in Crude87mülkiyyət hüququnun Tərəfdən alıcıya

keçdiyi an satış anı hesab olunur; vəOil transfers at the Point of Sale from a

Party to the buyer shall be deemed to be

the time of sale; and(iii)“Satış Məntəqəsi” elə bir coğrafi nöqtə

və ya nöqtələrdir ki, satışın hansı şərtlərlə

– FOB, CIF, CFR şərtləri ilə, yaxud

beynəlxalq neft sənayesində hamılıqla

qəbul edilmiş hər hansı başqa şərtlərlə

aparılmasından asılı olmayaraq, orada

Xam Neft üzərində mülkiyyət hüququ

satıcıdan alıcıya keçir. Mümkün satış

məntəqələrinin nümunələri sırasına ixrac

nəqletmə

sistemlərinin

son

məntəqəsindəki terminalın çıxış flansında

qoyulmuş buraxılış sayğacı, neftayırma

zavodundakı giriş sayğacı və ya

tankerdəki giriş flansı daxildir; və(iii)“Point of Sale” shall mean the

geographical location or locations

where title to Crude Oil passes from a

seller to a buyer, whether such sale is

FOB, CIF, CFR or made in any other

manner generally recognised by the

international

Petroleum

industry.

Examples of possible Points of Sale

include the sales meter at the outlet of

the terminal at the terminus of export

transportation systems, the inlet meter at

a refinery, or the inlet flange to a tanker;

and(iv)“Nəqletmə İtkiləri” dedikdə, Çatdırılma

Məntəqəsindən

ixrac

nəqletmə

sistemlərinin (həmçinin müvafiq hallarda

Xam neftin Qara dəniz ərazisindən

çıxarılıb nəql olunması üçün istifadə

edilən hər hansı boru kəməri daxil

olmaqla) son məntəqəsinə Xam Neftin

vurulması gedişində əmələ gələn və boru

kəmərlərində beynəlxalq təcrübədə qəbul

edilmiş normal itki hədlərindən, yəni sıfır

tam onda bir faizdən (0,1%) artıq olan

itkilər nəzərdə tutulur; və(iv)“Transit Losses” shall mean losses

incurred during the pipeline transport of

Crude Oil from the Delivery Point to the

terminus of the export transportation

systems (including, if applicable, any

pipeline utilised for transshipment of the

Crude Oil to exit the Black Sea area) in

excess of the normal international

pipeline loss allowance of one-tenth of

one percent (0.1%); and(v)“kommersiya cəhətdən müstəqil satış”

– əqd bağlamaq istəyən Ortaq Şirkət

olmayan alıcı və satıcı arasında Sərbəst(v)an “arm’s length sale” is a sale or

exchange of Petroleum between a

willing and non-Affiliated buyer and88dönərli valyuta müqabilində beynəlxalq

bazarda Karbohidrogenlər satışı və ya

mübadiləsi deməkdir, həm də bu zaman

barter əqdlərini nəzərdə tutan satışlar,

hökumətlərarası

satışlar,

habelə

beynəlxalq bazarda Karbohidrogenlər

satışında qüvvədə olan adi iqtisadi

stimullarla deyil, tamamilə və ya qismən

digər mülahizələrlə şərtləndirilən başqa

əqdlər istisna edilir.

13.2Həcmlərin Ölçülməsi.seller on the international market in

exchange for payment in Foreign

Exchange, excluding a sale involving

barter, sales from government to

government and other transactions

motivated in whole or in part by

considerations other than the usual

economic incentives involved in

Petroleum sales on the international

market.

13.2Measurement.(a)Podratçının hasil etdiyi Karbohidrogenlərin həcmi

və keyfiyyəti Neft-qaz Sənayesində Qəbul

Edilmiş Beynəlxalq Müsbət Praktikaya uyğun

olaraq uyğun üsullar və cihazlar ilə ölçülür və

Ölçmə Qaydasına uyğun olaraq Tərəflərin

nəzarəti altında saxlanılır.(a)The volume and quality of Petroleum produced

by Contractor shall be measured by methods and

appliances

in accordance

with Good

International Petroleum Industry Practice, and

shall be monitored by the Parties in accordance

with the Measurement Procedure.(b)Podratçı Ölçmə Qaydasının müddəalarına uyğun

olaraq Karbohidrogenlərin həcmini ölçmək və

keyfiyyətini müəyyən etmək üçün istifadə olunan

cihazları yoxladığı və kalibrlədiyi haqda SOCARa qabaqcadan məlumat verir. SOCAR-ın

yoxlamada və kalibrləmədə müşahidə aparmaq

üçün öz xərci və öz riski hesabına öz

mütəxəssislərini göndərməyə ixtiyarı vardır.(b)Contractor shall give prior notice to SOCAR of

any testing and calibration by Contractor of the

appliances used in the measurement and

determination of quality of Petroleum pursuant

to the Measurement Procedure. SOCAR, at its

cost and risk, shall be entitled to have witnesses

participate at such testing and calibration.(c)Ölçmə metodu və ya ölçmə üçün istifadə edilmiş

cihazlar hasilatı artıq və ya əskik göstərdikdə,

əgər başqa hal sübut edilməyibsə, belə hesab

edilir ki, (Tərəflər arasında başqa cür

razılaşdırılmadığı təqdirdə) bu cür xəta ölçmə

cihazlarının sonuncu kalibrləmə tarixindən həmin(c)Where the method of measurement, or the

appliances used therefor, have caused an

overstatement or understatement of production,

the error shall (unless otherwise agreed by the

Parties) be presumed to have existed since the

date that is the midpoint between the date of the89xətanın aşkar edildiyi tarixədək olan müddətin

ortasındakı tarixdə baş vermişdir; bu halda xətaya

yol verilən dövr üçün orta dəyər üzrə zəruri

düzəlişlər edilir və ya müvafiq müddət ərzində

məhsulun lazımi həcmində natura şəklində

çatdırılmasını nizamlamaq üçün tədbirlər görülür.

(d)last calibration of the measurement devices and

the date that such error was discovered, unless

otherwise proved, and an appropriate adjustment

shall be made to the average value for the period

of the error, or by an adjustment in deliveries in

kind over an equivalent period.Kontrakt Sahəsindən çıxarılan və Podratçının 11.1

bəndinə uyğun olaraq istifadə etmədiyi

Karbohidrogenlər 13.2(a) bəndinə uyğun olaraq

ölçülür.(d)90Petroleum produced from the Contract Area and

not used by Contractor pursuant to Article 11.1

shall be measured in accordance with Article

13.2(a).MADDƏ 14

ƏMLAKA SAHİBLİK, ONUN İSTİFADƏSİ VƏ LƏĞV

EDİLMƏSİ

14.1Əmlaka Sahiblik və Ondan İstifadə.ARTICLE 14

OWNERSHIP, USE AND ABANDONMENT OF ASSETS14.1Neft-qaz Əməliyyatlarının aparılması üçün nəzərdə

tutulan əsas vəsaitlərin və daşınar əmlakın aşağıdakı

kateqoriyalarına mülkiyyət hüququ SOCAR-a aşağıda

göstərilən qaydada keçir:Ownership and Use.

Title to the following categories of fixed and moveable

assets for use in Petroleum Operations shall pass to

SOCAR in accordance with the following:(a)Dövlətdə Podratçının Neft-qaz Əməliyyatları

üçün satın aldığı istənilən torpaq sahəsi alındığı

andan etibarən SOCAR-ın mülkiyyəti olur;(a)Any land purchased by Contractor in the State

for Petroleum Operations shall become the

property of SOCAR as soon as it is purchased.(b)Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixində və bütün

Müddət ərzində Neft-qaz Əməliyyatlarının həyata

keçirilməsində Podratçının istifadə etdiyi və

dəyəri

Neft-qaz

Əməliyyatlarına

Çəkilən

Məsrəflərə aid edilən əsas vəsaitlərin və daşınar

əmlak üzərində mülkiyyət hüququ (Müddət

ərzində mövcud olmasından yaxud Podratçı

tərəfindən yeni əldə edilməsindən asılı

olmayaraq) SOCAR-a keçir.(b)As of the Amendment Effective Date and

throughout the Term, fixed and moveable assets

employed by Contractor in the performance of

Petroleum Operations and the cost of which is

claimed as Petroleum Costs, whether already

existing or newly acquired by Contractor during

the Term, shall be the property of SOCAR.(c)Neft-qaz Əməliyyatlarının məqsədləri üçün,

Podratçının ixtiyarı var ki, bu məqsədlə alınmış

bütün torpaq sahələrindən, bütün əsas vəsaitlərdən

və daşınar əmlakdan heç bir əlavə xərc olmadan

bütün Müddət ərzində tam və müstəsna hüquqla

istifadə etsin və yararlansın.(c)For the purposes of Petroleum Operations,

Contractor is entitled to, at no additional cost,

the full and exclusive use and enjoyment of all

land and fixed and movable assets that it

acquired for such purpose hereunder throughout

the Term.(d)İstənilən əsas vəsaitə münasibətdə, Podratçı 30.5

bəndinə uyğun surətdə qismən imtina edilməsinə

dair razılaşma əldə edildiyində, həmin əsas vəsaiti(d)With respect to any fixed asset Contractor shall,

upon agreement of partial relinquishment

pursuant to Article 30.5, give notice of91Podratçının istifadə etmək niyyətində olmadığı və

tərk edilməsi nəzərdə tutulan sahəyə atmaq və ya

onu Kontrakt Sahəsində hər hansı başqa yerə

köçürmək niyyətində olduğunu bildirir. 14.1(f)

bəndinin müddəalarına əməl edilməsi şərtilə

SOCAR bu bildirişin alındığı andan etibarən

altmış (60) gün ərzində həmin əsas vəsaitlər

üzərində sahibliyi və nəzarəti öz öhdəsinə

götürməyi qərara ala bilər.abandonment of such assets in the area to be

relinquished which Contractor does not intend

to use or relocate elsewhere in the Contract

Area. Subject to Article 14.1(f), SOCAR may,

within sixty (60) days of receipt of such notice,

elect to assume possession and custody of such

fixed assets.(e)Müddət ərzində SOCAR və Podratçı Neft-qaz

Əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prosesində

Podratçının topladığı və hazırladığı məlumatın və

başqa informasiyanın birgə sahibləridir . Bu

Sazişin qüvvəsinə xitam verildikdən sonra həmin

məlumatın və informasiyanın hamısının üzərində

mülkiyyət hüququ SOCAR-a keçir. Hər bir

Podratçı Tərəf göstərilən məlumatdan və

informasiyadan Dövlətdə Karbohidrogenlərlə bağlı

digər fəaliyyət növləri ilə əlaqədar olaraq sonralar

da istifadə etmək hüququna malikdir. Müddət

ərzində Podratçı bu Sazişin 27.2 bəndində

göstərilmiş prinsiplərə uyğun surətdə həmin

məlumatı və informasiyanı mübadilə etmək

hüququna malikdir.(e)Data and other information collected and

generated by Contractor in the course of

Petroleum Operations shall, during the Term, be

jointly owned by SOCAR and Contractor.

Following the termination of this Contract

ownership of all such data and information shall

revert to SOCAR. Thereafter, each Contractor

Party shall be entitled to continue to use such

data and information in relation to its other

Petroleum related activities in the State.

Contractor shall be entitled to trade such data

and information in accordance with the

principles set out in Article 27.2 of this Contract

during the Term.(f)İcarəyə götürülmüş avadanlıq üzərində mülkiyyət

hüququ, bu Sazişin 14.3 bəndində ayrıca

göstərilmiş hallar istisna olmaqla, Sazişin

qüvvəsinə xitam verildikdən sonra SOCAR-a

keçmir və belə halda Podratçı adı çəkilən

avadanlığı ixrac etmək hüququna malikdir.(f)Except as otherwise provided in Article 14.3 of

this Contract, ownership of leased equipment

shall not transfer to SOCAR at the end of this

Contract, and Contractor shall at such time be

free to export such equipment.9214.2Əmlakın Ləğv Edilməsi.

(a)14.2Əsas Obyektlərin ləğv edilməsi (bu 14.2 bəndində

istifadə edildiyi kimi: (i) “Əsas Obyektlər”

dedikdə Neft-qaz Əməliyyatlarının aparılması

üçün mühüm olan və xərcləri Neft-qaz

Əməliyyatları

Hesabına

aid

edilən

iri

konstruksiyalar və qurğular, o cümlədən

platformalar, yığım vasitələri, quyular, boru

kəmərləri, dayaq blokları, nasos stansiyaları və

terminallar nəzərdə tutulur; (ii) “ləğvetmə” - hər

hansı Əsas Obyektlərin və ya onların hər hansı

hissəsinin istismardan çıxarılması, demontajı,

sökülməsi, çıxarılması və/ və ya barəsində

sərəncam verilməsi, o cümlədən yuxarıdakılarla

bağlı olaraq və ya onları nəzərə alaraq həyata

keçirilən hər hansı əməliyyatlar (o cümlədən

istismardan

çıxarma

əməliyyatlarının

başlanmasını gözləyərkən uzun müddətə təchiz

olunan malların planlaşdırılması, alınması və

Əsas Obyektlərin texniki xidməti) və bunlarla

yanaşı bu Saziş çərçivəsində tələb oluna biləcək

sahənin zəruri bərpası işləri deməkdir; və “ləğv

etmək” sözü və ya bundan törəyən hər hansı

sözlər müvafiq qaydada təfsir olunur) Tərəflər

tərəfindən Neft-qaz Sənayesində Qəbul Edilmiş

Beynəlxalq Müsbət Praktikaya uyğun olaraq və

14.2 bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada yerinə

yetirilir və həyata keçirilir.Abandonment.

(a)Bütün Əsas Obyektlərin ləğv edilməsini

maliyyələşdirmək məqsədi ilə Tərəflər SOCAR

və Podratçı arasında razılaşdırılan yaxşı nüfuza

malik beynəlxalq banklarda Dollarla bir yaxud

daha çox sayda məqsədli hesab açırlar, o şərtlə ki,Abandonment of Major Facilities (as used in

this Article 14.2: (i) “Major Facilities” refer to

large structures and facilities essential to the

conduct of Petroleum Operations and the costs

of which are charged to the Petroleum

Operations Account, including platforms,

gathering facilities, wells, pipelines, jackets,

pumping stations and terminals; and (ii)

“abandonment”

shall

mean

the

decommissioning, dismantling, demolition,

removal and/or disposal of any Major Facilities

or any part of them including any operations

carried out in connection with or in

contemplation of the foregoing (including

planning, acquiring long-lead items and

maintenance of the Major Facilities pending

commencement of decommissioning operations)

together with any necessary site reinstatement

all as may be required under this Contract, and

the word “abandon” and any derivative thereof

shall be construed accordingly) shall be

performed and conducted by the Parties in

accordance with Good International Petroleum

Industry Practice and as provided in this Article

14.2.In order to finance abandonment of all Major

Facilities, the Parties shall open one or more

escrow accounts denominated in Dollars at

international banks of good repute to be agreed

between SOCAR and Contractor, provided that93bu cür banklar minimum maliyyə meyarlarına

cavab versin, yəni “Standard & Poor’s

Corporation” tərəfindən müəyyənləşdirilmiş

“AA-” səviyyəli və ya “Moody’s Investor

Services Inc.” tərəfindən müəyyən edilmiş “Aa3”

səviyyəli uzunmüddətli kredit reytinqinə malik

olsun. Bu cür hesab(lar) “Ləğvetmə İşləri

Fondu” adlanır və əsas dəyəri qorumaq üçün

SOCAR və Podratçı tərəfindən razılaşdırılmış

qaydalara əsasən birgə açılır və idarə edilir.

Tərəflər Düzəlişin Qüvvəyəminə Tarixindən

etibarən iyirmi dörd (24) ay ərzində Ləğvetmə

İşləri Fondu açır və onun birgə idarə edilməsi ilə

bağlı qaydaları müəyyən edir. Məqsədli hesabın

strukturu və Ləğvetmə İşləri Fondunun

vəsaitlərinin idarə edilməsi və investisiyası

şərtləri Ləğvetmə İşləri Fondu üzrə hər hansı əqd

və ya əməliyyat üçün tələb olunan SOCAR-ın və

Podratçının

müvafiq

səlahiyyətli

nümayəndələrinin (hər tərəfdən bir nəfər) birgə

imzasına olan tələb daxil olmaqla SOCAR ilə

Podratçı arasında qarşılıqlı surətdə razılaşdırılır.

Ləğvetmə İşləri Fonduna (və ya vəziyyətdən asılı

olaraq Podratçının Ləğvetmə İşləri Hesabına)

ayrılmış bütün vəsaitlər Əməliyyat Məsrəfləri

kimi ödənilməlidir. Ləğvetmə İşləri Fondu (və ya

vəziyyətdən asılı olaraq Podratçının Ləğvetmə

İşləri Hesabı) heç bir halda Qüvvəyəminmə

Tarixindən Müddətin sonunadək və ya bu Sazişin

xitam tarixinədək (hansının daha tez baş

verməsindən asılı olaraq) xərclənmiş bütün Əsaslı

Məsrəflərin on faizindən (10%) artıq olmamalıdır.

(b)such banks meet the minimum financial criteria

of having a long term credit rating of at least

“AA-”, as determined by Standard & Poor’s

Corporation or at least “Aa3”, as determined by

Moody’s Investor Services Inc. Such account(s)

shall be known as the “Abandonment Fund”

and shall be opened and administered jointly

under agreed rules by SOCAR and Contractor

for the protection of principal value. The Parties

shall open the Abandonment Fund and agree the

rules of its joint administration within twenty

four (24) months of the Amendment Effective

Date. The structure of the escrow account and

the terms for the administration and investment

of the Abandonment Fund monies shall be

mutually agreed between SOCAR and

Contractor including the requirement of joint

signature of the duly authorized SOCAR and

Contractor representatives (one from each side)

to be required for any transaction or operation

on the Abandonment Fund. All monies allocated

to the Abandonment Fund (or the Contractor

Abandonment Account, as the case may be)

shall be recoverable as Operating Costs. In no

event shall the Abandonment Fund (or the

Contractor Abandonment Account, as the case

may be) exceed ten percent (10%) of all Capital

Costs expended from the Effective Date to the

end of the Term or the date of termination of

this Contract, whichever is earlier.İstifadə Olunmayıb.(b)94Not Used.(c)Podratçı (i) 1 yanvar 2028-ci il tarixində və ya (ii)

gündəlik hasilat debitinin iki (2) illik müddətdə

gündəlik orta xüsusi həcminin üç yüz iyirmi min

(320.000) bareldən az olduğu qeydə alınmış ildən

sonra gələn növbəti ilin 1 iyul tarixində (hansının

daha tez baş verməsindən asılı olaraq) başlayan

Təqvim Rübündən etibarən vəsaitləri rüblük

əsasda (hər bir müvafiq Təqvim Rübü üzrə

Təqvim Rübünün başlanmasından etibarən 30

gündən gec olmayaraq) aşağıdakı düstura uyğun

olaraq Ləğvetmə İşləri Fonduna (“Ləğvetmə

İşlərinin Maliyyələşdirilməsi Tarixi”) köçürür:(c)Contractor shall, from the Calendar Quarter

commencing on the earlier of (i) 1 January

2028, or (ii) 1 July in the year following the year

in which the two (2) year weighted average

daily production rate is less than three hundred

and twenty thousand (320,000) Barrels per day,

transfer funds on a Calendar Quarter basis (for

each relevant Calendar Quarter, no later than

thirty (30) days following the start of that

Calendar Quarter) to the Abandonment Fund

(the “Abandonment Funding Date”) according

to the following formula:QAT = ((COA/ARES) x PARES) – CAFQAT = ((COA/ARES) X PARES) - CAFburada:where:QAT müvafiq Təqvim Rübü ilə bağlı Ləğvetmə

İşləri Fonduna köçürülməli olan vəsaitlərin

məbləğidir;QAT is the amount of funds to be transferred to

the Abandonment Fund in respect of the

relevant Calendar Quarter.COA Ləğvetmə İşlərinin ən son razılaşdırılmış

Xərc

Smetasıdır(14.2(g)

bəndinə

uyğun

müəyyənləşdirilməklə 14.2(a) bəndində göstərilmiş həddən yüksək olmur)COA is the most recently agreed Estimated Cost

of Abandonment (established pursuant to

Article 14.2(g), up to the limit established in

Article 14.2(a)).ARES Ləğvetmə İşlərinin Maliyyələşdirilməsi

Tarixindən Müddətin sonunadək çıxarılmalı olan

Karbohidrogenlərin

Podratçı

tərəfindən

hesablanmış ən son hesablamasıdır.ARES is Contractor’s most recent estimate of

Petroleum to be recovered from the

Abandonment Funding Date until the end of the

Term.PARES

(a)

Ləğvetmə

İşlərinin

Maliyyələşdirilməsi Tarixindən əvvəlki Təqvim

Rübünün sonunadək çıxarılan KarbohidrogenlərinPARES is the sum of (a) the cumulative

production of Petroleum from the Abandonment

Funding Date up to the end of the previous95(d)məcmu hasilatının və (b) cari İllik İş Proqramı və

Büdcə əsasında cari Təqvim Rübü üzrə

hesablanan Karbohidrogen hasilatının cəmidir.Calendar Quarter and (b) the estimated

production of Petroleum for the current

Calendar Quarter under the then-current Annual

Work Programme and Budget.CAF (a) əvvəlki Təqvim Rübünün sonunda

Ləğvetmə İşləri Fondunun balansı ilə (b) əvvəlki

Təqvim

Rübünün

sonunadək

ləğvetmə

əməliyyatlarına xərclənmiş faktiki cəmi məbləğin

məcmusudur.CAF is the sum of (a) the Abandonment Fund

balance at the end of the previous Calendar

Quarter and (b) the aggregate of the actual

amount spent on abandonment operations up to

the end of the previous Calendar Quarter.Əgər hər hansı Təqvim Rübündə bu 14.2(c) bəndi

üzrə hesablanan QAT mənfi ədədə bərabər olarsa,

onda həmin Təqvim Rübü üçün QAT-ın sıfıra

bərabər olduğu hesab ediləcəkdir.If in any Calendar Quarter the calculation set

out in this Article 14.2(c) produces a value of

QAT that is negative, then for that Calendar

Quarter the value of QAT shall be deemed to be

zero.Bu 14.2 bəndində göstərildiyi kimi Ləğvetmə

İşləri Fonduna (və ya vəziyyətdən asılı olaraq,

Podratçının Ləğvetmə İşləri Hesabına) tələb

olunan hər hansı ödənişlərin edilməməsi bu

Sazişin Podratçı tərəfindən köklü pozulması halı

hesab edilir və bu halda 30.1(b) bəndi tətbiq

olunur. 30.1 bəndinə uyğun olaraq SOCAR

tərəfindən bu Sazişə xitam verilməsi Podratçını

müvafiq qaydada 14.2(j) və ya 14.2(k) bəndlərinə

uyğun olaraq bu Saziş çərçivəsində tələb

olunduğu kimi Ləğvetmə İşləri Fonduna və ya

Podratçının Ləğvetmə İşləri Hesabına ödəniş

etmək öhdəliyindən azad etmir.A failure to make any required contribution to

the Abandonment Fund (or the Contractor

Abandonment Account, as the case may be) as

provided in this Article 14.2 shall be deemed to

constitute a material breach of this Contract by

Contractor, whereupon Article 30.1(b) shall

apply. Termination of this Contract by SOCAR

pursuant to Article 30.1 shall not relieve

Contractor from making the contribution to the

Abandonment Fund or the Contractor

Abandonment Account as required under this

Contract in accordance with Articles 14.2(j) or

14.2(k) respectively.Əgər hər hansı bir anda Podratçı Əsas Obyektin

bu Saziş xitam edilənədək ləğv olunmasını

tövsiyə edirsə, aşağıdakı müddəalar tətbiq olunur:(d)96If, at any time, Contractor recommends

abandonment of a Major Facility prior to the

termination of this Contract, the following

provisions shall apply:(i)SOCAR

Podratçının

tövsiyyəsi

alındıqdan sonra altmış (60) gün ərzində

həmin Əsas Obyektin istismarını davam

etdirməyi qərara almaq hüququna

malikdir və bu halda SOCAR özü üçün

münasib vaxtda həmin Əsas Obyektin

ləğv edilməsinə görə cavabdeh olur. Əgər

SOCAR Əsas Obyektin istismarını davam

etdirməyi qərara almırsa, həmin Əsas

Obyektin ləğv olunub-olunmamasına dair

qərar Rəhbər Komitə tərəfindən verilir, o

şərtlə ki, əgər Podratçının tövsiyəsinin

gündəliyə ilk dəfə salındığı iclasda

Rəhbər Komitə həmin Əsas Obyektin

ləğv olunmasına dair razılığa gələ

bilmirsə, belə hesab edilir ki, tərəflər

arasında xüsusi olaraq başqa cür

razılaşdırılmadığı təqdirdə, SOCAR

həmin Əsas Obyektin istismarını davam

etdirməyi qərara almışdır və Podratçı

həmin Əsas Obyekt ilə bağlı heç bir

məsuliyyət daşımır. Əgər Rəhbər Komitə

Əsas Obyekti ləğv etməyi qərara alırsa,

bu qərardan sonrakı altmış (60) gün

ərzində SOCAR Podratçıya həmin Əsas

Obyektin

ləğv

olunmasına

görə

Podratçının yoxsa SOCAR-ın məsuliyyət

daşıdığı barədə məlumat verir. SOCAR

altmış (60) gün ərzində Podratçıya bu

barədə məlumat vermədikdə, hesab edilir

ki, SOCAR həmin Əsas Obyektin

Podratçı tərəfindən ləğv olunmasını

qərara almışdır. SOCAR tərəfindən Əsas

Obyektin istismarının davam etdirilməsi(i)97SOCAR may elect, within sixty (60)

days of receipt of Contractor's

recommendation, to continue using such

Major Facility, in which event SOCAR

shall be responsible for abandoning

such Major Facility as and when it

decides. If SOCAR fails to elect to

continue using such Major Facility the

Steering Committee shall determine

whether to abandon such Major Facility,

provided that if the Steering Committee

fails to reach agreement on the

abandonment of such Major Facility at

the meeting at which Contractor's

recommendation first appears on the

agenda then, unless otherwise agreed by

the Parties, SOCAR shall be deemed to

have elected to continue using such

Major Facility and Contractor shall have

no further liability of any kind with

respect to such Major Facility. If the

Steering Committee decides to abandon

such Major Facility, within sixty (60)

days of such decision SOCAR shall

notify Contractor whether Contractor or

SOCAR shall be responsible for

abandoning such Major Facility. If

SOCAR fails to notify Contractor

within such sixty (60) day time period,

SOCAR shall be deemed to have

decided that Contractor is to abandon

such Major Facility. Any abandonment

operations, or continued use by

SOCAR, shall be conducted invə ya hər hansı ləğvetmə əməliyyatları

Neft-qaz Sənayesində Qəbul Edilmiş

Beynəlxalq Müsbət Praktikaya uyğun

surətdə və Podratçının apardığı və ya

planlaşdırdığı Neft-qaz Əməliyyatlarına

mane olmayacaq, yaxud mənfi təsir

göstərməyəcək şəkildə həyata keçirilir;

(ii)accordance with Good International

Petroleum Industry Practice and in such

a manner that does not interfere with or

adversely affect Petroleum Operations

conducted or proposed to be conducted

by Contractor;Ləğvetmə İşləri Fondu yaradıldıqdan

sonra 14.2(d)(i) bəndinə uyğun olaraq

Əsas Obyektin ləğv edilməsi qərara

alındıqda, Ləğvetmə İşləri Fondunun

həmin Əsas Obyekt ilə bağlı həcmə uyğun

gələn və həmin Əsas Obyektə aid olan

hissəsi:(ii)where the decision to abandon a Major

Facility is taken in accordance with

Article 14.2(d)(i) after the establishment

of the Abandonment Fund, the

appropriate portion of the Abandonment

Fund

commensurate

with

and

attributable to such Major Facility shall:(A)əgər SOCAR bu cür Əsas Obyektin

ləğv

edilməsinə

cavabdehlik

daşımaq qərarına gələrsə və ya

həmin Əsas Obyektin istismarını

davam etdirməyi qərara alarsa və

ya onun bu cür Əsas Obyekti

istismar etməyi davam etdirmək

qərarına gəldiyi hesab olunarsa,

SOCAR-a köçürüləcək; bu qeyd

edilənlərdən ikincisi baş verdikdə,

Ləğvetmə İşləri Fondunun həmin

müvafiq hissəsinin köçürülməsi

SOCAR-ın həmin Əsas Obyektin

ləğv edilməsinə başladığı vaxtda və

ya bu Sazişə xitam verildiyində

(hansının daha tez baş verməsindən

asılı olaraq) həyata keçirilir;(A)be transferred to SOCAR if it

has decided to be responsible

for abandoning such Major

Facility or where it has elected

or shall be deemed to have

elected to continue to use such

Major Facility, in which latter

case, the transfer of such

appropriate portion of the

Abandonment Fund shall take

place at the time SOCAR

commences abandonment of

such

Major

Facility

or

termination of this Contract,

whichever is earlier; or(B)SOCAR Podratçının həmin Əsas(B)be transferred to Contractor98Obyektin ləğv edilməsinə cavabdeh

olduğunu qərara alarsa və ya qərara

almış hesab edilərsə, Podratçıya

köçürülür; və(iii)where SOCAR has decided or

shall be deemed to have decided

that Contractor shall be

responsible for abandoning such

Major Facility; andLəğvetmə İşləri Fondu yaradılmazdan

əvvəl 14.2(d)(i) bəndinə uyğun olaraq Əsas

Obyektin ləğv edilməsi qərara alınarsa və

ya müvafiq vaxtda zəruri ləğvetmə işlərinin

xərclərini qarşılamaq üçün Ləğvetmə İşləri

Fondunda kifayət qədər vəsait olmazsa və

SOCAR Podratçının həmin Əsas Obyektin

ləğv edilməsinə cavabdeh olduğunu qərara

alarsa və ya qərara almış hesab edilərsə,

Podratçı Ləğvetmə İşləri Fonduna ödəniş

edir (və əgər həmin məqamda Ləğvetmə

İşləri Fondu yaradılmayıbsa, Tərəflər bu

Sazişin müddəalarına uyğun olaraq onun

yaradılmasına başlayır), bu şərtlə ki,

Podratçı bu cür ödənişləri etməyə və həmin

Əsas Obyekt ilə bağlı hər hansı ləğvetmə

işlərini həyata keçirməyə yalnız o həddə

öhdəlik daşıyır ki, ləğvetmə işlərinin

müvafiq xərcləri (ləğvetmə işlərinin hər

hansı əvvəlki çəkilmiş xərcləri ilə birlikdə)

Podratçı tərəfindən müəyyənləşdirilmiş və

Rəhbər Komitə tərəfindən təsdiqlənmiş

qaydada

Qüvvəyəminmə

Tarixindən

başlayaraq müvafiq ödənişin edilməsi

güman edilən Təqvim İlinin son gününədək

xərclənən bütün Əsaslı Məsrəflərin on

faizindən (10%) çox olmasın.(iii)99where the decision to abandon a Major

Facility is taken in accordance with

Article

14.2(d)(i)

before

the

establishment of the Abandonment

Fund, or where at the relevant time

there are insufficient funds in the

Abandonment Fund to cover the cost of

the necessary abandonment activities,

and SOCAR has decided or shall be

deemed to have decided that Contractor

shall be responsible for abandoning

such Major Facility, Contractor shall

make payment to the Abandonment

Fund (and if the Abandonment Fund has

not been established at this point, the

Parties shall proceed to establish it in

accordance with the provisions of this

Contract) provided at all times that

Contractor shall only have the

obligation to make such payments and

to carry out any abandonment activities

with respect to such Major Facility to

the extent that the relevant costs of

abandonment (together with any

previously

incurred

costs

of

abandonment activities), as determined

by Contractor and approved by the

Steering Committee, would not exceed

ten percent (10%) of all Capital Costswhich would be expended from the

Effective Date to the last day of the

Calendar Year in which the relevant

payment is supposed to be made.

(e)Bu Sazişə xitam verildikdə (və 14.2(j) və (k)

bəndlərinə uyğun olaraq) Podratçı Neft-qaz

Əməliyyatlarında

istismar

olunan

Əsas

Obyektlərdən

hansılarını

ləğv

etmək

niyyətindədirsə, onların hamısı barəsində SOCARa məlumat verir. SOCAR Podratçının məlumatını

aldıqdan sonra altmış (60) gün müddətində

Podratçıya SOCAR-ın Əsas Obyektlərdən

hansılarının istismarını davam etdirməyi qərara

aldığını bildirir, habelə Podratçıya məlumat verir

ki, SOCAR yerdə qalan bütün Əsas Obyektləri özü

ləğv etmək niyyətindədir, yoxsa həmin Əsas

Obyektlərin ləğv edilməsi üçün məsuliyyəti

Podratçının üzərinə qoyur. Ləğvetmə İşləri

Fondunun (və ya Podratçının Ləğvetmə İşləri

Hesabının (vəziyyətdən asılı olaraq)) Əsas

Obyektin ləğv edilməsi ilə bağlı işlərin həcminə

uyğun gələn və həmin Əsas Obyektə aid olan

hissəsi adı çəkilən Əsas Obyektlərin ləğv edilməsi

üçün kimin məsuliyyət daşımasından asılı olaraq

ya Podratçının, ya da SOCAR-ın hesabına

köçürülür. SOCAR hər hansı Əsas Obyektlərdən

istifadəni davam etdirməyi və ya onu ləğv etməyi

qərara aldıqda, SOCAR bu Əsas Obyektləri özü

üçün münasib olan bir vaxtda və tərzdə ləğv etmək

hüququna malikdir. Əsas Obyektlər Neft-qaz

Sənayesində Qəbul Edilmiş Beynəlxalq Müsbət

Praktikaya uyğun şəkildə ləğv olunur, bu şərtlə ki,

ləğv edilməsi üçün məsuliyyət daşıdığı Əsas

Obyekti Podratçının tamamilə ləğv edə(e)100Upon termination of this Contract (and subject

also to Articles 14.2 (j) and 14.2(k)), Contractor

shall notify SOCAR of all Major Facilities

employed in Petroleum Operations which the

Contractor intends to abandon. SOCAR shall,

within sixty (60) days of receipt of Contractor's

notice, notify Contractor of such Major

Facilities which SOCAR elects to continue to

use, as well as whether SOCAR elects to

abandon all other Major Facilities or have

Contractor abandon such other Major Facilities.

A portion of the Abandonment Fund (or the

Contractor Abandonment Account, as the case

may be) commensurate with and attributable to

any Major Facilities shall be transferred to

Contractor or to SOCAR, (as the case may be)

whichever is responsible for abandoning such

Major Facilities. If SOCAR elects to continue to

use or to abandon any Major Facilities, SOCAR

may abandon such Major Facilities as and when

it decides. Abandonment of any Major Facilities

shall be in accordance with Good International

Petroleum Industry Practice; provided, however,

in the event there are insufficient funds in the

Abandonment Fund (or the Contractor

Abandonment Account, as the case may be) to

enable Contractor to complete abandonment

operations for which Contractor is responsible,

Contractor shall expend all amounts (i) available

in the Abandonment Fund (or the Contractorbilməsindən ötrü müvafiq Ləğvetmə İşləri

Fondunda (və ya Podratçının Ləğvetmə İşləri

Hesabında (vəziyyətdən asılı olaraq)) kifayət qədər

pul vəsaiti olmayanda Podratçı (i) Ləğvetmə İşləri

Fondunda (və ya Podratçının Ləğvetmə İşləri

Hesabında (vəziyyətdən asılı olaraq)) olan və (ii)

14.2-ci bəndə uyğun olaraq Ləğvetmə İşləri

Fonduna (və ya Podratçının Ləğvetmə İşləri

Hesabına (vəziyyətdən asılı olaraq)) ödənilmiş

olmalı olan

bütün nağd vəsaiti ləğvetmə

tədbirlərinin həyata keçirilməsinə xərcləyir və

bundan sonra hər hansı ləğvetmə əməliyyatlarını

dayandırır; bu andan etibarən o, qalmaqda olan

həmin Əsas Obyektlərin ləğv edilməsi ilə bağlı heç

bir məsuliyyət daşımır və ya öhdəlik götürmür.

Ləğv edilməyən hər hansı Əsas Obyektlər Neftqaz Sənayesində Qəbul Edilmiş Beynəlxalq

Müsbət Praktikaya uyğun olaraq ləğvetmə

tədbirləri çərçivəsində təhlükəsiz vəziyyətdə

saxlanmalıdır.

(f)Abandonment Account, as the case may be) and

(ii) required to have been paid into the

Abandonment Fund (or the Contractor

Abandonment Account, as the case may be) in

accordance with Article 14.2 in the performance

of its abandonment operations and shall

thereupon cease any further abandonment

operations and have no further liability or

obligation to abandon such remaining Major

Facilities. Any unabandoned Major Facilities

shall as part of the abandonment operations be

left in a safe condition in accordance with Good

International Petroleum Industry Practice.SOCAR hər hansı Əsas Obyektləri ləğv etməyi

qərara aldıqda və ya 14.2(d) və ya 14.2 (e)

bəndində nəzərdə tutulduğu kimi, hər hansı bu cür

Əsas Obyektlərdən istifadəni davam etdirməyi

qərara aldıqda, (Tərəflər arasında xüsusi olaraq

başqa cür razılaşdırılmadığında) həmin Əsas

Obyektlərə və onların ləğv edilməsinə aid olan hər

cür məsuliyyət və öhdəlik, habelə müvafiq

Ləğvetmə İşləri Fondunda (və ya Podratçının

Ləğvetmə İşləri Hesabında (vəziyyətdən asılı

olaraq)) kifayət qədər məbləğ olmadıqda hər hansı

vəsait ödəmək məsuliyyəti və öhdəliyi Podratçının

üzərindən tamamilə götürülür. SOCAR özü

tərəfindən həmin Əsas Obyektlərin davam edən(f)101Upon SOCAR electing to abandon any Major

Facilities, or electing pursuant to Articles

14.2(d) or 14.2 (e) to continue using any such

Major Facilities, then unless otherwise agreed

by the Parties, Contractor shall be released from

all responsibility and liability of every kind

pertaining to such Major Facilities and

abandonment thereof as well as payment of any

further funds should there be insufficient funds

in the Abandonment Fund (or the Contractor

Abandonment Account, as the case may be).

SOCAR shall indemnify Contractor from and

against any loss, damage and liability of any

nature whatsoever, as well as any claim, actionistismarı və qəti ləğvi nəticəsində, habelə SOCARın hər hansı bu cür Əsas Obyektləri lazımınca ləğv

etməməsi nəticəsində baş verən hər hansı itkilər və

ziyan üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürəcəyinə və

hər hansı itkiyə, zərərə və ya məsuliyyətə, eləcə də

hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxsin, o cümlədən,

lakin bununla məhdudlaşdırılmadan Dövlətin və ya

hər hansı Dövlət qurumunun Podratçı və ya hər

hansı Podratçı tərəf əleyhinə qaldırdığı hər hansı

iddiaya, məhkəmə işi və ya məhkəmə tədqiqatına

görə məsuliyyəti öz üzərinə götürəcəyinə və

Podratçıya kompensasiya ödəyəcəyinə təminat

verir.

(g)or proceeding instituted against Contractor, or

any Contractor Parties, by any person or entity,

including but not limited to the Government or

any Government entity, arising from or in any

way connected with SOCAR’s continued use of

such Major Facilities and their ultimate

abandonment, as well as any failure by SOCAR

to properly abandon any such Major Facilities.1 yanvar 2026-cı il tarixindən gec olmayaraq

(əgər 14.2(c) bəndinə uyğun olaraq hasilatın

azalması səbəbindən daha erkən tələb olunmazsa),

5.1(h) bəndinə uyğun olaraq Rəhbər Komitə

tərəfindən təsdiqlənməsi üçün Podratçı ləğvetmə

işlərinin planını və ləğvetmə əməliyyatlarının

xərc smetasını hazırlayır (Ləğvetmə İşləri

Fondunun (və ya Podratçının Ləğvetmə İşləri

Hesabının (vəziyyətdən asılı olaraq)) müvafiq

hissəsinin ləğv edilən hər bir Əsas Obyektə aid

edilə bilməsinə imkan yaratmaq üçün kifayət qədər

təfərrüatlar verməklə və hər bir bu cür Əsas

Obyekt üçün nəzərdə tutulmuş ləğvetmə

əməliyyatları üzrə xərclərin müfəssəl bölgüsünü

göstərməklə) (“Ləğvetmə İşlərinin Xərc

Smetası”). Həmin Ləğvetmə İşlərinin

xərc

smetasına istənilən ləğvetmə işlərinin Rəhbər

Komitə tərfindən vaxtaşırı təsdiq olunan faktiki

xərcləri daxil edilir, bu şərtlə ki, onlar planın

hazırlanması tarixindən əvvəl tamamlanmış olsun.

Bundan sonra, illik olaraq Podratçı ləğvetmə(g)102Not later than 1 January 2026 (if not required

earlier by reason of reduced production in

accordance with Article 14.2(c)), Contractor

shall prepare an abandonment plan and an

estimate of the cost of abandonment operations

(in sufficient detail as to allow attribution of the

relevant portion of the Abandonment Fund (or

the Contractor Abandonment Account, as the

case may be) to each Major Facility to be

abandoned thereunder, and with detailed costs

breakdown for the abandonment operations

contemplated for each such Major Facility) for

approval by the Steering Committee pursuant to

Article 5.1(h) (the “Estimated Cost of

Abandonment”). Such Estimated Cost of

Abandonment shall include the actual costs of

any abandonment activities, as approved from

time to time by the Steering Committee, to the

extent that they have been completed prior to

the date of preparation of the plan. Annually

thereafter Contractor shall examine theəməliyyatlarının smeta xərclərini nəzərdən keçirir

və müvafiq olduqda sonrakı Kəşflərin nəzərə

alınması üçün zəruri olan düzəlişlər də daxil

olmaqla, Ləğvetmə İşlərinin Xərc Smetasına

düzəlişlər edir və onu Rəhbər Komitənin təsdiqinə

təqdim edir. SOCAR-ın öz xərci və məsrəfi

hesabına ixtiyarı var ki, Podratçı tərəfindən

Rəhbər Komitəyə təqdim edilmiş bu cür

Ləğvetmə İşlərinin Xərc Smetasının (və 14.2(g)

bəndində nəzərdə tutulmuş hər hansı illik

düzəlişlərin) müstəqil qiymətləndirməsini istəsin

və aparsın. SOCAR hər hansı bu cür müstəqil

qiymətləndirməni Podratçıya təqdim edir və ya

təqdim olunmasını təmin edir. SOCAR və

Podratçı Podratçının Ləğvetmə İşlərinin Xərc

Smetası (və ya onların düzəliş edilmiş versiyası)

ilə SOCAR-ın həmin Ləğvetmə İşlərinin Xərc

Smetası üzə apardığı müstəqil qiymətləndirmənin

nəticəsi arasında hər hansı əhəmiyyətli

uyğunsuzluqları aradan qaldırmaq üçün ağlabatan

səylər göstərir. Bu cür uyğunsuzluqlar Podratçıya

müstəqil qiymətləndirmənin təqdim edilməsindən

etibarən doxsan (90) gün ərzində həll edilə

bilməzsə, SOCAR və ya Podratçı biri digərinə

bildiriş təqdim etməklə 14-cü Əlavənin 3-cü

Hissəsinə uyğun olaraq bu cür uyğunsuzluqların

həlli üçün ekspert təyin edilməsini istəyə bilər.

14.2(g) bəndinə əsasən SOCAR və ya Podratçının

bildiriş təqdim etməsi və/ və ya SOCAR və ya

Podratçının bu cür uyğunsuzluqlara dair qərar

verilməsi üçün ekspertə müraciət etməsi, bu

14.2(g) bəndinə əsasən Podratçı tərəfindən təqdim

edilmiş Ləğvetmə İşlərinin Xərc Smetasına və

ona edilmiş hər hansı düzəlişlərə əsasən

Podratçının 14.2-ci bəndə uyğun olaraq Ləğvetməestimated costs of abandonment operations and,

if appropriate, revise the Estimated Cost of

Abandonment including such revision as may be

necessary to take into account subsequent

Discoveries, for Steering Committee approval.

SOCAR shall be entitled, at its sole cost and

expense, to request and conduct an independent

evaluation of such Estimated Cost of

Abandonment submitted by Contractor to the

Steering Committee and of any annual revisions

of same as provided in this Article 14.2(g).

SOCAR shall provide or procure the provision

of any such independent evaluation to the

Contractor. SOCAR and Contractor shall use

their reasonable efforts to resolve any material

discrepancies between Contractor’s Estimated

Cost of Abandonment or revision thereof and

SOCAR’s independent evaluation thereof. In the

event such discrepancies cannot be resolved

within ninety (90) days of the provision of the

independent evaluation to Contractor, either

SOCAR or Contractor may by the service of

notice upon the other request that such

discrepancies be resolved by an expert

appointed in accordance with Part 3 of

Appendix 14. The service by either SOCAR or

Contractor of a notice under this Article 14.2(g),

and/or the referral by either SOCAR or

Contractor of such discrepancies to an expert for

determination, shall be without prejudice to the

obligation of Contractor to transfer funds to the

Abandonment Fund (or the Contractor

Abandonment Account, as the case may be)

promptly in accordance with this Article 14.2

based on the Estimated Cost of Abandonment103İşləri Fonduna (və ya Podratçının Ləğvetmə İşləri

Hesabına (vəziyyətdən asılı olaraq))

dərhal

vəsaitləri

köçürmək

öhdəliyinə

xələl

gətirməməlidir, bu şərtlə ki, 14.2(g) bəndinə və 14cü Əlavənin 3-cü Hissəsinə uyğun olaraq hər hansı

ekspert qərarının verilməsi müddəti ərzində

Podratçı tərəfindən Ləğvetmə İşləri Fonduna (və

ya Podratçının Ləğvetmə İşləri Hesabına

(vəziyyətdən asılı olaraq)) köçürülmüş vəsaitlər

ekspertin yekun qərarını gözləməklə şərti olaraq

köçürülmüş vəsaitlər hesab edilir. Tərəflər

Ləğvetmə İşləri Fonduna (və ya Podratçının

Ləğvetmə İşləri Hesabına (vəziyyətdən asılı

olaraq]) daxil edilən məbləğlərin 14-cü Əlavənin

3-cü Hissəsinə uyğun olaraq verilmiş ekspert

qərarına müvafiq olmasını təmin etmək üçün bu

cür ödənişləri Ləğvetmə İşləri Fonduna (və ya

Podratçının Ləğvetmə İşləri Hesabına (vəziyyətdən

asılı olaraq)) mədaxil və ya Ləğvetmə İşləri

Fondundan (və ya Podratçının Ləğvetmə İşləri

Hesabından (vəziyyətdən asılı olaraq)) məxaric

edilən ödənişlərin müvafiq qaydada həyata

keçirilməsini təmin edir.

(h)and any revisions thereof submitted by

Contractor as set out in this Article 14.2(g),

provided that all such funds transferred by

Contractor to the Abandonment Fund (or the

Contractor Abandonment Account, as the case

may be) in the period of any expert

determination pursuant to this Article 14.2(g)

and Part 3 of Appendix 14 shall be deemed to

have been so transferred on a provisional basis

pending the final determination of the expert.

The Parties shall cause such payments to be

made to or from the Abandonment Fund (or the

Contractor Abandonment Account, as the case

may be) as are necessary to ensure that the

amounts standing to the credit of the

Abandonment Fund (or the Contractor

Abandonment Account, as the case may be) are

consistent with the expert’s determination

rendered in accordance with Part 3 of Appendix

14.Ləğvetmə İşləri Fondunda(və ya Podratçının

Ləğvetmə İşləri Hesabında (vəziyyətdən asılı

olaraq)) ləğvetmə tədbirləri başa çatdıqdan sonra

artıq vəsait varsa, bu vəsait SOCAR-ın və

Podratçının (müvafiq qaydada) yerinə yetirdiyi

ləğvetmə əməliyyatlarının dəyərinə mütənasib

surətdə

SOCARPodratçı

arasında

bölüşdürülür, lakin heç bir halda Podratçının payı

11.6 bəndinin müddəalarına uyğun olaraq bu

Sazişin qüvvəsinə xitam verilməzdən əvvəlki on

(10) il ərzində Mənfəət Karbohidrogenlərinin(h)104In the event that there are excess funds in the

Abandonment Fund (or the Contractor

Abandonment Account, as the case may be)

following completion of all abandonment

operations, then such excess shall be distributed

between SOCAR and Contractor in proportion

to the cost of abandonment operations

undertaken by SOCAR and Contractor

respectively, but in no event shall Contractor's

share exceed the amount it would have received

had the excess funds been distributed in the ratioSOCAR ilə Podratçı arasında bölünən

həcmlərinin hesablanmış orta həcminə mütənasib

surətdə bölündüyü təqdirdə Podratçının ala

biləcəyi artıq vəsaitin məbləğindən çox

olmamalıdır.of the weighted average of the last ten (10) years

Profit Petroleum distribution between SOCAR

and Contractor under the provisions of Article

11.6 prior to termination of this Contract.(i)Ləğvetmə İşləri Fonduna (və ya Podratçının

Ləğvetmə İşləri Hesabına (vəziyyətdən asılı

olaraq)) ödənilən, bu fonda daxil olan və ya onun

qazandığı, yaxud malik olduğu məbləğlərdən heç

bir Vergi tutulmur.(i)No Taxes shall be imposed on any amounts paid

into, received or earned by or held in the

Abandonment Fund (or the Contractor

Abandonment Account, as the case may be).(j)Podratçı müvafiq qaydada 30.3(a) və ya 30.3(b)

bəndlərinə uyğun olaraq bu Sazişə xitam

verilməsi və ya bütün Kontrakt Sahəsindən imtina

edilməsi üçün SOCAR-a bildiriş təqdim edərsə və

ya 30.1 bəndinə uyğun olaraq Podratçının köklü

pozuntuya yol verməsi səbəbindən və ya 30.2-ci

bənddə verilmiş səbəblərdən hər hansı biri

əsasında bu Sazişə xitam verilərsə və bu cür

bildiriş verildiyi yaxud Sazişin xitam edildiyi

tarixdə Podratçı tərəfindən Ləğvetmə İşləri

Fonduna (və ya Podratçının Ləğvetmə İşləri

Hesabına (vəziyyətdən asılı olaraq)) edilən

ödənişlərin cəmi (əgər varsa) aşağıdakılardan

daha kiçik olanına, yəni (i) həmin vaxtda 14.2(g)

bəndinə

əsasən

hazırlanmıştəsdiqlənmiş/yenilənmiş Ləğvetmə İşlərinin Xərc

Smetasına və (ii) bu cür bildiriş verildiyi yaxud

Sazişin xitam edildiyi tarixdə bütün Əsaslı

Məsrəflərin on faizinə (10%) (Qüvvəyəminmə

Tarixindən hesablanmış) bərabər deyilsə, o zaman

Podratçı qüvvəyə minən xitamdan yaxud

imtinadan əvvəl və ilkin şərt kimi, bu cür bildiriş

tarixində Podratçı tərəfindən Ləğvetmə İşləri(j)In the event that Contractor gives notice to

SOCAR to terminate this Contract or relinquish

all of the Contract Area pursuant to Articles

30.3(a) or 30.3(b) respectively or in the event

that this Contract terminates for Contractor's

material breach pursuant to Article 30.1 or for

any of the reasons stated in Article 30.2 and at

the date of such notice or termination of this

Contract the aggregate contributions made by

Contractor to the Abandonment Fund (or the

Contractor Abandonment Account, as the case

may be), if any, are not equal to the lesser of (i)

the then Estimated Cost of Abandonment as

prepared and approved/updated under Article

14.2(g) and (ii) ten percent (10%) of all Capital

Costs (as calculated from the Effective Date) as

at the date of such notice or termination of the

Contract, Contractor shall, prior and as a precondition to the termination or relinquishment

taking effect, contribute an amount equal to the

difference between the aggregate contributions

made by Contractor to the Abandonment Fund

(or the Contractor Abandonment Account, as the105Fonduna (və ya Podratçının Ləğvetmə İşləri

Hesabına (vəziyyətdən asılı olaraq)) edilmiş

ödənişlərin cəmi ilə (x) 14.2(g) bəndinə əsasən

hazırlanmış və təsdiqlənmiş/yenilənmiş Ləğvetmə

İşlərinin Xərc Smetası və ya (y) bu cür bildiriş

tarixində bütün Əsaslı Məsrəflərin on (10) faizi

(hansının daha kiçik olmasından asılı olaraq)

arasındakı fərqə bərabər məbləğdə ödəniş edir (bu

cür ödəniş “Ləğvetmə İşləri üzrə Qalıq Ödəniş”

hesab edilir). Ləğvetmə İşləri üzrə Qalıq Ödəniş

14.2(k) bəndinə uyğun həyata keçirilir.

(k)case may be), if any, at the date of its notice and

the lesser of (x) the then Estimated Cost of

Abandonment prepared and approved/updated

under Article 14.2(g) and (y) ten (10) percent of

all Capital Costs (as calculated from the

Effective Date) as at the date of such notice

(such contribution being the "Outstanding

Abandonment

Contribution").

The

Outstanding Abandonment Contribution shall be

made in accordance with Article 14.2(k).Müvafiq qaydada 30.3(a) və ya 30.3(b) bəndlərinə

uyğun olaraq bu Sazişə xitam verilməsi və ya

bütün Kontrakt Sahəsindən imtina edilməsi

barədə Podratçının bildiriş təqdim etdiyi tarixdə

və ya 30.1 bəndinə uyğun olaraq Podratçının

köklü pozuntuya yol verməsi səbəbindən və ya

30.2-ci bənddə verilmiş səbəblərdən hər hansı biri

əsasında bu Sazişə xitam verildiyi tarixdə

Ləğvetmə İşləri Fondu yaradılarsa, Podratçı

Ləğvetmə İşləri üzrə Qalıq Ödənişi Ləğvetmə

İşləri Fonduna ödəyir. Əgər Ləğvetmə İşləri

Fondu bu cür tarixdə yaradılmayıbsa, (i)

Podratçının bu Sazişə xitam verilməsi və ya bütün

Kontrakt Sahəsindən imtina edilməsi barədə

bildiriş təqdim etdiyi və ya (ii) Podratçının köklü

pozuntuya yol verməsi səbəbindən Sazişə xitam

verildiyi (vəziyyətdən asılı olaraq) tarixdən

etibarən altmış (60) gün ərzində SOCAR və

Podratçı 14.2(a) bəndinə uyğun olaraq Ləğvetmə

İşləri Fondunun yaradılması üçün bütün ağlabatan

səyləri göstərir. Əgər altmış (60) gün ərzində

Ləğvetmə İşləri Fondu yaradılmayıbsa, Podratçı

qüvvəyə minən xitamdan yaxud imtinadan əvvəl(k)106In the event that the Abandonment Fund has

been established at the date that Contractor

gives written notice to terminate this Contract or

relinquish all of the Contract Area pursuant to

Articles 30.3(a) or 30.3(b) respectively or in the

event that this Contract terminates for

Contractor's material breach pursuant to Article

30.1 or for any of the reasons stated in Article

30.2, Contractor shall pay the Outstanding

Abandonment

Contribution

into

the

Abandonment Fund. If the Abandonment Fund

has not been established at such date, SOCAR

and Contractor shall use their reasonable efforts

to establish the Abandonment Fund in

accordance with Article 14.2(a) within sixty

(60) days of the date of (i) Contractor's notice to

terminate this Contract or relinquish all of the

Contract Area or (ii) the Contract's termination

for Contractor's material breach, as the case may

be. If the Abandonment Fund has not been

established within such sixty (60) day period

Contractor may, prior to the termination or

relinquishment taking effect, establish an14.2(a) bəndində müəyyənləşdirilmiş kredit

meyarlarına cavab verən yaxşı nüfuza malik

beynəlxalq bankda məqsədli hesab yaradır (bu

hesabın yeganə məqsədi Ləğvetmə İşləri üzrə

Qalıq Ödənişi qəbul etmək və saxlamaqdır)

(“Podratçının Ləğvetmə İşləri Hesabı”) və

Ləğvetmə İşləri üzrə Qalıq Ödənişi Podratçının

Ləğvetmə İşləri Hesabına ödəyir. Xitam və ya

imtina qüvvəyə mindikdən sonra, Podratçının

Ləğvetmə İşləri Hesabı Ləğvetmə İşləri Fondu

hesab edilir və dərhal SOCAR-a ötürülür və

SOCAR tərəfindən təkbaşına idarə edilir və

nəzarət olunur. Ləğvetmə İşləri Fondundakı (o

cümlədən Ləğvetmə İşləri üzrə Qalıq Ödəniş) və

ya Podratçının Ləğvetmə İşləri Hesabındakı

vəsaitlər (müvafiq qaydada) 14.2(e) bəndinin

müddəalarından asılı olaraq və həmin müddəalara

uyğun şəkildə idarə edilir.14.3Avadanlığın İcarəsi.escrow account at an international bank of good

repute that satisfies the credit criteria set out in

Article 14.2(a) (which account shall be solely

for the purpose of receiving payment of and

holding

the

Outstanding

Abandonment

Contribution) ("Contractor Abandonment

Account") and shall pay the Outstanding

Abandonment Contribution into the Contractor

Abandonment Account. Once the termination or

relinquishment

becomes

effective,

the

Contractor Abandonment Account shall be

regarded as the Abandonment Fund and

promptly shall be transferred to and thereafter

managed and controlled by SOCAR alone. The

funds in the Abandonment Fund (including the

Outstanding Abandonment Contribution) or the

Contractor

Abandonment

Account,

as

applicable, shall be dealt with subject to and in

accordance with the provisions of Article

14.2(e).

14.3Neft-qaz Əməliyyatları gedişində bütün Podratçı Tərəflər

öz Ortaq Şirkətlərindən və ya Üçüncü Tərəflərdən icarəyə

götürülmüş avadanlıqdan istifadə etmək hüququna

malikdirlər. Kontrakt Sahəsinin hüdudları daxilində

istismar olunan və Podratçının uzunmüddətli icarə (bu 14cü Maddənin məqsədləri baxımından, on (10) ildən artıq

müddətə icarə deməkdir) əsasında istifadə etdiyi

avadanlığa gəlincə, Podratçı Neft-qaz Əməliyyatlarında

bu avadanlıqdan bir daha istifadə etmək niyyətində

deyilsə, Podratçı avadanlığı onun sahibləri olan Ortaq

Şirkətlərdən icarəyə götürmüşsə, həmin icarənin SOCARa verilməsini təmin edəcək, avadanlığı Ortaq ŞirkətlərLeases of Equipment.

Each Contractor Party shall have the right to use

equipment leased from its Affiliates or Third Parties in

the course of Petroleum Operations. In the case of any

equipment used within the Contract Area, which is on

long-term lease (which for the purposes of this Article

14 shall mean a lease in excess of ten (10) years) to

Contractor, Contractor shall, with respect to such leases

from such Affiliates of equipment owned by such

Affiliates, ensure, and with respect to such leases from

Third Parties that are not Affiliates, use its lawful

reasonable endeavours to procure, that any such lease is

transferable to SOCAR when Contractor no longer107olmayan Üçüncü Tərəflərdən icarəyə götürmüşsə, həmin

icarənin SOCAR-a verilməsi imkanı yaradılmasını təmin

etmək üçün özününün qanuni ağlabatan səyləri

göstərəcək, habelə çalışacaqdır ki, icarə sazişində

SOCAR-ın bu avadanlığı əldə etmək hüququ nəzərdə

tutulsun.wishes to use such equipment for Petroleum Operations

and that an option to purchase exercisable by SOCAR is

included.108MADDƏ 15

TƏBİİ QAZ

15.1Təbii Səmt Qazı.ARTICLE 15

NATURAL GAS

15.1Podratçıya ixtiyar verilir ki, Kontrakt Sahəsində kəşf

olunmuş maye karbohidrogenləri çıxarsın və onlarla

birlikdə çıxan Təbii Səmt Qazını satış uçun maye

karbohidrogenlərdən ayırmaq məqsədilə emal etsin, bu

şərtlə ki, belə emal Podratçı üçün iqtisadi cəhətdən

əlverişli metodlarla aparılsın. Təbii səmt qazından ayrılıb

saxlanan və satılan mayelər Xam Neft sayılır. Podratçının

11.1 və 15.4 bəndlərində nəzərdə tutulmuş hüquqlarına

əməl edilməsi şərtilə, qurudulmuş Təbii Səmt Qazı həmin

emaldan sonra Çatdırılma Məntəqəsində SOCAR-a pulsuz

verilir.

15.2Sərbəst Təbii Qaz.Associated Natural Gas.

Contractor shall have the right to produce hydrocarbon

liquids found within the Contract Area and to process

Associated Natural Gas produced with any such liquids

in order to extract such liquids for sale, provided that

such processing can be conducted in a manner that is

economically justified by Contractor. Liquids saved and

sold shall be treated as Crude Oil. Subject to

Contractor’s right pursuant to Article 11.1 and Article

15.4, residue Associated Natural Gas from such

processing shall be delivered free of charge to SOCAR

at the Delivery Point.15.2Non-associated Natural Gas.(a)SOCAR bütün Sərbəst Təbii Qaz Yataqlarının

kəşfiyyatını və işlənməsini həyata keçirmək üçün

müstəsna hüququ özündə saxlayır.(a)SOCAR reserves the exclusive right to explore

for and develop all Non-Associated Natural Gas

Reservoirs.(b)Əgər SOCAR hər hansı Üçüncü Tərəflər və ya

hər hansı Podratçı Tərəf(lər) ilə Sərbəst Təbii Qaz

Yataqlarının (Dərin Qatlardakı Qaz üzrə Faza 1

Layihəsi istisna olmaqla) işlənməsini qərara

alarsa, o zaman SOCAR və Podratçı bu cür

işlənmə üçün şərtləri və müddəaları xoş məramla

razılaşdırmaq üçün səylə danışıqlar aparır. Əgər

SOCAR Sərbəst Təbii Qaz Yataqlarının

işlənməsinə dair qərarını Podratçıya bildirdikdən

sonra on iki (12) ay ərzində bu cür işlənmə ilə

bağlı Tərəflər qarşılıqlı məqbul razılaşma əldə edə

bilməzsə, o zaman SOCAR bu cür Sərbəst Təbii(b)If SOCAR decides to develop Non-Associated

Natural Gas Reservoirs (other than the Deep

Gas Phase 1 Project) with any Third Parties or

any Contractor Party(ies), then SOCAR and

Contractor shall diligently negotiate the terms

and conditions for such development in good

faith. If the Parties have been unable to execute

a mutually acceptable agreement relating to

such development within a period of twelve (12)

months after notification by SOCAR to

Contractor of its decision to develop NonAssociated Natural Gas Reservoirs, then109Qaz Yataqlarının işlənməsi ilə bağlı olaraq

Üçüncü Tərəflər və/ və ya Podratçı Tərəf(lər) ilə

razılaşma bağlamaqda sərbəstdir.(c)SOCAR shall be free to enter into an agreement

with Third Parties and/or Contractor Party(ies)

with respect to the development of such NonAssociated Natural Gas Reservoirs.Sərbəst Təbii Qaz Layihəsi ilə bağlı bütün

fəaliyyətlər SOCAR tərəfindən (təkbaşına və/ və

ya Üçüncü Tərəflər və/ və ya Podratçı Tərəf(lər)

ilə birlikdə (vəziyyətdən asılı olaraq)) Neft-qaz

Sənayesində Qəbul Edilmiş Beynəlxalq Müsbət

Praktikaya uyğun qaydada və Podratçının cari

yaxud

gələcək

Neft-qaz

Əməliyyatlarına

maneçilik törətməyəcək və ya mənfi təsir

göstərməyəcək şəkildə yerinə yetirilir. SOCAR

(və/ və ya həmin Üçüncü Tərəflər və/ və ya

Podratçı Tərəf(lər)) Kontrakt Sahəsinin hüdudları

daxilində hər hansı əməliyyatlara və ya

fəaliyyətlərə başlamazdan əvvəl SOCAR (və/ və

ya Üçüncü Tərəflər və/ və ya Podratçı Tərəf(lər))

ilə Podratçı arasında bu cür əməliyyatlara və

fəaliyyətlərə aid şərtlər və müddəalar, o cümlədən

SOCAR-ın (və/ və ya həmin Üçüncü Tərəflərin

və/ və ya Podratçı Tərəf(lər)in) bu cür

əməliyyatlardan və fəaliyyətlərdən irəli gələn

məsuliyyətinin müəyyənləşdirilməsi, habelə bu

cür işlənmə ilə əlaqədar olaraq Podratçının

obyektlərindən istifadə edilməklə Podratçının

müəyyən xidmətlər göstərməsi şərtlərini nəzərdə

tutan saziş xoş məramlı danışıqlar əsasında

bağlanmalıdır.(c)110All activities related to a Non-Associated

Natural Gas Project shall be conducted by

SOCAR (alone and/or with Third Parties and/or

Contractor Party(ies) as the case may be) in

accordance with Good International Petroleum

Industry Practice and in a manner which does

not interfere with or adversely affect

Contractor's current or future Petroleum

Operations. Prior to the commencement of any

operations or activities within the Contract Area

to be conducted by SOCAR (and/or Third

Parties and/or Contractor Party(ies)) an

agreement must be concluded by SOCAR

(and/or such Third Parties and/or Contractor

Party(ies)) with Contractor, upon negotiations in

good faith, covering the terms and conditions of

such operations and activities, including

establishment of SOCAR's (and/or such Third

Parties’ and/or Contractor Party(ies)’) liability

arising from such operations and activities and

the terms pursuant to which Contractor is to

perform certain services utilising Contractor

Facilities in connection with such development.15.3Sərbəst Təbii Qazın Emalı.15.3SOCAR və Podratçı 15.2 bəndinin müddəalarında nəzərdə

tutulmuş qaydada Sərbəst Təbii Qaz yatağının işlənməsinə

dair saziş bağlayarsa, Podratçıya bu Sərbəst Təbii Qaz ilə

birlikdə aşkar edilmiş maye karbohidrogenləri çıxarmaq

və həmin Sərbəst Təbii Qazdan satış üçün emal yolu ilə

maye karbohidrogenlər ayırmaq hüququ verilir, bu şərtlə

ki, həmin emal Podratçı tərəfindən iqtisadi baxımdan

əsaslandırılmış şəkildə yerinə yetirilə bilər. Ayrılmış və

satılmış maye karbohidrogenlərə Xam Neft kimi baxılır.

Sərbəst Təbii Qazın Çatdırılma Məntəqəsi 15.2 bəndində

qeyd edilən ayrıca sazişlə müəyyən edilir.15.4Təbii Səmt Qazının Məşəldə Yandırılması və ya Havaya

Buraxılması.In the event Contractor and SOCAR enter into an

agreement with respect to the development of NonAssociated Natural Gas as provided in Article 15.2,

Contractor shall have the right to produce hydrocarbon

liquids found with such Non-Associated Natural Gas

and to process Non- Associated Natural Gas produced

with any such liquids in order to extract such liquids for

sale, provided that such processing can be conducted in

a manner that is economically justified by Contractor.

Liquids saved and sold shall be treated as Crude Oil.

The Delivery Point for Non-Associated Natural Gas

shall be determined in the separate agreement referred

to in Article 15.2.

15.4Qəza vəziyyətlərində, avadanlıq nasaz olduqda, hər hansı

obyektlərin, o cümlədən çatdırılma sistemlərin təmir

edildiyi və ya onlara planlı texniki xidmət göstərildiyi

hallarda, yaxud SOCAR 15.1 bəndinin müddəalarına

uyğun surətdə Podratçının verdiyi Təbii Səmt Qazını

qəbul etmədiyi halda, Podratçı Təbii Səmt Qazını məşəldə

yandırmaq və ya havaya buraxmaq hüququna malikdir.

15.5Dərin Qatlardakı Qaz üzrə Faza 1 Layihəsi.Processing of Non-Associated Natural Gas.Flaring or Venting of Associated Natural Gas.Contractor shall have the right to flare or vent

Associated Natural Gas in the event of emergencies,

equipment malfunctions, repairs or maintenance of any

facilities, including delivery systems, or SOCAR’s

failure to take delivery of Associated Natural Gas to be

delivered to it by Contractor as provided in Article 15.1.15.5Dərin Qatlardakı Qaz üzrə Faza 1 Layihəsi ilə bağlı olan bütün

fəaliyyətlər Neft-qaz Əməliyyatları hesab edilir və Dərin

Qatlardakı Qaz üzrə Faza 1 Layihəsinin həyata keçirilməsində

Podratçı tərəfindən çəkilmiş bütün xərclər Neft-qaz

Əməliyyatlarına Çəkilən Məsrəflər hesab edilir və bu Sazişə

uyğun olaraq həmin Ödənilən Məsrəflərə aid edilir.Deep Gas Phase 1 Project.

All activities associated with the Deep Gas Phase 1

Project shall be deemed to be Petroleum Operations and

all costs incurred by the Contractor in the

implementation of the Deep Gas Phase 1 Project shall be

deemed to be Petroleum Costs and shall be Cost

Recoverable in accordance with this Contract.111MADDƏ 16

SƏRBƏST DÖNƏRLİ VALYUTA

16.1Podratçıya və hər bir Podratçı Tərəfə, habelə onların

Ortaq Şirkətlərinə və Subpodratçılarına Müddət ərzində

və bu Sazişlə əlaqədar

olaraq

aşağıdakıları

etməyəsəlahiyyət verilir:ARTICLE 16

FOREIGN EXCHANGE

16.1Contractor and each Contractor Party, and their

Affiliates and Sub-contractors, are authorised

throughout the Term and in conjunction with this

Contract to:(a)həm Dövlətin hüdudları daxilində, həm də onun

hüdudlarından kənarda Sərbəst Dönərli Valyuta

ilə bank hesabları açmaq, aparmaq və onlardan

istifadə etmək, habelə Dövlətdə yerli valyuta ilə

bank hesabları açmaq, aparmaq və onlardan

istifadə etmək;(a)open, maintain and operate Foreign Exchange

bank accounts both inside and outside the State

and local currency bank accounts inside the

State;(b)Neft-qaz Əməliyyatları üçün Dövlətə Sərbəst

Dönərli Valyuta ilə zəruri vəsait gətirmək;(b)import into the State funds required for

Petroleum Operations in Foreign Exchange;(c)bu Saziş üzrə Neft-qaz Əməliyyatlarını həyata

keçirmək və Podratçının digər öhdəliklərini

yerinə yetirmək məqsədilə lazım gəldikcə,

qanunla yol verilən ən əlverişli mübadilə

məzənnəsi (və hər cür şəraitdə Azərbaycan

Respublikası Mərkəzi Bankının digər xarici

investorlar üçün tətbiq etdiyi mübadilə

məzənnəsindən az əlverişli olmayan məzənnə)

ilə, adi və hamılıqla qəbul olunmuş bank

komisyon haqlarından başqa heç bir məbləğ

çıxılmadan və ya haqq ödənilmədən Sərbəst

Dönərli Valyutaya yerli valyuta almaq;(c)purchase local currency with Foreign Exchange

at the most favourable exchange rate legally

available to it (and in any event at a rate of

exchange no less favourable than that granted

by the Central Bank of the Republic of

Azerbaijan to other foreign investors), without

deductions or fees other than usual and

customary banking charges, as may be

necessary for conduct of the Petroleum

Operations and performance of other obligations

of Contractor hereunder;(d)Neft-qaz Əməliyyatlarında istifadə etmək üçün

nağd şəkildə mövcud olan və ya həmin

əməliyyatlarla bağlı qazanılmış, cari yerli(d)convert local currency available for use in, or

earned in connection with, Petroleum

Operations exceeding their immediate local112tələbatdan artıq olan yerli valyutanı qanunla yol

verilən ən əlverişli mübadilə məzənnəsi (və hər

cür şəraitdə, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankının digər xarici investorlar üçün tətbiq

etdiyi məzənnədən az əlverişli olmayan mübadilə

məzənnəsi) ilə, adi və hamılıqla qəbul edilmiş

bank komisyon haqlarından başqa heç bir məbləğ

tutulmadan və ya haqq ödənilmədən Sərbəst

Dönərli Valyutaya çevirmək;requirements into Foreign Exchange at the most

favourable exchange rate legally available to it

(and in any event at a rate of exchange no less

favourable than that granted by the Central

Bank of the Republic of Azerbaijan to other

foreign investors), without deductions or fees

other than usual and customary banking

charges;(e)bu Sazişə uyğun olaraq əldə edilmiş bütün

gəlirləri, o cümlədən Karbohidrogenlərin Podratçı

Tərəflərə çatan payının ixracından gələn bütün

gəliri heç bir məhdudiyyət olmadan Dövlətin

hüdudlarından kənara aparmaq, orada saxlamaq,

yaxud onların barəsində sərəncam vermək;(e)export, hold and retain outside the State, or

dispose of, all proceeds obtained under this

Contract, including all payments received from

export sales of Contractor Parties' share of

Petroleum;(f)özlərinin yerli tələbatından artıq olan hər hansı

Sərbəst Dönərli Valyutanı xaricə köçürmək;(f)transfer abroad any Foreign Exchange in excess

of their local requirements;(g)Sərbəst Dönərli Valyutanı yerli və ya hər hansı

başqa valyutaya çevirmək barəsində qanunda

nəzərdə tutulan və ya məcburi tələblərin

hamısından azad olmaq;(g)be exempt from all legally required or

mandatory conversions of Foreign Exchange

into local or other currency;(h)12.5 bəndinin müddəalarına xələl gətirmədən,

xarici vətəndaşlar olan və Neft-qaz Əməliyyatları

çərçivəsində Dövlətin hüdudları daxilində işləyən

öz əməkdaşlarına xaricdə əmək haqqını,

müavinətləri və digər imtiyazları qismən və ya

tamamilə Sərbəst Dönərli Valyuta ilə vermək; və(h)without prejudice to the provisions of Article

12.5, pay in Foreign Exchange partly or wholly

abroad the salaries, allowances and other

benefits received by their expatriate employees

working in the State on Petroleum Operations;

and(i)12.6 bəndinin müddəalarına xələl gətirmədən,

Neft-qaz Əməliyyatlarında çalışan öz xarici

Subpodratçılarına ödənişləri bilavasitə xaricdə(i)without prejudice to the provisions of Article

12.6, pay directly abroad in Foreign Exchange

their foreign Sub-contractors working on113Sərbəst Dönərli Valyuta ilə vermək.Petroleum Operations.Podratçının xahişi ilə, SOCAR yuxarıda göstərilmiş icazələrdən

hər hansı birinin alınmasında Podratçıya kömək etmək üçün öz

səlahiyyətlərinin tam həcmi daxilində hər hansı Hökumət və ya

Azərbaycanın digər orqanlarının, qurumlarının və yaxud

təşkilatlarının qarşısında qanun çərçivəsində mümkün olan səyləri

göstərir.SOCAR shall within the full limits of authority use its

lawful reasonable endeavours with any Government or

other Azerbaijan authorities, agencies or organisations

in order for Contractor to obtain any of the above

authorisations in the event that Contractor requests it to

do so.114MADDƏ 17

MÜHASİBAT UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI

17.1Podratçı Neft-qaz Əməliyyatlarının mühasibat sənədləriniuçotunu 3-cü Əlavəyə uyğun surətdə aparır.

Mühasibat uçotu

beynəlxalq Neft-qaz sənayesində

ümumilikdə qəbul edilmiş

mühasibat

uçotu

prinsiplərinə uyğun olaraq Dollarla aparılır.

SOCARa təqdim edilən bütün kitablar və hesablar iki dildə Azərbaycan və İngilis dillərində hazırlanır.ARTICLE 17

ACCOUNTING METHOD

17.1115Contractor shall maintain books and accounts of

Petroleum

Operations

in

accordance

with

Appendix 3. These shall be maintained in Dollars in

accordance with accounting principles as generally

accepted within the international Petroleum industry. All

books and accounts which are to be submitted to

SOCAR shall be prepared in both the Azerbaijani and

English languages.MADDƏ 18

İDXAL VƏ İXRAC; MÜQAVİLƏLƏR VƏ TƏCHİZAT18.1İdxal və İxrac Hüquqları.

(a)ARTICLE 18

IMPORT AND EXPORT; CONTRACTS AND

PROCUREMENT

18.1Hər bir Podratçı Tərəf, Əməliyyat Şirkəti, onların

Ortaq Şirkətləri, agentləri və Subpodratçıları heç

bir Vergi tutulmadan və heç bir məhdudiyyət

qoyulmadan aşağıdakıları öz adlarından Dövlətə

idxal etmək və Dövlətdən yenidən ixrac etmək

hüququna malikdirlər: 18.1 bəndinin sonrakı

müddəalarını nəzərə almaqla, Podratçının

əsaslandırılmış

rəyinə

görə

Neft-qaz

Əməliyyatlarının müvafiq qaydada aparılması və

yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan hər cür

avadanlıq, materiallar, dəzgahlar və alətlər,

nəqliyyat vasitələri, ehtiyat hissələri, mallar və

başqa əşyalar (qida məhsulları, spirtli içkilər və

tütün məmulatı istisna olmaqla).Import and Export Rights.

(a)Yuxarıda qeyd edilənlərə baxmayaraq, Podratçı

Neft-qaz Əməliyyatları üçün alınmış və

məsrəfləri Neft-qaz Əməliyyatları Hesabına daxil

edilmiş hər hansı maddi sərvətləri Dövlətdən

yenidən ixrac etmək hüququna malik deyildir

(təmir və ya texniki xidmətlə bağlı zəruri hallar

istisna edilməklə, lakin bu şərtlə ki, həmin təmir

və ya texniki xidmət başa çatdırıldıqdan sonra

ağlabatan müddət ərzində bu maddi sərvətlər

Dövlətə yenidən idxal edilsin).

(b)Each Contractor Party, Operating Company,

their Affiliates, agents and Sub-Contractors

shall have the right to import into, and re-export

from the State free of any Taxes and restrictions

in their own name the following: all equipment,

materials, machinery and tools, vehicles, spare

parts, goods and supplies (excluding foodstuffs,

alcohol and tobacco products) necessary in

Contractor's reasonable opinion for the proper

conduct and achievement of the Petroleum

Operations, subject to the further provisions of

this Article 18.1.Notwithstanding the foregoing, (except when

necessary for repair or maintenance provided

that, within a reasonable time after completion

of the repair or maintenance, such items shall be

re-imported into the State) Contractor shall not

have the right to export from the State any items

purchased for the Petroleum Operations, the

costs of which have been included in the

Petroleum Operations Account.Hər bir Podratçı Tərəf, Əməliyyat Şirkəti, onların

Ortaq Şirkətləri, agentləri və Subpodratçıları,

onların bütün əməkdaşları və onların ailə üzvləri(b)116Each Contractor Party, Operating Company,

their Affiliates, agents and Sub-contractors, and

all of their employees and family members,Vergi tutulmadan və məhdudiyyət qoyulmadan

istənilən vaxt Dövlətə iş üçün ezam olunan, yaxud

səfər edən əcnəbi əməkdaşların və onların ailə

üzvlərinin şəxsi istifadəsi məqsədilə mebel, geyim

əşyaları, məişət texnikası, nəqliyyat vasitələri,

ehtiyat hissələri və bütün şəxsi əmlakı (qida

məhsulları, spirtli içkilər və tütün məmulatı

istisna olmaqla) Dövlətə idxal etmək və

Dövlətdən yenidən ixrac etmək hüququna

malikdirlər. Hər hansı Podratçı Tərəf, Əməliyyat

Şirkəti, onların Ortaq Şirkətləri, agentləri və

Subpodratçıları və onların Dövlətin hüdudları

daxilində çalışan əməkdaşları tərəfindən idxal

edilmiş malların hər hansı tərəfə şəxsi satışları

zamanı

Azərbaycan

Respublikasının

qanunvericiliyinə uyğun olaraq (12-ci maddənin

müddəalarına riayət edilməsi şərti ilə) vergi

tutulur.

18.2Karbohidrogenlərin İxracı.shall have the right to import into and re-export

from the State, free of Taxes and restrictions and

at any time, furniture, clothing, household

appliances, vehicles, spare parts and all personal

effects (excluding foodstuffs, alcohol and

tobacco products) for personal use by the

foreign employees and their families assigned to

work in, or travel to, the State. Private sales of

imported goods by any Contractor Party,

Operating Company, their Affiliates, agents and

Sub-contractors and their employees in the State

to any party will be taxable in accordance with

Azerbaijan legislation (subject to Article 12).18.2Hər Podratçı Tərəf, onun müştəriləri və onların nəqletmə

agentləri bu Sazişin müddəalarına uyğun olaraq

Karbohidrogenlərdən həmin Podratçı Tərəfə çatası payı

heç bir Vergi ödəmədən istənilən vaxt sərbəst şəkildə

ixrac etmək hüququna malikdirlər.

18.3Gömrük Qaydaları.Petroleum Export.

Each Contractor Party, its customers and their carriers

shall have the right to freely export, free of all Taxes and

at any time, the portion of Petroleum to which such

Contractor Party is entitled in accordance with the

provisions of this Contract.18.312-ci Maddənin, 18.1 və 18.2 bəndlərinin müddəalarına

əməl edilməsi şərtilə bu Saziş çərçivəsində bütün idxal və

ixrac əməliyyatları müvafiq gömrük qanunvericiliyinin və

təlimatlarının tələblərinə əməl olunmaqla və lazımi

sənədlər tərtib edilməklə həyata keçirilir və Podratçı Tərəf,

Əməliyyat Şirkəti, onların Ortaq şirkətləri, agentləri vəCustoms Laws.

Subject to Articles 12, 18.1 and 18.2, all imports and

exports carried out under this Contract shall be subject

to the procedures and documentation required by

applicable customs laws and regulations, and each

Contractor Party, the Operating Company, their

Affiliates, agents and Sub-contractors shall pay any11718.4Subpodratçıları gömrük rəsmiləşdirilməsi / sənədləşdirmə

xidmətlərinin müqabilində yığımları ödəyir, bu şərtlə ki,

belə

yığımlar

nominal

olsun,

gömrük

rəsmiləşdirilməsi / sənədləşdirmə

xidmətinin

təqdim

edilməsinə çəkilən faktiki məsrəflərə uyğun olsun və ayrıseçkilik olmadan tətbiq edilsin. Malların, işlərin və

xidmətlərin idxalı və yenidən ixracı ilə bağlı gömrük

rəsmiləşdirilməsi / sənədləşdirmə yığımlarının məbləği heç

bir halda aşağıda göstərilən maksimum məbləğlərdən artıq

olmamalıdır:customs service/documentation fees to the extent they

are nominal and consistent with the actual costs of

providing such customs service/documentation and are

of a non-discriminatory nature. In respect of imports and

re-exports of goods, works and services the customs

service/documentation fees shall in no event exceed the

following maximum amounts:Yükün bəyan edilmiş

dəyəri, DollarlaGömrük yığımıDeclared Value

of Shipment in DollarsFee0 – 100.000dəyərin 0,15%-i0 – 100,0000.15% of value100.001 – 1.000.000

dən$150 üstəgəl $100.001artıq dəyərin 0,10%-i100,001 – 1,000,000

value$150 plus 0.10% of

over $100,0011.000.001 – 5.000.000

$1.000.001-dən$1050 üstəgəl

artıq dəyərin 0,07%-i1,000,001 – 5,000,000

value$1,050 plus 0.07% of

over $1,000,0015.000.001 – 10.000.000

$5.000.001-dən$3850 üstəgəl

artıq dəyərin 0,05%-i5,000,001 – 10,000,000

value$3,850 plus 0.05% of

over $5,000,00110.000.000-dan yuxarı

$10.000.000-dan$6350 üstəgəl

artıq dəyərin 0,01%-imore than 10,000,000

value$6,350 plus 0.01% of

over $10,000,000Xarici Ticarət Qaydaları.18.4Hər bir Podratçı Tərəf, Əməliyyat Şirkəti, onların Ortaq

Şirkətləri, agentləri və Subpodratçıları bu Sazişin 18.1

bəndində göstərilən malların idxalına və ixracına, habelə

onların mənşə ölkələrinə və bu Sazişin şərtlərinə görə

Podratçıya çatan Karbohidrogenlərin ixracına aidForeign Trade Regulations.

Each Contractor Party, the Operating Company, their

Affiliates, agents and Sub-contractors shall also be

exempt from the provisions of Azerbaijan foreign trade

regulations concerning the prohibition, limitation and

restriction of import and export and country of origin of118Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan xarici ticarət

qaydalarında nəzərdə tutulan qadağalar və müxtəlif

məhdudiyyətlər ilə bağlı tələblərə əməl etməkdən də azad

olunurlar.

18.5SOCAR-ın Köməyi.those items indicated in Article 18.1 and with respect to

the Petroleum allocated to Contractor pursuant to this

Contract.18.5Podratçının müvafiq xahişi olduqda SOCAR yuxarıda adı

çəkilən azad olmaları və güzəştləri təmin etmək və hər

hansı Podratçı Tərəfin, Əməliyyat Şirkətinin, onların

Ortaq Şirkətlərinin, agentlərinin və Subpodratçıların,

onların bütün əməkdaşlarının və onların ailə üzvlərinin

hər hansı avadanlığının və ya digər mallarının gömrük

rəsmiləşdirilməsini sadələşdirmək və sürətləndirmək üçün

səlahiyyətlərinin tam həcmi daxilində qanuni ağlabatan

səylərini göstərəcəkdir.

18.6Müqavilələr və TəchizatSOCAR Assistance.

SOCAR will, within the full limits of its authority, use

its lawful reasonable endeavours, when requested to do

so by Contractor, to ensure that the above mentioned

exemptions are applied and expedite the movement

through customs of any equipment or supplies of any

Contractor Party, the Operating Company, their

Affiliates, agents and Sub-contractors and all of their

employees and family members.18.6Neft-qaz Əməliyyatları ilə bağlı müqavilələrin

bağlanması və təchizat işləri 15-ci Əlavəyə və Rəhbər

Komitənin müvafiq qərarları və iclas protokolları

əsasında aparılacaqdır.Contracts and Procurement.

All contracting and procurement activities in connection

with Petroleum Operations shall be conducted in

accordance with Appendix 15 and relevant resolutions

and minutes of the Steering Committee.119MADDƏ 19

HASİLATA SƏRƏNCAM

19.1Karbohidrogenlər üzərində Mülkiyyət Hüququ.ARTICLE 19

DISPOSAL OF PRODUCTION

19.113.1(d)(iv) bəndində ayrıca göstərilmiş, Karbohidrogenlər

hasilatının itirilməsi riski ilə bağlı olan hallar istisna

edilməklə, Karbohidrogenlər hasilatının hər bir Podratçı

Tərəfə və SOCAR-a çatan payı üzərində mülkiyyət

hüququ və itki riski həmin Podratçı Tərəfə və SOCAR-a

Çatdırılma Məntəqəsində keçir.

19.2Karbohidrogenlərin Göndərilmə Normaları.Title to Petroleum.

Except as expressly provided in Article 13.1(d)(iv)

concerning the risk of loss of Petroleum production, the

transfer of title and risk of loss to each Contractor Party

of the share of the Petroleum production to which such

Contractor Party is entitled shall be made at the Delivery

Point.19.2Həm SOCAR-ın, həm də Podratçı Tərəflərin bu Sazişə

əsasən özlərinə düşən Karbohidrogen paylarını

göndərmək və onun barəsində sərəncam vermək hüququ

və öhdəliyi vardır. Belə paylar mümkün qədər müntəzəm

surətdə göndərilir, bu isə o deməkdir ki, həm SOCAR-a,

həm də Podratçı Tərəflərə icazə verilir ki, ağlabatan

hüdudlar daxilində onlar çıxarılmış, lakin göndərilmə

gününə qədər göndərilməmiş Karbohidrogenlərdən çatan

paylarından daha çox və ya daha az (müvafiq surətdə

normativdən

artıqya

əskik)

həcmlərdə

Karbohidrogenlər göndərsinlər, lakin bunu elə etsinlər ki,

normativdən artıq və ya əskik olan həmin göndərmələr

digər Tərəfin hüquqlarına xələl gətirməsin, hasilatın

sürətinə və saxlama çənlərinin tutumuna uyğun olsun.

Praktiki cəhətdən mümkün qədər tez bir zamanda və

Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixindən sonra yüz səksən

(180) gündən gec olmayaraq SOCAR və Podratçı

yuxarıda

göstərilmiş

prinsipləriDüzəlişin

Qüvvəyəminmə Tarixinədək Tərəflərin riayət etdikləri

praktikaları əsas götürməklə hüquqi qüvvəyə malik

müqavilədə göndərmə proqramını nizamlayan qaydalar vəOverlift and Underlift.

Each of SOCAR and Contractor Parties shall have the

right and obligation to lift and dispose of the share of

Petroleum to which it is entitled under this Contract.

Such share shall be lifted on as regular a basis as

possible, it being understood that each of SOCAR and

Contractor Parties, within reasonable limits, will be

authorized to lift more (overlift) or less (underlift) than

its share of Petroleum produced and unlifted by the

lifting day, to the extent that such overlift or underlift

does not infringe on the rights of the other and is

compatible with the production rate and the storage

capacity. SOCAR and Contractor shall set out in a

legally binding contract the rules and procedures to

govern the lifting programme on the basis of the

principles described above and the practices followed by

the Parties as at the Amendment Effective Date as soon

as reasonably practicable and not later than one hundred

and eighty (180) days after the Amendment Effective

Date. Lifting schedules shall be agreed between SOCAR

and Contractor periodically as provided under the rules

and procedures governing the lifting programme.120proseduralar müəyyən edirlər. Göndərmə qrafikləri

göndərmə proqramını nizamlayan qaydalara və üsullara

əsasən SOCAR ilə Podratçı arasında vaxtaşırı

razılaşdırılır.

19.3SOCAR-a Xam Nefti Satın Almaq İmkanının Verilməsi.

(a)19.3Dövlətdə daxili tələbat üçün Xam Neftin hər

hansı kəsirini ödəmək məqsədilə SOCAR hər

Təqvim Rübündə bu Sazişin müddəaları əsasında

Podratçıya düşən Xam Neftin bir hissəsini

Dövlətin hüdudları daxilində yerləşən Çatdırılma

Məntəqəsində satın almaq imkanına malik olur.

Podratçı

əvvəlcə

SOCAR-a

qiymət

müəyyənləşdirilən və göndərmə tarixindən əvvəl

gələn son Təqvim Rübü üçün 13.1(a) bəndinə

müvafiq surətdə müəyyən edilmiş Ton qiyməti ilə

satın alınmış həmin Xam Neftin hesab-fakturasını

yazıb verir. Həmin Xam Neftin 13.1(a) bəndində

göstərilən qaydada göndərildiyi Təqvim Rübü

üçün Ton qiyməti məlum olduqda, Podratçı

vəziyyətdən asılı olaraq Podratçıya və ya

SOCAR-a çatası hər hansı pul vəsaiti haqqında

dəyişdirilmiş hesab-faktura yazır. Xam Neftin

Podratçıdan bu qayda ilə satın alınan hissəsi

Üçüncü Tərəflərdən bu cür şəraitdə əldə edilmiş

mütənasib paydan əsla çox olmamalı və bu hissə

Çatdırılma Məntəqəsində Podratçıya düşən neft

həcminin on faizini (10%) əsla ötüb

keçməməlidir. Həmin Xam Neftə hər hansı

Vergilər qoyulduğu halda, SOCAR bu vergilərin

müvafiq Hökumət orqanlarına ödənilməsi üçün

müstəsna məsuliyyət daşıyır, həm də Podratçını

həmin vergilərlə bağlı hər hansı öhdəliklər üzrə

məsuliyyətdən və ziyandan azad edir.SOCAR Option to Purchase Crude Oil.

(a)121For the purpose of satisfying any domestic

shortfall in Crude Oil supply for use within the

State, during each Calendar Quarter SOCAR

shall have the option to purchase from the

Contractor a portion of the Crude Oil allocated

to the Contractor under the provisions hereof, at

the Delivery Point in the State. Contractor shall

initially invoice SOCAR for such Crude Oil

purchased hereunder at the per Tonne price

determined in accordance with Article 13.1(a)

for the last Calendar Quarter preceding the date

of lifting in which the price has been

established. At such time that the per Tonne

price for the Calendar Quarter in which such

Crude Oil is lifted as determined in accordance

with Article 13.1(a) is known, Contractor shall

issue an amended invoice indicating any monies

owed to Contractor or SOCAR, as the case may

be. In no event shall the proportion of Crude Oil

so purchased from Contractor exceed the

proportion purchased from Third Parties under

similar circumstances and in no event will such

quantities exceed more than ten percent (10%)

of Contractor's entitlement at the Delivery Point.

In the event any Taxes are levied on such Crude

Oil, SOCAR shall be solely responsible for the

payment thereof to the relevant Government

authorities and shall indemnify and holdharmless Contractor from any liability with

respect thereto.

(b)SOCAR həmçinin Boru Kəmərlərinin son

məntəqəsindəki nöqtədə mövcud olan Xam Neftin

Podratçıya çatası payının əlavə olaraq daha on

faizinə (10%) qədərini satın almaq hüququna

malikdir və bu məntəqə terminallar haqqında

(əgər onlar varsa) müqavilələr bağlandıqdan sonra

qarşılıqlı surətdə razılaşdırılmalıdır. Bu cür Xam

Neftin qiyməti onun satın alındığı tarixdə “Platts

Oylqram” nəşrində bu cür Xam Neft üçün

göstərilən aylıq orta qiymət götürülür (və əgər bu

19.3(b) bəndinə əsasən arayış üçün zəruri olduğu

dövrdə “Platts Oylqram”ın nəşrinə son

qoyulmuşdursa və ya bu nəşrin dərci on beş (15)

günlüyə dayandırılmışdırsa, lazımi rəqəmlər Neftqaz sənayesində beynəlxalq nüfuzu olan münasib

alternativ nəşrdən götürülür) və həmin Xam Neftə

hər hansı Vergi qoyulduğu təqdirdə SOCAR

onların müvafiq Hökumət orqanlarına ödənilməsi

üçün müstəsna məsuliyyət daşıyır və bu zaman

Podratçını həmin Vergilərlə bağlı hər hansı

məsuliyyətdən və ziyandan azad edir. Bazar

qiyməti haqqında yuxarıda nəzərdə tutulan

razılaşma olmayanda, SOCAR-ın müvafiq

Təqvim Rübündə Podratçıdan əlavə həcmlərdə

Xam Neft satın almaq hüququ öz qüvvəsini itirir.(b)SOCAR shall have the additional right to

purchase up to an additional ten percent (10%)

of Contractor's share of Crude Oil available at a

point located at a terminus of the Pipelines to be

mutually agreed after the terminal agreements, if

any, have been concluded. The price for such

Crude Oil shall be the monthly average price

quoted for such Crude Oil in Platts Oilgram in

the month when such Crude Oil is purchased

(and in the event that Platts Oilgram ceases to be

published or is not published for fifteen (15)

days in the period required for its use in this

Article 19.3(b) then the required data shall be

taken from an available alternative publication

internationally recognised by the Petroleum

industry), and in the event any Taxes are levied

on such Crude Oil, SOCAR shall be solely

responsible for the payment thereof to the

relevant Government authorities and shall

indemnify and hold harmless Contractor from

any liability with respect thereto. In the event of

any failure to agree on the sales price as

provided above, SOCAR's right to purchase

such additional Crude Oil from Contractor shall

lapse with respect to the relevant Calendar

Quarter.(c)SOCAR-ın 19.3 (a) və (b) bəndlərinin

müddəalarına uyğun olaraq özünün satınalma

hüququndan istifadə etməklə hansı həcmdə Xam

Neft ala bilməsi hər Təqvim Rübünün

başlanmasından azı doxsan (90) gün əvvəl(c)The quantity of Crude Oil for which SOCAR

may exercise its option to purchase pursuant to

Articles 19.3(a) and (b) shall be specified in a

notice to Contractor at least ninety (90) days

preceding each Calendar Quarter. SOCAR shall122Podratçıya göndərilən bildirişdə göstərilir.

SOCAR həmin 19.3 bəndinin şərtləri əsasında

satın alınmış Xam Neftin haqqını Podratçının bu

cür Xam Neftin faktiki göndərilmə tarixindən tez

olmayaraq təqdim etdiyi hesab-fakturanı hesabfaktura təqdim edildikdən sonra otuz (30) gün

ərzində Dollarla ödəyir. Əgər SOCAR Podratçıya

çatası məbləği vaxtında ödəmirsə, onun bu 19.3

bəndinə uyğun olaraq Xam Neft almaq hüququ

borc tamamilə ödənilənədək dayandırılır. Əgər bu

yolla çatası haqq göstərilən otuz (30) gün

müddətində ödənilmirsə, Podratçının ixtiyarı var

ki, SOCAR-ın payı sayılan Xam Neftin

Podratçıya çatası məbləğləri ödəmək üçün zəruri

olan həcmini ayırıb göndərsin. Podratçıya çatası

Xam Neftin həcmi dəyərin müəyyən edilməsinin

13-cü Maddədə göstərilən və SOCAR-ın

payından Podratçının həmin Xam Nefti

göndərdiyi tarixdə tətbiq olunan qaydaya əsasən

müəyyən edilir.

(d)pay for any Crude Oil purchased under this

Article 19.3 in Dollars within thirty (30) days of

Contractor's invoice to be issued no earlier than

the date of lifting such Crude Oil. In the event

that SOCAR fails to make timely payment of

sums due to Contractor then its right to purchase

Crude Oil under this Article 19.3 shall be

suspended until all outstanding sums have been

paid. If payment so due is not paid within said

thirty (30) day period, Contractor shall be

entitled to lift and export from Crude Oil to

which SOCAR is entitled a quantity of Crude

Oil, as is necessary to satisfy sums due to

Contractor. The volume of Crude Oil to which

Contractor shall be entitled shall be determined

in accordance with the valuation procedure set

forth in Article 13 applicable on the date

Contractor lifts such Crude Oil from SOCAR's

entitlement.SOCAR-ın

19.3(a)

bəndində

göstərilmiş

hüquqlarından istifadə etməsi nəticəsində Podratçı

Tərəflər (və ya onların Ortaq Şirkətləri) Üçüncü

Tərəflərlə müqavilələr (boru kəmərlərinə və

terminallara dair müqavilələr daxil olmaqla) üzrə

hər hansı rüsumlar, tariflər və ya cərimələr

ödəməlidirsə, SOCAR bu rüsumlar, tariflər və ya

cərimələr üçün məsuliyyət daşıyır və onları

Sərbəst Dönərli Valyuta ilə Podratçı Tərəflərə

ödəyir. SOCAR-ın 19.3(b) bəndində nəzərdə

tutulmuş hüquqlarını həyata keçirməsi nəticəsində

Üçüncü Tərəflərlə müqavilələr üzrə Podratçı

Tərəflərə (və ya onların Ortaq Şirkətlərinə)

qoyula biləcək cərimələr üçün SOCAR Podratçı(d)123To the extent that Contractor Parties (or their

Affiliates) incur any fees, charges or penalties

under contracts with Third Parties (including

pipeline and terminaling agreements) as a result

of SOCAR's exercise of its rights pursuant to

Article 19.3(a), SOCAR shall be liable for and

shall reimburse Contractor Parties in Foreign

Exchange for such fees, charges and penalties.

SOCAR shall have no liability to Contractor

Parties for penalties Contractor Parties (or their

Affiliates) may incur under contracts with Third

Parties as a result of SOCAR's exercise of its

rights under Article 19.3(b). Contractor to the

extent practicable will from time-to-time notifyTərəflər qarşısında cavabdeh deyildir. Əməli

surətdə nə dərəcədə mümkündürsə, Podratçı

gözlənilən hər hansı rüsumlar, tariflər və ya

cərimələr haqqında SOCAR-a vaxtaşırı məlumat

verəcəkdir.

19.4Hasilatın Maksimum Səmərəli Sürəti.SOCAR of any anticipated fees, charges and

penalties.19.4Karbohidrogenlərin iqtisadi baxımdan ən səmərəli şəkildə

çıxarılmasını təmin etmək üçün Tərəflər Kontrakt

Sahəsində Karbohidrogen ehtiyatlarının hasilatını Neftqaz Sənayesində Qəbul Edilmiş Beynəlxalq Müsbət

Praktikanın tələblərinə əsasən cari iqtisadi konyunkturayalayların işlənməsinin

düzgün

texnologiyası

prinsiplərinə tamamilə uyğun gəlməli olan optimal sürətlə

aparmaq niyyətindədirlər (“Maksimum Səmərəli

Sürət”). Yuxarıda göstərilənlərə uyğun olaraq və bu cür

layların işlənməsinin yerli təcrübəsini nəzərə alaraq, İllik

İş Proqramının və Büdcənin təsdiq üçün Rəhbər Komitəyə

təqdim edilməsi ilə bir vaxtda Podratçı müvafiq Təqvim

İli üçün hasilatın həcminə dair özünün (öz əsaslandırılmış

rəyinə görə) ilkin qiymətləndirmə rəqəmini də təqdim

edir, amma təsdiq edilmiş həmin qiymətləndirmə

rəqəmindən yalnız planlaşdırma məqsədləri üçün istifadə

olunur. Lakin, Hökumət Podratçıdan Kontrakt Sahəsində

hasilatı Maksimum Səmərəli Sürətdən az olan surətlə

aparmağı tələb edərsə, Podratçı hasilatı qəti ifadə olunmuş

belə bir şərtlə azaldacaqdır ki, Karbohidrogenlər

hasilatının bu cür azaldılması SOCAR-ın bu Saziş üzrə

bütün digər öhdəlikləri yerinə yetirildikdən sonra

SOCAR-ın Karbohidrogenlər payı hesabına tam ödənilə

biləcək həcmlərdən heç bir şəraitdə artıq olmasın. Müddət

ərzində

həmin

Saziş

üzrə

Podratçıya

çatası

Karbohidrogenlərin ümumi həcmi ona hasilatın

azaldılmayacağı şəraitdə çata biləcək həcmdən az olaMaximum Efficient Rate.

It is the intention of the Parties that the Petroleum

resources of the Contract Area should be produced at the

optimum rate, which is to be fully consistent with the

then current economic conditions, and the principles of

sound reservoir management according to Good

International Petroleum Industry Practice, in order to

provide for the most economically efficient recovery of

Petroleum (“Maximum Efficient Rate”). Consistent

with the foregoing, and taking into account local

experience in managing similar reservoirs, Contractor

shall submit for agreement of the Steering Committee, at

the same time as it submits the Annual Work

Programme and Budget to the Steering Committee,

Contractor's estimate, in its reasonable opinion, of the

relevant Calendar Year's production volume, but such

agreed estimate shall be used for planning purposes

only. However, in the event the Government requires

Contractor to produce Petroleum from the Contract Area

at less than the Maximum Efficient Rate Contractor will

reduce production, subject to the express condition that

such reduction in Petroleum production shall in no event

be greater than can be borne entirely from SOCAR’s

share of Petroleum remaining after satisfying all other

SOCAR obligations hereunder. Contractor's total

entitlement to Petroleum under this Contract shall, at no

time throughout the Term, be less than it would have

been had such reduction not been made. If due to a124bilməz. Əgər ölkədə elan edilən fövqəladə vəziyyətlə

əlaqədar olaraq Hökumət hasilatın sürətini hasilatın

Maksimum Səmərəli Sürətindən daha yüksək səviyyəyə

çatdırmağı tələb edərsə, Podratçı hər hansı Təqvim İlində

ən çoxu qırx beş (45) gün müddətində hasilatın sürətini

müvafiq sürətdə artırır; bu şərtlə ki, Podratçıdan hasilatın

sürətini, Neft-qaz Sənayesində Qəbul Edilmiş Beynəlxalq

Müsbət Praktikaya uyğun olaraq kollektorun işlənməsi

prinsiplərini tətbiq etməklə Podratçının əsaslandırılmış

fikrincə, kollektoru (kollektorları) zədələyə biləcək bir

səviyyəyə qədər artırmaq heç bir şəraitdə tələb

edilməyəcəkdir.declared national emergency the Government requires

an increase in the production rate above the Maximum

Efficient Rate, the Contractor shall so increase the

production rate for a period of time not to exceed fortyfive (45) days in any Calendar Year; provided, however,

that in no event shall Contractor ever be required to

increase the production rate to a level which in

Contractor's reasonable opinion could possibly cause

damage to the reservoir(s) applying the principles of

reservoir management in accordance with Good

International Petroleum Industry Practice.125MADDƏ 20

SIĞORTA, MƏSULİYYƏT VƏ MƏSULİYYƏTİN

ÖDƏNMƏSİ TƏMİNATLARI

20.1Sığorta.

(a)ARTICLE 20

INSURANCE, LIABILITIES AND INDEMNITIES20.1

Podratçı (dəqiqləşdirmə məqsədilə bu 20-ci

Maddəyə münasibətdə Əməliyyat Şirkətini də

əhatə edir) özünüsığorta həyata keçirməyə

(20.1(g) bəndini nəzərə almaqla), və/yaxud illik

sığorta proqramını həyata keçirməyə sərbəstdir.

Belə illik sığorta proqramına Neft-qaz

Əməliyyatları üçün və onlarla bağlı aşağıda

20.1(a) (i)–(vi) bəndlərində sadalanan sığorta

növlərinin əldə edilməsi daxildir, bu şərtlə ki, belə

sığorta növləri bazarda Podratçı üçün məqbul

hesab edilən ağlabatan kommersiya şərtləri ilə

asanlıqla əldə edilmək üçün mövcud olsun. Hər

illik sığorta proqramı Podratçı tərəfindən təklif

edilir və SOCAR-ın təsdiqinə təqdim olunur, və

təsdiqləndikdən sonra həmin illik sığorta

proqramının müddətinə uyğun olan İllik İş

Proqramı və Büdcə sənəd(lər)inə daxil edilmiş

hesab edilir. Podratçı həmçinin belə sığortanın

qüvvədə olmasını və Podratçının idarəsi altında

olan

SOCAR-ın

əmlakına

münasibətdə

Podratçının sığortaçılarının SOCAR-a qarşı

subroqasiya hüququndan imtinasını nəzərdə tutan

polisləri və/ yaxud sertifikatları SOCAR-a təqdim

edir. Podratçı aşağıdakı 20.1(a)(i)–(vi) bəndləri

ilə müəyyən edilmiş sığortanın təmin edilməsi

məqsədləri üçün Dövlətdə qeydiyyata alınmış (və

ya Dövlətdə əlaqəli broker şirkəti olan) nüfuzlu

və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sığorta və

təkrarsığorta broker şirkətini təyin etməli vəInsurance.

(a)126Contractor (which for purposes of clarification

with respect to this Article 20 shall include the

Operating Company) shall have the freedom to

self-insure (subject to Article 20.1(g)) and/or

provide an annual insurance programme. Such

annual insurance programme shall include

purchase of insurance coverage for and in

relation to Petroleum Operations of the types

listed below in Articles 20.1(a)(i)-(vi) to the

extent such insurance coverage is readily

available in the market and on reasonable

commercial terms acceptable to the Contractor.

Each annual insurance programme shall be

proposed by Contractor and subject to approval

by SOCAR, and once so approved shall be

deemed to be incorporated in the Annual Work

Programme and Budget(s) relating to the term of

such annual insurance programme. Contractor

shall also furnish SOCAR with policies and/or

certificates of insurance confirming the

effectiveness of such coverage and waiver by

Contractor’s insurers of their rights of

subrogation against SOCAR in relation to

SOCAR’s property managed by Contractor.

Contractor shall appoint a reputable and

internationally recognised insurance and

reinsurance broking company registered in the

State, or having an associated broking company

in the State, in order to arrange insurancemüəyyən

olunmuş

sığortaların

Dövlətin

qanunvericiliyinin tələblərinə və beynəlxalq

standartlara uyğun olmasını təmin etməlidir.

Broker şirkətinin təyin edilməsi Podratçı və

SOCAR

tərəfindən

təsdiq

ediləcəkrazılaşdırılacaq.

Aşağıda 20.1(a)(i)–(vi)

bəndlərində göstərilən sığorta, bu şirkətin

götürdüyü

risklərin

beynəlxalq

neft-qaz

sənayesinin adi sığorta təcrübəsinə uyğun olması

şərtilə, Dövlətdə yaradılmış və qeydiyyata alınmış

nüfuzlu sığorta şirkətindən sığorta brokeri vasitəsi

ilə

alınmalıdır.

Yuxarıda

göstərilənlərin

bütövlüyünə xələl gətirmədən, bu cür sığorta

aşağıdakıları əhatə etməlidir:specified in Articles 20.1(a)(i)-(vi) below and

make sure that specified insurances comply with

the legislation of the State and international

standards. Such appointment shall be approved

and agreed by Contractor and SOCAR.

Insurance specified in Articles 20.1(a)(i)-(vi)

below shall be obtained through the appointed

broker from a reputable insurance company

established and registered in the State, so long

as risks covered by such company are

comparable with customary insurance practice

of the international Petroleum industry. Without

prejudice to the generality of the foregoing, such

insurance shall cover:(i)Podratçının Neft-qaz Əməliyyatlarında və

ya onlarla bağlı istifadə olunan hər hansı

əhəmiyyətli qurğu, avadanlıq və ya digər

əmlakına dəymiş itki və ya zərəri;(i)loss or damage to any substantial

installation, equipment or other assets of

Contractor used in or in connection with

Petroleum Operations;(ii)Neft-qaz Əməliyyatlarının gedişində və

ya nəticəsində ətraf mühitin qəfil və ya

təsadüfi çirklənməsindən irəli gələn itki,

zərər və ya xəsarəti;(ii)loss, damage, injury arising from

sudden and accidental pollution of the

environment in the course of or as a

result of Petroleum Operations;(iii)Podratçının məsuliyyət daşıya biləcəyi

Neft-qaz Əməliyyatlarının gedişində və

ya nəticəsində baş vermiş hər hansı

Üçüncü Tərəfin əmlak itkisi və ya

əmlakına zərər dəyməsi və ya ona dəymiş

bədən xəsarəti;(iii)loss of or damage to property or bodily

injury suffered by any Third Party in the

course of or as a result of Petroleum

Operations for which Contractor may be

liable;(iv)Neft-qaz Əməliyyatlarının gedişində və

nəticəsində baş vermiş hər hansı qəzanın

nəticələrinin aradan qaldırılması və ya hər(iv)cost of removing wreckage and cleaning

up operations caused by any accident in

the course of or as a result of Petroleum127hansı qəzadan sonra aparılan təmizləmə

əməliyyatları ilə bağlı məsrəfləri;(b)Operations;(v)Neft-qaz Əməliyyatlarında çalışan işçilər

qarşısında Podratçının məsuliyyətini

(əgər bu cür hallar üçün müəyyən

dərəcədə müvafiq sığortalar əlverişli

qiymətlərlə mövcuddursa və bu cür

məsuliyyət fərdi icbari sığorta ilə artıq

sığortalanmamışsa); və(v)Contractor’s liability to its employees

engaged in Petroleum Operations, to the

extent that such insurances are available

at a reasonable cost and the liability is

not otherwise covered by compulsory

personal accident insurance; and(vi)Enerji ehtiyatlarının kəşfiyyatı və

işlənməsi üzrə 8.86 Formullarının

(Energy Exploration and Development

Wording 8.86 – hər növ quyular üçün

sığortanı təmin etmək məqsədilə Qazma

Qurğuları Komitəsi tərəfindən işlənib

hazırlanmış London Sığorta Bazarının

standart formulu) A, B və C bölmələrinə

uyğun olaraq və ya SOCAR və Podratçı

tərəfindən digər razılaşdırılmış qaydada

quyular üzərində nəzarət xərclərini və

quyuların təkrar qazılma xərclərini.(vi)cost of well control and re-drilling

expenses in accordance with Sections

A, B and C of the Energy Exploration

and Development Wording 8.86

(Standard London Insurance Market

Wording issued by the Rig Committee

with respect to well insurance coverage

for any types of well) or as otherwise

agreed by SOCAR and Contractor.İllik sığorta proqramı 20.1(a) bəndinə müvafiq

qaydada SOCAR ilə razılaşdırıldıqda, Podratçının

belə illik sığorta proqramını yerinə yetirməməsi

nəticəsində çəkilən xərclər və/yaxud məsrəflər

Ödənilən Məsrəflərə aid edilmir, o şərtlə ki, belə

illik sığorta proqramının yerinə yetirilməməsinə

səbəb illik sığorta proqramı çərçivəsindəki sığorta

növünün bazarda mövcudluğunun dayanması və

ya Podratçıya məqbul kommersiya şərtlərində

mövcud olmaması ilə bağlı olmasın.(b)128If an annual insurance programme is agreed

with SOCAR in accordance with Article

20.1(a), costs and/or expenses incurred as a

result of Contractor’s failure to implement such

annual insurance programme shall not be Cost

Recoverable, provided that such failure to

implement is not due to the type of insurance

coverage under the annual insurance programme

ceasing to be available in the market or on

commercial terms reasonably acceptable to the

Contractor.(c)Podratçı Dövlətin qüvvədə olan qanunvericiliyinə

müvafiq olaraq tələb olunan icbari sığortaları əldə

edir, bu şərtlə ki, həmin sığortalara dair tələb

Dövlətin müvafiq qanunvericiliyinə əsasən

ümumi şəkildə tətbiq edilsin.(c)Contractor shall take out compulsory insurances

required in accordance with the applicable law

of the State, provided that the requirement for

such insurances applies generally under the

applicable law of the State.(d)Bu 20.1 bəndinə uyğun olaraq Neft-qaz

Əməliyyatlarına görə Podratçı tərəfindən alınan

bütün sığorta növlərinə görə sığorta haqları (lakin

Karbohidrogenlərin satışına görə sığorta haqları

istisna olmaqla) Ödənilən Məsrəflərdir. Sığorta

təminatı Sərbəst Dönərli Valyuta ilə ifadə oluna

bilər.(d)The premiums for all insurance (excluding

premiums for insurance covering the marketing

of Petroleum) obtained by Contractor for

Petroleum Operations pursuant to this Article

20.1 shall be Cost Recoverable. Insurance cover

may be denominated in Foreign Exchange.(e)Yerli sığorta şirkəti 20.1(a) bəndinə uyğun olaraq

Podratçı tərəfindən təyin edilmiş broker şirkəti

vasitəsilə

20.1(a)

(i)-(vi)

bəndlərndə

müəyyənləşdirilmiş risklərə görə Podratçı

qarşısında sığortaçı kimi öz məsuliyyətini

təkrarsığorta etdirməlidir. Yerli sığorta şirkəti və

təkrarsığorta şirkəti arasında qəbul edilən

təkrarsığorta razılaşması SOCAR və Podratçı

tərəfindən

təsdiqlənir.

Sığorta

şirkəti

təkrarsığortanın mövcudluğunu təsdiq etmək üçün

SOCAR-a və Podratçıya təkrarsığorta haqqında

şəhadətnamələri, təkrarsığorta kovernotlarını və

ya digər hüquqi sənədləri təqdim etməlidir.(e)The local insurance company, as insurer to

Contractor, shall reinsure its own liability for

the risks as specified in Articles 20.1(a)(i)-(vi)

through a broking company appointed by

Contractor as per Article 20.1(a). The

reinsurance arrangement between the local

insurance company and the reinsurance

company shall be approved by SOCAR and

Contractor. The insurance company shall submit

to SOCAR and Contractor the evidence of

reinsurance cover in the form of certificates,

cover notes or other legal documents of

reinsurance.(f)Hər bir Podratçı Tərəfə 20.1(a)(i)-(vi) bəndlərinə

əsasən əldə edilməli olan sığortaların hər hansı və

ya hamısı üçün (onun İştirak payı həddində)

təkrarsığortanı özünün Ortaq Şirkəti olan sığorta

şirkəti və ya üstünlük verdiyi digər sığorta

şirkətindən əldə etmək imkanı veriləcəkdir, bu(f)Each Contractor Party will be provided the

opportunity to have any or all of the insurances

to be obtained under Articles 20.1(a)(i)-(vi)

reinsured through such Contractor Party’s

Affiliate insurance company or preferred

insurance company up to its Participating129şərtlə ki, bu cür Podratçı Tərəfin Ortaq Şirkəti

olan sığorta şirkətinin və ya üstünlük verilən

sığorta şirkətinin təminat vermə və ödəmə

qabiliyyəti “Standard & Poor” (və ya ekvivalenti)

tərəfindən müəyyən edilən “A–” beynəlxalq

kredit reytinqindən aşağı olmasın.Interest, provided that the security or credit

worthiness of such Affiliate insurance company

or preferred insurance company are no lower

than an international credit rating of “A–” as

determined by Standard & Poor’s or equivalent

rating.(g)Hər bir Podratçı tərəfə 20.1(a)(i)-(vi) bəndlərinə

əsasən əldə edilməli olan sığortalar üzrə özünü

sığorta etmək imkanı veriləcəkdir, bu şərtlə ki, bu

cür özünüsığorta tədbirlərinin təminat vermə və

ödəmə qabiliyyəti Podratçını qane etsin. Bu halda

təminat vermə və ödəmə qabiliyyətinə olan

tələblər 20.1(f) bəndində sığorta şirkətlərinə

münasibətdə müəyyən edilən tələblərdən aşağı

olmamalıdır. Bu 20.1 bəndinə uyğun olaraq Neftqaz Əməliyyatları üçün hər hansı Podratçı Tərəfin

əldə etdiyi özünüsığorta haqları Ödənilən

Məsrəflərdir.(g)Each Contractor Party will be provided the

opportunity to self-insure in insurances to be

obtained under Articles 20.1(a)(i)-(vi), provided

that the security and credit worthiness of such

self-insurance arrangements are satisfactory to

the Contractor. The security and credit

worthiness requirements in such event shall be

no less stringent than the requirements with

respect to insurance companies pursuant to

Article 20.1(f). The self-insurance premiums

obtained by any Contractor Party for Petroleum

Operations pursuant to this Article 20.1 shall be

Cost Recoverable.(h)Podratçı, özünün Subpodratçıları tərəfindən onun

üçün Dövlətin ərazisində görülən işi Dövlətin

qüvvədə olan qanunvericiliyinə və 20.1(a)

bəndinə uyğun olaraq sığorta etdirməsini təmin

etmək üçün səy göstərir. Bütün franşizalar

Subpodratçıların hesabına ödənilir.(h)Contractor shall endeavour to have its Subcontractors insure the work performed for

Contractor within the State in accordance with

the applicable law of the State and pursuant to

Article 20.1(a). All deductibles shall be covered

by Sub-contractors.(i)Tələb olunduğu hallarda, Podratçı Subpodratçının

sığortasının

mövcudluğunu

təsdiq

edən

sertifikatları və/ya kovernotları yaxud sığortaya

aid digər hüquqi sənədləri SOCAR-a təqdim edir.(i)Upon request, Contractor shall furnish SOCAR

with certificates and/or cover notes or other

legal documents of insurance confirming the

insurance coverage of Sub-contractor.13020.2Vurulan Zərər üçün Məsuliyyət.20.2Podratçı SOCAR qarşısında (yaxud tətbiq edildikdə,

müvafiq Hökumət orqanı qarşısında), habelə Hökumət

qarşısında yalnız Podratçının Qərəzli Xətası və ya onun

Neft-qaz Əməliyyatları apararkən verilmiş səlahiyyətlər

daxilində hərəkət edən Subpodratçılarının – onların

işçilərinin və Podratçının işçilərinin Qərəzli Xətası

nəticəsində vurulmuş zərər və ya itkilər üçün məsuliyyət

daşıyır. 12-ci Maddənin müddəalarına əsasən hər bir

Podratçı Tərəfin Mənfəət Vergisi ödəmək barəsində

öhdəliklərinə xələl gətirmədən SOCAR Podratçını və

onun Ortaq Şirkətlərini və Subpodratçılarını SOCAR-a və

onun hər hansı Ortaq Şirkətinə vurulmuş bütün digər zərər

və itkilər üçün məsuliyyətdən azad edir, onlara

kompensasiya verir, onlara Hökumətə vurulan bütün

başqa zərər və itkilərə görə Podratçıya və/yaxud onun hər

hansı Ortaq Şirkətlərinə və Subpodratçılarına qarşı irəli

sürülən və ya qaldırılan hər hansı pretenziyalar, tələblər,

iddialar və məhkəmə araşdırmaları ilə əlaqədar olaraq

kompensasiya verir və onları məsuliyyətdən azad edir.

Podratçının Üçüncü Tərəflər (Hökumət istisna olmaqla)

qarşısında öhdəlikləri Dövlətin qüvvədə olan qanunları ilə

nizamlanır, bu şərtlə ki, SOCAR-ın Xəzər dənizində

Kontrakt Sahəsinin hüdudlarından kənarda yerləşən

qurğularına və obyektlərinə Üçüncü Tərəfə məxsus

qurğular və obyektlər kimi baxılsın.20.3İşçi Heyəti ilə bağlı Məsuliyyətdən Azad Etmə.Contractor shall be liable to SOCAR (or if applicable the

appropriate Governmental authority) and the

Government only for any loss or damage arising from

Contractor's Wilful Misconduct or the Wilful

Misconduct of Contractor's Sub-contractors, their

employees, and Contractor's employees acting in the

scope of their employment in the performance of

Petroleum Operations. Without prejudice to each

Contractor Party's obligation to pay its Profit Tax as

referred to in Article 12, SOCAR shall release

Contractor and its Affiliates and Sub-contractors from

all other losses and damages suffered by SOCAR and

any of its Affiliates and shall indemnify and hold

harmless Contractor and its Affiliates and Subcontractors against all claims, demands, actions and

proceedings brought against Contractor and/or any of its

Affiliates and Sub-contractors pertaining to all other

losses and damages suffered by the Government. The

Contractor's liabilities to Third Parties (other than the

Government) shall be governed by applicable laws of

the State provided that structures and facilities of

SOCAR located in the Caspian Sea outside of the

Contract Area shall be treated as if such structures and

facilities were owned by a Third Party.20.3Bu Sazişin digər müddəalarına baxmayaraq:

(a)Liability for Damages.Indemnity for Personnel.

Notwithstanding the other provisions of this Contract:Bu Sazişin müddəalarına əməl edilməsi və ya(a)131Contractor shall indemnify and hold harmlessedilməməsi səbəbindən, yaxud bunlarla bağlı baş

verən və ya bunlara aid olan hadisələr – şəxsi

ziyan, peşə xəstəlikləri, ölüm və ya şəxsi əmlaka

dəyən zərər ilə əlaqədar olaraq Podratçının hər

hansı bir işçisi (və ya onun hər hansı Ortaq

Şirkətinin hər hansı işçisi; bu şərtlə ki, həmin Ortaq

Şirkət zərərin və ya xəsarətin yetirildiyi vaxt

Subpodratçı olmasın), yaxud həmin işçinin

himayəsində olan şəxs SOCAR-a qarşı hər hansı

pretenziyalar, tələblər, iddialar irəli sürdükdə və ya

məhkəmə işi başladıqda həmin Podratçı hər hansı

hüquqi və ya fiziki şəxsin tamamilə, yaxud qismən

təqsirindən və ya laqeydliyindən asılı olmayaraq

həmin ziyanların, zərər və məsuliyyətlərin hamısı

üzrə SOCAR-a kompensasiya verir və onu

məsuliyyətdən azad edir.

(b)SOCAR against all losses, damages and liability

arising under any claim, demand, action or

proceeding brought or instituted against SOCAR

by any employee of Contractor (or any Affiliate

thereof, provided that such Affiliate, at the time

of the injury or damage, is not acting in the

capacity of a Sub-contractor) or dependent

thereof, for personal injuries, industrial illness,

death or damage to personal property sustained

in connection with, related to or arising out of

the performance or non-performance of this

Contract regardless of the fault or negligence in

whole or in part of any entity or individual.Bu Sazişin müddəalarına əməl edilməsi və ya

edilməməsi səbəbindən, yaxud bunlarla bağlı baş

verən və ya bunlara aid olan hadisələr – şəxsi

ziyan, peşə xəstəlikləri, ölüm və ya şəxsi əmlaka

dəyən zərər ilə əlaqədar olaraq SOCAR-ın hər

hansı bir işçisi (və ya bu 20.3(b) bəndinin

məqsədləri çərçivəsində hər hansı Hökumət orqanı

da daxil olmaqla onun hər hansı Ortaq Şirkətinin

hər hansı işçisi; bu şərtlə ki, həmin Ortaq Şirkət

zərərin və ya xəsarətin yetirildiyi vaxt Subpodratçı

olmasın), yaxud həmin işçinin himayəsində olan

şəxs Podratçıya qarşı hər hansı pretenziyalar,

tələblər, iddialar irəli sürdükdə və ya məhkəmə işi

başladıqda SOCAR hər hansı hüquqi və ya fiziki

şəxsin tamamilə, yaxud qismən təqsirindən və ya

laqeydliyindən asılı olmayaraq həmin ziyanların,

itki və məsuliyyətlərin hamısı üzrə Podratçıya

kompensasiya verir və onu məsuliyyətdən azad(b)132SOCAR shall indemnify and hold harmless

Contractor against all losses, damages, and

liability arising under any claim, demand, action

or proceeding brought or instituted against

Contractor by any employee of SOCAR (or any

Affiliate thereof, which for the purposes of this

Article 20.3(b) shall include any Governmental

entity, provided that such Affiliate, at the time

of the injury or damage, is not acting in the

capacity of a Sub-contractor) or dependent

thereof, for personal injuries, industrial illness,

death or damage to personal property sustained

in connection with, related to or arising out of

the performance or non-performance of this

Contract regardless of the fault or negligence in

whole or in part of any entity or individual.

Contractor shall, if requested by SOCAR, use its

lawful reasonable endeavours to assist SOCARedir. SOCAR müvafiq xahiş etdikdə, Podratçı

SOCAR-ın bu 20-ci Maddə üzrə öhdəlikləri ilə

əlaqədar sığorta almasında SOCAR-a kömək

etmək üçün bütün lazımi qanuni səylər göstərir.

20.4Qüvvəyəminmə Tarixinədək Məsuliyyətdən Azad Etmə.in its obtaining insurance with respect to its

liability under this Article 20.20.4Kontrakt Sahəsi ilə əlaqədar olaraq və ya Kontrakt

Sahəsində edilən hərəkətlər və Qüvvəyəminmə

Tarixinədək SOCAR-ın və ya onun hər hansı sələflərinin

həyata keçirdiyi hər hansı əməliyyatlar, o cümlədən, ətraf

mühitə ziyan vurulması nəticəsində baş verən hər hansı

ziyan, ölüm və ya itki ilə əlaqədar olaraq hər hansı fiziki

və ya hüquqi şəxs, o cümlədən, Hökumət və ya hər hansı

Hökumət orqanı Podratçıya və/yaxud onun Ortaq

Şirkətlərinə qarşı hər hansı pretenziyalar, tələblər, iddialar

irəli sürdükdə və ya məhkəmə işi başladıqda SOCAR

həmin ziyanların, itki və məsuliyyətlərin hamısı üçün

Podratçını və onun Ortaq Şirkətlərini məsuliyyətdən azad

edir.

20.5İmtina Edilmiş Sahələr və SOCAR-ın Əməliyyatları ilə

bağlı Məsuliyyətdən Azad Etmə.SOCAR shall indemnify Contractor and its Affiliates

from and against all losses, damages and liabilities,

arising under any claim, demand, action or proceeding

instituted against Contractor and/or any of its Affiliates

by any person or entity, including the Government or

any Governmental entity, arising out of or in any way

connected with any injury, death or damage of any kind

sustained in connection with or arising from the

Contract Area or any operations of SOCAR or any of its

predecessors, prior to the Effective Date, including

damage to the environment.20.5Aşağıdakı hallarda hər hansı ziyan, ölüm və ya itki

nəticəsində yaxud bunlarla əlaqədar olaraq hər hansı

fiziki və ya hüquqi şəxs, o cümlədən, Hökumət və ya hər

hansı Hökumət orqanı Podratçıya və/yaxud onun Ortaq

şirkətlərinə qarşı hər hansı pretenziyalar, tələblər, iddialar

irəli sürdükdə və ya məhkəmə işi başladıqda SOCAR

həmin ziyanların, itki və məsuliyyətlərin hamısı üçün

Podratçını və onun Ortaq Şirkətlərini məsuliyyətdən azad

edir:

(a)Indemnity Prior to Effective Date.Indemnity for Surrendered Areas and SOCAR

Operations.

SOCAR shall indemnify Contractor and its Affiliates

from and against all losses, damages and liabilities

arising under any claim, demand, action or proceeding

instituted against Contractor and/or any of its Affiliates

by any person or entity, including the Government or

any Governmental authority, arising out of or in any

way connected with any injury, death or damage of any

kind sustained in connection with or arising from:15.2 bəndinə əsasən SOCAR-ın və/ və ya hər hansı(a)133any operations of SOCAR and/or any Third PartyÜçüncü Tərəfin hər hansı əməliyyatları ilə bağlı,

yaxud 7.2 bəndinə əsasən SOCAR-ın apardığı

yoxlama nəticəsində; habelə

(b)pursuant to Article 15.2 or as the result of

SOCAR access pursuant to Article 7.2, and30.3 və 30.5 bəndlərinə uyğun surətdə Kontrakt

Sahəsinin Podratçı tərəfindən imtina edilən hər

hansı hissəsi ilə və/yaxud 14-cü Maddəyə uyğun

surətdə Podratçıdan SOCAR-ın nəzarəti və

məsuliyyəti altına verilmiş əmlakdan istifadənin

davam etdirilməsi və/yaxud əmlakın ləğv edilməsi

ilə və belə imtina tarixindən və/yaxud SOCAR-ın

hər hansı belə əmlakdan istifadə etmək və hər hansı

əmlakı ləğv etmək hüququnu qəbul etdiyi tarixdən

sonra olan hallar, o cümlədən ətraf mühitə ziyan

vurulması halı ilə əlaqədar olaraq (imtina

tarixindən əvvəl və ya sonra olmasından asılı

olmayaraq, Podratçının Qərəzli Xətası nəticəsində

irəli sürülmüş hər hansı pretenziya, iddia və ya

məhkəmə işi istisna edilməklə).(b)Kontrakt Sahəsinin Podratçı tərəfindən imtina edilən hər

hansı hissəsində və imtina günü, yaxud ondan əvvəl baş

verən hadisələr – ölüm və ya hər hansı ziyan, o cümlədən

ətraf mühitə vurulan ziyan nəticəsində və ya bunlarla

əlaqədar olaraq hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxs

SOCAR-a qarşı hər hansı pretenziya, tələb, iddia irəli

sürdükdə və ya məhkəmə işi başladıqda həmin itkilər,

zərər və ya məsuliyyət barəsində bu Sazişin müddəaları

və Podratçının Saziş çərçivəsindəki öhdəlikləri qüvvədə

qalmaqda davam edəcəkdir.

20.6Birgə və Fərdi Məsuliyyət.any portion of the Contract Area surrendered by

Contractor pursuant to Articles 30.3 and 30.5

and/or any continued use of any assets, and/or the

abandonment of any assets, for which SOCAR

has assumed control and responsibility from

Contractor pursuant to Article 14 and accruing

after the date of such surrender and/or SOCAR's

assumption of the use of any such assets and

abandonment of any assets, including damages to

the environment (but excluding any claim, action

or proceeding which results from Contractor's

Wilful Misconduct whether occurring before or

after the date of surrender).In respect of any loss, damage or liability, as well as any

claim, demand, action or proceeding instituted against

SOCAR by any person or entity for death or damage of

any kind sustained in connection with or arising from

any portion of the Contract Area surrendered by

Contractor and accruing on or before the date of

surrender, including damages to the environment, the

provisions of this Contract, and Contractor's obligations

hereunder, shall continue to apply.20.612-ci Maddədə, 27.1 və 29.2 bəndlərində nəzərdə

tutulanlar istisna olmaqla, Podratçının bu Saziş üzrə bütünJoint and Several Liability.

Except as provided under Articles 12, 27.1 and 29.2 the

liability of the Contractor Parties shall be joint and134öhdəlikləri barəsində Podratçı Tərəflər birgə və fərdi

məsuliyyət daşıyırlar.

20.7Dolayı İtkilər.several with respect to all of the obligations of the

Contractor under this Contract.

20.7Bu Sazişdən irəli gələn və ya bu Sazişlə, yaxud ona aid

hər hansı fəaliyyətlərlə bağlı olan dolayı itkilər

baxımından heç bir Tərəf heç bir halda hər hansı bu cür

dolayı itkiyə yaxud ziyana görə, o cümlədən

Karbohidrogemləri hasil etmək qabiliyyətinin olmaması,

Karbohidrogen hasilatının itirilməsi və ya gecikməsinə və

yaxud mənfəət itkisinə görə, lakin 2.1, 11.2(a) və 18.2

bəndlərinin hər hansı müddəasının pozulması halı istisna

olmaqla, məsuliyyət daşımır (müqavilə çərçivəsində,

mülki pozuntu baxımından və ya hər hansı başqa tərzdə),

bu şərtlə ki, bu 20.7 bəndinin müddəaları bu Sazişdə

verilmiş məsuliyyətdən azad etmə hallarına şamil edilmir.

20.8AÇG HPBS üzrə İddialar.

(a)Consequential Losses.

With respect to indirect and consequential losses arising

out of or in connection with this Contract or any

activities hereunder, neither Party shall be liable

(whether in contract, tort or otherwise) under any

circumstances whatsoever for any such indirect or

consequential loss or damage, including inability to

produce Petroleum, loss of or delay in production of

Petroleum or loss of profit, save in respect of any breach

of Articles 2.1, 11.2(a) and 18.2, and provided that the

provisions of this Article 20.7 shall not apply to the

indemnities provided in this Contract.20.8SOCAR Podratçını və Podratçı Tərəflərin hər

birini SOCAR-ın və/və ya SOCAR-ın hər hansı

Ortaq Şirkətinin Podratçıya və ya hər hansı

Podratçı Tərəfə qarşı qaldıra biləcəyi AÇG HPBS

üzrə İddiaların hər birindən və hamısından şərtsiz

olaraq azad edir. SOCAR öhdəsinə götürür ki, o,

hər hansı AÇG HPBS üzrə İddia ilə bağlı olaraq

Podratçıya və ya hər hansı Podratçı Tərəfə qarşı

hər hansı yurisdiksiyada hər hansı növ tələb, iddiaya

məhkəmə

işləri

qaldırmayacaq,

başlamayacaq və ya davam etdirməyəcək və eləcə

də öz Ortaq Şirkətlərinin də bu cür tələb, iddia və

ya məhkəmə işləri qaldırmamasını, başlamamasını

və ya davam etdirməməsini təmin edəcək. SOCAR

hər hansı AÇG HPBS üzrə İddia ilə bağlı olaraqACG PSA Claims.

(a)135SOCAR unconditionally releases and discharges

Contractor and each of the Contractor Parties

from any and all ACG PSA Claims that SOCAR

and/or any Affiliate of SOCAR may have

against Contractor or any Contractor Party.

SOCAR undertakes that it shall not, and to

procure that its Affiliates shall not, commence

or continue any action, claim or proceedings of

any kind in any jurisdiction against Contractor

or any of the Contractor Parties in relation to

any ACG PSA Claim. SOCAR shall indemnify

Contractor and each Contractor Party against all

losses, damages, costs and liability arising under

any claim, demand, action or proceeding

brought or instituted against Contractor or ahər hansı yurisdiksiyada SOCAR tərəfindən yaxud

onun hər hansı Ortaq Şirkətləri tərəfindən

Podratçıya və ya Podratçı Tərəfə qarşı qaldırılan və

ya irəli sürülən hər hansı iddia, tələb və ya

məhkəmə işi çərçivəsində meydana çıxan bütün

itkilərə, ziyanlara, xərclərə və öhdəliyə görə

Podratçını və hər bir Podratçı Tərəfi məsuliyyətdən

azad edir.

(b)Contractor Party by SOCAR or any of its

Affiliates in any jurisdiction in relation to an

ACG PSA Claim.Podratçı və hər bir Podratçı Tərəf SOCAR-ı

Podratçının və/və ya bu cür Podratçı Tərəfin və/və

ya Podratçı Tərəfin hər hansı Ortaq Şirkətinin

SOCAR-a qarşı qaldıra biləcəyi AÇG HPBS üzrə

İddiaların hər birindən və hamısından şərtsiz olaraq

azad edir. Podratçı və hər bir Podratçı Tərəf

öhdəsinə götürür ki, o, hər hansı AÇG HPBS üzrə

İddia ilə bağlı olaraq SOCAR-a qarşı hər hansı

yurisdiksiyada hər hansı növ tələb, iddia və ya

məhkəmə işləri qaldırmayacaq, başlamayacaq və

ya davam etdirməyəcək və eləcə də öz Ortaq

Şirkətlərinin də bu cür tələb, iddia və ya məhkəmə

işləri qaldırmamasını, başlamamasını və ya davam

etdirməməsini təmin edəcək. Podratçı hər hansı

AÇG HPBS üzrə İddia ilə bağlı olaraq hər hansı

yurisdiksiyada Podratçı tərəfindən yaxud onun hər

hansı Ortaq Şirkətləri tərəfindən SOCAR-a qarşı

qaldırılan və ya irəli sürülən hər hansı iddia, tələb

və ya məhkəmə işi çərçivəsində meydana çıxan

bütün itkilərə, ziyanlara, xərclərə və öhdəliyə görə

SOCAR-ı məsuliyyətdən azad edir və hər bir

Podratçı Tərəf hər hansı AÇG HPBS üzrə İddia ilə

bağlı olaraq hər hansı yurisdiksiyada həmin

Podratçı Tərəfin, yaxud onun hər hansı Ortaq

Şirkətlərinin SOCAR-a qarşı qaldırdığı və ya irəli

sürdüyü hər hansı iddia, tələb və ya məhkəmə işi(b)136Contractor and each Contractor Party

unconditionally releases and discharges SOCAR

from any and all ACG PSA Claims that

Contractor or such Contractor Party and/or any

Affiliate of such Contractor Party may have

against SOCAR. Contractor and each Contractor

Party undertakes that it shall not, and to procure

that its Affiliates shall not, commence or

continue any action, claim or proceedings of any

kind in any jurisdiction against SOCAR in

relation to any ACG PSA Claim. Contractor

shall indemnify SOCAR against all losses,

damages, costs and liability arising under any

claim, demand, action or proceeding brought or

instituted against SOCAR by Contractor or any

of its Affiliates in any jurisdiction in relation to

an ACG PSA Claim and each Contractor Party

shall indemnify SOCAR against all losses,

damages, costs and liability arising under any

claim, demand, action or proceeding brought or

instituted against SOCAR by such Contractor

Party or any of its Affiliates in any jurisdiction

in relation to an ACG PSA Claim.çərçivəsində meydana çıxan bütün itkilərə,

ziyanlara, xərclərə və öhdəliyə görə SOCAR-ı

məsuliyyətdən azad edir.137MADDƏ 21

FORS-MAJOR HALLARI

21.1Fors-major Halları.

(a)ARTICLE 21

FORCE MAJEURE

21.121.1(b) bəndinin müddəalarını nəzərə almaq

şərtilə, Fors-major Halı nəticəsində hər hansı Tərəf

bu Sazişdə nəzərdə tutulan öhdəliklərini tamamilə

və ya qismən yerinə yetirə bilməzsə (hər hansı

məbləğləri ödəmək öhdəliyi və ya vəsaitlərin

olmaması halları istisna olunmaqla), öhdəliklərə

Fors-major Halı təsir etdiyi təqdirdə və dərəcədə,

belə təsirə məruz qalan Tərəfin öhdəliklərini yerinə

yetirmək qabiliyyəti olmadığı müddətə və Forsmajor Halı baş verəndən qabaq mövcud olan

vəziyyəti bərpa etmək üçün lazım ola bilən

ağlabatan əlavə müddətə, amma ondan uzun

olmamaq şərti ilə, öz öhdəliklərini yerinə

yetirilməsini dayandırmaq üçün bildiriş vermək

hüququ var. Fors-major Halının yarandığını iddia

edən Tərəf güvəndiyi faktların baş verdiyi andan

praktiki cəhətdən mümkün qədər tez bir zamanda

digər Tərəflərə yazılı bildiriş verir və bütün əsas

gedişatlar haqqında Tərəfləri daim məlumatlı

saxlayır. Belə bildiriş ağlabatan dərəcədə Forsmajor Halının tam təfsilatını verir və həmçinin

Fors-major Halının aradan qaldırılması üçün

Tərəfin tələb edəcəyi ehtimal olunan müddəti

göstərir. Fors-major Halının təsirinə məruz qalan

Tərəf Fors-major Halını mümkün olan tez bir

zamanda və qənaətli şəkildə aradan qaldırmaq və

ya öhdəsindən gəlmək üçün bütün lazımı səylər

göstərir, lakin əmək mübahisələrini barışıq yolu ilə

həll etməyə (özü üçün məqbul olan şərtlərlə olan

razılaşmalar istisna olunmaqla) məcbur deyil, vəForce Majeure.

(a)138Subject to Article 21.1(b), if as a result of Force

Majeure any Party is rendered unable, wholly or

in part, to carry out its obligations under this

Contract, other than the obligation to pay any

amounts due and other than by reason of any

lack of funds, then, so far as and to the extent

that the obligations are affected by such Force

Majeure, the Party so affected shall be entitled

to give notice to suspend its obligations during

the continuance of any inability so caused and

for such reasonable period thereafter as may be

necessary for the Party to put itself in the same

position that it occupied prior to the Force

Majeure, but for no longer period. The Party

claiming Force Majeure shall notify the other

Parties of the Force Majeure as soon as

reasonably practicable after the occurrence of

the facts relied on and shall keep all Parties

informed of all significant developments. Such

notice shall give reasonably full particulars of

the Force Majeure and also estimate the period

of time which the Party will probably require to

remedy the Force Majeure. The affected Party

shall use all reasonable diligence to remove or

overcome the Force Majeure situation as

quickly as possible in an economic manner but

shall not be obligated to settle any labour

dispute except on terms acceptable to it, and all

such labour disputes shall be handled within the

sole discretion of the affected Party.bütün belə əmək mübahisələri Fors-major Halının

təsirinə məruz qalmış Tərəfin mülahizəsinə uyğun

həll olunur.

(b)Hər hansı Podratçı Tərəfin, yaxud onun əsas ana

şirkətinin təsis edildiyi və ya subyekti olduğu

dövlətin hökuməti həmin Podratçı Tərəfin bu

Saziş üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirməsinə

maneçilik törədən tədbirlər gördükdə, qalan

Podratçı Tərəflərin həmin vəziyyəti Fors-major

Halı hesab etməyə ixtiyarı yoxdur və onlar 20.6

bəndində şərh olunmuş prinsiplərə əməl etməklə

bu Saziş üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə

davam edirlər.(b)“Fors-major Halı” o deməkdir ki, hər hansı bir

hadisə Neft-qaz Əməliyyatlarının qarşısını alır,

onları əhəmiyyətli dərəcədə ləngidir və ya onlara

əhəmiyyətli maneçilik törədir, yaxud Podratçının

bu Sazişdə təsbit olunmuş hüquqlarına ciddi xələl

gətirir və ya onlara təhlükə yaradır, və istənilən

halda bütün ağlabatan tədbirlər görülsə də bu

hadisə və ya onun nəticələrini nəzarət etmək

təsirə məruz qalan Tərəfin imkanları xaricindədir,

o cümlədən fövqəladə hadisələr, təbii fəlakətlər

(məsələn, ildırım vurması və ya zəlzələ),

müharibələr (elan edilmiş, yaxud elan edilməmiş)

və ya digər hərbi əməliyyatlar, Kontrakt Sahəsi

üzərində yurisdiksiya dəyişiklikləri, yanğınlar,

əmək

mübahisələri,

qiyamlar,

üsyanlar,

terrorçuluq aktları, kütləvi iğtişaşlar, vətəndaş

itaətsizliyi, habelə qanunlar, müqavilələr,

qaydalar, sərəncamlar, fərmanlar, əmrlər, hər

hansı hökumət orqanının fəaliyyəti, yaxud

fəaliyyətsizliyi; lakin bu şərtlə ki, qanunlar,If the government within whose jurisdiction a

Contractor Party or its ultimate parent company

is incorporated or is subject takes actions which

preclude such Contractor Party from fulfilling

its obligations under this Contract, the

remaining Contractor Parties may not claim

such an event as Force Majeure and shall,

consistent with the principles set forth in Article

20.6, continue to fulfil their obligations under

this Contract.

“Force Majeure” means any event which

prevents or substantially hinders or impedes

Petroleum Operations or which substantially

impairs or threatens Contractor’s rights and

obligations under this Contract, and, in any such

case, is beyond the ability of the affected Party

to control such event or its consequences using

reasonable endeavours, including extraordinary

events, natural disasters (for example lightning

and earthquake), wars (declared or undeclared)

or other military activity, jurisdictional change

with respect to the Contract Area, fire, labour

disputes, insurrections, rebellions, acts of

terrorism, riot, civil commotion, and laws,

treaties, rules, regulations, decrees, orders,

actions or inactions of any governmental

authority; provided, however, that laws, treaties,

rules, regulations, decrees, orders or other acts

of any entity or agency acting on behalf of,

under the auspices of, or at the direction of any139müqavilələr, qaydalar, Dövlətin ərazisində hər

hansı Hökumət orqanının adından, yaxud

himayəsi altında və ya onun göstərişi ilə çıxış

edən hər hansı orqanın və ya agentliyin

sərəncamları, fərmanları, əmrləri, yaxud digər

qərarları SOCAR tərəfindən öz öhdəliklərinin

icrasının gecikdirilməsinə, ya da yerinə

yetirilməməsinə münasibətdə Fors-major Halları

sayılmayacaqdır.

21.2Müddətlərin Uzadılması.Governmental authority within the territory of

the State shall not constitute Force Majeure with

respect to delay or non-performance on the part

of SOCAR.21.2Əgər Fors-major Halları Neft-qaz Əməliyyatlarını

ləngidirsə, onları məhdudlaşdırırsa və ya aparılmasına

maneçilik törədirsə, həmin halların şamil edildiyi

öhdəliklərin yerinə yetirildiyi müddət, Neft-qaz

Əməliyyatlarının müvafiq mərhələsinin müddəti, Müddət

(onun hər hansı uzadılması daxil olmaqla), habelə bu

Saziş üzrə bütün hüquqların və öhdəliklərin müddəti Forsmajor Hallarının səbəb olduğu ləngimə müddətinə bərabər

müddət qədər, üstəgəl Fors-major Halları aradan

qaldırıldıqdanya

dayandırıldıqdan

sonra

əməliyyatların yenidən başlanması üçün zəruri olan

müddət qədər uzadılır.

21.3İşlənmə və Hasilat Dövrü Ərzində Fors-major Halları.Extension of Time.

If Petroleum Operations are delayed, curtailed or

prevented by Force Majeure, then the time for carrying

out the obligations affected thereby, the duration of the

relevant phase of Petroleum Operations, the Term

(including any extension period hereof) and all rights

and obligations hereunder shall be extended for a period

equal to the delay caused by the Force Majeure

occurrence plus such period of time as is necessary to

re-establish operations upon removal or termination of

Force Majeure.21.3Hər hansı vaxtda Podratçı Fors-major halının

mövcudluğunu elan etmişdirsə və əgər bu cür Fors-major

halı ən azı doxsan (90) ardıcıl gün ərzində mövcud

olmaqda davam edirsə və həmin Fors-major halı Dövlətin

hüdudlarından kənarda baş verən hər hansı hadisələrdən

meydana çıxmışdırsa, yaxud Hökumət orqanlarının hər

hansı fəaliyyəti nəticəsində əmələ gəlməmişsə, və buForce Majeure during Development and Production

Period.

If at any time the Contractor declares Force Majeure and

such Force Majeure situation has continued for a period

of not less than ninety (90) consecutive days and such

Force Majeure results from events outside of the State or

not as a result of any action on the part of a

Governmental authority and as a result of such Force

Majeure Contractor has been unable to produce140Fors-major halı nəticəsində Podratçı bu Sazişə əsasən

Karbohidrogenləri hasil edə bilmirsə, SOCAR və Podratçı

qeyd edilən doxsan (90) günlük müddət başa çatdıqdan

sonra on beş (15) gün ərzində görüşüb hasilatı davam

etdirməyin ən yaxşı yolunu müzakirə edirlər. Əgər sonrakı

doxsan (90) gün ərzində qənaətbəxş razılıq əldə edilməsə,

Fors-major halının mövcud olduğu dövrdə SOCAR və ya

onun Ortaq Şirkəti öz riski və vəsaiti hesabına və lazım

gələrsə Subpodratçıları cəlb etməklə bu Saziş üzrə

əməliyyatları aparmaq üçün məsuliyyəti öz üzərinə

götürmək və Karbohidrogenlər hasilatını davam etdirmək

hüququna malikdir. Podratçı Fors-major halının başa

çatmasını elan etdikdə bu Saziş üzrə Karbohidrogenlər

hasilatı üçün tam məsuliyyəti yenidən öz üzərinə götürür.Petroleum under this Contract, then SOCAR and

Contractor shall meet within fifteen (15) days following

the expiry of such period of ninety (90) days to discuss

how best to continue production. Failing agreement on

satisfactory arrangements within ninety (90) days

thereafter SOCAR shall have the option of itself or its

Affiliate assuming operations hereunder and continuing

production of Petroleum during the period of Force

Majeure at its risk and cost with the possible

participation of sub-contractors until Contractor declares

the cessation of the Force Majeure circumstance when

Contractor shall resume its full responsibilities for

production of Petroleum under this Contract.SOCAR-ın və ya onun Ortaq Şirkətinin ixtiyarı var ki,

Məsrəflərin Ödənilməsi mexanizminə uyğun olaraq

özünün birbaşa məsrəflərinin əvəzini alsın və Fors-major

Halı dövründə çatdırılmış bütün Karbohidrogenlər

həcminə görə Neft-qaz Əməliyyatları Hesabını Forsmajor halı başlananadək Satış Məntəqələrində istifadə

olunmuş dünya qiymətləri ilə kreditləşdirsin.SOCAR or its Affiliate shall be entitled to recover

SOCAR’s or its Affiliate’s direct costs in accordance

with the Cost Recovery mechanism and shall credit the

Petroleum Operations Account for the volumes of

Petroleum delivered whilst the Force Majeure

circumstance continued at international prices at the

Points of Sale used prior to commencement of the Force

Majeure.141MADDƏ 22

ETİBARLILIQ, HÜQUQ VƏ ÖHDƏLİKLƏRİN

BAŞQASINA VERİLMƏSİ VƏ TƏMİNATLAR

22.1Etibarlılıq.ARTICLE 22

VALIDITY, ASSIGNMENT AND GUARANTEES22.1Validity.(a)Bu Saziş Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixindən

etibarən Tərəflər və onların müvafiq hüquq

varisləri və qanuni şəkildə hüquqları əldə etmiş

şəxslər üçün bu Sazişin şərtlərinə uyğun icra

edilən, məcburi hüquqi qüvvəsi olan etibarlı

öhdəlikdir. SOCAR bu Düzəlişin Qüvvəyəminmə

Tarixində Kontrakt Sahəsinin hüdudları daxilində

Karbohidrogenlərə malik olmaq hüquqlarına dair

heç bir özgə saziş olmadığına təminat verir.

Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixindən sonra bu

Saziş onun şərtlərinə müvafiq olan və ya Tərəflərin

qarşılıqlı razılaşmasına əsaslanan hallardan başqa

heç bir halda ləğv edilmir, düzəldilmir və ya

dəyişdirilmir. Tərəflər bu Sazişdə toxunulmamış

hər cür məsələlərin xoş məramla həlli üçün işin

davam etdirilməsinin zəruriliyini təsdiq edirlər.(a)This Contract shall constitute a valid and

binding legal obligation enforceable in

accordance with its terms among the Parties and

their respective successors and permitted assigns

as of the Amendment Effective Date. SOCAR

guarantees that as of the Amendment Effective

Date no other agreement exists with respect to

the Petroleum rights within the Contract Area.

From and after the Amendment Effective Date

this Contract shall not be cancelled, amended or

modified except in accordance with its terms or

by agreement between the Parties. The Parties

acknowledge the necessity of continuing to

work in good faith to resolve any matters not

presently covered by this Contract.(b)Tərəflər

bəzi

öhdəliklərin

Düzəlişin

Qüvvəyəminmə Tarixində və ya ondan əvvəl

yerinə yetirilməli olduğunu təsdiq etdiklərinə görə

razılıq verirlər ki, Giriş, bu 22.1 (b) bəndi və 23.1,

23.3, 24-cü və 25-ci Maddələrin (1-ci Əlavədə

verilən və bu bənd və maddələrdəki müddəaların

tətbiqi üçün zəruri olan biləcək anlayışlarla birgə)

müddəaları bu Sazişin imzalanma tarixində

qüvvəyə minir.(b)In recognition by the Parties that certain

obligations have to be performed on or before

the Amendment Effective Date, it is agreed that

Recitals and the provisions of this Article

22.1(b) and Articles 23.1, 23.3, 24, and 25,

(together with such definitions set out in

Appendix 1 as may be necessary for the

enforcement of each of these provisions) shall

come into force on the date of execution of this

Contract.14222.2Hüquq və Öhdəliklərin Başqasına Verilməsi.22.2Assignment.(a)Məhdudiyyətlər. Podratçı Tərəfin bu Sazişdən

irəli gələn hüquq və öhdəliklərinin hər hansı

şəkildə başqasına verilməsinə, ipotekaya, girova,

hüquq və öhdəliklərin başqa cür yüklənməsinə

yalnız bu 22.2 bəndində nəzərdə tutulmuş

şərtlərlə yol verilir. 22.2 bəndinin müddəalarını

pozmaqla həyata keçirilən hər hansı hüquq və

öhdəliyin ötürülməsi ləğv edilir və hüquqi

qüvvəyə malik deyildir. Bu 22-ci Maddənin

məqsədləri

baxımından,

Podratçı

Tərəfin

nəzarətinin (9.2(c) bəndində müəyyən edildiyi

kimi) ötürülməsi (bunun yenidən daxili təşkili və

ya birləşməsi üçün edildiyi hallar istisna olmaqla)

bu Sazişin şərtlərinə görə hüquq və öhdəliklərin

verilməsi sayılır.(a)Restriction. No assignment, mortgage, pledge or

other encumbrance shall be made by a

Contractor Party of its rights and obligations

arising under this Contract other than in

accordance with the provisions of this Article

22.2. Any purported assignment made in breach

of the provisions of this Article 22.2 shall be

null and void. For purposes of this Article 22,

transfer of control (as defined in Article 9.2(c))

of a Contractor Party (other than for the

purposes of internal reconstruction or

amalgamation) shall be deemed an assignment

under this Contract.(b)Podratçı Tərəfin öz Hüquq və Öhdəliklərini

Verməsi.(b)By a Contractor Party.(i)Hüquq və öhdəliklərin Üçüncü tərəflərə

verilməsi.

Bu

22.2(b)

bəndinin

müddəalarına əməl edilməsi şərtilə

Podratçı Tərəf bu Saziş üzrə öz hüquq və

öhdəliklərini tamamilə və ya qismən hər

hansı bir Üçüncü Tərəfə vermək

hüququna malikdir, bu şərtlə ki, Üçüncü

Tərəf:

(A)(i)bu Saziş üzrə onun üzərinə

qoyulan vəzifə və öhdəliklərə

uyğun texniki imkanlara və

maliyyə imkanlarına malik olsun;Assignments to Third Parties. Subject to

the provisions of this Article 22.2(b) a

Contractor Party shall be entitled to

assign all or part of its rights and

obligations arising under this Contract

to any Third Party which:(A)143has the technical and financial

ability commensurate with the

responsibilities and obligations

which would be imposed on it

hereunder;(B)ona verilən payla əlaqədar bu

Sazişin

bütün

şərtmüddəalarını qəbul etsin; və(B)as to the interest assigned,

accepts and assumes all of the

terms and conditions of this

Contract; and(C)elə bir təşkilat olsun ki, SOCAR

onunla qanuni olaraq işgüzar

münasibətlər qura bilsin.(C)is an entity with which SOCAR

can legally do business.(ii)Podratçı Tərəfin Yükləməsi. Bu Saziş

üzrə öz öhdəliklərinə xələl gətirmədən

hər Podratçı Tərəf Sazişdə göstərilən

payının, yaxud Dövlətin ərazisində və ya

onun hüdudlarından kənarda Neft-qaz

Əməliyyatları üçün istifadə olunan hər

hansı əmlakda olan öz payının

ipotekasını, girovunu və ya başqa şəkildə

yüklənməsini maneəsiz həyata keçirmək

hüququna malikdir, bu şərtlə ki, həmin

ipoteka, girovqoyma və ya əmlakı başqa

şəkildə yükləmə yalnız bu Sazişin

şərtlərinə müvafiq surətdə həyata

keçirilir.(ii)Encumbrance by Contractor Party.

Without prejudice to its obligations

hereunder, each Contractor Party shall

have the right to freely mortgage,

pledge or otherwise encumber its

interests in this Contract or any property

in or outside the State which is used for

Petroleum Operations, provided that any

such mortgage, pledge or other

encumbrance shall be made expressly

subject to the terms of this Contract.(iii)SOCAR-ın İcazəsi. Üçüncü Tərəfin

xeyrinə Podratçı Tərəf hər hansı hüquq və

öhdəliklərin verilməsini, ipoteka, girov və

ya

başqa

şəkildə

yükləməni

planlaşdırdıqda bunun üçün SOCAR-ın

qabaqcadan icazəsi tələb olunur, və buna

icazə verməkdən əsassız olaraq imtina

edilə bilməz. Əgər SOCAR hüquq və

öhdəliklərin verilməsi, ipoteka, girov və

ya başqa yükləmə haqqında bütün(iii)Approval of SOCAR. Any proposed

assignment, mortgage, pledge or other

encumbrance by a Contractor Party to a

Third Party shall require the prior

approval of SOCAR which approval

shall not be unreasonably withheld. If

within ninety (90) days following

notification to SOCAR of a proposed

assignment accompanied by the relevant

information and the draft deed of144müvafiq informasiya və müqavilə layihəsi

əlavə olunmaqla, planlaşdırılan bu cür

verilmə barəsində bildiriş aldıqdan sonra

doxsan (90) gün ərzində öz qərarını elan

etmirsə, həmin verilmə, ipoteka, girov və

ya başqa yükləmə SOCAR tərəfindən

təsdiqlənmiş hesab edilir.assignment, mortgage, pledge or other

encumbrance, SOCAR has not given its

decision, such assignment, mortgage,

pledge or other encumbrance shall be

deemed to be approved by SOCAR.(iv)Qanuni Şəkildə Hüquqları Əldə Etmiş

Şəxsin Öhdəlikləri. Podratçı Tərəf bu

Saziş üzrə hüquqlarını və öhdəliklərini

tamamilə və ya qismən verdiyi halda və

həmin verilmənin SOCAR tərəfindən

bəyənilməsi, yaxud bəyənilmiş sayılması

şərtilə (bu 22.2(b) bəndinə uyğun olaraq)

hüquq və öhdəlikləri verən tərəf həmin

verilmənin qüvvəyə mindiyi tarixdən

sonra bu Saziş üzrə bütün gələcək

öhdəliklərindən özünün verdiyi iştirak

payı həcmində azad olunur. Bundan sonra

qanuni şəkildə hüquqları əldə etmiş şəxs,

bu Sazişdə ayrıca göstərilmiş hallar

istisna olmaqla, bu Sazişdən irəli gələn

öhdəliklər uçun digər Podratçı Tərəflərlə

birgə və fərdi məsuliyyət daşıyır.(iv)Obligations of Assignee. In the event a

Contractor Party assigns all or a portion

of its rights and obligations arising

under this Contract, and the assignment

has been approved or deemed approved

by SOCAR (in accordance with this

Article 22.2(b)), the assignor shall, to

the extent of the interest assigned, be

released from all further obligations and

liabilities arising under this Contract

after the effective date of such

assignment. The assignee with the

remaining Contractor Parties shall

thereafter be jointly and severally liable

for the obligations arising from this

Contract, except to the extent otherwise

provided under this Contract.(v)Hüquq və Öhdəliklərin Ortaq Şirkətlərə

və Podratçı Tərəflərə Verilməsi. Podratçı

Tərəf SOCAR-ın icazəsini almadan bu

Sazişdən irəli gələn hüquqları və

öhdəlikləri özünün bir və ya bir neçə

Ortaq

Şirkətinə,

yaxud

Podratçı

Tərəflərdən hər hansı birinə bütünlüklə,

yaxud qismən və istənilən vaxt vermək

hüququna malikdir, bu şərtlə ki, hər hansı(v)Assignments

to

Affiliates

and

Contractor Parties. A Contractor Party

shall be entitled at any time to assign all

or part of its rights and obligations

arising from this Contract to one or

more of its Affiliates or to any of the

Contractor Parties without the approval

of SOCAR; provided, however, that any

such Affiliate satisfies the requirements145bu cür Ortaq Şirkət yuxarıdakı 22.2(b)(i)

bəndinin tələblərinə cavab verməlidir və

həmçinin bu şərtlə ki, hüquq və

öhdəlikləri verən tərəf bu Saziş üzrə

öhdəliklər üçün öz məsuliyyətini, eynilə

hüquq və öhdəliklərin verilmədiyi halda

olduğu kimi, saxlasın (hüquq və

öhdəliklərin verilməsinə 22.2(b)(iii)

bəndində göstərilmiş qaydada SOCAR

tərəfindən icazə verilməsi və ya icazə

verilmiş hesab edilməsi halı istisna

olmaqla).

22.3Hüquq və Öhdəliklərin Verilməsinin Vergilərdən Azad

Edilməsi.of Article 22.2(b)(i) above, and further

provided that the assigning party shall

remain liable for obligations under this

Contract in the same manner as though

no assignment had been made unless

and until said assignment is approved or

deemed approved by SOCAR, in the

manner

provided

under

Article

22.2(b)(iii).22.3Bu Sazişə uyğun olaraq hər hansı hüquq və öhdəliklərin

verilməsi hər hansı Podratçı Tərəfə hər hansı Vergi tətbiq

olunmadan və hər hansı məsrəf və ya ödəməyaratmadan

həyata keçirilir.

22.4Hüquq və Öhdəliklərin Verilməsinin Şərtləri.Any assignment or transfer pursuant to this Contract

shall be at no cost or charge and shall be free of Taxes to

any Contractor Party.22.4Podratçı Tərəf hər hansı hüquq və öhdəlikləri başqasına

ancaq bu şərtlə verə bilər ki, qanuni şəkildə hüquqları əldə

etmiş şəxs SOCAR-a 22.5(a) bəndində göstərilmiş

qaydada ana şirkətin təminatını təqdim etsin.

22.5Ana Şirkətlərin Təminatları.

(a)No Tax on Assignments.Conditions on Assignment.

Any assignment by a Contractor Party shall be expressly

conditioned upon the assignee providing to SOCAR a

parent company guarantee as provided in Article

22.5(a).22.5Bu Sazişi bütün Tərəflər imzaladıqdan sonra

praktiki cəhətdən mümkün qədər tez bir zamanda,

lakin Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixindən gec

olmayaraq, hər bir Podratçı Tərəf (TPAO və

AzAÇG istisna olmaqla) burada 4-cü ƏlavəyəParent Company Guarantees.

(a)146Each Contractor Party, other than TPAO and

AzACG, shall as soon as practicable after

execution of this Contract by all Parties but not

later than the Amendment Effective Date,

provide to SOCAR a parent company guaranteedaxil edilmiş formada müvafiq Podratçı Tərəfin

Ana Şirkəti tərəfindən verilmiş ana şirkətin

təminatını SOCAR-a təqdim edir. Podratçı

Tərəfin Ana Şirkəti tərəfindən bu Saziş

çərçivəsində verilmiş ana şirkətin təminatı

bundan əvvəl AÇG HPBS çərçivəsində həmin

Podratçı Tərəfin Ana Şirkəti tərəfindən SOCAR-a

verilmiş hər hansı əvvəlki təminat(lar)ı Düzəlişin

Qüvvəyəminmə Tarixindən etibarən əvəz edir və

Podratçı Tərəf tələb edərsə, SOCAR Düzəlişin

Qüvvəyəminə Tarixindən sonra praktiki cəhətdən

mümkün qədər tez bir zamanda həmin bu cür

əvvəlki təminat(lar)ı Podratçı Tərəfə geri

qaytarmaq üçün qanun çərçivəsində mümkün

olan bütün ağlabatan səyləri göstərir. Podratçı

Tərəfin Ana Şirkəti dəyişdiyi halda, Podratçı

Tərəf dərhal SOCAR-a bildiriş verir və SOCAR

tərəfindən istənildiyində isə, təmin edir ki,

əvvəlki mövcud təminatı dəyişdirmək üçün

praktiki cəhətdən mümkün qədər tez bir zamanda

yeni Ana Şirkətin təminatı təqdim olunsun.

(b)issued by the applicable Contractor Party’s

Parent Company in the form attached hereto as

Appendix 4. The parent company guarantee

issued by a Contractor Party’s Parent Company

under this Contract shall supersede and replace

as from the Amendment Effective Date any

prior guarantee(s) given by such Contractor

Party’s Parent Company to SOCAR under the

ACG PSA and, if requested by a Contractor

Party, SOCAR shall use its lawful reasonable

endeavours to return the original(s) of such prior

guarantee(s) to such Contractor Party as soon as

practicable following the Amendment Effective

Date. In the event of a change of a Contractor

Party’s Parent Company, that Contractor Party

shall promptly notify SOCAR and, upon

SOCAR’s request, shall procure that a guarantee

of the new Parent Company shall be issued as

soon as reasonably practicable to replace the

pre-existing guarantee.SOCAR bununla AzAÇG-nin (və ya İştirak

Payını yaxud onun hər hansı hissəsini əldə edən

SOCAR-ın hər hansı digər Ortaq Şirkətinin)

bütün öz öhdəliklərini (maliyyə və ya digər)

yerinə yetirməsi üçün ona lazım olan bütün

vəsaitlərə görə hər bir Podratçı Tərəfə əsas borclu

kimi çıxış edərək və zamin qismində çıxış

etmədən təminat verir. Bu təminat Düzəlişin

Qüvvəyəminmə Tarixindən etibarən qüvvəyə

minir və AzAÇG-nin bu Saziş çərçivəsində yerinə

yetirməli olduğu hər hansı öhdəlikləri tam

bitənədək öz qüvvəsini saxlayır. Bu 22.5(b)

bəndinə uyğun olaraq təminat əsasında ödənişlər(b)147SOCAR hereby guarantees as primary obligor

and not as a surety to each Contractor Party

(other than AzACG) all funds necessary for

AzACG (or any other Affiliate of SOCAR that

acquires a Participating Interest or any part

thereof) to fulfil all of its obligations, financial

or otherwise, under this Contract. This

guarantee shall enter into force as from the

Amendment Effective Date and remain in force

until AzACG has no further obligations to be

performed by it under this Contract. Payment

under the guarantee under this Article 22.5(b)

shall be made by SOCAR only after a default bySOCAR tərəfindən yalnız o vaxt ödənilir ki,

AzAÇG-yə qarşı arbitraj qərarına əsasən bu Saziş

çərçivəsində AzAÇG-nin öhdəliklərini yerinə

yetirmədiyi müəyyənləşdirilsin və iddianı

təsdiqləyən qərarın surəti Podratçı tərəfindən

SOCAR-a təqdim edilmiş olsun.

22.6Hökumət Təminatı və Öhdəliyi.AzACG under this Contract has been

established pursuant to an arbitration award

against AzACG and a copy of the award to

support the claim has been submitted to SOCAR

by Contractor.22.6Bütün Tərəflərin bu Sazişi imzalamasından sonra SOCAR

Hökumət Təminatının və Öhdəliyinin Hökumət tərəfindən

imzalanmasını təmin edir. Sözügedən Hökumət

Təminatının və Öhdəliyinin imzalanmış əsli hər Podratçı

Tərəfə verilir və Sazişin Azərbaycan Respublikasının

Milli Məclisə təqdim olunan imzalanmış nüsxəsinə onun

tərkib hissəsi kimi daxil edilir. SOCAR tərəfindən

istənildiyində, hər bir Podratçı Tərəf (ona şamil olunan

dərəcədə) aldığı bu cür ilkin təminatların hər hansı əsl

nüsxəsini Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixindən sonra

praktiki cəhətdən mümkün qədər tez bir zamanda

SOCAR-a təqdim etmək üçün qanun çərçivəsində

mümkün olan bütün ağlabatan səyləri göstərir. Saziş

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən

ratifikasiya və təsdiq edildikdən və adi qaydada dərc

olunduqdan sonra Hökumət Təminatı və Öhdəliyi

Azərbaycan Respublikasının qanunu qüvvəsinə malik

olur.Government Guarantee and Undertaking.

Upon the execution of this Contract by all Parties,

SOCAR shall procure the execution by the Government

of the Government Guarantee and Undertaking. An

executed original of the said Government Guarantee and

Undertaking shall be provided to each Contractor Party

and shall be included in the executed copy of this

Contract to be submitted to the Milli Majlis of the

Republic of Azerbaijan. If requested by SOCAR, each

Contractor Party (to the extent applicable to it) shall use

its lawful reasonable endeavours to return any original

copy received by it of such prior guarantees to SOCAR

as soon as practicable following the Amendment

Effective Date. Upon ratification and approval of this

Contract by the Milli Majlis of the Republic of

Azerbaijan and publication in the customary manner the

Government Guarantee and Undertaking shall have the

force of law of the Republic of Azerbaijan.148MADDƏ 23

TƏTBİQ EDİLƏN HÜQUQ, İQTİSADİ SABİTLƏŞMƏ VƏ

ARBİTRAJ

23.1Tətbiq Edilən Hüquq.ARTICLE 23

APPLICABLE LAW, ECONOMIC STABILISATION AND

ARBITRATION

23.1Bu Saziş Azərbaycan Respublikasının və İngiltərənin

qanunları üçün ümumi olan hüquq prinsiplərinə müvafiq

surətdə, hər hansı məsələyə dair ümumi prinsiplər

olmadığı halda isə Kanadanın Alberta əyalətinin ümumi

hüquq prinsiplərinə müvafiq surətdə tənzimlənir və təfsir

edilir (hüquq normalarının kolliziyalarına aid qanunlar

istisna olmaqla). Bu Sazişə həmçinin “pacta sunt

servanda” (“müqavilələrə riayət olunmalıdır”) beynəlxalq

hüquq prinsipinə tabe edilir. Bu Saziş Azərbaycan

Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən təsdiq edildikdən

sonra Azərbaycan Respublikasının Qanunu olur və bu

Sazişdə konkret surətdə başqa cür göstərilmiş hallar

istisna edilməklə Azərbaycan Respublikasında müddəaları

bu Sazişə uyğun gəlməyən və ya zidd olan hər hansı başqa

mövcud, yaxud gələcək qanundan, fərmandan və ya

inzibati sərəncamdan (yaxud onun bir hissəsindən) üstün

tutulur.

23.2İqtisadi Sabitləşmə.Applicable Law.

This Contract shall be governed and interpreted in

accordance with principles of law common to the law of

the Republic of Azerbaijan and English law, and to the

extent that no common principles exist in relation to any

matter then in accordance with the principles of the

common law of Alberta, Canada (except for laws

regarding conflicts of laws). This Contract shall also be

subject to the international legal principle of pacta sunt

servanda (agreements must be observed). Upon

approval by the Milli Majlis of the Republic of

Azerbaijan of this Contract, this Contract shall constitute

a law of the Republic of Azerbaijan and shall take

precedence over any other current or future law, decree

or administrative order (or part thereof) of the Republic

of Azerbaijan which is inconsistent with or conflicts

with this Contract except as specifically otherwise

provided in this Contract.23.2Bu Saziş üzrə Podratçıya (yaxud qanuni şəkildə onun

hüquqlarını əldə etmiş şəxslərə) və onun Subpodratçılarına

veriləsi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan

razılığı olmadan dəyişdirilmir, modifikasiya edilmir və ya

məhdudlaşdırılmır. Əgər Hökumət və ya Azərbaycan

Respublikasının hər hansı digər dövlət orqanı bu Sazişin

müddəalarına zidd olan, yaxud bu Saziş üzrə Podratçının

hüquqlarına və ya mənafelərinə mənfi, yaxud müsbət təsir

göstərən hər hansı mövcud və ya gələcək qanunun,Economic Stabilisation.

The rights and interests accruing to Contractor (or its

permitted assignees) under this Contract and its Subcontractors under this Contract shall not be amended,

modified or reduced without the prior consent of

Contractor. In the event that the Government or other

Azerbaijan authority invokes any present or future law,

treaty, intergovernmental agreement, decree or

administrative order which contravenes the provisions of

this Contract or adversely or positively affects the rights149müqavilənin, hökumətlərarası sazişin, fərmanın, yaxud

inzibati sərəncamın, o cümlədən vergi qanunvericiliyində,

qaydalarda, inzibati praktikada hər hansı dəyişikliklərin,

yaxud

Kontrakt

Sahəsi

barəsində

yurisdiksiya

dəyişikliklərinin tətbiq olunmasını tələb edirsə, Tərəflərin

iqtisadi mənafelərinin tarazlığını bərpa etmək məqsədilə

bu Sazişin müddəalarında təshihlər aparılır və əgər bu cür

təshihlərdən sonra Podratçının hüquqlarına və ya

mənafelərinə mənfi təsir (o cümlədən Sazişin müddəaları

təshih edilməzdən əvvəlki müddətdə olan hər hansı mənfi

təsir daxil olmaqla (əgər təshihlər bu cür təsiri tam aradan

qaldırmırsa)) qalırsa, SOCAR Podratçını(və qanuni

şəkildə onun hüquqlarını əldə etmiş şəxsləri) bununla bağlı

hər cür itkilər, iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi, zərər və ya

ziyana görə məsuliyyətdən azad edir. SOCAR belə

müqavilə, hökumətlərarası saziş, qanun, fərman, yaxud

inzibati sərəncam ilə bu Saziş arasında hər hansı

münaqişənin və ya uyğunsuzluğun yuxarıda göstərilmiş

prinsiplərə müvafiq surətdə tez bir zamanda həll olunması

məqsədilə Hökumətin müvafiq tədbirlər görməsini təmin

etmək üçün öz səlahiyyətlərinin tam həcmi çərçivəsində

hər cür ağlabatan qanuni səylər göstərir.

23.3Arbitraj.

(a)or interests of Contractor hereunder, including any

changes in tax legislation, regulations, administrative

practice, or jurisdictional changes pertaining to the

Contract Area, the terms of this Contract shall be

adjusted to re-establish the economic equilibrium of the

Parties, and if following any such adjustment the rights

or interests of Contractor remain adversely affected

(including any adverse effect suffered for the period

before this Contract adjustment is implemented, if such

is not fully compensated by the adjustment), then

SOCAR shall indemnify the Contractor (and its

permitted assignees) for any disbenefit, deterioration in

economic circumstances, loss or damages that ensue

therefrom. SOCAR shall within the full limits of its

authority use its reasonable lawful endeavours to ensure

that the Government will take appropriate measures to

resolve promptly in accordance with the foregoing

principles any conflict or anomaly between such treaty,

intergovernmental agreement, law, decree or

administrative order and this Contract.23.313.1(b) və 14.2(g) bəndlərinə, eləcə də 13-cü

Əlavənin 4(b) abzasına müvafiq surətdə nəzərdən

keçirilmək üçün ekspertə göndərilən məsələlər

istisna olmaqla, SOCAR ilə hər hansı Podratçı

Tərəf, yaxud bütün Podratçı Tərəflər arasında

mübahisələr (Rəhbər Komitənin iclaslarında həll

edilməmiş qalan məsələlər daxil olmaqla) baş

verdikdə, mübahisə edən Tərəflər sazişin

Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən təfsir

olunması prinsiplərini tətbiq etməklə bu SazişinArbitration.

(a)150Except for any matter to be referred to an expert

pursuant to Article 13.1(b), paragraph 4(b) of

Appendix 13 and Article 14.2(g), in the event of

a dispute arising between SOCAR and any or all

of the Contractor Parties (including matters

which have been unresolved at the Steering

Committee), the disputing Parties shall meet in

an attempt to resolve the dispute to their mutual

satisfaction by reference to the terms of this

Contract applying the principles of contractualşərtlərinə əsaslanaraq mübahisənin qarşılıqlı

surətdə qənaətbəxş bir şəkildə həll olunmasına

cəhd göstərmək üçün görüşürlər; əgər bu yolla

qarşılıqlı surətdə razılıq əldə edilməzsə, mübahisə

edən Tərəflər müqavilənin İngilis qanunları

çərçivəsində təfsir olunması prinsiplərini tətbiq

edəcək. Tərəf həmin mübahisə haqqında bildiriş

aldıqdan sonra mübahisə otuz (30) gün ərzində

Tərəfləri qarşılıqlı surətdə qane edən bir şəkildə

aradan qaldırılmırsa, həmin mübahisə 6-cı

Əlavənin müddəalarına və tətbiq edilən hüquq

barəsində 23.1 bəndində göstərilmiş müddəalara

müvafiq surətdə həll edilir.

(b)interpretation under Azerbaijan law; if mutual

satisfaction is not so achieved the disputing

Parties will apply the principles of contractual

interpretation under English law. If satisfactory

mutual agreement is not achieved within thirty

(30) days after receipt by a Party of notice of

such dispute, such dispute shall be settled in

accordance with the provisions of Appendix 6

and the applicable law provisions of Article

23.1.Bu Sazişdə heç bir müddəa Podratçı Tərəflərin

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Milli

Şurasının 15 yanvar 1992-ci il tarixli Qərarı ilə

qəbul edilmiş «Xarici investisiyanın qorunması

haqqında» Azərbaycan Respublikasının 15 yanvar

1992-ci il tarixli Qanununun 11 - 15 saylı

maddələrində və/ və ya xarici investisiyaların

qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının

qüvvədə olan hər hansı digər qanunlarında

nəzərdə tutulan hüquqlarını əsla məhdudlaşdırmır

və Azərbaycan Respublikasının hər hansı başqa

mövcud və ya gələcək qanununun müddəalarına

baxmayaraq, həmin hüquqlar Podratçıya bu Saziş

üzrə məxsus olan hər hansı başqa hüquqlara əlavə

olaraq tətbiq edilir. Hər hansı Hökumət orqanının

hər hansı fəaliyyəti və ya fəaliyyətsizliyi

nəticəsində Podratçının hər hansı hüquqlarının,

mənafelərinin, yaxud əmlakının müsadirəsi,

milliləşdirilməsi və ya başqa cür alındığı

hallarında arbitrlər nəğd pulun diskontlaşdırılmış

axını metodunu tətbiq edərək və əlverişli(b)151Nothing in this Contract shall limit the rights of

the Contractor Parties pursuant to Articles 11

through 15 of the Law on Protection of Foreign

Investment signed on 15 January 1992 as

implemented by Decree of the National Council

of the Supreme Soviet of the Republic of

Azerbaijan dated 15 January 1992 and/or any

other existing laws of the Republic of

Azerbaijan on protection of foreign investments,

which rights shall apply in addition to any other

rights Contractor may have under this Contract

notwithstanding any other law, both current and

future, in the Republic of Azerbaijan. If any of

Contractor's rights, interests or property are

expropriated, nationalised or otherwise taken by

reason of any act or failure of act of any

Governmental authority, then the arbitrators

shall apply the principle of indemnification

(including prompt, full and effective

compensation in Dollars) at the full market

value, on the basis of an on-going concernkonyunktura şəraitində əqddə maraqlı olan

alıcının və satıcının mövcudluğunu ehtimal

edərək, habelə Podratçının öz hüquqlarından,

mənafelərindən, paylarından (o cümlədən

mənimsənilməmiş ehtiyatlarda iştirak payından)

və ya əmlakından məhrum olması ilə nəticələnən

əlverişsiz vəziyyəti nəzərə almayaraq, işləyən

müəssisə timsalında müəyyən edilmiş zərərin

əvəzinin tam bazar dəyəri ilə ödənilməsi (o

cümlədən Dollarla dərhal, tam və təsirli

kompensasiyası) prinsiplərini tətbiq edirlər.

Podratçının

sadalanan

hüquqlarının,

mənafelərinin,

paylarının

(o

cümlədən

mənimsənilməmiş ehtiyatlarda iştirak payının) və

ya

əmlakının

tam

bazar

dəyərini

müəyyənləşdirmək

üçün

arbitrlər

yüksək

beynəlxalq nüfuza malik investisiya bankı

seçirlər.utilising the discounted cash flow method,

assuming a willing buyer and seller in a nonhostile environment, and disregarding the

unfavourable circumstances under which or

following which Contractor shall be deprived of

its rights, interest (including its interest in

undeveloped reserves) or property. The

arbitrators shall select an investment bank of

good international reputation for purpose of

appraising the full market value of said rights,

interest (including its interest in undeveloped

reserves) or property of Contractor.152MADDƏ 24

BİLDİRİŞLƏR

24.1Bu Sazişin müddəalarına müvafiq surətdə təqdim olunan

bütün bildirişlər ingilis və/və ya Azərbaycan dillərində

yazılı surətdə tərtib edilir və faksla yaxud məktubla hər

bir Tərəfə aşağıda göstərilən ünvana (yaxud bir Tərəfin

digər Tərəflərə vaxtaşırı bildirə biləcəyi hər hansı başqa

ünvana) göndərilir, bu şərtlə ki, SOCAR tərəfindən

Podratçı Tərəflərə təqdim edilməsi tələb olunan bütün

bildirişlər (30-cu Maddədə nəzərdə tutulduğu kimi,

pozuntu haqqında hər hansı bildirişlər, 22.2(b)(iii)

bəndinə uyğun olaraq göndərilən hər hansı bildirişlər,

yaxud Sazişin qüvvəsinə xitam verilməsi

haqqında

bildirişlər, habelə bütün Podratçı Tərəflərə təqdim edilən

23.3 bəndində nəzərdə tutulmuş, arbitraja aid olan hər

hansı bildirişlər istisna edilməklə) bu 24.1 bəndinin

müddəalarına müvafiq surətdə Əməliyyat Şirkətinə

verilmişdirsə, bütün Podratçı Tərəflərə çatdırılmış hesab

olunur. Faks ilə verilmiş bildiriş göndərildiyi tarixdən

sonra birinci İş Günü çatdırılmış hesab olunur. Məktubla

göndərilən bildiriş yalnız alındıqdan sonra çatdırılmış

sayılır. Bu Sazişin qüvvəsinə xitam verilməsi haqqında,

köklü pozuntu və arbitraj haqqında bildirişlər yalnız

məktubla verilir.SOCAR:Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti

Azərbaycan Respublikası

AZ1029, Bakı

Heydər Əliyev prospekti 121

Faks:

Telelefon:ARTICLE 24

NOTICES

24.1All notices required to be given pursuant to this Contract

shall be in writing in English and/or Azerbaijani and

may be given by facsimile or letter to the address set out

below for each Party (or such other address as a Party

may notify to the other Parties from time to time)

provided however that any notices required to be given

to Contractor Parties by SOCAR (except any notice of

breach pursuant to Article 30, any notice pursuant to

Article 22.2(b)(iii), any notice of termination of this

Contract and any notice of arbitration pursuant to Article

23.3, which shall be provided to all Contractor Parties)

shall be considered effective as to all Contractor Parties

if given to the Operating Company in accordance with

this Article 24.1. A notice given by facsimile shall be

deemed to be delivered on the first Business Day

following the date of dispatch. A notice sent by letter

shall not be deemed to be delivered until received.

Notices of termination of this Contract, notices of

material breach and notices of arbitration shall be

given only by letter.SOCAR:+994 12 521 32 39

+994 12 521 21 63State Oil Company of the Republic of

Azerbaijan

Heydar Aliyev Prospekti 121

Baku AZ1029

Republic of Azerbaijan

Fax:

Tel:153+994 12 521 32 39

+994 12 521 21 63Kimə: Prezidentə

Attention: The President

AzAÇG:Azərbaycan (AÇG) Limited

Azərbaycan Respublikası

AZ1029, Bakı

Heydər Əliyev prospekti 121

Faks:

Telefon:AzACG:+994 12 521 26 38

+994 12 521 26 37Fax:

Tel:Kimə: Baş İcraçı Direktora

BP:BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited

Azərbaycan Respublikası

AZ1010, Bakı

Neftçilər prospekti 153

Port Bakı, Şimal qüllə

Xəzər Mərkəzi

Faks:

Telefon:BP:+994 12 599 3665

+994 12 599 3000Şevron Xəzər, Ltd.

Azərbaycan Respublikası

AZ1010, Bakı

Nizami küçəsi 96

Ləndmark binası I, 4-cü mərtəbə

Faks:

Telefon:+994 12 521 26 38

+994 12 521 26 37Attention: Chief Executive Officer

BP Exploration (Caspian Sea) Limited

Xazar Centre

Port Baku (North) Tower

153 Neftchilar Prospekti

Baku, AZ1010

Republic of Azerbaijan

Fax:

Tel:Kimə: Regional prezidentə

ŞEVRON:Azerbaijan (ACG) Limited

Heydar Aliyev Prospekti 121

Baku AZ1029

Republic of Azerbaijan+994 12 599 3665

+994 12 599 3000Attention: Regional President

CHEVRON:+994 12 497 8804

+994 12 207 8800Chevron Khazar, Ltd.

96, Nizami Street

Landmark Building I, 4th Floor

Baku, AZ1010

Republic of Azerbaijan

Fax:

Tel:Kimə: Ölkə üzrə menecerə+994 12 497 8804

+994 12 207 8800Attention: Country Manager154EKSON:Ekson Azərbaycan Limited

Azərbaycan Respublikası

AZ1000, Bakı

Nizami küçəsi 96

Ləndmark binası

Faks:

Telefon:EXXON:+99 412 498 2470

+99 412 428 2460Fax:

Tel:Kimə: Vitse-prezidentə

İNPEKS:İNPEKS Sausvest Kaspian Si, Ltd.

Yaponiya,

Tokio 107-6331

5-3-1 Akasaka

Minato-ku

Faks:

Telefon:INPEX:+81 3 5572 0329

+81 3 5572 0320İTOÇU Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnk.

c/o ITOCHU Corporation

Oil & Gas Upstream Business Development

Department

Yaponiya,

Tokio 107-8077

5-1, Kita-Aoyama 2-chome,

Minato-ku

Faks:

Telefon:+99 412 498 2470

+99 412 428 2460Attention: Vice President

INPEX Southwest Caspian Sea Ltd.

5-3-1 Akasaka

Minato-ku

Tokyo 107-6331

Japan

Fax:

Tel:Kimə: Direktora

İTOÇU:Exxon Azerbaijan Limited

The Landmark Building

96 Nizami Street

Baku, AZ1000

Republic of Azerbaijan+81 3 5572 0329

+81 3 5572 0320Attention: Director

ITOCHU:+81 3 3497 8108

+81 3 3497 1329ITOCHU Oil Exploration (Azerbaijan) Inc.

c/o ITOCHU Corporation

Oil & Gas Upstream Business Development

Department

5-1, Kita-Aoyama 2-chome,

Minato-ku

Tokyo 107-8077

JapanFax:155+81 3 3497 8108Tel:

Kimə: Baş menecerə – kommersiya məsələləri

üzrə

ONGC Videş: ONGC Videş limited

Hindistan, Yeni Delhi– 110070

Tower B, Pandit Deendayal Upadhyaya Urja

Bhawan, Plot No. 5,

Nelson Mandela Marg,

Vasant Kunj,

Faks:

Telefon:+81 3 3497 1329Attention: General Manager – CommercialONGC Videsh: ONGC Videsh Limited

Tower B, Pandit Deendayal Upadhyaya Urja

Bhawan, Plot No. 5,

Nelson Mandela Marg,

Vasant Kunj,

New Delhi – 110070

India+91 1126 129345-46

+91 1126 129344Fax:

Tel:+91 1126 129345-46

+91 1126 129344Kimə: Şirkətin katibinə

Attention: Company Secretary

STATOYL:Statoyl Abşeron AS

Azərbaycan Respublikası

AZ1095, Bakı

Üzeyir Hacıbəyov küçəsi 62

“Marine Plaza” Biznes Mərkəzi, 16-cı mərtəbə

Faks:

Telefon:STATOIL:+99 412 497 7944

+99 412 497 7340Fax:

Tel:Kimə: Nümayəndəliyin rəhbəri

TPAO:Türkiye Petrolleri A.O.

Söğütözü Mahallesi

2180. Cadde No: 10

06530 Çankaya-Ankara

TürkiyeStatoil Apsheron AS

62 Uzeyir Hajibeyli Street

Marine Plaza Business Centre, 16th Floor

Baku, AZ1095

Republic of Azerbaijan

+99 412 497 7944

+99 412 497 7340Attention: Head of Representative Office

TPAO:156Türkiye Petrolleri A.O.

Söğütözü Mahallesi

2180. Cadde No: 10

06530 Çankaya-Ankara

TurkeyFaks:

Telefon:+90 312 286 90 00

+90 312 207 20 00Fax:

Tel:Kimə: Layihə menecerinə, Beynəlxalq Layihələr

Departamenti+90 312 286 90 00

+90 312 207 20 00Attention: Project Manager, International

Projects Department157MADDƏ 25

DÜZƏLİŞİN QÜVVƏYƏMİNMƏ TARİXİ;

TAMAMLANMA

25.1Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixi.

(a)ARTICLE 25

AMENDMENT EFFECTIVE DATE; COMPLETION25.1“Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixi” aşağıdakı

ilkin şərtlərdən sonuncusunun yerinə yetirildiyi

Təqvim Rübündən sonra gələn Təqvim Rübünün

birinci gününə təsadüf edən tarixdir:Amendment Effective Date.

(a)The “Amendment Effective Date” shall be the

date of the first day of the Calendar Quarter that

follows the Calendar Quarter in which the last

of the following conditions precedent have been

satisfied:(i)Dövlətin qanunvericilik orqanlarının

Azərbaycan

Respublikasının

Konstitusiyasına, bütün zəruri hüquqi

rəsmiyyətlərə və prosedurlara əmək

etməklə 23.1 bəndinə uyğun olaraq

Dövlətdə bu Sazişə (o cümlədən 22.6

bəndində göstərilmiş Hökumət Təminatı

və Öhdəliyinə) tam qanun qüvvəsi verən

qanunvericilik aktı qəbul etdiyinə və

mövcud praktikaya əsasən onun dərc

olunduğuna dair yazılı sübutun SOCAR

tərəfindən Podratçıya təqdim olunması,

bu şərtlə ki, Tərəflər 25.1 (a) (ii) - (viii)-ci

bəndlərdəki şərtlər yerinə yetirilməyincə

qanunvericilik aktının qəbul edilməsini

tələb etməyəcəklər;(i)SOCAR delivers to Contractor written

evidence of the enactment by the

legislature of the State in full

compliance with the Constitution of the

Republic of Azerbaijan and all requisite

legal formalities and procedures and

publication in the customary manner of

legislation

giving

this

Contract

(including the Government Guarantee

and Undertaking referred to in Article

22.6) the full force of law in the State in

accordance with Article 23.1 provided

that the enactment as aforesaid shall not

be sought by the Parties until the

conditions precedent referred to in

Articles 25.1(a)(ii) to (viii) have been

satisfied;(ii)Tərəflərin hər biri tərəfindən bu Sazişin

bağlanılmasına səlahiyyət verilməsi (o

cümlədən müvafiq olduqda həmin Tərəfin

təsis sənədlərinə əsasən);(ii)authorisation to enter into this Contract

by each of the Parties, including if

applicable

under

the

formation

documents of such Party;158(iii)22.5(a) bəndində nəzərdə tutulmuş

qaydada hər bir Podratçı Tərəfin (TPAOnun və AzAÇG-nin Ana Şirkətləri istisna

olmaqla) Ana Şirkətindən alınmış

təminatların SOCAR-a təqdim edilməsi;(iii)delivery to SOCAR of guarantees from

each Contractor Party’s (other than

TPAO’s

and

AzACG’s)

Parent

Company as provided in Article 22.5(a);(iv)22.6 bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada

Podratçı Tərəflərin hər birinə Hökumət

TəminatıÖhdəliyinin

təqdim

olunması;(iv)delivery to each of the Contractor

Parties of the Government Guarantee

and Undertaking as provided in Article

22.6;(v)AzAÇG-nin Hüquqlarının Ötürülməsi

haqqında Müqavilənin həmin müqaviləyə

bütün tərəflər tərəfindən müvafiq qaydada

imzalanması;(v)the AzACG Transfer Deed having been

duly executed by all the parties thereto;(vi)QİBK üzrə Əsas Prinsiplərə dair

Razılaşmaya Düzəliş Sazişinin həmin

müqaviləyə bütün tərəflər tərəfindən

müvafiq qaydada imzalanması;(vi)the

WREP

HoA

Amendment

Agreement having been duly executed

by all the parties thereto;(vii)Dərin Qatlardakı Qaz Layihəsi üzrə Əsas

Prinsiplərə dair Razılaşmanın

həmin

müqaviləyə bütün tərəflər tərəfindən

müvafiq qaydada imzalanması;(vii)the Deep Gas Heads having been duly

executed by all the parties thereto;(viii)Birgə Əməliyyat Sazişinin həmin

müqaviləyə bütün tərəflər tərəfindən

müvafiq qaydada imzalanması; və(viii)the Joint Operating Agreement having

been duly executed by all the parties

thereto; and(ix)AzAÇG-nin Hüquqlarının Ötürülməsi

haqqında Müqaviləsində və QİBK üzrə

Əsas Prinsiplərə dair Razılaşmaya

Düzəliş Sazişində mövcud olan ilkin

şərtlərin təmin edilməsi.(ix)the conditions precedent in the AzACG

Transfer Deed and the WREP HoA

Amendment Agreement having been

satisfied.159(b)25.2Tərəflər bütün mümkün səylərdən istifadə edir ki,

mümkün qədər tez bir zamanda:(b)(i)25.1(a)(ii) – (viii) bəndlərinə uyğun

olaraq imzalamaları və/ və ya təqdim

etmələri tələb olunan hər bir sənədin

müvafiq rəsmiləşdirilməsinə nail olsun;

(i)the due execution of each of the

documents required to be executed

and/or delivered by them pursuant to

Articles 25.1(a)(ii) – (viii); and(ii)yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Dövlətin

qanunvericilik orqanlarının Dövlətdə bu

Sazişə və Hökumətin Təminatı və

Öhdəliyinə tam qanun qüvvəsi verən

qanunvericilik aktı qəbul edilsin .(ii)the enactment as aforesaid by the

legislature of the State giving this

Contract and the Government Guarantee

and Undertaking the full force of law in

the State.Tamamlanma.25.225.1(a)(i) bəndində mövcud olan ilkin şərt yerinə

yetirildikdən ən geci on (10) gün sonra, SOCAR

Podratçıya (a) 25.(a)(i) bəndində müəyyənləşdirilmiş

şərtin yerinə yetirildiyini və (b) 25.1 (a) bəndinə uyğun

olaraq müəyyən olunan Düzəlişin Qüvvəyəminmə

Tarixini təsdiq edən bildiriş verir və 29.2 (c) bəndinə

uyğun olaraq Ümumi Bonus Məbləğinin birinci

ödənişinin edilməsi üçün Hökumətin bank hesabının

detallarını təqdim edir.

25.3The Parties shall use their best endeavours to

obtain as soon as possible:Yekun Tarix.Completion.

By not later than ten (10) days following the satisfaction

of the condition precedent in Article 25.1(a)(i), SOCAR

shall give Contractor notice that confirms (a) the

satisfaction of the condition precedent in Article

25.1(a)(i) and (b) the Amendment Effective Date as

determined pursuant to Article 25.1(a), and provides the

details of an account of the Government for the payment

of the first instalment of the Total Bonus Payment in

accordance with Article 29.2(c).25.3Əgər Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixi 2 aprel 2018-ci

ilədək baş tutmazsa, bir tərəfdən SOCAR və digər

tərəfdən Podratçı bu Sazişin xitam edilməsi barədə qarşı

tərəfə bildiriş verə bilər. Bu cür bildirişdən sonra, bu Saziş

xitam edilir və AÇG HPBS öz hüquqi qüvvəsini vəLongstop Date.

If the Amendment Effective Date has not occurred by 2

April 2018, SOCAR, on the one hand, and Contractor,

on the other hand, may give the other a notice to

terminate this Contract. Upon such notice, this Contract

shall terminate forthwith and the ACG PSA shall remain160təsirini tam olaraq saxlayır.in full force and effect.161MADDƏ 26

ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK

26.1Əməliyyatların Aparılması.ARTICLE 26

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SAFETY

26.1Podratçı Neft-qaz Sənayesində Qəbul Edilmiş Beynəlxalq

Müsbət Praktikaya səylə əməl edərək bütövlükdə ətraf

mühitin, o cümlədən yerin üstünün, yerin təkinin, dəniz,

hava, göllər, çaylar, flora və fauna, kənd təsərrüfatı

bitkiləri, digər təbii ehtiyatlar və əmlakın vəziyyətinin hər

hansı potensial pozuntularını minimuma endirmək üçün

yuxarıda göstərilən standartlara müvafiq surətdə bütün

zəruri tədbirləri görərək, Neft-qaz Əməliyyatlarını lazımi

səmərə ilə və təhlükəsiz aparır. Tədbirlərin növbəliliyi bu

sıra ilə müəyyən edilir: insan həyatının mühafizəsi, ətraf

mühitin mühafizəsi və əmlakın mühafizəsi.

26.2Qəza Vəziyyətləri.Conduct of Operations.

Contractor shall conduct the Petroleum Operations in a

diligent, safe and efficient manner in accordance with

Good International Petroleum Industry Practice and

shall take all reasonable actions in accordance with said

standards to minimise any potential disturbance to the

general environment, including the surface, subsurface,

sea, air, lakes, rivers, animal life, plant life, crops, other

natural resources and property. The order of priority for

actions shall be the protection of life, environment and

property.26.2Ətraf mühitə zərər vuran və ya zərər vura bilən qəza

vəziyyətlərində və ya bədbəxt hadisələr, o cümlədən

partlayışlar, püskürmələr, sızmalar və başqa hadisələr

zamanı Podratçı həmin hallar barəsində dərhal SOCAR-ı

və ETSN-i xəbərdar edir və vəziyyətin düzəldilməsi üçün

gördüyü təcili tədbirlər və əldə edilmiş nəticələr haqqında

məlumat verir. Podratçı təcili tədbirlər görmək, qəza

vəziyyətini nəzarət altına almaq, insan tələfatının, itkilərin

və əmlaka zərər dəyməsinin qarşısını almaq, habelə təbii

ehtiyatlara və bütövlükdə ətraf mühitə zərər dəyməsinə

yol verməmək üçün hər cür lazımi səylər göstərir.

Podratçı həmçinin görülmüş tədbirlər haqqında SOCAR-a

və müvafiq Hökumət orqanlarına hesabat verir.Emergencies.

In the event of emergency and accidents, including

explosions, blow-outs, leaks and other incidents which

damage or might damage the environment, Contractor

shall promptly notify SOCAR and MENR of such

circumstances and of its first steps to remedy this

situation and the results of said efforts. Contractor shall

use all reasonable endeavours to take immediate steps to

bring the emergency situation under control and protect

against loss of life and loss of or damage to property and

prevent harm to natural resources and to the general

environment. Contractor shall also report to SOCAR and

appropriate Government authorities on the measures

taken.16226.3Qanunvericiliyə Uyğunluq.26.3Podratçı

Azərbaycan

Respublikasının

səhiyyəyə,

təhlükəsizlik texnikasına, ətraf mühitin mühafizəsinə və

bərpasına ümumən tətbiq edilə bilən mövcud və gələcək

qanunlarına, yaxud qərarlarına tabe olur, bu şərtlə ki,

həmin qanunların və ya qərarların tələbləri Saziş

bağlanarkən qüvvədə olan normaların və Neft-qaz

Sənayesində Qəbul Edilmiş Beynəlxalq Müsbət

Praktikanın, yəni 9-cu Əlavədə göstərilmiş, Podratçının

tabe olduğu normaların və praktikanın tələblərindən sərt

olmasın. Əgər 9-cu Əlavədə bu və ya digər məsələ

barəsində birdən artıq norma/standart vardırsa, Podratçı

Xəzər dənizinin ekoloji sistemi baxımından daha münasib

olan normanı tətbiq edir. Əgər müvafiq yurisdiksiyası

olan hər hansı regional və ya hökumətlərarası orqan

Kontrakt Sahəsinə aid olan ətraf mühitin mühafizəsi

normalarını qəbul edirsə və ya müzakirəyə verirsə,

Tərəflər bu normaların layihəyə göstərə biləcəyi təsiri

müzakirə edir. Bu Saziş üzrə Podratçının hüquqlarına və

ya manefələrinə mənfi təsir göstərə bilən hər hansı bu cür

normalara Podratçının tabe olması yaxud tabe olmağa

cəhd göstərməsi barəsində 23.2 bəndinin müddəaları

tətbiq olunur.

26.4Ətraf Mühitin İlkin Vəziyyətinin Bazis Tədqiqi. Ətraf

Mühitə Fasiləsiz Nəzarət.

(a)Compliance.

Contractor shall comply with present and future

Azerbaijani laws or regulations of general applicability

with respect to public health, safety and protection and

restoration of the environment, to the extent that such

laws and regulations are no more stringent than the then

current Good International Petroleum Industry Practice

being at the date of execution of this Contract those

shown in Appendix 9, with which Contractor shall

comply. If Appendix 9 specifies more than one standard

with respect to a matter, Contractor will use the standard

most appropriate relative to the ecosystem of the

Caspian Sea. In the event any regional or multigovernmental authority having jurisdiction enacts or

promulgates environmental standards relating to the

Contract Area, the Parties will discuss the possible

impact thereof on the project. The provisions of Article

23.2 shall apply to any compliance or attempted

compliance by Contractor with any such standards

which adversely affect the rights or interests of

Contractor hereunder.26.4Qüvvəyəminmə Tarixi üçün Kontrakt Sahəsinin

hüdudları daxilində ətraf mühitin cari vəziyyətini

müəyyən etmək məqsədilə Podratçı ətraf mühitin

mühafizəsi məsələləri üzrə beynəlxalq miqyasda

tanınmış məsləhətçi şirkət tərəfindən ətraf mühitin

vəziyyətinin bazis tədqiqinin aparılmasını təşkil

edir. Podratçının seçdiyi həmin şirkət SOCARBaseline Study and Ongoing Environmental Monitoring.(a)163In order to determine the state of the

environment in the Contract Area at the

Effective Date, Contractor shall cause an

environmental base line study to be carried out

by a recognized international environmental

consulting firm selected by Contractor, and

acceptable to SOCAR. SOCAR shall nominateüçün məqbul olmalıdır. SOCAR həmin şirkətlə və

Podratçının nümayəndələri ilə əməkdaşlıq

şəraitində tədqiqatın hazırlanmasında iştirak etmək

üçün öz nümayəndələrini təklif edir. Bu tədqiqatı

Podratçı maliyyələşdirir, lakin SOCAR təyin etdiyi

nümayəndələri ilə əlaqədar bütün xərcləri özü

ödəyir. Bu tədqiqata çəkilən məsrəflər 11-ci

Maddəyə müvafiq surətdə Ödənilən Məsrəflərdir.

Podratçı davamlı surətdə öz əməliyyatlarının

ekoloji monitorinqini aparır. Hər hansı təcrübənin

və ya tullantılar üzrə standartların yenidən

nəzərdən

keçirilməsinin

zəruriliyini

müəyyənləşdirmək

məqsədilə

toplanmış

məlumatlar ən azı ildə bir dəfə təhlil edilir. 9-cu

Əlavədə göstərilmiş Ətraf Mühitin Mühafizəsi

Strategiyasında Podratçının (əgər 15.2(c) bəndinə

uyğun olaraq Üçüncü Tərəflərlə birlikdə və ya

onsuz işlər görəcəksə, həm də SOCAR-ın)

Kontrakt Sahəsində Neft-qaz Əməliyyatları

apararkən rəhbər tutacağı ətraf mühitin mühafizəsi

proqramının ümumi çərçivələri səciyyələndirilir.

Fasiləsiz

monitorinq

proqramı

prosesində

toplanılmış məlumatların qiymətləndirilməsi,

habelə bazis tədqiqatı məlumatları belə bir

məsələnin həlli üçün əsas olacaqdır ki, ətraf mühitə

hər

hansı

qeyri-məqbul

təsir

Neft-qaz

Əməliyyatları zamanı Podratçının hərəkətlərinin

nəticəsidir (buna görə Podratçı 20.2 bəndi üzrə

məsuliyyət daşıya bilər), yoxsa bu vəziyyət Neftqaz Əməliyyatları başlananadək mövcud olmuş və

Podratçının deyil, hər hansı başqa tərəfin

fəaliyyətindən irəli gəlmişdir. SOCAR və Podratçı

ətraf mühitin vəziyyətinin bazis tədqiqi üzrə

məlumatları təhlil edəcək və əvvəllər mövcud

olmuş belə vəziyyətin nəticəsində meydana gələnrepresentatives to participate in preparation of

the study in collaboration with such firm and

Contractor representatives. The costs of such

study shall be borne by Contractor, except that

SOCAR shall be liable for all costs associated

with the representatives nominated by SOCAR.

The costs associated with this study shall be

subject to Cost Recovery in accordance with

Article 11. Contractor shall conduct ongoing

environmental monitoring of its operations.

Data collected will be evaluated at least

annually to determine if any practices and

discharge standards need to be revised. The

Environmental Strategy included in Appendix 9

outlines the environmental program that

Contractor (and SOCAR in the event it carries

out operations with or without a Third Party

pursuant to Article 15.2(c)) will follow during

the course of Petroleum Operations within the

Contract Area. The evaluation of data collected

during the ongoing monitoring program,

together with the baseline study, will provide a

basis for determining whether any unacceptable

environmental impact has been caused by

Contractor in the course of conducting

Petroleum Operations and for which Contractor

may be liable under Article 20.2, or whether the

conditions leading to such impact existed prior

to the commencement of Petroleum Operations

or otherwise from activities conducted by a

party other than Contractor. SOCAR and

Contractor shall review the environmental base

line study and consult to determine whether any

remedial action is warranted to mitigate the

effects of any impact which occurs or has164və ya meydana gəlmiş hər hansı təsirin nəticələrini

yüngülləşdirmək üçün hər hansı bərpa tədbirlərinin

görülməsinin tələb edilib-edilmədiyini və əgər

tələb edilirsə, Podratçının bərpa işləri proqramını

həyata

keçirə

bilib-bilməyəcəyi

barəsində

məsləhətləşirlər, lakin Tərəflər arasında belə bir

razılaşma olmalıdır ki, Podratçı bu cür bərpa

proqramı üzrə çəkilmiş xərclər üçün məsuliyyət

daşımır. Hər hansı belə bərpa proqramına Ətraf

Mühitin Mühafizəsinin Strategiyası çərçivəsindən

kənara çıxan proqram kimi baxılır və o, SOCAR

ilə Podratçı arasında ayrıca sazişin şərtləri üzrə

həyata keçirilir.

(b)occurred from such prior conditions, and if so,

whether a programme of remediation could be

carried out by Contractor, it being agreed among

the Parties that Contractor shall not be liable for

any of the expense of such a remedial

programme. Any such remedial program

undertaken will be considered outside the scope

of the Environmental Strategy and will be

conducted pursuant to the terms of a separate

agreement between SOCAR and Contractor.15.2(c) bəndinə müvafiq surətdə Sərbəst Təbii

Qazın çıxarılması üçün hər hansı obyektlər

SOCAR və/ və ya hər hansı Üçüncü Tərəf

tərəfindən istismar edilərsə, Podratçının ixtiyarı

vardır ki, fasiləsiz monitorinq proqramının həyata

keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq bu cür obyektləri və

SOCAR-ın və/ və ya hər hansı Üçüncü Tərəfin

bunlarla bağlı əməliyyatlarını müntəzəm surətdə

yoxlasın,

o

cümlədən,

lakin

bununla

məhdudlaşmayaraq

monitorinq

cihazları

quraşdırsın və monitorinq proqramına aid

nümunələr toplasın. Podratçının apardığı yuxarıda

göstərilən yoxlamalar, nümunələrin seçilməsi və

monitorinq cihazlarının quraşdırılması işlərini

Podratçı elə tərzdə yerinə yetirir ki, yuxarıda qeyd

olunan obyektlərdə SOCAR-ın və/ və ya Üçüncü

Tərəfin əməliyyatlarına əsassız maneəçilik

törədilməsin.(b)165In the event SOCAR and/or any Third Party

operates any facilities with respect to

development of Non-Associated Natural Gas

pursuant to Article 15.2(c), then in connection

with performance of the ongoing monitoring

program Contractor shall have the right to make

periodic inspections of such facilities and

SOCAR's and/or any Third Party's operations

with respect thereto, including, but not limited

to, the placement of monitoring devices and

collection of samples relevant to the monitoring

program. Contractor's above referenced

inspections, sampling and placement of

monitoring devices shall be performed by

Contractor in a manner which does not

unreasonably interfere with SOCAR's and/or

any such Third Party's operations on above

referenced facilities.26.5Ətraf Mühitə Ziyan Vurulması.26.5Environmental Damage.(a)Podratçı onun Azərbaycan Respublikasının

müvafiq məhkəməsi tərəfindən müəyyən edilmiş

təqsiri üzündən ətraf mühitin hər hansı şəkildə

çirklənməsi

nəticəsində

Üçüncü

Tərəfin

(Hökumət istisna olmaqla) məruz qaldığı birbaşa

itkilər və ya ziyan üçün məsuliyyət daşıyır.

Podratçının təqsiri üzündən ətraf mühit

çirkləndiyi və ya ona ziyan vurulduğu halda

Podratçı Neft-qaz Sənayesində Qəbul Edilmiş

Beynəlxalq Müsbət Praktikaya müvafiq surətdə

ətraf mühitin bu cür çirklənməsinin və ya

vurulmuş ziyanın təsirini azaltmaq üçün lazımi

səylər göstərir.(a)Contractor shall be liable for those direct losses

or damages incurred by a Third Party (other

than the Government) arising out of any

environmental pollution determined by the

appropriate court of the Republic of Azerbaijan

to have been caused by the fault of Contractor.

In the event of any environmental pollution or

environmental damage caused by the fault of

Contractor, Contractor shall

reasonably

endeavour, in accordance with Good

International Petroleum Industry Practice, to

mitigate the effect of any such pollution or

damage on the environment.(b)Podratçı Qüvvəyəminmə Tarixindən əvvəl

mövcud olan, o cümlədən, lakin bunlarla

məhdudlaşmayan, səbəbkarı olmadığı hər hansı

ekoloji çirklənmə və ya ətraf mühitə dəyən digər

ziyan üçün, yaxud yaranmış ekoloji vəziyyətə və

ya problemlərə görə, eləcə də 15.2(c) bəndinə

əsasən SOCAR-ın və/ və ya hər hansı Üçüncü

Tərəfin Sərbəst Təbii Qazı çıxarması nəticəsində

hər hansı bir ekoloji çirklənmə və ya ətraf mühitə

dəyən digər ziyana və yaranmış ekoloji vəziyyətə,

yaxud problemlərə görə cavabdeh deyil və

onlardan irəli gələn, yaxud onlarla bağlı iddialar,

ziyan və itkilər üçün heç bir xərc çəkmir, ödənc

vermir və maddi məsuliyyət daşımır; və SOCAR

Podratçını, onun Subpodratçılarını, onun və

onların məsləhətçilərini, agentlərini, işçilərini,

qulluqçularınıdirektorlarını

yuxarıda

deyilənlərlə əlaqədar olaraq hər cür və bütün

məsrəflərdən, xərclərdən və məsuliyyətdən azad(b)Contractor shall not be responsible and shall

bear no cost, expense or liability for claims,

damages or losses arising out of or related to

any environmental pollution or other

environmental damage, condition or problems

which it did not cause, including but not limited

to those in existence prior to the Effective Date,

as well as any environmental pollution or other

environmental damage, condition or problems

arising out of SOCAR's and/or any Third Party's

development of Non-Associated Natural Gas

pursuant to Article 15.2(c); and SOCAR shall

indemnify and hold harmless Contractor, its

Sub-contractors and its and their consultants,

agents, employees, officers and directors from

any and all costs, expenses and liabilities

relating thereto.166edir və onlara dəymiş zərərin əvəzini ödəyir.

(c)Ətraf mühitin çirklənməsinə və ya ona ziyan

vurulmasına görə Podratçıya qarşı irəli sürülmüş

hər hansı iddialar, tələblər, məhkəmə təqibləri və

ya baxışları nəticəsində yaxud bunlarla əlaqədar

olaraq Podratçının məruz qaldığı hər hansı zərər,

məsuliyyət, itkilər, məsrəflər və xərclər

(Podratçının Qərəzli Xətası nəticəsində baş verən

belə çirklənmə və ya dəyən belə zərər istisna

olmaqla), habelə Podratçının apardığı hər hansı

bərpa və təmizləmə işlərinə çəkilən məsrəflər

Neft-qaz Əməliyyatlarına Çəkilən Məsrəflərə

daxil edilir.(c)167Any damages, liability, losses, costs and

expenses incurred by the Contractor arising out

of or related to any claim, demand, action or

proceeding brought against Contractor, as well

as the costs of any remediation and clean-up

work undertaken by Contractor, on account of

any environmental pollution or environmental

damage (except for such pollution or damage

resulting from the Contractor's Wilful

Misconduct) caused by the Contractor shall be

included in Petroleum Costs.MADDƏ 27

MƏXFİLİK

27.1ARTICLE 27

CONFIDENTIALITY

27.1(a)Bu Sazişin müddəalarına əməl etmək şərtilə,

Tərəflərin hər biri razılaşır ki, Neft-qaz

Əməliyyatları ilə əlaqədar əldə edilmiş və ya

alınmış,Düzəlişin

Qüvvəyəminmə

Tarixinədək geniş ictimaiyyətə məlum olmayan,

yaxud açıqlanmasına məhdudiyyət olmadan

Tərəfin qanuni sərəncamında olmayan bütün

texniki, geoloji və ya kommersiya xarakterli

informasiyaya və məlumata məxfi informasiya və

məlumat kimi baxılır və onlar gizli saxlanılır

(Podratçının 14.1(e) bəndinə müvafiq surətdə belə

məlumatdan və informasiyadan istifadə etmək və

27.2 bəndinə müvafiq surətdə bu cür məlumatı və

informasiyanı mübadilə etmək hüququna əməl

edilməsi şərtilə), bu Sazişin Tərəfi olmayan heç

bir fiziki, yaxud hüquqi şəxsə açıqlanmır, lakin

aşağıdakılar istisna təşkil edir:(a)Subject to the provisions of this Contract, each

Party agrees that all information and data of a

technically, geologically or commercially

sensitive nature acquired or obtained relating to

Petroleum Operations and which on the

Amendment Effective Date is not in the public

domain or otherwise legally in the possession of

such Party without restriction on disclosure shall

be considered confidential and shall be kept

confidential (subject to Contractor's right to use

such data and information in accordance with

Article 14.1(e) and to trade in such data and

information in accordance with Article 27.2)

and not be disclosed to any person or entity not

a Party to this Contract, except:(i)Ortaq Şirkət; bu şərtlə ki, həmin Ortaq

Şirkət bu Sazişin müddəalarına müvafiq

surətdə məxfiliyi saxlasın;(i)to an Affiliate, provided such Affiliate

maintains confidentiality as provided in

this Contract;(ii)Əgər bu Sazişə müvafiq olaraq tələb

edilirsə, Hökumət təşkilatı və ya başqa

hüquqi şəxs;(ii)to a Governmental agency or other

entity when required by this Contract;(iii)Əgər tətbiq edilə bilən hər hansı

qanunlara və ya qaydalara müvafiq

surətdə, yaxud hər hansı məhkəmə baxışı

nəticəsində, ya da hər hansı məhkəmənin(iii)to the extent such data and information

is required to be furnished in

compliance with any applicable laws or

regulations, or pursuant to any legal168bu və ya digər Tərəf üçün məcburi olan

əmri ilə bu cür məlumat və informasiya

verilməlidirsə;proceedings or because of any order of

any court binding upon a Party;(iv)Aşağıdakı (c) bəndinin müddəalarına

əməl olunmaqla, hər hansı Podratçı

Tərəfin işə cəlb etdiyi potensial

Subpodratçılar,

məsləhətçilərhüquqşünaslar; bu şərtlə ki, həmin

məlumatın və informasiyanın açıqlanması

həmin Subpodratçının, məsləhətçinin və

ya hüquqşünasın işi üçün zəruri olsun;(iv)subject to (c) below, to potential Subcontractors, consultants and attorneys

employed by any Contractor Party

where disclosure of such data or

information is essential to such Subcontractor's, consultant's or attorney's

work;(v)Aşağıdakı (c) bəndinin müddəalarına

əməl olunmaqla, bu və ya digər Tərəfin

İştirak Payının gələcəkdə ötürülməsi

nəzərdə tutulan vicdanlı varisi (o

cümlədən birləşmə, konsolidasiya, yaxud

öz səhmlərinin və ya öz Ortaq Şirkətinin

səhmlərinin

çox

hissəsinin

satışı

barəsində Tərəfin vicdanlı danışıqlar

apardığı hüquqi şəxs);(v)subject to (c) below, to a bona fide

prospective transferee of a Party's

Participating Interest (including an

entity with whom a Party is conducting

bona fide negotiations directed toward a

merger, consolidation or the sale of a

majority of its or an Affiliate's shares);(vi)Aşağıdakı (c) bəndinin müddəalarına

əməl olunmaqla, bank və ya başqa

maliyyə təsisatı – bu Saziş üzrə öz

öhdəliklərinin

maliyyələşdirilməsi

haqqında danışıqlar aparan Tərəf üçün

lazım olan həcmdə;(vi)subject to (c) below, to a bank or other

financial institution to the extent

appropriate to a Party arranging for

funding for its obligations under this

Contract;(vii)Yurisdiksiyası həmin Podratçı Tərəfə və

ya onun Ortaq Şirkətlərinə şamil edilən

hər hansı hökumətin, yaxud fond

birjasının hər hansı qaydalarına və ya

tələblərinə müvafiq olaraq həmin(vii)to the extent such data and information

must be disclosed pursuant to any rules

or requirements of any government or

stock exchange having jurisdiction over

such Contractor Party, or its Affiliates;169məlumatın və ya informasiyanın müəyyən

dərəcədə açıqlanmalı olduğu hallar;

(viii)Hər hansı məlumat və ya informasiyanın

Podratçı Tərəfin əsla təqsiri olmadan

ictimaiyyətə məlum olduğu hallar; və(viii)where any data or information which,

through no fault of a Contractor Party,

becomes a part of the public domain;

and(ix)Bu Sazişin 23-cü Maddəsinə müvafiq

surətdə arbitrlər və ya 13.1(b), 14.2(g)

bəndlərinə və ya 13-cü Əlavənin 4(b)

abzasına uyğun olaraq hər hansı ekspert.(ix)to the arbitrators in accordance with

Article 23 or to any expert in

accordance with Article 13.1(b), Article

14.2(g) or paragraph 4(b) of Appendix

13.(b)Hər bir Tərəf öz müvafiq əməkdaşları, direktorları

və digər məsul şəxsləri, habelə Ortaq Şirkətlərinin

əməkdaşları, direktorları və məsul şəxsləri

tərəfindən Neft-qaz Əməliyyatlarına dair bu cür

məlumat və informasiyanın məxfi saxlanılmasını

təmin etmək üçün adi ehtiyat tədbirləri görür.(b)Each Party shall take customary precautions to

ensure such data and information on Petroleum

Operations is kept confidential by its respective

employees, directors and other officers, as well

as by those of its Affiliates.(c)27.1(a) bəndinin (iv), (v) və (vi) yarımbəndlərinə

müvafiq surətdə informasiya ancaq o halda

açıqlanır

ki,

hər

belə

açıqlamayadək

informasiyanı açıqlayan Tərəf informasiyanın

verildiyi tərəfdən iltizam alsın ki, o, həmin

məlumatı və informasiyanı (ictimaiyyətə məlum

olan və ya ona çatdırılan məlumatdan başqa)

Üçüncü Tərəflərdən ciddi surətdə gizli saxlayacaq

və məlumat və informasiya digər Tərəflərin

qabaqcadan verilmiş icazəsi olmadan hansı

məqsədlər üçün açıqlanırsa, o məqsədlərdən

savayı heç bir məqsədlə həmin məlumatdan və

informasiyadan istifadə etməyəcək və onu

açıqlamayacaqdır.(c)Disclosure as pursuant to Article 27.1(a)(iv),

(v), and (vi) shall not be made unless prior to

each such disclosure the disclosing Party has

obtained a undertaking from the recipient Party

to keep the data and information strictly

confidential from Third Parties (except for data

which is or becomes in the public domain) and

not to use or disclose the data and information

except for the express purpose for which

disclosure is to be made without the prior

permission of the other Parties.170(d)27.2Hər hansı Podratçı Tərəf Müddət ərzində İştirak

Payına sahibliyi dayandırdıqda məxfilik barəsində

yuxarıda göstərilən öhdəliklərdən azad olunmur,

hər hansı mübahisələr isə 23.3(a) bəndinin

müddəalarına müvafiq surətdə həll edilir və

Podratçı Tərəflərin məxfilik öhdəlikləri bu

Sazişdə hansı şəkildə göstərilmişdirsə, bu Sazişin

qüvvəsinə xitam verildikdən sonra beş (5) il

ərzində o şəkildə də qüvvədə qalmaqda davam

edir.Məlumat Mübadiləsi.(d)27.2Yuxarıda deyilənlərə baxmayaraq, 14.1(e) bəndinə

müvafiq surətdə Podratçının ixtiyarı vardır ki, SOCAR-ın

əvvəlcədən icazəsini əldə etməklə (bu cür icazənin

verilməsindən əsassız olaraq imtina edilməməlidir)

Kontrakt Sahəsinə aid bütün məlumatı Üçüncü Tərəflərlə

Azərbaycan Respublikasına dair başqa məlumatla sərbəst

mübadilə etsin.

27.3Şirkətin Fəaliyyəti haqqında İnformasiya Verilməsi.Any Contractor Party ceasing to own a

Participating Interest in this Contract during the

Term shall nonetheless remain bound by the

obligations of confidentiality set forth above and

any disputes shall be resolved in accordance

with the provisions of Article 23.3(a), and the

confidentiality obligations of the Contractor

Parties as set forth herein shall survive a period

of five (5) years from the termination of this

Contract.Trading of Data.

Notwithstanding the foregoing, in accordance with

Article 14.1(e), Contractor shall have the free right to

trade with Third Parties all data relating to the Contract

Area for other data relating to the Republic of

Azerbaijan with the prior approval of SOCAR, such

approval not to be unreasonably withheld.27.3Bu 27-ci Maddənin hər hansı digər müddəalarına

baxmayaraq, hər Tərəf illik hesabatlarda, əməkdaşlar və

səhmdarlar üçün informasiya bülletenlərində, jurnallarda

və oxşar nəşrlərdə Neft-qaz Əməliyyatları haqqında

ümumi xarakterli məlumatı adətən bu cür nəşrlərdə dərc

edildiyi və ya işıqlandırıldığı tərzdə verə bilər.Corporate Disclosure.

Each Party, notwithstanding any other provisions in this

Article 27, may make disclosures in annual reports,

employee and stockholder newsletters, magazines and

the like of summarizations of a general nature relating to

Petroleum Operations, which are customarily or

routinely described or reported in such publications.171MADDƏ 28

İSTİFADƏ OLUNMAYIBARTICLE 28

NOT USED172MADDƏ 29

BONUSUN ÖDƏNİLMƏSİ

29.1Ümumi Bonus Məbləğinin Ödənilməsi.ARTICLE 29

BONUS PAYMENT

29.1Bonusun ümumi məbləği 29.2 bəndində nəzərdə tutulmuş

qaydada Bonus Ödəyən Tərəflərin səkkiz (8) bərabər illik

hissələrdə ödəməli olduğu üç milyard altı yüz milyon

Dollar ($3.600.000.000) (“Ümumi Bonus Məbləği”)

təşkil edir.

29.2Ümumi Bonus Məbləğinin Ödəniş Tarixləri.

(a)Total Bonus Payments.

The total bonus is three billion six hundred million

Dollars ($3,600,000,000) (the “Total Bonus Payment”)

payable by the Bonus Paying Parties in eight (8) equal

annual instalments as provided in Article 29.2.29.2Bonus Ödəyən Tərəflər Ümumi Bonus Məbləğini

aşağıdakı qaydada hissələrlə ödəyir:Dates of Total Bonus Payment.

(a)The Total Bonus Payment shall be payable in

instalments by the Bonus Paying Parties as

follows:(i)Ümumi Bonus Məbləğininin birinci hissəsi

dörd

yüz

əlli

milyon

Dollar

($450.000.000) təşkil edir və Düzəlişin

Qüvvəyəminmə Tarixindən otuz (30) gün

sonrakı tarixədək k ödənilir;(i)the first instalment of the Total Bonus

Payment in the amount of four hundred

and fifty million Dollars ($450,000,000)

shall be payable by the date that is thirty

(30) days after the Amendment Effective

Date;(ii)Ümumi Bonus Məbləğininin ikinci hissəsi

dörd

yüz

əlli

milyon

Dollar

($450.000.000) təşkil edir və Düzəlişin

Qüvvəyəminmə Tarixinin birinci ili tamam

olanadək ödənilir;(ii)the second instalment of the Total Bonus

Payment in the amount of four hundred

and fifty million Dollars ($450,000,000)

shall be payable by the first anniversary

of the Amendment Effective Date;(iii)Ümumi Bonus Məbləğininin üçüncü

hissəsi dörd yüz əlli milyon Dollar

($450.000.000) təşkil edir və Düzəlişin

Qüvvəyəminmə Tarixinin ikinci ili tamam(iii)the third instalment of the Total Bonus

Payment in the amount of four hundred

and fifty million Dollars ($450,000,000)

shall be payable by the second173olanadək ödənilir;anniversary of the Amendment Effective

Date;(iv)Ümumi Bonus Məbləğininin dördüncü

hissəsi dörd yüz əlli milyon Dollar

($450.000.000) təşkil edir və Düzəlişin

Qüvvəyəminmə Tarixinin üçüncü ili

tamam olanadək ödənilir;(iv)the fourth instalment of the Total Bonus

Payment in the amount of four hundred

and fifty million Dollars ($450,000,000)

shall be payable by the third anniversary

of the Amendment Effective Date;(v)Ümumi Bonus Məbləğininin beşinci

hissəsi dörd yüz əlli milyon Dollar

($450.000.000) təşkil edir və Düzəlişin

Qüvvəyəminmə Tarixinin dördüncü ili

tamam olanadək ödənilir;(v)the fifth instalment of the Total Bonus

Payment in the amount of four hundred

and fifty million Dollars ($450,000,000)

shall be payable by the fourth

anniversary of the Amendment Effective

Date;(vi)Ümumi Bonus Məbləğininin altıncı hissəsi

dörd

yüz

əlli

milyon

Dollar

($450.000.000) təşkil edir və Düzəlişin

Qüvvəyəminmə Tarixinin beşinci ili

tamam olanadək ödənilir;(vi)the sixth instalment of the Total Bonus

Payment in the amount of four hundred

and fifty million Dollars ($450,000,000)

shall be payable by the fifth anniversary

of the Amendment Effective Date;(vii) Ümumi Bonus Məbləğininin yeddinci

hissəsi dörd yüz əlli milyon Dollar

($450.000.000) təşkil edir və Düzəlişin

Qüvvəyəminmə Tarixinin altıncı ili tamam

olanadək ödənilir; və(vii)the seventh instalment of the Total Bonus

Payment in the amount of four hundred

and fifty million Dollars ($450,000,000)

shall be payable by the sixth anniversary

of the Amendment Effective Date; and(viii) Ümumi Bonus Məbləğininin səkkizinci

hissəsi dörd yüz əlli milyon Dollar

($450.000.000) təşkil edir və Düzəlişin

Qüvvəyəminmə Tarixinin yeddinci ili

tamam olanadək ödənilir.(viii)the eighth instalment of the Total Bonus

Payment in the amount of four hundred

and fifty million Dollars ($450,000,000)

shall be payable by the seventh

anniversary of the Amendment Effective

Date.174(b)Ümumi

Bonus

Məbləğinə

aşağıdakılar tətbiq olunur:münasibətdə(b)(i)Ümumi Bonus Məbləğinin hər bir hissəsini

həmin vaxtdakı Bonus Ödəyən Tərəflər

ödəyir və hər bir Bonus Ödəyən Tərəf

Ümumi Bonus Məbləğinin onun Bonus

İştirak Payının Bonus Ödəyən Tərəflərin

Bonus İştirak Paylarının məcmusuna

bölünməklə alınan məbləğə Ümumi Bonus

Məbləğinin vurulması ilə alınan hissəyə

mütənasib hissəsinin ödənilməsi üçün

məsuliyyət daşıyır; və(i)each instalment of the Total Bonus

Payment shall be payable by the then

Bonus Paying Parties and each then

Bonus Paying Party shall be liable for

such part of the instalment of the Total

Bonus Payment as calculated by

multiplying such instalment of the Total

Bonus Payment by the ratio that its then

Bonus Participating Interest share bears

to the total of the Bonus Participating

Interest shares of all the then Bonus

Paying Parties; and(ii)əgər hər hansı vaxtda hər hansı Bonus

Ödəyən Tərəf özünün həmin vaxtdakı

İştirak Payının hamısını və ya bir hissəsini

başqa tərəfə ötürərsə, bu 29.2 bəndinin

məqsədləri üçün onun birinci olaraq öz

Bonus İştirak Payının hamısını və ya bir

hissəsini ötürdüyü hesab edilir.(ii)if at any time any Bonus Paying Party

transfers all or part of its then

Participating Interest it shall be deemed

for the purposes of this Article 29.2 to

have first transferred all or part of its

Bonus Participating Interest.Şübhəyə yol verməmək üçün, Bonus Ödəyən

Tərəflərin Bonus İştirak Paylarının məcmusu

Podratçının cəmi həmişə İştirak Paylarının

yetmiş beş faizinə (75%) bərabər olacaqdır.(c)The following shall apply in respect of the

payment of the Total Bonus Payment:For the avoidance of doubt, the total Bonus

Participating Interest shares of all the Bonus

Paying Parties shall always be seventy five

percent (75%) of the aggregate Participating

Interests of the Contractor.Bonus Ödəyən Tərəflər SOCAR tərəfindən təyin

edilmiş və SOCAR-ın 25.2-ci bəndə uyğun

olaraq verdiyi bildirişdə qeyd edilən Hökumətin

beynəlxalq nüfuza malik bankdakı hesabına

bonus ödənişlərini həyata keçirir. Ümumi Bonus(c)175The first instalment of the Total Bonus Payment

shall be paid by the Bonus Paying Parties into

such account of the Government in a bank of

good international repute as nominated by

SOCAR in the notice provided by SOCAR inMəbləğinin növbəti ödənişi edilməzdən ən geci

qırx beş (45) gün əvvəl, Podratçı SOCAR-a

həmin Ümumi Bonus Məbləğinin edilməli

olduğu Hökumətin bank hesabının təsdiq

edilməsi xahişi ilə bildiriş göndərir və SOCAR

bu cür bildirişi aldıqdan sonra on beş (15) gün

ərzində Hökumətin beynəlxalq nüfuza malik

bankdakı hesabını təsdiq edir və ya bildirir, o

şərtlə ki, əgər SOCAR bu cür hesabı təsdiq edə

və ya bildirə bilməzsə, Ümumi Bonus

Məbləğinin növbəti ödənişi SOCAR tərəfindən

əvvəlki ildə verilən hesaba ödəyir. Hər bir ödəniş

hissəsi yalnız o vaxt ödənilmiş hesab edilir ki,

həmin məbləğ bu cür bank hesabına hər hansı

mümkün xərclər və rüsumlar çıxıldıqdan sonra

tam şəkildə ödənilmiş olsun.(d)29.3accordance with Article 25.2. No later than forty

five (45) days prior to the payment date of each

subsequent instalment of the Total Bonus

Payment, Contractor shall present SOCAR with a

notice requesting the confirmation of the account

of the Government that such instalment of the

Total Bonus Payment should be paid into, and

SOCAR shall within fifteen (15) days of such

notification confirm or nominate such account of

the Government in a bank of good international

repute, provided that if SOCAR fails to confirm

or nominate such account, such instalment of the

Total Bonus Payment by the Bonus Paying

Parties shall be paid into the account nominated

by SOCAR in the preceding year. Each

instalment shall be deemed paid when the full

amount of such instalment has been deposited

into such bank account net of any possible

charges and fees.Bonus Ödəyən Tərəflərin Ümumi Bonus

Məbləğlərinin hər bir hissəsi ödəniş üçün təyin

edilmiş müvafiq tarixdə və ya daha əvvəl ödənilir

və ya bu cür tarix müvafiq Bonus Ödəyən Tərəfin

qeydiyyata alındığı yurisdiksiyada və Dövlətdə

bankların açıq olmadığı tarixə təsadüf edərsə, o

zaman Ümumi Bonus Məbləğinin bu hissəsi

Bonus Ödəyən Tərəfin qeydiyyata alındığı

yurisdiksiyada və Dövlətdə bankların açıq olduğu

növbəti tarixdə ödənilir.Ödənilən Məsrəflərə aid Edilməyən Bonus Ödənişləri.(d)29.3Bu 29-cu Maddəyə uyğun olaraq Bonus ÖdəyənEach instalment of the Total Bonus Payment by

the Bonus Paying Parties shall be paid on or

before the date that it is due, or if such date is not

a day on which banks are normally open in the

jurisdiction of incorporation of the relevant

Bonus Paying Party and in the State then such

instalment of the Total Bonus Payment shall be

paid on the next day on which banks are

normally open in the jurisdiction of incorporation

of such Bonus Paying Party and in the Republic

of Azerbaijan.Bonus Payments Not Cost Recoverable.

The payments made by the Bonus Paying Parties176Tərəflərin həyata keçirdiyi, 29.2 bəndində nəzərdə

tutulmuş qaydada Ümumi Bonus Məbləğinə aid edilən

ödənişlər Ödənilən Məsrəflərə aid edilmir.pursuant to this Article 29, which have been credited

against the Total Bonus Payment as provided in Article

29.2, shall not be Cost Recoverable.177MADDƏ 30

XİTAM VERİLMƏ

30.1Köklü Pozuntu.

(a)ARTICLE 30

TERMINATION

30.130.1(b) bəndində verilmiş hallar istisna olmaqla,

hər hansı Tərəf bu Saziş üzrə və yaxud Hökumət

Təminatı və Öhdəliyi çərçivəsində öz

öhdəliklərinin köklü pozuntusuna yol verərsə və

digər Tərəfin həmin köklü pozuntunun xarakteri

və mahiyyəti, habelə həmin köklü pozuntuya

görə bu Sazişin qüvvəsinə xitam vermək niyyəti

haqqında bildirişindən sonra doxsan (90) gün

müddətində bu pozuntu aradan qaldırılmırsa və

ya düzəldilmirsə, bunlaraMaterial Breach.

(a)Except as provided in Article 30.1(b), this

Contract may be terminated at any time:(i)Podratçı yol verirsə, SOCAR tərəfindən

yaxud(i)by SOCAR if Contractor commits, or(ii)SOCAR və ya Hökumət yol verirsə,

Podratçı tərəfindən(ii)by Contractor if SOCAR

Government commits,bu Sazişin qüvvəsinə istənilən vaxt xitam verilə

bilər, bu şərtlə ki,(A)orthea material breach of its obligations under this

Contract or the Government Guarantee and

Undertaking, as the case may be, and fails to cure

or remedy such breach within ninety (90) days

following notice to it from the other describing

the particulars of such material breach as well as

its intention to terminate this Contract on account

of such material breach; provided however, thathəmin köklü pozuntu aradan

qaldırıla və ya düzəldilə bilərsə,

lakin lazımi səylər göstərildiyinə

baxmayaraq,

onların

aradan(A)178if such material breach can be cured

or remedied but not within ninety

(90) days despite the exercise of

reasonable diligence, then thereqaldırılmasınaya

düzəldilməsinə doxsan (90) gün

kifayət etmirsə, köklü pozuntuda

ittiham edilən tərəf həmin

pozuntunu aradan qaldırmaq və ya

düzəltmək üçün göstərilən doxsan

(90) gün ərzində ağlabatan zəruri

tədbirlər görməyə başlayıbsa və

köklü

pozuntu

aradan

qaldırılanadəkya

düzəldilənədək belə tədbirləri

görməkdə israrla davam edirsə,

Sazişə xitam vermək hüququ

tətbiq edilə bilməz; həmçinin

razılaşdırılır ki, bu halda Tərəflər

köklü

pozuntunun

aradan

qaldırılması və ya düzəldilməsi

üçün zəruri olan hərəkətlər

barəsində

qarşılıqlı

razılığa

gəlməyə çalışacaqlar, və

(B)shall be no right to terminate so long

as the party alleged to be in material

breach commences within said (90)

days actions reasonably necessary to

cure or remedy such breach and

diligently pursues such actions until

the material breach is cured or

remedied, it being understood that in

such instance the Parties shall

endeavour

to

reach

mutual

agreement on the actions necessary

to cure or remedy the material

breach, andhər hansı Tərəf göstərilən doxsan

(90) gün ərzində köklü pozuntu

məsələsini mübahisələrin həll

edilməsinin bu Sazişdə nəzərdə

tutulmuş

qaydasına

əsasən

arbitraja çıxardıqda, bu Sazişin

qüvvəsinə yalnız o halda və ya

yalnız ondan sonra xitam verilə

bilər ki, (1) arbitraj belə rəyə

gəlsin ki, həqiqətən köklü

pozuntuya yol verilmişdir və (2)

pozuntuya yol vermiş sayılan

Tərəf

arbitraj

kollegiyasının

müəyyən etdiyi bu pozuntunu(B)179if either Party within said ninety

(90) day period refers the question

of material breach to arbitration in

accordance with the dispute

resolution procedures of this

Contract, then termination of this

Contract will not occur unless and

until (1) the arbitration proceeding

results in a finding that such

material breach does in fact exist,

and (2) the Party found to have

been in breach has had a

reasonable opportunity thereafter

(but in no event less than ninetyaradan qaldırmaq və ya düzəltmək

üçün müvafiq imkanı (lakin bütün

hallarda doxsan (90) gündən az

olmamaqla) olmasına baxmayaraq,

onu aradan qaldırmamış və ya

düzəltməmişdir (bu Tərəfin köklü

pozuntunu aradan qaldırmaq və ya

düzəltmək üçün ağlabatan zəruri

tədbirlər görməsi və görməkdə

israrla davam etməsi istisna

olmaqla). Arbitrajın qərarı qəti və

Tərəflər üçün məcburidir və dərhal

icra edilməlidir.

(C)(b)(90) days), but failed, to cure or

remedy the material breach

identified by the arbitration panel,

unless such Party has been

diligently pursuing such actions

and continues to do so until such

material breach is cured or

remedied.

The

arbitration

tribunal's award shall be final and

binding on the Parties and shall be

immediately enforceable.Bu Saziş çərçivəsində “köklü

pozuntu” termini Podratçının,

SOCAR-ın yaxud Hökumətin

(vəziyyətdən asılı olaraq) öz

müqavilə öhdəliklərini yerinə

yetirməkdən tamamilə imtina

etməsi və ya Sazişin kommersiya

məqsədinin baş tutmamasına səbəb

olmuş davranış nəticəsində baş

verən və aradan qaldırılmadığı

təqdirdə Sazişin bütövlükdə öz

mahiyyətini itirməsinə bərabər

olan əhəmiyyətli pozuntu halı

deməkdir.(C)Podratçının (və ya hər hansı Podratçı Tərəfin) bu

Sazişə uyğun olaraq tələb olunan tarixlərədək

aşağıdakıları tam həcmdə ödəməməsi:

(i)(b)Ümumi Bonus Məbləğinin hər hansı

hissəsi (29-cu Maddəyə uyğun olaraq),A failure by Contractor (or any Contractor Party)

to pay in full, by the dates required in accordance

with this Contract:

(i)180As used in this Contract the term

“material breach” means a

fundamental breach, which, if not

cured, is tantamount to the

frustration of the entire Contract

either as a result of the

unequivocal refusal of either

Contractor, SOCAR or the

Government, as the case may be,

to

perform

its

contractual

obligations or as a result of

conduct which has destroyed the

commercial purpose of this

Contract.any instalment of the Total Bonus

Payment (in accordance with Article 29),lakin AzAÇG Bonus Ödəyən Tərəf olduğu

təqdirdə, AzAÇG-nin bu cür ödəniş

hissəsində öz üzərinə düşən Bonus İştirak

Payını ödəyə bilməməsi nəticəsində bu cür

ödənişi tam həcmdə ödəyə bilməməsi halı

istisna təşkil edir; və ya

(ii)except if AzACG is a Bonus Paying Party,

where the failure to pay such instalment in

full is a result of a failure by AzACG to

pay its Bonus Participating Interest share

of such instalment; orLəğvetmə İşləri Fonduna və ya Podratçının

Ləğvetmə İşləri Hesabına hər hansı

ödəmələr (vəziyyətdən asılı olaraq) (14.2

bəndinə uyğun olaraq),(ii)Sazişin Podratçı tərəfindən köklü pozuntusu

hesab edilir və əgər bu cür pozuntu SOCAR

trəfindən Podratçıya bu barədə bildiriş

verildikdən sonra doxsan (90) gün ərzində aradan

qaldırılmazsa, o cümlədən bu cür pozuntunun baş

verdiyi tarixdən Ümumi Bonus Məbləğinin

müvafiq hissəsi və ya Ləğvetmə İşləri Fonduna

yaxud Podratçının Ləğvetmə İşləri Hesabına

ödəmələr (vəziyyətdən asılı olaraq) tam həcmdə

ödənildiyi tarixədək olan müddət üzrə LİBOR

dərəcəsi üzrə faizlər üstəgəl dörd faiz (4%)

həcmində məbləğ tam ödənilməzsə, SOCAR

Sazişə birtərəfli şəkildə xitam vermək hüququna

malik olur.

30.2SOCAR-ın Sazişə Xitam Verməsi.shall be deemed to constitute a material breach of

this Contract by Contractor, and if such breach is

not cured by Contractor within ninety (90) days

following notice by SOCAR to Contractor of the

same, including the payment in full of interest at

LIBOR plus four percent (4%) over the period

from the date of such breach to the date when the

relevant instalment of the Total Bonus Payment

or contribution to the Abandonment Fund, or

Contractor Abandonment Account, as the case

may be, is paid in full, SOCAR shall have the

right to unilaterally terminate this Contract.30.2Aşağıdakı hallarda SOCAR doxsan (90) gün qabaqcadan

Podratçıya bildiriş göndərməklə bu Sazişin qüvvəsinə

xitam verə bilər:

(a)any contributions to the Abandonment

Fund, or Contractor Abandonment

Account, as the case may be (in

accordance with Article 14.2),Termination by SOCAR.

SOCAR may terminate this Contract by giving

Contractor ninety (90) days’ prior notice:Əgər TPAO və ya Podratçı Tərəfin (AzAÇG

istisna olmaqla) adından təminat verən hər hansı(a)181if TPAO, or any Parent Company issuing a

guarantee on behalf of a Contractor Party (otherAna Şirkət ödəmə qabiliyyətini itirirsə və ya ləğv

edilirsə (birləşdirmək və ya yenidən təşkil etmək

məqsədilə ləğv edildiyi hallardan başqa); bu

şərtlə ki, qalan Podratçı Tərəflərdən (özü ödəmə

qabiliyyətini itirməyən və ya ləğvedilmə

prosesində olmayan) hər hansı biri bu Saziş üzrə

həmin Podratçı Tərəfin hüquq və öhdəliklərini öz

üzərinə götürməyə razılaşdıqda və yuxarıda

göstərilən doxsan (90) gün ərzində bunu

SOCAR-a bildirdikdə qüvvəyə xitam vermək

haqqında həmin bildiriş qüvvədən düşür; və30.3than AzACG), becomes insolvent or goes into

liquidation (other than for the purposes of

amalgamation or reconstruction), provided that

such notice of termination shall not take effect in

the event that any of the other Contractor Parties

(not themselves insolvent or in liquidation) agree

to assume such Contractor Party's rights and

obligations under this Contract by giving notice

thereof to SOCAR within such ninety (90) day

period; and(b)Əgər Podratçı Tərəflər, 30.2(a) bəndində

göstərilən bütün başqa hüquqi şəxslərlə birlikdə

ödəmə qabiliyyətini itirərsə və ya ləğv edilərsə

(birləşdirmək və ya yenidən təşkil etmək

məqsədilə ləğv edildiyi hallardan başqa); və(b)if the Contractor Parties, together with all other

entities referred to in Article 30.2(a), collectively

become insolvent or go into liquidation (other

than for the purposes of amalgamation or

reconstruction); and(c)Fors-major Hallarından başqa hər hansı səbəblərə

görə Karbohidrogenlərin sənaye miqyasında

hasilatı həmişəlik dayandırılmışdırsa.(c)if, for reasons other than Force Majeure,

production of Petroleum in commercial quantities

shall have permanently ceased.Podratçının Sazişə Xitam Verməsi / Kontrakt Sahəsindən

İmtina Etməsi.30.3Termination/Relinquishment by Contractor.(a)Podratçı azı doxsan (90) gün qabaqcadan

SOCAR-a bildiriş göndərməklə bu Sazişin

qüvvəsinə istənilən vaxt xitam verə bilər. Sazişin

qüvvəsinə bu yolla xitam verildikdən sonra

Podratçı həmin vaxt qüvvədə olan İllik İş

Proqramı çərçivəsindəki öhdəliklərinin yerinə

yetirilməsi istisna olmaqla, SOCAR qarşısında

daha heç bir öhdəlik daşımır.(a)Contractor may terminate this Contract at any

time by giving SOCAR ninety (90) days’ prior

notice. Upon such termination, Contractor shall

have no further obligations of any kind

whatsoever to SOCAR except for the

performance of its obligations under the then

current Annual Work Programme.(b)Bu 30.3 bəndinin qalan müddəalarına əməl etmək(b)Subject to the remaining provisions of this182şərtilə Podratçı azı doxsan (90) gün qabaqcadan

SOCAR-a bildiriş verməklə bütün Kontrakt

Sahəsindən istənilən vaxt könüllü şəkildə imtina

edə bilər. Həmin bildirişdə bu imtinanın qüvvəyə

minməyə başlayacağı tarix, habelə 30.3(c)

bəndinin müddəalarına müvafiq surətdə özünün

hər hansı qalan öhdəliklərini Podratçının necə

yerinə yetirəcəyi göstərilməlidir. Belə imtina

olduqda, bu Saziş qüvvəsini itirir. Kontrakt

Sahəsindən imtina ilə əlaqədar qarşıya çıxa

biləcək hər hansı məsələlərin müzakirəsi üçün

SOCAR-ın və ya Podratçının tələbi ilə Rəhbər

Komitənin iclası çağırıla bilər.

(c)Article 30.3, Contractor may at any time

voluntarily relinquish all of the Contract Area by

giving SOCAR not less than ninety (90) days’

prior notice. Such notice shall specify the date

upon which the relinquishment is to take effect

and the manner in which Contractor will perform

any remaining obligations pursuant to Article

30.3(c). Upon such relinquishment, this Contract

shall terminate. If SOCAR or Contractor

requests, a meeting of the Steering Committee

shall be convened to address any questions which

may arise in connection with the relinquishment.30.3(a) və ya 30.3(b) bəndlərinə əsasən bu

Sazişin qüvvəsinə Podratçının xitam verməsi və

ya bütün Kontrakt Sahəsindən Podratçının imtina

etməsi onu:

(i)(ii)(c)o vaxt üçün qüvvədə olan İllik İş

Proqramı üzrə hər hansı digər

öhdəliklərindən

azad

etmir;

bu

öhdəlikləri Podratçı öz mülahizəsinə

görə:Termination of this Contract or relinquishment of

the entire Contract Area by Contractor pursuant

to Article 30.3(a) or 30.3(b) shall not relieve the

Contractor of:

(i)any remaining obligations under the then

current Annual Work Programme which

Contractor may fulfil, at its discretion:(A)həmin İllik İş Proqramına

müvafiq surətdə öhdəliklərə tam

əməl etməklə; və ya(A)by performing in full in

accordance with such Annual

Work Programme; or(B)müvafiq Büdcələrdə nəzərdə

tutulmuş

vəsaitin

qalığını

SOCAR-a Dollarla ödəməklə

yerinə yetirə bilər; və ya(B)by payment in Dollars to

SOCAR of the outstanding

balance of money stipulated in

the respective Budgets; ormüvafiq olduqda, 14.2(j) və 14.2(k)(ii)183ifapplicable,itsobligationsunderbəndlərində

nəzərdə

öhdəliklərindən azad etmir.

(d)30.4tutulmuşArticles 14.2(j) and 14.2(k).30.3(a) və ya (b) bəndlərinə əsasən bu Sazişə

xitam verildikdə və ya bütün Kontrakt

Sahəsindən imtina edildikdə, belə xitamdan əvvəl

əldə edilmiş hər hansı hüquqlara və ya irəli

sürülmüş iddialara xələl gətirmədən, Podratçı

Neft-qaz Əməliyyatlarını davam etdirmək və ya

xitam verildiyi tarixədək ödənilməmiş Neft-qaz

Əməliyyatlarına Çəkilən Məsrəflərin əvəzini

almaq hüququnu itirir.Digər Hüquqi Müdafiə Vasitələri.(d)30.420.7 və 30.3 bəndlərinə əməl edilməsi şərtilə, yuxarıda

göstərilmiş müddəalara müvafiq surətdə bu Sazişin

qüvvəsinə ya Podratçı, ya da SOCAR xitam verdikdə, bu

xitamvermə Podratçının və ya SOCAR-ın zərər üstündə

bir-birinə qarşı məhkəmə iddiaları qaldırmaq, yaxud

Podratçının və ya SOCAR-ın (şəraitdən asılı olaraq)

qanun üzrə malik ola biləcəyi hər hansı başqa hüquqi

müdafiə vasitəsindən istifadə etmək hüququnu

məhdudlaşdırmır.

30.5Kontrakt Sahəsinin Bir Hissəsindən İmtina.In the event of termination of this Contract or

relinquishment of the entire Contract Area

pursuant to Article 30.3(a) or (b), without

prejudice to any rights which may have accrued,

or claims which have been made, prior to such

termination, Contractor shall have no further

rights to conduct Petroleum Operations or to

recover any Petroleum Costs not cost recovered

by the date of termination.Other Remedies.

Subject to Articles 20.7 and 30.3, in the event that

Contractor or SOCAR terminates this Contract pursuant

to the above provisions, such termination shall be without

prejudice to Contractor's or SOCAR's entitlement to sue

the other for damages, or to any other remedy Contractor

or SOCAR (as the case may be) may have in law.30.5Podratçı Kontrakt Sahəsinin bir hissəsindən birtərəfli

qaydada imtina etmək hüququna malik deyildir. Rəhbər

Komitə Kontrakt Sahəsinin hər hansı hissəsinin

işlənməməsini qərara alsa, Tərəflər qarşılıqlı surətdə

razılaşdırılmış şərtlər əsasında qismən imtina imkanını

müzakirə edəcəklər. Bu 30.5 bəndinin müddəalarına

uyğun olaraq qismən imtina edildikdə, Podratçı Müddət

ərzində Kontrakt Sahəsinin imtina edilmiş hissəsinəPartial Relinquishment.

Contractor shall have no unilateral right to relinquish a

part of the Contract Area. In the event the Steering

Committee decides not to develop any portions of the

Contract Area, the Parties will discuss the possibility of

partial relinquishment on mutually agreed terms. In the

event of partial relinquishment pursuant to this Article

30.5, Contractor shall have no right to recover, out of the

production from the remainder of the Contract Area not184çəkilmiş və belə imtina tarixinədək əvəzi ödənilməmiş

Neft-qaz Əməliyyatlarına Çəkilən Məsrəflərin hər hansı

həcminin əvəzini Kontrakt Sahəsinin imtina edilməmiş

hissələrindəki hasilat həcmindən çıxmaq hüququ yoxdur.relinquished, any amount of Petroleum Costs during the

Term incurred in connection with the portion of the

Contract Area relinquished which has not been recovered

at the date of such relinquishment185MADDƏ 31

DİGƏR MƏSƏLƏLƏRARTICLE 31

MISCELLANEOUS31.1Bu Saziş Azərbaycan və ingilis dillərində bağlanmışdır

və 6-cı Əlavənin 1.2-ci abzasına və 14-cü Əlavəyə əməl

edilməsi şərti ilə hər iki dildə olan mətnlər bərabər

qüvvəyə malikdir.31.1This Contract is executed in the English and Azerbaijani

languages and, subject to paragraph 1.2 of Appendix 6

and Appendix 14, both languages shall have equal force.31.2Bu Sazişdə başlıqlar yalnız rahatlıq üçün qoyulmuşdur və

bu Sazişin təfsiri zamanı nəzərə alınmır.31.2The headings in this Contract are inserted for

convenience only and shall be ignored in construing this

Contract.31.3Kontekst başqa təfsir tələb etmədikdə, tək halda işlənmiş

sözlərə istinadlar cəm halında işlənmiş həmin sözlərə də

şamil edilir və əksinə; hər hansı qrammatik cinsə istinad

başqa cinsləri də ehtiva edir.31.3Unless the context otherwise requires, references to the

singular shall include a reference to the plural and viceversa; and reference to any gender shall include a

reference to all other genders.31.4Bu Sazişin Əlavələri onun ayrılmaz hissələridir. Sazişin

əsas hissəsinin müddəaları ilə onun Əlavələri (Sazişin

əsas hissəsinin tərkib hissəsi sayılan 1-ci Əlavə istisna

edilməklə) arasında hər hansı uyğunsuzluq olduqda əsas

hissənin müddəalarına üstünlük verilir.31.4The Appendices to this Contract form part of this

Contract. In the event of any conflict between the

provisions of the main body of this Contract and the

Appendices (other than Appendix 1 which shall be

considered part of the main body of the Contract), then

the provisions of the main body shall prevail.31.5Hər hansı sənədə yaxud sazişə istinad edildikdə, həm də

həmin sənədin, yaxud sazişin düzəliş edilmiş,

dəyişdirilmiş, əlavələr daxil edilmiş, yenilənmiş

versiyalarına və ya hüquq və öhdəliklərinin başqa tərəfə

ötürülməsini nəzərdə tutan versiyasına istinad olunduğu

hesab edilir.31.5References to any document or agreement shall be

construed as a reference to such document or agreement

as it may be amended, varied, supplemented, novated or

assigned.31.6Hər hansı razılaşmaya, protokola, razılığa, təsdiqə,

səlahiyyətləndirməyə, icazəyə, qərara, bildirişə, öhdəliyə,

Rəhbər Komitənin qərarına və ya iclasının protokoluna

və ya hər hansı şəxsin əsasnamasinə istinad edildikdə, bu,31.6A reference to any agreement, protocol, consent,

approval, authorisation, permission, decision, notice,

undertaking, resolution or minutes of the Steering

Committee, or terms of reference of any person, shall be186yazılı şəkildə verilmiş, buraxılmış, təqdim edilmiş yaxud

müəyyənləşdirilmiş sayılır.construed as being a reference to such being made,

given, issued or specified (as the case may be) in writing.31.7“Daxildir” və “o cümlədən” terminləri - daxildir və o

cümlədən mənalarını daşıyır və bu termindən öncəki

təsvirin ümumi mahiyyətini məhdudlaşdırmır və bu

terminlər məhdudlaşdırıcı məna deyil, təsviri məna kəsb

edir.31.7The terms “include” and “including” shall mean include

or including without limiting the generality of the

description preceding such term and are used in an

illustrative sense and not a limiting sense.31.8Bu Saziş istənilən nüsxə sayında imzalana bilər və bütün

bu cür nüsxələr birlikdə götürüldükdə bir və ya eyni

hüquqi sənəd hesab edilir, o şərtlə ki, hər bir Tərəf bu cür

nüsxəni imzalamayanadək bu Saziş qüvvəyə minmir.31.8This Contract may be executed in any number of

counterparts, and all of such counterparts taken together

shall be deemed to constitute one and the same

instrument, provided that this Contract shall not take

effect until each Party has executed one such counterpart.187YUXARIDA QEYD EDİLƏNLƏRİN TƏSDİQ OLARAQ,

Tərəflərin müvafiq səlahiyyətli nümayəndələri bu Sazişi bu

sənədin əvvəlində göstərilmiş tarixdə bağladılar.IN WITNESS WHEREOF the Parties have executed this

Contract as of the date first above written by their duly authorised

representatives.AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ

adından və onun tapşırığı iləFor and on behalf ofİmza:By:Vəzifə:Title:AZƏRBAYCAN (AÇG) LİMİTED

adından və onun tapşırığı iləFor and on behalf of

AZERBAIJAN (ACG) LIMITEDİmza:By:Vəzifə:Title:BP EKSPLOREYŞN (KASPİAN Sİ)

LİMİTED

adından və onun tapşırığı iləFor and on behalf ofİmza:By:Vəzifə:Title:STATE OIL COMPANY OF

THE REPUBLIC OF AZERBAIJANBP EXPLORATION (CASPIAN SEA)

LIMITED188ŞEVRON XƏZƏR, LTD.

adından və onun tapşırığı iləFor and on behalf of

CHEVRON KHAZAR, LTD.İmza:By:Vəzifə:Title:EKSON AZƏRBAYCAN LİMİTED

adından və onun tapşırığı iləFor and on behalf of

EXXON AZERBAIJAN LIMITEDİmza:By:Vəzifə:Title:İNPEKS SAUSVEST KASPİAN

Sİ, LTD.

adından və onun tapşırığı iləFor and on behalf ofİmza:By:Vəzifə:Title:INPEX SOUTHWEST CASPIAN

SEA, LTD.189İTOÇU OYL EKSPLOREYŞN

(AZƏRBAYCAN) İNK.

adından və onun tapşırığı iləFor and on behalf ofİmza:By:Vəzifə:Title:ONGC VİDEŞ LİMİTED

adından və onun tapşırığı iləFor and on behalf of

ONGC VIDESH LIMITEDİmza:By:Vəzifə:Title:STATOYL ABŞERON AS

adından və onun tapşırığı iləFor and on behalf of

STATOIL APSHERON ASİmza:By:Vəzifə:Title:TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.

adından və onun tapşırığı iləFor and on behalf of

TURKIYE PETROLLERI A.O.İmza:By:Vəzifə:Title:ITOCHU OIL EXPLORATION

(AZERBAIJAN) INC.190ƏLAVƏ 1

TƏRİFLƏRAPPENDIX 1

DEFINITIONSKontekst başqa təfsir tələb etmirsə, bu Sazişdə və və onun Giriş

hissəsində işlədilmiş sözlərin və ifadələrin mənası aşağıdakı

kimidir:In this Contract and the Recitals the following words and

expressions shall have the following meanings unless the context

otherwise requires:“Ləğvetmə İşləri Fondu” – mənası 14.2(a) bəndində verilmişdir.“Abandonment Fund” shall have the meaning given to it in

Article 14.2(a).“Ləğvetmə İşlərinin Maliyyələşdirilməsi Tarixi” – mənası

14.2(c) bəndində verilmişdir.“Abandonment Funding Date” shall have the meaning given to

it in Article 14.2(c).“AMŞ Layihəsi” – mənası Giriş hissəsində verilmişdir.“ACE Project” shall have the meaning given to it in the Recitals.“AÇG HPBS” – mənası Giriş hissəsində verilmişdir.“ACG PSA” shall have the meaning given to it in the Recitals.“AÇG HPBS üzrə İddia” – Hər iki halda Düzəlişin

Qüvvəyəminmə Tarixindən əvvəl və 3-cü Əlavənin 1.3-cü

bəndinin müddəalarına əsasən SOCAR tərəfindən etirazların

edilmədiyi həddə olmaqla AÇG HPBS-ə uyğun olaraq (i) Mənfəət

Karbohidrogenlərinin hesablanmasının və bölüşdürülməsinin

əsasından, o cümlədən Ümumi Nəqletmə Xərclərinin (tərifi AÇG

HPBS-də müəyyənləşdirilib) hesablanmasının əsası ilə bağlı

olaraq AÇG HPBS çərçivəsində SOCAR və Podratçının razılığa

gələ bilməməsindən irəli gələn və ya bununla bağlı olan SOCAR

və Podratçı arasındakı bütün mübahisələr və (ii) Xam Neftin

göndərilməsi və nəql edilməsi hüququnun verilməsi vaxtından irəli

gələn və ya irəli gələ biləcək və ya hər hansı formada bununla

bağlı olan, birbaşa yaxud dolayı, gözlənilən yaxud gözlənilməz,

mümkün yaxud faktiki, mövcud yaxud gələcək hər hansı irəli

sürülmüş yaxud sürülməmiş, müəyyənləşdirilmiş yaxud

müəyyənləşdirilməmiş, baş vermiş yaxud baş verəcək hər hansı

mübahisə, iddia və ya hər hansı növ məsuliyyət deməkdir.“ACG PSA Claim” means any dispute, claim or liability of any

kind, whether direct or indirect, foreseen or unforeseen, contingent

or actual, present or future, whether or not asserted or identified or

yet occurred, arising or capable of arising out of or in any way in

connection with (i) the basis of the calculation and sharing of

Profit Petroleum including all disputes between SOCAR and

Contractor arising from or in connection with their disagreement

under the ACG PSA as to the basis of the calculation of the Total

Transport Costs (as defined in the ACG PSA) and (ii) the timing of

granting entitlement to lift and of delivery of Crude Oil pursuant to

the ACG PSA, in both cases, prior to the Amendment Effective

Date and to the extent no objections are raised by SOCAR under

the provisions of paragraph 1.3 of Appendix 3.191“Faktiki Paylar” – mənası 13-cü Əlavənin 2(b) bəndində

verilmişdir.“Actual Entitlement Shares” shall have the meaning given to it

in paragraph 2(b) of Appendix 13.“Təshih Edilmiş Saldo” – mənası 12.3(f) bəndində verilmişdir.“Adjusted Balance” shall have the meaning given to it in Article

12.3(f).“Ortaq Şirkət” –“Affiliate” means:(a)(b)hər hansı Tərəfə (AzAÇG istisna olmaqla) aid olanda,(a)in relation to any Party (other than AzACG),(i)elə şirkət, korporasiya və ya hər hansı başqa

hüquqi şəxsdir ki, göstərilən Tərəf həmin şirkətin,

korporasiyanın və ya hər hansı digər hüquqi

şəxsin ümumi yığıncağında səslərin əlli (50)

faizindən çoxunu təmin edən səhmlərin bilavasitə

və ya dolayısı ilə sahibidir; yaxud(i)a company, corporation or other legal entity in

which such Party holds directly or indirectly

shares carrying more than fifty percent (50%) of

the votes at a general meeting of such company,

corporation or other legal entity; or(ii)elə şirkət, korporasiya və ya hər hansı başqa

hüquqi şəxsdir ki, həmin Tərəfin ümumi

yığıncağında səslərin əlli (50) faizindən çoxunu

təmin edən səhmlərin bilavasitə və ya dolayısı ilə

sahibidir; yaxud(ii)a company, corporation or other legal entity

holding directly or indirectly shares carrying more

than fifty percent (50%) of the votes at a general

meeting of such Party; or(iii)elə şirkət, korporasiya və ya hər hansı başqa

hüquqi şəxsdir ki, həmin şirkətin, korporasiyanın

və ya hər hansı başqa hüquqi şəxsin ümumi

yığıncağında səslərin əlli (50) faizindən çoxunu

təmin edən səhmlərin bilavasitə və ya dolayısı ilə

sahibi olan şirkət, korporasiya və ya başqa hüquqi

şəxs həmin Tərəfin ümumi yığıncağında səslərin

əlli (50) faizindən çoxunu təmin edən səhmlərin

də bilavasitə və ya dolayısı ilə sahibidir;(iii)a company, corporation or other legal entity of

which shares carrying more than fifty percent

(50%) of the votes at a general meeting of such

company, corporation or other legal entity are

held directly or indirectly by a company,

corporation or other legal entity which also holds

directly or indirectly shares carrying more than

fifty percent (50%) of the votes at a general

meeting of such Party;SOCAR-a aid olanda – hər hansı elə müəssisə və ya

təşkilatdır ki, burada SOCAR-ın iştirak payı vardır və o,(b)192in relation to SOCAR, any venture or enterprise in which

it has an interest and the right to control (as defined inhəmin müəssisə və ya təşkilatın fəaliyyətinə nəzarət etmək

(9.2(c) bəndində göstərildiyinə uyğun olaraq), onu idarə

etmək və ya istiqamətləndirmək hüququna malikdir; və

(c)Article 9.2(c)), manage or direct the action thereof; andAzAÇG-yə aid olanda – elə şirkət, korporasiya və ya hər

hansı başqa hüquqi şəxsdir ki, burada AzAÇG həmin

şirkətin, korporasiyanın və ya hər hansı digər hüquqi

şəxsin ümumi yığıncağında səslərin əlli (50) faizindən

çoxunu təmin edən səhmlərin bilavasitə və ya dolayısı ilə

sahibidir,(c)in relation to AzACG, a company, corporation or other

legal entity in which AzACG holds directly or indirectly

shares carrying more than fifty percent (50%) of the votes

at a general meeting of such company, corporation or

other legal entity,və “Ortaq Şirkəti olan” müvafiq qaydada təfsir edilir.and “Affiliated” shall be construed accordingly.“ABƏŞ” – Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti deməkdir.

Bu şirkət Kayman adalarında təsis edilib və Dövlətin ərazisində

biznes fəaliyyəti həyata keçirmək üçün qeydiyyata alınıb və AÇG

HPBS çərçivəsində birgə əməliyyat şirkəti kimi yaradılıb.“AIOC” means the Azerbaijan International Operating Company,

a company incorporated in the Cayman Islands and registered to

do business in the State, which was established as the joint

operating company under the ACG PSA.“Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixi” – mənası 25.1 bəndində

verilmişdir.“Amendment Effective Date” shall have the meaning given to it

in Article 25.1.“İllik İş Proqramı” – 5.3 bəndinə uyğun olaraq Rəhbər Komitə

tərəfindən təsdiq edilən Təqvim İli ərzində Kontrakt Sahəsində və

ya Kontrakt Sahəsi ilə bağlı həyata keçirilməli olan və Neft-qaz

Əməliyyatları proqramının bənd-bənd şərh olunduğu sənəd

deməkdir.“Annual Work Programme” means the document describing,

item by item, the Petroleum Operations to be carried out during a

Calendar Year in or related to the Contract Area and which has

been approved by the Steering Committee in accordance with

Article 5.3.“Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Haqqında Qanunlar” – BMTnin Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Haqqında 2003-cü il tarixli

Konvensiyası deməkdir və Tərəfə aid edildikdə isə, həmin Tərəfin

təsis edildiyi, əsas əməliyyatlarının həyata keçirildiyi və/yaxud

qiymətli kağızların emitenti kimi qeydiyyata alındığı ölkələrdə və/

və ya həmin Tərəfin Ortaq Şirkətinin təsis edildiyi, əsas

əməliyyatlarının həyata keçirildiyi və/yaxud qiymətli kağızların

emitenti kimi qeydiyyata alındığı ölkələrdə rüşvətxorluq və“Anti-Bribery Laws” means the UN Convention Against

Corruption 2003, and with respect to a Party, the laws relating to

combating bribery and corruption in the countries of such Party's

place of incorporation, principal place of business, and/or place of

registration as an issuer of securities, and/or in the countries of

such Party's Affiliate's place of incorporation, principal place of

business, and/or place of registration as an issuer of securities.193korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair qanunlar deməkdir.

“Təbii Səmt Qazı” – layda Xam Neftdə həll olunmuş şəkildə olan

və ya eyni layda Xam Neftin üstündə qaz papağı şəklində olan

Təbii Qaz deməkdir; həmin Xam Neft kəşf edildiyi anda onun hər

Bareli üçün 10.000 standart kub futdan artıq olmayan qaz amili ilə

çıxarıla bilməlidir.“Associated Natural Gas” means Natural Gas which exists in a

reservoir in solution with Crude Oil or, as gas cap gas, in contact

with Crude Oil in the same reservoir, such Crude Oil being

producible, as initially discovered, at a gas oil ratio of not greater

than 10,000 standard cubic feet per Barrel of Crude Oil.“AzAÇG üzrə Hüquqların Ötürülməsi Haqqında Müqavilə” –

Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixindən əvvəl imzalanmalı olan,

razılaşdırılmış formada hüquq və öhdəliklərin ötürülməsinə dair

müqavilə deməkdir; həmin müqaviləyə əsasən XNŞ Podratçı

Tərəflərinin hər biri mütənasib şəkildə AÇG HPBS-ə əsasən olan

on üç tam on mində üç min beş yüz otuz doqquz faiz

(13.353900%) iştirak payını AzAÇG-yə ötürür.“AzACG Transfer Deed” means the assignment and transfer

deed to be executed prior to the Amendment Effective Date in the

agreed form pursuant to which the FOC Contractor Parties each

assign a pro rata thirteen point three five three nine zero zero

percent (13.353900%) participating interest share under the ACG

PSA to AzACG.“Azərbaycan Təchizatçıları” – 15-ci Əlavənin 4(b) bəndində ona

verilmiş mənanı daşıyır.“Azerbaijani Suppliers” shall have the meaning given to it in

paragraph 4(b) of Appendix 15.“Barel” – ABŞ bareli, yəni Normal temperatur və təzyiq

şəraitində ölçülmüş 42 ABŞ qallonu (158,987 litr) deməkdir.“Barrel” means U.S. barrel, i.e. 42 U.S. gallons (158.987 litres)

measured at STP.“Bakı-Tbilisi-Ceyhan

Boru

Kəməri”

Azərbaycan

Respublikasının Bakı şəhəri yaxınlığında yerləşən Səngəçal

ərazisindəki Karbohidrogenlərin emalı və saxlanılması

terminalının kommersiya uçotu qovşağının çıxış flansından

başlayan və ona qoşulan və Azərbaycan-Gürcüstan sərhədini

keçərək Gürcüstanın Tbilisi şəhəri yaxınlığındakı əraziyə uzanan

və Gürcüstan-Türkiyə sərhədini keçərək Türkiyə Respublikasının

Aralıq dənizi sahilində yerləşən Ceyhan ixrac terminalına qədər

davam edən Xam Neft boru kəməri və əlaqədar qurğular

deməkdir.“Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline” means the Crude Oil pipeline

and associated facilities originating from, and connecting with, the

outlet flange of the fiscal meter of the onshore Petroleum

processing and storage terminal at Sangachal, near the city of

Baku, Republic of Azerbaijan, crossing the Republic of Azerbaijan

– Georgia border, running to a location near the city of Tbilisi,

Georgia, and crossing the Georgia – Republic of Turkey border

and continuing onward to an export terminal at Ceyhan, on the

Mediterranean coast of the Republic of Turkey.“Bonus Ödəyən Tərəf” dedikdə:“Bonus Paying Party” means:194(a)hər bir XNŞ Podratçı Tərəfi (onun Bonus İştirak Payına (o

cümlədən bu Sazişin tarixindən sonra əldə edilmiş hər

hansı Bonus İştirak Payına) uyğun dərəcədə); və(a)each of the FOC Contractor Parties, to the extent of their

Bonus Participating Interest (including any Bonus

Participating Interest acquired after the date of this

Contract); and(b)hər hansı Bonus İştirak Payının hamısını və ya bir

hissəsini əldə edən hər hansı şəxs (o cümlədən AzAÇG)

(həmin Bonusda İştirak Payına uyğun dərəcədə) nəzərdə

tutulur.(b)any person (including AzACG) that acquires all or part of

any Bonus Participating Interest, to the extent of such

Bonus Participating Interest.“Bonus İştirak Payı” – 1.1 bəndində müəyyənləşdirildiyi kimi və

vaxtaşırı olaraq bir yaxud daha çox Bonus Ödəyən Tərəflərin

malik ola biləcəyi XNŞ Podratçı Tərəflərin hər birinin İştirak Payı

deməkdir.“Bonus Participating Interest” means the Participating Interest

of each of the FOC Contractor Parties as set out in Article 1.1, and

as from time to time may be held by one or more Bonus Paying

Parties.“Büdcə” – İllik İş Proqramına daxil edilmiş bütün Neft-qaz

Əməliyyatları ilə bağlı çəkilən cəmi xərclərin hər bir bənd üzrə

hesablanması deməkdir.“Budget” means estimates of itemized total expenditures in

respect of all Petroleum Operations included in an Annual Work

Programme.“Binalar” – mənası 12.3(i) bəndində verilmişdir.“Buildings” shall have the meaning given to it in Article 12.3(i).“İş Günü” – İngiltərədə və Azərbaycan Respublikasında adətən

klirinq banklarının işlədiyi hər hansı gün (şənbə, bazar və rəsmi

qeyri-iş günləri istisna olmaqla) deməkdir.“Business Day” means any day on which clearing banks are

customarily open for business (excluding Saturdays, Sundays and

public holidays) in England and the Republic of Azerbaijan.“Təqvim Rübü” – hər hansı Təqvim İlində yanvarın 1-də, aprelin

1-də, iyulun 1-də və ya oktyabrın 1-də başlanan üç (3) ardıcıl

aydan ibarət dövr deməkdir.“Calendar Quarter” means a period of three (3) consecutive

months commencing on the 1st of January, the 1st of April, the 1st

of July, or the 1st of October in any Calendar Year.“Təqvim İli” – Qriqori təqvimi üzrə yanvarın 1-də başlanan və

ondan sonrakı dekabrın 31-də qurtaran on iki (12) ardıcıl aydan

ibarət dövr deməkdir.“Calendar Year” means a period of twelve (12) consecutive

months beginning on the 1st of January and ending on the

following 31st of December according to the Gregorian Calendar.“Əsaslı Məsrəflər” – Əməliyyat Məsrəfləri istisna olmaqla,

Kontrakt Sahəsində və ya onunla əlaqədar çəkilmiş məsrəflər,“Capital Costs” means those costs incurred in or in relation to the

Contract Area other than Operating Costs, together with Finance195habelə 11.4(b) bəndinə uyğun olaraq bu cür məsrəflərlə birgə

toplanmış Maliyyə Məsrəfləri deməkdir.Costs which have been aggregated with such costs in accordance

with Article 11.4(b).“Əsaslı Məsrəflərin Ödənilməsi üçün Karbohidrogenlər” –

mənası 11.2(a)(ii) bəndində verilmişdir.“Capital Cost Recovery Petroleum” shall have the meaning

given to it in Article 11.2(a)(ii).“Şəhadətnamə” – mənası 13-cü Əlavənin 4(b) bəndində

verilmişdir.“Certificate” shall have the meaning given to it in paragraph 4(b)

of Appendix 13.“Saziş” – bu sənəd, ona aid 1 -15 saylı Əlavələr və bu Sazişlə

əlaqədar Tərəflərin qarşılıqlı surətdə razılaşdıra və imzalaya

biləcəkləri hər cür yazılı uzadılmalar, yeniləmələr, əvəzetmələr və

ya dəyişikliklər deməkdir.“Contract” means this instrument and its Appendices 1 to 15

attached, together with any written extension, renewals,

replacement or modification hereto which may be mutually agreed

and signed by the Parties.“Kontrakt Sahəsi” – bu sənədin 2-ci Əlavəsində verilmiş təsvirə

və konturlara görə Azəri, Çıraq yataqlarını və Günəşli yatağının

dərinlikdə yerləşən hissəsini (Sərbəst Təbii Qaz Yataqları istisna

olmaqla) əhatə edən sahə (bu Sazişin qüvvədə olduğu və

uzadılacağı bütün Müddət ərzində istənilən vaxt işlənilə bilən

səthdən tutmuş qazmanın texniki cəhətdən mümkün olan bütün

dərinliklərinədək) deməkdir. Mövcud yataqların və ya Kəşfin

qiymətləndirilməsi Kontrakt Sahəsinin hüdudları daxilində hər

hansı yatağın təbii sərhədinin (o cümlədən, məsələn, su neft

kontaktının) olduğunu və Kontrakt Sahəsinin hüdudlarından

kənara çıxdığını göstərərsə, Kontrakt Sahəsi belə təbii sərhədədək

genişləndirilir; həmin genişlənmənin Kontrakt Sahəsinin qərb

hüdudundan kənara uzandığı hallar istisna olmaqla.“Contract Area” means the area (from the surface to any and all

depths accessible to drilling technology as may be developed at

any time during the Term as may be extended) as described and

delineated in Appendix 2 hereto, which includes the Azeri and

Chirag Fields and the deep water portion of the Gunashli Field,

excluding the Non-Associated Natural Gas Reservoirs. In the

event the appraisal of the existing pools or a Discovery indicates

that the natural boundary of any pool within the Contract Area,

(such as but not limited to the hydrocarbon/water contact) extends

to areas outside the Contract Area, the Contract Area shall be

extended to the extent of such natural boundary except in the case

where the extension extends beyond the Western boundary of the

Contract Area.“Podratçı” – birlikdə bütün Podratçı Tərəflər deməkdir.“Contractor” means all of the Contractor Parties collectively.“Podratçının Ləğvetmə İşləri Hesabı” – mənası 14.2(k)

bəndində verilmişdir.“Contractor Abandonment Account” shall have the meaning

given to it in Article 14.2(k).“Podratçının Təxmin Edilən Dollar Payı” – mənası 13-cü

Əlavənin 1(d) bəndində verilmişdir.“Contractor’s Estimated Dollar Entitlement” shall have the

meaning given to it in paragraph 1(d) of Appendix 13.196“Podratçının Obyektləri” – mənası 9.3(a) bəndində verilmişdir.“Contractor Facilities” shall have the meaning given to it in

Article 9.3(a).“Podratçı Tərəf” – AzAÇG, BP, Şevron, Ekson, İNPEKS, İtoçu,

ONGC Videş, Statoyl və TPAO şirkətlərinin hər hansı biri və/və

ya onların hər hansı hüquq varisləri və ya qanuni şəkildə onun

hüquqlarını əldə etmiş şəxslər deməkdir.“Contractor Party” means any one of AzACG, BP, Chevron,

Exxon, INPEX, Itochu, ONGC Videsh, Statoil and TPAO or any

of their successors or permitted assignees.“Podratçının Hasilat Həcmində Payı” – mənası 13-cü Əlavənin

1(g) bəndində verilmişdir.“Contractor Production Entitlement Share” shall have the

meaning given to it in paragraph 1(g) of Appendix 13.“Podratçının Müştərək Obyektləri” – Podratçının Neft-qaz

Əməliyyatları ilə bağlı olaraq SOCAR və/və ya SOCAR-ın hər

hansı Ortaq Şirkətləri, hər hansı Podratçı Tərəfin Ortaq Şirkətləri

və ya Üçüncü Tərəflər ilə birlikdə istifadəsində iştirak etdiyi hər

hansı obyekt, o cümlədən Səngəçal terminalındakı obyektlər

deməkdir.“Contractor Shared Facilities” means any facility, including the

facilities of the Sangachal Terminal, in which Contractor

participates for use in connection with the Petroleum Operations

together with any of SOCAR and/or Affiliates of SOCAR,

Affiliates of any Contractor Party or Third Parties.“Məsrəflərin

Ödənilməsi”Podratçının

Neft-qaz

Əməliyyatlarına Çəkilən Məsrəflərinin ödənilməsi üçün Kontrakt

Sahəsində hasil edilmiş Karbohidrogenlər payının Podratçıya

ayrılması prosesi deməkdir və “Ödənilən Məsrəflər” və

“Ödənilmiş Məsrəflər” ifadələri də müvafiq qaydada təfsir edilir.“Cost Recovery” means the process by which Contractor is

allocated Petroleum production from the Contract Area for the

recovery of its Petroleum Costs and “Cost Recoverable” and

“Cost Recovered” shall be construed accordingly.“Məsrəflərin Ödənilməsi üçün Karbohidrogenlər” – mənası

11.3 bəndində verilmişdir.“Cost Recovery Petroleum” shall have the meaning given to it in

Article 11.3.“Xam Neft” – xam mineral neft, kondensat, neft bitumu, ozokerit və

təbii şəkildə olan, yaxud kondensasiya və ya ekstraksiya vasitəsilə

Təbii Qazdan alınmış bərk və ya maye karbohidrogenlərin, yaxud

bitumun xüsusi çəkisindən asılı olmayaraq bütün növləri, o cümlədən

Təbii Qazdan alınan qaz kondensat mayeləri deməkdir.“Crude Oil” means crude mineral oil, condensate, asphalt,

ozocerite, and all kinds of hydrocarbons and bitumen regardless of

gravity, either solid or liquid, in their natural condition or obtained

from Natural Gas by condensation or extraction, including Natural

Gas liquids.“Dərin Qatlardakı Qaz Layihəsi üzrə Əsas Prinsiplərə dair“Deep Gas Heads” means the Heads of Agreement in relation to197Razılaşma” – Tərəflərin bu Saziş ilə eyni tarixdə imzaladığı Azəri

və Çıraq yataqlarından və Günəşli yatağının dərinlikdə yerləşən

hissəsindən Müəyyən Sərbəst Təbii Qaz Yataqlarının İşlənməsi və

Hasilatı ilə bağlı Əsas Prinsiplərə dair Razılaşma - Dərin

Qatlardakı Qaz üzrə Faza 1 Layihəsi.the Development and Production of Certain Non-Associated

Natural Gas Reservoirs from the Azeri and Chirag fields and the

deep water portion of the Gunashli field – the Deep Gas Phase 1

Project executed by the Parties on the same date as this Contract.“Dərin Qatlardakı Qaz üzrə Faza 1 Layihəsi” – dedikdə

Qırmakualtı (QA) və Qırmakuüstü qumlu (QÜQ) lay dəstələrindən

Sərbəst Təbii Qaz Yataqlarının işlənməsi üçün təklif olunan layihə

nəzərdə tutulur; bu layihədə digər işlərlə yanaşı Sərbəst Təbii

Qazın hasilatı üçün iki mərhələdə maksimum dörd (4) istismar

quyusunun qazılması və həmin quyulardan Sərbəst Təbii Qazın

hasil edilməsi məqsədilə Dərinsulu Günəşli platformasına

dəyişikliklər edilməsi və bu platformanın istifadə edilməsi və

eləcə də Dərin Qatlardakı Qaz Layihəsi üzrə Əsas Prinsiplərə dair

Razılaşmada müəyyənləşdirilmiş əlavə işlərin həyata keçirilməsi

nəzərdə tutulur.“Deep Gas Phase 1 Project” means a proposed project to develop

Non-Associated Natural Gas reserves from the PK and NKP

reservoirs involving, amongst other things, modifications to and

the use of the Deep Water Gunashli platform for the drilling of up

to four (4) Non-Associated Natural Gas production wells in two

stages and the production of Non-Associated Natural Gas from

such wells and as further contemplated by the Deep Gas Heads.“Müəyyənləşdirmə Mərhələsi” – mənası 4.7(a) bəndində

verilmişdir.“Define Stage” shall have the meaning given to it in Article

4.7(a).“Çatdırılma Məntəqəsi” – müvafiq qaydada aşağıdakı mənaları

daşıyır:“Delivery Point” means as applicable:(a)Xam Neft ilə bağlı olduqda, Karbohidrogenlərin sahildəki

emal və saxlama terminalında Boru Kəmərlərinə daxil

olan giriş flansındakı məsrəfölçən cihaz;(a)in relation to Crude Oil, the custody transfer meter located

at the inlet flange into the Pipelines at the onshore

Petroleum processing and storage terminal;(b)Xam Neft ilə bağlı olduqda, Podratçının tövsiyələrinə

əsasən Rəhbər Komitə tərəfindən qərara alınmış digər

çatdırılma məntəqəsi; və(b)in relation to Crude Oil, such other delivery point as may

be decided by the Steering Committee based on

recommendations by the Contractor; and(c)Təbii Səmt Qazı ilə bağlı olduqda, bu cür çatdırılma

məntəqəsi Podratçının sahildəki obyektlərinin çıxış

flansında yerləşir.(c)in relation to Associated Natural Gas, such delivery point

shall be at the outlet flange of the Contractor's onshore

facilities.198“Kəşf” – Kontrakt Sahəsi daxilində Pliosen qatının dabanından

aşağıda yerləşən və Podratçının fikrincə sonrakı qiymətləndirmə

mərhələsini təmin edəcək miqdarda Karbohidrogenlərə malik olan

Xam Neft yatağının kəşfi deməkdir.“Discovery” means a discovery within the Contract Area of an

accumulation of Petroleum lying below the base of the Pliocene

which, in Contractor's opinion, contains a sufficient quantity of

Petroleum to warrant further appraisal.“Özgəninkiləşdirmə” – mənası 12.3(i) bəndində verilmişdir.“Disposition” shall have the meaning given to it in Article 12.3(i).“Dollar” və ya “$” – Amerika Birləşmiş Ştatlarının valyutası

deməkdir.“Dollars” or “$” means the currency of the United States of

America.“İkiqat Vergitutmanın Aradan Qaldırılması haqqında

Müqavilə” – Gəlirlərdən ikiqat vergi tutulmasına yol verilməməsi

üçün Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilə bilən hər hansı

Vergi konvensiyası və ya müqaviləsi deməkdir.“Double Tax Treaty” means any treaty or convention with

respect to Taxes which is applicable to the Republic of Azerbaijan

for the avoidance of double taxation of income.“Qüvvəyəminmə Tarixi” – AÇG HPBS-in qüvvəyəminmə tarixi,

yəni 12 dekabr 1994-cü il tarixi deməkdir.“Effective Date” shall mean the effective date of the ACG PSA,

being 12 December 1994.“ƏMSSTQ-lər” – Qüvvəyəminmə Tarixindən etibarən ETSN ilə

razılaşdırılmış ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin

qiymətləndirilmələri və əlaqədar sənədlər deməkdir.“ESIAs” shall mean the environmental and social impact

assessments and related documents agreed with MENR since the

Effective Date.“Ləğvetmə İşlərinin Xərc Smetası” – mənası 14.2(g) bəndində

verilmişdir.“Estimated Cost of Abandonment” shall have the meaning given

to it in Article 14.2(g).“Artıq İstehsal Gücü” – mənası 9.3(b) bəndində verilmişdir.“Excess Capacity” shall have the meaning given to it in Article

9.3(b).“Artıq İstehsal Gücü ilə bağlı Tikinti və İstismara dair

Sazişlər” – mənası 9.3(e)(vii) bəndində verilmişdir.“Excess Capacity Construction and Operation Agreements”

shall have the meaning given to it in Article 9.3(e)(vii).“Kəşfin İşlənməsi Planı” – mənası 4.5(c) bəndində verilmişdir.“Exploration Development Plan” shall have the meaning given

to it in Article 4.5(c).199“Kəşfiyyat Quyuları Proqramı” – mənası 4.5(a) bəndində

verilmişdir.“Exploration Well Programme” shall have the meaning given to

it in Article 4.5(a).“Maliyyə Məsrəfləri” – LİBOR məbləğinin dördə bir hissəsinin

üstəgəl dörd faizin (4%) hər bir Təqvim Rübünün sonunda Əsaslı

Məsrəflərin və Əməliyyat Məsrəflərinin ödənilməmiş olan

saldoları ilə hasili deməkdir və Podratçı tərəfindən Neft-qaz

Əməliyyatları maliyyələşdirilərkən çəkilmiş bütün rüsumların,

faizlərin, komisyon haqqının və digər ödəniş və məsrəflərin

Podratçıya tam ödənilməsi hesab edilir.“Finance Costs” means a charge of one-quarter of the sum of

LIBOR plus four percent (4%) multiplied by the unrecovered

balances of Capital Costs and Operating Costs at the end of each

Calendar Quarter which shall be deemed to reimburse Contractor

fully for all charges, interest, commissions and other payments and

expenses incurred in Contractor's financing of Petroleum

Operations.“Birinci Tərəf” – mənası 6-cı Əlavənin 1.3 bəndində verilmişdir.“First Party” shall have the meaning given to it in paragraph 1.3

of Appendix 6.“Beş İllik Plan” – mənası 5.3(c) bəndində verilmişdir.“Five Year Plan” shall have the meaning given to it in Article

5.3(c).“Əsas Vəsaitlər” - mənası 12.3(e)(i) bəndində verilmişdir.“Fixed Assets” shall have the meaning given to it in Article

12.3(e)(i).“XNŞ Podratçı Tərəflər” – bu Sazişin tarixində AÇG HPBS-in

“Podratçı Tərəfləri” (tərifi AÇG HPBS-də müəyyənləşdirilib) olan

BP, Şevron, Ekson, İNPEKS, İtoçu, ONGC Videş, Statoyl və

TPAO şirkətləri deməkdir.“FOC Contractor Parties” means the “Contractor Parties” (as

such term is defined in the ACG PSA) to the ACG PSA at the date

hereof, being BP, Chevron, Exxon, INPEX, Itochu, ONGC

Videsh, Statoil and TPAO.“Fors-major halı” – mənası 21.1 bəndində verilmişdir.“Force Majeure” shall have the meaning given to it in Article

21.1.“Sərbəst Dönərli Valyuta” – Dollar və/yaxud beynəlxalq bank

birliyində hamılıqla qəbul edilmiş digər sərbəst dönərli xarici

valyuta deməkdir.“Foreign Exchange” means Dollars and/or other freely

convertible foreign currency generally accepted in the

international banking community.“Xarici Subpodratçılar” – mənası 12.6(a) bəndində verilmişdir.“Foreign Sub-contractors” shall have the meaning to it in Article

12.6(a).200“ÜDM Deflyatorunun İndeksi” – mənası “İnflyasiya ilə bağlı

İndeksasiya” termininin izahında verilmişdir.“GDP Deflator Index” shall have the meaning given to it in the

definition of Inflation Adjustment.“Neft-qaz Sənayesində Qəbul Edilmiş Beynəlxalq Müsbət

Praktika” – bütün Neft-qaz Əməliyyatlarını neft-qaz sahəsindəki

müsbət və məqsədəuyğun praktikalara uyğun olaraq səylə,

təhlükəsiz və səmərəli şəkildə və eləcə də oxşar şərtlərdə və

şəraitdə oxşar fəaliyyətləri həyata keçirən təcrübəli operatorların

adətən göstərdiyi dərəcədə səy və məqsədəuyğunluq nümayiş

etdirməklə həyata keçirmək deməkdir.“Good International Petroleum Industry Practice” means the

conduct of all Petroleum Operations in a diligent, safe and

efficient manner in accordance with good and prudent oil and gas

field practices and with that degree of diligence and prudence

reasonably and ordinarily exercised by experienced operators

engaged in similar activities under similar circumstances and

conditions.“Hökumət” – Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və onun hər

hansı siyasi və ya digər orqanı, o cümlədən yerli hökumət

orqanları, habelə hər cür başqa təmsiledici orqanlar, agentliklər və

ya idarələr, qanunlar və qaydalar qəbul etmək, tənzimləmək,

vergilər və ya rüsumlar qoymaq və tutmaq, lisenziyalar və icazələr

vermək, Sazişlə əlaqədar SOCAR-ın və/yaxud Podratçının hər

hansı hüquqlarını, öhdəliklərini və ya fəaliyyətini təsdiq etmək,

yaxud bunlara başqa tərzdə birbaşa və ya dolayısı ilə (maliyyə

sahəsində və ya digər sahədə) təsir etmək səlahiyyətləri verilmiş

hakimiyyət orqanları deməkdir. “Hökumətin” sözü müvafiq

qaydada təfsir edilir. Bu Sazişə əsasən razılıq əldə edilmişdir ki,

yalnız 20.2 və 26.5(a) bəndlərindəki məqsədlər baxımından hər

hansı dövlət müəssisəsi, eləcə də ancaq kommersiya, yaxud digər

təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olan (və heç bir hökumət funksiyası

daşımayan, habelə heç bir qanunvericilik, tənzimləyici və ya vergi

funksiyasına malik olmayan) hər hansı bələdiyyə orqanı

“Hökumət” məfhumuna, habelə “Hökumət orqanı” və digər bu

kimi məfhumlara daxil deyil.“Government” means the government of the Republic of

Azerbaijan and any political or other subdivision thereof,

including any local government, or other representative, agency or

authority, which has the authority to govern, legislate, regulate,

levy and collect taxes or duties, grant licenses and permits,

approve or otherwise impact (whether financially or otherwise),

directly or indirectly, any of SOCAR's and/or Contractor's rights,

obligations or activities under the Contract; and “Governmental”

shall be construed accordingly. For the purpose of Articles 20.2

and 26.5(a) only, it is agreed that any state enterprise, as well as

any municipal body, which is engaged solely in the conduct of

commercial or other business activities, (and is not engaged in any

act of governing and does not possess any legislative, regulatory

or taxing functions), shall be excluded from the definition of

“Government”, the phrase “Governmental authority” and other

similar expressions.“Hökumət Təminatı və Öhdəliyi” – 5-ci Əlavədə göstərilən

formada Hökumət tərəfindən imzalanmış təminat və öhdəliklər

deməkdir.“Government Guarantee and Undertaking” means the

government guarantee and undertaking executed by the

Government in the form set out in Appendix 5.“GBKŞ” – Kayman adalarında təsis edilmiş və Gürcüstanda“GPC” means the Georgian Pipeline Company, a company201biznes fəaliyyəti həyata keçirmək üçün qeydiyyata alınmış

Gürcüstan Boru Kəməri Şirkəti deməkdirincorporated in the Cayman Islands and registered to do business

in Georgia.“Karbohidrogen

verilmişdir.bəndində“Hydrocarbon Activities” shall have the meaning given to it in

Article 12.1(d).“İnflyasiya ilə bağlı İndeksasiya” – cari Təqvim Rübündən

bilavasitə əvvəlki iki Təqvim Rübü arasında ABŞ-ın ümumi daxili

məhsulu üçün qiymətlər deflyatorunun indeksində (bundan sonra

“ÜDM Deflyatorunun İndeksi” adlanır) aşağıda göstərilmiş

düsturla hesablanan nisbi dəyişiklik deməkdir. İstifadə edilən

ÜDM Deflyatorunun İndeksi ABŞ Ticarət Departamentinin

İqtisadi Təhlil Bürosunun (İTB) dərc etdiyi ikinci hesablamalardır

və bu barədə cari Təqvim Rübündən bilavasitə sonra gələn

Təqvim Rübündə “Cari təsərrüfat fəaliyyətinin icmalı” (“Survey

of Current Business”) aylıq nəşrində məlumat verilir. Bu nəşrin

buraxılışına son qoyularsa, Tərəflər Beynəlxalq Valyuta Fondunun

“Beynəlxalq Maliyyə Statistikası” (“İnternational Financial

Statistics”) nəşrindən, yaxud Tərəflər arasında qarşılıqlı razılığa

görə digər müvafiq nəşrlərdən istifadə edəcəklər və bu cür razılıq

əldə olunmadığı təqdirdə və əldə olunanadək, Tərəflər sonuncu

buraxılmış ÜDM Deflyatoru İndeksinə əsasən İnflyasiya ilə bağlı

İndeksasiyadan istifadə edəcək.“Inflation Adjustment” means the relative change, calculated

according to the formula below, in the Implicit Price Deflator

Index for U.S. Gross Domestic Product (“GDP Deflator Index”)

between the two Calendar Quarters immediately preceding the

current Calendar Quarter. The GDP Deflator Index that shall be

used is the second estimates issued by the Bureau of Economic

Analysis (BEA), U.S. Department of Commerce reported in the

monthly publication “Survey of Current Business” during the

Calendar Quarter immediately following the current Calendar

Quarter. If this publication ceases to exist the Parties will use

“International Financial Statistics” of the International Monetary

Fund, or other suitable publications as mutually agreed by the

Parties, and, unless and until such agreement is reached, the

Parties will use the Inflation Adjustment based on the last issued

GDP Deflator Indices.İnflyasiya ilə bağlı İndeksasiya = ÜDM Deflyatorunun İndeksi n-1

/ ÜDM Deflyatorunun İndeksi n-2Inflation Adjustment = GDP Deflator Index n-1 / GDP Deflator

Index n-2BuradawhereÜDM Deflyatorunun İndeksi n-1 = cari Təqvim Rübündən

bilavasitə əvvəlki Təqvim Rübü üzrə ÜDM Deflyatorunun İndeksiGDP Deflator n-1 = GDP Deflator Index for the Calendar Quarter

that immediately precedes the current Calendar QuarterÜDM Deflyatorunun İndeksi n-2 = cari Təqvim Rübündən

bilavasitə əvvəlki Təqvim Rübündən bilavasitə əvvəl gələn

Təqvim Rübü üzrə ÜDM Deflyatorunun İndeksi.GDP Deflator n-2 = GDP Deflator Index for the Calendar Quarter

that immediately precedes the Calendar Quarter that immediately

precedes the current Calendar Quarter.Fəaliyyəti”mənası12.1(d)202(i) Yuxarıda qeyd edilən ÜDM Deflyatorunun İndeksində bazis ili

dəyişərsə, (ii) üst-üstə düşən müddət ərzində həm ilkin bazis

ilində, həm də düzəliş edilmiş bazis ilində indeks dərc edilməzsə

və (iii) dərc edən qurum bazisin dəyişdirilməsi əmsalını dərc

etməzsə, o zaman İnflyasiya ilə bağlı İndeksasiya etmək məqsədilə

ÜDM Deflyatorunun İndeksi n-1 aşağıdakı qaydada ÜDM

Deflyatorunun İndeksi n-2 ilə eyni bazis ilinə uyğunlaşdırılır:In the event that (i) the base year in the above referenced GDP

Deflator Index is changed, (ii) the index is not published on both

the original base year and the revised base year during an overlap

period, and (iii) the publisher has not published a rebasing factor,

then for the purposes of the Inflation Adjustment, the GDP

Deflator n-1 shall be restated to the same base year as GDP

Deflator n-2, as follows:(ÜDM Deflyatorunun İndeksi n-1 (Yeni bazis ili) x Yeni illik

ÜDM Deflyatorunun İndeksi (Köhnə bazis ili))/100(GDP Deflator n-1 (base year New) x New annual GDP Deflator

(base year Old))/100 (GDP Deflator n-1 (base year New) x New annual GDP Deflator (baseburada:Yeni bazis ili =düzəliş edilmiş bazis iliKöhnə bazis ili =ilkin bazis iliYeni illik ÜDM

Deflyatoru =

Deflyatoru.yeni bazis ili üçün illik ÜDMwhere: base year New =

base year Old =

New annual GDP

Deflator =

new basethe revised base year

the original base yearthe annual GDP Deflator for the

year.“Birgə Əməliyyat Sazişi”– mənası 6.1(a) bəndində verilmişdir.“Joint Operating Agreement” shall have the meaning given to it

in Article 6.1(a).“LİBOR” – London banklararası depozitlər bazarında üç (3) aylıq

Dollar təklifləri dərəcəsinin Təqvim Rübü dövrü üçün orta ədədi

qiyməti kimi hesablanan faiz dərəcəsi deməkdir; bu dərəcə hər gün

Londonun "Faynənşl Tayms" (Financial Times) qəzetində dərc

edilir ("Faynənşl Tayms" qəzetinin nəşri dayandırıldıqda,

dərəcənin elan olunduğu mənbə Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə

müəyyən edilir).“LIBOR” means a rate of interest calculated from the arithmetic

average over a Calendar Quarter period of the three (3) month

Dollar London Interbank offer rate quoted daily in the London

Financial Times (or in the event that the London Financial Times

ceases to be published then such other publication as the Parties

shall agree).“Əsas Obyektlər” – mənası 14.2(a) bəndində verilmişdir.“Major Facilities” shall have the meaning given to it in Article

14.2(a).“Yüksək Dəyərli Müqavilə” - Podratçının (və ya Əməliyyat“Material Contract” means a contract or a series of related203Şirkətinin və ya ABƏŞ-in və ya 6-cı Maddəyə uyğun olaraq

Podratçı tərəfindən təsis edilmiş hər hansı digər hüquqi şəxsin)

müəyyən bir Subpodratçı ilə və ya onun qrupunun üzvü, müəssisə

yaxud Ortaq Şirkəti ilə bağladığı müqavilə və ya əlaqədar

müqavilələr toplusu deməkdir, bu şərtlə ki, həmin müqavilə və ya

müqavilələr toplusu çərçivəsində Neft-qaz Əməliyyatları Hesabına

aid edilən Podratçı tərəfindən və ya Podratçının adından çəkilmiş

məsrəf(lər)in dəyəri əlli milyon Dollara ($50.000.000) bərabər və

ya daha çox olsun. Əlli milyon Dollar ($50.000.000) həddi ÜDM

Deflyatorunun İndeksinə uyğun olaraq illik əsasda artırılır.contracts of Contractor (or the Operating Company, or AIOC, or

any other entity created by Contractor as provided in Article 6)

with a particular Sub-contractor, or member of its group, venture

or Affiliate, where the value of the expenditure(s) by or on behalf

of Contractor to be charged to the Petroleum Operations Account

is equal to or exceeds fifty million Dollars ($50,000,000). The

threshold of fifty million Dollars ($50,000,000) shall be escalated

annually in line with increases in the GDP Deflator Index.“Maksimum

verilmişdir.bəndində“Maximum Efficient Rate” shall have the meaning given to it in

Article 19.4.“Ölçmə Qaydası” – 7-ci Əlavədə göstərildiyi kimi Ölçmə və

Qiymətləndirmə qaydası deməkdir.“Measurement Procedure” means the Measurement and

Evaluation Procedure set forth in Appendix 7.“ETSN” – Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii

Sərvətlər Nazirliyi, o cümlədən ETSN-nin hər hansı Hökumət

təşkilatları, Hökumət bölmələri yaxud respublika, bələdiyyə yaxud

yerli orqanları, fialialları yaxud idarələri deməkdir.“MENR” means the Ministry of Ecology and Natural Resources

of the Republic of Azerbaijan, including any Governmental

agencies, Governmental subdivisions or Republican, municipal or

local authorities, branches or offices of MENR.“Vergilər Nazirliyi” - Azərbaycan Respublikasının Vergilər

Nazirliyi, o cümlədən Vergilər Nazirliyinin hər hansı Hökumət

təşkilatları, Hökumət bölmələri yaxud respublika, bələdiyyə yaxud

yerli orqanları, fialialları yaxud idarələri deməkdir.“Ministry of Taxes” means the Ministry of Taxes of the Republic

of Azerbaijan, including any Governmental agencies,

Governmental subdivisions or Republican, municipal or local

authorities, branches or offices of the Ministry of Taxes.“Milliləşdirmə Proqramı” – mənası 6.7(b) bəndində verilmişdir.“Nationalisation Programme” shall have the meaning given to it

in Article 6.7(b).“Təbii qaz” – Normal temperatur və təzyiq şəraitində qazaoxşar

fazada olan bütün karbohidrogenlər, o cümlədən nəm qazdan

maye karbohidrogenlər ekstraksiya və ya separasiya edildikdən

sonra qalan səmt qazı və quru qaz, habelə karbohidrogen mənşəli

olmayan bütün qazlar və ya qazaoxşar karbohidrogenlərlə birlikdə“Natural Gas” means all hydrocarbons that are in gaseous phase

at STP, including casing head gas and residue gas remaining after

the extraction or separation of liquid hydrocarbons from wet gas,

and all non-hydrocarbon gas or other substances (including carbon

dioxide, sulphur and helium) which are produced in associationSəmərəliSürət”mənası19.4204hasil edilən digər maddələr (o cümlədən, karbon qazı, kükürd və

helium) deməkdir, bu şərtlə ki, kondensasiya və ya ekstraksiya

edilmiş maye karbohidrogenlər bu tərifə daxil olmasın.with gaseous hydrocarbons; provided, that this definition shall

exclude condensed or extracted liquid hydrocarbons.“Xalis İxrac Dəyəri” – mənası 13.1(a)(i) bəndində verilmişdir.“Net Back Value” shall have the meaning given to it in Article

13.1(a)(i).“Maya Dəyəri” – mənası 3-cü Əlavənin 4.1(a) bəndində

verilmişdir.“Net Cost” shall have the meaning given to it in paragraph 4.1(a)

of Appendix 3.“Sərbəst Təbii Qaz” – Təbii Səmt Qazı olmayan Təbii Qaz

deməkdir.“Non-Associated Natural Gas” means Natural Gas other than

Associated Natural Gas.“Sərbəst Təbii Qaz Layihəsi” – Dərin Qatlardakı Qaz üzrə Faza

1 Layihəsi istisna olmaqla hər hansı Sərbəst Təbii Qaz

Yataqlarında Təbii Qazın kəşfiyyatı, qiymətləndirilməsi, işlənməsi

və hasilatı üçün SOCAR tərəfindən həyata keçirilən hər hansı

layihə yaxud fəaliyyətlər deməkdir.“Non-Associated Natural Gas Project” means any project or

activities undertaken by SOCAR to explore for, appraise, develop

and produce Natural Gas from any of the Non-Associated Natural

Gas Reservoirs, other than the Deep Gas Phase 1 Project.“Sərbəst Təbii Qaz Yataqları” – Fasilə-öncəsi horizontlarda

(Qırmakualtı (QA) və Qırmakuüstü qumlu (QÜQ) və Qala lay

dəstələri) və Balaxanı VIII layından yuxarıdakı horizontlarda

(Balaxanı V Balaxanı VI, Balaxanı VII və Sabunçu layları) olan

məhsuldar laylar deməkdir, o şərtlə ki, bu məhsuldar laylar və

horizontlar Kontrakt Sahəsinin perimetri daxilində yerləşsin, lakin

Kontrakt Sahəsinə daxil olmasın.“Non-Associated Natural Gas Reservoirs” means the reservoirs

in the pre-Fasila horizons (PK, NKP, and Kala Suite) and in the

shallow gas horizons above the Balakhany VIII layer (the

Balakhany V, Balakhany VI, Balakhany VII and Sabunchy

layers), which reservoirs and horizons are located inside the

perimeter of the Contract Area but are excluded from the Contract

Area.“Kəşf Haqqında Bildiriş” – mənası 4.5(b) bəndində verilmişdir.“Notice of Discovery” shall have the meaning given to it in

Article 4.5(b).“Əməliyyat Şirkəti” – 6-cı Maddəyə uyğun olaraq Podratçının

adından Neft-qaz Əməliyyatları aparmaq üçün cari vaxtda təyin

edilmiş hüquqi şəxs, o cümlədən bu Sazişin və Birgə Əməliyyat

Müqaviləsinin şərt və müddəalarına uyğun olaraq Podratçı

tərəfindən Əməliyyat Şirkəti kimi təyin edilmiş Əməliyyat Şirkəti“Operating Company” means a legal entity appointed for the

time being to conduct Petroleum Operations on behalf of

Contractor in accordance with Article 6, including an Operating

Company appointed by the Contractor as the Operating Company

in accordance with the terms and conditions of this Contract and205deməkdir.the Joint Operating Agreement.“Əməliyyat Məsrəfləri” – Kontrakt sahəsində və ya onunla

əlaqədar gündəlik Neft-qaz Əməliyyatları çərçivəsində bilavasitə,

yaxud dolayısı ilə çəkilmiş məsrəflər, o cümlədən

Karbohidrogenlərin çıxarılmasına, təmizlənməsinə, oyadılmasına,

vurulmasına,

toplanmasına,

emalına,

saxlanmasına,

hazırlanmasına, yola salınmasına və Çatdırılma Məntəqəsinə qədər

nəql edilməsinə, texniki qulluğa/təmirə, xidmətlərə və inzibati

idarəetməyə çəkilən məsrəflər, habelə (i) Qərb İxrac Boru Kəməri

(ABƏŞ-in və/və ya GBKŞ-in Qərb İxrac Boru Kəmərinin

operatoru qismində qalması müddətində) və (ii) ləğvetmə işləri, o

cümlədən Ləğvetmə İşləri Fonduna (və ya vəziyyətdən asılı

olaraq, Podratçının Ləğvetmə İşləri Hesabına) ayırmalar ilə bağlı

olan ödənişlər və eləcə də 11.4(b) bəndinə uyğun olaraq bu

xərclərlə yanaşı toplanmış Maliyyə Məsrəfləri deməkdir.“Operating Costs” means those costs incurred in day-to-day

Petroleum Operations in or in relation to the Contract Area

whether directly or indirectly incurred, including extraction,

treatment, stimulation, injection, gathering, processing, storage,

handling, lifting and transportation of Petroleum to the Delivery

Point, maintenance, service, administration, and payments

incurred in respect of: (i) the Western Route Export Pipeline, to

the extent that AIOC and/or GPC remains the operator of the

Western Route Export Pipeline; and (ii) abandonment including

payments to the Abandonment Fund (or the Contractor

Abandonment Account, as the case may be), together with Finance

Costs which have been aggregated with such costs in accordance

with Article 11.4(b).“Digər Gəlir” – mənası 12.3(c) bəndində verilmişdir.“Other Income” shall have the meaning given to it in Article

12.3(c).“Ləğvetmə İşləri üzrə Qalıq Ödəniş” – mənası 14.2(j) bəndində

verilmişdir.“Outstanding Abandonment Contribution” shall have the

meaning given to it in Article 14.2(j).“Ana Şirkət” – bu Sazişin tarixində burada verilmiş hər bir şirkətə

münasibətdə aşağıdakı hüquqi şəxslər deməkdir: (i) BP şirkətinə

münasibətdə, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş

Krallığında təsis edilmiş “BP Exploration Operating Company

Limited”; (ii) Ekson şirkətinə münasibətdə, ABŞ-ın Delaver

ştatında təsis edilmiş “Exxon Overseas Investment Corporation”;

(iii) Şevron şirkətinə münasibətdə, ABŞ-ın Nevada ştatında təsis

edilmiş “Unocal International Corporation”; (iv) Statoyl şirkətinə

münasibətdə, Norveçdə təsis edilmiş “Statoil ASA”; (v) İNPEKS

şirkətinə münasibətdə, Yaponiyada təsis edilmiş “INPEX

Corporation”; (vi) İtoçu şirkətinə münasibətdə, Yaponiyada təsis“Parent Company” means, as at the date of this Contract, in

relation to (i) BP, BP Exploration Operating Company Limited, a

company incorporated in the United Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland; (ii) Exxon: Exxon Overseas Investment

Corporation, a company incorporated in Delaware, USA; (iii)

Chevron: Unocal International Corporation, a company

incorporated in Nevada, USA; (iv) Statoil: Statoil ASA, a

company incorporated in Norway; (v) Inpex: INPEX Corporation,

a company incorporated in Japan; (vi) Itochu: ITOCHU

Corporation, a company incorporated in Japan; and (vii) ONGC

Videsh: Oil & Natural Gas Corporation Limited, a company206edilmiş “ITOCHU Corporation” və (vii) ONGC Videş şirkətinə

münasibətdə, Hindistanda təsis edilmiş “Oil & Natural Gas

Corporation Limited” və hər hansı gələcək Podratçı Tərəfə

münasibətdə isə həmin Podratçı Tərəfin ana şirkəti deməkdir.incorporated in India and in relation to any future Contractor

Party, such Contractor Party’s parent company.“İştirak Payı” – mənası 1.1 bəndində verilmişdir.“Participating Interest” shall have the meaning given to it in

Article 1.1.“Tərəflər” – SOCAR, AzAÇG, BP, Şevron, Ekson, İNPEKS,

İtoçu, ONGC Videş, Statoyl və TPAO, habelə onların hər hansı

müvafiq hüquq varisləri və qanuni şəkildə hüquqlarını əldə etmiş

şəxslər deməkdir. “Tərəf” – Tərəflərdən hər hansı biri deməkdir.“Parties” means SOCAR, AzACG, BP, Chevron, Exxon, INPEX,

Itochu, ONGC Videsh, Statoil and TPAO and any of their

respective successors and permitted assigns. The term “Party”

means any of the Parties.“Daimi Nümayəndəlik” – müvafiq İkiqat Vergitutmanın Aradan

Qaldırılması haqqında Müqavilədə müəyyənləşdirilmiş mənanı

daşıyır. Əgər bu cür İkiqat Vergitutmanın Aradan Qaldırılması

haqqında Müqavilə mövcud deyilsə, o zaman Daimi

Nümayəndəlik termini İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının

hazırladığı 1992-ci il tarixli Gəlir və Kapital haqqında Model

Vergi Konvensiyasında müəyyənləşdirilmiş mənaları daşıyır.“Permanent Establishment” shall have the meaning as set out in

the relevant Double Tax Treaty. If no such Double Tax Treaty

exists, then Permanent Establishment shall have the same meaning

as in the 1992 Model Tax Convention on Income and Capital

produced by the Organisation for Economic Co-operation and

Development.“Karbohidrogenlər” – hər bir Xam Neft və Təbii Qaz deməkdir.“Petroleum” means each of Crude Oil and Natural Gas.“Neft-qaz Əməliyyatlarına Çəkilən Məsrəflər” – Əməliyyat

Məsrəfləri və Əsaslı Məsrəflər deməkdir və bu Sazişə uyğun olaraq

Neft-qaz Əməliyyatlarının məqsədləri üçün Podratçının faktiki

çəkdiyi bütün məsrəfləri əhatə edir. Bu Sazişdə (i) Neft-qaz

Əməliyyatlarına Çəkilən Məsrəflər kimi dəqiq göstərilmiş

məbləğlərin hamısı, habelə (ii) 3-cü Əlavəyə müvafiq surətdə Neftqaz Əməliyyatları Hesabına lazımi şəkildə aid edilmiş məbləğlər

Neft-qaz Əməliyyatlarına Çəkilən Məsrəflərə daxildir.“Petroleum Costs” means Operating Costs and Capital Costs and

shall include all expenditures actually incurred by Contractor for

the purposes of the Petroleum Operations in accordance with this

Contract. Petroleum Costs shall include (i) the amounts expressly

identified in this Contract as Petroleum Costs and (ii) the amounts

properly debited to the Petroleum Operations Account in

accordance with Appendix 3.“Neft-qaz Əməliyyatları” – Karbohidrogenlərin kəşfiyyatı,

qiymətləndirilməsi,

işlənməsi,

çıxarılması,

hasilatı,

sabitləşdirilməsi, hazırlanması (o cümlədən Təbii Qazın emalı),“Petroleum Operations” means all operations relating to the

exploration, appraisal, development, extraction, production,

stabilisation, treatment (including processing of Natural Gas),207oyadılması, vurulması, toplanması, saxlanması, yüklənməsi,

göndərilməsi, Çatdırılma Məntəqəsinə qədər nəql edilməsi və

Kontrakt Sahəsində hasil edilmiş Karbohidrogenlərin marketinqi

və Kontrakt Sahəsində və Kontrakt Sahəsi ilə bağlı bütün

ləğvetmə işləri üzrə əməliyyatlar deməkdir.stimulation, injection, gathering, storage, handling, lifting,

transportation of Petroleum up to the Delivery Point and

marketing of Petroleum from, and abandonment operations in and

with respect to, the Contract Area.“Neft-qaz Əməliyyatları Hesabı” – mənası 3-cü Əlavənin 1.2

bəndində verilmişdir.“Petroleum Operations Account” shall have the meaning given

to it in paragraph 1.2 of Appendix 3.“Boru Kəmərləri” – Qərbi İxrac Boru Kəməri, Bakı-TbilisiCeyhan Boru Kəməri və Kontrakt Sahəsindən hasil olunan Xam

Neftin ixracı üçün nəzərdə tutulmuş və son təyinat nöqtələri

Dövlətin ərazisinin hüdudları xaricindəki ixrac məntəqələrində

yerləşən hər hansı digər boru kəmərləri deməkdir.“Pipelines” means the Western Route Export Pipeline, the BakuTbilisi-Ceyhan Pipeline and any other pipelines intended for

export of Crude Oil produced from the Contract Area, the termini

of which are located at export points outside the State.“Satış məntəqəsi” – mənası 13.1(d)(iii) bəndində verilmişdir.“Point of Sale” shall have the meaning given to it in Article

13.1(d)(iii).“Hasilat Həcmində Paylar” – mənası 13-cü Əlavənin 1(g)

bəndində verilmişdir.“Production Entitlement Shares” shall have the meaning given

to it in paragraph 1(g) of Appendix 13.“Mənfəət Karbohidrogenləri”

verilmişdir.“Profit Petroleum” shall have the meaning given to it in Article

11.6.mənası11.6bəndində“Mənfəət Vergisi” – mənası 12.1(a) bəndində verilmişdir.“Profit Tax” shall have the meaning given to it in Article 12.1(a).“Təshih Məbləği” – mənası 13-cü Əlavənin 1(b) bəndində

verilmişdir.“Reconciliation Amount” shall have the meaning given to it in

paragraph 1(b) of Appendix 13.“Qaydalar” – mənası 6-cı Əlavənin 1.1 bəndində verilmişdir.“Rules” shall have the meaning given to in paragraph 1.1 of

Appendix 6.“Satışdan Əldə Edilən Gəlir” – mənası 12.3(b) bəndində

verilmişdir.“Sales Income” shall have the meaning given to it in Article

12.3(b).208“Səngəçal Terminalı” – 30 iyul 2005-ci il tarixli Səngəçal

Terminalı üzrə Əməliyyat və İştirak Sazişi və əlaqədar

razılaşmalar çərçivəsində müəyyənləşdirilmiş torpaq sahəsinə və

obyektlərə malik olmaqla, Azərbaycan Respublikasının Bakı

şəhəri yaxınlığındakı Səngəçal ərazisində sahildə yerləşən

terminal deməkdir.“Sangachal Terminal” means the onshore terminal at Sangachal,

near Baku, Republic of Azerbaijan, with such land and facilities as

are further defined under the Sangachal Terminal Operating and

Participation Agreement dated 30 July 2005 and related

agreements.“İkinci Tərəf” – mənası 6-cı Əlavənin 1.3 bəndində verilmişdir.“Second Party” shall have the meaning given to it in paragraph

1.3 of Appendix 6.“Vahid

İşlənmə

Proqramı”Kontrakt

Sahəsində

Karbohidrogenlərin səmərəli və sürətli şəkildə işlənməsi və

hasilatı üçün məcburi hüquqi qüvvəyə malik olmayan uzun

müddətli plan və həmin planın Qüvvəyəminmə Tarixindən

etibarən qəbul edilmiş və Rəhbər Komitə tərəfindən təsdiqlənmiş

və İllik İş Proqramları və Büdcələr vasitəsilə həyata keçirilmiş

bütün düzəliş olunmuş versiyaları (və ya vəziyyətdən asılı olaraq,

dəyişiklik edildiyi hesab olunan versiyaları) deməkdir.“Single Development Programme” means the non-binding long

range plan for the efficient and prompt development and

production of Petroleum from the Contract Area, and all revisions

(or deemed amendments, as the case may be) thereto adopted from

the Effective Date, as approved by the Steering Committee and

implemented through Annual Work Programmes and Budgets.“SOCAR-ın Təxmin Edilən Dollar Payı” – mənası 13-cü

Əlavənin 1(f) bəndində verilmişdir.“SOCAR Estimated Dollar Entitlement” shall have the meaning

given to it in paragraph 1(f) of Appendix 13.“SOCAR-ın Hasilat Həcmində Payı” – mənası 13-cü Əlavənin

1(g) bəndində verilmişdir.“SOCAR Production Entitlement Share” shall have the

meaning given to it in paragraph 1(g) of Appendix 13.“SOCAR-ın Nümayəndələri” – 15-ci Əlavəyə uyğun olaraq

Əməliyyat Şirkətinin müqavilə və təchizat prosesləri ilə bağlı

SOCAR-ı təmsil etməsi üçün təyin edilmiş SOCAR əməkdaşları

deməkdir.“SOCAR Representatives” means those employees of SOCAR

who are designated to represent SOCAR in connection with the

Operating Company’s contracting and procurement processes in

accordance with Appendix 15.“Dövlət” – Azərbaycan Respublikası dövləti deməkdir.“State” means the state of the Republic of Azerbaijan.“Rəhbər Komitə” – 5.1 bəndinə uyğun olaraq yaradılmış komitə

deməkdir.“Steering Committee” means the committee established pursuant

to Article 5.1.209“Normal Temperatur və Təzyiq Şəraiti” – Farengeyt üzrə

altmış dərəcə/Selsi üzrə on beş tam yüzdə əlli altı dərəcə

(60°F/15,56°C) normal temperatur və 1,01325 bar normal

atmosfer təzyiqi deməkdir.“STP” means the standard temperature and atmospheric pressure

of sixty degrees Fahrenheit/fifteen point five six degrees

Centigrade (60 F/15.56 C) and 1.01325 bars.“Subpodratçı” – Podratçı (və ya Əməliyyat Şirkəti, ABƏŞ yaxud

6-cı Maddədə nəzərdə tutulmuş qaydada Podratçı tərəfindən

yaradılmış hər hansı digər hüquqi şəxs) ilə yaxud onların adından

birbaşa və ya vasitəli müqavilə üzrə, bu Sazişlə əlaqədar mallar

göndərən, işlər görən, yaxud xidmətlər göstərən hər hansı fiziki və

ya hüquqi şəxs deməkdir.“Sub-contractor” means any natural person or legal entity

contracted directly or indirectly by or on behalf of Contractor (or

by or on behalf of the Operating Company, AIOC or any other

entity created by Contractor as provided in Article 6), to supply

goods, work or services related to this Contract.“Vergi Tutulan Mənfəət” – mənası 12.3(a) bəndində verilmişdir.“Taxable Profit” shall have the meaning given to it in Article

12.3(a).“Vergilər” – Azərbaycan Respublikası (və Azərbaycan

Respublikası Hökuməti) daxilində Hökumət təşkilatlarına,

Hökumət idarələrinə yaxud respublika, bələdiyyə, yerli və ya dini

qurumlara, o cümlədən Vergilər Nazirliyinə ödənilən yaxud onlar

tərəfindən alınan bütün rüsumlar, gömrük rüsumları, tədiyələr,

qonorarlar, vergilər və ya haqlar deməkdir.“Taxes” means all levies, duties, payments, fees, taxes or

contributions payable to or imposed by the Governmental

agencies, Governmental subdivisions or Republican, municipal,

local or ecclesiastical authorities within, and the Government of,

the Republic of Azerbaijan, including the Ministry of Taxes.“Texniki Tədqiqat İşi” – mənası 9.3(e)(iii) bəndində verilmişdir.“Technical Study Work” shall have the meaning given to it in

Article 9.3(e)(iii).“Müddət” – mənası 4.1 bəndində verilmişdir.“Term” shall have the meaning given to it in Article 4.1.“Üçüncü Tərəf” – buradakı Tərəflər və Tərəflərin Ortaq Şirkətləri

istisna olmaqla, hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxs deməkdir.“Third Party” means a natural person or legal entity, other than

the Parties hereto and Affiliates of the Parties.“Ton” – metrik ton, yəni Fransanın Sevr şəhərində yerləşən

Beynəlxalq Ölçü və Çəki Bürosunun müəyyən etdiyi min (1000)

kiloqramlıq kütlə deməkdir.“Tonne” means metric ton, i.e. one thousand (1000) kilograms as

defined by the International Bureau of Weights and Measures,

Sevres, France.210“Ümumi Bonus Məbləği” – mənası 29.1 bəndində verilmişdir.“Total Bonus Payment” shall have the meaning given to it in

Article 29.1.“Ümumi Hasilat Həcmi” – 11.1 bəndinin müddəalarına uyğun

olaraq Neft-qaz Əməliyyatlarının tələbləri üçün işlədilmiş həcmlər

çıxılmaqla hər hansı Təqvim Rübündə Kontrakt Sahəsindən əldə

edilmiş Xam Neft hasilatının ümumi həcmi deməkdir.“Total Production” means, for any Calendar Quarter, the total

production of Crude Oil obtained from the Contract Area, less the

quantities used pursuant to Article 11.1 for the requirements of the

Petroleum Operations.“Nəqletmə İtkiləri” – mənası 13.1(d)(iv) bəndində verilmişdir.“Transit Losses” shall have the meaning given to it in Article

13.1(d)(iv).“ƏDV” – Azərbaycanın əlavə dəyər vergisi deməkdir.“VAT” means Azerbaijan value added tax.“Qərbi İxrac Boru Kəməri” - Azərbaycan Respublikasının Bakı

şəhəri

yaxınlığında

yerləşən

Səngəçal

ərazisindəki

Karbohidrogenlərin emalı və saxlanılması terminalının

kommersiya uçotu qovşağının çıxış flansından başlayan və şimali

qərbə doğru Ağstafa (Azərbaycan) istiqamətində uzanaraq

Gürcüstan sərhədinə qədər davam edən, Azərbaycan-Gürcüstan

sərhədini keçən və Gürcüstan ərazisi boyunca şimali qərbə

istiqamətlənərək Gürcüstanın Qara dəniz sahilində Supsada

yerləşən ixrac terminalına qədər davam edən Xam Neft boru

kəməri və əlaqədar qurğular deməkdir.“Western Route Export Pipeline” means the Crude Oil pipeline

and associated facilities originating from, and connecting with, the

outlet flange of the fiscal meter of the onshore Petroleum

processing and storage terminal at Sangachal, near the city of

Baku, Republic of Azerbaijan, and running northwest to Akstafa

(Azerbaijan) up to the Georgian border, crossing the Republic of

Azerbaijan – Georgia border and continuing northwest across the

territory of Georgia to an export terminal at Supsa on the Black

Sea coast of Georgia.“Qərəzli Xəta” – Neft-qaz Sənayesində Qəbul Edilmiş

Beynəlxalq Müsbət Praktikaya və ya bu Sazişin şərtlərinə

məqsədli, qəsdən və şüurlu surətdə etinasız münasibət təşkil edən

hər hansı əsaslandırılmamış fəaliyyət və fəaliyyətsizlik deməkdir.“Wilful Misconduct” means any unjustified act or omission

which constitutes an intentional, deliberate and conscious

disregard of Good International Petroleum Industry Practice or the

terms of this Contract.“QİBK üzrə Əsas Prinsiplərə dair Razılaşma” – Qərbi İlkin

Neft İxracı Marşrutu ilə bağlı HPBS tərəfləri arasında 29 iyun

1996-cı il tarixində bağlanılmış Əsas Prinsiplərə dair Razılaşma

deməkdir.“WREP HoA” means the Heads of Agreement between PSA

Participants in relation to Western Early Oil Export Route entered

into on 29 June 1996.“QİBK üzrə Əsas Prinsiplərə dair Razılaşmaya Düzəliş Sazişi”“WREP HoA Amendment Agreement” means the amendment211– QİBK üzrə Əsas Prinsiplərə dair Razılaşmaya razılaşdırılmış

formada düzəliş edən, Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixindən əvvəl

imzalanmalı olan düzəliş sazişi deməkdir.agreement to be executed prior to the Amendment Effective Date

in the agreed form amending the WREP HoA.212ƏLAVƏ 2

KONTRAKT SAHƏSİ VƏ XƏRİTƏAPPENDIX 2

CONTRACT AREA AND MAPBu Sazişin imzalanma tarixində Kontrakt Sahəsi aşağıda

göstərilmiş və əlavə edilən xəritədə ayrıca nişanlanmış coğrafi

koordinatların əmələ gətirdiyi perimetr daxilində olan (Sərbəst

Təbii Qaz Yataqları istisna olmaqla) sahədir. Bu Kontrakt

Sahəsinin hüdudlarının nişanlanması üçün əsas götürülmüş

geofiziki və quyu məlumatlarının aid edildiyi nöqtələrin yanlış

olduğu müəyyən edilərsə, onlar yeni koordinatlar və xəritə ilə əvəz

ediləcəkdir və bu məsələni Podratçı və SOCAR aşağıdakı

perimetrin müəyyənləşdirilməsi üçün əsas götürülmüş prinsiplər

üzrə həll edirlər.As of the date of execution of this Contract, the Contract Area is

the area inside the perimeter constituted by the geographical coordinates set forth below and as separately identified on the map

attached hereto, excluding the Non-Associated Natural Gas

Reservoirs. Should the location of the geophysical and well data

upon which the Contract Area boundary is based be found to be

incorrect a new set of co-ordinates and map shall be substituted,

these being determined by the Contractor and SOCAR in

accordance with the same principles as used to determine the

below defined perimeter.Sahə 1942-ci il Pulkovo geodeziya reperinə, 1940-cı il Krassovski

ellipsoidinə istinad edən, aşağıdakı təyinedici parametrləri olan

Qauss-Kruger proyeksiyasında düz xətlərlə hüdudlanmışdır:The area is bounded by straight lines on a Gauss-Kruger projection

which is referenced to Pulkovo 1942 geodetic datum, Krassovski

1940 ellipsoid, and with defining parameters of:Başlanğıc en dairəsi:0 dərəcə şimal en dairəsiLatitude of Origin:0 degrees NorthBaşlanğıc uzunluq dairəsi:51 dərəcə şərq uzunluq dairəsiLongitude of Origin:51 degrees EastBaşlanğıc miqyas əmsalı:1,0Scale Factor at Origin:1.0Dərəcə torunun500.000 m şərq uzunluq dairəsi,Grid co-ordinates at origin:

North500,000 metres East, 0 metresilkin koordinatları:0 m şimal en dairəsiDərəcə toru vahidi – metr.Grid units are metres.Kontrakt Sahəsi üçün coğrafi koordinatlar:Geographical Co-ordinates for the Contract Area are:2131942-ci il Pulkovo reperi

üzrəQauss-Kruger şəbəkəsi,

9-cu zona üzrəNöqtəŞimal en

dairəsi1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1240 9 17.88

40 6 0.00

40 0 30.00

39 59 0.00

39 58 0.00

39 56 0.00

39 56 0.02

39 58 37.84

40 2 0.00

40 3 0.00

40 6 30.00

40 13 17.25Şərq

istiqamətind

ə (X)

506091

512791

521346

525625

534887

542739

544614

548088

539832

534133

525578

511145Şərq

uzunluq

dairəsi

51 4 17.36

51 9 0.00

51 15 0.00

51 18 0.00

51 24 30.00

51 30 0.00

51 31 18.96

51 33 46.56

51 28 0.00

51 24 0.00

51 18 0.00

51 7 51.36Şimal

istiqamətind

ə (Y)

4446817

4440722

4430563

4427800

4425986

4422325

4422336

4427225

4433413

4435236

4441680

4454206Yuxarıda göstərilən Kontrakt Sahəsinin səthi təxminən dörd yüz

otuz iki tam onda dörd (432.4) kvadrat kilometrdir.Pulkova 1942 DatumGauss-Kruger grid,

Zone 9PointLatitude

(North)Longitude

(East)Easting (X)Northing

(Y)1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1240 9 17.88

40 6 0.00

40 0 30.00

39 59 0.00

39 58 0.00

39 56 0.00

39 56 0.02

39 58 37.84

40 2 0.00

40 3 0.00

40 6 30.00

40 13 17.2551 4 17.36

51 9 0.00

51 15 0.00

51 18 0.00

51 24 30.00

51 30 0.00

51 31 18.96

51 33 46.56

51 28 0.00

51 24 0.00

51 18 0.00

51 7 51.36506091

512791

521346

525625

534887

542739

544614

548088

539832

534133

525578

5111454446817

4440722

4430563

4427800

4425986

4422325

4422336

4427225

4433413

4435236

4441680

4454206The surface of the Contract Area above defined is approximately

four hundred thirty two and four tenths (432.4) square kilometres.214Kilometrlər215216ƏLAVƏ 3

MÜHASİBAT UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI

1.1.1APPENDIX 3

ACCOUNTING PROCEDUREÜmumi Müddəalar.1.General Provisions.Bu 3-cu Əlavədə mühasibat uçotunun təməl prinsipləri

beynəlxalq neft-qaz sənayesində hamılıqla qəbul olunmuş

qaydada müəyyən edilir.This Appendix 3 establishes a framework of accounting

principles as generally accepted within the international

Petroleum industry.Bu 3-cü Əlavənin məqsədi bu Sazişə əsasən Neft-qaz

Əməliyyatları aparılarkən ayırmaların və kreditlərin

müəyyənləşdirilməsinin ədalətli və obyektiv metodunun

təyin edilməsindən, habelə xərclərin təsdiq olunmuş

büdcələrə uyğunluğuna nəzarət edən metodun təmin

edilməsindən ibarətdir. Bu 3-cü Əlavənin məqsədləri

baxımından Podratçıya hər hansı istinad kontekstə görə

aidiyyəti üzrə Əməliyyat Şirkətini (yaxud 6-cı Maddəyə

uyğun olaraq Podratçının təsis etdiyi hər hansı digər

hüquqi şəxsi), Podratçı Tərəfləri və onların Ortaq

Şirkətlərini nəzərdə tutur. Tərəflər razılaşırlar ki, həmin

metodların hər hansı biri Podratçı yaxud SOCAR-a

münasibətdə ədalətsiz və ya qeyri-obyektiv olarsa,

Tərəflər hər hansı ədalətsizliyin və ya qeyri-obyektivliyin

aradan qaldırılması üçün lazımi dəyişiklikləri xoş

məramla tənzimləmək məqsədilə görüş təşkil edirlər.The purpose of this Appendix 3 is to establish a fair and

equitable method for determining charges and credits

applicable to Petroleum Operations under this Contract

and to provide a method for controlling expenditure

against approved budgets. For purposes of this Appendix

any reference to Contractor shall be deemed to include the

Operating Company, (or any other entity established by

Contractor pursuant to Article 6), Contractor Parties and

their respective Affiliates, as the context may imply. The

Parties agree that if any of such methods prove to be

unfair or inequitable to either the Contractor or SOCAR

then the Parties will meet and in good faith endeavour to

agree on such changes as are necessary to correct any

unfairness or inequity.Təriflər1.1Bu 3-cü Əlavənin məqsədləri baxımından aşağıdakı

terminlərə belə mənalar verilir:

(a)Definitions

For the purposes of this Appendix 3 the following terms

shall have the following meanings:“Mühasibat Uçotunun Qəbul Olunmuş

Metodları” – mühasibat uçotunun beynəlxalq

neft-qaz sənayesində hamılıqla qəbul və təsdiq

edilmiş prinsipləri, metodları və üsulları(a)217“Accepted Accounting Practices” shall mean

accounting principles, practices and procedures

that are generally accepted and recognised in the

international Petroleum industry.deməkdir.

(b)“Hesablanmış məbləğlər” – uçot dövrü

qurtarmazdan əvvəl olmuş hadisələr və

əməliyyatlar nəticəsində uçot dövrü qurtardıqdan

sonra ödəniləcəyi və ya alınacağı gözlənilən

məbləğlər deməkdir.(b)“Accruals” means amounts which are expected to

be paid or received after the end of an accounting

period as a result of events and transactions prior

to the end of the said accounting period.(c)“Hesablama Metodu” – mühasibat uçotunun elə

prinsipi deməkdir ki, həmin prinsipə görə

əməliyyatların maliyyə şəraitinə və gəlirə təsiri

sadəcə olaraq əməliyyatlar üzrə nağd haqq-hesab

çəkiləndə deyil, həmin əməliyyatlar aparılanda

mühasibat kitablarında qeyd olunur.(c)“Accruals Basis” means the basis of accounting

which records the effect of transactions on

financial conditions and income when the

transactions take place, not merely when they are

settled in cash.(d)“Materiallar və Avadanlıq” – Neft-qaz

Əməliyyatlarında işlədilmək üçün əldə edilən və

saxlanılan materiallarla və avadanlıqla birlikdə

kəşfiyyat, qiymətləndirmə və işlənmə üzrə bütün

obyektlər də daxil olmaqla əmlak (torpaq istisna

edilməklə) deməkdir.(d)“Material and Equipment” means property

(with the exception of land), including all

exploration, appraisal and development facilities

together with supplies and equipment, acquired

and held for use in Petroleum Operations.(e)“Nəzarət Altında Olan Material” – Podratçının

nəzarət etdiyi və inventarlaşdırdığı Materiallar və

Avadanlıq deməkdir. Belə Materialların və

Avadanlığın növlərinin siyahısı SOCAR-ın tələbi

ilə ona təqdim edilir.(e)“Controllable Material” means Material and

Equipment which the Contractor subjects to

record control and inventory. A list of types of

such Material and Equipment shall be furnished

to SOCAR upon request.Sazişdə tərifləri verilən, lakin yuxarıdakı siyahıya daxil

edilməyən terminlər və ifadələr bu 3-cü Əlavədə də

Sazişdə onlara verilmiş eyni mənanı daşıyır.

1.2Words and phrases defined in this Contract but not

defined above shall have the same meaning in this

Appendix 3 as is given to them in this Contract.Hesablar1.2Podratçı bu 3-cü Əlavəyə müvafiq surətdə Neft-qazAccounts

The Contractor shall maintain separate books and2181.3Əməliyyatları üzrə ayrıca hesabat sənədləri və ayrıca

hesablar aparır (“Neft-qaz Əməliyyatları Hesabı”).accounts for Petroleum Operations in accordance with this

Appendix 3 (“Petroleum Operations Account”).Podratçı Neft-qaz Əməliyyatları Hesabına yalnız Neft-qaz

Əməliyyatlarının aparılması üçün çəkilən və ya digər

qaydada Neft-Qaz Əməliyyatlarına Çəkilən Məsrəflər

hesab edilə bilən xərcləri aid edir.The Contractor shall charge to the Petroleum Operations

Account only those expenditures incurred for Petroleum

Operations, or which otherwise qualify as Petroleum

Costs.Podratçı Neft-qaz Əməliyyatları hesabını Dollarla aparır.

Dollarla deyil, başqa valyuta ilə çəkilmiş məsrəflər

Dollara Mühasibat Uçotunun Qəbul Olunmuş Metodlarına

uyğun olan çevirmə məzənnələri ilə çevrilir. Neft-qaz

Əməliyyatları üçün lazım olan valyutanın mübadiləsi,

yaxud valyutaların çevrilməsi nəticəsində hər cür mənfəət

və ya zərər Neft-qaz Əməliyyatları hesabına aid edilir və

ya kreditləşdirilir.The Petroleum Operations Account shall be maintained

by the Contractor in Dollars. Costs incurred in currencies

other than Dollars shall be converted into Dollars using

translation rates in accordance with Accepted Accounting

Practices. Any gain or loss resulting from the exchange of

currencies required for Petroleum Operations or from

translation shall be charged or credited to the Petroleum

Operations Account.Neft-qaz Əməliyyatları Hesabı Mühasibat Uçotunun

Qəbul Olunmuş Metodlarına müvafiq surətdə aparılır.The Petroleum Operations Account shall be kept in

accordance with Accepted Accounting Practices.Mühasibat uçotu Hesablama Metodu əsasında aparılır.Accounting shall be carried out on an Accruals Basis.Auditor Təftişləri1.3Podratçı Neft-qaz Əməliyyatları Hesablarını auditorların

bunlara dair hesabatları ilə birlikdə hər Təqvim İli

qurtardıqdan sonra yeddi (7) aydan gec olmayaraq

SOCAR-a təqdim edir. Bu cür auditor hesabatında (i) bu

3-cü Əlavənin 6.1 bəndinə uyğun olaraq Podratçının

SOCAR-a təqdim etdiyi Təqvim Rübü üzrə məsrəflərin

ödənilməsinə dair hesabatlarda müəyyənləşdirilmiş rüblük

Neft-qaz Əməliyyatlarına Çəkilən Məsrəflərin ümumi

məbləği ilə (ii) Neft-qaz Əməliyyatları Hesablarında

müəyyənləşdirilmiş

ilin

sonuna

olan

Neft-qaz

Əməliyyatlarına Çəkilən Məsrəflərin məbləği arasındakıAudits

The Petroleum Operations Account, together with the

auditors' report thereon, shall be submitted to SOCAR by

Contractor no later than seven (7) months following the

end of each Calendar Year. Such auditor’s report shall

include a separate schedule providing detailed assessment

of the reasons of any difference(s) between (i) the sum of

the quarterly Petroleum Costs which are set out in the

Calendar Quarter cost recovery reports supplied by

Contractor to SOCAR in accordance with paragraph 6.1

of this Appendix 3 and (ii) the amounts of the year-end

Petroleum Costs which are set out in the Petroleum219hər hansı fərq(lər)in səbəblərini müfəssəl qaydada izah

edən ayrıca cədvəl verilir. 3-cü Əlavənin bu 1.3-cü

bəndinin müddəaları həmçinin Podratçının 2016-cı və

2017-ci Təqvim İlləri üçün SOCAR-a təqdim etdiyi Neftqaz Əməliyyatları Hesabını da tənzimləyir.Operations Account. The provisions of this paragraph 1.3

of Appendix 3 shall also govern Contractor’s submission

to SOCAR of the Petroleum Operations Account for 2016

and 2017 Calendar Years.SOCAR-ın hüququ var ki, istənilən vaxt Podratçıdan

auditorun təftişinə Neft-qaz Əməliyyatları Hesabına aid

edilmiş xərclərlə bağlı xüsusi sorğular daxil edilməsini

istəsin. Bu cür sorğulara və sonrakı əlaqədar suallara

verilən cavablar auditorun hesabatına daxil edilir.SOCAR shall have the right at any time to request

Contractor to include specific enquiries to the auditor’s

scope regarding costs charged to the Petroleum

Operations Account. Responses to such enquiries and

follow-up questions shall be incorporated in the auditor’s

report.SOCAR müvafiq Təqvim İli qurtardıqdan sonra on iki

(12) aydan gec olmayaraq göstərilmiş Təqvim İli üçün

hesabların təftiş olunmasını Podratçıya bu barədə bildiriş

göndərməklə xahiş edə bilər. Belə audit təftişlərini

SOCAR tərəfindən seçilən, beynəlxalq miqyasda tanınmış

müstəqil mühasiblər şirkəti aparır. Təftişə çəkilən

məsrəflər SOCAR tərəfindən ödənilir. Təftiş elə aparılır

ki, cari əməliyyatların əsassız pozulmasına səbəb olmasın.

Əgər SOCAR yuxarıda göstərilmiş hesablarla əlaqədar

etiraz etdiyini, yaxud Podratçının Qərəzli Xətası haqqında

sübutların olduğunu nəzərdən keçirilən Təqvim İlindən

sonrakı iyirmi dörd (24) ay ərzində Podratçıya bildirişlə

(Podratçının Qərəzli Xətası barədə sübutlar göstərilməklə)

məlumat verməsə, müvafiq Təqvim İlinin hesabları həmin

tarix üçün təsdiq edilmiş sayılır. Hesablar barəsində

SOCAR-ın

Tərəflər

arasında

razılaşma

ilə

tənzimlənməmiş hər cür etirazları 23.3 bəndinin

müddəalarına müvafiq surətdə arbitrajın baxışına verilir.

Arbitrajın qərarında SOCAR-ın hər hansı etirazı təsdiq

edilərsə, Neft-qaz Əməliyyatları Hesabı müvafiq surətdə

təshih olunur.SOCAR may, by giving notice to that effect to the

Contractor not later than twelve (12) months following

the end of the subject Calendar Year, request an audit of

the accounts for such Calendar Year. Such audits shall be

carried out by a firm of internationally-recognised

independent accountants selected by SOCAR. The cost of

such audit shall be borne by SOCAR and shall be

conducted in such a manner as not to interfere unduly

with ongoing operations. Unless SOCAR notifies the

Contractor before twenty-four (24) months following the

subject Calendar Year either that it has an objection to the

said accounts or that there is evidence of Contractor's

Wilful Misconduct (details of which shall be included in

said notice), the accounts for such Calendar Year shall be

deemed to have been approved as on that date. Any

objection to the accounts raised by SOCAR shall, unless

settled by agreement among the Parties, be submitted to

arbitration in accordance with the provisions of Article

23.3. In the event the arbitration award sustains any of

SOCAR's objections to the account, the Petroleum

Operations Account shall be adjusted accordingly.2203-cü Əlavənin bu 1.3-cü paraqrafının müddəaları

SOCAR-ın AÇG HPBS-in 3-cü Əlavənin 1.3-cü bəndinə

əsasən əldə etdiyi audit təftişi hüququna və SOCAR-ın

2016-cı və 2017-ci Təqvim İli hesabları üzrə apardığı

təftişə münasibətdə tətbiq edilir.The provisions of this paragraph 1.3 of Appendix 3 shall

apply in respect of SOCAR’s accrued audit right under

paragraph 1.3 of Appendix 3 of the ACG PSA, and

SOCAR’s audits of the 2016 and 2017 Calendar Year

accounts.Neft-qaz Əməliyyatları üzrə xidmətlər göstərən

Podratçıların Ortaq Şirkətlərinin hesabatları və qeydləri

SOCAR-ın auditorları tərəfindən yoxlanılmır.The accounts and records of Contractor’s Affiliates

providing services to the Petroleum Operations shall not

be audited by SOCAR’s auditors.Müvafiq sorğu daxil olsa, Podratçı və ya Əməliyyat

Şirkəti Ortaq Şirkətinin təyin edilmiş auditoru (belə təyin

edilmiş auditorun lisenziya almış mühasiblərdən ibarət

olan beynəlxalq nüfuzlu firma olması şərtilə) tərəfindən

verilən və Neft-qaz Əməliyyatları üzrə göstərilən

xidmətlərə münasibətdə sərf edilmiş iş saatlarının və/və

ya saathesabı haqların hesablanmasında 2.4(b) bəndinə

müvafiq surətdə müəyyən edilən heç bir mənfəətin tətbiq

edilməməsini, müvafiq ödənişlərin hesablanmasının belə

Ortaq Şirkətlərin davamlı şəkildə tətbiq etdiyi mühasibat

prinsiplərinə

əsaslanmasınıödənişlərin

hesablanmasında standart hesablaşma sisteminin ayrıseçkiliyə yol verilmədən tətbiqini təsdiq edən illik arayış

təqdim edirlər.If requested, Contractor or the Operating Company will

provide an annual certificate issued by the Affiliate’s

statutory auditor (such statutory auditor being an

internationally recognised firm of public accountants)

certifying that the calculation of the man-hour and/or

man-day rates used in determining the charges for

services provided to the Petroleum Operations do not

include any element of profit as part of paragraph 2.4(b)

below and that such charges are calculated pursuant to

consistently applied accounting practices of such

Affiliates and are charged out in a non-discriminatory

manner, in accordance with its standard charge-out

system.Podratçı Neft-qaz Əməliyyatlarına dair bütün mühasibat

sənədlərini, bəyannamələrini, kitablarını və hesablarını

onların aid olduğu Təqvim İli qurtardıqdan sonra ən azı

yeddi (7) il, yaxud SOCAR Qərəzli Xəta haqqında iddia

irəli sürdükdə (i) onların aid olduğu Təqvim İli

qurtardıqdan sonra ən azı yeddi (7) il, və ya (ii) Qərəzli

Xəta ilə əlaqədar olaraq hesablara dair etirazlar

tənzimləndikdən sonra ən azı bir (1) il saxlayır – hansı

müddətin daha gec başa çatmasından asılı olaraq.All accounting records, returns, books and accounts

relating to Petroleum Operations shall be maintained by

the Contractor for a minimum of seven (7) years

following the end of the Calendar Year to which they

relate or, in the case where SOCAR alleges Wilful

Misconduct the later of (i) a minimum of seven (7) years

following the end of the Calendar Year to which they

relate and (ii) a minimum of one (1) year after resolution

of the objections to the accounts made in respect of such

Wilful Misconduct.2212.Ödəmələr və Xərclər.2.Podratçı bu Sazişin bağlandığı tarixdən sonra Neft-qaz

Əməliyyatlarının aparılması üçün çəkilmiş lazımi

məsrəflərin hamısını Neft-qaz Əməliyyatları Hesabına aid

edir; heç bir məsrəf Hesaba bir dəfədən artıq aid edilə

bilməz. Hesaba aid edilən məsrəflər aşağıdakılardan

ibarətdir:-The Contractor shall charge the Petroleum Operations

Account for all costs incurred after the date of execution

of this Contract necessary to conduct the Petroleum

Operations; no cost shall be charged more than once.

Chargeable costs shall include:-2.1

İşçi Qüvvəsinə Məsrəflər və Bunlarla Əlaqədar Digər

Məsrəflər

(a)Charges and Expenditures.2.1Podratçının və onun Ortaq Şirkətlərinin

(Subpodratçı kimi fəaliyyət göstərən şirkətlərdən

başqa) Dövlətin ərazisində və ya Podratçının

ofisləri olan hər hansı başqa yerlərdə Neft-qaz

Əməliyyatlarında istər müvəqqəti, istərsə də

daimi çalışan işçilərinin əmək haqqına (vergi

çıxılmadan) və maaşlarına çəkilən ümumi

məsrəflər (o cümlədən Dövlət və ya Hökumət

orqanları tərəfindən tutulan məbləğlər), həmçinin

Podratçının adi praktikasına uyğun olaraq,

göstərilmiş əməliyyatlarla əlaqədar şəxsi xərclər.Labour and Related Costs(a)Podratçının və onun Ortaq Şirkətlərinin təkcə

Neft-qaz Əməliyyatları ilə məşğul olmayan

işçilərinin ümumi əmək haqları (vergi

çıxılmadan), maaşları, pensiyaları, müavinətləri

və bunlarla bağlı digər məsrəfləri (o cümlədən

müvafiq ofis məsrəfləri) onların bilavasitə iştirak

dərəcəsinə

mütənasib

surətdə

Neft-qaz

Əməliyyatları və Podratçının digər fəaliyyət

növləri üzrə bölüşdürülür.Gross salaries, wages, (including amounts

imposed by the State or Governmental

authorities) in respect of employees of the

Contractor and its Affiliates (except when acting

as Sub-contractor) who are directly engaged in

the conduct of Petroleum Operations whether

temporarily or permanently assigned within the

State or located in Contractor's offices elsewhere,

as well as personal expenses incurred in

connection therewith, all in accordance with the

Contractor's usual practice.

Gross salaries and wages, pensions, benefits and

other related costs (together with attributable

office costs) of those employees of the Contractor

and its Affiliates not solely engaged in the

conduct of the Petroleum Operations shall be

apportioned to the Petroleum Operations and the

Contractor's other activities in a manner

commensurate with their direct involvement.222(b)Yuxarıdakı 2.1(a) bəndinə əsasən hesaba aid edilə

bilən bayram və məzuniyyət günlərinin, xəstəlik

vərəqələrinin, əlilliyin və əmək haqqına tətbiq

edilə bilən digər bu cür güzəştlərin ödənilməsinə

məsrəflər; bunların hamısı Podratçının adi

praktikasına uyğun olaraq müəyyənləşdirilərək

hesaba daxil edilir.(b)Costs of all holiday, vacation, sickness, disability

and other like benefits applicable to the salaries

chargeable under paragraph 2.1(a) above, all of

which shall be in accordance with the Contractor's

usual practice.(c)Podratçının yuxarıdakı 2.1(a) bəndinə əsasən

hesablanan əmək haqqı və maaş məsrəflərinə və

ya bu 2.1 bəndinə əsasən hesablanan digər

məsrəflərə

tətbiq

olunan

Azərbaycan

Respublikası qanunları ilə tətbiq olunan ödəmələr

və xərclər.(c)Expenses or contributions imposed under the laws

of the Republic of Azerbaijan which are

applicable to the Contractor's cost of salaries and

wages chargeable under paragraph 2.1(a) above

or other costs chargeable under this paragraph

2.1.(d)Həyatın sığortalanmasının tərtib edilmiş planları,

qospitallaşdırma, pensiyalar və adətən Podratçının

öz işçilərinə verdiyi bu xarakterli digər güzəştlər

üzrə məsrəflər.(d)Cost of established plans for life insurance,

hospitalization, pensions, and other benefits of a

like nature customarily granted by the Contractor

to its employees.(e)Podratçının adi praktikasına müvafiq surətdə

onun Dövlətdə Neft-qaz Əməliyyatlarında

işləmək üçün ezam olunan əməkdaşlarına mənzil

və dolanacaq müavinətləri və bunlarla əlaqədar

xərclər.(e)Housing and living allowances and related

expenses of the employees of the Contractor

assigned to Petroleum Operations in the State all

of which shall be in accordance with the

Contractor's usual practice.(f)Əməkdaşların Neft-qaz Əməliyyatları aparmaq

üçün ezam olunduqları müddət qurtardıqdan

sonra

Podratçı

onların

gələcək

daimi

məşğulluğunu təmin edə bilmirsə, Neft-qaz

Əməliyyatları aparmaq üçün ezam edilmiş

əməkdaşların

işdənçıxarma

müavinətinin

ezamiyyət müddətlərinə mütənasib hissəsi hesaba

aid edilir.(f)In the event that the Contractor is unable to

provide continued employment for staff at the end

of their assignment to Petroleum Operations, the

proportionate share of termination payments

relating to the employees' period of assignment to

Petroleum Operations shall be chargeable.2232.2Materiallar və Avadanlıq2.2Bu 3-cü Əlavənin 4-cü bəndinə müvafiq surətdə Neft-qaz

Əməliyyatlarında istifadə etmək üçün Podratçının aldığı

və ya təchiz etdiyi Materiallar və avadanlıq. Ağlabatan

hüdudlar daxilində əməli cəhətdən mümkün olduqda və

işlərin səmərəli və rentabelli görülməsinə uyğun gəldikdə

Neft-qaz Əməliyyatlarında istifadə olunmaq üçün yalnız

elə Materiallar və Avadanlıq əldə edilir və ya verilir ki,

dərhal tətbiq edilmək, yaxud lazımi ehtiyat saxlamaq üçün

bunlara tələbat ola bilsin. Belə Materialların və

Avadanlığın artıq ehtiyatlarının toplanmasına yol

verilmir.

2.3Material and Equipment

Material and Equipment purchased or furnished by the

Contractor for use in Petroleum Operations as provided

under paragraph 4 of this Appendix 3. So far as it is

reasonably practical and consistent with efficient and

economical operation, only such Material and Equipment

shall be purchased or transferred for use in Petroleum

Operations as may be required for immediate use or

prudent contingent stock. The accumulation of surplus

stocks shall be avoided.Nəqliyyat Xərcləri və İşçi Heyətinin Köçmə Xərcləri2.3Transportation and Employee Relocation Costs(a)Materialların və avadanlığın daşınması xərcləri və

bununla əlaqədar digər xərclər, məsələn,

ekspeditor xidmətlərinə, qablaşdırmaya, dokda

dayanmalara, quru daşımaları, hava və dəniz

daşımaları üçün kirayələməyə, səmərəsiz

dayanmalara,

tranzit

tariflərinə,

təyinat

məntəqəsində yükvurma-yükboşaltma işlərinə

çəkilən xərclər, rüsumlar, lisenziya haqları,

vergilər və yuxarıda göstərilənlərə aid olan bu

kimi tutmalar.(a)Transportation of Material and Equipment and

other related costs such as expediting, crating,

dock charges, inland, air and ocean freight,

demurrage, transit fees and unloading at

destination and any duties, licence fees, taxes and

any other charges with respect thereto.(b)Neft-qaz Əməliyyatlarının aparılması üçün işçi

heyətin daşınması xərcləri.(b)Transportation of personnel as required in the

conduct of Petroleum Operations.(c)Neft-qaz Əməliyyatlarının aparılmasına daimi və

ya müvəqqəti təyinat almış işçi heyətinin yaşadığı

yerdən və geriyə köçməsi xərcləri. Belə xərclərə

işçi heyətin ailələrinin və şəxsi əmlakının

daşınması xərcləri, habelə Podratçının adi(c)Relocation costs of employees permanently or

temporarily assigned to Petroleum Operations to

and from their point of origin. Such costs shall

include transportation of employees' families and

their personal and household effects and all other224praktikasına müvafiq surətdə bütün başqa köçmə

xərcləri daxil edilir.

2.4relocation costs in accordance

Contractor's usual practice.Xidmətlər2.4withtheServices(a)2.14 bəndində göstərilən xidmətlərdən savayı

podrat xidmətləri, peşəkar məsləhətçilərin

xidmətləri və xarici mənbələrin başqa xidmətləri.(a)Contract services, professional consultants, and

other services procured from outside sources

other than services covered by paragraph 2.14.(b)Texniki xidmətlər, o cümlədən bilavasitə Neftqaz Əməliyyatları ilə bağlı Podratçının və onun

Ortaq Şirkətlərinin (bunlar Subpodratçı kimi

fəaliyyət göstərmirlərsə) göstərdikləri xidmətlər:

laboratoriya analizi, çertyoj çəkmə, geoloji və

geofiziki məlumatların təfsiri, lay-kollektorların

tədqiqi, satınalma, qazma işlərinə nəzarət,

hasilatın texnologiyası, kommersiya analizi,

habelə müvafiq kompüter xidmətləri və

məlumatın təhlili xidmətləri. Həmin ödənişlər

Podratçının mühasibat uçotunun adi prinsiplərinə

müvafiq surətdə elə hesablanmalıdır ki, heç bir

mənfəət və ya zərər Podratçının hesabına aid

edilməsin.(b)Technical services, including laboratory analysis,

drafting,

geophysical

and

geological

interpretation, reservoir studies, purchasing,

drilling supervision, petroleum engineering,

commercial analysis and related computer

services and data processing, performed by the

Contractor and its Affiliates (except when acting

as Sub-contractor) for the direct benefit of

Petroleum Operations. Such charges shall be

computed in line with Contractor's usual

accounting policy such that no gain or loss

accrues to Contractor.(c)Xidmətlərin

konkret

surətdə

Neft-qaz

Əməliyyatları ilə bağlı olduğu hallarda inzibatitəşkilati təminat, o cümlədən hüquq məsələləri

üzrə, satınalma, podrat müqavilələri bağlanması

üzrə xidmətlər, maliyyə və kassa xarakterli

xidmətlər və inzibati xidmətlər.(c)Business support where the services provided are

specifically attributable to Petroleum Operations,

including legal, purchasing, contracting, treasury

and administrative services.(d)Podratçının və onun Ortaq Şirkətlərinin (bu

şirkətin Subpodratçı kimi fəaliyyət göstərdiyi

hallar istisna olmaqla), mühəndis-texnik şöbəsi

heyətinin xidmətləri – həmin mühəndis-texnik(d)Services performed by Contractor and its

Affiliates (except when acting as Sub-contractor)

engineering division personnel, as computed and

charged by such engineering division.225şöbəsinin hazırlayıb təqdim etdiyi haqq-hesab

üzrə.2.52.6(e)Marketinq xidmətləri - Kontrakt Sahəsindən hasil

edilən Karbohidrogenlərin satışı ilə əlaqədar

bütün qonorarlar, komisyon haqqı və digər

tutmalar.(e)Marketing services - all fees, commissions and

other charges related to the marketing of the

Petroleum produced from the Contract Area.(f)Sahiblik və istismar dəyərinə uyğun qiymətlərlə

Podratçının verdiyi avadanlıqdan və obyektlərdən

istifadə edilməsi (mənfəətsiz və zərərsiz olmaq

şərtilə). Qiymətlər texniki xidmət, təmir və digər

istismar xərclərini, sığorta, vergi və faizləri əhatə

edir.(f)Use of equipment and facilities furnished by the

Contractor at rates commensurate with the cost of

ownership and operation, on a no gain no loss

basis. Rates shall include costs of maintenance,

repairs, other operating expenses, insurance, taxes

and interest.Əmlakın Zədələnməsi və İtkisi2.5Damages and Losses to PropertyYanğın, daşqın, fırtına, oğurluq, qəza və ya hər hansı

başqa səbəblərdən əmlakın zədələnməsi və ya itkisi ilə

əlaqədar olaraq onun təmir və ya əvəz edilməsi üçün

lazım olan, sığorta hesabına ödənilməyən bütün xərclər və

məsrəflər; Podratçının Qərəzli Xətası ilə bağlı xərclər və

məsrəflər istisna edilməklə.All costs or expenses necessary for the repair or

replacement of property resulting from damages or losses

incurred by fire, flood, storm, theft, accident, or any other

cause, not recovered from insurance except where caused

by the Wilful Misconduct of Contractor.Podratçı iki yüz əlli min ($250.000) Dollardan artıq

məbləğdə hər hansı bu cür zədələnmə və ya itki haqqında

SOCAR-a əməli cəhətdən mümkün olan ən qısa müddətdə

məlumat verir.The Contractor shall furnish SOCAR with notice of such

damages or losses in excess of Dollars two hundred and

fifty thousand ($250,000) as soon as reasonably

practicable.Sığorta

(a)2.6

Neft-qaz Əməliyyatları aparılması ilə əlaqədar

bütün sığorta haqları, habelə Podratçının

özünüsığortası ilə əhatə edilən risklər üçün

müstəqil sığorta şirkətinin müəyyənləşdirdiyiInsurance

(a)226All premiums for insurance carried for the benefit

of Petroleum Operations, as well as the equivalent

amount of premiums quoted by an independent

underwriter for the risks that are self-insured byekvivalent məbləğlərdə haqlar.

(b)2.7Contractor.Hər cür itkilərin, pretenziyaların, zərərin və

məhkəmə qərarlarının kompensasiyası verilərkən

çəkilən və ödənilən bütün xərclər, habelə

Podratçının Qərəzli Xətası ilə bağlı xərclər və ya

bu Sazişin 20.1(b) bəndində nəzərdə tutulmuş

xərclər istisna edilməklə, sığorta hesabına

ödənilməyən bütün başqa xərclər.(b)Hüquq Xərcləri2.7Neft-qaz Əməliyyatları ilə bağlı yaranan məhkəmə

iddialarına və ya pretenziyalara baxılması, bunların

öyrənilməsi və tənzimlənməsi üzrə, yaxud əmlakın

qorunması və ya onun üçün kompensasiya alınması üzrə

bütün xərclər və ya məsrəflər, o cümlədən vəkillərin

qonorarları, məhkəmə xərcləri, sübutlar əldə etmək

məqsədilə aparılan təhqiqatların xərcləri, habelə hər hansı

bu cür məhkəmə iddialarının və ya pretenziyaların

nizamlanması, yaxud ödənilməsi üçün verilən məbləğlər;

Podratçının Qərəzli Xətası ilə bağlı hallar istisna

edilməklə.

2.8Legal Expenses

All costs or expenses of handling, investigating and

settling litigation or claims arising from Petroleum

Operations or necessary to protect or recover property,

including lawyers' fees, court costs, cost of investigation

of procuring evidence and amounts paid in settlement or

satisfaction of any such litigation or claims, except where

caused by the Wilful Misconduct of Contractor.Rüsumlar və Vergilər2.8Hökumət orqanları tərəfindən tutulmuş və Podratçıya

qaytarılmamış bütün Vergilər (Mənfəət Vergisi istisna

olmaqla).

2.9All expenditures incurred and paid in the

settlement of any and all losses, claims, damages,

judgements and any other expenses not recovered

from insurance, except where caused by the

Wilful Misconduct of Contractor or to the extent

provided in Article 20.1(b) of this Contract.Duties and Taxes

All Taxes imposed by Governmental authorities (except

for Profit Tax) which are not refunded to the Contractor.Ofislər, Fəhlə Qəsəbələri və Digər Obyektlər2.9Fiziki cəhətdən Dövlətin ərazisində yerləşməyən xüsusi

layihə qruplarına münasibətdə Dövlətin ərazisində və ya

onun hüdudlarından kənarda Neft-qaz ƏməliyyatlarınınOffices, Camps and Miscellaneous Facilities

The cost of maintaining and operating any offices, suboffices, camps, warehouses, housing and other facilities

directly serving Petroleum Operations either within the227aparılmasına bilavasitə xidmət edən hər cür ofislərin,

bölmələrin, fəhlə qəsəbələrinin, anbarların, yaşayış

binalarının və digər obyektlərin saxlanmasına və

işləməsinə çəkilən xərclər.

2.10State or elsewhere with respect to dedicated project

groups which are not physically located within the State.Peşə Hazırlığı və Texnologiyanın Ötürülməsi2.106.8 bəndinə müvafiq surətdə peşə hazırlığı üzrə xərclər və

Podratçının texnologiyalarının razılaşdırılmış qaydada

SOCAR-a ötürülməsi ilə bağlı xərclər.

2.11The costs of the provision of training in accordance with

Article 6.8, and the costs of agreed technology transfer

from the Contractor to SOCAR.Enerji Təchizatına Məsrəflər2.11Neft-qaz Əməliyyatlarının aparılması üçün istifadə edilən

yanacağa, elektrik enerjisinə, qızdırıcı sistemə, su

təchizatına və ya başqa enerji növlərinə çəkilən bütün

xərclər.

2.12Energy Expenses

All costs of fuel, electricity, heat, water or other energy

used for Petroleum Operations.Rabitə Vasitələrinə Məsrəflər2.12Rabitə

sistemlərinin

əldə

edilməsinə,

icarəyə

götürülməsinə, qurulmasına, istismarına, təmirinə və

saxlanmasına çəkilən məsrəflər.

2.13Training and Technology TransferCommunication Charges

The costs of acquiring, leasing, installing, operating,

repairing and maintaining communication systems.Ekoloji Proqramlara Məsrəflər2.13Ekoloji proqramların həyata keçirilməsinə çəkilən

məsrəflər, o cümlədən, ətraf mühitin ilkin vəziyyətinin

öyrənilməsi işlərinə, cari monitorinq proqramlarına və

Neft-qaz Əməliyyatları ilə əlaqədar ətraf mühitin bərpası

tədbirlərinə çəkilən məsrəflər (o cümlədən, başqa

məsrəflərlə yanaşı, flora və faunanın qorunmasına çəkilən

məsrəflər).Environmental Charges

The costs of environmental programmes, including

environmental baseline studies, ongoing monitoring

programmes and remedial work, undertaken with respect

to Petroleum Operations (including costs incurred to

sustain flora and fauna).2282.14Digər Xidmətlər2.14Other Services(a)Podratçı öz Ortaq Şirkətləri tərəfindən Dövlətin

hüdudlarından kənarda (və ya AzAÇG olduğu

halda, Dövlət daxilində) həyata keçirilən və Neftqaz Əməliyyatlarının aparılmasına dolayısı ilə

kömək edən ümumi inzibati-təşkilati təminat

tədbirləri ilə bağlı əlavə inzibati xərcləri Neft-qaz

Əməliyyatları Hesabına aid edir. Belə dəstək

fəaliyyətinə inzibati, hüquqi, maliyyə, vergi və

kadrlarla iş, ekspert biliklərinin təqdim edilməsi

üzrə xidmətləri, habelə dəqiq müəyyənləşdirilməsi

və ya konkret layihələrə aid edilməsi mümkün

olmayan digər qeyri-texniki funksiyaları yerinə

yetirən işçi heyətinin xidmətləri və əlaqədar ofis

xərcləri daxildir.(a)Contractor shall charge an administrative

overhead to the Petroleum Operations Account,

covering general administrative support provided

by the Contractor's Affiliates outside of the State,

or in the case of AzACG, within the State, for the

indirect benefit of Petroleum Operations. Such

support will include the services and related

office

costs

of

personnel

performing

administrative, legal, treasury, tax and employee

relations, provision of expertise and other nontechnical functions which cannot be specifically

identified or attributed to particular projects.(b)Yuxarıdakı (a) bəndində göstərilmiş xərclər Neftqaz Əməliyyatları ilə əlaqədar illik məcmu

xərclərə əsaslanan qiymətlər üzrə hesaba

aşağıdakı qaydada aid ediləcəkdir:(b)The charge under (a) above shall be charged at

rates on total annual expenditures attributable to

Petroleum Operations as follows:(i)Podratçının Əsaslı məsrəfləri ilə əlaqədar:(i)With respect to the Contractor's Capital

Costs:Təqvim İli ərzində ilk on beş milyon

Dollar ($15.000.000) üçün – beş faiz

(5%).For the first Dollars fifteen million

($15,000,000) per Calendar Year;- five

percent (5%).Təqvim İli ərzində on beş milyon

Dollardan($15.000.000) otuz milyon

Dollaradək ($30.000.000) olan məbləğ

üçün – iki faiz (2%).For the amount between Dollars fifteen

million ($15,000,000) and Dollars thirty

million ($30,000,000) per Calendar

Year:- two percent (2%).229Təqvim İli ərzində otuz milyon Dollardan

($30.000.000) Dollardan artıq məbləğ

üçün – bir faiz (1%).

(ii)Podratçının Əməliyyat

əlaqədar:For the amount in excess of Dollars thirty

million ($30,000,000) per Calendar

Year:- one percent (1%).məsrəfləri ilə(ii)Təqvim İli ərzində bir tam onda beş

faizdən (1,5%) ibarət sabit dərəcə.

(c)2.15Məsrəflərin Ödənilməsi məqsədilə, bu 3-cü

Əlavənin 2.14(a) bəndində verilən xərclər hər

Təqvim Rübünün sonunda hesablanır və növbəti

Təqvim Rübündən etibarən Ödənilən Məsrəflərə

aid edilir.(c)Maliyyə Məsrəfləri2.15Contractor'sFor the purposes of Cost Recovery, the charge

under paragraph 2.14(a) of this Appendix 3 shall

be computed at the end of each Calendar Quarter

and shall become Cost Recoverable from the

following Calendar Quarter.Finance Costs

All Finance Costs.Digər Xərclər2.16Neft-qaz Əməliyyatlarının lazımınca və düzgün

aparılması üçün Podratçının və onun Ortaq Şirkətlərinin

(onlar Subpodratçı kimi fəaliyyət göstərmirlərsə)

çəkdikləri və əvvəlki müddəalarda nəzərdən keçirilməyən,

yaxud xatırlanmayan bütün digər xərclər. Bu xərclərə

Kontrakt Sahəsi barəsində hüquqların əldə edilməsi və

saxlanması üçün, yaxud Neft-qaz Əməliyyatlarının

aparılması üçün lazım olan xərclər daxildir.

3.theA flat rate of one and a half percent

(1.5%) per Calendar Year.Bütün Maliyyə Məsrəfləri.

2.16With respect of

Operating Costs:Other Expenditures

Any other expenditures not covered or dealt with in the

foregoing provisions which are incurred by the Contractor

and its Affiliates (except when acting as Sub-contractor)

for the necessary and proper conduct of Petroleum

Operations. These shall include any expenditures

necessary to acquire and maintain rights to the Contract

Area or to implement Petroleum Operations.Kreditlər.3.Podratçı əməliyyatlardan gələn aşağıdakı xalis gəliri Neftqaz Əməliyyatları Hesabına keçirir:Credits.

The Contractor will credit to the Petroleum Operations

Account the net proceeds of the following transactions:230(a)Sığortalanmış əməliyyatlar və ya əmlak barəsində

iddiaların verildiyi və həmin əməliyyatlar və

əmlak üzrə sığorta haqlarının Neft-qaz

Əməliyyatları Hesabına aid edildiyi hallarda Neftqaz Əməliyyatları ilə əlaqədar hər hansı uğurlu

sığorta iddiası üzrə alınmış xalis gəlir.(a)The net proceeds of any successful insurance

claim in connection with Petroleum Operations

where the claim is with respect to operations or

assets which were insured and where the

insurance premium with respect thereto has been

charged to the Petroleum Operations Account.(b)Podratçının alınması üçün çəkdiyi məsrəfləri

qabaqcadan Neft-qaz Əməliyyatları Hesabına aid

etdiyi Materiallar və Avadanlıq qüsurlu olduqda,

Podratçının malgöndərənlərdən/ istehsalçılardan

(yaxud onların agentlərindən) geri götürdüyü hər

cür tənzimləmə məbləğini.(b)Any adjustments received by the Contractor from

the suppliers/manufacturers (or their agents) in

connection with defective Material and

Equipment, the cost of which was previously

charged by the Contractor to the Petroleum

Operations Account.(c)İstifadə olunmayıb.(c)Not used.(d)9-cu Maddənin müddəalarına uyğun surətdə

obyektlərdən istifadə ilə əlaqədar olaraq Üçüncü

Tərəflərin və/yaxud SOCAR-ın çəkdiyi xərcləri.(d)Charges paid by Third Parties and/or SOCAR in

respect of the use of facilities pursuant to Article

9.4.Materiallar və Avadanlıq.4.Material and Equipment.4.1Satınalmalar4.1Acquisitions(a)Satın alınmış Materiallar və Avadanlıq

Podratçının qoyduğu maya dəyəri üzrə hesablanır

(“Maya Dəyəri”). Maya Dəyərinə təchizat

xərcləri, nəqliyyat məsrəfləri, rüsumlar, lisenziya

yığımları və tətbiq edilən vergilər daxil edilir.(a)Material and Equipment purchased shall be

charged at net cost (“Net Cost”) incurred by the

Contractor. Net Cost shall include such items as

procurement cost, transportation, duties, licence

fees and applicable taxes.(b)Hər hansı Podratçı Tərəfə və ya onların Ortaq

Şirkətlərinə

məxsus

olanNeft-qaz

Əməliyyatları ilə əlaqədar istifadə olunmaq üçün

Podratçıya verilən yeni Materiallar və Avadanlıq(b)New Material and Equipment owned by any of

the Contractor Parties or their Affiliates and

transferred to Contractor for use in connection

with Petroleum Operations shall be priced at new231yuxarıdakı (a) bəndinə müvafiq surətdə

müəyyənləşdirilən yeni satınalma üzrə Maya

Dəyəri ilə qiymətləndirilir. İşlənmiş Materiallara

və Avadanlığa onun işlənmə dərəcəsinə görə

qiymət qoyulur, bu şərtlə ki, qiymət satın alınan

yeni avadanlığın Maya Dəyərinin yetmiş beş

faizindən (75%) çox olmasın.4.2purchase Net Cost determined in accordance with

(a) above. Used Material and Equipment shall be

priced at a value commensurate with its use,

provided however that this price shall not exceed

seventy five percent (75%) of the new purchase

Net Cost of such equipment.(c)Mühasibat

Uçotunun

Qəbul

Olunmuş

Metodlarına müvafiq surətdə Nəzarət Altında

Olan

Material

kimi

təsnifləşdirilməyən

Materiallar və Avadanlıq tam olaraq yüz faiz

(100%) Əməliyyat Məsrəflərinə aid edilir.(c)Material and Equipment not classified as

Controllable Material under Accepted Accounting

Practices shall be charged one hundred percent

(100%) to Operating Costs.(d)Podratçı dilerin və ya istehsalçının təminat

vermədiyi və ya onlardan xəbərsiz gətirilmiş

Materiallar və Avadanlıq üçün təminat vermir;

Materiallar və Avadanlıq qüsurlu olduqda,

Podratçıya və ya onun agentlərinə müvafiq

kompensasiyalar verilməyincə kredit hesaba

alınmayacaqdır.(d)The Contractor does not warrant the Material and

Equipment imported beyond or back to the

dealer's or manufacturer's guarantee; and in case

of defective Material and Equipment credit shall

not be recorded until adjustment has been

received by the Contractor or its agents.Satış4.2Podratçı artıq saydığı, Neft-qaz Əməliyyatları Hesabında

dəyəri iki yüz əlli min Dollar ($250.000) və ya daha

yüksək olan Materialların və Avadanlığın nəzərdə tutulan

satılmaları haqqında Rəhbər Komitəyə məlumat verməklə

onları özgəninkiləşdirmək hüququna malikdir.

4.3Contractor shall have the right to dispose of Material and

Equipment it deems to be surplus and shall advise the

Steering Committee of proposed disposals having a value

in the Petroleum Operations Account of Dollars two

hundred and fifty thousand ($250,000) or more.İnventarlaşdırma

(a)Disposal4.3Podratçı Nəzarət Altında Olan Bütün Materialları

vaxtaşırı

inventarlaşdırır.

Podratçı

inventarlaşdırma keçirmək niyyətində olduğuInventories

(a)232Periodic inventories shall be taken by the

Contractor of all Controllable Material. The

Contractor shall give sixty (60) days’ notice ofbarədə altmış (60) gün əvvəl bildiriş verir ki,

onun keçirilməsində SOCAR-ın iştirak etmək

imkanı olsun. İnventarlaşdırmada SOCAR-;n

nümayəndələrinin olmaması o deməkdir ki,

SOCAR Podratçının keçirdiyi inventarlaşdırmanı

qəbul edir.

(b)intention to take such inventories to allow

SOCAR to be represented. Failure of SOCAR to

be represented shall bind SOCAR to accept the

inventory taken by the Contractor.İnventarlaşdırmanın

nəticələri

Neft-qaz

Əməliyyatları Hesabı üzrə yoxlanılır. Tərəflərin

tələblərinə

müvafiq

surətdə

Podratçı

inventarlaşdırmaya dair hesabat əsasında Neft-qaz

Əməliyyatları Hesabında inventar ehtiyatlarına

düzəliş edir.(b)Reconciliation of inventory with the Petroleum

Operations Account shall be made. Inventory

adjustments shall be made by the Contractor to

the Petroleum Operations Account, based on the

inventory report as required by the Parties.5.Mühasibat Hesabatları.5.Accounting Reports.5.1Rüblük Hesabatlar5.1Quarterly ReportsHər Təqvim Rübü qurtardıqdan sonra çoxu qırx beş (45)

gün ərzində Podratçı SOCAR-a əvvəlki Təqvim Rübündə

Neft-qaz Əməliyyatlarına Çəkilmiş Məsrəflərin təhlili ilə

birlikdə həmin məsrəfləri müvafiq büdcələrlə müqayisə

etməyə imkan verən formada hesabat təqdim edir.

Fəaliyyətin iki və ya daha çox növü üçün ümumi olan

məsrəflər onların arasında ədalətli mütənasibliklə

bölüşdürülür.

5.2Not later than forty five (45) days after the end of each

Calendar Quarter, the Contractor shall supply to SOCAR

a Calendar Quarter report reviewing Petroleum Costs,

incurred during the preceding Calendar Quarter, in a form

which permits their comparison with the corresponding

budgets. Costs which are common to two or more

activities shall be allocated in an equitable manner.İllik Hesabatlar5.2Hər Təqvim İlinin birinci Təqvim Rübü ərzində Podratçı

əvvəlki Təqvim İli ərzində çəkilmiş Neft-qaz

Əməliyyatlarına Çəkilən Məsrəflər barədə SOCAR-a illik

hesabat təqdim edir.Annual Reports

During the first Calendar Quarter of each Calendar Year

the Contractor shall supply to SOCAR an annual report

reviewing Petroleum Operations costs incurred during the

preceding Calendar Year.2336.Məsrəflərin Ödənilməsi və Mənfəət Karbohidrogenlərinin

Bölüşdürülməsi Barədə Hesabatlar.6.Hər Təqvim Rübü qurtardıqdan sonra ən geci qırx beş

(45) gün ərzində Podratçı Təqvim Rübü üzrə məsrəflərin

ödənilməsi barədə hesabatı və Təqvim Rübü üzrə Mənfəət

Karbohidrogenlərinin bölüşdürülməsi barədə hesabatı

aşağıdakı məlumatla birlikdə SOCAR-a təqdim edir:Cost Recovery and Profit Petroleum Reports.Not later than forty five (45) days after the end of each

Calendar Quarter, the Contractor shall supply to SOCAR

a Calendar Quarter cost recovery report and Calendar

Quarter Profit Petroleum division report showing:-(a)Əvvəlki Təqvim Rübü başlananadək ödənilməmiş

Əməliyyat Məsrəfləri və Əsaslı Məsrəflər;(a)Unrecovered Operating Costs and Capital Costs

as at the beginning of the preceding Calendar

Quarter;(b)Həmin əvvəlki Təqvim Rübü ərzində çəkilmiş

Əməliyyat Məsrəfləri və Əsaslı Məsrəflər;(b)Operating Costs and Capital Costs incurred

during such preceding Calendar Quarter;(c)Əvvəlki Təqvim Rübü ərzində Podratçının yola

saldığı

Məsrəflərin

Ödənilməsi

üçün

Karbohidrogenlərin dəyəri və həcmi;(c)The value and volume of Cost Recovery

Petroleum lifted by the Contractor during the

preceding Calendar Quarter;(d)Ödənilməmiş, lakin ödənilmək üçün sonrakı

Təqvim

Rüblərinə

keçirilmiş

Əməliyyat

Məsrəfləri və Əsaslı Məsrəflər;(d)Unrecovered Operating Costs and Capital Costs

carried forward for recovery in succeeding

Calendar Quarters;(e)Hasil edilmiş, Neft-qaz Əməliyyatlarında istifadə

olunmuş, yola salınmaq üçün hazırlanmış və

əvvəlki Təqvim Rübünün axırınadək Tərəflərin

faktiki yola saldıqları Karbohidrogenlərin dəyəri

və həcmi;(e)The value and volume of Petroleum produced,

used in Petroleum Operations, available for lifting

and actually lifted by the Parties, as at the end of

the preceding Calendar Quarter;(f)Podratçının tərkibində olan Podratçı Tərəflərin

hər biri və SOCAR üçün əvvəlki Təqvim

Rübündə ayrılmış Mənfəət Karbohidrogenləri.(f)Profit Petroleum allocated to each of the

Contractor Parties constituting the Contractor,

and SOCAR, during the preceding Calendar

Quarter.234ƏLAVƏ 4

ANA ŞİRKƏTİN TƏMİNATININ NÜMUNƏSİAPPENDIX 4

FORM OF PARENT COMPANY GUARANTEEANA ŞİRKƏTİN TƏMİNATIPARENT COMPANY GUARANTEEKimə:To:SOCARSOCAR[Tarix][Date]AZƏRBAYCAN – AZƏRİ, ÇIRAQ YATAQLARI VƏ

GÜNƏŞLİ YATAĞININ DƏRİNLİKDƏ YERLƏŞƏN

HİSSƏSİAZERBAIJAN - AZERI AND CHIRAG FIELDS AND

DEEPWATER PORTION OF THE GUNASHLI FIELDHörmətli cənablar,GentlemenBiz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri, Çıraq

yataqlarının və Günəşli yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin

birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Azərbaycan (AÇG)

Limited, BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited, Şevron Xəzər ,

Ltd., Ekson Azərbaycan Limited, İNPEKS Sausvest Kaspian Si,

Ltd., İtoçu Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnk., ONGC Videş

Limited, Statoyl Abşeron AS və Türkiye Petrölleri A.O. arasında

___________________ tarixində imzalanmış Sazişə (“Saziş”)

istinad edirik.We refer to the Agreement On the Joint Development and

Production Sharing for the Azeri and Chirag Fields and the

Deepwater Portion of the Gunashli Field in the Azerbaijan Sector

of the Caspian Sea (the “Contract”) signed on [ ] between the

State Oil Company of the Republic of Azerbaijan, and Azerbaijan

(ACG) Limited, BP Exploration (Caspian Sea) Limited, Chevron

Khazar, Ltd., Exxon Azerbaijan Limited, INPEX Southwest

Caspian Sea, Ltd., Itochu Oil Exploration (Azerbaijan) Inc.,

ONGC Videsh Limited, Statoil Apsheron AS and Turkiye

Petrolleri A.O.[

] şirkətinin əsas benefisiar sahibi olan [

] şirkəti bununla

əsas borclu kimi çıxış edərək və zamin qismində çıxış etmədən

təminat verir ki, o, [

] şirkətini Sazişə müvafiq surətdə bütün

öhdəliklərini, maliyyə və digər vəzifələrini yerinə yetirməsi üçün

zəruri olan pul vəsaiti ilə təmin edəcəkdir. Bu təminat Sazişdəki

Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixində qüvvəyə minir və [

] bu

Sazişdə nəzərdə tutulan öhdəliklərini tamamilə yerinə yetirməsinə[__________] being the beneficial owner of [__________] hereby

guarantees as primary obligor and not as surety that [__________]

will provide [__________] with all funds necessary for

[__________] to fulfil all of its obligations, financial or otherwise,

under the Contract. This guarantee shall enter into force as from

the Amendment Effective Date of the Contract and remain in

force until [__________] has no further obligations to be235qədər qüvvədə olacaqdır.performed by it under this Contract.Bu Təminat əsasında ödənişlər [

] tərəfindən yalnız [

]

şirkətinin pozuntu faktı Sazişə müvafiq surətdə arbitraj qərarına

görə [

] şirkətinin xeyrinə olmadığı müəyyən edildikdən və

qərarın surəti [

] tərəfindən [

] şirkətinə təqdim olunduqdan

sonra aparılır.Payment under this Guarantee shall be made by [__________]

only after a default by [__________] under the Contract has been

established pursuant to an arbitration award against [__________]

and a copy of the award to support the claim has been submitted

to [__________] by [______________].Bu Təminat tətbiq edilən hüquq barəsində Sazişin 23.1 bəndindəki

müddəada nəzərdə tutulan hüquqla tənzimlənir. Bu Təminat ilə

əlaqədar hər cür mübahisələr arbitraj qaydasında, Sazişdə nəzərdə

tutulduğu kimi, həmin yerdə və həmin qayda ilə həll edilir.This Guarantee shall be governed by the same law as provided

under the applicable law provision in the Article 23.1 of the

Contract. Any dispute under this Guarantee shall be resolved by

arbitration in the same place and manner as provided in the

Contract.Hörmətlə,Yours faithfully________________

adından və tapşırığı ilə________________

for and on behalf of[[]236]ƏLAVƏ 5

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİNİN

TƏMİNATI VƏ ÖHDƏLİKLƏRİKimə:

Azərbaycan (AÇG) Limited

Şevron Xəzər, Ltd.APPENDIX 5

GOVERNMENT GUARANTEE AND UNDERTAKING OF

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF

AZERBAIJAN

To:

Azerbaijan (ACG) LimitedBP Eksploreyşn (Kaspian Si)

Limited

Ekson Azərbaycan LimitedChevron Khazar, Ltd.BP Exploration (Caspian Sea)

Limited

Exxon Azerbaijan LimitedİNPEKS Sausvest Kaspian Si, İtoçu

Oyl

Eksploreyşn

Ltd.

(Azərbaycan) Ink.INPEX Southwest Caspian Sea, Itochu

Oil

Ltd.

(Azerbaijan) Inc.ONGC Videş LimitedONGC Videsh LimitedStatoyl Abşeron ASExplorationStatoil Apsheron ASTürkiye Petrölleri A.O.Turkiye Petrolleri A.O.Hörmətli cənablar,Gentlemen,AZƏRBAYCAN – AZƏRİ, ÇIRAQ YATAQLARI VƏ

GÜNƏŞLİ YATAĞININ DƏRİNLİKDƏ YERLƏŞƏN

HİSSƏSİAZERBAIJAN - AZERI AND CHIRAG FIELDS AND THE

DEEPWATER PORTION OF THE GUNASHLI FIELDBiz Azərbaycan Respublikasının Hökuməti (“Hökumət”), bir

tərəfdən Hökumətə məxsus və onun yurisdiksiyasında olan

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (“SOCAR”) və

digər tərəfdən Azərbaycan (AÇG) Limited şirkəti (“AzAÇG”),

BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited şirkəti (“BP”), Şevron

Xəzər, Ltd şirkəti (“Şevron”), Ekson Azərbaycan Limited şirkəti

(“Ekson”), İNPEKS Sausvest Kaspian Si, Ltd. şirkəti

(“İNPEKS”), İtoçu Oyl Eksploreyşn (Azərbaycan) İnk. şirəti

(“İtoçu”), ONGC Videş Limited şirkəti (“ONGC Videş”), Statoyl

Abşeron AS şirkəti (“Statoyl”) və Türkiye Petrölleri A.O. şirkətiWe the Government of the Republic of Azerbaijan (the

“Government”) have full knowledge of the “Agreement on the

Joint Development and Production Sharing for the Azeri and

Chirag Fields and the Deepwater Portion of the Gunashli Field in

the Azerbaijan Sector of the Caspian Sea” (the “Contract”)

signed on [●] between the State Oil Company of the Republic of

Azerbaijan (“SOCAR”), being a company under the jurisdiction

of and owned by the Government, of the First Part, and

Azerbaijan (ACG) Limited (“AzACG”), BP Exploration (Caspian

Sea) Limited (“BP”), Chevron Khazar, Ltd. (“Chevron”), Exxon237(“TPAO”) (birlikdə “Podratçı” kimi çıxış edirlər) arasında

[_________] tarixində imzalanmış “Xəzər dənizinin Azərbaycan

sektorunda Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının

dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasil edilən

neftin pay bölgüsü haqqında Saziş” (“Saziş”) barəsində hərtərəfli

məlumatlıyıq.Azerbaijan Limited (“Exxon”), INPEX Southwest Caspian Sea,

Ltd. (“INPEX”), Itochu Oil Exploration (Azerbaijan) Inc.

(“Itochu”), ONGC Videsh Limited (“ONGC Videsh”), Statoil

Apsheron AS (“Statoil”) and Turkiye Petrolleri A.O. (“TPAO”)

(together constituting the “Contractor”) of the Second Part.Hökumət bununla təminat verir, öhdəsinə götürür və ayrılıqda hər

Podratçı Tərəflə aşağıdakılar barəsində razılığa gəlir:The Government hereby guarantees, undertakes and agrees as to

each Contractor Party severally as follows:1Hökumət bununla aşağıdakılara təminat verir:1The Government hereby guarantees:(a)Sazişə görə SOCAR-ın Podratçıya verdiyi və ya

verəcəyi hüquqlara; və(a)those rights granted or to be granted by SOCAR

to the Contractor under the Contract; and(b)Sazişə görə SOCAR-ın

götürəcəyi öhdəliklərə; vəya(b)those obligations undertaken or to be undertaken

by SOCAR under the Contract; and(c)Hökumət Kontrakt sahəsi üzərində təkbaşına və

müstəsna yurisdiksiyaya malikdir və onu Sazişin

qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində özündə

saxlayır və SOCAR Podratçıya Sazişdə nəzərdə

tutulan hüquqları və mənafeləri verməyə tam

səlahiyyətlidir; və(c)that the Government has and shall maintain

throughout the entire duration of the Contract sole

and exclusive jurisdiction over the Contract Area

and that SOCAR has full authority to grant the

rights and interests to the Contractor as provided

in the Contract; and(d)Hökumət Sazişin qüvvədə olduğu bütün müddət

ərzində Saziş üzrə Podratçının hüquqlarını və

mənafelərini hər hansı şəkildə azaldan, pozan,

ləğv edən və ya məhdudlaşdıran hər hansı

müqavilələrə, hökumətlərarası sazişlərə və ya hər

hansı başqa razılaşmalara daxil olmayacaqdır;

habelə Hökumətin bağlaya biləcəyi və Kontrakt

sahəsinə və/yaxud Saziş üzrə Podratçının

hüquqlarına və mənafelərinə hər hansı şəkildə aid

olan hər hansı müqavilələr, hökumətlərarası(d)that the Government shall at no time during the

entire duration of the Contract enter into any

treaties, intergovernmental agreements or any

other arrangements which would, in any manner,

diminish, infringe upon, nullify or derogate from

the rights and interests of the Contractor under the

Contract; and that any treaties, intergovernmental

agreements and any other arrangements which the

Government might enter into which would in any

way concern the Contract Area and/or thegötürdüyü238sazişlər və ya hər hansı başqa razılaşmalar Saziş

üzrə Podratçının hüquqlarını və mənafelərinin

tanınmasını və saxlanmasını nəzərdə tutan

müddəaları əhatə edir; vəContractor's rights and interests under the

Contract will include an express recognition and

preservation of the rights and interests of the

Contractor under the Contract; and(e)Podratçı Tərəfin heç bir hüququ, mənafeyi və ya

əmlakı Azərbaycan Respublikasının hər hansı

hakimiyyət orqanlarının hər hansı hərəkətləri

nəticəsində müsadirə edilə bilməz, milliləşdirilə

bilməz və ya başqa şəkildə alına bilməz. Lakin bu

TəminatınÖhdəliklərin

(“Təminat”)

müddəalarına baxmayaraq, Podratçı Tərəfin hər

hansı hüquqları, mənafeləri və ya əmlakı (o

cümlədən mənimsənilməmiş ehtiyatları) müsadirə

edilərsə, milliləşdirilərsə və ya başqa şəkildə

alarsa, Hökumət nağd pulun diskontlaşdırılmış

axını metodunu tətbiq edərək və əlverişli

konyunktura şəraitində əqddə maraqlı olan alıcının

və satıcının mövcudluğunu ehtimal edərək, habelə

Podratçı Tərəfin öz hüquqlarından, mənafelərindən

və ya əmlakından məhrum olması ilə nəticələnən

əlverişsiz vəziyyəti nəzərə almayaraq, işləyən

müəssisə timsalında müəyyən edilmiş tam bazar

dəyəri üzrə ABŞ Dolları ilə tam həcmdə dərhal

kompensasiya verilməsini təmin edəcəkdir.

Hökumət aşağıdakı 4-cü bənddə nəzərdə tutulduğu

kimi arbitrajın yurisdiksiyasına tabe olacaqdır və

arbitraj bu sənədin prinsiplərinə uyğun olaraq hər

bu cür Podratçı Tərəfin göstərilən hüquqlarının,

mənafelərinin və əmlakının tam bazar dəyərini

qiymətləndirmək üçün yüksək beynəlxalq nüfuza

malik investisiya bankı təyin edəcəkdir; və(e)that none of the Contractor Party's rights, interests

or property shall be expropriated, nationalized or

otherwise taken by reason of any act of any

authority of the Republic of Azerbaijan. In the

event, however, that, notwithstanding the

provisions of this Guarantee and Undertaking

(“Guarantee”),

any

such

expropriation,

nationalization or other taking of any of the

Contractor Party's rights, interests or property

(including undeveloped reserves) occurs, the

Government shall provide full and prompt

compensation in US Dollars at the full market

value determined on the basis of a going concern

utilizing the discounted cash flow method,

assuming a willing buyer and a willing seller in a

non-hostile environment and disregarding the

unfavourable circumstances under which or

following which such Contractor Party has been

deprived of its rights, interests or property. The

Government shall submit itself to the jurisdiction

of the arbitration panel as provided in Paragraph 4

below and the arbitration panel shall select an

investment bank of good international reputation

for the purpose of appraising the full market value

of said rights, interests and property of each such

Contractor Party on the principles stated herein;

and(f)Müddət ərzində və uzadıldığı hər hansı dövrdə

Podratçıdan savayı heç bir başqa tərəfə, Sazişdə(f)that no grant of rights to explore for and develop

Petroleum reserves in the Contract Area shall be239nəzərdə tutulan konkret hallar istisna olmaqla,

Kontrakt

Sahəsində

Karbohidrogenlər

ehtiyatlarının kəşfiyyatı və işlənməsi hüquqları

verilməyəcək və ya belə hüquqların verilməsinə

icazə verilməyəcəkdir; və

(g)2given or permitted to be given to any parties other

than the Contractor during the Term and any

extensions thereof, except as otherwise expressly

provided in the Contract; andSazişin Azərbaycan dilində olan mətninin bütün

müddəaları Sazişin ingilis dilində olan mətninin

bütün müddəalarının mənasını dəqiq ifadə edir.(g)Bundan əlavə, Hökumət razılaşır və öhdəsinə götürür ki,

Sazişə və bu Təminata görə Podratçıya, Podratçının Ortaq

Şirkətlərinə və onların Subpodratçılarına, habelə

Əməliyyat Şirkətinə və Podratçının bu Sazişin 6-cı

Maddəsinə əsasən yaratdığı hər hansı başqa hüquqi şəxsə

verilən bütün hüquqların, imtiyazların və güzəştlərin tam

hüquqi qüvvəsini təmin etmək məqsədilə Sazişin və bu

Təminatın qanun şəklində qəbul edilməsi üçün dərhal öz

səlahiyyətləri çərçivəsində bütün tədbirləri görəcəkdir, o

cümlədən:2that all of the provisions in the Azerbaijani

language version of the Contract accurately

convey the same meaning as all of the provisions

set forth in the English language version of the

Contract.In addition the Government agrees and undertakes that

within the framework of its authority all measures will be

taken forthwith to enact the Contract and this Guarantee

into law so as to ensure that all rights, privileges and

exemptions granted under the Contract and this Guarantee

to the Contractor, Contractor's Affiliates and their Subcontractors, as well as the Operating Company and any

other entity established by Contractor pursuant to Article

6 of the Contract, have full legal force and effect, and in

particular:(a)Sazişin müddəalarına uyğun olaraq Podratçıya

Neft-qaz

Əməliyyatları

aparmaq,

öz

hüquqlarından istifadə etmək və öhdəliklərini

yerinə yetirmək üçün lazım olan bütün

lisenziyaları, icazələri, təsdiqnamələri, razılıq

sənədlərini və səlahiyyətləri Azərbaycanda istər

Hökumət adından, istərsə də onun nazirlikləri və

ya başqa rəsmi orqanları adından Podratçıya

verəcəkdir; və(a)to provide the Contractor with the necessary

licenses, permits and approvals, permissions and

authorizations whether from the Government, its

ministries or other official bodies in Azerbaijan,

required by the Contractor to enable it to carry out

Petroleum Operations, exercise its rights and

fulfil its obligations in accordance with the

provisions of the Contract; and(b)Podratçıya bütün zəruri lisenziyaları, icazələri və

təsdiqnamələri, gömrük icazələrini, vizaları,(b)to provide the Contractor with the necessary

licenses, permits and approvals, customs240Azərbaycan Respublikasında yaşamaq üçün

icazələrini, torpaq və ya su sahələrinə daxil olmaq

üçün icazələri, idxal və ixrac lisenziyalarını,

həmçinin bank hesabları açmaq, əməkdaşlar üçün

ofis sahələri və mənzillər icarəyə götürmək və ya

almaq, rabitə vasitələrindən istifadə etmək

hüquqlarını və Neft-qaz Əməliyyatlarını səmərəli

şəkildə həyata keçirmək üçün vacib sayıla bilən

buna bənzər başqa hüquqları verəcəkdir; vəclearances, visas, residence permits, licenses to

enter land or water and import and export

licenses, as well as the right to open bank

accounts, lease or acquire office space and

employee

accommodation,

operate

communication facilities and to do all other such

matters as may be necessary for efficient

implementation of the Petroleum Operations; and(c)Sazişə uyğun olaraq Podratçının Azərbaycan

Respublikasında öz Karbohidrogenlər payı üçün

nəqletmə, emal və ixrac üzrə bütün zəruri

obyektlərdən və infrastrukturdan, həmçinin Neftqaz Əməliyyatları üçün Podratçıya gərək olan

torpaq sahələrindən istifadə etməsinə təminat

verəcəkdir; həm də Hökumətə məxsus olan və ya

onun nəzarəti altında olan (belə bir nəzarətin

SOCAR vasitəsilə həyata keçirildiyi hallar istisna

edilməklə) bu cür hər hansı obyektlərdən,

infrastrukturdan, yaxud torpaq sahələrindən

istifadə etmək imkanı Podratçıya belə obyektlərin

və infrastrukturun kommersiya cəhətdən müstəqil

olan hər hansı digər istifadəçisinə verilən və ya

onunla razılaşdırılan ən sərfəli şərtlərdən heç də az

sərfəli olmayan şərtlərlə verilməlidir; və(c)to ensure that the Contractor has, in accordance

with the Contract, access for its share of

Petroleum to all necessary transportation,

treatment and export facilities and infrastructure

in the Republic of Azerbaijan, as well as access to

land required by the Contractor for Petroleum

Operations, and that such access to any such

facilities, infrastructure or land owned or

controlled by the Government (other than through

SOCAR) is on terms no less favourable to the

Contractor than the best terms granted or agreed

with any other bona fide arm's length user of such

facilities and infrastructure; and(d)Podratçının Azərbaycan Respublikasında başqa

obyektlərlə yanaşı, qurudakı tikinti və istehsal

obyektlərindən,

təchizat

bazalarından,

gəmilərdən, anbarlardan, nəqletmə vasitələrindən,

mallardan və xidmətlərdən istifadə etmək

imkanını təmin etmək üçün müstəqil surətdə və

ya Azərbaycan Respublikasının digər hakimiyyət

orqanları və ya Üçüncü Tərəflər ilə birlikdə(d)to use its best endeavours, whether itself, with

other Azerbaijan authorities or Third Parties, to

ensure that the Contractor has access to, inter alia,

onshore construction and fabrication facilities,

supply bases and vessels, warehousing, means of

transportation, goods and services in the Republic

of Azerbaijan, and that such access is on terms no

less favourable to the Contractor than the best241mümkün olan bütün səyləri göstərəcəkdir; həm də

Podratçıya bu imkan belə obyektlərin və

xidmətlərin kommersiya cəhətdən müstəqil olan

hər hansı digər istifadəçisinə verilən və ya onunla

razılaşdırılan ən sərfəli şərtlərdən heç də az sərfəli

olmayan şərtlərlə və belə obyektlərin və

xidmətlərin keyfiyyətinə və səmərəsinə uyğun

gələn qiymətlərlə verilməlidir; həmin qiymətlər

heç bir şəraitdə bu cür obyektlər və xidmətlər

üçün Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından

kənarda üstünlük təşkil edən beynəlxalq bazar

qiymətlərini ötüb keçməməlidir; və

(e)terms granted to or agreed with any other bona

fide arm's length user of such facilities and

services, and at rates commensurate with the

quality and efficiency of such facilities and

services, which shall in no circumstances exceed

prevailing international market rates for such

facilities and services outside the Republic of

Azerbaijan; andPodratçının Neft-qaz Əməliyyatları aparmaq üçün

Azərbaycan ərazisinin hüdudlarından kənarda

əsaslandırılmış şəkildə zəruri saydığı hüquqları,

imtiyazları,

sanksiyaları,

təsdiqnamələri,

orqanlarla və yurisdiksiyalarla başqa razılaşmaları

əldə etməsinə kömək etmək məqsədilə müstəqil

surətdə və ya Azərbaycan Respublikasının digər

hakimiyyət orqanları və ya Üçüncü Tərəflər ilə

birlikdə

mümkün

olan

bütün

səyləri

göstərəcəkdir. Belə razılaşmalar ixrac boru

kəmərini çəkməkdən ötrü müəyyən ərazidən

keçmək hüququ və kəmərin istismarı hüququ,

Kontrakt Sahəsində çıxarılmış və toplanmış

Karbohidrogenlərin,

həmçinin

Azərbaycan

ərazisinə gətirilən və ya Azərbaycan ərazisindən

göndərilən materialların, avadanlığın və başqa

malların daşınması, mühafizəsi və boşaldılıbyüklənməsi,

həmçinin

digər

bu

cür

yurisdiksiyalarda aparılan Neft-qaz Əməliyyatları

ilə bağlı dövlət vergilərindən, yerli və başqa

vergilərdən,

gömrüklərdən,

rüsumlardan,

ödənclərdən, tranzit haqlarından və digər(e)242to use its best endeavours, whether itself, with

other Azerbaijan authorities or Third Parties, to

assist the Contractor in obtaining such rights,

privileges, authorizations, approvals and other

agreements from authorities and jurisdictions

outside the territory of Azerbaijan as the

Contractor shall reasonably deem necessary for

the Petroleum Operations. Such agreements may

include, but need not be limited to, such matters

as export pipeline rights of way and operation

rights, permits and undertakings with respect to

the transhipment, storage or staging of Petroleum

produced and saved from the Contract Area,

material, equipment and other supplies destined to

or from the territory of Azerbaijan, and

exemptions from national, local and other taxes,

duties, levies, imposts, transit fees, and other fees

and charges on Petroleum Operations being

conducted in such other jurisdictions; andhaqlardan və rüsumlardan azadedilmə barədə

icazələr və öhdəliklər kimi məsələləri əhatə edə

biləcək və yalnız bunlarla məhdudlaşmaq məcburi

olmayacaqdır; və

(f)ləğvetmə işləri barədə Podratçının öhdəliklərini

yalnız Sazişdə nəzərdə tutulmuş öhdəliklərlə

məhdudlaşdıracaqdır; xüsusən Podratçı əsas

vəsaitləri ləğv etmək niyyəti barədə bildiriş

göndərəndən sonra SOCAR-ın yiyələndiyi hər

hansı əsas vəsaitlərin ləğvi ilə əlaqədar

məsuliyyət daşımayacaqdır; və(f)that the only abandonment obligations of the

Contractor shall be as set forth in the Contract and

in particular the Contractor shall have no liability

for abandonment of any fixed assets which have

been taken over by SOCAR upon the Contractor's

notice of its intention to abandon them; and(g)Podratçı Tərəflərin hər birindən (həmçinin müvafiq

hallarda Ortaq Şirkətlərdən, Üçüncü Tərəflərdən,

Əməliyyat Şirkətindən, eləcə də Sazişin 6-cı

Maddəsinə uyğun surətdə Podratçının yaratdığı hər

hansı başqa təşkilatdan, o cümlədən onların hər

birinin əməkdaşlarından və Subpodratçılarından)

tutulan Vergilər, eləcə də Vergilərdən azadetmə

halları Sazişdə göstərildiyi kimi olacaqdır; həm də

SOCAR-ın Hökumətdən ala biləcəyi hər hansı pul

vəsaiti və başqa güzəştlər Podratçı Tərəflərin (və

ya onlardan hər hansı birinin) ödədiyi Vergilərin

məbləği və ya onların Vergi Tutulan Mənfəəti

(Mənfəətləri) ilə bilavasitə və ya dolayısı ilə

əlaqələndirilə bilməz;(g)that liabilities and exemptions of each Contractor

Party (and, where relevant, Affiliates, Third

Parties, the Operating Company, as well as any

other entity established by Contractor pursuant to

Article 6 of the Contract, including employees

and Sub-contractors of any of them) with respect

to Taxes shall be as set out in the Contract, and

any funds or other benefit which SOCAR may

receive from the Government shall not be

determined, directly or indirectly, by reference

either to the amount of Taxes paid by the

Contractor Parties (or by any of them) or by their

Taxable Profit(s);(h)Podratçının Sazişdə nəzərdə tutulan bank

əməliyyatları aparmaq və valyuta dəyişdirmək

hüququna riayət olunmasını, o cümlədən

Podratçıya Karbohidrogenlər ixracından və/yaxud

satışından əldə etdiyi bütün gəliri Azərbaycanda

və ya onun hüdudlarından kənarda sərbəst surətdə

saxlamaq, eləcə də bunların sərbəst sərəncamçısı(h)to ensure the banking and currency exchange

rights provided for in the Contract, including the

granting to the Contractor of the right to freely

retain, whether in Azerbaijan or elsewhere, and

dispose of all of the Contractor's proceeds from

the export and/or sale of Petroleum, and the free

and unfettered right of repatriation of all proceeds243olmaq

hüququ,

Podratçının

Neft-qaz

Əməliyyatları ilə bağlı fəaliyyətdən əldə etdiyi

bütün gəliri sərbəst və qeyri-məhdud surətdə

ölkədən çıxarmaq hüququnu təmin edəcəkdir; vəfrom the Contractor's activities in relation to

Petroleum Operations; and(i)Saziş və Təminat üzrə Podratçının (və ya onun

qanuni şəkildə hüquqlarını əldə etmiş şəxslərin )

əldə etdiyi hüquqlar və mənafelər Podratçının

qabaqcadan razılığı olmadan dəyişdirilməməli,

düzəldilməməliya

azaldılmamalıdır.

Azərbaycanın

hər

hansı

müqaviləsi,

hökumətlərarası sazişi, qanunu, fərmanı və ya

inzibati sərəncamı Sazişin və/yaxud Təminatın

müddəalarına uyğun gəlmədikdə və ya zidd

olduqda, yaxud Kontrakt Sahəsi üzərində

yurisdiksiyada,

vergi

qanunvericiliyində,

qaydalarda və ya inzibati praktikada hər hansı

dəyişikliklər daxil olmaqla, Saziş və/yaxud

Təminat üzrə Podratçının hüquqlarına və ya

mənafelərinə mənfi təsir göstərdikdə, Hökumət

bunun nəticəsində hər hansı mənfəətin itirilməsi,

iqtisadi şəraitin pisləşməsi, zərər və ya itki

dəyməsi müqabilində Podratçıya (və onun qanuni

şəkildə hüquqlarını əldə etmiş şəxslərə)

kompensasiya ödəməlidir. Saziş və/yaxud

Təminat ilə belə müqavilə, hökumətlərarası saziş,

qanun, fərman və ya inzibati sərəncam arasında

hər hansı ziddiyyəti və ya uyğunsuzluğu tez

aradan qaldırmaq üçün Hökumət yuxarıda

sadalanan prinsiplərə uyğun olaraq müvafiq

tədbirlər görəcəkdir; və(i)that the rights and interest accruing to the

Contractor (or its permitted assignees) under the

Contract and the Guarantee shall not be amended,

modified or reduced without the prior consent of

the Contractor. In the event any Azerbaijan treaty,

intergovernmental agreement, law, decree or

administrative order which contravenes or

conflicts with the provisions of the Contract

and/or this Guarantee or adversely affects the

rights or interests of the Contractor thereunder,

including any changes in jurisdiction over the

Contract Area, tax legislation, regulations or

administrative practice, then the Government

shall indemnify the Contractor (and its permitted

assignees) for any disbenefit, deterioration in

economic circumstances, loss or damages that

ensue therefrom. The Government will take

appropriate measures to resolve promptly in

accordance with the foregoing principles any

conflict or anomaly between the Contract and/or

the Guarantee and such treaty, intergovernmental

agreement, law, decree or administrative order;

and(j)Hökumətə, onun nazirliklərinə və idarələrinə

yaxud başqa Dövlət orqanlarına verilən hər hansı

məxfi informasiya və ya məlumat barədə(j)to ensure observance of confidentiality with

regard to any confidential information or data

disclosed to the Government, its ministries and244məxfiliyin saxlanmasını təmin edəcəkdir; və

(k)departments or other State bodies; andtəmin edəcək ki, Azərbaycan Respublikasının

Milli Məclisi Sazişi təsdiq etdikdən sonra Saziş

Azərbaycan Respublikasının qanunu qüvvəsinə

malik olsun və Azərbaycan Respublikasının

qüvvədə olan və müddəaları Sazişin hər hansı

müddəalarına uyğun gəlməyən və ya onlarla

ziddiyyət təşkil edən hər hansı qanunu (və ya

onun bir hissəsi) üzərində üstünlüyə malik olsun.(k)to ensure that, upon approval by the Milli Majlis

of the Republic of Azerbaijan of the Contract, the

Contract shall constitute a law of the Republic of

Azerbaijan and shall take precedence over any

law (or part thereof) of the Republic of

Azerbaijan which is inconsistent with or conflicts

with any of the provisions of the Contract.3SOCAR-ın özəlləşdirilməsi, ödəmə qabiliyyətsizliyi, ləğv

olunması, yenidən təşkil edilməsi və ya strukturunda,

yaxud hüquqi vəziyyətində hər hansı başqa dəyişikliklərin

baş verməsi Hökumətin bu sənəddən irəli gələn

öhdəliklərinə təsir göstərmir. Hökumət Sazişin qüvvədə

olduğu bütün müddət ərzində SOCAR-ın Sazişdən irəli

qələn hüquqlarının və öhdəliklərinin bu cür öhdəliklər

götürməyə və yerinə yetirməyə qadir olan orqana

verilməsini hökmən təmin edir, əks təqdirdə SOCAR-ın

Sazişdən irəli qələn bütün öhdəliklərini Hökumət özü

yerinə yetirir.3The privatisation, insolvency, liquidation, reorganisation

or any other change in the structure or legal existence of

SOCAR shall not affect the obligations of the

Government hereunder. The Government shall,

throughout the entire duration of the Contract, ensure that

the rights and obligations of SOCAR under the Contract

are always vested in and undertaken by an entity

authorized to and capable of performing such obligations,

failing which the Government itself shall perform directly

all such obligations of SOCAR under the Contract.4Bu Təminatla əlaqədar Hökumət və Podratçı arasında hər

hansı ixtilaf Sazişdə göstərildiyi kimi, eyni yerdə, eyni

tərzdə və eyni prinsiplərə uyğun olaraq arbitraj qaydası ilə

həll edilir. Belə arbitrajın baş tutmasını, habelə arbitrajın

hər hansı qərarının, rəyinin, əmlaka həbs qoyulmasına

dair sənədinin, müvəqqəti hüquqi müdafiə vasitəsinin və

ya arbitraj qərarı çıxarılanadək digər aralıq məhkəmə

müdafiəsi vasitəsinin məcburi icrasını təmin etmək

məqsədi ilə Hökumət suveren immunitet hüququna dair

bütün iddialardan imtina edir.4Any dispute between the Government and the Contractor

concerning this Guarantee shall be resolved by arbitration

in the same place and manner and in accordance with the

same principles as provided in the Contract. For the

purposes of allowing such arbitration and enforcement

and execution of any arbitration decision, award, issuance

of any attachment, provisional remedy or other pre-award

remedy, the Government hereby waives all rights to claim

sovereign immunity.2455Bu Təminat ilə Podratçı Tərəfə verilən hüquqlar və

mənafelər onun hər hansı hüquq varisi və ya qanuni

şəkildə hüquqları əldə etmiş şəxslər üçün hüquqi qüvvəyə

malikdir.5The rights and interests accorded to a Contractor Party

under this Guarantee shall enure to the benefit of any

successor or permitted assignee of such Contractor Party.6Bu Təminat imzalandığı gündən qüvvəyə minir, və əgər

Hökumət və Podratçı başqa razılığa gəlməsələr, Sazişin

qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində və bu Təminat və

ya Saziş üzrə Podratçı Tərəflərdən hər hansı birinin aldığı

hər hansı hüquqları həyata keçirmək üçün lazım olan daha

uzun müddət ərzində qüvvədə qalır və Sazişə (vaxtaşırı

dəyişdirildiyi şəkildə) tətbiq edilir.6This Guarantee shall enter into force upon its execution

and shall, unless the Government and the Contractor agree

otherwise, remain in force and apply to the Contract (as

amended from time to time) for its entire duration and for

such longer time as may be necessary for enforcement of

any rights accruing to any of the Contractor Parties

hereunder or under the Contract.7Bu Təminatda istifadə olunan və Sazişdə tərifi verilən

sözlər və ifadələr onlara Sazişdə verilən mənanı daşıyır.7Words and phrases used in this Guarantee and which are

defined in the Contract shall have the same meaning as in

the Contract.8Bu Təminat tətbiq edilə bilən hüququn Sazişdə

göstərilmiş prinsiplərinə uyğun surətdə tənzimlənir və

təfsir olunur.8This Guarantee shall be governed by and interpreted in

accordance with the principles of the applicable law

provisions set out in the Contract.YUXARIDA DEYİLƏNLƏRİN TƏSDİQİ OLARAQ Hökumətin

səlahiyyətli nümayəndəsi bu Təminatı və Öhdəlikləri

___________________ tarixində Bakı şəhərində imzalamışdır.IN WITNESS WHEREOF the authorized representative of the

Government has executed this Guarantee and Undertaking in

Baku on ________________, [●]AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİNİN

adından və tapşırığı iləFor and on behalf of

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN__________________________________________________________________________________________246ƏLAVƏ 6

ARBİTRAJ QAYDASIAPPENDIX 6

ARBITRATION PROCEDURE1.1Bu Sazişdə ayrıca olaraq başqa şəkildə göstərilən

hallardan savayı, SOCAR ilə hər hansı Podratçı Tərəf və

ya bütün Podratçı Tərəflər arasında bu Sazişdən meydana

çıxan və ya bu Sazişlə bağlı olan və 23.3(a) bəndinin

müddəalarına əsasən Tərəflərin qarşılıqlı razılıqla həll edə

bilmədikləri bütün mübahisələr, o cümlədən bu Sazişin

etibarlılığı, təfsiri, iddia qüvvəsinə malik olması və ya

pozulması ilə bağlı hər hansı mübahisələrin hamısı (və

eləcə də qeyri-müqavilə öhdəlikləri və ya iddialar, o

cümlədən bu Sazişlə bağlı mülki hüquq pozuntusu)

arbitraj prosesinin başlanması tarixində qüvvədə olan

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq Ticarət

Hüququ üzrə Komissiyasının (UNCITRAL) qüvvədə olan

Arbitraj Qaydalarına (“Qaydalar”) uyğun surətdə üç (3)

arbitrdən ibarət komissiya tərəfindən qəti şəkildə həll

edilir. Qaydalarda baxılan məsələlərin və ya vəziyyətlərin

hər hansı birinə tətbiq edilməli müddəalar yoxdursa,

arbitraj komissiyası belə məsələnin tənzimlənməsi üçün

öz qaydalarını və üsulunu müəyyən edir və bu yolla qəbul

edilmiş hər hansı qaydalar bundan sonra Qaydaların bir

hissəsi sayılır. Belə bir arbitrajın baş tutmasını, həmçinin

arbitrajın hər hansı bir qərarının, rəyinin, əmlaka qoyulan

həbsin, müvəqqəti hüquqi müdafiə vasitəsinin və ya

arbitraj qərarından əvvəlki digər hüquqi müdafiəsi

vasitəsinin məcburi surətdə həyata keçirilməsini və

icrasını təmin etmək məqsədilə Tərəflərdən hər biri

immunitet hüququ, o cümlədən suveren immunitet

hüququ barədə bütün və hər cür digər tələblərdən imtina

edir.1.1Except as otherwise provided in this Contract, all disputes

between SOCAR and any or all of the Contractor Parties

arising out of or in connection with this Contract,

including any dispute as to the validity, construction,

enforceability or breach of this Contract (and including

non-contractual obligations or claims, including in tort,

relating to the Contract), which are not amicably resolved

by the Parties in accordance with the provisions of Article

23.3(a) shall be finally settled before a panel of three (3)

arbitrators under the Arbitration Rules of The United

Nations Commission on International Trade Law known

as UNCITRAL as in force on the date of initiation of the

arbitration (the “Rules”). In the event the Rules fail to

make provision for any matter or situation the arbitration

tribunal shall establish its own rules to govern such matter

and procedure and any such rules so adopted shall be

considered as a part of the Rules. For purposes of

allowing such arbitration, and enforcement and execution

of any arbitration decision, award, issuance of any

attachment, provisional remedy or other pre-award

remedy, each Party waives any and all claims to

immunity, including any claims to sovereign immunity.1.2Arbitraj İsveçin Stokholm şəhərində keçirilir və arbitrajın

tərəfləri

arasında

xüsusi

olaraq

başqa

cür1.2The arbitration seat shall be Stockholm, Sweden, and all

arbitration hearings shall be held there unless otherwise247razılaşdırılmadığı təqdirdə bütün arbitraj dinləmələri

həmin yerdə baş tutur. Arbitraj baxışının dili ingilis dilidir

və arbitrlər bu Sazişin ingiliscə mətnindən istifadə

edəcəklər.agreed by the parties to the arbitration. The language used

during the procedure shall be the English language and

the English language text of this Contract will be utilized

by the arbitrators.1.3Arbitraja müraciət etmək niyyəti barədə otuz (30) gün

qabaqcadan digər Tərəfə bildiriş göndərdikdən sonra istər

SOCAR, istərsə də Podratçı Qaydalarda nəzərdə

tutulduğu kimi, Haaqa şəhərindəki Daimi Arbitraj

Məhkəməsinin Baş Katibinə arbitraj baxışı haqqında ərizə

verərək və arbitr təyin edərək arbitraj baxışına başlaya

bilər (arbitraj baxışına başlayan Tərəf bundan sonra

“Birinci Tərəf” adlanır); yuxarıda deyilən ərizədə

arbitrin adı göstərilməlidir. Mübahisənin iştirakçısı olan

digər Tərəf (“İkinci Tərəf”) ərizənin surətini aldıqdan

sonra otuz (30) gün müddətində ərizəyə cavab verir və

seçdiyi arbitrin adını göstərir. Əgər İkinci Tərəf öz

arbitrini təyin etmirsə, Haaqa şəhərindəki Daimi Arbitraj

Məhkəməsinin Baş Katibi Qaydalara uyğun olaraq ikinci

arbitr təyin edir. Həmin iki arbitr otuz (30) gün ərzində

üçüncü arbitr seçir; əgər seçə bilməsələr, onu Haaqa

şəhərindəki Daimi Arbitrj Məhkəməsinin Baş Katibi

Qaydalara uyğun surətdə təyin edir. Tərəflər arasında

başqa cür razılaşdırılmadığı təqdirdə, təyin edilən üçüncü

arbitr Tərəflərdən hər hansı birinin (o cümlədən belə

Tərəfin əsas ana şirkətinin) təsis edildiyi ölkənin

vətəndaşı olmamalıdır.1.3After providing thirty (30) days prior notice to the other

party of intent to arbitrate, either SOCAR or Contractor

may initiate arbitration (the party initiating the arbitration

shall hereinafter be called the “First Party”) submitting a

request for arbitration to the Secretary General of the

Permanent Court of Arbitration in the Hague, as provided

in the Rules, and appointing an arbitrator who shall be

identified in said request. Within thirty (30) days of

receipt of a copy of the request the other party to the

dispute (“Second Party”) shall respond, identifying the

arbitrator that it has selected. If the Second Party does not

so appoint its arbitrator, the Secretary General of the

Permanent Court of Arbitration in the Hague shall appoint

a second arbitrator in accordance with the Rules. The two

arbitrators shall, within thirty (30) days, select a third

arbitrator failing which the third arbitrator shall be

appointed by the Secretary General of the Permanent

Court of Arbitration in the Hague, in accordance with the

Rules. Unless otherwise agreed by the Parties, the third

arbitrator to be appointed shall not be a citizen of a

country in which any Party (including the ultimate parent

company of such Party) is incorporated.1.4Tərəflər mübahisənin lazımi qaydada həlli üçün arbitraj

məhkəməsinin hər hansı lazımi məlumat almasına hər cür

imkan yaradırlar (Neft-qaz Əməliyyatlarına və obyektlərə

buraxılmaq imkanı daxil olmaqla). Hər hansı tərəfə

arbitraj baxışının hər hansı mərhələsində və ya bütün

mərhələlərində keçirilməsinə mane olan və ya əngəl

törədən üzrlü səbəbə görə iştirak etməməyə və ya çağırışa1.4The Parties shall extend to the arbitration tribunal all

facilities (including access to the Petroleum Operations

and facilities) for obtaining any information required for

the proper determination of the dispute. Any party shall

be allowed only one absence or default beyond its

reasonable control which prevents or hinders the

arbitration proceeding in any or all of its stages.248gəlməməyə yalnız bir dəfə icazə verilir. Tərəfin çağırışa

təkrarən və ya üzrsüz səbəb üzündən gəlməməsi arbitraj

baxışına fasilə verilməsi üçün əsas və ya onun

keçirilməsinə mane ola bilməz.Additional absences, or absences which are within a

party's reasonable control, shall not be allowed to prevent

or hinder the arbitration proceeding.1.5İstifadə edilməyib.1.5Not used.1.6Öz

səlahiyyətlərinin

ümumi

xarakterini

məhdudlaşdırmadan arbitr(lər) zəruri hallarda 23.2

bəndindəki müddəalara istinadən Hökumət tərəfindən

verilən təminata uyğun olaraq arbitraj xərclərinin və

zərərin ödənilməsinə dair qərar qəbul etmək səlahiyyətinə

malikdir(lər).1.6Without limiting the generality of their powers, the

arbitrator shall have the power to award costs and

damages as necessary with respect to the guarantee by the

Government with respect to Article 23.2.1.7Arbitrajın qərarı qətidir, Tərəflər üçün məcburidir və

dərhal icra edilir. Alınmış arbitraj qərarı icraata

götürülməklə onun barəsində məhkəmə qərarı çıxarıla

bilər və ya müvafiq yurisdiksiyaya malik hər hansı

məhkəmədə icra barədə məhkəmə əmri alına bilər və ya

şəraitdən asılı olaraq bu cür məhkəməyə ərizə verib

məhkəmənin arbitraj qərarını tanımasını və məcburi icra

haqqında əmr verməsini xahiş etmək olar.1.7The arbitration tribunal's award shall be final and binding

on the Parties and shall be immediately enforceable.

Judgment on the award rendered may be entered and

execution had in any court having jurisdiction or

application may be made to such court for a judicial

acceptance of the award and an order of enforcement and

execution, as applicable.1.8Hər bir Tərəf öz arbitrinin xərclərini ödəyir, və üçüncü

arbitrə çəkilən xərclər, eləcə də Qaydalarla müəyyən

edilmiş hər hansı məsrəflər Tərəflər arasında bərabər

hissələrə bölünür. Yuxarıda deyilənlərə baxmayaraq

arbitrlər udan Tərəfə uduzan Tərəfin hesabına arbitraj

xərclərinin (hüquq xidmətlərinin müqabilində ödənilən

ağlabatan qonorarlar daxil olmaqla) əvəzini verdirə

bilərlər. Zərərin əvəzi pul ilə kompensasiya edildiyi halda

buraya pozuntu vaxtından başlayaraq verdirilən məbləğin

tam ödənilməsi vaxtınadək alınan faizlər daxil edilir. Belə

hallarda həmin faiz dərəcəsi bu cür və ya hər hansı digər

pozuntu vaxtından tutmuş verdirilən məbləğin tam1.8Each Party shall pay the costs of its own arbitrator and the

costs of the third arbitrator in equal shares, and any costs

imposed by the Rules shall be shared equally by the

Parties. Notwithstanding the above, the arbitrators may,

however, award costs (including reasonable legal fees) to

the prevailing Party from the losing Party. In the event

that monetary damages are awarded, the award shall

include interest from the date of the breach or other

violation to the date when the award is paid in full. The

rate of interest shall be LIBOR plus four percent (4%)

over the period from the date of the breach or other

violation to the date the award is paid in full. Each Party249ödənilməsi vaxtınadək olan dövr üçün LİBOR faiz

dərəcəsi üstəgəl dörd faizə (4%) bərabər məbləğdə tətbiq

olunur. Hər bir Tərəf alınmamış faizlərin və ya pul

vəsaitindən istifadə imkanını itirmək nəticəsində dəymiş

zərərin əvəzinin ödənilməsinə dair bildirişlər təqdim

etmək barədə hər hansı milli qanunvericiliyin hər hansı və

bütün tələblərinin tətbiqindən imtina edir.waives any and all requirements of any national law

relating to notice of a demand for interest or damage for

the loss of the use of funds.250ƏLAVƏ 7

ÖLÇMƏ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ QAYDASI

1.1APPENDIX 7

MEASUREMENT AND EVALUATION PROCEDUREÜmumi Müddəa1.1Bu 7-ci Əlavədə Kontrakt Sahəsində çıxarılan

Karbohidrogenlərin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi

metodu şərh edilir.

1.2General

This Appendix 7 describes the method of measuring and

evaluating the Petroleum produced from the Contract

Area.Xam Neftin Ölçülməsi1.2Crude Oil Measurement(a)Buraxılış məsrəfölçənləri. Podratçı Çatdırılma

Məntəqəsində daimi buraxılış məsrəfölçənləri

qurur. Kontrakt Sahəsində çıxarılan Xam Neftin

dəqiq ölçülməsini, tipinin və həcminin dəqiq

müəyyən olunmasını təmin edəcək buraxılış

məsrəfölçənləri dəstinə bütün zəruri ölçü

qurğuları, həmin ölçü qurğuları üçün nəzarət

cihazları, Kontrakt Sahəsində çıxarılan Xam

Neftin həcmini ölçmək, keyfiyyətini və fiziki

xüsusiyyətlərini müəyyən etmək və uçota almaq

üçün cihazlar və başqa zəruri avadanlıq daxildir.

Podratçı Kontrakt Sahəsində çıxarılan Xam Nefti

ölçmək və qiymətləndirmək üçün buraxılış

məsrəfölçənlərindən istifadə edir.(a)Custody Transfer Meters. Contractor will have

custody transfer meters permanently installed at

the Delivery Point. The custody transfer meters

will be capable of accurately measuring and

evaluating the specific type and quantity of Crude

Oil produced in the Contract Area and will be

comprised of all necessary meters, meter testing

devices, instruments, and other associated

equipment necessary to measure, evaluate and

record the quantity, quality and physical

characteristics of the Crude Oil from the Contract

Area. Contractor will use the custody transfer

meters for measurement and evaluation of the

Crude Oil from the Contract Area.(b)Podratçı həmçinin Amerika Neft İnstitutunun

('ANİ') dərəcələri ilə əsas çöküntüləri, suyu və

sıxlığı ölçmək üçün lazımi cihazlar və alətlər

alınmasını təmin edəcək və həmin cihazları

müvafiq laboratoriyada saxlayacaqdır. Podratçı

Neft-qaz Sənayesində Qəbul Edilmiş Beynəlxalq

Müsbət Praktikaya uyğun olaraq, istifadə edilən

sayğacların dəqiqliyini zəruri hallarda, lakin ayda

bir dəfədən az olmayaraq sınaqdan keçirəcək və(b)Contractor will also provide necessary tools and

instruments to measure BS&W and American

Petroleum Institute ('API') gravity and will store

such tools and instruments in an appropriate

laboratory. Contractor will test and calibrate the

accuracy of the meters being used in accordance

with Good International Petroleum Industry

Practice whenever necessary and in any event at

least once per month. All testing and calibration251kalibrləyəcəkdir.

Bütün

sınaqlardakalibrləmədə həm SOCAR-ın, həm də

Podratçının nümayəndələri iştirak edəcək və

nəticələr barədə ətraflı hesabatları SOCAR-ın və

Podratçının

hərəsinin

iki

nümayəndəsi

imzalayacaqdır.

1.3will be witnessed both by SOCAR and by

Contractor with detailed reports and results

signed by two representatives from each of

SOCAR and Contractor.Xam Neftin Ölçülməsi Müddətləri1.3Sayğacların rəsmi göstəriciləri mühasibat uçotu

məqsədləri üçün, Xam Neftin hasilatı və nəql edilməsi

haqqında məlumat təqdim etmək üçün həftədə bir dəfədən

az olmayaraq qeydə alınacaqdır. Həmin göstəricilər

əsasında əldə edilən informasiya SOCAR-a və Podratçıya

veriləcəkdir. Göstəricilərin qeydə alınmasının konkret

vaxtını Podratçı SOCAR-a vaxtında bildirişlər verməklə

təyin edəcəkdir. Həm SOCAR-ın, həm də Podratçının

hərəsi iki nümayəndə ayırmaq hüququna malik olacaqdır;

onlar sayğacın göstəricilərinin qeydə alınmasında iştirak

edəcəkgöstəricilərin

qeydiyyat

vərəqəsini

imzalayacaqlar.Timing of Crude Oil Measurement

Official meter readings for accounting purposes will be

monitored not less than weekly for purposes of providing

production and Crude Oil shipment data. Information

obtained from these readings will be reported to SOCAR

and Contractor. The actual times of meter readings will be

determined by Contractor with timely notification to

SOCAR. SOCAR and Contractor will each have the right

to have two representatives present to witness meter

readings and sign meter tickets.1.4İstifadə Edilməyib1.4Not Used1.5Karbohidrogenlərin Həcmlərinin Ölçülməsi Qaydası1.5Petroleum Measurement Procedures(a)Podratçı və SOCAR arasında xüsusi olaraq başqa

cür razılaşdırılmadığı təqdirdə, avadanlıqdan

keçən Karbohidrogenləri ölçmək və onları

qiymətləndirmək üçün ANİ və ya İSO

standartlarından və qaydalarından istifadə olunur.

Həmin qayda və standartlar ANİ-nin “Nümunələr

götürməyin standart metodu”ndan (Standard

Method of Sampling) və “Karbohidrogenlərin

ölçülməsi standartlarına dair” vəsaitindən(a)252Unless the Contractor and SOCAR agree

otherwise, API or ISO standards and procedures

will be used to measure and evaluate Petroleum

flowing through the equipment. The API

standards and procedures will be taken from or

provided by the API's Standard Method of

Sampling and Manual of Petroleum Measurement

Standards. A copy of the standards and

procedures (and updates and reviews thereof) will(Manual of Petroleum Measurement Standards)

götürülür. Podratçı standartların və qaydaların bir

nüsxəsini (habelə hər hansı dəyişiklikləri və

bunlara düzəlişləri) həm SOCAR-a SOCAR, həm

də Podratçının sərbəst istifadəsi üçün təmin edir.

(b)be provided by Contractor and will be available

both to SOCAR and to Contractor at all times.Podratçının və SOCAR-ın mütəxəssisləri

Karbohidrogenlərin

ölçülməsininqiymətləndirilməsinin konkret və dəqiq qaydasını

və metodlarını razılaşdırmaq üçün görüşürlər.

Həmin qayda və metodlar ilk Qüvvəyəminmə

Tarixindən sonra praktiki cəhətdən mümkün

qədər tez bir zamanda tətbiq edilir.(b)253Specialists from Contractor and SOCAR shall

meet to agree appropriate detailed Petroleum

measurement and evaluation procedures to be

implemented as soon as practicable after the

Effective Date.ƏLAVƏ 8

İSTİFADƏ OLUNMAYIBAPPENDIX 8

NOT USED254ƏLAVƏ 9

ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ VƏ ƏMƏYİN

TƏHLÜKƏSİZLİYİ PRAKTİKALARI

I.APPENDIX 9

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SAFETY

PRACTICESƏtraf Mühit üzrə Yardımçı KomitəI.Environmental Sub-CommitteeA.Ətraf mühit üzrə yardımçı komitə Podratçı

Tərəflərin və SOCAR-ın, ETSN-in, Azərbaycan

Milli Elmlər Akademiyasının və digər tədqiqat

institutlarının

ətraf

mühit

üzrə

nümayəndələrindən ibarət olunur.A.B.Ətraf mühit üzrə yardımçı komitənin vəzifələri:B.

Responsibilities

committee(i)– müəyyən edilmiş ekoloji parametrlərin

monitorinqi üçün İllik Monitorinq

Proqramı tərtib etmək

– İllik

Monitorinq

koordinasiya etmək

– Nəticələri nəzərdən

tövsiyələr verməkThe environmental sub-committee is composed of

environmental representatives of Contractor

Parties and SOCAR, MENR, Azerbaijan National

Academy of Sciences and other research

institutes.(i)Proqramınıkeçirməktheenvironmentalsub-Design Annual Monitoring Program for

monitoring of selected environmental

parameters– Coordinate Annual Monitoring Program

– Review

results

recommendations– İllik hesabat dərc etdirmək

(ii)ofandpropose– Publish annual reportElmi tədqiqat layihələrinin seçilməsi(ii)Select research projects– Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə tədqiqat

layihələrini idarə etmək– Administer environmental protection

research projects– Hər hansı İllik İş Proqramı və

Büdcədə bu məqsəd üçün nəzərdə

tutulmuş fondlar ayırmaq– Allocate funding as designated for this

purpose in any Annual Work

Programme and Budget255II.– İşlərin gedişini nəzərdən keçirmək– Review progress– Nəticələri dərc etdirmək– Publish resultsƏtraf Mühitin Mühafizəsi StrategiyasıII.26.4 bəndinə uyğun olaraq ətraf mühitin mühafizəsi üzrə

riayət edilməli olan strategiya aşağıdakılardan ibarətdir:

A.Environmental Strategy

The environmental strategy to be pursued pursuant to

Article 26.4 shall be as follows:İlkin Ekoloji Şəraitə dair MəlumatA.Baseline Data1.Ədəbiyyatın icmalı1.Literature review2.Beynəlxalq standartların icmalı2.International standards review3.Mövcud

əməliyyatların

təcrübələrinin yoxlanması3.Audit of existing operations and practices4.Ekoloji məlumatların toplanılması4.Environmental data collection-Atmosferin vəziyyəti haqqında-Atmospheric-Suyun keyfiyyəti haqqında-Water Quality-Dənizdibi mühit haqqında-Benthic-Flora və fauna haqqında-Flora and Fauna-Meteorologiya və okeanoqrafiya

haqqında-Meteorological and

Oceanographic-Çöküntülər haqqında-Sediment-Fon şüalanması haqqında-Background Radiation256B.Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi

(mövcud obyektlər, kəşfiyyat və hasilat

fəaliyyətləri və yeni obyektlər)B.Environmental Impact Assessment (existing

facilities, exploration and production activities

and new facilities)1.Layihənin təsviri1.Project description2.Ekoloji şəraitin təsviri2.Environment description3.Texnologiyanın qiymətləndirilməsi3.Technology assessment4.Atmosferə

atılan

inventarizasiyası4.Air emission inventory5.6.emissiyaların-Dispersiyanın modelləşdirilməsi-Dispersion modelling-Təsirin qiymətləndirilməsi-Impact evaluationSuyun atılmasının inventarizasiyası5.Water discharge inventory-Suyun atılmasının nəticələrinin

modelləşdirilməsi-Fate and effects modelling-Təsirin qiymətləndirilməsi-Impact evaluation-Dənizdə təmizləmə və axıdılma-Treat and discharge offshore-Quruda təmizləmə və axıdılma-Treat onshore and discharge-Quruda və

vurulması-Injection onshore or offshoredənizdəsuyunTullantıların inventarizasiyası

-6.Utilizasiya marşrutlarıWaste Inventory

-257Disposal options7.C.-Təsirin qiymətləndirilməsi-Impact evaluation-Dənizdə təmizləmə və utilizasiya-Offshore treatment and disposal-Sahilə daşınma

utilizasiya-Transportation

disposalsahildəLəğvetmə işləri üzrə tədqiqatlar7.Utilizasiya variantları-Disposal options-Təsirin qiymətləndirilməsi-Impact evaluationMəsrəflərin və mənfəətin təhlili9.Üstünlük verilən variantların

cəhətdən əsaslandırılmasıekolojionshoreofpreferredAbandonment studies-8.and8.Cost benefit analysis9.Environment

optionsstatementBu Sazişin bağlanması AÇG HPBS-in

məzmununa bütövlükdə və ya qismən aid olan və

Düzəlişin Qüvvəyəminmə Tarixindən əvvəl qəbul

edilən heç bir ƏMSSTQ-in hüquqi qüvvəsinə və

ya etibarlılığına təsir etmir.The entry into this Contract shall not affect the

validity or effectiveness of any ESIAs relating in

whole or in part to the subject matter of the ACG

PSA and made prior to the Amendment Effective

Date.Neft Dağılmaların Qarşı Cavab Tədbirlərinin

PlanlaşdırılmasıC.Oil Spill Response Planning1.1.Sensitivity mappingEkoloji xəritələşdirmə

-Təbii məskunlaşma mühitləri-Habitats-Balıq vətəgələri-Fisheries-Quşlar-Birds258III.-Heyvanlar aləmi-Animals-Dənizdibi orqanizmlər-Benthic organisms-Dəniz florası-Marine flora2.Riskin qiymətləndirilməsi2.Risk Assessment3.Proqnozlaşdırılan

modelləşdirilməsi3.Prediction modelling4.Avadanlığın və materialların mənbələri4.Equipment and material resourcing5.Kimyəvi

təmizləmə

qiymətləndirilməsi5.Evaluation of chemical treatments6.Qəza xidməti6.Response organizations7.Neftlə və kimyəvi maddələrlə çirklənmiş

materialların

təmizlənməsiutilizasiyası7.Treatment and disposal of oil and

chemical contaminated materialvariantlarınüsullarınınÇirkli Sulara Nəzarət Üzrə NormativlərIII.Effluent GuidelinesAşağıda neft və təbii qaz kəşfiyyatı və hasilatı sahəsində

fəaliyyətlərlə bağlı atqılar üzrə ümumi və konkret

normativlər verilmişdir.The following are general and specific guidelines relating

to discharges associated with oil and natural gas

exploration and production activities.A.A.Ümumi Normativlər

1.Aşağıdakı normativlərdə göstərilənlər

istisna edilməklə, kəşfiyyat və hasilat

obyektlərindən emal olunmuş neft,General Guidelines

1.259There shall be no discharge of waste oil,

produced water and sand, drilling fluids,

drill cuttings or other wastes fromquyulardan çıxan qum, lay suyu, qazma

məhlulu, qazma şlamı yaxud başqa

tullantılar ətraf mühitə atılmır (axıdılmır).

2.B.İcazə olmadan bilavasitə dəniz səthinə

atqılar qadağandır. Bu cür normativlərlə

icazə verilən bütün atqılar kessonlara

istiqamətləndirilməklə

nəzarətdə

saxlanılır, kessonların açıq ucları daim

dəniz səthindən ən azı altmış (60) sm

dərində yerləşir.Tullantı

Normativləri

Monitorinqi

1.exploration and production sites except in

accordance with the following guidelines.2.TullantılarınB.Lay Suyu

(a)Discharge Guidelines and Monitoring1.Əgər Xəzər dənizinin suyu ilə lay

suyunun

uyuşmasını

aydınlaşdırmaq üçün aparılan

standart

sınağın

yekunları

göstərərsə ki, bu iki su axınının

qarışması

nəticəsində

Karbohidrogenlər

hasilatının

ümumi

səviyyəsinin

aşağı

düşməsinə səbəb olan lay

zədələnməsi baş verməyəcək, o

zaman Podratçı lay təzyiqini

saxlamaq üçün lay suyundan

istifadə etməyə çalışacaqdır. Əgər

bu iki su axını bir-birinə

uyuşarsa, Podratçı ilkin qaydada

təmizlənmiş suyu yalnız lay

təzyiqini saxlamaq üçün tələb

edilən ümumi miqdardan çoxThere shall be no unauthorized discharges

directly to the surface of the sea. All

discharges authorized by these guidelines

shall be controlled by discharging into a

caisson whose open end is submerged, at

all times, a minimum of sixty (60)

centimeters below the surface of the sea.Produced Water

(a)260Contractor will endeavor to

utilize produced water for

reservoir pressure maintenance if,

through standard compatibility

testing with Caspian Sea water,

no damage to the reservoir

resulting in a reduction in overall

hydrocarbon recovery would

occur by mixing the two water

streams. In the event that the two

water streams are compatible,

Contractor may only discharge a

volume of produced water after

treatment to the Caspian Sea that

exceeds the total volume required

for

reservoir

pressure

maintenance or in the event of an

emergency,

accident

orolan həcmdə və ya qəza vəziyyəti

yarandıqda, avadanlıq sındıqda,

yaxud mexaniki cəhətdən nasaz

olduqda Xəzər dənizinə ata bilər.

Lay suyunun təmizlənməsi neftin

və yağın sutkalıq qatılığının 72

mq/l-dən çox olmayan səviyyəyə,

orta aylıq qatılığının isə 48 mq/lyə çatmasını təmin etməlidir.

Neftin və yağın qatılığını ölçmək

üçün EPA 413.1(79) üzrə

qravimetrik

(ekstraksiya)

təyinetmə metodlarından istifadə

olunur.

2.mechanical failure. In the event

that the two water streams are not

compatible, Contractor may

discharge produced water to the

Caspian Sea after treatment.

Treatment of produced water will

result in an oil and grease

concentration that does not

exceed 72 mg/l on a daily basis or

48 mg/l on a monthly average.

The gravimetric (extraction) test

method EPA 413.1 (79) shall be

used to measure the oil and

grease concentration.Qazma Şlamı və Qazma Məhlulları2.Drill Cuttings and Drilling Fluids(a)Az toksikliyə malik və bioloji

cəhətdən

parçalanan

qazma

məhlulları istisna olmaqla, neft

mənşəli qazma məhlullarının

atılması (axıdılması) qadağandır.(a)There shall be no discharge of oil

based drilling fluids, other than

low toxicity and biodegradable

drilling fluids.(b)Az toksikliyə malik qazma

məhlullarındanbioloji

cəhətdən

parçalanan

qazma

məhlullarından

istifadə

nəticəsində alınan qazma şlamı

istisna olmaqla, neft mənşəli

qazma məhlullarından istifadə

nəticəsində

alınmış

qazma

şlamının, tərkibində “yağlı su”

tipli emulsiya olan qazma

məhlullarınıntərkibində

işlənmiş mühərrik yağı, soyuducu(b)There shall be no discharge of

drill cuttings generated in

association with the use of oil

based drilling fluids, invert

emulsion drilling fluids, or

drilling fluids that contain waste

engine oil, cooling oil, gear oil, or

other oil based lubricants, other

than cuttings generated in

association with the use of low

toxicity

and

biodegradable

drilling fluids.261yağ, transmissiya yağı və neft

mənşəli hər hansı sürtkü yağları

olan qazma məhlullarının atılması

(axıdılması) qadağandır.

(c)Əgər qazma məhlulu sistemində

xloridlərin maksimum qatılığı

“qəbuledici” suyun tərkibindəki

qatılıqdan dörd (4) dəfədən

çoxdursa, qazma şlamının və

qazma məhlullarının atılması

(axıdılması) qadağandır.(c)There shall be no discharge of

drill cuttings or drilling fluids if

the

maximum

chloride

concentration of the drilling fluid

system is greater than four (4)

times the ambient concentration

of the receiving water.(d)Qazma

proqramının

yerinə

yetirilməsinə başlamazdan əvvəl

qazma məhlulunun dövretmə

sistemi

hazırlanırlaboratoriyada

mizid

dəniz

xərçəngindən istifadə etməklə 96saatlıq

kəskin

toksiklik

sınağından keçirilir (EPA, ABŞ).

LC50 kəmiyyəti üzrə qatılıq

dərəcəsi milyonda bir hissəcik

vahidi (ppm) ilə 30.000 hissədən

yüksək olan qazma məhlullarının

qazma

proqramı

həyata

keçirilərkən

atılmasına

(axıdılmasına) icazə verilir.(d)Prior to the start of the drilling

programme, a drilling mud

system will be designed and

laboratory tested under the U.S.

EPA, 96-hour acute toxicity test

using mycid shrimp. Those muds

that achieve an LC50 value in

concentrations of more than

30,000 ppm will be authorised for

discharge during the drilling

programme.(e)Xəzər

dənizi

üçün

müəyyənləşdirilmiş

prosedurlardan istifadə etməklə

toksikliyi

müəyyənləşdirmək

üçün vaxtaşırı olaraq qazma

əməliyyatları zamanı qazma(e)During drilling operations, mud

samples will be collected

periodically to determine toxicity

using procedures established for

the Caspian Sea.262məhlullarından

götürüləcək.

(f)3.nümunələrQazma

əməliyyatlarının

dəyişilməsindən

irəli

gələn

tələblərə cavab vermək üçün

qazma məhlulu sisteminin tərkibi

dəyişdirilə bilər. Dəyişdirilmiş

qazma məhlulu sisteminin neft,

duzluluq və toksiklik üzrə

yuxarıda göstərilən hədlərdən

kənara

çıxmadığı

müəyyən

edilərsə, həmin qazma məhlulu

atıla (axıdıla) bilər.(f)Digər Tullantılar3.The composition of the mud

system may be altered as

necessary to meet changes in the

drilling operations. The modified

mud system may be discharged if

it has been shown to meet the

above limits on oil, salinity and

toxicity.Other Wastes(a)Üzən bərk maddələr (gözlə

görünən) müşahidə edilmədikdə,

tərkibində, ümumiyyətlə 0.5mq/ldən çox, lakin 2,0 mq/l-dən az

qalıq xloridləri olan çirkli məişət

sularını

ABŞ-ın

Sahil

Mühafizəsindən və ya ekvivalent

dəniz

sanitariya

nəzarəti

qurğusundan

vəsiqəsi

olan

sanitariya təmizləmə sistemi

vasitəsilə təmizlədikdən sonra

atmağa icazə verilir. Qalıq

xlorunu ölçmək üçün “Hach”

metodu ilə CN-66-DPD sınağı

keçirilir.(a)Sanitary waste may be discharged

from a U.S. Coast Guard certified

or equivalent Marine Sanitation

Device (MSD) with total residual

chlorine content greater than 0.5

mg/l but less than 2.0 mg/l as

long as no floating solids are

observable. The Hach method

CN-66-DPD test shall be used to

measure the residual chlorine.(b)Tərkibində gözlə görünən üzən

bərk

maddələr

olmadıqda(b)Domestic wastes and gray water

may be discharged as long as no263təsərrüfat tullantıları və çirkli

məişət sularını atmağa icazə

verilir.4.floating solids are observable.(c)Üzən

bərk

maddələrin

monitorinqi təsərrüfat və məişət

çirkab sularının atqı nöqtələrinin

yaxınlığındakı

“qəbuledici”

suyun səthində gündüz vaxtı

vizual

müşahidə

aparmaqla

həyata keçirilir. Müşahidələr

səhər və ya gündüz yeməyindən

sonra,

gündüz

vaxtıhesablamalara

görə

atqı

(axıdılma) maksimum həddə

çatdığı zaman aparılır.(c)Monitoring of floating solids

shall be accomplished during

daylight by visual observation of

the surface of the receiving water

in the vicinity of the sanitary and

domestic

waste

outfalls.

Observations shall be made

following either the morning or

midday meals and at a time

during daylight and maximum

estimated discharge.(d)Duzsuzlaşdırıcı

tullantıları atılır.qurğunun(d)Desalinization unit wastes shall

be discharged.(e)Gözlə görünən parıltılı təbəqə

müşahidə edilmədikdə göyərtə və

yuyuntu sularını atmağa icazə

verilir.(e)Deck drainage and wash water

may be discharged as long as no

visible sheen is observable.(f)Dənizə zibil atmaq qadağandır.

Zibillər sahildə yerləşən müvafiq

tullantılar obyektinə göndərilir.(f)Trash shall not be discharged

offshore.

Trash

shall

be

transported to an appropriate

land-based disposal facility.Monitorinq

(a)4.Lay Suyu

1.Monitoring

(a)Atılan lay suyu həcmi vəProduced Water

1.264The volume of producedhəmin suyun tərkibindəki

neftin və yağın qatılığına

gündəlik olaraq nəzarət

edilir.2.(b)water discharged

concentration of oil

grease contained in

discharge

will

monitored daily.Neftin və yağın gündəlik

və orta aylıq maksimum

qatılığı barədə hər ay

hesabat təqdim edilir.Qazma

Şlamı

Məhlulları2.Qazma(b)and

and

the

beThe daily maximum and

monthly average oil and

grease concentration will

be reported monthly.Drill Cuttings and Drilling Fluids1.Qazma

məhlulları

aşqarlarının və onların

qazma məhlulu sisteminə

əlavə edilən həcmlərinin,

yaxud kütlələrinin uçotu

hər quyu üçün aparılır.1.An inventory of drilling

fluids additives and their

volumes or mass added to

the drilling fluid system

will be maintained for

each well.2.Qazma

məhlullarının

xüsusiyyətlərinə,

o

cümlədən neftin həcm

faizinə və xloridlərin

qatılığına hər gün hər

quyu üzrə nəzarət edilir.2.Drilling fluid properties,

including volume percent

oil and concentration of

chlorides,

will

be

monitored daily for each

well.3.Atılan qazma şlamlarının

və qazma məhlullarının

hesablanmış həcmi hər

gün qeydə alınır və bu

barədə hər ay məlumat

verilir.3.The estimated volume of

drill cuttings and drilling

fluids discharged shall be

recorded

daily

and

reported monthly.265(c)Digər Tullantılar(c)1.

Atılan digər tullantıların

hesablanmış həcmi gündəlik

olaraq qeydə alınır və bu barədə

hər ay aşağıdakılar göstərilməklə

məlumat verilir:IV.1.

The estimated volume of

other wastes discharged shall be

recorded daily and reported

monthly to include:(i)

Məişət-təsərrüfat

çirkab suları;(i)Sanitary waste;(ii)

Məişət

tullantıları;(ii)Domestic waste;(iii)

Göyərtə suları və

yuyuntu suyu.(iii)

Deck drainage

and wash water.Atmosferə Emissiyalar üzrə Normalar və MonitorinqIV.Podratçıya atmosferə emissiyalar atmağa icazə verilir. Bu

cür emissiya atqıları aşağıdakı qaydada məhdudlaşdırılır

və monitorinq edilir:

A.Other WastesAir Emission Guidelines and Monitoring

Contractor is authorized to discharge air emissions. Such

discharges will be limited and monitored as follows:Fərdi çirkləndirici maddə hesabı ilə (ildə 250 qısa

ton) ildə 227 metrlik tona (MT/İl) bərabər və ya

bundan çox miqdarda azot oksidləri (NOx),

kükürd dörd oksid (SOx), karbon oksidi (CO),

uçucu üzvi birləşmələr (UÜB-lər) və ya bərk

hissəciklər (PT) atılan və ya atıla bilən hər hansı

binalarda, tikililərdə, obyektlərdə və ya

qurğularda tullantıları atan bütün avadanlıq üçün

belə avadanlığın tipinə və vəziyyətinə uyğun

gələn ən mükəmməl nəzarət texnologiyası

quraşdırılır. Əgər mənbədən ildə 227 metrik

tondan (MT/İl) çox emissiya ayrılarsa, həssasA.266Any building, structure, facility, or installation

that emits or may emit nitrogen oxides (NOx),

sulphur dioxides (SOx), carbon monoxide (CO),

volatile organic compounds (VOCs), or

particulate (PT) in an amount equal to or greater

than 227 metric tons per year (MTPY) per

individual pollutant (250 short tons per year) shall

install the best available control technology on all

equipment creating the emissions suitable for the

equipment creating the emissions and its location.

If the source is above 227 MTPY, screening

modelling will be conducted to determineobyektlərə potensial təsiri müəyyən etmək üçün

tullantılar modelləşdiriləcəkdir. Obyektlərə mənfi

təsiri göstərən tullantının həcmi obyektlər

çirklənmə mənbəyinə yaxın olan hallarda az ola

bilər (QEYD: İldə 23 metrik tondan (ildə 25 qısa

ton) az emissiya buraxan hər hansı ayrıca

avadanlıq vahidi və ya 500 at gücündən kiçik

daxili yanma mühərrikləri/turbinləri bu tələbi

yerinə yetirməkdən azad edilirlər). Obyektlərdə

qəza məşəlləri tüstü buraxmadan fəaliyyət

göstərəcək şəkildə layihələndirilir və fasiləsiz

yardımçı odluqlardan və ya ekvivalent yanma

sistemlərindən istifadə edilir.potential impacts on sensitive receptors. This

trigger amount may be less in cases where

sensitive receptors are in close proximity to the

source. (NOTE: Any individual item of

equipment emitting less than 23 MTPY (25 short

TPY) or IC engines/turbines below 500 break

horsepower would be exempt from this

requirement.) Emergency flares on facilities will

be designed to operate smokeless and with

continuous pilots or equivalent ignition systems.B.Karbohidrogenlər və ya kondensat saxlamaq üçün

istifadə olunan 1590 kubmetrdən (10.000 barel)

çox hər hansı çəndə tullantıların minimuma

endirilməsi məqsədilə lazımi nəzarət aparatları

quraşdırılır.B.Any storage vessel with a capacity greater than

1,590 cubic meters (10,000 Barrels) used for

Petroleum or condensate storage shall install

necessary control technology to minimize

emissions.C.Gücü 500 at gücündən çox olan daxili yanma

mühərrikləri/turbinlər NOx və CO emissiyalarının

göstərilən hədlər daxilində saxlanmasını təmin

etmək üçün hər il nəzarətdən keçirilməlidir. Hər

dəfə sınaq keçirilməzdən əvvəl NOx və CO

səviyyələrinə nəzarət edən portativ analizatorlar

məlum etalon qaz nümunəsinin köməyi ilə

kalibrlənməlidir.C.IC engines/turbines larger than 500 HP should be

monitored on an annual basis to assure that the

NOx and CO emissions are at the specified levels.

Portable analyzers for monitoring the NOx and

CO should be calibrated before each test using a

known reference gas sample.Bütün yeni obyektlər yuxarıda göstərilən standartlara

uyğun olmalıdır. Kontrakt Sahəsində Podratçının istifadə

etdiyi mövcud obyektlər cədvəl əsasında bu standartlara

uyğunlaşdırılır. Cədvəl həmin obyektlərin vəziyyəti,

təyinatı və rentabelliyi nəzərə alınaraq razılaşdırılır.All new facilities will comply with the above standards.

Existing facilities within the Contract Area being

operated by Contractor will be brought into compliance

with these standards according to a schedule to be

negotiated, taking into account the condition, function

and economic viability of the facilities.267V.Təhlükəsizlik Texnikasına Dair NormativlərV.Podratçı Sazişə uyğun olaraq Neft-qaz Əməliyyatları

apararkən aşağıdakı beynəlxalq təhlükəsizlik texnikası və

istehsalat gigiyenası normalarını nəzərə alır:Safety Guidelines

Contractor shall take into account the following

international safety and industrial hygiene standards in

conducting its Petroleum Operations under the Contract:A.“Oil Industry International Exploration and

Production Forum” (E&P Forum)

- Neft

Sənayesi üzrə Beynəlxalq Kəşfiyyat və Hasilat

Forumunun (KvəH Forumu) Hesabatları –

təhlükəsizlik texnikası.A.Oil Industry International Exploration and

Production Forum (E&P Forum) Reports –

Safety.B.“International

Association

of

Drilling

Contractors” (IADC) - Beynəlxalq Qazma

Podratçıları Assosiasiyası– Qazma zamanı

təhlükəsizlik texnikasına dair vəsait.B.International Association of Drilling Contractors

(IADC) – Drilling Safety Manual.C.“International Association of Geophysical

Contractors” (IAGC) - Beynəlxalq Geofiziki

Podratçılar Assosiasiyası– Dəniz Geofiziki

Təhlükəsizlik Texnikasına dair Təlimat Kitabçası.C.International Association of Geophysical

Contractors (IAGC) – Marine Geophysical Safety

Manual.D.“American

Conference

of

Governmental

Industrial Hygienists” - Sənaye gigiyenası üzrə

dövlət həkimlərinin Amerika Konfransı – İş

yerində kimyəvi maddələrin hədd göstəriciləri.D.Threshold Limited Values for Chemical

Substances in the Work Environment – American

Conference

of

Governmental

Industrial

Hygienists.268ƏLAVƏ 10

İSTİFADƏ OLUNMAYIBAPPENDIX 10

NOT USED269ƏLAVƏ 11

LAYİHƏ STANDARTLARI VƏ TEXNİKİ ŞƏRTLƏRAPPENDIX 11

DESIGN STANDARDS AND SPECIFICATIONSNeft-qaz Əməliyyatlarında istifadə edilən bütün mədən obyektləri

və mövcud qurğular həmin vaxtı qüvvədə olan müvafiq

beynəlxalq standartlara uyğun layihələndirilir və lazım gələrsə,

Xəzər dənizindəki şəraitin konkret tələblərinə uyğun modifikasiya

edilir.All new production facilities and all new equipment for use in

Petroleum Operations, will be designed in accordance with the

then applicable international standards, modified where

appropriate for the specific requirements of the Caspian Sea

conditions.Mövcud qurğular onların inşası zamanı qüvvədə olan standartlar

üzrə layihələndirilmişdir. Podratçının (i) yeni avadanlığın

təhlükəsiz istismarı üçün və ya (ii) Neft-qaz Sənayesində Qəbul

Edilmiş Beynəlxalq Müsbət Praktikaya uyğun olaraq hər hansı

ayrıca modernləşdirmələri lazım bildiyi hallardan başqa, həmin

qurğular

beynəlxalq

standartlara

müvafiq

surətdə

modernləşdirilmir.Existing facilities were designed to the standards appropriate at

the time of their construction. They will not be modified to

comply with international standards except where any discrete

upgrades are determined necessary by Contractor (i) for the safe

operation of new equipment or (ii) in accordance with Good

International Petroleum Industry Practice.Layihədə istifadə olunan texniki şərtlər müasir standartlara və

tanınmış beynəlxalq mühəndis təşkilatları və assosiasiyaları

tərəfindən tövsiyə edilən normalara əsaslanır. Bunlardan bəziləri

aşağıda sadalanır. Texniki layihə şərtlərinə Podratçının həmin

beynəlxalq standartlar əsasında işləyib hazırladığı əlavə tələblər

də daxil edilə bilər.The design specifications used will be based on current standards

and recommended practice as published by recognised

international engineering organisations and associations, some of

which are listed below. The design specifications may also

include additional requirements developed from these

international standards by the Contractor.API-Amerika Neft İnstitutuAPI-American Petroleum

InstituteANSI-Amerika Milli

Standartlar İnstitutuANSI-American National

Standards InstituteASME-Amerika MühəndisMexaniklər CəmiyyətiASME-American Society of

Mechanical EngineersASTM-Amerika Sınaq vəASTM-American Society for270Materiallar CəmiyyətiTesting and MaterialsBSI-Britaniya Standartlar

İnstitutuBSI-British Standards

InstitutionCEN-Avropa

Standartlaşdırma

KomissiyasıCEN-European Committee

for StandardisationCENELEC-Avropa Elektrotexniki

Standartlaşdırma

KomissiyasıCENELEC-European Committee

For Electrotechnical

StandardisationDIN-Almaniya

Standartlaşdırma

İnstitutuDIN-The German Institute

for StandardisationEI-Enerji İnstitutu (Böyük

Britaniya)EI-Energy Institute (UK)IEC-Beynəlxalq

Elektrotexnika

KomissiyasıIEC-International

Electrotechnical

CommissionIEEE-Elektriklər və

ElektronMühəndisləri

İnstitutu (ABŞ)IEEE-Institute of Electrical

and Electronics

Engineers (USA)ISA-Amerika Cihazlar

CəmiyyətiISA-Instrument Society of

AmericaISO-Beynəlxalq

Standartlaşdırma

TəşkilatıISO-International

Organisation for

Standardisation271NACE-Korroziya

Mühəndisləri Milli

Assosiasiyası (ABŞ)NACE-National Association of

Corrosion Engineers

(USA)NEMA-Elektrik Avadanlığı

İstehsalçılarının Milli

Assosiasiyası (ABŞ)NEMA-National Electrical

Manufacturers

Association (USA)NFPA-Yanğından Mühafizə

Təhlükəsizliyi Milli

Assosiasiyası (ABŞ)NFPA-National Fire

Prevention Association

(USA)272ƏLAVƏ 12

İSTİFADƏ OLUNMAYIBAPPENDIX 12

NOT USED273ƏLAVƏ 13

PAYIN HESABLANMASI

1.APPENDIX 13

ENTITLEMENT CALCULATIONÜmumi Hasilat Həcmində Pay1.Entitlement Share to Total Production(a)(n) Təqvim Rübünün başlanmasına ən geci otuz

(30) gün qalmış Podratçı Əməliyyat Şirkəti

tərəfindən SOCAR-a (surəti hər bir Podratçı

Tərəfə təqdim edilməklə) həmin (n) Təqvim

Rübü üçün tətbiq olunan Hasilat Həcmində

Paylara (tərifi aşağıda müəyyənləşdirilib) dair

hesabat təqdim olunmasını təmin edir; həmin

hesabat Əməliyyat Şirkətinin vicdanla təxmin

etdiyi Ümumi Hasilat Həcminə; satış qiyməti

Hasilat Həcmində Payların SOCAR-a təqdim

olunduğu tarixdən əvvəlki otuz (30) gün ərzində

“Platts Oylqram” nəşrində (və ya “Platts

Oylqram”ın nəşrinə son qoyulmuşdursa, onu əvəz

edən hər hansı nəşrdə və ya Tərəflərin

razılaşdırdığı digər nəşrdə) göstərilən BakıTbilisi-Ceyhan boru kəməri vasitəsilə FOB

Ceyhan şərti ilə çatdırılan Xam Neftin orta

qiymətinə əsasən ((n-2)Təqvim Rübü üçün Xam

Neftin Satış Məntəqəsinə nəql edilməsi üçün

Tərəflərin çəkdiyi faktiki orta xüsusi tarif

çıxılmaqla) hesablanan Xalis İxrac Dəyərinə; və

həmin (n) Təqvim Rübü üçün Əsaslı Məsrəflər və

Əməliyyat Məsrəflərinə əsaslanır.(a)Not later than thirty (30) days prior to the

beginning of Calendar Quartern, Contractor shall

procure that the Operating Company provides to

SOCAR (with a copy to each Contractor Party) a

statement of the Production Entitlement Shares

(as defined below) applicable during such

Calendar Quartern based on the Operating

Company’s good faith estimates for Total

Production volumes; the Net Back Value, where

sales price is based on the past thirty (30) days

average for the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline

FOB Ceyhan, as quoted in Platts Oilgram (or,

where Platts Oilgram ceases to be published, any

successor publication or other publication that the

Parties may agree), from the submission date of

Production Entitlement Shares to SOCAR minus

the actual weighted average tariff incurred by the

Parties for transporting the Crude Oil to the Point

of Sale for Calendar Quartern-2; and Capital Costs

and Operating Costs for such Calendar Quartern.(b)(n) Təqvim rübünün başlanmasına ən geci otuz

(30) gün qalmış Podratçı Əməliyyat Şirkəti

tərəfindən SOCAR-a (surəti hər bir Podratçı

tərəfə təqdim edilməklə) aşağıdakı 2-ci bəndə

müvafiq olaraq (n–2) Təqvim Rübü ərzində

Hasilat Həcmində Paylar ilə (n–2) Təqvim Rübü(b)Not later than thirty (30) days prior to the

beginning of Calendar Quartern, Contractor shall

procure that the Operating Company provides to

SOCAR (with a copy to each Contractor Party) a

reconciliation

between

the

Production

Entitlement Shares during Calendar Quartern-2 and274üçün müvafiq Faktiki Paylar arasında təshih

məbləğinin hesablamasını (“Təshih Məbləği”)

təqdim edir.the respective Actual Entitlement Shares for

Calendar

Quartern-2 (the

“Reconciliation

Amount”) in accordance with paragraph 2 below.(c)Həmin (n) Təqvim Rübü ərzində tətbiq olunan

Hasilat Həcmində Paylar (tərifi aşağıda

müəyyənləşdirilib) aşağıdakı 1(d) – 1(g)

bəndlərinin (bütün bu bəndlər daxil olmaqla)

müddəalarına müvafiq olaraq hesablanır. (n)

Təqvim Rübündə Ümumi Hasilat Həcmi,

Podratçı ilə SOCAR arasında həmin (n) Təqvim

Rübü üçün müvafiq olaraq Podratçının Hasilat

Həcmində Payına və SOCAR-ın Hasilat

Həcmində Payına bölünür.(c)Production Entitlement Shares (as defined below)

applicable during such Calendar Quartern, shall

be calculated in accordance with the provisions of

paragraphs 1(d) to 1(g) (inclusive) below. Total

Production in Calendar Quartern shall be split

between Contractor and SOCAR in accordance

with the Contractor Production Entitlement Share

and the SOCAR Production Entitlement Share,

respectively, for such Calendar Quartern.(d)(n) Təqvim Rübü üçün “Podratçının Təxmin

Edilən Dollar Payı” (CEDEn) (Dollarla ifadə

olunmuş) 11-ci Maddənin prinsiplərinə uyğun

olaraq hesablanır və aşağıdakı elementlərdən

ibarətdir:

(a)

Əməliyyat

Məsrəflərinin

ödənilməsi; (b) Əsaslı Məsrəflərin ödənilməsi; və

(c) Podratçının Mənfəət Karbohidrogenlərində

payı.(d)The

“Contractor’s

Estimated

Dollar

Entitlement” (CEDEn) (expressed in Dollars) for

Calendar Quartern shall be calculated in

accordance with the principles of Article 11 and

shall comprise the following elements: (a)

recovery of Operating Costs; (b) recovery of

Capital Costs; and (c) Contractor’s share of Profit

Petroleum.CEDEn aşağıdakı düstur əsasında hesablanır:CEDEn shall be calculated in accordance with the

following formula:CEDEn = On + Cn + Pn – RAn-2CEDEn = On + Cn + Pn – RA n-2burada:where:On =Əməliyyat Şirkətinin vicdanla təxmin

etdiyi (n) Təqvim Rübü ərzində

ödənilməli

ümumi

Əməliyyat

Məsrəfləri (Dollarla ifadə olunmuş);On =275Operating Company's good faith

estimate of total Operating Costs

recoverable during Calendar Quartern

(expressed in Dollars);Cn =bunlardan daha az olanı: (i) Əməliyyat

Şirkətinin vicdanla təxmin etdiyi (n)

Təqvim Rübü ərzində əvəzi ödənilməli

ümumi Əsaslı Məsrəflər (Dollarla ifadə

olunmuş); və (ii) (TRn – On) * 50% (o

şərtlə ki, Cn heç vaxt sıfırdan (0) az

olmasın);Cn =the lower of (i) Operating Company's

good faith estimate of total Capital

Costs recoverable during Calendar

Quartern (expressed in Dollars); and (ii)

(TRn – On) * 50% (provided that in no

event shall Cn be less than zero (0));Pn(TRn – On – Cn) * Rn (o şərtlə ki, Pn heç

vaxt sıfırdan (0) az olmasın);Pn(TRn – On – Cn) * Rn (provided that in

no event shall Pn be less than zero (0));=RAn-2 = 1(e) bəndini nəzərə almaqla, bu 13-cü

Əlavənin 2-ci bəndinə müvafiq olaraq

(n) Təqvim Rübünün başlanmasına ən

geci otuz (30) gün qalmış hesablanan

Təshih Məbləği;TRn ==RAn-2 = subject to paragraph 1(e), the

Reconciliation Amount calculated in

accordance with paragraph 2 of this

Appendix 13 not later than thirty (30)

days prior to the beginning of Calendar

Quartern;Əməliyyat Şirkətinin vicdanla təxmin

etdiyi (n) Təqvim Rübü üçün ümumi

gəlir (Dollarla ifadə olunmuş); bu gəlir

(n) Təqvim Rübündə Ümumi Hasilat

Həcminin təxmin edilən dəyərinin ((n)

Təqvim Rübü üçün təxmin edilən

Ümumi Hasilat Həcminə əsasən

müəyyən edilir), satış qiyməti Hasilat

Həcmində Payların SOCAR-a təqdim

olunduğu tarixdən əvvəlki otuz (30) gün

ərzində “Platts Oylqram” nəşrində (və

ya “Platts Oylqram”ın nəşrinə son

qoyulmuşdursa, onu əvəz edən hər hansı

nəşrdə və ya Tərəflərin razılaşdırdığı

digər nəşrdə) göstərilən Bakı-TbilisiCeyhan boru kəməri vasitəsilə FOBTRn =276Operating Company’s good faith

estimate of total revenue for Calendar

Quartern

(expressed

in

Dollars)

calculated as the estimated value of

such Total Production during Calendar

Quartern (determined based on the

estimated volume of Total Production

for Calendar Quartern) multiplied by the

Net Back Value, where sales price is

based on the past thirty (30) days

average for the Baku-Tbilisi-Ceyhan

Pipeline FOB Ceyhan, as quoted in

Platts Oilgram (or, where Platts Oilgram

ceases to be published, any successor

publication or other publication that the

Parties may agree), from the submissionCeyhan şərti ilə çatdırılan Xam Neftin

orta qiymətinə əsasən ((n-2) Təqvim

Rübü üçün Xam Neftin Satış

Məntəqəsinə nəql edilməsi üçün

Tərəflərin çəkdiyi faktiki orta xüsusi

tarif çıxılmaqla) hesablanan Xalis İxrac

Dəyərinə vurulması yolu ilə hesablanır;

Rn =date of Production Entitlement Shares

to SOCAR minus the actual weighted

average tariff incurred by the Parties for

transporting the Crude Oil to the Point

of Sale for Calendar Quartern-2;11.6 bəndinə əsasən (n) Təqvim Rübü

üzrə Mənfəət Karbohidrogenlərində

Podratçının payı.Rn =the Contractor’s share of Profit

Petroleum in respect of Calendar

Quartern in accordance with Article

11.6.(e)1(d) bəndindəki düstura uyğun olaraq RAn-2 üzrə

CEDEn qiymətinin təshih edilmiş məbləği heç bir

halda bu cür təshihdən əvvəl hesablanmış SEDEn

(SOCAR-a artıq ödənildikdə) və ya CEDEn

(Podratçıya artıq ödənildikdə) məbləğlərinin

iyirmi faizindən (20%) artıq olmamalıdır. Hər

hansı qalan RAn-2 məbləği sonrakı dövrə

keçirilir və eyni təshih etmə qaydalarına uyğun

olaraq növbəti Təqvim Rübləri üzrə Hasilat

Həcmində Payın hesablanmasında nəzərə alınır.(e)The adjustment of CEDEn for RAn-2 in

accordance with the formula in paragraph 1(d)

shall in no event exceed twenty percent (20%) of

the amounts of CEDEn (in the event of

Contractor over-recovery) or SEDEn (in the event

of SOCAR over-recovery) calculated prior to

such adjustment. Any outstanding amount of

RAn-2 shall be carried forward and included in

the calculation of the Production Entitlement

Shares for subsequent Calendar Quarters subject

to the same adjustment rule.(f)(n) Təqvim rübü üçün “SOCAR-ın Təxmin

Edilən Dollar Payı” (SEDEn) (Dollarla ifadə

olunmuş) 11-ci Maddənin prinsiplərinə uyğun

olaraq

hesablanıryalnız

Mənfəət

Karbohidrogenləri elementindən ibarətdir.(f)The “SOCAR Estimated Dollar Entitlement”

(SEDEn) (expressed in Dollars) for Calendar

Quartern shall be calculated in accordance with

Article 11 and shall comprise a Profit Petroleum

element only.SEDEn aşağıdakı düstur əsasında hesablanır:SEDEn shall be calculated in accordance with the

following formula:SEDEn = TRn – CEDEn.SEDEn = TRn – CEDEn.277(g)2.(a) CEDEn qiymətinin (b) SEDEn ilə CEDEn

cəminə bölünməsi zamanı alınan (və faizlə ifadə

olunan) nəticə burada “Podratçının Hasilat

Həcmində Payı” (CPES, və (n) Təqvim rübü

üçün – CPESn) adlanır. (a) SEDEn qiymətinin (b)

SEDEn ilə CEDEn cəminə bölünməsi zamanı

alınan (və faizlə ifadə olunan) nəticə burada

“SOCAR-ın Hasilat Həcmində Payı” (SPES, və

(n) Təqvim rübü üçün – SPESn) adlanır. “Hasilat

Həcmində Paylar” hər hansı konkret (n) Təqvim

Rübünə münasibətdə CPESn və SPESn deməkdir.(g)Təshih Metodu2.The product (expressed in the form of a

percentage) of (a) CEDEn divided by (b) the sum

of SEDEn plus CEDEn is hereinafter referred to as

the “Contractor Production Entitlement

Share” (CPES, and for Calendar Quartern,

CPESn). The product (expressed in the form of a

percentage) of (a) SEDEn divided by (b) the sum

of SEDEn plus CEDEn is hereinafter referred to as

the “SOCAR Production Entitlement Share”

(SPES, and for Calendar Quartern SPESn).

“Production Entitlement Shares” means, in

relation to a given Calendar Quartern, CPESn and

SPESn.Reconciliation Method1(b) bəndinə müvafiq olaraq Əməliyyat Şirkəti tərəfindən

təqdim edilən Təshih Məbləği aşağıdakıları ehtiva edir:The Reconciliation Amount provided by the Operating

Company pursuant to paragraph 1(b) shall include:(a)CPESn-2 və SPESn-2;(a)the CPESn-2 and SPESn-2;(b)(n–2) Təqvim Rübünə aid Ümumi Hasilat

Həcmlərinin (Ölçmə Qaydasına əsasən), Xalis

İxrac Dəyərlərinin (13.1 bəndinə əsasən), Əsaslı

Məsrəflərin və Əməliyyat Məsrəflərinin (3-cü

Əlavəyə əsasən) faktiki rəqəmləri əsasında

hesablanmış (n–2) Təqvim Rübü üçün Ümumi

Hasilat Həcmində müvafiq olaraq SOCAR-ın və

Podratçının faktiki paylarının (“Faktiki Paylar”)

hesablaması;(b)a calculation of actual entitlement shares

(“Actual Entitlement Shares”) of SOCAR and

Contractor, respectively, to Total Production for

Calendar Quartern-2 based on the actual numbers

for Total Production volumes (based on the

Measurement Procedure), Net Back Values

(based on Article 13.1), Capital Costs and

Operating Costs (based on Appendix 3) relating

to Calendar Quartern-2;(c)yuxarıdakı (b) bəndinə əsasən hesablanan Faktiki

Paylar ilə (n–2) Təqvim Rübünə qədər və (n–2)

Təqvim Rübü də daxil olmaqla bütün Təqvim(c)a statement of the difference in cumulative values

received by SOCAR and Contractor to the end of

Calendar Quartern-2 due to any difference between278Rüblərinə tətbiq olunan CPES və SPES

arasındakı fərqə görə (n–2) Təqvim Rübünün

sonuna SOCAR və Podratçı tərəfindən alınmış

məcmu dəyərlərdə hər hansı fərqə dair hesabat.

Bu fərq Dollarla ifadə edilir; və

(d)Actual Entitlement Shares (as calculated in (b)

above) and the CPES and SPES as applied to all

Calendar Quarters up to and including Calendar

Quartern-2. This difference in value shall be

expressed in Dollars; andəgər 2(c) bəndinin cəmi məbləği təshihin lazım

olduğunu göstərərsə, Əməliyyat Şirkəti həmçinin

Podratçıya artıq və ya əskik ödənilmiş (Dollarla

ifadə olunmuş) məbləği əks etdirən hesabat

təqdim edir. Podratçının xalis mövqeyinə

münasibətdə, bu rəqəm müsbət (Podratçıya artıq

ödənildiyi təqdirdə) və ya müvafiq olaraq mənfi

(Podratçıya əskik ödənildiyi təqdirdə) olur.(d)if, and to the extent that, the aggregate of item

2(c) shows that a reconciliation is required, the

Operating Company shall also provide a

statement showing the amount (expressed in

Dollars) that Contractor has over-recovered or

under-recovered. This number shall be positive

(in the event of Contractor over-recovery) or

negative (in the event of Contractor underrecovery) as appropriate to the net position of

Contractor.3.Payların Bölüşdürülməsi Prinsipi3.Principles of Entitlement Allocation(a)Tərəflər qəbul edir ki, bu 13-cü Əlavə tam müfəssəl deyil

və Sazişə müvafiq olaraq payların və gəlirlərin

bölüşdürülməsinə dair bütün mümkün halları ehtiva etmir.

Əgər Sazişdə, və o cümlədən bu 13-cü Əlavədə nəzərdə

tutulmayan vəziyyət yaranarsa, Tərəflər məsələni bu

Sazişin (i) Podratçının çəkdiyi məsrəflərin əvəzinin

ödənilməsinə və (ii) Podratçı ilə SOCAR arasında

mənfəət bölgüsünə dair müddəalarına müvafiq olaraq həll

etməyə çalışacaqlar.(a)The Parties acknowledge that this Appendix 13 is not

exhaustive and does not cover every possible eventuality

relating to the treatment of entitlements and revenues

under this Contract. In the event that there arises a

situation that is not anticipated in this Contract including

in this appendix 13, then the Parties shall endeavour to

resolve the issue in a manner that is consistent with the

provisions of this Contract relating to (i) recovery of costs

incurred by Contractor and (ii) profit sharing between

Contractor and SOCAR.4.Mübahisələr4.Disputes(a)4(c) bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər SOCAR

(n–2) Təqvim Rübü üçün Təshih Məbləğində (1(b)

bəndində nəzərdə tutulduğu kimi) göstərilmiş (n–2)(a)Subject to paragraph 4(c), if, in relation to Calendar

Quartern-2, SOCAR does not agree with the calculation of

Actual Entitlement Shares as set out in the Reconciliation279Təqvim Rübünə dair Faktiki Payların hesablaması ilə

razılaşmırsa, o zaman SOCAR belə fikir ayrılığının

əsasını ağlabatan təfərrüatla göstərməklə və belə fikir

ayrılığının səbəblərini təsdiq edən sübutları təqdim

etməklə Podratçıya bildiriş vermək hüququna malikdir.

Hər hansı belə bildiriş (n) Təqvim Rübü başlanmazdan

əvvəl verilir. SOCAR və Podratçı, (n) Təqvim Rübünün

başlanmasından sonra əlli (50) gün müddətində görüşüb

SOCAR-ın bildirişində qaldırılan məsələləri müzakirə

etmək və onları həll etmək üçün ağlabatan səylər

göstərirlər. Podratçı və SOCAR (n–2) Təqvim Rübü üçün

Faktiki Paylara hər hansı düzəliş etmək barədə razılığa

gələrlərsə, (n–2) Təqvim Rübü üçün həmin düzəldilmiş

Faktiki Paylar növbəti Təshih Məbləğinin müəyyən

edilməsində istifadə edilir. Podratçı və SOCAR (n–2)

Təqvim Rübü üçün Faktiki Paylara hər hansı düzəliş

etmək barədə razılığa gəlməzlərsə, həmin Faktiki Paylara

heç bir düzəliş edilmir, o şərtlə ki, SOCAR Sazişin

13.1(b) bəndinə müvafiq olaraq mübahisənin həlli üçün

beynəlxalq miqyasda tanınmış ekspertə müraciət etməsin

və həmin ekspertin Xam Neftin dəyərinə dair qərarı

Faktiki Paylara düzəliş edilməsini tələb etməsin.(b)Amount for Calendar Quartern-2 (as provided under

paragraph 1(b)), SOCAR shall be entitled to give

Contractor notice specifying the basis of its disagreement

in reasonable detail and providing evidence supporting the

grounds for such disagreement. Any such notice shall be

given prior to the beginning of Calendar Quartern.

Contractor and SOCAR shall use their reasonable

endeavours to meet to discuss and resolve the matters

raised in SOCAR’s notice within the period ending fifty

(50) days after the beginning of Calendar Quartern. If

Contractor and SOCAR agree on any adjustments to be

made to the Actual Entitlement Shares for Calendar

Quartern-2, such adjusted Actual Entitlement Shares for

Calendar Quartern-2 shall be used in the next determination

of the Reconciliation Amount. If Contractor and SOCAR

do not agree on any adjustments to be made to the Actual

Entitlement Shares for the Calendar Quartern-2 then no

adjustments shall be made to such Actual Entitlement

Shares unless SOCAR refers the dispute for determination

by an internationally recognised expert pursuant to Article

13.1(b) and the expert’s determination of the valuation of

Crude Oil requires an adjustment to the Actual

Entitlement Shares.4(c) bəndinin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər 3-cü

Əlavənin 1.3 bəndinə əsasən SOCAR-ın adından Neft-qaz

Əməliyyatları hesabını yoxlayan müstəqil auditor və ya

Podratçının adından Neft-qaz Əməliyyatları Hesabını

yoxlayan

müstəqil

auditor

Podratçıya

bildiriş

(“Şəhadətnamə”) verib bildirərsə ki, onun rəyinə əsasən

hər hansı Təqvim Rübü üçün məsrəflər Neft-qaz

Əməliyyatları Hesabına düzgün daxil edilməmişdir və

bunun nəticəsində auditin əhatə etdiyi Təqvim İlində və

ya Təqvim İllərində həmin Təqvim Rübü üçün Faktiki

Payların hesablanmasında səhvə yol verilmişdir və həmin(b)280Subject to paragraph 4(c), if an independent auditor

conducting an audit of the Petroleum Operations Account

on SOCAR’s behalf in accordance with paragraph 1.3 of

Appendix 3, or the independent auditor conducting an

audit of the Petroleum Operations Account on behalf of

Contractor, gives Contractor notice (a “Certificate”)

certifying that in its opinion costs have been incorrectly

included in the Petroleum Operations Account for any

Calendar Quarter and that, as a result, there is an error in

the calculation of the Actual Entitlement Shares in

relation to such Calendar Quarter in the Calendar Year orbildirişdə ağlabatan təfərrüatlar verməklə bu rəyi

əsaslandırarsa və belə rəyi dəstəkləyən ağlabatan sübutlar

təqdim edərsə, o zaman Podratçı Şəhadətnamədə qeyd

olunan səhvi düzəltmək üçün hər müvafiq Təqvim

Rübünə dair Faktiki Payların hesablamasına müvafiq

düzəlişlərin Əməliyyat Şirkəti tərəfindən edilməsini təmin

edir və belə düzəliş Faktiki Paylar növbəti Təshih

Məbləğinin müəyyən olunmasında istifadə edilir. Hər

hansı belə düzəliş Podratçının hər hansı Şəhadətnaməni

mübahisələndirmək hüququna xələl gətirmir, və əgər

Podratçı müstəqil auditorun Şəhadətnaməsi ilə razı

olmazsa, Podratçı məsələnin həlli üçün 14-cü Əlavənin 2ci hissəsinə müvafiq olaraq ekspertə müraciət edə bilər.Calendar Years to which the audit relates, specifying in

reasonable detail the basis of such opinion and providing

reasonable evidence supporting such opinion, Contractor

shall procure that the Operating Company makes such

adjustment to the determination of the Actual Entitlement

Shares for each relevant Calendar Quarter as is necessary

to rectify the error set out in the Certificate and such

adjusted Actual Entitlement Shares shall be used in the

next determination of a Reconciliation Amount. Any such

adjustment shall be without prejudice to Contractor’s right

to challenge any Certificate and, if Contractor does not

agree with the independent auditor’s Certificate,

Contractor may refer the matter for determination to an

expert in accordance with Part 2 of Appendix 14.Bu 13-cü Əlavənin və ya 14-cü Əlavənin heç bir

müddəası 14-cü Əlavənin 2-ci hissəsinə uyğun olaraq

ekspert qərarının verilməsindən sonra altı (6) aydan gec

olmayaraq bu 4(b) bəndi çərçivəsində hər hansı

mübahisəni 23.3(a) bəndinə uyğun olaraq arbitraja təqdim

etməyi qadağan etmir. Mübahisə 23.3(a) bəndinə müvafiq

olaraq son və qəti olaraq arbitraj vasitəsilə həll edilənə

qədər bu 4(b) bəndinə əsasən ekspertin hər hansı qərarı

Podratçı və SOCAR üçün məcburidir, o şərtlə ki, hər

hansı Tərəf bu cür arbitraj prosesinə başlayarsa, 14-cü

Əlavənin 2-ci hissəsinə uyğun olaraq ekspert tərəfindən

müəyyənləşdirilmiş müvafiq Faktiki Paylara edilən

düzəliş həmin arbitraj prosesinin nəticəsi müəyyənləşənə

qədər tətbiq edilir. Bu cür dəyərin 14-cü Əlavənin 2-ci

hissəsinə əsasən ekspert tərəfindən müəyyən edilməsindən

sonra və ya (bu 4(b) bəndində bu cür arbitrajla bağlı vaxt

məhdudiyyəti nəzərə alınmaqla) 6-cı Əlavədə göstərildiyi

kimi arbitrlərin qərarına uyğun olaraq müəyyən

edilməsindən sonra Podratçı təmin edir ki, Əməliyyat

Şirkəti ekspertin və ya müvafiq olaraq arbitrlərin qərarıNothing in this Appendix 13 or in Appendix 14 shall

prevent any Party from referring a dispute under this

paragraph 4(b) to arbitration pursuant to Article 23.3(a)

no later than six (6) months following the expert

determination pursuant to Part 2 of Appendix 14. Any

determination by the expert pursuant to this paragraph

4(b) shall be binding on Contractor and SOCAR unless

and until the dispute is finally determined by arbitration

pursuant to Article 23.3(a), provided that, in the event any

Party commences such an arbitration, the adjustment to

the applicable Actual Entitlement Shares as determined by

the expert pursuant to Part 2 of Appendix 14 shall be

applied pending the outcome of such arbitration.

Following the determination of such value by an expert

pursuant to Part 2 of Appendix 14 or (subject to the time

restriction in this paragraph 4(b) on institution of such

arbitration) pursuant to an award of the arbitrators

pursuant to Appendix 6, Contractor shall procure that the

Operating Company makes any necessary adjustment to

the applicable Actual Entitlement Shares for the relevant281verildikdən sonra otuz (30) gün ərzində müvafiq Təqvim

Rübü üçün Faktiki Paylara lazım olan hər hansı

düzəlişləri həyata keçirsin.

(c)Calendar Quarter within thirty (30) days after the date of

the determination by the expert or the issuance of the

award of the arbitrators (as applicable).Nə 4(a) bəndinə əsasən SOCAR-ın, nə də 4(b) bəndinə

əsasən müstəqil auditorun, Podratçı ilə SOCAR arasında

Sazişin 13.1 bəndinə müvafiq olaraq hesablanan hər hansı

Xalis İxrac Dəyəri haqqında razılığın əldə edilməməsi

səbəbindən

Faktiki

Payların

hesablamasını

mübahisələndirməyə yaxud onunla razılaşmadığını və ya

onda səhvin olmasını bildirməyə ixtiyarı yoxdur. Podratçı

ilə SOCAR arasında belə Xalis İxrac Dəyərinin müəyyən

edilməsinə dair hər hansı fikir ayrılığı olduğu bütün

hallarda Sazişin 13.1(b) bəndi və 14-cü Əlavənin 1–3

bəndləri tətbiq olunur.(c)282Neither SOCAR under paragraph 4(a) nor an independent

auditor under paragraph 4(b), shall be entitled to

challenge or assert any disagreement with or mistake in

any calculation of Actual Entitlement Shares on the basis

of Contractor and SOCAR having not agreed on any Net

Back Value as calculated in accordance with Article 13.1.

Article 13.1(b) and paragraphs 1 to 3 of Appendix 14

shall apply in all circumstances in relation to any

disagreement between Contractor and SOCAR in relation

to the determination of such Net Back Value.ƏLAVƏ 14

EKSPERT QƏRARININ VERİLMƏSİ QAYDASIAPPENDIX 14

EXPERT DETERMINATION PROCEDURE1-ci hissə – Xalis İxrac Dəyərinin müəyyən edilməsinə aid

mübahisələrPart 1 – Disputes relating to determination of Net Back Value1.13.1(b) bəndinə əsasən SOCAR ekspert təyin etmək

hüququna malik olduğu halda, SOCAR Podratçıdan Xam

Neftin dəyərinin müəyyən edilməsinə dair bildiriş

aldıqdan sonra iyirmi dörd (24) ay (və ya SOCAR ilə

Podratçının qarşılıqlı surətdə razılaşdıra bildiyi daha uzun

müddət) ərzində istənilən zaman Podratçıya bu 14-cü

Əlavənin 3-cü bəndindəki siyahıya daxil edilmiş müstəqil

şəxslərdən birinin təyin edilməsi haqqında bildiriş

verməklə ekspert təyin edə bilər.1.Where Article 13.1(b) entitles SOCAR to appoint an

expert, SOCAR may do so at any time within the period

of twenty-four (24) months (or such longer period as

SOCAR and Contractor may mutually agree from time to

time) after receipt of notice by SOCAR of Contractor’s

valuation of Crude Oil, by notice to Contractor specifying

an independent person who is included on the list set out

in paragraph 3 of this Appendix 14.2.Ekspert mübahisənin predmeti olan Xam Neftin dəyərini

bu Sazişin müddəalarına uyğun qaydada müəyyən edir.

Podratçı mübahisə ilə bağlı öz rəyini ekspertə təqdim

etmək hüququna malikdir. Ekspert bu Sazişin ingilis

dilində olan mətnindən istifadə edir. Ekspert, təyin

olunduqdan sonra otuz (30) gün ərzində (və ya ekspert

həmin otuz (30) günlük müddətin onun tərəfindən qərar

verilməsi üçün məqsədəuyğun olmadığını müəyyən

edərsə, sözügedən tarixdən sonra ağlabatan dərəcədə

praktik olan ən tez bir zamanda) verdiyi qərar haqqında

yazılı surətdə məlumat verir və onun qərarı qəti və

SOCAR ilə Podratçı üçün hüquqi məcburi olur. Ekspertin

bütün məsrəfləri Neft-qaz Əməliyyatlarına Çəkilən

Məsrəflərə aid edilir və onlar Podratçıya Sazişin 11.2

bəndinə müvafiq olaraq Əməliyyat Məsrəfləri kimi

ödənilir.2.The expert shall determine the valuation of Crude Oil that

is the subject of the dispute in accordance with the

provisions of this Contract. Contractor shall be entitled to

submit its own opinion on the dispute to the expert. The

English language text of this Contract will be utilised by

the expert. The expert shall report its determination in

writing within thirty (30) days of its appointment (or as

soon as reasonably practicable thereafter if the expert

determines that it is not reasonably practicable to give its

determination within such thirty (30) day period) and its

determination shall be final and binding upon SOCAR

and Contractor. All costs of the expert shall be Petroleum

Costs and recoverable by Contractor pursuant to Article

11.2 as Operating Costs.3.Bu 14-cü Əlavənin 1-ci və 2-ci bəndlərinə müvafiq

olaraq dəyəri müəyyən etmək üçün SOCAR-ın təyin edə3.The experts which SOCAR may appoint to determine a

valuation pursuant to paragraphs 1 and 2 of this283biləcəyi ekspertlər aşağıdakılardır:Appendix 14 are:(a)Petroleum Argus; və(a)Petroleum Argus; and(b)Platts,(b)Platts,o cümlədən yuxarıda sadalanan hər hansı ekspertin

hüquq varisi olan firmalar, habelə SOCAR tərəfindən

təklif olunan və sonradan Podratçı ilə razılaşdırılan hər

hansı digər ekspert, lakin bu şərtlə ki, belə razılığın

verilməsindən əsassız olaraq imtina edilməsin, lakin həm

də həmin ekspertlərin heç biri təyin edildikləri zaman

SOCAR-dan və Podratçıdan asılı olmasın. Əgər siyahıya

daxil edilmiş və ya daxil edilməsi barədə daha öncə

razılıq əldə edilmiş ekspertlərdən heç biri müvafiq

zamanda mövcud olmazsa və SOCAR-ın məsələnin

ekspert həllinə verilməsinə dair müraciət etdiyi tarixdən

sonra otuz (30) gün ərzində SOCAR ilə Podratçı

karbohidrogenlərin marketinqi sahəsində təcrübəyə malik

olan və beynəlxalq miqyasda tanınmış başqa müstəqil

şəxsin ekspert qismində təyin edilməsi barədə razılığa

gələ bilməsələr, həmin ekspert SOCAR və ya Podratçının

ərizəsinə əsasən İsveçdə yerləşən Stokholm Ticarət

Palatasının prezidenti tərəfindən təyin olunur.including the successor firms of any expert listed above

and any other expert proposed by SOCAR and further

agreed by Contractor, provided that such agreement shall

not be unreasonably withheld, but provided that all such

experts are independent of both SOCAR and Contractor

at the time of the appointment. If at the relevant time

none of the experts listed or previously agreed to be

listed exists and SOCAR and Contractor cannot agree on

another independent person internationally recognised as

having expertise in the marketing of petroleum to be

appointed as expert within thirty (30) days from the date

on which SOCAR requests such referral, then an

appointment of such an expert shall be made by the

President of the Stockholm Chamber of Commerce,

Sweden on the application of SOCAR or Contractor.2-ci hissə – Neft-qaz Əməliyyatlarına Çəkilən Məsrəflərə aid

mübahisələr

4.Part 2 – Disputes relating to Petroleum Costs13-cü Əlavənin 4(b) bənində əsasən Podratçı ekspert

təyin etmək hüququna malik olduğu halda, Podratçı 13cü Əlavənin 4(b) bəndinə əsasən Şəhadətnamə aldıqdan

sonra iyirmi dörd (24) ay (və ya SOCAR ilə Podratçının

qarşılıqlı surətdə razılaşdıra bildiyi daha uzun müddət)

ərzində istənilən zaman SOCAR-a bu 14-cü Əlavənin 6cı bəndindəki siyahıya daxil edilmiş müstəqil şəxslərdən4.284Where paragraph 4(b) of Appendix 13 entitles Contractor

to appoint an expert, Contractor may do so at any time

within the period of twenty-four (24) months (or such

longer period as SOCAR and Contractor may mutually

agree from time to time) after receipt by Contractor of the

Certificate under paragraph 4(b) of Appendix 13, by

notice to SOCAR specifying an independent person whobirinin təyin edilməsi haqqında bildiriş verməklə ekspert

təyin edə bilər.is included on the list set out in paragraph 6 of this

Appendix 14.5.Ekspert müvafiq mübahisəni bu Sazişin müddəalarına

uyğun qaydada həll edir. Ekspert bu Sazişin ingilis

dilində olan mətnindən istifadə edir. SOCAR mübahisə

ilə bağlı öz rəyini ekspertə təqdim etmək hüququna

malikdir. Ekspert, təyin olunduqdan sonra altmış (60) gün

ərzində (və ya ekspert həmin altmış (60) günlük

müddətin onun tərəfindən qərar verilməsi üçün

məqsədəuyğun olmadığını müəyyən edərsə, sözügedən

tarixdən sonra ağlabatan dərəcədə praktik olan ən tez bir

zamanda) verdiyi qərar haqqında yazılı surətdə məlumat

verir.

Ekspertin

bütün

məsrəfləri

Neft-qaz

Əməliyyatlarına Çəkilən Məsrəflərə aid edilir və onlar

Podratçıya Sazişin 11.2 bəndinə müvafiq olaraq

Əməliyyat Məsrəfləri kimi ödənilir.5.The expert shall determine the dispute in accordance with

the provisions of this Contract. The English language text

of this Contract will be utilised by the expert. SOCAR

shall be entitled to submit its own opinion on the dispute

to the expert. The expert shall report its determination in

writing within sixty (60) days of his appointment (or as

soon as reasonably practicable thereafter if the expert

determines that it is not reasonably practicable to give its

determination within such sixty (60) day period). All

costs of the expert shall be Petroleum Costs and

recoverable by Contractor pursuant to Article 11.2 as

Operating Costs.6.Bu 14-cü Əlavənin 4-cü və 5-ci bəndlərinə müvafiq

olaraq hər hansı mübahisəni həll etmək üçün Podratçının

təyin edə biləcəyi ekspertlər aşağıdakılardır:6.The experts which Contractor may appoint to determine a

dispute pursuant to paragraphs 4 and 5 of this Appendix

14 are:(a)PricewaterhouseCoopers;(a)PricewaterhouseCoopers;(b)Ernst & Young;(b)Ernst & Young;(c)KPMG; və(c)KPMG; and(d)Deloitte,(d)Deloitte,o cümlədən yuxarıda sadalanan hər hansı ekspertin

hüquq varisi olan firmalar, həmçinin SOCAR və Podratçı

arasındakı razılaşmaya əsasən həmin siyahıya vaxtaşırı

olaraq əlavə edilən hər hansı digər ekspert, lakin bu şərtlə

ki, həmin firmaların heç biri təyin edildikləri zamanincluding the successor firms of any expert listed above

and any other expert from time to time added to the list

by agreement between SOCAR and Contractor, but

provided that such firms are independent of both SOCAR

and Contractor at the time of the appointment. If at the285SOCAR-dan və Podratçıdan asılı olmasın. Əgər siyahıya

daxil edilmiş və ya daxil edilməsi barədə daha öncə

razılıq əldə edilmiş ekspertlərdən heç biri müvafiq

zamanda mövcud olmazsa və Podratçı məsələnin ekspert

həllinə verilməsinə dair müraciət etdiyi tarixdən sonra

otuz (30) gün ərzində SOCAR ilə Podratçı Neft-qaz

Əməliyyatlarının mühasibat uçotu sahəsində təcrübəyə

malik olan və beynəlxalq miqyasda tanınmış müstəqil

şəxsin ekspert qismində təyin edilməsi barədə razılığa

gələ bilməsələr, həmin ekspert SOCAR və ya Podratçının

ərizəsinə əsasən İsveçdə yerləşən Stokholm Ticarət

Palatasının prezidenti tərəfindən təyin olunur.relevant time none of the experts listed or previously

agreed to be listed exists and SOCAR and Contractor

cannot agree on an independent person internationally

recognised as having expertise in petroleum operations

accounting to be appointed as expert within thirty (30)

days from the date on which Contractor requests such

referral, then an appointment of such an expert shall be

made by the President of the Stockholm Chamber of

Commerce, Sweden on the application of SOCAR or

Contractor.3-cü hissə – Ləğvetmə İşlərinə aid mübahisələr

7.Part 3 – Disputes relating to AbandonmentƏgər SOCAR və ya Podratçı 14.2(g) bəndinə uyğun

qaydada bildiriş təqdim etməklə (i) Podratçının ləğvetmə

işləri planı və/ və ya Ləğvetmə İşlərinin Xərc Smetası və/

və ya onların illik və ya hər hansı digər düzəliş edilmiş

versiyası və (ii) SOCAR-ın həmin plan və ya smetaları

müstəqil şəkildə qiymətləndirməsinin nəticələri arasında

olan hər hansı uyğunsuzluqların ekspert qərarı əsasında

həll edilməsini istəyərsə, o zaman Tərəflər mübahisəli

məsələni(məsələləri) həll etmək üçün müvafiq qaydada

ixtisaslaşmış ekspertin təyin olunmasına dair razılıq əldə

etmək və onun üçün tapşırıq şərtlərini razılaşdırmaq

məqsədilə ağlabatan səylər göstərirlər. Əgər 14.2(g)

bəndinə uyğun olaraq SOCAR və ya Podratçı tərəfindən

bildiriş təqdim edildikdən sonra otuz (30) gün ərzində

Tərəflər ekspertin təyin olunmasına və onun üçün tapşırıq

şərtlərinin qəbul edilməsinə dair razılığa gələ bilməsələr,

o zaman SOCAR və ya Podratçı Enerji İnstitutunun (o

cümlədən onun hüquq varisi olan təşkilatının)

prezidentinə (həmin vaxtı vəzifədə olan) müraciət edərək,

adıçəkilən prezidentin fikrincə sözügedən məsələnin həlli7.286If SOCAR or Contractor serves notice in accordance with

Article 14.2(g) requesting the resolution by expert

determination of any discrepancies between (i)

Contractor’s abandonment plan and/or the Estimated Cost

of Abandonment and/or any annual or other revision

thereof, and (ii) SOCAR’s independent evaluation of the

same, then the Parties shall use their reasonable

endeavours to agree upon the appointment of, and terms

of reference for, a suitably qualified expert with

appropriate expertise to resolve the matter(s) in dispute.

If, within thirty (30) days of the service of a notice by

either SOCAR or Contractor in accordance with Article

14.2(g) the Parties have not agreed the appointment of

and terms of reference for an expert in relation thereto,

then either SOCAR or Contractor may apply to the

President (for the time being) of the Energy Institute

(including its successor organisation) to determine the

appointment of and terms of reference for an expert who

in his judgement is suitably qualified with appropriate

expertise to determine the matter in question. No personüçün lazımi dərəcədə ixtisaslaşmış və müvafiq təcrübəyə

malik olan ekspertin təyin olunması və həmin ekspert

üçün tapşırıq şərtlərinin müəyyən edilməsi barədə qərar

çıxarmasını istəyə bilər. Təyin edilən zaman SOCARdan, Podratçıdan və ya hər bir Podratçı Tərəfdən asılı

olan və yaxud son altı (6) təqvim ili ərzində SOCAR-ın,

Podratçının və ya hər hansı Podratçı Tərəfin (və ya

onların hər hansı müvafiq Ortaq Şirkətlərinin) direktoru,

məsul şəxsi, işçisi və ya səhmdarı olmuş və ya birbaşa,

yaxud dolayı şəkildə məsləhətçisi işləmiş heç bir şəxs

ekspert qismində təyin edilə bilməz.shall be appointed as an expert who at the time of the

appointment is not independent of SOCAR, Contractor

and each Contractor Party, or during the preceding six (6)

calendar years was a director, officeholder, employee, or

shareholder of, or directly or indirectly retained as

consultant to, SOCAR, Contractor or any Contractor

Party (or any of their respective Affiliates).8.Ekspert mübahisəni bu Sazişin müddəalarına uyğun

şəkildə həll edir və bu 14-cü Əlavənin 3-cü hissəsindəki

müddəalara əməl edir. Hər bir Tərəf hər bir məsələyə dair

öz rəyini ekspertə təqdim etmək hüququna malikdir və

ekspert mübahisəli məsələnin ədalətli, sürətli və iqtisadi

cəhətdən məqsədəuyğun həllini təmin etmək üçün

müvafiq hesab etdiyi əlavə qaydalar müəyyənləşdirmək

səlahiyyətinə malik olur. Ekspert mübahisənin həll

edilməsi üçün zəruri, yaxud arzuolunan hesab etdiyi

peşəkar və/ və ya texniki məsləhət almaq hüququna malik

olur. Ekspert bu Sazişin ingilis dilində olan mətnindən

istifadə edir. Ekspert, təyin olunduqdan sonra doxsan (90)

gün ərzində (və ya ekspert həmin doxsan (90) günlük

müddətin onun tərəfindən qərar verilməsi üçün

məqsədəuyğun olmadığını müəyyən edərsə, sözügedən

tarixdən sonra ağlabatan dərəcədə praktik olan ən tez bir

zamanda) verdiyi qərar haqqında yazılı surətdə məlumat

verir.

Ekspertin

bütün

məsrəfləri

Neft-qaz

Əməliyyatlarına Çəkilən Məsrəflərə aid edilir və onlar

Podratçıya Əməliyyat Məsrəfləri kimi ödənilir.8.The expert shall determine the dispute in accordance with

the provisions of this Contract, and shall observe the

provisions of Part 3 of this Appendix 14. Each Party shall

be entitled to submit its own opinion on each matter in

dispute to the expert and the expert shall have the

authority to establish such further procedures as the

expert considers appropriate to determine the dispute so

as to ensure the fair, expeditious and economical

determination of the matter referred. The expert shall be

entitled to obtain such professional and/or technical

advice as the expert considers necessary or desirable to

determine the dispute. The English language text of this

Contract will be utilised by the expert. The expert shall

report his determination in writing within ninety (90)

days of his appointment (or as soon as reasonably

practicable thereafter if the expert determines it is not

possible to give his determination within such ninety (90)

day period). All costs of the expert shall be Petroleum

Costs and recoverable by Contractor as Operating Costs.9.Bu 14-cü Əlavənin 3-cü hissəsinə uyğun olaraq

mübahisənin həll edilməsi üçün təyin edilmiş ekspert öz9.For each dispute in respect of which he is appointed as

expert pursuant to Part 3 of this Appendix 14 the expert287qərarını Tərəflərə təqdim etməklə və səbəblərini

göstərməklə verir. Bu cür verilmiş hər bir qərar Tərəflər

üçün yekun və qəti qərar olur və məcburi hüquqi qüvvəyə

malik olur, lakin bu cür qərarın hər hansı əhəmiyyətli

yanlış fakta, dələduzluğa, aydın nəzərə çarpan səhvə

əsaslandığı və ya ekspertin hər hansı müvafiq marağını

açıqlamadığı hallar istisna təşkil edir.shall render his determination, with reasons, by

delivering the same to the Parties. Each determination so

rendered shall be final, conclusive, and binding on the

Parties save to the extent such determination is based

upon any material mistake of fact, fraud, manifest error

or failure by the expert to disclose any relevant interest.288ƏLAVƏ 15

MÜQAVİLƏLƏR VƏ TƏCHİZAT

1.APPENDIX 15

CONTRACTS AND PROCUREMENTÜmumi Prinsiplər1.General Principles(a)6.2(a) və 6.5 bəndlərinə uyğun olaraq, Əməliyyat

Şirkəti Neft-qaz Əməliyyatlarının aparılması

üçün malların, işlərin və xidmətlərin təchizatı

üzrə fəaliyyətləri həyata keçirməyə cavabdeh

olur.(a)In accordance with Articles 6.2(a) and 6.5, the

Operating Company shall be responsible for

carrying out activities for the procurement of

goods, works and services for the conduct of

Petroleum Operations.(b)Podratçı və SOCAR ayrı-ayrılıqda hər biri digər

tərəf qarşısında öhdəlik götürür ki, Saziş ilə bağlı

əldə etdiyi hər hansı məlumatları (i) vəziyyətdən

asılı olaraq özünün, Podratçı Tərəfin hər hansı

Ortaq Şirkətinin və ya Dövlətə məxsus (birbaşa

və ya dolayı) hər hansı hüquqi şəxsin Dövlətin

ərazisində və ya hər hansı digər yerdə həyata

keçirə biləcəyi, yaxud iştirak edə biləcəyi hər

hansı digər əməliyyatlar üçün digərinə

münasibətdə üstünlük əldə etmək məqsədilə və

ya (ii) bu Sazişə, yaxud hər hansı tətbiq olunan

müvafiq qanuna maneə törədən və ya onunla

ziddiyyət təşkil edən hər hansı digər tərzdə

istifadə etməyəcək.(b)Contractor and SOCAR each undertake to the

other that they shall not use any information

received in relation to a contract (i) to gain an

advantage over each other for any other

operations which it, any Affiliate of a Contractor

Party or any entity owned by the State (directly

or indirectly), as the case may be, may be

conducting or participating in, whether in the

State or elsewhere, or (ii) in any other manner

that would contravene or be in conflict with this

Contract or any applicable law.(c)Əməliyyat Şirkətinin təchizat qaydaları və

prosedurları (bu qaydalar və prosedurlar tələb

edildikdə və onlara hər hansı düzəlişlər və

yeniliklər edilən bütün hallarda SOCAR-ın

Nümayəndələrinə təqdim edilir) və əməliyyat

praktikaları

təmin

etməlidir

ki,

bütün

tender/müsabiqə əsasında (o cümlədən vahid

təchizatçı və bir mənbədən təchizat hallarında)

müqavilələrin bağlanması və təchizatın yerinə(c)Operating Company’s procurement policies and

procedures (which shall be provided to the

SOCAR Representatives upon request and in all

events upon adoption of any updates and other

revisions thereof) and operational practices shall

provide that all contracting and procurement

processes for all tendering/bidding, as well as in

sole-source and single-source supply contexts,

shall be conducted in a transparent and objective289yetirilməsi prosesləri şəffaf və obyektiv şəkildə

həyata keçirilsin. Əməliyyat Şirkətinə lazım ola

biləcək mallar, işlər və xidmətlərin təchizatı üzrə

tender/müsabiqə proseslərində Azərbaycanlı

Təchizatçıların iştirakını maksimuma çatdırmaq

məqsədilə Əməliyyat Şirkəti və SOCAR

əməkdaşlıq edərək ictimai məlumatlandırma

mexanizmləri

hazırlamalıdırlar

ki,

bu

mexanizmlər vasitəsilə təchizatçılar (o cümlədən

Azərbaycanlı Təchizatçılar) Əməliyyat Şirkətinə

hansı sahələrdə malların, işlərin və xidmətlərin

lazım olduğu və ya lazım ola biləcəyi barədə

məlumatlansınlar.

(d)manner. The Operating Company and SOCAR

shall cooperate to develop publication

mechanisms through which suppliers (including

Azerbaijani Suppliers) will be informed of the

areas in which the Operating Company has or

may have a need for goods, works and services

with a view to maximising the participation of

Azerbaijani Suppliers in tendering/bidding for

the supply of such goods, works and services.SOCAR-ın

Nümayəndəsi

müqavilənin

bağlanması/təchizat prosesinin hər hansı

hissəsinin o cümlədən, şübhəyə yol verməmək

üçün, alınmış hər hansı müsabiqə, yaxud tender

təklifinin qiymətləndirilməsi və ya müqavilənin

müsabiqə, yaxud vahid təchizatçı, yaxud bir

mənbədən təchizat əsasında bağlanılmasına dair

verilən tövsiyənin obyektivliyi ilə bağlı əsaslı

şübhəsi olduğunu bildirdiyi hallarda bu cür

müqavilə və təchizat prosesi ərzində SOCAR-ın

Nümayəndəsi Əməliyyat Şirkətindən bu cür

qiymətləndirmə prosesinin tətbiq edilən müvafiq

qaydalara və prosedurlara uyğun şəkildə və

ədalətli və obyektiv qaydada həyata keçirildiyini

təsdiqləyən sənədli dəlillər istəyə bilər və bu cür

dəlillər SOCAR-a kifayət qədər əvvəlcədən

təqdim edilməlidir ki, SOCAR sözügedən

müqavilənin bağlanmasından əvvəl bu cür

qərarın düzgünlüyünü lazımi qaydada nəzərdən

keçirə və bu barədə öz rəyini bildirə bilsin və

Əməliyyat Şirkəti SOCAR-ın bu cür hallara dair(d)290In the event that a SOCAR Representative

expresses a reasonable doubt with regard to the

objectivity

of

any

part

of

the

contracting/procurement process including for

the avoidance of doubt the evaluation of any bid

or tender received or recommendation for

contract award on a bid or sole-source or singlesource basis, during such contracting and

procurement process, he may request the

Operating Company to provide documented

evidence that such evaluation process has been

conducted in compliance with the applicable

policies and procedures and in a fair and

objective manner, such evidence to be provided

in good time so as to allow SOCAR to duly

consider and express its views before the contract

award in question as to the propriety of such

award, and the Operating Company shall in good

faith duly consider and take into account

SOCAR’s view in such cases.rəyini qərəzsiz şəkildə nəzərdən keçirir və

müvafiq qaydada nəzərə alır.

(e)2.Yuxarıdakı prinsiplərə əsaslanmaqla, Podratçı və

SOCAR bir öhdəlik olaraq və qarşılıqlı xoş

niyyətlə razılaşır ki, onlar Neft-qaz Əməliyyatları

ilə bağlı Əməliyyat Şirkətinin həyata keçirdiyi

müqavilələrin bağlanması və təchizat prosesində

SOCAR-ın iştirakının mənalı və müsbət tərzdə

artırılması üçün ağlabatan dərəcədə tələb olduğu

qədər və əməkdaşlıq əsasında birgə işləməyə

davam edəcəklər.(e)SOCAR-ın Nümayəndələri

(a)2.Dəyəri üç yüz otuz min (330.000) Dollardan artıq

olan hər hansı malların, işlərin və xidmətlərin

satın alınması müsabiqəli tender əsasında (yalnız

bir təchizatçının mövcud olduğu hallar istisna

təşkil edir) həyata keçirilir. Tender prosesinin hər

mərhələsində SOCAR-a hər bir tender təklifinin

nəticələri barədə məlumat verilir. Üç yüz otuz

min (330.000) Dollar səviyyəsində olan dəyər

həddi ÜDM Deflyatorunun İndeksindəki artıma

uyğun olaraq illik əsasda artırılır. SOCAR tender

prosesinin hər mərhələsində iştirak edir. Bu

məqsədlə, SOCAR Əməliyyat Şirkətinə SOCARın Nümayəndələrini göndərir və həmin

nümayəndələrin

vəzifəsi

müqavilələrin

bağlanması strategiyasından müqavilələrin yekun

seçimi və icrası prosesinədək olan bütün

mərhələlərdə müqavilə və təchizat prosesinə

nəzarət etmək olur. SOCAR-ın həmin

Nümayəndələri aşkar etdikləri faktları SOCAR-a

və Əməliyyat Şirkətinə bildirməyə və hərSOCAR Representatives

(a)291Building on the principles stated above,

Contractor and SOCAR agree that as a matter of

commitment and mutual goodwill they will

continue to work cooperatively and where

reasonably required to increase SOCAR’s

involvement in a meaningful and positive manner

in the contracting and procurement process

implemented by the Operating Company with

respect to Petroleum Operations.Any purchase of goods, works and services

where the value exceeds three hundred and thirty

thousand (330,000) Dollars shall be made on a

competitive tender basis (except when only one

supplier is available). SOCAR shall be advised of

the results of each tender at every bid stage. The

threshold value of three hundred and thirty

thousand (330,000) Dollars shall be escalated

annually in line with increases in the GDP

Deflator Index. SOCAR shall participate at every

bid stage. In that regard SOCAR shall send to the

Operating Company SOCAR Representatives

whose responsibility shall include monitoring the

contracting and procurement process from

contracting strategy to the ultimate selection of

contracts, and through to implementation. These

SOCAR Representatives shall have responsibility

to report to SOCAR and the Operating Company

their findings and to give timely input to the

Operating Company as to SOCAR’s position onmüqavilə imzalanmasından əvvəl müvafiq

məsələlər

barədə

SOCAR-ın

mövqeyini

Əməliyyat Şirkətinə vaxtında çatdırmağa

cavabdehlik

daşıyırlar.

SOCAR-ın

Nümayəndələri müqavilə komitəsində səs

vermək hüququna malik deyil; lakin, SOCAR-ın

Nümayəndələri hər hansı tender təklifləri,

müqavilənin bağlanmasına dair qərarlar və/ və ya

sonrakı icra prosesi ilə bağlı özlərinin və

SOCAR-ın rəyini bildirə bilər və Əməliyyat

Şirkəti növbəti addıma dair hər hansı qərar

verməzdən əvvəl belə rəyi müvafiq qaydada

nəzərdən keçirəcək və nəzərə alacaqdır .

(b)relevant matters prior to each contract award.

The SOCAR Representatives shall not have the

right to vote before the contract committee;

provided, however, the SOCAR Representatives

may express their opinion and that of SOCAR

with regard to any bids, awards, and/or

subsequent implementation whcih the Operating

Company will duly consider and take account of

before any decision is taken on the way forward.SOCAR-ın

Nümayəndələri

Neft-qaz

Əməliyyatlarının aparılmasından ötrü malların,

işlərin və xidmətlərin satın alınması (müsabiqəli

tender, vahid təchizatçı və bir mənbədən təchizat

hallarında)

üçün

Əməliyyat

Şirkətinin

müqavilələrin idarə edilməsi şurasında (və ya

eyni, yaxud oxşar funksiyaları yerinə yetirən

digər müqavilələrin nəzərdən keçirilməsi

şurasındaya

komitəsində),

həmin

müqavilələrin idarə olunması şurasının, yaxud

digər nəzarət şurasının, yaxud komitəsinin həyata

keçirdiyi fəaliyyətlərin hər bir mərhələsində,

müqavilələrin bağlanılması strategiyasına dair

keçirilən müzakirələrin ilkin mərhələsində,

müqavilənin tenderə çıxarılmasına (və ya vahid

təchizatçıya verilməsinə yaxud bir mənbədən

təchiz

edilməsinə)

zərurətin

müəyyənləşdirilməsində, təchizatçıların son

seçimində və müqavilənin icrası prosesində

iştirak etmək hüququna malik olur.(b)292SOCAR Representatives shall be entitled to

participate in the Operating Company’s contracts

governance board (or other contracts review

board or committee that performs the same or

similar functions) for the procurement of goods,

works and services for the conduct of Petroleum

Operations (in competitive tender, sole-source

and single-source supply contexts), at every stage

of such contracts governance board’s or other

review board or committee’s activities in the

initial stage of contracting strategy discussions,

determination of the need to bid out a contract

(or sole or single-source it) through to the

ultimate

selection

of

suppliers

and

implementation of the contract.(c)Tərəflər razılığa gəlirlər ki, Subpodratçıların

fəaliyyət göstəricilərinə nəzarət etmək və faktiki

məsrəfləri, o cümlədən izafi xərcləri dəqiq

şəkildə izləmək və hər bir müqavilə üçün tələb

oluna biləcək mümkün düzəlişləri vaxtında

bildirmək və müvafiq cavab tədbirləri görmək

üçün ümumi bir mexanizm təmin edən

müqavilələrin cari proqnoz göstəriciləri və

xərcləri üzrə müqavilələrin izlənilməsi prosesinin

təmin olunması (və ağlabatan dərəcədə tələb

olunan qaydada təkmilləşdirilməsi) vacib

əhəmiyyət daşıyır. Tərəflər razılığa gəlirlər ki,

müqavilənin ilkin dəyərinin on faizindən (10%)

artıq həcmdə və iki yüz əlli min ($250.000)

Dollardan (ÜDM Deflyatorunun İndeksindəki

artımlara uyğun olaraq illik əsasda artırılmaqla)

artıq dəyərdə hər hansı müqaviləyə dəyişiklik

edilməsi barədə sifarişlərin imzalanması ilə bağlı

faktlara və hallara dair Podratçıya məlum olan

bütün

zəruri

məlumatlar

SOCAR-ın

Nümayəndələrinə vaxtında bildiriləcək; və hər

hansı bu cür düzəliş Podratçı ilə müzakirə

edilməliPodratçı

tərəfindən

əsaslandırılmalıdır və bu barədə yekun qərar

verilməzdən

əvvəl

Podratçı

SOCAR-ın

Nümayəndəsinin rəyini lazımi şəkildə nəzərə alır.(c)The Parties agree the importance of maintaining,

and improving as reasonably required, a contract

tracking process for ongoing contracting

forecasts and costs which will provide a tool for

monitoring Sub-contractor performance, and in

an accurate manner track actual expenditures

including overruns and possibly required

variations on each contract for timely reporting

and reaction purposes. The Parties agree that the

SOCAR Representatives shall be apprised in a

timely manner of all the necessary information

available to Contractor on the facts and

circumstances related to the award of any

contract variation orders which are in excess of

ten percent (10%) of the original contract value

and greater than two hundred and fifty thousand

Dollars ($250,000) (escalated annually in line

with increases in the GDP Deflator Index); and

any such variation will be discussed and must be

substantiated

by

Contractor

and

due

consideration shall be given to SOCAR

Representative’s opinion by Contractor before a

final decision is taken on it.(d)Seçilən təchizatçının müəyyənləşdirilməsi (istər

tender, istər vahid təchizatçı, istərsə də bir

mənbədən təchizat hallarında) səlahiyyətinə

malik olan Əməliyyat Şirkətinin hər hansı

müqavilələrin idarə olunması şurasında (və ya

oxşar nəzarət şurasında, yaxud komitəsində)

SOCAR-ın Nümayəndələri səs vermək hüququna

malik olmur. Lakin, SOCAR-ın Nümayəndələri(d)The SOCAR Representatives shall not be entitled

to vote in any contracts governance board (or

similar review board or committee) of the

Operating Company authorised to determine the

selected supplier (whether in bid, single-source

or sole-source supply contexts). However, the

SOCAR Representatives may express their

opinion and that of SOCAR in respect of any293hər hansı tender təklifləri, müqavilələrin

imzalanması və/ və ya həmin tender təkliflərinin,

yaxud müqavilələrin imzalanması prosesinin

sonrakı icrası ilə əlaqədar olaraq özlərinin və

SOCAR-ın rəyini bildirə bilər ki, bu cür rəy də

sözügedən məsələ ilə bağlı hər hansı qərar

verilməzdən əvvəl lazımi şəkildə nəzərdən

keçirilir və nəzərə alınır.bids, awards, and/or subsequent implementation

of any such bids or awards, which opinion shall

be given due consideration and taken into

account before any decision is taken regarding

the matter in question.(e)Təchizat

fəaliyyətləri

həyata

keçirildiyi

müddətdə Əməliyyat Şirkəti təklif edərsə ki,

nüfuzlu Subpodratçılardan tender təklifləri

istənilsin (və ya Birgə Əməliyyat Sazişinə uyğun

olaraq vahid təchizatçı qismində, yaxud bir

mənbədən təchizat kimi nüfuzlu Subpodratçılar

ilə müqavilələr bağlanılsın), vəziyyətdən asılı

olaraq, SOCAR Nümayəndələrinə də əvvəlcədən

kifayət qədər vaxt verməklə imkan yaradılmalıdır

ki, onlar da Əməliyyat Şirkətinin təklif etdiyi

tender iştirakçılarının (və ya vəziyyətdən asılı

olaraq, vahid mənbə kimi təklif olunan

Subpodratçıların) siyahısına əlavə olaraq nüfuzlu

Azərbaycan Təchizatçılarının (o cümlədən

Azərbaycan Respublikasının hüdudları xaricində

yerləşən digər potensial təchizatçıların) siyahısını

təklif etsin.(e)Where in the course of carrying out procurement

activities the Operating Company proposes to

solicit bids from reputable Sub-contractors (or to

award contracts to reputable Sub-contractors on a

single-source or sole-source basis in accordance

with the Joint Operating Agreement), as the case

may be, SOCAR Representatives shall be given

the opportunity in good time to supplement the

Operating Company’s list of proposed bidders

(or proposed single-source Sub-contractors, as

the case may be) with their proposed list of

reputable Azerbaijani Suppliers (as well as other

potential suppliers from outside of the Republic

of Azerbaijan).(f)SOCAR-ın Nümayəndələri vaxtaşırı olaraq zəruri

hesab etdiklərində müqavilə və təchizat

proseslərinin Əməliyyat Şirkəti tərəfindən

icrasının (o cümlədən, yerli resurslardan

istifadənin miqyası ilə bağlı və bu 15-ci Əlavənin

müddəalarına

uyğun

olaraq)

mümkün

təkmilləşdirilməsi üçün Podratçıya təkliflər verə

bilər.(f)The SOCAR Representatives may from time to

time as they deem necessary propose to

Contractor possible improvements in Operating

Company’s implementation of contracting and

procurement, including in relation to the local

content dimension and in accordance with the

provisions of this Appendix 15.294(g)3.Əməliyyat Şirkəti təchizat məsələlərini və

bununla bağlı aşkar edilmiş hər hansı boşluqları

və tövsiyələri, o cümlədən yerli resurslardan

istifadə göstəricilərini, planlaşdırılan hədəf

göstəriciləri və onların icra vəziyyətini nəzərdən

keçirmək üçün ən azı rübdə bir dəfə SOCAR-ın

Nümayəndələri ilə görüş keçirməyi öhdəsinə

götürür. SOCAR-ın Nümayəndələri SOCAR

tərəfindən müvafiq hesab edildiyində Tərəflər

arasında icra və tətbiqlə bağlı hər hansı

məsələləri əlavə müzakirəyə çıxara bilər.

Əməliyyat Şirkəti SOCAR Nümayəndələrinin

hər hansı bu cür şərhlərini və tövsiyələrini

gələcək təchizat proseslərində xoş məramla

lazımi qaydada nəzərdən keçirəcək və nəzərə

alacaq.(g)Yüksək Dəyərli Müqavilələr

(a)3.5.1(i) bəndinə uyğun olaraq, Yüksək Dəyərli

Müqavilənin bağlanması üçün (bu 15-ci

Əlavənin 3(d) və 5 bəndlərini nəzərə almaqla)

aşağıdakı prosedura əsasən Rəhbər Komitənin

təsdiqi tələb olunur:The Operating Company shall undertake to meet

with the SOCAR Representatives no less than on

a quarterly basis, to review procurement matters

and any identified gaps and recommendations in

respect thereto, including local content metrics,

targets, and fulfilment thereof. The SOCAR

Representatives may bring any implementation

and application issues for further discussion

between the Parties, as SOCAR deems

appropriate. The Operating Company will in

good faith give due consideration to and take into

account in future procurement activities any such

comments and recommendations of the SOCAR

Representatives.Material Contracts

(a)In accordance with Article 5.1(i), the award of a

Material Contract shall, subject to paragraphs

3(d) and 5 of this Appendix 15, require the

approval of the Steering Committee pursuant to

the following procedure:(i)Əməliyyat Şirkəti Rəhbər Komitəyə

Yüksək Dəyərli Müqavilənin bağlanması

ilə bağlı təklifinə dair bildiriş təqdim edir

və bu bildirişlə birlikdə müqavilənin

bağlanması

təklifini

əsaslandıran

təsdiqləyici sənədlər verir; və(i)the Operating Company shall provide the

Steering Committee notification of its

proposal for the award of a Material

Contract, together with supporting

documentation that underlies the award

proposal; and(ii)Əməliyyat

Şirkətinin

bildiriştəsdiqləyici məlumat təqdim etməsindən(ii)within fifteen (15) days of delivery of the

Operating Company’s notification and295sonra on beş (15) gün ərzində (və ya bu

cür on beş (15) günlük müddətin başa

çatmasından əvvəl Rəhbər Komitə

tərəfindən əlavə sənədlər və/ və ya

izahatlar istənildikdə, Podratçının Rəhbər

Komitə tərəfindən ağlabatan dərəcədə

istənilmiş hər hansı sənədləri və/ və ya

izahatları təqdim etməsindən sonra

uzadılmış beş (5) gün müddəti ərzində)

Rəhbər Komitə həmin Yüksək Dəyərli

Müqaviləyə dair yazılı təsdiq və ya rədd

bildirişi verir və nə Podratçı, nə də

SOCAR 5.2(h) bəndinə uyğun olaraq bu

cür məsələyə dair səs verməkdən və ya

qərar çıxarmaqdan əsassız olaraq imtina

etmir. Əgər buradakı müddəalara uyğun

olaraq Əməliyyat Şirkətinin yazılı

bildiriş və təsdiqləyici məlumatlar

təqdim etməsindən sonra on beş gün (15)

ərzində (və ya bu cür on beş (15) günlük

müddətin başa çatmasından əvvəl Rəhbər

Komitə tərəfindən əlavə sənədlər və/ və

ya izahatlar istənildikdə, Podratçının

Rəhbər Komitə tərəfindən ağlabatan

dərəcədə istənilmiş hər hansı sənədləri

və/ və ya izahatları təqdim etməsindən

sonra beş (5) gün uzadılmış müddəti

ərzində) nə Podratçı, nə də SOCAR

Rəhbər Komitənin həmin Yüksək

Dəyərli Müqaviləyə dair təsdiq və ya

rədd barədə qərarını Əməliyyat Şirkətinə

bildirməyibsə, o zaman bu cür Yüksək

Dəyərli Müqavilənin Rəhbər Komitə

tərəfindən təsdiqləndiyi hesab ediləcək.supporting information (or, where before

the expiry of such fifteen (15) day period

the Steering Committee requests further

documentation and/or explanations,

within such longer period that ends five

(5) days from the date of Contractor’s

provision of any documentation and/or

explanations reasonably requested by the

Steering Committee), the Steering

Committee shall provide its written

approval or rejection of such Material

Contract and neither Contractor nor

SOCAR shall unreasonably withhold its

vote or decision in writing pursuant to

Article 5.2(h) on such matter. If neither

Contractor nor SOCAR has given notice

to the Operating Company of the

Steering Committee’s decisions to

approve or reject (including providing

reasons for any rejection) such Material

Contract within the period of fifteen (15)

days from delivery of the Operating

Company’s written notification and

supporting information (or, where before

the expiry of such fifteen (15) day period

the Steering Committee has requested

further

documentation

and/or

explanations, within such longer period

that ends five (5) days from the date of

Contractor’s

provision

of

any

documentation

and/or

explanations

reasonably requested by the Steering

Committee) in accordance herewith, then

approval of such Material Contract shall

be deemed to have been provided by the296Steering Committee.

(b)Yüksək Dəyərli Müqaviləyə onun ilkin dəyərinin

on faizindən (10%) çox həcmdə və ya iki milyon

Dollardan ($2.000.000) artıq dəyərdə (hansı daha

çox olarsa) dəyişiklik edilməsi təklif olunarsa,

bunun üçün 3(a) bəndinə uyğun olaraq Rəhbər

Komitənin təsdiqi tələb olunur.(b)In the event that a variation of a Material

Contract is proposed in excess of ten percent

(10%) of the original value or two million

Dollars ($2,000,000) (whichever is greater) then

this shall require the approval of the Steering

Committee in accordance with paragraph 3(a).(c)Nə Podratçı, nə də SOCAR Rəhbər Komitədə öz

səsvermə hüququndan istifadə edərkən yazılı

şəkildə əsaslandırılmış izahat təqdim etmədən

Yüksək Dəyərli Müqavilənin əleyhinə səs verə

bilməz və bu cür yazılı izahatın məqsədi digər

Tərəfin Podratçının və ya SOCAR-ın (müvafiq

qaydada) həmin müqavilənin əleyhinə səs

verməsinə səbəb olan Yüksək Dəyərli Müqavilə

ilə bağlı etiraz doğuran məsələləri başa

düşməsini xoş məramla təmin etməkdir və həmin

izahatda (i) etiraz edən Tərəfin təklif edilmiş

Subpodratçının texniki və ya maliyyə

imkanlarının bu cür Yüksək Dəyərli Müqavilə

çərçivəsindəki tələblərə uyğunluğu ilə bağlı

əsaslı şübhələri göstərilə bilər və ya (ii) müvafiq

müqavilə prosesinin obyektivliyi və/ və ya onun

tələblərinə riayət edilməsi, təklif edilmiş

Subpodratçının

hər

hansı

kommersiya

məsələlərində keçmiş mənfi təcrübəsinin olması

barədə əsaslı şübhələr və ya bağlanılması, yaxud

düzəliş edilməsi istənilmiş müqavilə üçün

ağlabatan dərəcədə əsaslandırmanın olmaması

qeyd oluna bilər.(c)Neither Contractor, nor SOCAR shall be entitled

to reject a Material Contract when it exercises its

vote in the Steering Committee without

providing a reasoned explanation in writing for

such negative vote which seeks in good faith to

enable the other Party to understand the

objections to the Material Contract that have

caused the Contractor or SOCAR, as applicable,

to exercise such negative vote and may include

(i) the rejecting Party’s reasonable doubt as to the

proposed Sub-Contractor’s technical or financial

capabilities being commensurate with the

requirements under such Material Contract, or

(ii) reasonable doubt as to the objectivity of

and/or compliance with the relevant contracting

process, negative past experience with the

proposed Sub-contractor in any commercial

context, or lack of reasonable justification for the

requested award or variation.(d)Əgər Rəhbər Komitə Yüksək Dəyərli Müqaviləni

təsdiq etməzsə, o zaman Əməliyyat Şirkətinin(d)In the event that the Steering Committee does not

approve a Material Contract then, to the extent297İllik İş Proqramı və Büdcə çərçivəsində və ya bu

15-ci Əlavənin 5-ci bəndinə uyğun olaraq qəza

halında (və ya gözlənilən qəza halında) hər hansı

işləri tamamlamaq üçün zəruri hesab etdiyi

təqdirdə, Əməliyyat Şirkəti müvafiq hallarda

Rəhbər Komitənin təsdiqini almadan bu cür

işlərin tamamlanmasını təmin etmək üçün hər

hansı mövcud Yüksək Dəyərli Müqavilənin

müddətini uzatmaq və ya Yüksək Dəyərli

Müqavilənin əvəzlənməsini həyata keçirmək

hüququna malik olacaq, o şərtlə ki, bu cür

müddəti uzadılmış və ya əvəzlənmiş Yüksək

Dəyərli Müqaviləyə əsasən həyata keçirilməli

olan təchizat işlərinin həcmi İllik İş Proqramı və

Büdcə çərçivəsində və ya bu 15-ci Əlavənin 5-ci

bəndinə uyğun olaraq qəza halında işləri

tamamlamaq üçün zəruri olan müddət və iş

həcmi ilə məhdudlaşsın.

4.that the Operating Company deems it necessary

to complete any work under an Annual Work

Programme and Budget or in case of an

emergency (or anticipated emergency) in

accordance with paragraph 5 of this Appendix

15, the Operating Company shall be entitled to,

where relevant, extend the term of any existing

Material Contract or implement a replacement

Material Contract without the approval of the

Steering Committee to allow for the completion

of such work, provided that the scope of supply

under such extended or replacement Material

Contract shall be limited in duration and scope to

that necessary to complete the work under the

Annual Work Programme and Budget or in case

of an emergency (or anticipated emergency) in

accordance with paragraph 5 of this Appendix

15.Yerli Subpodratçılar

(a)4.Neft-qaz Əməliyyatlarının aparılması üçün

malların, işlərin və xidmətlərin satın alınması ilə

bağlı

olaraq,

Podratçı

Azərbaycan

Təchizatçılarına üstünlük verir, o şərtlə ki, həmin

Azərbaycan Təchizatçıları digər mənbələrlə

müqayisədə bütün mühüm aspektlərdə qiymət,

çatdırılma, texniki təhlükəsizlik və digər mühüm

müqavilə şərtləri baxımından rəqabət edə biləcək

və keyfiyyət nöqteyi-nəzərindən məqbul

səviyyədə (Neft-qz Sənayesində Qəbul Edilmiş

Beynəlxalq Müsbət Praktikaya uyğun olaraq

Neft-qaz Əməliyyatları kontekstində müvafiq

qaydada) olsun, o cümlədən hüquqi ekspertiza

proseslərində rüşvətxorluğa və korrupsiyayaLocal Sub-contractors

(a)298With respect to the purchase of goods, works and

services for the conduct of Petroleum Operations

Contractor shall give preference to Azerbaijani

Suppliers in those cases in which such

Azerbaijani Suppliers are in all material respects

competitive in price, delivery, safety and other

principal contract terms and acceptable in quality

(as relevant in the context of the Petroleum

Operations

in

accordance

with

Good

International Petroleum Industry Practice) with

those available from other sources including

compliance with fairly and objectively performed

anti-bribery and anti-corruption due diligence

processes. The Parties have agreed that if theqarşı mübarizə tələblərini ədalətli və obyektiv

şəkildə yerinə yetirsin. Tərəflər razılaşırlar ki,

əgər malları, işləri və/ və ya xidmətləri təchiz

edən bu cür Azərbaycan Təchizatçısının

müqavilə qiyməti potensial qalib olan Xarici

Subpodratçının müqavilə qiymətindən on faizdən

(10 %) çox olmaması şərti ilə yüksək olarsa, o

zaman Podratçı məhz bu cür Azərbaycan

Təchizatçısına müqavilə üzrə danışıqlara

başlamağı təklif edir. Əgər bu cür təklifi aldıqdan

sonra beş (5) İş Günü ərzində həmin Azərbaycan

Təchizatçısı bu cür malları, işləri və/ və ya

xidmətləri potensial qalib olan Xarici

Subpodratçının parametrlərindən əhəmiyyətli

dərəcədə fərqlənməyən keyfiyyət, çatdırılma,

texniki təhlükəsizlik parametrləri və digər

əhəmiyyətli şərtlər daxilində və potensial qalib

olan Xarici Subpodratçının təklif etdiyi qiymətlə

yerinə yetirmək niyyətində və qabiliyyətində

olduğunu təsdiq edərsə, o zaman həmin müqavilə

Azərbaycan Təchizatçısı ilə bağlanılacaq.

Bundan əlavə razılaşdırılır ki, beynəlxalq bazara

deyil, əsasən və ya yalnız yerli bazara təchizat

göstərməsi faktı əsas götürülməklə heç bir

Azərbaycan Təchizatçısı müqavilə prosesindən

kənarlaşdırıla bilməz.

(b)contract price of such an Azerbaijani Supplier of

goods, works and/or services is higher by not

more than ten percent (10%) than the contract

price of the potential winning Foreign Subcontractor, then a proposal to enter into

contractual negotiations shall be made by

Contractor exclusively to such Azerbaijani

Supplier. If within five (5) Business Days from

receipt of such proposal such Azerbaijani

Supplier confirms its willingness and ability to

provide such goods, works and/or services within

parameters of quality, delivery, safety and other

material terms not differing substantially from

the parameters of the potential winning Foreign

Sub-contractor at the contract price submitted by

the potential winning Foreign Sub-contractor,

then such contract will be concluded with the

Azerbaijani Supplier. It is further agreed that no

Azerbaijani Supplier shall be disqualified on the

sole fact of history of supplying primarily or

exclusively the local market rather than the

international market.bu 15-ci Əlavənin məqsədləri çərçivəsində

“Azərbaycan Təchizatçıları” Dövlətin

hüdudları daxilində təsis edilmiş və qeydiyyata

alınmış (o cümlədən xarici investorların iştirakı

ilə) və Dövlətin ərazisində qanuni şəkildə

təsərrüfat fəaliyyəti göstərən, birbaşa Dövlətin

büdcəsinə vergilər ödəyən və konkret

kontekstdən asılı olaraq Dövlətin hüdudları(b)299For the purposes of this Appendix 15,

“Azerbaijani Suppliers” shall mean legal

entities incorporated and registered in the State

(including with the participation of foreign

investors), legally engaging in business activity

in the State and remitting taxes directly to the

state budget of the State and possessing and/or

having access to one or more of the following indaxilində aşağıdakılardan birinə və ya daha

çoxuna sahib olan və/ və ya onlardan istifadə

imkanına malik olan hüquqi şəxslər deməkdir:

müəyyən torpaq sahələri, infrastruktur, texniki

obyektlər, qabaqcıl texnologiyalar, yerli işçi

qüvvəsi, yerli texniki və kommersiya bilikləri,

yerli idarəetmə səriştələri və təcrübəsi, maliyyə

resursları,

Dövlətin

ərazisində

fəaliyyət

göstərmək üçün lisenziyalar və digər hüquqlar.

Hər hansı qeyri-müəyyənliyə yol verməmək

məqsədilə bildirilir ki, SOCAR-ın Ortaq

Şirkətləri və SOCAR-ın iştirak payı olan və

Dövlətin hüdudları daxilində təsis edilən digər

şirkətlər, müəssisələr və ya təşkilatlar

Azərbaycan Təchizatçıları hesab edilir.

5.the State as relevant to the particular context:

certain land areas, infrastructure, technical

facilities,

advanced

technologies,

local

manpower, local technical and commercial

knowledge, local management skills and

experience, financial resources, licenses and

other rights for activity in the State. For the

avoidance of doubt, SOCAR Affiliates and other

companies, ventures or enterprises in which

SOCAR has an interest and which are

incorporated in the State shall be considered as

Azerbaijani Suppliers.Qəza Halları5.Bu Sazişin hər hansı digər müddəalarına, o cümlədən bu

15-ci Əlavənin hər hansı müddəasına baxmayaraq,

Əməliyyat Şirkəti qəza halının (və ya gözlənilən qəza

halının) aradan qaldırılması üçün təxirəsalınmaz şəkildə

zəruri olduğunu əsaslı olaraq hesab etdiyi hallarda hər

hansı müqavilənin (o cümlədən hər hansı Yüksək Dəyərli

Müqavilənin) bağlanması barədə qərar verə bilər və

Əməliyyat Şirkəti öz mülahizəsinə əsasən bu cür

müqaviləni qəza halının (və ya gözlənilən qəza halının)

aradan qaldırılmasında və ya onun nəzarət altına

alınmasında ən yaxşı ixtisaslaşmış olduğunu hesab etdiyi

Subpodratçı ilə bağlayır (bu halda Əməliyyat Şirkəti

SOCAR-a bu barədə dərhal məlumat verir və Sazişin 5.4

bəndinə uyğun olaraq iddia edilən qəza halı (yaxud

gözlənilən qəza halı) ilə bağlı təfərrüatları təqdim edir).Emergencies

Notwithstanding any of the other provisions of this

Contract, including any provision of this Appendix 15,

the Operating Company may award any contract

(including any Material Contract) where, in its

reasonable judgement, such award must be made on an

urgent basis to deal with an emergency (or an anticipated

emergency) and the Operating Company awards the

contract to such Sub-contractor as is, in its sole

judgment, best qualified to resolve the emergency (or

anticipated emergency) or bring it under control (in

which case Operating Company shall promptly notify

SOCAR of the same, and with details regarding the

claimed emergency (or anticipated emergency) in

accordance with Article 5.4 of the Contract).3006.Etik Normalar və Tələblərə Uyğunluq6.Əməliyyat Şirkəti öz təchizat fəaliyyətlərini özünün

davranış kodeksinə, rüşvətxorluqla mübarizə haqqında

qaydalarına və bütün tətbiq edilən Korrupsiyaya Qarşı

Mübarizə Haqqında Qanunlara uyğun şəkildə yerinə

yetirir və hər bir Podratçı Tərəf və SOCAR bütün tətbiq

edilən Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Haqqında

Qanunlara riayət edir və Əməliyyat Şirkətinin təchizat

fəaliyyətlərində iştirak edən öz müvafiq direktorları,

məsul şəxsləri və işçilərinin də bu qanunlara riayət

etməsini təmin edir.

7.Ethics and Compliance

The Operating Company shall conduct its procurement

activities in compliance with its code of conduct, its antibribery policies and all applicable Anti-Bribery Laws and

each Contractor Party and SOCAR shall, and shall

procure that their respective directors, officers and

employees who participate in the Operating Company’s

procurement activities shall, comply with all applicable

Anti-Bribery Laws.Bildirişlər7.Yalnız bu 15-ci əlavənin məqsədləri üçün, bu 15-ci

Əlavəyə uyğun olaraq təqdim edilən bildirişlər və

sənədlər (24-cü Maddənin müddəalarından əlavə) hər bir

Tərəfin digər Tərəflərə bildirdiyi ünvanlara elektron

poçtla göndərilə bilər. Elektron potçla göndərilmiş

bildiriş göndərilmə tarixindən sonrakı birinci İş Günündə

təqdim edilmiş hesab olunur.Notices

For the purposes of this Appendix 15 only, notices and

documentation to be provided pursuant to this Appendix

15 may, in addition to the provisions of Article 24, be

given by e-mail to the addresses notified by each of the

Parties to the other Parties. A notice given by e-mail shall

be deemed to be delivered on the first Business Day

following the date it is sent.301