NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI CƏNUB-QƏRBİ
QOBUSTANIN ŞIXZƏGİRLİ, ŞEYTANUD, BÜRGÜT,
DONQUZDUQ, NARDARAN, İLXIÇI, QƏRBİ HACIVƏLİ,
SUNDİ, ŞƏRQİ HACIVƏLİ, TURAĞAY, KƏNİZƏDAĞ,
QƏRBİ DUVANNI, DUVANNI, SOLAXAY VƏ DAŞGİL
YATAQLARININ DAXİL OLDUĞU ÜÇ BLOKUN
KƏŞFİYYATI, İŞLƏNMƏSİ VƏ HASİLATIN PAY BÖLGÜSÜ
HAQQINDA

AGREEMENT ON THE EXPLORATION, DEVELOPMENT
AND PRODUCTION SHARING FOR THREE BLOCKS OF
THE SOUTH-WEST GOBUSTAN INCLUDING THE
SHIKHZAGIRLI, SHEITANUD, BYURGYUT, DONGUZDYG,
NARDARAN, ILKHICHI, WEST ADZHIVELI, SUNDI, EAST
ADZHIVELI, TOURAGAY, KYANIZADAG,WEST
DUVANNY, DUVANNY, SOLAKHAY AND DASHGIL
FIELDS
OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC

BETWEEN

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ

THE STATE OIL COMPANY
OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC


AND

KOMONVELS QOBUSTAN LİMİTED,

COMMONWEALTH GOBUSTAN LIMITED,

YUNİON TEKSAS QOBUSTAN LİMİTED,

UNION TEXAS QOBUSTAN LIMITED,

ARDNŞ-in ORTAQ NEFT ŞİRKƏTİ
ARASINDA SAZİŞ

SOCAR OIL AFFILIATE

MÜNDƏRİCAT

MADDƏLƏRTABLE OF CONTENTS

SƏH.ARTICLESPAGEMADDƏ 1

İŞTİRAK PAYI7ARTICLE 1

PARTICIPATING INTERESTS7MADDƏ 2

HÜQUQLARIN VERİLMƏSİ VƏ SAZİŞİN ƏHATƏ DAİRƏSİ8ARTICLE 2

GRANT OF RIGHTS AND SCOPE8MADDƏ 3

TƏRƏFLƏRİN TƏMİNATLARI, ÜMUMİ HÜQUQLARI VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ9ARTICLE 3

WARRANTIES AND GENERAL RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES9MADDƏ 4

MÜDDƏTLƏR. MƏCBURİ İŞLƏRİN MİNİMUM PROQRAMI.

İŞLƏNMƏ PROQRAMI. KƏŞF13ARTICLE 4

DURATION. MINIMUM OBLIGATORY WORK PROGRAM.

DEVELOPMENT PROGRAM. DISCOVERY13MADDƏ 5

LAYİHƏNİ İDARƏ EDƏN RƏHBƏR KOMİTƏ VƏ İLLİK

İŞ PROQRAMLARI VƏ BÜDCƏLƏR18ARTICLE 5

STEERING COMMITTEE FOR PROJECT MANAGEMENT AND ANNUAL

WORK PROGRAMS AND BUDGETS18MADDƏ 6

ƏMƏLİYYAT ŞİRKƏTİ, İŞÇİ HEYƏTİ VƏ PEŞƏ TƏHSİLİ22ARTICLE 6

OPERATING COMPANY, PERSONNEL AND TRAINING22MADDƏ 7

HESABAT VƏ NEFT-QAZ ƏMƏLİYYATLARININ YOXLANMASI HÜQUQU27ARTICLE 7

REPORTS AND ACCESS TO PETROLEUM OPERATIONS27MADDƏ 8

TORPAQ SAHƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏ29ARTICLE 8

USE OF LAND29MADDƏ 9

OBYEKTLƏRDƏN İSTİFADƏ30ARTICLE 9

USE OF FACILITIES30MADDƏ 10

NEFT-QAZ ƏMƏLİYYATLARINA PODRATÇININ ÇƏKDİYİ

MƏSRƏFLƏRİN ÖDƏNİLMƏSİ VƏ HASİLATIN BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ33ARTICLE 10

CONTRACTORS RECOVERY OF PETROLEUM COSTS AND

PRODUCTION SHARING OF PETROLEUM33MADDƏ 11

VERGİ QOYULMASI36ARTICLE 11

TAXATION36MADDƏ 12

KARBOHİDROGENLƏRİN DƏYƏRİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ52ARTICLE 12

VALUATION OF PETROLEUM52MADDƏ 13

ƏMLAKA SAHİBLİK VƏ ONDAN İSTİFADƏ, ƏMLAKIN LƏĞV EDİLMƏSİ56ARTICLE 13

OWNERSHIP, USE AND ABANDONMENT OF ASSETS56MADDƏ 14

TƏBİİ QAZ59ARTICLE 14

NATURAL GAS59MADDƏ 15

SƏRBƏST DÖNƏRLİ VALYUTA60ARTICLE 15

FOREIGN EXCHANGE60MADDƏ 16ARTICLE 162MÜHASİBAT UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI62ACCOUNTING METHOD62MADDƏ 17

İDXAL VƏ İXRAC63ARTICLE 17

IMPORT AND EXPORT63MADDƏ 18

HASİLATIN SƏRƏNCAMA KEÇMƏSİ66ARTICLE 18

DISPOSAL OF PRODUCTION66ARTICLE 19

INSURANCE, LIABILITIES AND INDEMNITIES68ARTICLE 20

FORCE MAJEURE72ARTICLE 21

VALIDITY, ASSIGNMENT AND GUARANTEES74MADDƏ 19

SIĞORTA, MƏSULİYYƏT VƏ MƏSULİYYƏTDƏN AZAD ETMƏ

TƏMİNATLARI68MADDƏ 20

FORS-MAJOR HALLARI72MADDƏ 21

ETİBARLILIQ, HÜQUQ VƏ ÖHDƏLİKLƏRİN BAŞQASINA VERİLMƏSİ

VƏ TƏMİNATLAR74MADDƏ 22

TƏTBİQ EDİLƏ BİLƏN QANUN, İQTİSADİ SABİTLƏŞMƏ VƏ ARBİTRAJ77ARTICLE 22

APPLICABLE LAW, ECONOMIC STABILIZATION AND ARBITRATION77MADDƏ 23

BİLDİRİŞLƏR79ARTICLE 23

NOTICES79MADDƏ 24

SAZİŞİN QÜVVƏYƏMİNMƏ TARİXİ81ARTICLE 24

EFFECTIVE DATE81MADDƏ 25

ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK82ARTICLE 25

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SAFETY82MADDƏ 26

MƏXFİLİK84ARTICLE 26

CONFIDENTIALITY84MADDƏ 27

SAZİŞİN QÜVVƏSİNƏ XİTAM VERİLMƏSİ86ARTICLE 27

TERMINATION86MADDƏ 28

DİGƏR MƏSƏLƏLƏR90ARTICLE 28

MISCELLANEOUS903ƏLAVƏLƏRAPPENDICESƏLAVƏ 1

TƏRİFLƏR(1)APPENDIX 1

DEFINITIONS(1)ƏLAVƏ 2

KONTRAKT SAHƏSİ VƏ XƏRİTƏ(7)APPENDIX 2

CONTRACT AREA AND MAP(7)ƏLAVƏ 3

MÜHASİBAT UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI(9)APPENDIX 3

ACCOUNTING PROCEDURE(9)ƏLAVƏ 4

PODRATÇI TƏRƏFİN ƏSAS ANA ŞİRKƏTİNİN VERDİYİ TƏMİNATIN

NÜMUNƏSİ(19)APPENDIX 4

FORM OF CONTRACTOR PARTYS ULTIMATE PARENT

COMPANY GUARANTEE(19)ƏLAVƏ 5

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİNİN TƏMİNATI

VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ(20)APPENDIX 5

GUARANTEE AND UNDERTAKING OF THE GOVERNMENT OF THE

AZERBAIJAN REPUBLIC(20)ƏLAVƏ 6

ARBİTRAJ QAYDASI(26)APPENDIX 6

ARBITRATION PROCEDURE(26)ƏLAVƏ 7

XAM NEFTİN VƏ TƏBİİ QAZIN HƏCMLƏRİNİN ÖLÇÜLMƏSİ VƏ

KEYFİYYƏTİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ QAYDASI(28)APPENDIX 7

CRUDE OIL AND NATURAL GAS MEASUREMENT AND EVALUATION

PROCEDURE(28)ƏLAVƏ 8

LAYİHƏ STANDARTLARI VƏ TEXNİKİ ŞƏRTLƏR(30)APPENDIX 8

DESIGN STANDARDS AND SPECIFICATIONS(30)ƏLƏVƏ 9

MƏCBURİ İŞLƏRİN MİNİMUM PROQRAMI(31)APPENDIX 9

MINIMUM OBLIGATORY WORK PROGRAM(31)ARDNŞ-in ONŞ-un YARADILMASINA DAİR QOŞMA-1-ADDENDUM RELATING TO THE FORMATION OF SOCAR OIL AFFILIATE4-1-AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

CƏNUB-QƏRBİ QOBUSTANIN ŞIXZƏGİRLİ, ŞEYTANUD, BÜRGÜT, DONQUZDUQ,

NARDARAN, İLXIÇI, QƏRBİ HACIVƏLİ, SUNDİ, ŞƏRQİ HACIVƏLİ, TURAĞAY,

KƏNİZƏDAĞ, QƏRBİ DUVANNI, DUVANNI, SOLAXAY VƏ DAŞGİL

YATAQLARININ DAXİL OLDUĞU ÜÇ BLOKUN

KƏŞFİYYATI, İŞLƏNMƏSİ VƏ HASİLATIN PAY BÖLGÜSÜNƏ DAİR SAZİŞAGREEMENT ON THE EXPLORATION, DEVELOPMENT AND

PRODUCTION SHARING

FOR THREE BLOCKS OF THE SOUTH-WEST GOBUSTAN INCLUDING THE

SHIKHZAGIRLI, SHEITANUD, BYURGYUT, DONGUZDYG, NARDARAN,

ILKHICHI, WEST ADZHIVELI, SUNDI, EAST ADZHIVELI, TOURAGAY,

KYANIZADAG, WEST DUVANNY, DUVANNY, SOLAKHAY AND DASHGIL FIELDS

OF THE AZERBAIJAN REPUBLICBU SAZİŞ bir tərəfdən, Hökumət təşkilatı kimiTHIS AGREEMENT, made and entered into in Baku, the Azerbaijan Republic this 2nd day of

June, 1998 by and between:AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI DÖVLƏT NEFT ŞIRKƏTI (“ARDNŞ“) vəTHE STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC (“SOCAR”) a

Government body on the one hand; anddigər tərəfdən, Angilyada (Britaniya Vest İndis) qeydiyyatdan keçmiş KOMONVELS

QOBUSTAN LİMİTED (“Komonvels“) şirkəti vəCOMMONWEALTH GOBUSTAN LIMITED (“Commonwealth”) a company incorporated

in Anguilla (British West Indies); andBaham adalarında qeydiyyatdan keçmiş YUNİON TEKSAS QOBUSTAN LİMİTED

(“Yunion Teksas“) şirkəti, vəUNION TEXAS QOBUSTAN LIMITED (“Union Texas”) a company incorporated in The

Bahamas; andbütünlüklə ARDNŞ-ə məxsus olacaq və onun tərəfindən yaradılacaq ARDNŞ-ın ORTAQ

NEFT ŞIRKƏTI (“ONŞ“)SOCAR OIL AFFILIATE ("SOA") a company to be fully owned and formed by SOCARarasında tərtib edilmiş və 1998 -ci il Iyunun 2 də Bakı şəhərində bağlanmışdır, özü də Tərəflərin

hamısı hüquqi şəxslərdir ki, bu da onların qeydə alındığı ölkələrin qanunvericiliyi və müvafiq

qeydiyyat sənədləri ilə təsdiq edilir.on the other hand, all the Parties being legal entities in accordance with the legislation of the

countries of their registration as confirmed by appropriate documentation thereof,NƏZƏRƏ ALARAQ Kİ,WITNESSETHAzərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyi

haqqında 1991-ci il 18 oktyabr tarixli Konstitusiya Aktına və Azərbaycan Respublikasında

Mülkiyyət haqqında 1991-ci il 9 noyabr tarixli Qanuna uyğun olaraq Azərbaycan

Respublikasında quruda təbii halda olan bütün Karbohidrogen ehtiyatları üzərində mülkiyyət

hüququ Azərbaycan Respublikasına məxsusdur və aşağıda sadalanacaq sanksiyalara əsasən bu

Karbohidrogenləri idarəetmə və onlara nəzarət səlahiyyətləri ARDNŞ-ə həvalə edilmişdir; vəWHEREAS, in accordance with the Constitution of the Azerbaijan Republic, and the

Constitutional Act of State Independence of the Azerbaijan Republic, dated 18 October 1991,

and the Law on Ownership in the Azerbaijan Republic, dated 9 November 1991, ownership of

all Petroleum existing in its natural state in underground strata in the Azerbaijan Republic is

vested in the Azerbaijan Republic, and based upon the below referenced authorizations the

authority to control and manage said Petroleum has been vested in SOCAR; andAzərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası

Prezidentinin 1992-ci il 13 sentyabr tarixli 200 nömrəli Fərmanına və həmin şirkətin

Nizamnaməsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında bütün Karbohidrogen ehtiyatlarının

kəşfiyyatı və işlənməsi sahəsində bütün səlahiyyətlər ARDNŞ-ə həvalə edilmişdir, habelə

“Cənub-Qərbi Qobustan blokuna daxil olan üç sahənin (Şixzəgirli, Şeytanud, Bürgüt,

Donquzduq, Nardaran, İlxıçı, Qərbi Hacıvəli, Sundi, Şərqi Hacıvəli, Turağay, Kənizədağ, Qərbi

Duvannı, Duvannı, Solaxay və Daşgil yataqlarının) kəşfiyyati və işlənməsinə dair xarici neft

şirkətləri ilə danışıqların yekunlaşması haqqında “Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin 1998ci il 17 aprel tarixli 785 sayli Sərəncamı ilə ARDNŞ-ə bu Saziş barəsində danışıqlar aparmaq və

Saziş bağlamaq hüquqları verilmişdir, vəWHEREAS, pursuant to Presidential Edict No 200 concerning the creation of the State Oil

Company of the Azerbaijan Republic dated 13 September 1992 and its Charter, SOCAR is

vested with the authority to carry out the exploration and development of all Petroleum in the

Azerbaijan Republic; and pursuant to Presidential Decree No 785 “On the Exploration and

Development of Three Blocks of the South-West Gobustan including the Shikhzagirli,

Sheitanud, Byurgyut, Donguzdyg, Nardaran, Ilkhichi, West Adzhiveli, Suadi, East Adzhiveli,

Touragay, Kyanizadag, West Duvanny, Duvanny, Solakhay and Dashgil Fields” dated 17 April

1998, SOCAR is granted the rights to carry out negotiations and conclude this Agreement andARDNŞ Kontrakt sahəsində müəyyən işlər aparmış və Kontrakt sahəsində və onun təkində təbii

halda olan Karbohidrogenlərin kəşfiyyatına, eləcə də sonrakı istismarına və istehsalına kömək

etmək arzusundadır; vəWHEREAS, SOCAR has carried out certain work in the Contract Area and now wishes to

promote the exploration for, and subsequent development and production of Petroleum existing

in its natural state in, on or under the Contract Area; and5Podratçı texniki biliklərə və təcrübəyə, inzibatçılıq və idarəetmə üzrə ekspert biliklərinə və

Kontrakt sahəsində Karbohidrogen ehtiyatlarının səmərəli işlənməsi və hasilatı üçün maliyyə

ehtiyatlarına malikdir və bu məqsədlə ARDNŞ ilə müqavilə münasibətləri qurmağı arzulayır;WHEREAS, Contractor has the technical knowledge and experience, the administrative and

managerial expertise, and financial resources to efficiently develop and produce the Petroleum

resources of the Contract Area, and desires to contract with SOCAR for that purpose.BUNUNLA TƏSDİQ EDİLİR Kİ, yuxarıda şərh edilənlərin və aşağıda göstəriləcək qarşılıqlı

öhdəliklərin müqabil surətdə yerinə yetirilməsi üçün Tərəflər aşağıdakılar barədə razılığa

gəlmişlər:NOW THEREFORE, for and in consideration of the premises and mutual covenants

hereinafter set forth, the Parties agree as follows:61.1ARTICLE 1İŞTİRAK PAYIPARTICIPATING INTERESTSHər bir Podratçı tərəfin bu Saziş üzrə hüquqları və öhdəlikləri bu Sazişin bağlandığı

tarix üçün İştirak payının aşağıda göstərilmiş müvafiq faizlərində qeyd edilir:PODRATÇI TƏRƏFLƏR1.2MADDƏ 11.1PAY FAİZLƏRİThe rights and obligations under this Agreement of the Contractor Parties shall be held in

the following respective percentage Participating Interests as of the date this Agreement

is executed:

CONTRACTOR PARTIESPERCENTAGEONŞ20,0%SOA20.0%Komonvels40,0%Commonwealth40.0%Yunion Teksas40,0%40,0%CƏMI100,00%Union Texas

___________

TOTALPodratçı tərəflər razıdırlar ki, onların bu Saziş üzrə iştirak payının yuxarıdakı 1.1

bəndində müəyyənləşdirilmiş müvafiq faizləri Kontrakt sahəsi barəsində, bir tərəfdən,

Podratçı tərəflərin və ya onların Ortaq şirkətlərinin hər hansı biri ilə, digər tərəfdən, hər

hansı Hökumət təşkilatı və ya ARDNŞ arasında hər hansı əvvəlki sazişlərdən və ya

müqavilələrdən irəli gələ bilən bütün hüquq və öhdəlikləri əvəz edir. Tərəflər həmçinin

razılığa gəlmişlər ki, Qüvvəyəminmə tarixindən başlayaraq bu Saziş ARDNŞ ilə Podratçı

tərəflər arasında Kontrakt sahəsinə dair vahid və tam razılaşmadır.1.27100.00%The Contractor Parties agree that their respective percentage Participating Interest shares

under this Agreement, as set forth in Article 1.1 above, replace any rights and obligations

which may exist regarding the Contract Area by virtue of any prior agreement or contract

between any of the Contractor Parties or their Affiliates on the one hand, and any

Governmental Authority or SOCAR on the other hand. The Parties agree that, from the

Effective Date, this Agreement constitutes the sole and complete understanding between

SOCAR and the Contractor Parties regarding the Contract Area.2.1MADDƏ 2ARTICLE 2HÜQUQLARIN VERİLMƏSİ VƏ SAZİŞİN ƏHATƏ DAİRƏSİGRANT OF RIGHTS AND SCOPEMüstəsna hüquq verilməsi2.1ARDNŞ Podratçıya bu Sazişin şərtlərinə uyğun olaraq və onun qüvvədə olduğu müddət

ərzində Kontrakt sahəsinin hüdudları daxilində və həmin sahə ilə bağlı Neft-qaz

əməliyyatları aparmaq üçün vahid və müstəsna hüquq verir. Burada xüsusi göstərilən

hüquqlar istisna olmaqla, bu Saziş yerin təkiı, habelə təbii ehtiyatlar ilə bağlı Neft-qaz

əməliyyatlarından savayı hər hansı başqa fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq üçün hüquqlar

nəzərdə tutmur.

2.2Grant of Exclusive Right

SOCAR hereby grants to Contractor the sole and exclusive right to conduct Petroleum

Operations within and with respect to the Contract Area in accordance with the terms of

this Agreement and during the term hereof. Except for the rights expressly provided for

herein, this Agreement shall not include rights for any activity other than Petroleum

Operations with respect to sub-soil or to any other natural resource.Bu Sazişin başqa hissələrində xüsusi nəzərdə tutulmuş digər hallar istisna olmaqla,

Kontrakt sahəsində sənaye üsulu ilə istehsal başa çatdıqdan sonra Neft-qaz əməliyyatları

nəticəsində əldə edilən hasilatın həcmi bu Sazişin qüvvədə olduğu müddət nəzərdə

tutulan uzadılmış müddətlərin hamısı daxil olmaqla, qurtardıqda Podratçının Əsaslı və

Əməliyyat məsrəflərinin tam ödənilməsi üçün kifayət etmirsə, bu Sazişin şərtlərinə uyğun

olaraq Podratçı əvəzi ödənilməmiş məsrəflərinin ödənilməsi və ya kompensasiya

olunması hüququna malik deyildir.2.28Except as expressly provided elsewhere herein, in the event production resulting from

Petroleum Operations, upon completion of commercial production from the Contract

Area at the end of the term of this Agreement, inclusive of all appropriate extensions is

insufficient for full recovery of Contractors Capital Costs and Operating Costs as

provided hereunder, then Contractor shall not be entitled to any reimbursement or

compensation for any of its costs not recovered.3.13.2MADDƏ 3ARTICLE 3TƏRƏFLƏRİN TƏMİNATLARI,

ÜMUMİ HÜQUQLARI VƏ ÖHDƏLİKLƏRİWARRANTIES AND GENERAL RIGHTS

AND OBLIGATIONS OF THE PARTIESARDNŞ-ın təminatları3.1Warranties of SOCARARDNŞ bildirir və təminat verir ki:SOCAR represents and warrants that:(a)o, öz Nizamnaməsinin şərtlərinə uyğun olaraq lazımi qaydada təşkil edilmişdir və

mövcudluğu qanunidir; və(a)it is duly organized and validly existing in accordance with the terms of its

Charter; and(b)o, bu Sazişi bağlamaq və icra etmək, bu Sazişin şərtlərinə əsasən Podratçıya

hüquqlar və mənafelər vermək və bu Saziş üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirmək

üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş bütün

səlahiyyətlərə malikdir.(b)it has full authority under the laws of the Azerbaijan Republic to execute and

perform this Agreement, to grant the rights and interests to Contractor as provided

under this Agreement and to fulfill its obligations under this Agreement.ARDNŞ-ın ümumi öhdəlikləri

(a)3.2Neft-qaz əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün Podratçının sorğusuna əsasən,

ARDNŞ öz səlahiyyətlərinin tam həcmi daxilində Hökumət orqanları qarşısında

Podratçının aşağıdakıları alması üçün ona kömək etmək məqsədilə qanun

çərçivəsində bütün mümkün səyləri göstərir:General Obligations of SOCAR

(a)Upon the request of Contractor for the implementation of Petroleum Operations,

SOCAR within the full limits of its authority shall use its best lawful endeavors

with respect to Governmental Authorities to assist Contractor in obtaining the

following:(i)bütün zəruri Hökumət orqanlarının icazələrini, o cümlədən, lakin bununla

məhdudlaşmadan, Neft-qaz əməliyyatlarının səmərəli həyata keçirilməsi

üçün lazımi gömrük sənədlərini, vizaları, yaşayış vəsiqələrini, rabitə

vasitələrindən istifadə imkanını, torpaq sahələrindən istifadə etmək üçün

lisenziyaları, idxal və ixrac lisenziyalarını, bank hesabları açılmasını,

ofislərin və işçilər üçün mənzillərin əldə edilməsini; habelə(i)any necessary Governmental Authority approvals, including but not limited

to customs clearances, visas, residence permits, access to communication

facilities and land, import and export licenses, the opening of bank

accounts, the acquisition of office space and employee accommodation;

and(ii)Kontrakt sahəsinə aid olan və ARDNŞ-in ixtiyarında və ya nəzarəti altında

olmayan bütün geoloji, geofiziki, geokimyəvi və texniki məlumatları (o

cümlədən quyulara dair və digər məlumatları).(ii)all geological, geophysical, geochemical and technical data (including well

data and any other information) of relevance to the Contract Area not in

SOCARs possession or under its control.(b)Neft-qaz əməliyyatlarının səmərəli həyata keçirilməsi üçün zəruri olduqda

ARDNŞ Podratçının sorğusu əsasında öz səlahiyyətlərinin tam həcmi daxilində

bütün başqa müvafiq məsələlərdə qanun çərçivəsində Podratçıya köməyi təmin

etmək üçün bütün mümkün səyləri göstərir.(b)Upon the request of Contractor, SOCAR within the full limits of its authority shall

also use its best lawful endeavors to assist Contractor in all other relevant matters

as may be necessary for the efficient implementation of Petroleum Operations.(c)Podratçı yuxarıda sadalananların verilməsi ilə əlaqədar ARDNŞ-in çəkdiyi bütün

qanunauyğun ağlabatan faktik müstəqim məsrəfləri ödəyir, bu şərtlə ki, bunlar

müvafiq sənədlərlə təsdiq edilmiş olsun.(c)Contractor shall reimburse SOCAR for any lawful reasonable actual direct costs

incurred with respect to the provision of the foregoing, provided such costs are

supported by appropriate documentary evidence.9(d)3.33.43.5Podratçının sorğusuna əsasən ARDNŞ özündə və ya öz Ortaq şirkətlərində və ya

özünün/onların nəzarəti altında olan və Kontrakt sahəsinə aid olan bütün geoloji,

geofiziki, geokimyəvi və texniki məlumatı və informasiyanı, o cümlədən quyulara

dair məlumatı, Podratçıya təqdim edir. Podratçı bu məlumat və göstəricilərin

toplanması, qaydaya salınması və Podratçıya çatdırılması gedişində ARDNŞ-ın bu

Sazişin həyata keçirildiyi dövrdə çəkdiyi faktik müstəqim məsrəfləri ödəyir;

ARDNŞ Podratçıya mənfəətsizlik və zərərsizlik prinsipinə əsaslanan hesab təqdim

edir. Əgər ARDNŞ-in təqdim etdiyi hesabda hər hansı maddə Podratçının nöqteyinəzərincə, göstərilən tələbi təmin etmirsə, Podratçı bunu ARDNŞ-ə bildirir,

bundan sonra Podratçının irəli sürdüyü etirazları birlikdə nizama salmaq üçün

ARDNŞ ilə Podratçı bütün lazımi tədbirləri görürlər. Bu öhdəliyin yerinə

yetirilməsi ilə əlaqədar olaraq ARDNŞ hər hansı belə məlumatın və göstəricilərin

düzgünlüyünə və ya tamamlığına heç bir təminat vermir.(d)Podratçı tərəflərin təminatları və hüquqları3.3Upon the request of Contractor, SOCAR shall provide to Contractor all

geological, geophysical, geochemical and technical data and information in the

possession or control of SOCAR or its Affiliates of relevance to the Contract Area

including all kinds of well data. Contractor shall pay the actual direct costs

incurred by SOCAR in the implementation of this Agreement in gathering

together, handling and delivering any such data or information to Contractor,

which costs will be invoiced to Contractor by SOCAR on the basis that SOCAR is

to suffer no loss and obtain no gain. If Contractor does not accept that any items as

invoiced by SOCAR satisfy this requirement, Contractor shall notify SOCAR of

any such objections and SOCAR and Contractor shall take all necessary steps to

mutually resolve all objections raised by Contractor. SOCAR makes no warranties

as to the accuracy or completeness of any such data or information in connection

with the performance of such obligation.Warranties and Rights of Contractor Parties(a)Hər bir Podratçı tərəf bildirir ki, o, öz təsis sənədlərinin şərtlərinə uyğun olaraq

lazımi qaydada təşkil edilmişdir və mövcudluğu qanunidir və Hökumət

icazələrinin alınması şərti ilə bu Sazişin müddəalarına müvafiq surətdə Neft-qaz

əməliyyatlarının aparılmasından ötrü Azərbaycan Respublikasında və başqa

yerlərdə lazımi filiallarını və nümayəndəliklərini yaratmaq və saxlamaq üçün vəkil

edilmişlər.(a)Each Contractor Party represents that it is duly organized and validly existing in

accordance with the terms of its foundation documents and is authorized, subject

to governmental authorizations, to establish and maintain such branches and

offices in the Azerbaijan Republic and elsewhere as may be necessary to conduct

Petroleum Operations in accordance with the terms and conditions of this

Agreement.(b)Hər bir Podratçı tərəf, onun Ortaq şirkətləri, habelə Podratçının Subpodratçıları

bununla vəkil edilmişlər ki, bu Sazişin qüvvədə olduğu bütün dövr üçün

Azərbaycan

Respublikasında

filiallarını,

daimi

idarələrini,

daimi

nümayəndəliklərini, işgüzar fəaliyyətin və təsərrüfat fəaliyyətinin digər

formalarını təsis etsinlər ki, bunlar Azərbaycanda təsərrüfat fəaliyyətinin həyata

keçirilməsi və Neft-qaz əməliyyatları üçün lazım olan hər hansı əmlakın satın

alınması, icarəyə götürülməsi və ya əldə edilməsi də daxil olmaqla, Neft-qaz

əməliyyatlarını həyata keçirmək və ya bunlarda iştirak etmək üçün zəruri ola bilər,

bir şərtlə ki, belə idarələr və təsərrüfat fəaliyyətinin digər formaları, satınalma,

icarə və ya əldəetmə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə

tutulmuş rəsmiyyətlərə və iş qaydasına zidd olmasın.(b)Each Contractor Party, its Affiliates, and Contractors Sub-contractors are hereby

authorized throughout the term of this Agreement to establish such branches,

permanent establishments, permanent representation and carry out other forms of

business in the Azerbaijan Republic as may be necessary or appropriate to qualify

to do business in the Azerbaijan Republic and to conduct Petroleum Operations,

including the purchase, lease or acquisition of any property required for Petroleum

Operations, provided such establishments and other forms of business comply

with the formalities and procedures of the laws of the Azerbaijan Republic in

respect thereof.Podratçı tərəflərin ümumi öhdəlikləri.3.4General Obligations of Contractor Parties(a)Podratçı bu Sazişdə göstərilənlərə uyğun olaraq Sazişin qüvvədə olduğu müddət

ərzində Neft-qaz əməliyyatlarının aparılması məqsədilə lazımı pul vəsaitini

təminedir.(a)For the purposes of Petroleum Operations Contractor shall provide the necessary

funds throughout the term of the Agreement in accordance with the terms and

conditions set forth in this Agreement.(b)Bu Sazişin şərtlərinə əsasən Podratçı Neft-qaz əməliyyatlarını beynəlxalq neft-qaz

sənayesində hamılıqla qəbul edilmiş prinsiplərə uyğun olaraq işgüzarlıqla,

təhlükəsiz və səmərəli aparacaq. Texnoloji obyektlər və avadanlıq üçün

lahiyələşdirmə standartları və texniki şərtlər Layihələşdirmə standartlarında

göstərilən müddəalara uyğun gəlməlidir. Bu Sazişdə hər hansı zidd müddəalara

baxmayaraq, əgər hər hansı Podratçı tərəfin və ya onun Əsas ana şirkətinin bu

Sazişin müddəalarına zidd olmayan hər hansı fəaliyyəti, yaxud fəaliyyətsizliyi

Podratçı tərəf və ya onun Əsas ana şirkəti barəsində tətbiq edilən yurisdiksiyanın

qanunlarına əsasən cəzalandırılmasına gətirib çıxara bilərsə, Podratçı tərəflərdən

heç biri belə fəaliyyətə və ya fəaliyyətsizliyə məcbur edilə bilməz.(b)Contractor shall conduct Petroleum Operations in accordance with the terms of this

Agreement in a diligent, safe and efficient manner and in accordance with

generally accepted principles of the international Petroleum industry. As regards

design standards and specifications for facilities and equipment the Design

Standards shall apply. No Contractor Party shall be required to act or refrain from

acting if to do so would make such Contractor Party or its Ultimate Parent

Company liable to penalization under the laws of any jurisdiction applicable to

such Contractor Party or its Ultimate Parent Company notwithstanding anything to

the contrary in this Agreement.ONŞ-un İştirak payının maliyyələşdirilməsinə dair xüsusi müddəa3.510Special Provision for Carrying SOAs Participating Interest(a)ONŞ istisna olmaqla, Podratçı tərəflər, onların hüquq varisləri və mümkün

müvəkkilləri (“Digər Podratçı tərəflər“) Məcburi işlərin minimum proqramı yerinə

yetirilən müddət ərzində, habelə İşlənmə proqramı təsdiq edilənədək ONŞ-un

İştirak payına düşən Neft-qaz əməliyyatları məsrəflərinin yüz (100) faizini

özlərinin İştirak paylarına proporsional olaraq ödəməyi öhdələrinə götürürlər.

Bundan sonra “Maliyyələşdirmə“ adlandırılacaq həmin maliyyələşdirmənin əvəzi

Podratçı tərəflərə 3.5(b) bəndinə uyğun olaraq bu Saziş üzrə ONŞ-un payına düşən

Karbohidrogenlərin ümumi həcmindən ödənilir.(a)The Contractor Parties except SOA, their successors and permitted assignees (“the

Other Contractor Parties”) shall have the obligation to carry in proportion to their

Paticipating Interests one hundred (100) percent of SOAs Petroleum Costs

attributable to SOAs Participating Interest during the conduct of the Minimum

Obligatory Work Programme and until the date of SOCARs approval of the

Development Program (hereinafter referred to as “the Carry”) shall be reimbursed

to the Other Contractor Parties by compensating a part of Petroleum allocated to

SOAs share under this Agreement in accordance with Article 3.5(b).(b)Hasilat bahlanandan etibarən Maliyyələşdirmənin əvəzi Digər Podratçı tərəflərə

onların İştirak paylarına müvafiq olaraq aşağıdakı qaydada ödənilir:(b)From the commencement of Petroleum production, the Carry shall be reimbursed

to the Other Contractor Parties in proportion to their Participating Interests as

follows:(i)Maliyyələşdirmənin əvəzi ONŞ-un payına ayrılan Karbohidrogenlərin yüz

(100) faizindən ödənilməlidir;(i)the Carry shall be reimbursed out of one hundred (100) percent of the Cost

Recovery Petroleum attributable to SOA;(ii)Maliyyələşdirmənin əvəzinin ödənilməsi üçün 3.5(b)(i) bəndində müəyyən

olunan Karbohidrogenlər həcmi üzərində mülkiyyət hüququ Digər Podratçı

tərəflərə Çatdırılma məntəqəsində verilir. Yuxarıda gstərilən həcmlərdə

Karbohidrogenlərin dəyəri 12.1 bəndində göstərilən müddəalarla müəyyən

edilir.(ii)the transfer of title to the Other Contractor Parties of volumes of Petroleum

to reimburse the Carry, as defined in Article 3.5(b)(i), shall be made at the

Delivery Point. The value of the said volumes of Petroleum shall be

calculated in accordance with the provisions of Article 12.1.Maliyyələşdirmənin əvəzinin ödənilməsi barəsində yuxarıda göstərilən müddəalar

həmin Maliyyələşdirmənin əvəzi tam ödənilənədək qüvvədə qalır.The foregoing provisions related to reimbursement of the Carry shall be valid until

such Carry shall have been reimbursed in full.(c)Bu Sazişin 3.5(b) bəndinə zidd olmadan ONŞ-un, Maliyyələşdirmənin

ödənilməmiş balansının bir hissəsinin və ya hamısının əvəzini hər hansı digər

tərzdə avansla ödəmək hüququ vardır.(c)Notwithstanding Article 3.5(b) of this Agreement to the contrary, SOA shall have

the right to reimburse in advance all or a part of the unrecovered balance of the

Carry out of its share of Profit Petroleum or otherwise.(d)Əgər ONŞ özünün İştirak payının bir hissəsini və ya hamısını hər hansı Üçüncü

tərəfə və ya Podratçı tərəfə verərsə, Digər Podratçı tərəflərin bu Sazişin 3.5(a)

bəndində göstərilən öhdəlikləri İştirak payının Üçüncü tərəfə və ya Podratçı tərəfə

verilən hissəsinə proporsional məbləğdə azalır. ONŞ və/yaxud ONŞ-un hüquq

müvəkkili, Maliyyələşdirmənin ödənilməmiş balansının İştirak payının verilmiş

hissəsinə müvafiq hissəsini İştirak payının başqasına verildiyi gün Digər Podratçı

tərəflərə qaytarmalıdır. ONŞ-un və/yaxud ONŞ-un hüquq müvəkkilinin yuxarıda

göstərilən ödəmə öhdəliyini qəbul etməsi İştirak payının başqasına bu cür

verilməsinin məcburi şərtidir.(d)If SOA assigns all or a part of its Participating Interest to any Third Party or

Contractor Party, the obligations of the Other Contractor Parties provided for in

Article 3.5(a) of this Agreement, shall be reduced to the extent of the Participating

Interest assigned to such Third Party or Contractor Party. SOA and/or SOAs

assignee, shall be liable to reimburse to the Other Contractor Parties the

corresponding part of the unrecovered balance of the Carry at the date of the

assignment. The acceptance by SOA and/or SOAs assignee of the said obligation

for reimbursement shall be a binding provision of such assignment.(e)Əgər Digər Podratçı tərəflərdən biri öz İştirak payının bir hissəsini və ya hamısını

Üçüncü tərəfə və ya Podatçı tərəfə verərsə, həmin Podratçı tərəfin bu Sazişin 3.5(a)

bəndi üzrə öhdəlikləri İştirak payının verilmiş hissəsinə proporsional məbləğdə

azalır. Həmin Podratçı tərəfin hüquq müvəkkili 3.5(a) bəndində nəzərdə tutulan

bütün öhdəlikləri ona verilən İştirak payına proporsional surətdə öz üzərinə

götürür. Üçüncü tərəfin və ya Podratçı tərəfin həmin öhdəlikləri qəbul etməsi

İştirak payının başqasına bu cür verilməsinin məcburi şərtidir.(e)If one of the Other Contractor Parties assigns all or a part of its Participating

Interest to a Third Party or Contractor Party, the obligations of such Contractor

Party under Article 3.5(a) of this Agreement shall be reduced to the extent of the

Participating Interest assigned. The assignee of such Contractor Party shall remain

liable for the obligations set out in Article 3.5(a) in proportion to the Participating

Interest assigned. The acceptance by such Third Party or Contractor Party of the

said obligations shall be a binding provision of such assignment.(f)Əgər ARDNŞ bu Sazişə xitam vermək haqqında 27.2 bəndində nəzərdə tutulan

hüququndan istifadə edərsə və ya Podratçı 27.3 bəndinə uyğun olaraq Kontrakt

sahəsindən imtina etməklə bu Sazişi dayandırarsa, Digər Podratçı tərəflər

Ödənilməmiş balansı ödətdirmək hüququnu itirirlər.(f)If SOCAR exercises its right to terminate this Agreement pursuant to Article 27.2,

or if Contractor terminates this Agreement relinquishing the Contract Area in

accordance with Article 27.3, then the Other Contractor Parties shall lose their

rights to recover the Unrecoverd Balance.(g)ONŞ-un bu Sazişdəki İştirak payını artırması Digər Podratçı tərəflərin 3.5(a)

bəndinə uyğun olaraq ONŞ-un İştirak payını maliyyələşdirmək barəsindəki

öhdəliklərini heç bir vəchlə artıra bilməz.(g)In no event shall an increase by SOA of its Participating Interest under this

Agreement increase the obligation of the Other Contractor Parties to carry SOAs

Participating Interest in accordance with Article 3.5(a).11(h)Əgər ONŞ, onun İştirak payına düşən Karbohidrogenləri almaq və ya sahib olmaq

hüqüqundan imtina da daxil olmaqla, ona məxsus olan İştirak payından imtina (tam

və ya qismən) etdiyini bəyan edirsə, 3.5(a)-(c) bəndləri üzrə İştirak payının hamısı

və ya imtina olunan həmin hissəsinə dair Maliyyələşdirmə və ONŞ-un

Maliyyələşdirmənin əvəzini ödəmək öhdəliyi həmin imtina tarixindən etibarən

dayanır.(h)12If SOA surrenders (in whole or in part) its Participating Interest including the right

to receive or own the Petroleum attributable thereto, then the Carry and SOAs

obligations to reimburse the Carry under Articles 3.5(a)-(c) with regard to all or a

portion of the Participating Interest surrended, shall terminate from the date of such

surrender.MADDƏ 4ARTICLE 4MÜDDƏTLƏR. MƏCBURİ İŞLƏRİN MİNİMUM PROQRAMI.

İŞLƏNMƏ PROQRAMI. KƏŞF

4.1DURATION. MINIMUM OBLIGATORY WORK PROGRAM.

DEVELOPMENT PROGRAM. DISCOVERYSazişin qüvvədə olduğu müddət və onun uzadılması4.1Sazişin qüvvədə olduğu müddət Qüvvəyəminmə tarixindən başlayır və iyirmi beş (25) il

ərzində davam edir (“Əsas müddət“) və bu müddət ARDNŞ və Podratçının razılığına

əsasən beş (5) il müddətinə uzadıla bilər. Hər bir sonrakı mümkün uzadılmalar, 4.4(b)

bəndinə uyğun olaraq Podratçı tərəfindən Kəşf olunan hal istisna olmaqla, ARDNŞ və

Podratçının qarşılıqlı razılığını tələb edir.

4.2The Agreement term shall commence on the Effective Date and shall continue for a

period of twenty five (25) years (the “Basic Term”) and may be extended for five (5)

years upon the agreement of SOCAR and Contractor. Except of the event of Discovery

made by Contractor as provided in Article 4.4(b), any further extension shall require the

mutual agreement of SOCAR and Contractor.Məcburi işlərin Minimum proqramı ilə nəzərdə tutulmuş iş öhdəlikləri

(a)Term and Extensions4.2Podratçı Qüvvəyəminmə tarixindən etibarən üç (3) il ərzində aşağıdakı işlərdən

ibarət olan Məcburi işlərin minimum proqramını yerinə yetirməlidir:Work Obligations set out in Minimum Obligatory Work Program

(a)Within three (3) years after the Effective Date Contractor shall be required to carry

out the following Minimum Obligatory Work Program, including the following as

set out below:(i)Kontrakt sahəsinin ən azı yüz əlli (150) kilometrlik sahəsində ikiölçülü

seysmik kəşfiyyat aparmalıdır;(i)shoot at least one hundred fifty (150) kilometers of two dimensional

seismic in the Contract Area;(ii)Duvannı yatağı üzrə(ii)with respect to the Duvanny field:-dörd (4) quyu bərpa etmək;

iki (2) istismar quyusu qazmaq;-rehabilitate four (4) wells;

-drill two (2) development wells;(iii) Daşgil yatağı üzrə:

-(iii)iki (2) quyu bərpa etmək;

iki (2) istismar quyusu qazmaq;with respect to the Dashgil field:

-rehabilitate two (2) wells;

-drill two (2) development wells;(iv) Turağay yatağı üzrə - bir (1) kəşfiyyat quyusu qazmaq;(iv)with respect to the Touragay field - drill one (1) exploratory well;(v)(v)with respect to the Kyanizadag field - rehabilitate one (1) well;(vi)with respect to the Donguzdyg field - drill one (1) development well;(vii)with respect to the East Adzhiveli field drill one (1) development well.(vi)Kənizədağ yatağı üzrə - bir (1) quyu bərpa etmək;

Donquzduq yatağı üzrə - bir (1) istismar quyusu

qazmaq;(vii) Şərqi Hacıvəli yatağı üzrə - bir (1) istismar quyusu

qazmaq.Qüvvəyəminmə tarixindən etibarən üç (3) ay ərzində Podratçı 4.2(a)(ii)-(vii)

bəndlərində nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məqsədilə konkret

quyular seçəcək, 4.2(c) bəndində nəzərdə tutulan Məcburi işlərin minimum

proqramına daxil olunan işlərin növlərini, üsullarını və həcmlərini ətraflı

göstərəcək. Podratçı tərəfindən dəqiqləşdirilmiş bu Məcburi işlərin minimum

proqramı yuxarıda göstərilən müddət ərzində təsdiq olunmaq üçün ARDNŞ-a

təqdim edilir və təqdim olunduqdan sonra bir (1) ay ərzində ARDNŞ tərəfindən

təsdiq olunmalıdır və belə təsdiqdən əsassız imtina edilməməlidir.

(b)For the purposes of obligations to be fulfilled under Articles 4.2(a) (ii)-(vii)

Contractor shall within three (3) months following the Effective Date select

specific wells, define types, methods and scope of work to be included in the

Minimum Obligatory Work Program, as set out in Article 4.2(c). Contractor shall

within the said period prepare such detailed Minimum Obligatory Work Program

and submit to SOCAR for its approval within one (1) month, provided that such

approval not to be unreasonably withheld.Seysmik kəşfiyyat, quyuların bərpası və qazılması (birlikdə və ayrılıqda)

tamamlandıqca Podratçı yuxarıdakı 4.2(a) bəndində nəzərdə tutulan işlər barədə

ARDNŞ-a tam mə`lumat - cari hesabat və yekun hesabatı təqdim etməlidir.(b)13Contractor shall provide SOCAR with all information on operations specified in

Article 4.2 (a), both routine and final, after completion of seismic, rehabilitation

and drilling of each well and all other work.4.3(c)Yuxarıdakı 4.2(a) bəndində nəzərdə tutulan işlərin növləri, metodları və həcmi,

habelə sadalanan işlər barədə təqdim olunacaq informasiyanın həcmi, növü və

müddətləri Məcburi işlərin minimum proqramında təsvir edilir.(c)Types, methods and scope of work as defined in Article 4.2 (a), and also types,

volumes and deadlines for provision of information on such work are described in

Minimum Obligatory Work Program.(d)Məcburi işlərin minimum proqramına uyğun olaraq Podratçının öhdəliyi olan

işlərin hamısını və ya bir hissəsini yerinə yetirməməsi Podratçının bu Saziş üzrə öz

öhdəliklərini Köklü surətdə pozması hesab edilir. Bu halda ARDNŞ öz

mülahizəsinə görə bu Sazişin qüvvədən salmaq hüququna malikdir və Podratçının

Qüvvəyəminmə tarixindən başlayaraq Məcburi işlərin minimum proqramının

yerinə yetirilməsinə çəkdiyi bütün məsrəflərin əvəzi ödənilmir.(d)Contractors failure to perform all or a portion of its obligations as set out in the

Minimum Obligatory Work Program shall constitute a Material Breach by

Contractor of its obligations. In this case SOCAR shall have the right at its sole

discretion to terminate this Agreement and all costs incurred by Contractor from

the Effective Date for the implementation of the Minimum Obligatory Work

Program shall not be recoverable.(e)Məcburi işlərin minimum proqramı üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsinə

yeganə səbəb Fors-major hallarının baş verməsi ola bilər.(e)The sole excuse for the failure to carry out the Minimum Obligatory Work

Program shall be the occurrence of Force Majeure circumstances.(f)Hər hansı qurğunun, infrastrukturun olmaması və/yaxud əlçatmazlığı, Podratçıya

Məcburi işlərin minimum proqramında nəzərdə tutulan hər hansı işləri

modifikasiya etməyə və dəyişdirməyə, dayandırmağa, ocümlədən onların yerinə

yetirilməsi üçün nəzərdə tutulan müddəti uzatmağa əsas vermir.(f)Lack or unavailability of any facilities and infrastructure shall not constitute a basis

for Contractor to modify, change, suspend or terminate the performance of any

obligation as provided in the Minimum Obligatory Work Program and also extend

the period set out for its implementation.(g)Bu Sazişin digər şərtləri ilə ziddiyyət təşkil etmədən, ARDNŞ-in müvafiq tələbi

olarsa, qazılmış quyuların ləğv edilməsi üzrə öhdəliklər istisna olmaqla, ARDNŞ

qarşısında hər hansı öhdəlik daşımadan, Məcburi işlərin minimum proqramının

həmin sahəyə aid hissəsini yekunlaşdırdıqdan sonra, doxsan (90) gün qabaqcadan

ARDNŞ-ə yazılı bildiriş verməklə Podratçının Kontrakt sahəsindən tamamilə və ya

qismən imtina etmək və bu sahəyə münasibətdə Sazişin qüvvəsini dayandırmaq

hüququ var. Belə olan halda, Podratçının Qüvvəyəminmə tarixindən sahədən

imtina anına qədər çəkdiyi məsrəflərin əvəzi qaytarılmır. Lakin, imtina olunmuş

sahəyə münasibətdə Saziş öz qüvvəsini itirir və Tərəflər yuxarıda göstərilənlər

istisna olmaqla, imtina olunan sahə ilə bağlı götürülmüş öhdəliklərdən azad

olunurlar.(g)Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, Contractor may

relinquish all or a part of the Contract Area and terminate the Agreement in

connection with such area relinquished by giving SOCAR ninety (90) days prior

written notice, and upon completion of a part of the Minimum Obligatory Work

Program relating to such area Contractor shall have no further obligations of any

kind whatsoever to SOCAR, except for the abandonment of wells drilled, if

SOCAR so requests. In this case Contractors costs incurred from the Effective Date

until the relinquishment shall not be recoverable, the Agreement shall terminate

with respect to the area relinquished and the Parties shall be relieved of any

obligations regarding such area, except those above mentioned.İşlənmə proqramı

(a)4.3Məcburi işlərin minimum proqramı başa çatdıqdan sonra doxsan (90) gündən gec

olmayaraq Podratçı, hamılıqla qəbul olunmuş beynəlxalq Neft-qaz sənayesi

standartlarına müvafiq surətdə Kontrakt sahəsində Karbohidrogenlərin səmərəli

və sürətlə işlənməsinə və hasilatına dair uzunmüddətli plandan ibarət olan,

Kontrakt sahəsində Karbohidrogenlərin işlənmə və hasilat planını (“İşlənmə

proqramı“) Rəhbər komitənin təsdiqinə verir; həmin plan göstərilənlərlə

məhdudlaşmayaraq, aşağıdakı ünsürləri ehtiva edir:Development Program

(a)Not later than ninety (90) days following completion of the Minimum Obligatory

Work Program Contractor shall prepare and submit to the Steering Committee for

approval its plan for the development and production of Petroleum from the

Contract Area (“Development Program”) which is non-binding long range plan

for the efficient and prompt development and production of Petroleum from the

Contract Area in accordance with international Petroleum industry standards and

shall include but not limited to the following:(i)quyuların bütün növlərinin yeri, qazılması və tamamlanması üzrə təklifləri;

habelə(i)proposals relating to the spacing, drilling and completion of all types of

wells; and(ii)hasilat və onun saxlanması üçün mədən obyektləri, Karbohidrogenlərin

hasilatı, saxlanması və daşınması zamanı lazım olan nəqletmə və daşıma

vasitələri üzrə təklifləri; habelə(ii)proposals relating to the production and storage installations, and

transportation and delivery facilities required for the production, storage

and transportation of Petroleum; and(iii)17.1(a) bəndinə müvafiq olaraq infrastruktura lazım olan sərmayələr və

Azərbaycandakı materiallar, məhsullar və xidmətlərdən istifadə olunması

üzrə təklifləri; habelə(iii)proposals relating to necessary infrastructure investments and use of

Azerbaijan materials, products and services in accordance with Article

17.1(a); and(iv)müvafiq sərmayələrin və məsrəflərin smeta dəyəri ilə bərabər, ayrı-ayrı

quyular üçün alınmış proqnozlar əsasında bütün Kontrakt sahəsi üzrə, hər(iv)production forecasts for formation fluids for the entire Contract Area by

reservoir derived from individual well forecasts and estimates of the14bir kollektor üzrə lay mayelərinin hasilat həcmlərinin proqnozunu; habelə4.4investments and expenses involved; and(v)ətraf mühitə, insanların səhhətinə və əməliyyatların təhlükəsizliyinə təsirin

qiymətləndirilməsini, ətraf mühitin çirklənməsinin, qəza hallarının

qarşısının alınması üzrə tədbirlər planını və onların nəticələrinin aradan

qaldırılması tədbirlərini; habelə(v)an environmental impact and health and safety assessment and a plan for

preventing environmental pollution and any environmental accident, and

for steps to clean-up any pollution; and(vi)İşlənmə proqramının hər mərhələsinin başa çatması üçün müddətlərin

qiymətləndirilməsini.(vi)estimates of the time required to complete phases of the Development

Program.(b)Əgər Podratçı İşlənmə proqramını yuxarıda göstərilən doxsan (90) gün ərzində

təqdim etmirsə, ARDNŞ-ın yuxarıdakı doxsan (90) günlük müddət bitdikdən

sonra otuz (30) gün ərzində Podratçıya yazılı bildiriş verərək Sazişə xitam vermək

hüququ var və Podratçının hər hansı məsrəflərinin əvəzi ödənilmir.(b)In the event Contractor does not submit the Development Program within ninety

(90) days period referred to above, SOCAR shall have the right to terminate this

Agreement by giving written notice to Contractor within thirty (30) days

following the expiry of the said ninety (90) days period, and any costs incurred by

Contractor shall not be recoverable.(c)İşlənmə proqramını aldıqdan sonra otuz (30) gün ərzində Rəhbər komitə

Podratçıdan onun asanlıqla əldə edəcəyi və İşlənmə proqramını qiymətləndirmək

üçün həqiqətən lazım ola biləcək əlavə məlumatlar tələb edə bilər.(c)Within thirty (30) days of receipt of the Development Program the Steering

Committee may request Contractor to provide such further information as is

readily available to Contractor and as may be reasonably needed to evaluate the

Development Program.(d)Əgər Rəhbər komitə İşlənmə proqramını aldıqdan sonra altmış (60) gün ərzində

həmin proqramda hər hansı dəyişiklik edilməsi barədə Podratçıya yazılı sorğu

vermirsə, İşlənmə proqramı təsdiq və qəbul olunmuş hesab edilir. Rəhbər komitə

İşlənmə proqramında hər hansı dəyişiklik edilməsi barədə Podratçıya sorğu

verdiyi hallarda, Podratçı tələb olunan dəyişikliklər barədə Rəhbər komitənin

yazılı bildirişini aldıqdan sonra Tərəflər ən geci on beş (15) gün müddətində

sorğunu müzakirə etmək məqsədi ilə görüşürlər. Tərəflərin razılığı əsasında

edilmiş hər hansı dəyişiklik İşlənmə proqramına əlavə edilir və sonra təsdiq və

qəbul edilmiş sayılır.(d)Unless the Steering Committee requests in writing to Contractor any changes to

the Development Program within sixty (60) days of receipt thereof, the

Development Program shall be deemed approved and accepted. In the event that

the Steering Committee requests any changes to the Development Program then

the Parties shall meet within fifteen (15) days of receipt by Contractor of Steering

Committees written notification of requested changes and shall discuss such

request. Any agreed revision shall be incorporated into the Development Program

which shall be deemed to be approved and accepted.(e)Podratçı Neft-qaz əməliyyatlarını İllik iş proqramlarının və Büdcələrin icrası

vasitəsilə aparır və bunların təsdiq edilməsi İşlənmə proqramına zəruri dərəcədə

yenidən baxılması sayılır.(e)Implementation of Petroleum Operations by Contractor shall be through Annual

Work Programs and Budgets, the approval of which shall be deemed to amend the

Development Program to the extent necessary.(f)Podratçı istənilən vaxt İşlənmə proqramında dəyişikliklər edilməsinə o cümlədən

əlavə kəşflər üzrə təkliflərə dair Rəhbər komitəyə təkliflər verə bilər. Verilən

təkliflər beynəlxalq neft-qaz sənayesi standartlarına müvafiq olaraq Kontrakt

sahəsindən Karbohidrogenlərin səmərəli və optimal işlənməsi və hasilatı

prinsiplərinə uyğun gəlməli və Rəhbər komitə tərəfindən təsdiq edilməlidir, belə

təsdiqdən əsassız imtina edilməməlidir.(f)Contractor may at any time submit to the Steering Committee proposals to revise

the Development Program. These proposals shall be consistent with the principles

of efficient and optimum development and production of Petroleum from the

Contract Area in accordance with international Petroleum industry standards and

shall be subject to the approval of the Steering Committee, such approval not to

be unreasonably withheld.(g)Hər hansı haldan, o cümlədən Fors-major hallarından asılı olmayaraq, əgər

İşlənmə proqramının Rəhbər komitə tərəfindən təsdiqindən sonra iyirmi dörd (24)

ay ərzində İşlənmə proqramına

uyğun olaraq, Podratçı tərəfindən

Karbohidrocenlərin işlənməsi və hasilatı başlanmayıbsa, dicər razılaşmalar istisna

olmaqla ARDNŞ-ın yazılı bildiriş verərək Sazişə xitam vermək hüququ var və bu

halda Podratçının hər hansı məsrəflərinin əvəzi ödənilmir.(g)If within twenty four (24) months of the date of approval by the Steering

Committee of the Development Program Contractor, irrespective of any

circumstances including Force Majeure, has failed to commence the development

and production of Petroleum pursuant to the Development Program, then unless

otherwise agreed, SOCAR shall be entitled by giving written notice to terminate

this Agreement and any unrecovered costs incurred by Contractor to the date of

such notice shall not be recoverable.Kəşf

(a)4.4

Əgər Məcburi işlərin minimum proqramının yerinə yetirilməsi gedişində

kəşfiyyat quyularının qazılması nəticəsində Podratçı Kontrakt sahəsi hüdudlarındaDiscovery

(a)15In the event that Contractor during the implementation of the Minimum

Obligatory Work Program has made a Discovery of Petroleum within theKarbohidrogenlər Kəşf edərsə və onun iqtisadi cəhətdən qiymətli dəyərləndirərsə,

onda Kəşf edildikdən sonra altmış (60) gün ərzində Podratçı bu haqda ARDNŞ-a

və Rəhbər komitəyə bildiriş göndərib həmin Kəşfə dair bütün müvafiq

məlumatların xülasəsini, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmadan, aşağıdakı

məlumatlardan əlində olanları: Kəşfin yerini, geoloji xəritələri və təfsirləri,

seysmik və başqa geofiziki məlumatları, qazma haqqında hesabatları, karotaj

diaqramlarını, süxurun sınaq nümunələrini, layların litoloji xəritələrini və

təsvirini, laysınayıcının laylardan götürdüyü sınaq nümunələrini, quyuların qazılıb

başa çatdırılmasına dair hesabatları, hasilat sınaqlarına dair məlumatları, o

cümlədən çıxarılmış flüidlərin miqdarına, təzyiqin qaldırılması və salınması

metodları ilə quyuların tədqiqinə dair məlumatları və təzyiq analizlərini, neftin,

qazın və suyun sınaq nümunələrinin analizlərini, habelə beynəlxalq neft-qaz

sənayesində ümumiliklə qəbul edilmiş tələblərə uyğun gələn digər göstəriciləri

təqdim edir (“Kəşf və onun kommersiya baxımından dəyəri haqqında bildiriş“).Contract Area as a result of drilling of exploratory wells and has determined that

it is economically viable Contractor shall within sixty (60) days after a Discovery

notify SOCAR and the Steering Committee in writing of a Discovery,

summarizing all relevant details relating to said Discovery, including but not

limited to the following, to the extent same are available: location plan, geological

maps and interpretations, seismic and other geophysical data, drilling reports, well

logs, core samplings, lithologic maps and description of formations, drill stem

tests, completion reports, production tests including quantities of fluids

produced, build-up/draw down tests and pressure analysis, and analyses of oil,

gas and water samples and other information consistent with generally accepted

international Petroleum industry practice ("Notice of Discovery and its

Commerciality”).(b)Əgər Podratçı Kəşf və onun kommmersiya dəyəri haqqında bildiriş təqdim

edirsə, onda Kəşf və onun kommersiya dəyəri haqqında həmin bildiriş tarixindən

sonra doxsan (90) gündən gec olmayaraq Podratçı Kəşfin işlənmə planında

razılaşdırılmış müddətdə Karbohidrogenlərin sənaye hasilatına başlamaq öhdəliyi

ilə Rəhbər komitə tərəfindən bəyənilmiş Kəşfin işlənmə planını ARDNŞ-ın

təsdiqinə verir. ARDNŞ Kəşfin işlənmə planı təqdim edildikdən sonra bir (1) ay

ərzində onu təsdiq edir və belə təsdiqdən əsassız olaraq imtina edilməməlidir.

Əgər ARDNŞ yuxarıda göstərilən müddət ərzində Kəşfin işlənmə planına heç bir

qeyd etmirsə, Kəşfin işlənmə planı ARDNŞ tərəfindən təsdiq olunmuş hesab

edilir. Kəşfin həmin işlənmə planı ARDNŞ tərəfindən təsdiq edildikdən sonra

İşlənmə proqramına daxil edilir və onun tərkib hissəsi sayılır. Bu zaman, əgər

Kəşfin işlənməsi bu Sazişin uzadılmasını tələb edirsə, onda Sazişin müddəti bu

Kəşfə münasibətdə uzadılır.(b)In the event Contractor submits a Notice of Discovery and its Commerciality no

later than ninety (90) days after the date of such Notice of Discovery and its

Commerciality Contractor shall submit to SOCAR for its approval a plan to

develop the Discovery approved by the Steering Committee, provided that such

plan shall include a commitment to start commercial production of Petroleum

within the time period agreed in the said plan. SOCAR shall approve the plan to

develop the Discovery within one (1) month of its receipt, provided that such

approval shall not be unreasonably withheld. If SOCAR has not amended the plan

to develop the Discovery within the said time period such plan to develop the

Discovery shall be deemed to be approved by SOCAR. Upon SOCARs approval

the said plan shall be incorporated into the Development Program and treated as

its integral part. In the event that development of a Discovery requires an

extension of the term of this Agreement, the term of the Agreement pertaining to

such Discovery shall be extended.(c)Əgər Podratçı Kəşfin işlənmə planında razılaşdırılmış müddətlərdə

Karbohidrogenlərin sənaye hasilatına başlamırsa, o, Kəşfin işlənməsi hüququnu

itirir.(c)If Contractor has failed to start a commercial production of Petroleum within the

time period agreed in the said plan Contractor shall lose the right to develop the

Discovery.165.15.2MADDƏ 5ARTICLE 5LAYİHƏNİ İDARƏ EDƏN RƏHBƏR KOMİTƏ,

İLLİK İŞ PROQRAMLARI VƏ BÜDCƏLƏRSTEERING COMMITTEE

FOR PROJECT MANAGEMENT,

ANNUAL WORK PROGRAMS AND BUDGETSLayihəni idarə edən Rəhbər komitə5.1Steering Committee for Project ManagementQüvvəyəminmə tarixindən sonra otuz (30) gündən gec olmayaraq ARDNŞ və Podratçı

Rəhbər komitə yaradır.SOCAR and Contractor shall, not later than thirty (30) days from the Effective Date

establish the Steering Committee.Rəhbər komitənin funksiyaları, bunlarla məhdudlaşmadan, aşağıdakılardan ibarətdir:The functions of the Steering Committee shall include but not be limited to:(a)Neft-qaz əməliyyatlarına nəzarət;(a)overseeing Petroleum Operations;(b)Podratçının İllik iş proqramlarına və Büdcələrinə baxılması, onların dəyişdirilməsi

və təsdiqi;(b)examination, revision and approval of the Development Program and Annual

Work Programs and Budgets;(c)Kəşfin işlənmə planının bəyənilməsi;(c)approval of development plan of the Discovery;(d)Mühasibat uçotunun aparılması qaydasına uyğun olaraq məsrəflərin və xərclərin

uçotunun aparılmasına nəzarət;(d)supervising the accounting of costs and expenses in accordance with the

Accounting Procedure;(e)lazım olarsa, Rəhbər komitənin yardımçı komitələrinin təşkili və onların işinə

nəzarət;(e)establishing, if necessary, sub-committees of the Steering Committee and

reviewing the work of such sub-committees;(f)kadrlar hazırlığı proqramlarına baxılması və təsdiqi ;(f)reviewing and approving training programs.Rəhbər komitənin işi və onun iclasları aşağıda göstərilən qaydalarla aparılır:5.2The following rules shall apply with respect to the Steering Committee and meetings

thereof:(a)Rəhbər komitə ARDNŞ-ın və Podratçının bərabər sayda nümayəndələrindən ibarət

olacaq. Başlanğıc mərhələsində Rəhbər komitənin tərkibinə ARDNŞ-ın üç (3)

nümayəndəsi və Podratçının üç (3) nümayəndəsi (hər Podratçı tərəfdən bir (1)

nəfər) təyin ediləcək. Eyni adam həm ARDNŞ-ın, həm də ONŞ-un nümayəndəsi

ola bilməz. İstənilən vaxt Podratçı tərəflərin sayı artdıqda və ya azaldıqda

ARDNŞ-ın və Podratçının Rəhbər komitəyə təyin etdiyi nümayəndələrin sayı,

şəraitdən asılı olaraq, artırılıb və ya azaldılıb Podratçı tərəflərin sayı ilə

bərabərləşdirilir. ARDNŞ-ın və Podratçının ixtiyarı var ki, öz nümayəndələrinə

əvəzçi təyin etsinlər; əvəzçilər təyin edilmiş nümayəndələrin yerinə iclaslarda

iştirak etmək hüququna malikdir və Rəhbər komitənin həmin iclaslarında tam

səlahiyyətli nümayəndələr sayılır. ARDNŞ və Podratçı öz nümayəndələrinin və

onların əvəzçilərinin adlarını Qüvvəyəminmə tarixindən sonra iyirmi (20) gün

ərzində bir-birinə bildirirlər. ARDNŞ və Podratçı göstərilən nümayəndələri və

onların əvəzçilərini digər tərəfə müvafiq surətdə yazılı bildiriş verdikdən sonra

dəyişdirə bilər.(a)The Steering Committee shall be comprised of an equal number of representatives

from SOCAR and Contractor. The Steering Committee shall consist of three (3)

representatives appointed by SOCAR and three (3) representatives appointed by

Contractor (one (1) representative from each Contractor Party). A person cannot

represent both SOCAR and SOA. If at any time the number of Contractor Parties

increases or decreases the number of representatives to be appointed by SOCAR

and Contractor shall be increased or reduced, as the case may be, to equal the

number of Contractor Parties. SOCAR and Contractor shall each be entitled to

appoint an alternate for each of their representatives, who shall be entitled to

attend in place of the designated representatives, such alternate to be considered a

representative for all purposes at such Steering Committee meetings. SOCAR and

Contractor shall each advise the other of the names of its representatives and their

alternates within twenty (20) days following the Effective Date.

Such

representatives and their alternates may be replaced by SOCAR and Contractor,

respectively, upon written notice to the other Party.(b)Rəhbər komitənin həllinə verilmiş hər hansı məsələ üzrə istər ARDNŞ-ın, istərsə

də Podratçının bir (1) səsi olacaq. Bu məqsədlə həm ARDNŞ, həm də Podratçı

bir-birinə yazılı bildiriş göndərib onların adından səs verməyə ayrıca vəkil edilmiş

nümayəndənin (istəsələr onun əvəzçisinin) adını və soyadını göstərəcək. Təyin

edilmiş bu şəxslər şəraitdən asılı olaraq ARDNŞ-ın və ya Podratçının müvafiq(b)SOCAR and Contractor shall each have one (1) vote to cast on any matter

submitted for approval by the Steering Committee. For this purpose, each of

SOCAR and Contractor shall give written notice to the other specifying the

identity of the individual representative (and, if desired, his alternate), who shall

be authorized to cast such vote on its behalf. Such designated individuals may be17yazılı bildirişi təqdim edilməklə vaxtaşırı dəyişdirilə bilər.5.3changed from time to time upon written notice by SOCAR or Contractor, as the

case may be.(c)Rəhbər komitənin sədrini ARDNŞ özünün Rəhbər komitəyə təyin etdiyi

nümayəndələr sırasından təyin edir və o, Rəhbər komitənin iclaslarını aparır.(c)The chairman of the Steering Committee shall be appointed by SOCAR from one

of its appointed representatives to the Steering Committee and shall preside over

meetings of the Steering Committee.(d)Rəhbər komitənin katibini Podratçı özünün Rəhbər komitəyə təyin etdiyi

nümayəndələr sırasından təyin edir; və onun funksiyasına aşağıdakılar daxildir:(d)The secretary to the Steering Committee shall be appointed by Contractor from

one of its appointed representatives to the Steering Committee and shall be

responsible for:(i)hər iclasdan əvvəl ARDNŞ ilə Podratçı arasında razılaşdırılan gündəliyi

tərtib etmək; və(i)the production of an agenda before each meeting of the Steering

Committee, such agenda to be agreed between SOCAR and Contractor;

and(ii)hər iclasdan sonra ARDNŞ-ın və Podratçının Rəhbər komitənin

iclaslarında səs verməyə vəkil edilmiş nümayəndələri arasında

razılaşdırılmış protokolu tərtib etmək və yaymaq.(ii)the production and circulation of minutes following each meeting, which

minutes shall be agreed between the representatives of SOCAR and

Contractor who are the representatives authorized to cast the votes in the

Steering Committee.(e)Rəhbər komitənin qərarı həm ARDNŞ, həm də Podratçı onun lehinə səs verdikdə

qəbul olunur.(e)Decisions of the Steering Committee shall require the affirmative vote of both

SOCAR and Contractor.(f)Həm ARDNŞ-ın, həm də Podratçının öz məsləhətçilərini və ekspertlərini Rəhbər

komitənin iclaslarına göndərmək hüququ vardır. İclaslarda iştirak edən

məsləhətçilər və ekspertlər üçün çəkilən xərclər, Rəhbər komitənin buna razılıq

verdiyi hallar istisna olmaqla, Ödənilən məsrəflərə aid edilmir.(f)SOCAR and Contractor shall each be entitled to send advisers and experts to

meetings of the Steering Committee. Unless the Steering Committee agrees, the

cost of such advisors and experts in attending the meetings shall not be Cost

Recoverable.(g)ARDNŞ-ın və Podratçının nümayəndələrinin ümumi sayının üçdə iki (2/3)

hissəsinin, o cümlədən ARDNŞ-ın və Podratçının müvafiq olaraq səsvermə üçün

təyin və vəkil etdikləri iki (2) şəxsin (və ya onların əvəzçilərinin) iştirakı Rəhbər

komitə üçün yetərsay hesab edilir.(g)A quorum of the Steering Committee shall consist of at least two thirds (2/3) of

the representatives from each of SOCAR and Contractor, including the two (2)

individuals who have been designated by SOCAR and Contractor, respectively, as

authorized to cast votes (or their alternates).(h)Rəhbər komitə Təqvim ilində iki (2) dəfədən az olmayaraq toplanır. Başqa

razılaşma olmadıqda, iclaslar Bakıda keçiriləcək. Həm ARDNŞ-in, həm də

Podratçının razılığı olduqda, Rəhbər komitənin qərarları faktiki iclas keçirilmədən

qəbul edilə bilər, bu şərtlə ki, telekonfrans və ya videokonfransın gedişində 5.2(g)

bəndinin müddəalarına əsasən müəyyənləşdirilmiş zəruri yetərsaya riayət edilsin;

iclas məktublar, fakslar və ya telekslər mübadiləsi yolu ilə keçirildikdə isə həmin

məktubların, faksların və telekslərin surətləri bütün Tərəflərə göndərilmiş olsun.

Sonra qərarlar dərhal yazılı şəkildə qeydə alınır və ARDNŞ-ın və Podratçının

müvafiq olaraq ARDNŞ və Podratçı əvəzinə səs verməyə vəkil edilmiş

nümayəndələri tərəfindən təsdiq edilir.(h)The Steering Committee will meet at least two (2) times in a Calendar Year.

Meetings shall be held in Baku, unless otherwise agreed. In the event that

SOCAR and Contractor agree, the Steering Committee can take decisions without

holding an actual meeting; provided that in the event of a teleconference or video

conference the quorum requirements set forth in Article 5.2(g) have been

complied with and in the event of a meeting via exchange of letters, faxes, or

telexes, such letters, faxes and telexes are copied to all Parties. Such decisions

shall be recorded in writing promptly thereafter and signed by the representatives

of SOCAR and Contractor who are authorized to cast the respective votes of

SOCAR and Contractor.(i)ARDNŞ və Podratçı otuz (30) gün əvvəl bir-birinə yazılı bildiriş göndərməklə,

Rəhbər komitənin əlavə iclaslarını çağırmaq hüququna malikdir.(i)SOCAR and Contractor shall each have the right to call additional meetings of the

Steering Committee within thirty (30) days of written notice to each other.İllik iş proqramları və Büdcələr

(a)5.3Rəhbər komitənin təşkil edildiyi tarixdən ən çoxu otuz (30) gün keçənədək və

bundan sonra növbəti Təqvim ilinin başlanmasına ən azı üç (3) ay qalmış, İşlənmə

və hasilat dövrü ərzində Podratçı həmin Təqvim ili üçün təklif etdiyi Neft-qaz

əməliyyatlarını nəzərdə tutan İllik iş proqramı və ona müvafiq Büdcəni hazırlayır

və Rəhbər komitənin təsdiqinə verir, yaxud hazırlanıb təsdiqə verilməsini təminAnnual Work Programs and Budgets

(a)18Not more than thirty (30) days following the formation of the Steering Committee

and thereafter at least three (3) months before the beginning of each Calendar

Year, Contractor shall prepare and submit to the Steering Committee for approval

an Annual Work Program together with the related Budget in respect of the

Petroleum Operations Contractor proposes to be carried out in such Calendaredir. İllik iş proqramı və Büdcə təqdim edildikdən sonra otuz (30) gün ərzində bu

sənədlərə, onlara təklif olunan dəyişikliklərə baxmaq, habelə İllik iş proqramını və

Büdcənin son variantını təsdiq etmək məqsədilə Rəhbər komitənin iclası çağırılır.

ARDNŞ və Podratçı razılığa gəlmişlər ki, işin gedişi zamanı və müəyyən hallarla

əlaqədar əldə olunan məlumat İllik iş proqramında düzəlişlər edilməsinə əsas ola

bilər; beləliklə, Podratçı İllik iş proqramında və Büdcədə düzəliş edilməsini

Rəhbər komitəyə istənilən vaxt təklif edə bilər. 5.3 bəndində və 5.4 bəndində

nəzərdə tutulmuş müddəalar istisna olmaqla, müvafiq İllik iş proqramından və

Büdcədən xeyli dərəcədə kənara çıxan hər hansı əməliyyatları Rəhbər komitənin

razılığını almadan həyata keçirməyə Podratçının ixtiyarı yoxdur. İllik iş

proqramının yerinə yetirilməsi üçün zəruri hallarda Podratçının müvafiq Təqvim

ili ərzində həmin il üçün nəzərdə tutulan Büdcə xərclərinə artırmasına icazə

verilir, bu şərtlə ki, həmin xərclərin ümumi məbləğini on(10) faizdən çox

artırmaq barəsində Rəhbər komitənin qərarının olduğu hallar istisna edilməklə,

ümumi məbləği:Year. The Steering Committee shall meet within thirty (30) days of receipt of the

Annual Work Program and Budget to consider same and any revisions thereto and

to approve the Annual Work Program and the Budget in its final form. Any

knowledge acquired as the work proceeds or from certain events may justify

changes to the details of the Annual Work Program; thus Contractor may at any

time propose to the Steering Committee an amendment to the Annual Work

Program and Budget. Except as provided in this Article 5.3 and in Article 5.4,

Contractor shall not conduct any operations which deviate materially from the

applicable Annual Work Program and Budget without the prior consent of the

Steering Committee. If necessary to carry out an Annual Work Program,

Contractor is authorized to make expenditures during the relevant Calendar Year

that do not exceed ten (10) percent of:(i)qəbul edilmiş Büdcənin; yaxud(i)the Budget; or(ii)Büdcənin, məbləği üç milyon (3.000.000) Dollardan çox və ya ona bərabər

olan hər hansı ayrılıqda götürülən maddəsinin,(ii)each item of the Budget which calculated amount shall be equal to three

million (3.000.000) Dollars or more;on (10) faizindən çox olmasın, və yuxarıdakı (i) və (ii) bəndlərində nəzərdə

tutulan bu cür xərclərin zəruriliyi əsaslandırılıb sübuta yetirilərsə, belə qərar qəbul

edilməməyə bilməz. Bu Sazişin qalan müddəalarına uyğun olaraq Podratçı İllik iş

proqramı və Büdcə təsdiq edildikdən sonra Neft-qaz əməliyyatlarını bu proqrama

müvafiq surətdə aparmağa başlayır.(b)unless such expenditures exceeding ten (10) percent are approved by the Steering

Committee, which approval shall not be withheld where the expenditures have

been demonstrated to be reasonable and necessary. In accordance with the other

provisions of this Agreement, after approval of an Annual Work Program and

Budget, Contractor shall conduct the Petroleum Operations in accordance

therewith.Rəhbər komitənin təsdiq edildiyi tarixdən sonra altmış (60) gün ərzində Rəhbər

komitə birinci İllik iş proqramını və Büdcəni, hər növbəti İllik iş proqramlarının

və Büdcənin aid olduğu Təqvim ilinin birinci gününədək həmin proqramları və

büdcələri təsdiq etməyibsə, Podratçının ixtiyarı var (lakin borclu deyildir) ki, İllik

iş proqramı və Büdcə Rəhbər komitə tərəfindən təsdiq edilənədək və ya İllik iş

proqramı və Büdcə ilə bağlı hər hansı mübahisə Arbitraj qaydalarında nəzərdə

tutulduğu kimi, arbitraj yolu ilə həll edilənədək özünün təklif etdiyi İllik iş

proqramına və Büdcəyə tam və ya qismən əməl etməklə Neft-qaz əməliyyatları

aparsın. Rəhbər komitə İllik iş proqramını və Büdcəni razılaşdıran kimi və ya

arbitrlərin qərarı elan olunan kimi Podratçı qəbul edilmiş razılaşmaya və ya qərara

uyğun olaraq cari və/yaxud növbəti İllik iş proqramını və müvafiq Büdcəni

(şəraitə görə) təshih edir, bu şərtlə ki, Podratçı gördüyü işləri ləğv etməyə məcbur

deyil, başlanmış işləri zəruri hesab etdiyi həcmdə axıra çatdıra bilsin, təklif edilən

İllik iş proqramı və Büdcə üzrə Neft-qaz əməliyyatları aparılarkən Podratçının

çəkdiyi bütün məsrəflər Neft-qaz əməliyyatları üçün Məsrəflər sayılsın və bu

Sazişdə nəzərdə tutulmuş müddəalara müvafiq surətdə Ödənilməli olsun.

Yuxarıda deyilənlərə baxmayaraq, İllik iş proqramının hər hansı hissəsinin yerinə

yetirilməsi gedişində Podratçının çəkdiyi və Rəhbər komitənin bu İllik iş

proqramına və Büdcəyə baxılan iclasının protokolunda göstərilmiş, lakin Rəhbər

komitə tərəfindən təsdiq edilməmiş və sonra arbitrajın qərarı ilə ARDNŞ-ın

xeyrinə sayılmış məsrəflər Podratçıya Məsrəflərin ödənilməsi mexanizmi üzrə

kompensasiya edilməyəcək; bütün digər hallarda isə Podratçı aşağıdakı maddələr

üzrə öz Məsrəflərinin ödənilməsi hüququna malikdir:(b)19In the event the Annual Work Program and Budget has not been approved by the

Steering Committee in the case of the first Annual Work Program and Budget

within sixty (60) days following the formation of the Steering Committee and in

the case of each subsequent Annual Work Program and Budget by the first day of

the Calendar Year to which it relates, Contractor shall be entitled (but not

obligated) to carry out Petroleum Operations in accordance with some or all of its

proposed Annual Work Program and Budget until such time as the Annual Work

Program and Budget is agreed by the Steering Committee or any dispute relating

to the Annual Work Program and Budget has been resolved by reference to

arbitration in accordance with the Arbitration Procedure. As soon as agreement on

an Annual Work Program and Budget is reached by the Steering Committee or

the decision of the arbitrators is rendered, Contractor shall amend the then current

and/or next following Annual Work Program and Budget, as appropriate, to

conform with such agreement or decision; provided that Contractor shall not be

obligated to undo work already performed, may complete any work in progress to

the extent Contractor deems necessary and that all costs incurred by Contractor in

performing Petroleum Operations under its proposed Annual Work Program and

Budget shall be deemed to be Petroleum Costs subject to Cost Recovery under

this Agreement. The foregoing notwithstanding, Contractor shall not be entitled

to Cost Recovery of any costs incurred under any portions of the proposed Annual

Work Program as identified in the written minutes of the Steering Committee

meeting at which the proposed Annual Work Program was considered and which

were not approved by the Steering Committee and for which the arbitration award

is issued in favor of SOCAR; except that in all cases Contractor shall be entitled

to Cost Recovery of the following items:5.4(i)Podratçının davam edən öhdəlikləri, o cümlədən arbitraj prosesi

başlananadək bağlanmış müqavilələri ; və(i)ongoing commitments of Contractor, including contracts entered into prior

to the initiation of any such arbitration; and(ii)Podratçının kollektoru, avadanlığı və mədən obyektlərini qorumaq üçün

zəruri saydığı işlər; və(ii)work Contractor considers necessary for the protection of the reservoir and

equipment and facilities; and(iii)Podratçının ətraf mühitin, sağlamlığın və təhlükəsizliyin mühafizəsini

təmin etmək üçün zəruri saydığı işlər.(iii)work Contractor considers necessary for the protection of the environment,

health and safety.Qəza tədbirləri5.4Bu Sazişin hər hansı müddəasına zidd olsa belə Podratçı bədbəxt hadisə baş verdikdə və

ya digər qəza vəziyyəti yarandıqda (və ya qəza vəziyyəti gözlənildikdə) insanların

həyatının, sağlamlığının, ətraf mühitin və mülkiyyətin mühafizəsi üçün zəruriliyini

ağlabatan saydığı bütün tədbirləri görəcək. Belə tədbirlərin görülməsinə çəkilən xərclər

sanksiya verilmiş əlavə xərclər kimi avtomatik surətdə həmin dövr üçün qüvvədə olan

Büdcəyə daxil edilir; bu cür bədbəxt hadisənin, qəza vəziyyətinin (və ya gözlənilən qəza

vəziyyətinin) Podratçının Qərəzli səhlənkarlığı nəticəsində əmələ gəldiyi hallar istisna

olmaqla, bu xərclər Neft-qaz əməliyyatları üçün çəkilmiş Məsrəflər kimi qiymətləndirilir

və əvəzi bu Sazişə əsasən Ödənilir.Emergency Measures

Notwithstanding any provision of this Agreement to the contrary, in the case of an

accident or other emergency (or anticipated emergency), Contractor shall take all

measures reasonably considered necessary by Contractor for the protection of life, health,

the environment and property. The costs of taking such measures shall be included

automatically as an approved addition to the then current Budget and shall be deemed to

be Petroleum Costs subject to Cost Recovery under this Agreement, unless such accident

or other emergency (or anticipated emergency) was the result of Contractors Willful

Misconduct.206.16.26.3MADDƏ 6ARTICLE 6ƏMƏLİYYAT ŞİRKƏTİ

İŞÇİ HEYƏTİ VƏ PEŞƏ TƏHSİLİOPERATING COMPANY, PERSONNEL

AND TRAININGƏməliyyat şirkəti6.1Operating CompanyPodratçı gündəlik Neft-qaz əməliyyatlarının aparılması üçün Qüvvəyəminmə tarixindən

dərhal sonra Əməliyyat şirkətini yaradır.Contractor shall promptly after the Effective Date form the Operating Company to

conduct the day to day Petroleum Operations.Əməliyyat şirkəti Azərbaycan Respublikasından kənarda təsis edilə və ya yaradıla bilər,

lakin fəaliyyət göstərmək üçün Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə müvafiq

surətdə Azərbaycan Respublikasında qeydə alınmalıdır.The Operating Company may be incorporated or created outside of the Azerbaijan

Republic but shall be registered to do business in the Azerbaijan Republic in accordance

with Azerbaijan law.Podratçı ARDNŞ-ın əvvəlcədən verdiyi razılıq əsasında vaxtaşırı olaraq Əməliyyat

şirkətini bunu yazılı surətdə təsdiq etməklə, başqa Əməliyyat şirkəti ilə əvəz etmək

hüququna malikdir, bu şərtlə ki, həmin başqa Əməliyyat şirkəti yaratmaqda və Podratçı

tərəflərdən birinin Ortaq şirkəti, ya da bütün Podratçı tərəflərin proporsional surətdə sahib

olduğu hüquqi şəxs olsun. Podratçı tərəflər əvəz edilən Əməliyyat şirkətinin öhdəlik və

mə`suliyyətlələrini əvəz edən Əməliyyat şirkətinə müvafiq qayda-qanun çərçivəsində və

mütəşəkkil surətdə ötürülməsini təminedir. ARDNŞ razılıq vermək şərtilə, Əməliyyat

şirkətinin əvəz edilməsi prosesində çəkilən bütün xərclərin əvəzi ödənilir. Bundan başqa,

Podratçı ARDNŞ-ın əvvəlcədən verdiyi razılıq əsasında əvəz edilən Əməliyyat şirkətinin

Neft-qaz əməliyyatları ilə bağlı bütün və ya bəzi öhdəlik və məsuliyyətlərini öz üzərinə

götürəcək əlavə hüquqi şəxslər yaratmaq hüququna malikdir.Contractor shall have upon the prior agreement of SOCAR, the right from time to time to

substitute the Operating Company by appointing in writing another Operating Company

provided that such substitute Operating Company shall be either an Affiliate of one of the

Contractor Parties or an entity owned proportionately by all Contractor Parties.

Contractor Parties shall ensure the proper and orderly handover of responsibilities from

an outgoing Operating Company to an incoming Operating Company. Subject to

SOCARs approval, the costs relating to the substitution of the Operating Company shall

be Cost Recoverable. In addition, Contractor shall have upon the prior agreement of

SOCAR, the right to establish additional entities to undertake some or all of the

responsibilities of the Operating Company with respect to Petroleum Operations.Əməliyyat şirkətinin məsuliyyət dairəsi6.2Responsibilities of Operating CompanyƏməliyyat şirkəti Podratçının adından Neft-qaz əməliyyatlarının gündəlik idarə

olunmasına, əlaqələndirilməsinə, həyata keçirilməsinə və aparılmasına cavabdehdir,

habelə Podratçının tapşırığı ilə vaxtaşırı digər funksiyaları yerinə yetirə bilər.The responsibilities of the Operating Company shall be the management, co-ordination,

implementation and conduct on behalf of Contractor of the day to day Petroleum

Operations, and such other functions, as may be delegated to it from time to time by

Contractor.Podratçının verdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində Əməliyyat şirkəti İllik iş proqramlarını

həyata keçirmək üçün zəruri olan hər hansı gündəlik işlərə dair Subpodrat müqaviləsi

bağlaya bilər.The Operating Company shall have, to the extent authorized by Contractor, the right to

subcontract any day to day work required to implement any Annual Work Program.Təşkilat6.3Əməliyyat şirkəti işçi heyətinin mümkün minimum sayı ilə məhdudlaşır və Podratçı

adından Neft-qaz əməliyyatlarının gündəlik aparılması üçün zəruri olan idarəetmə,

texniki, əməliyyat, istismar və inzibati heyətdən ibarətdir.Organization

The Operating Company personnel shall be kept to the minimum practicable number, and

shall include management personnel, technical professionals, operating and maintenance

personnel and administrative personnel required to carry out the day to day Petroleum

Operations on behalf of Contractor.216.4Qərarlar6.4Neft-qaz əməliyyatlarının aparılmasına dair qərarlar onlar arasında razılaşdırılmış

səsvermə mexanizminə uyğun olaraq qəbul olunur. Podratçı tərəf kimi ONŞ, Podratçının

idarəetmə komitəsi və hər hansı dicər orqan və komitələr də daxil olmaqla, lakin bununla

məhdudlaşmadan, qərarların qəbul edilməsi mərhələlərinin hamısında digər Podratçı

tərəflər kimi iştirak edir.

6.5Decisions regarding the conduct of Petroleum Operations shall be made by the Contractor

Parties in accordance with the voting mechanism agreed among them. SOA as a

Contractor Party shall participate at all decision levels, as well as the other Contractor

Parties, including but not limited to the Contractor management committee and any other

bodies and committees.İş qaydası6.5Əməliyyat şirkətinin bu Sazişə uyğun olaraq Neft-qaz əməliyyatlarının aparılmasından

ötrü zəruri saydığı qaydalardan və üsullardan istifadə etmək hüququ var.6.6Procedures

The Operating Company shall be free to adopt such policies, practices and procedures as

it deems necessary for the conduct of Petroleum Operations in accordance with this

Agreement.Əməliyyat şirkətinin statusu6.6Əməliyyat şirkəti və ya Podratçının 6.1 bəndinə uyğun olaraq yaratdığı hər hansı hüquqi

şəxs bu Sazişdə Podratçı tərəflər üçün nəzərdə tutulmuş bütün güzəştlərdən istifadə

etmək, hüquq və imtiyazlardan, yaxud tələblərdən imtina etmək, ödənişlərdən azad

edilmək, kompensasiyalar almaq hüququna malikdir. Əməliyyat şirkəti və ya Podratçının

6.1 bəndinə uyğun olaraq yaratdığı hər hansı hüquqi şəxs heç bir aktiv və ya avadanlığa

malik deyildir (hərçənd Neft-qaz əməliyyatları aparılarkən Podratçı tərəflər adından ona

Podratçı tərəflərin sahib olduqları və ya istifadə etdikləri əmlakdan və ya avadanlıqdan

sərbəst istifadə etmək hüququ verilə bilər); Podratçı tərəflərin təlimatlarını və ya

göstərişlərini yerinə yetirərək yalnız bu Saziş üzrə əməliyyatcı kimi fəaliyyət göstərir;

hasil edilən Karbohidrogenlərin hər hansı payına sahib olmaq hüququna malik deyildir və

mənfəətsiz və itkisiz işləyir. Əməliyyat şirkətinin mühasibat uçotu kitablarına və

hesablarına bütün maliyyə varidatları və bu Sazişə müvafiq olaraq Podratçı tərəflərin

öhdəsinə verilən başqa əməliyyatlar daxil edilir, bu zaman sanki Əməliyyat şirkəti

kommersiya təşkilatı kimi mövcud deyildir və bütün məqsədlər üçün onun Vergi qoyulan

mənfəətinin həcmi sıfra (0) bərabərdir. Əməliyyat şirkətinin hər hansı daxili yoxlamaları,

təftişləri, auditi, yenidən təşkili, struktur dəyişiklikləri və i.a. Podratçının hesabına

aparılır və əgər belə daxili yoxlamalar, təftişlər, auditlər, yenidən təşkillər, struktur

dəyişiklikləri və i.a. Rəhbər komitə tərəfindən təsdiq olunmamışdırsa, onların

məsrəflərinin əvəzi ödənilmir.

6.7DecisionsStatus of Operating Company

The Operating Company and any other entity Contractor establishes under Article 6.1

shall be entitled to all of the benefits, waivers, indemnities and exemptions accorded to

the Contractor Parties under this Agreement. The Operating Company (and any other

entity Contractor establishes under Article 6.1) shall own no assets or equipment (though

it shall have the right to freely use assets or equipment owned or used by Contractor in

conducting Petroleum Operations on behalf of Contractor); shall act only as operator

hereunder upon Contractors instructions and directions; shall not be entitled to any share

of Petroleum produced and shall neither make a profit nor incur a loss. The Operating

Company shall record all financial flows or other transactions of the Contractor Parties as

passing through to the Contractor Parties in accordance with this Agreement as though the

Operating Company did not exist as a commercial entity, and for all purposes the amount

of its Taxable Profit shall be zero (0). Contractor shall bear all costs of the Operating

Company related to the conduct of internal inspections, inventories, audits,

reorganizations, structural changes and the like and such costs shall not be Cost

Recoverable unless the conduct of such internal inspections, inventories, audits,

reorganizations, structural changes and the like is approved by the Steering Committee.İşçi heyəti6.7Personnel(a)Podratçı və onun Subpodratçıları, habelə Əməliyyat şirkəti və onun

Subpodratçıları Podratçının, onun Subpodratçılırının, habelə Əməliyyat şirkətinin

və onun Subpodratçılarının fikrincə Neft-qaz əməliyyatlarının aparılması üçün

zəruri olan adamları işə götürmək hüququna malikdirlər.(a)Contractor and its Sub-contractors and the Operating Company and its Subcontractors, shall be free to employ such personnel as in Contractors and its Subcontractors and the Operating Companys and its Sub-contractors respective

opinions are required for the purpose of carrying out Petroleum Operations.(b)Podratçı ağlabatan və mümkün hədlərdə Əməliyyat şirkətindən tələb edir ki,

Əməliyyat şirkəti ağlabatan və mümkün hədlərdə Neft-qaz əməliyyatlarının

aparılması üçün Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının işə götürülməsinə

üstünlük versin, (bu üstünlüyün əməliyyatların səmərəliliyinə uyğun gəlməsi

şərtilə) bu şərtlə ki, həmin vətəndaşlar lazımi biliyə, ixtisasa və təcrübəyə malik

olsunlar. Bu vətəndaşların 6.8 bəndinə müvafiq olaraq peşə öyrənmək hüququ

vardır. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının işə götürülməsi barədə Podratçı

aşağıdakılara razıdır:(b)Contractor shall, to the extent reasonably practical, require Operating Company to

give preference, as far as is consistent with efficient operations, to employing

citizens of the Azerbaijan Republic in the performance of Petroleum Operations to

the extent reasonably practicable, provided that such citizens have the required

knowledge, qualifications and experience. Such citizens shall be eligible for

training in accordance with Article 6.8. With respect to the employment of

citizens of the Azerbaijan Republic, Contractor agrees as follows:(i)Əməliyyat şirkəti vaxtaşırı olaraq ARDNŞ-a Əməliyyat şirkəti üçün bu(i)22the Operating Company shall provide SOCAR from time to time with a listşirkətin hesablamalarına görə tələb olunacaq iş yerlərinin sayını və adını

(Azərbaycan vətəndaşları üçün) göstərməklə siyahı təqdim edir. Bundan

əlavə, Əməliyyat şirkətinin göstərişi ilə Subpodratçılar da lazım bildikləri

iş yerlərinin sayını və peşələri göstərən (Azərbaycan vətəndaşları üçün)

vaxtaşırı ARDNŞ-a təqdim edirlər. Göstərilən siyahıda ARDNŞ tərəfindən

nəzarət müddətdə Əməliyyat şirkəti, işin tələb və ehtiyaclarından (belə

tələb və ehtiyaclar Əməliyyatçı tərəfindən müəyyənləşdirilməlidir) irəli

gələcək və ya Əməliyyat şirkətində və ya onun Subpodratçı olan şirkətdə

işləyən Azərbaycan vətəndaşlarının həmin şirkətlərin daxilində başqa işə

keçirilməsi vasitəsilə bir və ya daha çox iş yerinin tutulması səbəbindən iş

yerlərinin sayını və peşələri göstərən siyahıda dəyişikliklər edə bilər.showing the numbers and job specifications for citizens of the Azerbaijan

Republic which it estimates that it may require. In addition, the Operating

Company shall require its Sub-contractors to provide SOCAR from time to

time with a list showing the numbers and job specifications for its

Azerbaijani employees that they estimate they may require. The number of

positions and qualifications required may be modified by the Operating

Company during the period said list is under review by SOCAR, due to

business need (as determined by Operator) or as a result of one or more

positions becoming filled by the internal reassignment of Azerbaijani

citizens already employed by the Operating Company or its Subcontractors;(ii)bu siyahını aldıqdan sonra otuz (30) gün müddətində ARDNŞ özünün

tövsiyə etdiyi namizədlərin siyahısını Əməliyyat şirkətinə və onun

Subpodratçılarına təqdim edir;(ii)SOCAR shall, within thirty (30) days of receipt of such list, provide the

Operating Company and such Sub-contractors with a list of candidates

recommended by SOCAR;(iii)ARDNŞ-ın siyahısında göstərilmiş namizədlər Əməliyyat şirkətinin və ya

Subpodratçıların tələblərinə uyğun gəlirsə, Əməliyyat şirkətinə və

Subpodratçıların təşkilatlarına işə götürülməkdə onlara üstünlük verilir;(iii)persons from the list provided by SOCAR shall enjoy a priority

consideration for employment by the Operating Company and the Subcontractors if they meet the requirements of the Operating Company or

such Sub-contractors;(iv)əgər Əməliyyat şirkətində və Subpodratçıların təşkilatlarında boş yerlər

qalırsa, ARDNŞ boş yerlər siyahısını aldıqdan sonra iki (2) həftə

müddətində Əməliyyat şirkətinə və ya həmin Subpodratçılara tövsiyə etdiyi

namizədlərin əlavə siyahısını verir və yalnız hələ də boş yerlər qalırsa, bu

yerlər Əməliyyat şirkətinin, yaxud Subpodratçıların öz mülahizəsi ilə

Azərbaycan Respublikası vətəndaşları hesabına doldurula bilər;(iv)in the event that vacant positions remain in the Operating Company or Subcontractors organizations, SOCAR shall within two (2) weeks of receipt of

vacant positions, provide the Operating Company or such Sub-contractors

an additional list of candidates recommended by SOCAR and if vacant

positions still remain the Operating Company or such Sub-contractors shall

be entitled to fill these vacant positions with such citizens of the Azerbaijan

Republic as the Operating Company or such Sub-contractors choose;(v)əgər Əməliyyat şirkətinin və ya həmin Subpodratçıların müstəqil seçdikləri

namizədlər ARDNŞ-ın əməkdaşlarıdırsa, bu namizədlər Əməliyyat şirkəti

və ya həmin Subpodratçılar tərəfindən işə ARDNŞ ilə məsləhətləşmədən

sonra götürülürlər;(v)in the event that the candidates selected independently by the Operating

Company and such Sub-contractors include SOCAR employees, then such

persons shall be hired by the Operating Company or such Sub-contractors

after consultation with SOCAR;(vi)Neft-qaz əməliyyatlarının aparılması üçün iş yerlərinin Azərbaycan

Respublikası vətəndaşları ilə komplektləşdirilməsinə dair ümümi tapşırıq

aşağıda göstərilir:(vi)overall target manning levels of citizen employees of the Azerbaijan

Republic pertaining to Petroleum Operations shall be as follows:23Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıCitizens of the Azerbaijan Republicİşlənmə proqramının təsdiqinə qədər

Mühəndis-texniki işçilər

Fəhlə heyətiPrior to approval of the Development Program

30% -50%

80%-dən az olmayaraqProfessionals

Non-professionalsİşlənmə proqramının təsdiqindən

və Karbohidrogenlər hasilatı başlanan andan

Mühəndis-texniki işçilər

Fəhlə heyətiFrom the date of approval of the Development Program and

commencement of Petroleum Production

50-70%

85%-dən az olmayaraqProfessionals

Non-professionalsKarbohidrogenlər hasilatı

başlandıqdan üç (3) il sonra

Mühəndis-texniki işçilər

Fəhlə heyəti

(c)6.830%-50%

at least 80%50%-70%

at least 85%Three (3) years after commencement of Petroleum production70-90%

95%Professionals

Non-professionals6.7(b) bəndinin müddəalarına əməl etmək şərtilə Podratçı, Əməliyyat şirkəti və

onların hər hansı Subpodratçıları bu sənədlə vəkil edilmişlər və ixtiyarları çatır ki,

bu Sazişin qüvvədə olduğu bütün müddətdə Neft-qaz əməliyyatlarının aparılması

ilə əlaqədar işə götürdükləri bütün kadrların sayını və seçilməsi üsulunu

müəyyənləşdirsinlər. Podratçının, Əməliyyat şirkətinin və Subpodratçıların işə

götürdükləri bütün Azərbaycan Respublikası vətəndaşları işə yazılı əmək

müqaviləsi üzrə qəbul edilirlər, müqavilədə iş gününün müddəti, əmək haqqının

məbləği, verilən güzəştlər, habelə bütün qalan iş şərtləri müəyyənləşdirilir. İşə

qəbul olunmuş kadrlar onlarla bağlanmış yazılı əmək müqavilələrinə müvafiq

surətdə Podratçının, Əməliyyat şirkətinin və ya Subpodratçıların mülahizəsi ilə

müəyyənləşdirilən, Neft-qaz əməliyyatları ilə bağlı iş yerlərinə göndərilirlər.

Podratçının, Əməliyyat şirkətinin və Subpodratçıların ixtiyarı var ki, kadrların işə

götürülməsi və işdən çıxarılması, işgüzar keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

sahəsində beynəlxalq neft-qaz sənayesində hamılıqla qəbul edilmiş siyasət

yeritsinlər, ən yüksək səmərəliliyi və işçi heyətin işə maraq göstərməsini təmin

etmək üçün Podratçının, Əməliyyat şirkətinin və Subpodratçıların təcrübəsinə və

mülahizələrinə əsasən daha yararlı olan maddi həvəsləndirmə proqramları və

metodları (istər xarici mütəxəssislər, istərsə də Azərbaycan Respublikası

vətəndaşları üçün) tətbiq etsinlər.Peşə təhsili

Podratçı Neft-qaz əməliyyatları ilə bağlı Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarınakadrlara peşə öyrədilməsini (o cümlədən təkrar peşə təlimini) təmin edir. Podratçının bu

6.8 bəndi ilə nəzərdə tutulan xərclərini Rəhbər komitə müvafiq İllik iş proqramı və Büdcə

çərçivəsində təsdiq edir və bunlar Neft-qaz əməliyyatları üçün Məsrəflərə daxil edilir;

lakin, göstərilən xərclər ildə yüz min (100.000) Dollardan az olanda əvəzi Ödənilmir.

Yüz min (100.000) Dollardan artıq xərclər Neft-qaz əməliyyatları Məsrəflərinə daxil

edilir və əvəzi Ödənilir.70%-90%

95%(c)Subject to Article 6.7(b), Contractor, Operating Company and any Sub-contractors are

hereby authorized and shall be free, throughout the term of this Agreement, to determine

the number and selection of all employees to be hired by them in connection with the

conduct of Petroleum Operations. All citizens of the Azerbaijan Republic hired by

Contractor, the Operating Company and any Sub-contractors shall be hired pursuant to

written employment contracts which shall specify the hours of work required of the

employee, the compensation and benefits to be paid or furnished by the employer and all

other terms of employment. Such employees may be located wherever Contractor, the

Operating Company or Sub-contractors deem appropriate in connection with the

Petroleum Operations in accordance with such written employment contracts entered into

with them. Contractor, the Operating Company and Sub-contractors shall be free to

implement recruitment, dismissal, performance review and incentive compensation

programs and practices (both with respect to foreign expatriate employees and citizens of

the Azerbaijan Republic) that are customary in international Petroleum operations and in

Contractors, the Operating Companys and Sub-contractors experience and judgment are

best able to promote an efficient and motivated workforce.6.8Training

Contractor shall provide training (including retraining) for citizens of the Azerbaijan

Republic with respect to the Petroleum Operations. Expenditures by Contractor pursuant

to this Article 6.8 shall be approved as part of the relevant Annual Work Program and

Budget and shall be included as Petroleum Costs; however the aforesaid expenditures less

than one hundred thousand (100,000) Dollars in any year shall not be Cost Recoverable.

Expenditures in excess of one hundred thousand (100,000) Dollars in any year shall be

included as Petroleum Costs and shall be Cost Recoverable.247.1MADDƏ 7ARTICLE 7HESABAT VƏ NEFT-QAZ

ƏMƏLİYYATLARININ YOXLANMASIREPORTS AND ACCESS TO PETROLEUM

OPERATIONSHesabat və sənədlər7.1Reports and RecordsPodratçı Neft-qaz əməliyyatlarına dair sənədləri və hesabatları aşağıdakı qaydada tərtib

və təqdim edir:Contractor shall keep and submit reports and records of Petroleum Operations as follows:(a)Podratçı Kontrakt sahəsində Neft-qaz əməliyyatlarının aparılması gedişində əldə

etdiyi, Kontrakt sahəsinə aid olan bütün geoloji və geofiziki məlumat və

göstəricilərin orijinalda və ya keyfiyyətlə köçürülə və ya surəti çıxarıla biləcək

şəkildə, yaxud yeri gəldikcə, lentlərdə və ya digər daşıyıcılarda qeydə alır və bu

cür informasiyanı və məlumatları əldə etdikdən sonra əməli cəhətdən ən qısa

müddətlərdə onların surətlərini, o cümlədən təfsirlərini, qazma jurnallarını və

quyuların karotaj diaqramlarını, habelə beynəlxalq neft-qaz sənayesinin hamılıqla

qəbul edilmiş təcrübəsinə əsasən, Podratçının aldığı hər hansı digər informasiyanı

ARDNŞ-a verir.(a)Contractor shall record, in an original or reproducible form of good quality and on

tape or other media where relevant, all geological and geophysical information

and data relating to the Contract Area obtained by Contractor in the course of

conducting Petroleum Operations thereon and shall deliver a copy of all such

information and data, including the interpretation thereof and logs and records of

wells, and any other information obtained by Contractor consistent with generally

accepted international Petroleum industry standards, to SOCAR as soon as

practicable after the same has come into the possession of Contractor.(b)Podratçı neft-qaz sənayesinin hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq təcrübəsinə

uyğun olaraq aşağıdakı məlumatları daxil etməklə qazma jurnalları tərtib edir və

quyuların qazılması, dərinləşdirilməsi, tamponajı və ya ləğvi haqqında qeydlər

aparır:(b)Contractor shall keep logs and records of the drilling, deepening, plugging or

abandonment of wells consistent with generally accepted international Petroleum

industry practice and containing particulars of:(i)quyunun qazıldığı horizontlar haqqında;(i)the strata through which the well was drilled;(ii)quyuya endirilən qoruyucu borular, qazma və nasos-kompressor boruları,

quyu avadanlığı və alətlər, habelə onların yeniləşdirilməsi və əvəzediciləri

haqqında;(ii)the casing, drill pipe, tubing and down-hole equipment run in the well and

modifications and alterations thereof;(iii)aşkar edilmiş Karbohidrogenlər, su və faydalı mineral ehtiyatları haqqında;(iii)Petroleum, water and valuable mineral resources encountered;habelə beynəlxalq neft-qaz sənayesinin hamılıqla qəbul edilmiş təcrübəsi ilə

nəzərdə tutulan digər informasiyanı.and any other information consistent with generally accepted international

Petroleum industry standards.(c)Yuxarıdakı 7.1(b) bəndində müvafiq surətdə tələb olunan informasiya ARDNŞ-a

konkret quyunun qazılıb başa çatdırılmasından sonra doxsan (90) gün müddətində

quyuların qazılıb başa çatdırılmasına dair hesabatlar şəklində təqdim edilir;(c)The information required by Article 7.1(b) above shall be submitted to SOCAR in

the form of well completion reports within ninety (90) days from completion of

the well in question.(d)Zərurət olduqda, laboratoriya tədqiqatı və ya analizi məqsədilə Podratçının ixtiyarı

var ki, Kontrakt sahəsindən götürülmüş petroloji nümunələri (o cümlədən süxur və

şlam nümunələrini) və ya Karbohidrogen nümunələrini, habelə quyuda aşkar

edilmiş formasiyaların və ya suyun xarakterik nümunələrini və lent, yaxud digər

daşıyıcılar üzərində olan seysmik məlumatı Azərbaycan Respublikasından aparsın.

ARDNŞ-ın müvafiq sorğusu ilə Podratçı Azərbaycan Respublikasından çıxarmaq

istədiyi materialların surətini və ya bu materialların ekvivalent nümunələrini

ARDNŞ-ə təqdim edəcəkdir.(d)Contractor may if necessary remove from the Azerbaijan Republic, for the

purpose of laboratory examination or analysis, petrological specimens (including

cores and cuttings) or samples of Petroleum found in the Contract Area and

characteristic samples of the strata or water encountered in a well and seismic data

on tape or other media. Upon request, Contractor will provide SOCAR with

copies or equivalent samples and specimens of the materials which the Contractor

proposes to remove from the Azerbaijan Republic.(e)Podratçı ARDNŞ-a aşağıdakı hesabatları təqdim edir:(e)Contractor shall supply to SOCAR:(i)daxil olan qazma işləri haqqında gündəlik hesabatları və mədən-geofiziki

tədqiqatlar haqqında həftəlik hesabatları;(i)25daily reports on drilling operations and weekly reports on field geophysical

surveys as soon as they are available;(ii)hər Təqvim kvartalı başa çatdıqdan sonra on beş (15) gün ərzində əvvəlki

Təqvim kvartalında aparılmış Neft-qaz əməliyyatlarının gedişi haqqında

aşağıdakılardan ibarət hesabatı:(ii)(1)aparılmış Neft-qaz əməliyyatlarının təsviri və əldə edilmiş faktik

məlumat, o cümlədən bütünlükdə Kontrakt sahəsindən və ayrıca hər

bir quyudan Karbohidrogenlər hasilatının həcmi; və(1)description of the Petroleum Operations carried out and the factual

information obtained including Petroleum production data from the

Contract Area overall and on a well by well basis; and(2)Podratçının əməliyyatlar apardığı sahənin təsviri; və(2)a description of the area in which Contractor has operated; and(3)bütün quyuların yerini və digər Neft-qaz əməliyyatlarının aparıldığı

sahələri göstərən xəritə;(3)a map indicating the location of all wells and other Petroleum

Operations;(iii)hər Təqvim ili qurtardıqdan sonra üç (3) ay ərzində yuxarıdakı (ii)

bəndində göstərilmiş məsələləri əvvəlki Təqvim ili üçün ümumiləşdirən

illik hesabatı;(iii)within three (3) months of the end of each Calendar Year, an annual report

summarizing the matters specified in paragraph (ii) above for the preceding

Calendar Year;(iv)Neft-qaz əməliyyatlarının əsas elementlərinin görülüb başa çatdırılması

haqqında və ya gözlənilməz hadisələr haqqında hesabatları, habelə Rəhbər

komitənin

sorğusu ilə

digər

hesabatları.

Üstəlik,

Podratçı

Karbohidrogenlərin kəşfindən savayı bütün digər kəşflər, məsələn, qeyrikarbohidrogen təbii ehtiyatlarının kəşfləri barəsində ARDNŞ-a məlumat

verməyə borcludur.(iv)reports on completion of major elements of Petroleum Operations or

unforeseen events and other reports requested by the Steering Committee.

Additionally Contractor will inform SOCAR of all discoveries other than

of Petroleum, such as discoveries of non-Petroleum natural resources.7.1(e)(i) bəndinə uyğun olaraq ARDNŞ-a təqdim edilməli olan gündəlik və

həftəlik cari hesabatlar tərtib edildiyi dildə, 7.1 bəndinə uyğun olaraq ARDNŞ-a

təqdim edilməli olan bütün qalan hesabatlar və sənədlər ingilis və Azərbaycan

dillərində təqdim edilir.

7.2within fifteen (15) days after the end of each Calendar Quarter, a report on

the progress of Petroleum Operations during the preceding Calendar

Quarter covering:The daily and weekly reports required to be submitted to SOCAR pursuant to

Article 7.1(e)(i) shall be submitted in the original language of the reports and all

other reports and records required to be submitted to SOCAR pursuant to this

Article 7.1 shall be submitted to SOCAR in the English and Azeri languages.Neft-qaz əməliyyatlarının yoxlanması7.2Yoxlama aparılmasına ən azı üç (3) gün qalmış yazılı şəkildə bildirmək şərtilə, ARDNŞın lazımi qaydada səlahiyyət verilmiş nümayəndələrinin ixtiyarı var ki, Neft-qaz

əməliyyatlarına aid işləri, obyektləri, avadanlığı və materialları əsaslandırılmış

müntəzəmliklə və ağlabatan vaxtda yoxlasınlar, lakin belə yoxlama Neft-qaz

əməliyyatlarının aparılmasına əsassız mane olmamalı və ya bunları ləngitməməlidir.Access to Petroleum Operations

Duly authorized representatives of SOCAR may on not less than three (3) days notice in

writing inspect at justified intervals and at reasonable times work, facilities, equipment

and materials relating to the Petroleum Operations, provided that such inspection shall not

unreasonably interfere with or delay the conduct of Petroleum Operations.26MADDƏ 8ARTICLE 8TORPAQ SAHƏLƏRİNDƏN İSTİFADƏUSE OF LANDARDNŞ Neft-qaz əməliyyatlarının aparılması üçün zəruri olan, öz nəzarəti altında olan torpaq

sahələrini pulsuz istifadə üçün Podratçının sərəncamına verir (bu şərtlə ki, Podratçının həmin

istifadəsi ARDNŞ-ın bunlardan istifadə etməsi üçün əsassız maneələr törətməsin, habelə bu

şərtlə ki, Podratçının belə istifadəsi nəticəsində ARDNŞ hər hansı xərclər çəkərsə, Podratçı

ARDNŞ-a birbaşa və ya dolayı yolla heç bir mənfəət qazandırmadan həmin xərcləri ödəsin), və

ARDNŞ öz səlahiyyətlərinin tam həcmi daxilində qanun çərçivəsində mümkün olan bütün

səyləri göstərir ki, Podratçı Neft-qaz əməliyyatları aparmaq məqsədilə bütün başqa zəruri torpaq

sahələrini, o cümlədən digər işlərlə yanaşı, quruda boru kəmərlərinin, kabellərin və avadanlığın

inşası, çəkilməsi, istismarı və onlara texniki xidmət üçün sahələri pulsuz istifadədən ötrü ala

bilsin. Podratçı Neft-qaz əməliyyatlarının aparılması üçün zəruri olan yerüstü və yeraltı

obyektləri inşa və istismar etmək hüququna malikdir. Torpaq sahələrinin ayrılması və

Podratçının həmin sahələrdə tikdiyi obyektlərin yerləşdirilməsi Azərbaycan qanunvericiliyinə

müvafiq surətdə aparılır.SOCAR shall make available to Contractor, at no cost to Contractor, the use of any land under

its control as necessary to carry out Petroleum Operations, (provided such use by Contractor

does not interfere unreasonably with SOCARs use thereof and further provided that if such use

by Contractor results in expense for SOCAR, including payments to the Governmental

Authorities Contractor shall reimburse SOCAR for such expense, without creating any profit

directly or indirectly for SOCAR), and SOCAR shall within the full limits of its authority use its

best lawful endeavors to make available, at no cost to Contractor, all other land necessary to

carry out Petroleum Operations including, but not limited to, the construction, laying, operating

and maintaining, onshore pipelines, cables, equipment, buildings and structures. Contractor

shall have the right to construct and maintain, above and below any such lands, the facilities

necessary to carry out Petroleum Operations. Land allocation and location of facilities

constructed by Contractor on such land shall be in accordance with Azerbaijan legislation.279.1MADDƏ 9ARTICLE 9OBYEKTLƏRDƏN/VASİTƏLƏRDƏN İSTİFADƏUSE OF FACILITIESARDNŞ-a məxsus obyektlər9.1Podratçının ixtiyarı var ki, Kontrakt sahəsində Qüvvəyəminmə Tarixinədək 13.2(a) bəndi

ilə müəyyən olunan, ARDNŞ-ın və/və ya ONŞ-un balansında yerləşən istənilən təsbit

edilmiş aktivlərdən və qazılmış, Podratçının fikrincə Neft-qaz əməliyyatları aparmaq

üçün zəruri olan quyulardan pulsuz istifadə etsin. Podratçı ARDNŞ-ın müstəqim və ya

dolayı sahibliyində və ya nəzarəti altında olan obyektləri, o cümlədən, lakin bununla

məhdudlaşmadan, infrastrukturu, qazma qurğularını, nəqletmə vasitələrini, təchizat

bazalarını və anbarları əsaslı təmir, rekonstruksiya etdikdə və ya modernləşdirdikdə

ARDNŞ Neft-qaz əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün həmin obyektlərdən lazımi

dərəcədə istifadə olunmasında Podratçıya üstünlük hüququ verilməsini təmin edir.

9.2SOCAR Facilities

Contractor shall have the right to use, at no cost to Contractor, any fixed assets, as

defined in Article 13.2(a), being on books of SOCAR and/or its Affiliates and pre-drilled

wells in the Contract Area at the Effective Date if deemed by Contractor to be necessary

for the conduct of Petroleum Operations. In the event that Contractor materially

refurbishes, upgrades or improves any facilities, including but not limited to

infrastructure, rigs, means of transportation, supply bases and warehouses under

SOCARs direct or indirect ownership or control, then SOCAR shall ensure that

Contractor has prior right to use such facilities as may be necessary for the purpose of

carrying out Petroleum Operations.ARDNŞ-in yardımı9.2SOCAR Assistance(a)ARDNŞ Hökumət orqanları və Üçüncü tərəflər qarşısında öz səlahiyyətlərinin tam

həcmi daxilində qanun çərçivəsində mümkün olan bütün səyləri göstərir ki,

Karbohidrogenlər payı üçün Azərbaycan Respublikasında bütün zəruri nəqletmə,

hazırlama və daşıma vasitələrindən, habelə infrastrukturdan istifadə üçün

Podratçıya həmin obyektlərin və strukturun hər hansı digər real istifadəçisinə

kommersiya əsasında verilən və ya onunla razılaşdırılan şərtlərdən az sərfəli

olmayan şərtlərlə imkan yaradılsın;(a)SOCAR shall within the full limits of its authority use its best lawful endeavors

with respect to Governmental Authorities and Third Parties to provide Contractor

access for its share of Petroleum to all necessary transportation, treatment and

export facilities and infrastructure in the Azerbaijan Republic on terms no less

favorable to Contractor than those granted to, or agreed with, any other bona fide

arms length user of such facilities and infrastructure.(b)ARDNŞ Hökumət orqanları və Üçüncü Tərəflər qarşısında öz səlahiyyətlərinin

tam həcmi daxilində qanun çərçivəsində mümkün olan bütün səyləri göstərir ki,

Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənardakı müvafiq hakimiyyət

orqanlarından və yurisdiksiyalardan və Podratçının Neft-qaz əməliyyatları üçün

ağlabatan dərəcədə zəruri saydığı və/və yaxud göstərilən hakimiyyət orqanlarının

və yurisdiksiyaların tələb edə biləcəyi hüquqları, imtiyazları, səlahiyyətləri,

icazələri və başqa razılaşmaları almaqda Podratçıya kömək etsin, lakin ARDNŞ

adları çəkilən hüquqların, imtiyazların, səlahiyyətlərin və icazələrin alınmadığı

təqdirdə məsuliyyət daşımır. Belə razılaşmalar sırasına digər məsələlərlə yanaşı,

ixrac boru kəmərinin çəkilməsi üçün sahələr ayrılması, istismar hüquqlarının

verilməsi, Kontrakt sahəsində hasil edilmiş və saxlanmış Karbohidrogenlərin,

Azərbaycan Respublikasına göndərilən və ya onun ərazisindən aparılan

materialların, avadanlığın və digər maddi-texniki təchizat predmetlərinin yüklənib

yola salınmasına, anbara vurulmasına və ya boşaldılıb yüklənməsinə dair icazələr

və öhdəliklər, habelə dövlət, yerli və digər vergilərdən, daşıma tariflərindən,

yerinə yetirilən Neft-qaz əməliyyatları üçün başqa yurisdiksiyalarda göstərilmiş

digər tariflərdən və əlavələrdən azadedilmə məsələləri daxildir.(b)SOCAR shall within the full limits of its authority use all lawful reasonable

endeavors, with respect to Governmental Authorities and Third Parties, to assist

Contractor in obtaining such rights, privileges, authorizations, approvals and other

agreements from authorities and jurisdictions, outside the territory of the

Azerbaijan Republic as Contractor shall reasonably deem necessary for Petroleum

Operations and/or as may be required by such authorities and jurisdictions, but

shall not be responsible if such rights, privileges, authorizations and approvals are

not obtained. Such agreements may include, but need not be limited to, such

matters as export pipeline rights of way and operation rights, permits and

undertakings with respect to the transshipment, storage or staging of Petroleum

produced and saved from the Contract Area, materials, equipment and other

supplies destined to or from the territory of the Azerbaijan Republic, and

exemptions from national, local and other taxes, transit fees, and other fees and

charges on Petroleum Operations being conducted in such other jurisdictions.(c)ARDNŞ Hökumət orqanları və Üçüncü tərəflər qarşısında öz səlahiyyətlərinin tam

həcmi daxilində qanun çərçivəsində mümkün olan bütün səyləri göstərəcək, iştirak

payına, nəzarət və idarə etmək və ya fəaliyyəti istiqamətləndirmək hüququna

malik olduğu öz Ortaq şirkətləri, birgə müəssisələri və ya təşkilatları barəsində isə

təminat yaradacaq ki, Podratçı Azərbaycan Respublikasında başqa obyektlərlə

yanaşı, zavodlar, təchizat bazaları, anbarlar, mallar, xidmətlər və nəqliyyat

vasitələrindən istifadə etsin, bu şərtlə ki, göstərilən obyektlər, bazalar və i.a. üzrə

Üçüncü tərəflər qarşısında əvvəlcədən götürülmüş öhdəliklər olmasın və

Podratçının bunlardan istifadəsi ARDNŞ-ın və/və yaxud Üçüncü Tərəflərin(c)SOCAR shall within the full limits of its authority use all reasonable lawful

endeavors with respect to Governmental Authorities and Third Parties, and shall

be obligated with respect to its Affiliates, joint ventures or enterprises in which it

has an interest and the right to control, manage or direct the action of such

companies, ventures or enterprises, to ensure that Contractor has access to inter

alia warehousing, goods, services and means of transportation in the Azerbaijan

Republic provided that those items are not subject to prior obligations to Third

Parties and that Contractors use thereof does not interfere with the existing

operations of SOCAR and/or any Third Party. As used herein, "control" shall289.3mövcud əməliyyatlarınına maneçilik törətməsin. Burada “nəzarət“ səhmdarların

ümumi yığıncaqlarında səs hüququ verən səhmlərin əlli (50) faizindən çoxuna

sahiblik, yaxud səhmdarların ümumi yığıncağında və ya şirkətin, müəssisənin, ya

da təşkilatın icra və ya rəhbər orqanının hər hansı iclasında qərarlar qəbul etmək

və ya qəbul olunmasını təmin etmək (səsvermə yolu ilə və ya başqa cür) imkanı

deməkdir. Belə istifadə aşağıdakılar barəsində təmin edilir:mean the ownership of more than fifty (50) percent of the shares authorized to

vote at a general meeting of shareholders, or the ability to pass or procure the

passing of a decision (whether by casting of votes or otherwise) at a general

meeting of shareholders, or at any meeting of the executive or management body,

of the company, venture or enterprise. Such access shall be:(i)Üçüncü tərəflərin obyektləri və xidmətləri barəsində bu obyektlərin və

xidmətlərin hər hansı digər real istifadəçisi ilə kommersiya əsasında

razılaşdırılmış şərtlərdən Podratçı üçün az sərfəli olmayan şərtlərlə;(i)with respect to facilities and services of Third Parties, on terms which are

no less favorable to Contractor than those granted or agreed with any other

bona fide arms length user of such facilities and services; and(ii)ARDNŞ-ın və ARDNŞ-ın iştirak payına, nəzarət, idarə etmək və ya

fəaliyyəti istiqamətləndirmək hüququna malik olduğu Ortaq şirkətlərin,

birgə müəssisələrin və ya müəssisələrin obyektləri və xidmətləri barəsində

(belə obyektlərin və xidmətlərin keyfiyyətinə və səmərəliliyinə uyğun

dərəcələr üzrə; özü də bu dərəcələr ARDNŞ-da və/və yaxud həmin Ortaq

şirkətlərdə, birgə müəssisələrdə və ya müəssisələrdə tətbiq edilən

dərəcələrə bərabər olmalıdır), eləcə də Podratçı üçün ARDNŞ-a və/və

yaxud həmin Ortaq şirkətlərə, birgə müəssisələrə və ya təşkilatlara verilən

və ya onlarla razılaşdırılan şərtlərdən az sərfəli olmayan şərtlər barəsində.(ii)with respect to facilities and services of SOCAR and such Affiliates, joint

ventures or enterprises in which SOCAR has an interest and the right to

control, manage or direct the action thereof, at rates commensurate with the

quality and efficiency of such facilities and services, which rates shall be

the same as are available to SOCAR and/or such Affiliates, joint ventures

or enterprises and as regard other terms no less favorable to Contractor than

those granted to or agreed with SOCAR and/or such Affiliates, joint

ventures or enterprises.Podratçının obyektləri9.3Podratçı Neft-qaz əməliyyatları ilə əlaqədar nəzarət və ya istismar etdiyi bütün

obyektlərə (“Podratçının obyektləri“) texniki xidmət və onların təmiri üçün

cavabdehdir. Podratçının obyektlərindən Üçüncü tərəflərin istifadə etməsi müqabilində

verilən haqq Neft-qaz əməliyyatları Hesabına daxil olur. ARDNŞ Podratçının

obyektlərində olan izafi istehsal gücündən istifadə etmək hüququna malikdir, bu şərtlə

ki, həmin istifadə Neft-qaz əməliyyatlarının aparılmasına mane olmasın və mənfi təsir

göstərməsin. Üçüncü tərəflər izafi istehsal gücündən Podratçı ilə razılaşdırılmış şərtlərlə

istifadə edə bilərlər. Sıfır balansı əldə edilənədək Podratçının obyektlərindən bu cür

istifadə edilməsində üstünlük əvvəlcə Podratçıya, sonra Üçüncü tərəflərə və nəhayət,

ARDNŞ-a verilir. ARDNŞ Podratçının obyektlərindən qarşılıqlı surətdə razılaşdırılan

və Neft-qaz əməliyyatları Hesabına daxil edilən haqqı ödəməklə istifadə edir. Sıfır

balansı əldə edildikdən sonra Podratçının obyektlərindən əvvəlcə Podratçı, sonra

ARDNŞ, axırda Üçüncü Tərəflər istifadə edir. Sıfır balansı əldə edildikdən sonra

ARDNŞ Podratçının obyektlərindən pulsuz istifadə edir, amma müvəqqəti olaraq

Podratçı hər hansı obyektdən istifadə etmirsə və bu obyekti yalnız ARDNŞ istismar

edirsə, belə obyektin planlı-cari təmiri qarşılıqlı razılaşma üzrə həyata keçirilir. Bu

sənəddə zidd müddəaların olmasını nəzərə almadan, Podratçının ixtiyarı var ki,

köhnəlmiş və ya faydalı iş ehtiyatı tükənmiş avadanlığı və obyektləri satsın. Podratçı

belə avadanlığı və obyektləri (13.2(b) bəndi müddəalarının şamil edildiyi əsas fondlar

istisna olmaqla) satmaq niyyəti barəsində ARDNŞ-ə məlumat verir. Əgər otuz (30) gün

ərzində ARDNŞ bu avadanlıq və obyektləri öz balansına götürmürsə, Podratçının onları

təklif edilən ən sərfəli qiymətə satmaq ixtiyarı vardır. Bu cür satışlardan əldə edilən

vəsait Neft-qaz əməliyyatları Hesabına daxil edilir. Bu sənəddə hər hansı zidd

müddəaların olmasına baxmayaraq, ARDNŞ Kontrakt Sahəsindən hasil edilən

Karbohidrogenlərin daşınmasında Podratçının obyektlərindən istifadə etməkdə onların

(bu Saziş üzrə Karbohidrogen hasilatı götürmək hüquqlarındakı tənasüb saxlanılmaqla)

Podratçı ilə eyni hüquqa malikdir.Contractor Facilities

Contractor shall be responsible for the maintenance and repair of all facilities controlled

and operated by Contractor in connection with the Petroleum Operations ("Contractor

Facilities"). Fees from Third Parties access to Contractor Facilities shall be credited to

the Petroleum Operations Account. SOCAR shall have the right to use excess capacity in

Contractor Facilities provided such use does not interfere with or adversely affect

Petroleum Operations. Third Parties may use such excess capacity on terms agreed with

Contractor. Prior to Zero Balance the priority of such use of Contractor Facilities shall be

first Contractor, second Third Parties, and finally SOCAR. SOCAR shall pay a mutually

agreed fee for such use to be credited to the Petroleum Operations Account. After Zero

Balance the priority shall be first Contractor, second SOCAR and finally Third Parties.

SOCARs use after Zero Balance shall be free of charge, except that maintenance of

Contractor Facilities, for the time being not used by Contractor and being utilized

exclusively by SOCAR, shall be on terms to be mutually agreed. Notwithstanding

anything to the contrary in this Agreement, Contractor shall have the right to dispose of

equipment and facilities which are either obsolete or are nearing the end of their useful

economic life. Contractor shall notify SOCAR of its intention to dispose of any such

equipment and facilities (except in the case of fixed assets to which the provisions of

Article 13.2(b) shall apply). Unless SOCAR elects, within thirty (30) days to assume

responsibility for and take delivery thereof, Contractor shall be free to dispose of any

such equipment and facilities at the best price obtainable. Funds from such sales will be

credited to the Petroleum Operations Account. Notwithstanding any provision herein to

the contrary, SOCAR and Contractor shall have equal priority to capacity in Contractor

Facilities to transport Petroleum produced from the Contract Area in proportion to their

rights to take Petroleum under this Agreement.29MADDƏ 10ARTICLE 10NEFT-QAZ ƏMƏLİYYATLARINA PODRATÇININ ÇƏKDİYİ MƏSRƏFLƏRİN

ÖDƏNİLMƏSİ VƏ HASİLATIN BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİCONTRACTORS RECOVERY OF PETROLEUM COSTS AND PRODUCTION

SHARING OF PETROLEUM10.1Neft-qaz əməliyyatlarında Karbohidrogenlərdən istifadə edilməsi10.1Podratçı Kontrakt sahəsində çıxarılan Karbohidrgenlərdən beynəlxalq neft sənayesində

hamılıqla qəbul edilmiş təcrübəyə uyğun olaraq Neft-qaz əməliyyatlarında, o cümlədən,

lakin bununla məhdudlaşmadan, Kontrakt sahəsinin hüdudları daxilində Karbohidrogen

yataqlarında lay təzyiqini saxlamaq məqsədi ilə laya yenidən Karbohidrogenlər vurulması

üçün pulsuz istifadə etmək hüququna malikdir. Podratçı Neft-qaz əməliyyatlarının

istehsal ehtiyacları üçün Karbohidrogenlərdən minimum həcmdə istifadə etməyə

çalışacaqdır. Planlar tərtib edilərkən Podratçı İllik iş proqramında Neft-qaz

əməliyyatlarının optimal qaydada həyata keçirilməsi zamanı işlədilməsi nəzərdə tutulan

Karbohidrogenlərin smeta həcmini göstərir. Əgər İllik iş proqramının həyata keçirilməsi

gedişində Podratçı smetada razılaşdırılmış həcmi on (10) faizdən çox artırmaq istəyirsə,

o, dəyişdirilmiş smetanı baxılmaq və təsdiq olunmaq üçün Rəhbər komitəyə təqdim edir.

10.2(b)10.3Contractor shall have the right to use free of charge Petroleum produced from the

Contract Area for Petroleum Operations in accordance with generally accepted

international Petroleum industry practice, including but not limited to reinjection to

preserve the pressure of Petroleum reservoirs in the Contract Area. Contractor shall

endeavor to minimize use of Petroleum for Petroleum Operations. For planning purposes

Contractor shall provide in the Annual Work Program an estimate of the amount of

Petroleum it anticipates will be used for the optimum implementation of Petroleum

Operations. If during the implementation of the Annual Work Program Contractor

estimates that it will use more than ten (10) percent over and above the amount estimated,

the revised estimate shall be notified by Contractor to the Steering Committee.Məsrəflərin ödənilməsi

(a)10.2Podratçı Neft-qaz əməliyyatlarına çəkdiyi bütün Məsrəflərin aşağıdakı qaydada

əvəzini almaq hüququna malikdir:Contractor shall be entitled to the recovery of its Petroleum Costs as follows:(i)birinci növbədə Ümumi hasilat həcmindən bütün Əməliyyat məsrəflərinin

əvəzi ödənilir;(i)all Operating Costs shall first be recovered from Total Production.(ii)sonra Əsaslı məsrəflərin əvəzi, Podratçının Əməliyyat məsrəfləri

ödənildikdən sonra Ümumi hasilat həcminin əlli (50) faizdən çox olmayan

həcmindən

ödənilir

(“Əsaslı

məsrəflərin

ödənilməsi

üçün

Karbohidrogenlər");(ii)all Capital Costs shall then be recovered from a maximum of fifty percent

(50%) of Petroleum remaining out of Total Production after deduction of

Petroleum required to recover Contractors Operating Costs ("Capital Cost

Recovery Petroleum").(iii)Məsrəflərin əvəzinin ödənilməsi üçün ayrılan Xam neft və Təbii qaz

həcmləri onların hasilatına proporsional olaraq müəyyən edilir.(iii)the amounts of Crude Oil and Natural Gas allocated for Cost Recovery

shall be determined in proportion to their volumes produced.10.2(a) bəndi üzrə odənilməli məsrəflərin uçotu Mühasibat uçotunun aparılması

qaydasına uyğun olaraq həyata keçirilir.(b)Məsrəflərin ödənilməsi üçün Karbohidrogenlər üzərində mülkiyyət hüququnun

verilməsi10.3Accounting of costs to be recovered in accordance with Article 10.2(a) shall be in

a manner consistent with the Accounting Procedure.Transfer of Title to Cost Recovery PetroleumCost Recovery by Contractor shall be achieved by transferring to Contractor title at the

Delivery Point to quantities of Crude Oil, Non-associated Natural Gas and Associated

Natural Gas (to be a portion of Total Production), from the Contract Area of equivalent

Dollar value (as determined pursuant to Article 12.1) to the Petroleum Costs to be

recovered in accordance with Article 10.2 ("Cost Recovery Petroleum").Rüblük hesabat

(a)Cost Recovery

(a)Podratçının Məsrəflərinin əvəzinin ödənilməsi Çatdırılma məntəqəsində ona Kontrakt

sahəsindən çıxarılan Xam neftin, Sərbəst təbii qazın və Təbii səmt qazın (əcər bu

hasilatın ümumi həcminə aiddirsə) və həcmləri üçün mülkiyyət hüququnun verilməsi

yolu ilə təmin edilir; onların dəyəri Neft-qaz əməliyyatlarına çəkilən və 10.2 bəndinə

müvafiq şəkildə ödənilməli olan Məsrəflərə ekvivalentdir (ekvivalentlik 12.1 bəndində

göstərilən qaydaya uyğun olaraq müəyyənləşdirilir) (“Məsrəflərin əvəzinin ödənilməsi

üçün Karbohidrogenlər“).

10.4Use of Petroleum for Petroleum Operations10.4Məsrəflərin əvəzinin ödənilməsi Təqvim rübü əsasında hesablanır.Quarterly Accounting

(a)30Cost Recovery shall be calculated on a Calendar Quarter basis.(b)(i)(i)At the end of each Calendar Quarter Finance Costs shall be applied to any

unrecovered Capital Costs and Operating Costs, including any unrecovered

Capital Costs and Operating Costs carried forward from any previous

Calendar Quarter, which have not been recovered in such current Calendar

Quarter.(ii) Hər Təqvim rübü üzrə əvəzi ödənilməmiş Əsaslı məsrəflərə dair

Maliyyələşdirmə məsrəfləri hər Təqvim rübünün axırında həmin tarixə əvəzi

ödənilməmiş Əsaslı məsrəflərin saldosu ilə toplanır və nəticədə Əsaslı

məsrəflər kimi əvəzi ödənilir;(ii)Finance Costs in respect of unrecovered Capital Costs for each Calendar

Quarter shall, at the end of each Calendar Quarter, be aggregated with the

unrecovered balance of Capital Costs at that date and thereafter be recovered

as Capital Costs.(iii) Hər Təqvim rübü üzrə əvəzi ödənilməmiş Əməliyyat məsrəflərinə dair

Maliyyələşdirmə məsrəfləri hər Təqvim rübünün axırında həmin tarixə əvəzi

ödənilməmiş Əməliyyat məsrəflərinin saldosu ilə toplanır və nəticədə

Əməliyyat məsrəfləri kimi əvəzi ödənilir;(iii)Finance Costs in respect of unrecovered Operating Costs for each Calendar

Quarter shall, at the end of each Calendar Quarter, be aggregated with the

unrecovered balance of Operating Costs at that date and thereafter be

recovered as Operating Costs.(c)10.5Hər Təqvim rübünün sonunda əvəzi ödənilməmiş Əsaslı məsrəflərə və ya

Əməliyyat məsrəflərinə ötən Təqvim rübündən hazırki Təqvim rübünə

köçürülməmiş Əsaslı və Əməliyyat məsrəflərindən ibarət Maliyyələşdirmə

məsrəfləri əlavə olunur;(b)Podratçının Neft-qaz əməliyyatlarına çəkdiyi və əvəzi ödənilməli olan, lakin

əvvəlki Təqvim rübündə əvəzi ödənilməmiş kumulyativ məsrəfləri sonrakı

Təqvim rübünə keçirmək hüququ daim təmin edilir.(c)Mənfəət Karbohidrogenləri10.5Contractor shall have the continuing right to carry over to subsequent Calendar

Quarters accumulated Petroleum Costs which are recoverable but which have not

been recovered in previous Calendar Quarters.Profit PetroleumƏməliyyat məsrəflərinin ödənilməsi üçün lazım olan Xam neftin və Sərbəst təbii qazın və

Təbii səmt qazın həcmləri, habelə Əsaslı məsrəflər Karbohidrogenlərinin yuxarıdakı 10.2

və 10.4 bəndlərində (“Mənfəət karbohidrogenləri“””) nəzərdə tutulduğu kimi, toplanmış

Əsaslı məsrəflərin əvəzinin ödənilməsi üçün istifadə olunan hissəsi çıxıldıqdan sonra

qalan Ümumi hasilat həcminin saldosu hər Təqvim rübündə hesablanır və 18.4 bəndinin

müddəalarına əməl olunmaqla, ARDNŞ ilə Podratçı arasında aşağıdakı düstur və “Rəmsalı“ mexanizminə əsasən bölüşdürülür.The balance of Total Production remaining after deducting the quantities of Crude Oil,

Non-associated Natural Gas and Associated Natural Gas (in the event it is included in the

Total Production) necessary to enable recovery of Operating Costs and Capital Costs (as

provided in Articles 10.2 and 10.4 above) ("Profit Petroleum"), shall be calculated on a

Calendar Quarter basis and, subject to the provisions of Article 18.4, shall be shared

between SOCAR and Contractor according to the R Factor model as follows.Qüvvəyəminmə tarixindən başlayaraq Təqvim rübü (n+1) üçün R-əmsalı qiyməti Təqvim

rübünün (n) axırında aşağıda göstərilən qaydada müəyyənləşdirilir:Beginning at the Effective Date the value of the R Factor in respect of Calendar Quarter

(n+1) shall be determined at the end of Calendar Quarter (n) in accordance with the

procedure below:

R Factor (n + 1)R-əmsalı (n+1) =  (CCRn + CRFCn + PPLn)

(CCSn)

burada:=  (CCRn + CRFCn + PPLn)

 (CCSn)where:CCRnn Təqvim rübündə Podratçının əvəzi ödənilmiş Əsaslı məsrəfləri;CCRnmeans Contractors Capital Costs recovered in the nth Calendar Quarter;CRFCnn Təqvim rübündə Podratçının əvəzi ödənilmiş Maliyyə məsrəfləri;CRFCnmeans Contractors Finance Costs recovered in the nth Calendar Quarter;CCSnn Təqvim rübündə Podratçının çəkdiyi Əsaslı məsrəfləri;CCSnmeans Contractors Capital Costs incurred in the nth Calendar Quarter;PPLnn Təqvim rübündə alınmış Mənfəət karbohidrogenlərindən

Podratçının payının dəyəri.PPLnmeans the value of Contractors share of Profit Petroleum lifted in the nth

Calendar Quarter;nnövbəti Təqvim rübünün sıra nömrəsi.nmeans the index number of the relevant Calendar Quarter;(n) Təqvim rübünədək və (n) Təqvim rübü də daxil olmaqla 

işarəsindən sağda yerləşən həddlərin kumulyativ ədədi cəmi.means the cumulative arithmetic sum of the items to the right of the

 symbol up to and including Calendar Quarter (n).(n+1)Təqvim rübündə ARDNŞ ilə Podratçı arasında MənfəətThe R Factor shall be applied to the Profit Petroleum Sharing Table below to find the31karbohidrogenlərinin faiz bölgüsü R-əmsalı qiymətinə uyğun olaraq

Mənfəət karbohidrogenləri bölgüsünün aşağıdakı Cədvəli əsasında müəyyən

edilir.percentage split between SOCAR and Contractor of Profit Petroleum in Calendar Quarter

(n+1).Mənfəət karbohidrogenləri bölüşdürülməsi Cədvəli

R əmsalının intervalıR < 1.25

1.25  R < 1.75

1.75  R < 2,00

2.00  R < 2.50

2.50  R < 2.75

2.75  R < 3.00

3.00 < R10.6ARDNŞ-in payı

(%)

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

80.0

90.0Profit Petroleum Sharing TablePodratçının payı

(%)R Factor Band50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

20.0

10.01.25 

1.75 

2.00 

2.50 

2.75 

3.00 Mənfəət karbohidrogenləri üzərində mülkiyyət hüququ10.6Mənfəət karbohidrogenlərində Podratçının payı üzərində mülkiyyət hüququ Podratçıya

Xam neft, Təbii səmt qaz (əcər bu, hasilatın ümumi həcminə aiddirsə) və Sərbəst təbii

qaz şəklində Çatdırılma Məntəqəsində keçir.SOCAR Share

(%)R < 1.25

R < 1.75

R < 2.00

R < 2.50

R < 2.75

R < 3.00

R50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

80.0

90.0Contractor Share

(%)

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

20.0

10.0Transfer of Title to Profit Petroleum

Title to Contractors share of Profit Petroleum shall be out of Crude Oil, Non-associated

Natural Gas and Associated Natural Gas (to be a portion of Total Production), and shall

be transferred to Contractor at the Delivery Point.3211.111-ci MADDƏARTICLE 11VERGİ QOYULMASITAXATIONÜmumi qaydalar11.1General(a)Bu Saziş üzrə hər Podratçı tərəfin öhdəliklərinin şərti belədir ki, Mənfəət vergisinə

dair bu 11-ci Maddədə göstərilən öhdəlik istisna edilməklə, Podratçı tərəfdən Neft

və qaz əməliyyatlar ilə əlaqədar meydana çıxan və ya ona bilavasitə, yaxud

dolayısı ilə aid olan hər hansı xarakterli heç bir Vergi tutulmur.(a)It is a condition to each of the Contractor Parties obligations under this Agreement

that, except for the Profit Tax obligation described in this Article 11, the

Contractor Parties shall not be subject to any Taxes of any nature whatsoever

arising from or related, directly or indirectly, to Hydrocarbon Activities.(b)Bununla təsdiq edilir ki, İkiqat vergilərə yol verilməməsinə dair müqavilələr

Vergilərə güzəştlər qoyulmasını təmin edirè.(b)It is acknowledged that Double Tax Treaties shall have effect to give relief from

Taxes.(c)Bu 11-ci Maddənin məqsədləri baxımından aşağıda göstərilən terminlərin mənası

belədir:(c)For the purposes of this Article 11 the following expressions shall have the

meanings ascribed to them below:(i)“Dövlət büdcəsi”“ - Respublika budcəsinin və yerli büdcələrin cəmi

deməkdir.(i)"State Budget" means consolidated Republican and local budgets.(ii)“Əsas fondlar“a Podratçı tərəfin vergi balansına adətən “əsas“ və ya “qeyriəsas“ fondlar maddəsi altında salınan, hər birinin ümumi dəyəri son həddən

artıq olan və istifadə edilməsinin güman olunan müddəti bir (1) ili ötən hər

hansı əmlak daxildir. Bu Sazişin bağlandığı Təqvim ili üçün həmin son

hədd beş min (5000) Dollardır.(ii)"Fixed Assets" shall include all assets which it is usual to include in the

Contractor Partys heading of fixed or intangible assets, the total value of

each of which exceeds a limit and has an anticipated useful life of more

than one (1) year. This limit for the Calendar Year in which this

Agreement is executed shall be five thousand (5,000) Dollars.(iii)“Karbohidrogen fəaliyyəti“ - bu Saziş çərçivəsində Kontrakt sahəsi

Karbohidrogenlərinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatına aid bilavasitə

Podratçı tərəfin apardığı və ya Əməliyyat şirkəti vasitəsilə aparılan

fəaliyyət növləri deməkdir - həmin fəaliyyət növlərinin Azərbaycan

Respublikasında və ya onun hüdudlarından kənarda həyata keçirilməsindən

asılı olmayaraq. Hər Podratçı tərəf yuxarıda müəyyən edilən

Karbohidrogen fəaliyyəti üzrə ayrıca mühasibat uçotu aparır.(iii)“Hydrocarbon Activities” means all the activities carried out under this

Agreement by Contractor Party, directly or through the Operating

Company, relating to the exploration, development and production of

Petroleum of the Contract Area whether such activities are performed in

the Azerbaijan Republic or elsewhere. Each Contractor Party shall maintain

separate books and accounts for the above Hydrocarbon Activities.(iv)“Vergi müfəttişliyi“ - Azərbaycan Respublikası Baş Dövlət Vergi

Müfəttişliyi Azərbaycan Respublikası Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyinin

təyin etdiyi hər hansı varisi deməkdir.(iv)"Tax Inspectorate" means the Main State Tax Inspectorate of the

Azerbaijan Republic or any successor thereto appointed by the Main State

Tax Inspectorate of the Azerbaijan Republic.(v)“Mənfəət vergisi dərəcəsi“ - bu Saziş imzalanan vaxt Azərbaycan

Respubliksında tətbiq edilən otuz iki (32) faiz Mənfəət vergisi dərəcəsinin

kəmiyyəti deməkdir.(v)”Profit Tax Rate” is a rate of thirty two (32) percent which is the applied

Profit Tax Rate existing in the Azerbaijan Republic on the day of execution

of this Agreement.3311.2Mənfəət vergisi11.2Profit Tax(a)Hər Podratçı tərəf bu Saziş imzalanan vaxt Azərbaycan Respublikasında

ümumiyyətlə tətbiq olunan və qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq surətdə, bu

Sazişin müddəalarından irəli gələn dəyişikliklər nəzərə alınmaqla öz

Karbohidrogen fəaliyyətindən Mənfəət vergisi üçün ayrıca məsuliyyət daşıyır

("”Mənfəət vergisi"). Azərbaycan Respublikasının daxili qanunvericiliyi ilə bu

Saziş arasında hər hansı ziddiyət yarandıqda, Sazişin müddəaları üstün tutulur.

Hər Podratçı tərəf özünün Azərbaycan Respublikasında Karbohidrogen

fəaliyyətinə aid olmayan təsərrufat fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikasında

tətbiq edilən qanunlara və reqlamentlərə uyğun şəkildə Mənfəət vergisi ödəmək

üçün məsuliyyət daşıyır.(a)Each Contractor Party shall be severally liable for Profit Tax in respect of its

Hydrocarbon Activities in accordance with the legislation which is generally

applicable and existing in the Azerbaijan Republic on the day of execution of this

Agreement and as amended by the provisions of this Agreement ("Profit Tax"). In

the event of any conflict between the provisions of such internal legislation of the

Azerbaijan Republic and those of this Agreement, the provisions of this

Agreement shall govern. Each Contractor Party shall be liable for payment of

Profit Tax in connection with its business activities in the Azerbaijan Republic

that are not related to Hydrocarbon Activities, under the applicable laws and

regulations of the Azerbaijan Republic.(b)Bununla konkret olaraq qeyd edilir ki, bu 11-ci Maddənin müddəaları fərdi

qaydada hər Podratçı tərəfə aid edilir. Hər bir Podratçı tərəfin Mənfəət vergisi üzrə

fərdi məsuliyyəti 11.1(c)(iii) bəndində göstərilmiş ayrıca mühasibat uçotunda

yazıldığı şəkildə həmin Podratçı tərəfin Satışdan qalan varidatlarda, Digər

gəlirlərdə və Çıxılmalarda ayrıca payına əsaslanır.(b)It is specifically acknowledged that the provisions of this Article 11 shall apply

individually to each Contractor Party and govern the individual liability of a

Contractor Party for the Profit Tax which shall be based on such Contractor Partys

separate share of the items of Sales Income and Other Income and Deductions, as

written in a separate accounting book as provided in Article 11.1(c)(iii).(c)ARDNŞ hər Təqvim ili üçün hər Podratçı tərəf adından Dövlət büdcəsinə Dollarla

Mənfəət vergisini, o cümlədən qabaqcadan hesablanmış Mənfəət vergisini və

onlara aid olan, həmin Mənfəət vergisinin və ya qabaqcadan hesablanmış Mənfəət

vergisinin vaxtında ödənilməsi nəticəsində qoyulan faizləri, cərimələri, tutmaları

(Podratçı tərəfin lazımi bəyənnaməni vaxtında hazırlamaq iqtidarında olmaması

nəticəsində qoyulan faizlər istisna edilməklə) ödəyir. Bununla ARDNŞ Podratçı

tərəflərə zəmanət verir ki, hər Podratçı tərəfin Mənfəət vergisini, o cümlədən,

yuxarıda göstərildiyi kimi, ona aid faizləri, cərimələri və tutmaları Dövlət

büdcəsinə bu Saziş üzrə ARDNŞ-a çatacaq Karbohidrogenlərin satışından əldə

edilən varidatdan birinci növbədə ödəyəcəkdir. ARDNŞ 11.3(f) bəndində nəzərdə

tutulduğu kimi, belə ödəniş üçün Vergi müfəttişliyinin müvafiq Podratçı tərəfə

rəsmi qəbzlər verməsini təmin edir. Podratçı tərəflərdən hər hansı birinin sorğusu

alındıqdan sonra on (10) gün ərzində həmin Podratçı tərəfə ARDNŞ-ın əvvəlki

cümlədə adı çəkilən öhdəliklərinə uyğun olaraq Dövlət büdcəsinə vəsaitin

həqiqətən keçirildiyini təsdiqləyən sənəd (Podratçı tərəflərin hamısı üçün məqbul

formada) təqdim edir. ARDNŞ-ın gəlirlərinə və yə mənfəətinə aid Vergilər olduğu

hallarda ARDNŞ ödəniləsi vergilərin ümumi məbləğini müəyyənləşdirmək

məqsədilə öz vergi öhdəliklərini müəyyən edərək 11.2(c) bəndində nəzərdə

tutulduğu kimi, Podratçı tərəflərdən hər birinin əvəzinə və onların adından ödəmiş

olduğu Mənfəət vergisini hesaba almamalıdır.(c)SOCAR shall in respect of each Calendar Year pay on behalf and in the name of

each of the Contractor Parties Profit Tax to the State Budget in Dollars including

estimated Profit Tax, and any interest, fines or penalties with respect thereto which

is attributable to the failure to pay any such Profit Tax or estimated Profit Tax

when it is due (except interest resulting from a Contractor Partys failure to prepare

a required return by the due date therefor). SOCAR hereby guarantees to

Contractor Parties that payment of each of the Contractor Parties Profit Tax to the

State Budget including any interest, fines or penalties as aforesaid, shall have first

priority upon the proceeds of sale of Petroleum to which SOCAR is entitled under

this Agreement. SOCAR shall cause the Tax Inspectorate to issue to each

Contractor Party official receipts for such payments as provided for in Article

11.3(f). Upon request of any Contractor Party, SOCAR shall provide to such

Contractor Party within ten (10) days of such request a document (in a form

acceptable to all Contractor Parties) confirming direct evidence of the actual

transfer of funds to the State Budget in satisfaction of SOCARs obligation as

described in the preceding sentence. For purposes of computing the liability, if any,

of SOCAR for Taxes assessed on SOCARs income or profits, SOCAR shall not be

entitled to credit against its tax liability the Profit Tax paid by SOCAR on behalf

and in the name of each of the Contractor Parties pursuant to this Article 11.2(c).(d)(i)Yazılı bildiriş azı otuz (30) gün qabaqcadan verdikdə hər Podratçı tərəfin

istənilən vaxt ixtiyarı var ki, hər hansı Təqvim ilində ARDNŞ-ın Mənfəət

karbohidrogenlərində payından alınan vəsaitindən həmin Podratçı tərəfin

Mənfəət vergisinə dair ARDNŞ-ın öhdəliklərinin Podratçı tərəfin seçdiyi

müstəqil mühasibat firmasına təftiş etdirsin. Podratçı tərəf bu təftişin

xərclərini çəkir və belə məsrəflər Əvəzi ödənilən məsrəflər sayılmır. Belə bir

təftiş Podratçı tərəfinin nəzərdə tutduğu təftiş barədə yazılı bildirilişin

çatdırılması tarixindən üç (3) il əvvəl başa çatmış təqvim ilinə şamil oluna

bilməz. Bu cür təftiş Podratçı tərəfindən elə planlaşdırılmalı və

keçirilməlidir ki, ARDNŞ-ın işinə əsassız əngəl törətməsin. ARDNŞ

auditora mümkün olan dərəcədə şərait yaradır ki, o, ARDNŞ-ın Mənffət

karbohidrogenlərində payından alınan vəsaitdən hər hansı Təqvim ili üçün

Podratçı tərəfin Mənfəət vergisinin tamamilə ödənildiyini təsdiq etməkdən

ötrü lazım ola biləcək bütün məlumatları əldə edə bilsin. Əgər məlum olur(d)34(i)On not less than thirty (30) days prior written notice each Contractor Party

shall have the right at any time to have the payment by SOCAR of that

Contractor Partys Profit Tax liability from funds generated from SOCARs

share of Profit Petroleum for any Calendar Year audited by a firm of

internationally recognized independent accountants selected by the

Contractor Party. Contractor Party shall bear the costs of such audit and

such cost shall not be Cost Recoverable. Such audit may not relate to a

Calendar Year which has expired three (3) years prior to the date on which

notice of the intended audit is given by the Contractor Party. Such audit

shall be conducted in such a fashion that it does not cause unreasonable

inconvenience to SOCAR. SOCAR shall accord to the auditor reasonable

access to such evidence as the auditor may require to satisfy the auditor as

to full payment of Contractor Partys Profit Tax for any Calendar Year from

funds generated by SOCARs share of Profit Petroleum. If it is determinedki ARDNŞ Podratçi tərəfinin adından təqvim ili üçün Mənfəət vergisi

ödənişlərini təyin olunan tarixdən sonra qirx beş (45) gün ərzində ödəməyə

qadir deyilsə Podratçi tərəf öz adından və öz tərəfindən öz mənfəət vergisini

qirx beş gün (45) ərzində birbaşa və hər ardıcıllıTəqvim ili ücün öz mənfəət

vergisini, o cümlədən qabaqcadan hesablanmış mənfəət vergisini, cərimələri,

faizləri Dövlət büdcəsinə birbaşa ödəyir və tərəflər iqtisadi balanslarını

bərpa etmək ücün Sazişin şərtlərinə düzəliş verirlər.that SOCAR has not so paid within forty-five (45) days of the due date for

final payment thereof a Contractor Partys Profit Tax for a Calendar Year,

Contractor Party shall make payment of its Profit Tax for that Calendar

Year within forty-five (45) days thereafter and shall assume and pay on its

own behalf and in its own name Profit Tax, including estimated Profit Tax

and any interest, fines or penalties with respect thereto, for each successive

Calendar Year thereafter directly to the State Budget and thereupon the

Parties shall adjust the terms of the Agreement to re-establish the economic

equilibrium of the Parties.(ii)Xüsusi qeyd edilir ki, 10.5 bəndində göstərilən Mənfəət karbohidrogenləri

elə müəyyən edilir ki, Podratçının Mənfəət vergisi ARDNŞ-ın Mənfəət

karbohidrogenləri payına daxil edilsin - 11.2(c) bəndinə uyğun olaraq

ARDNŞ Podratçının Mənfəət vergisini Dövlət büdcəsinə bu paydan

ödəməlidir. Buna görə 11.2(c) bəndinə müvafiq olaraq ARDNŞ-ın Podratçı

adından Mənfəət vergisini ödəməsini ARDNŞ və Vergi Müfəttişliyi bu

Verginin Podratçı tərəfindən ödənildiyi kimi qəbul edir və Podratçını onun,

11.2(a) və 11.2(b) bəndlərinə müvafiq olaraq Karbohidrogen fəaliyyətindən

Mənfəət vergisini ödəmək vəzifəsindən tamamilə azad hesab edirlər. Vergi

Müfəttişliyi Podratçının Mənfəət vergisinin ödənilməsi məsələsini yalnız

ARDNŞ-la həll edir.(ii)It is specifically acknowledged that Profit Petroleum sharing as set out in

Article 10.5 shall be so determined to include Contractor Profit Tax in

SOCARs share of Profit Petroleum from which SOCAR must pay such

Contractor Profit Tax to the State Budget as provided in Article 11.2(c).

Therefore, the payment of the Profit Tax by SOCAR on behalf and in the

name of the Contractor under Article 11.2(c) shall be treated by SOCAR

and the Tax Inspectorate as having been paid by the Contractor and as a

complete satisfaction and release of the Contractors obligation to pay Profit

Tax related to its Hydrocarbon Activities as set forth in Articles 11.2(a) and

11.2(b). The Tax Inspectorate shall look solely to SOCAR for the payment

of Contractors Profit Tax.(iii)Buna baxmayaraq, əgər ARDNŞ 11.2(c) bəndində göstərildiyi kimi, Podratçı

tərəflərin adından Mənfəət vergisi ödənişlərini vaxtında Dövlət Büdcəsinə

ödəməyə qadir deyilsə və ya müvəqqəti qadir olmursa, onda hər bir Podratçı

tərəf Mənfəət vergisini bilavasitə Dövlət Büdcəsinə ödəyir. Bu halda, həmin

Podratçı tərəf ARDNŞ ilə, ARDNŞ və həmin Podratçı tərəf arasında ilkin

iqtisadi balansın bərpası üçün xüsusi sazişi razılaşdırır və sonra ARDNŞ və

həmin Podratçı tərəf 11.2(c) bəndinə uyğun olaraq Mənfəət vergisi

ödənilməsi üzrə öhdəliklərin həmin Podratçı tərəfə keçməsinin şərtləri

barədə Vergi Müfəttişliyinə vaxtında məlumat verirlər.(iii)Nevertheless, if SOCAR fails from time to time or will fail to pay duly the

Profit Tax on behalf of the Contractor Parties to the State Budget as

provided for in Article 11.2(c), each Contractor Party shall pay the Profit

Tax directly to the State Budget. In this case, such Contractor Party shall

negotiate with SOCAR a special agreement in order to re-establish the

initial economic equilibrium between SOCAR and such Contractor Party

and, thereupon, SOCAR and such Contractor Party shall timely notify the

Tax Inspectorate the terms of a transfer to such Contractor Party of the

liability to pay the Profit Tax as provided for in Article 11.2(c).(e)Təqvim ili üçün Podratçı tərəfin vergi qoyulan mənfəəti və ya bu məbləğ

mənfidirsə, Podratçı tərəfin vergi qoyulan zərəri bərabərdir: bu Təqvim ili ərzində

Podratçı tərəfin Satışlardan əldə edilmiş varidatının, Digər gəlirlərin və Kumulativ

Mənfəət Vergisinin cəmi minus Çıxılmalar. “Vergi qoyulan mənfəət“, “Vergi

qoyulan zərər“, “Satışlardan varidat“, “Digər gəlirlər“, “Ümumi təshih“ və

“Çıxılmalar“ terminlərinin mənası bu 11.2 bəndində müəyyənləşdirilmişdir.(e)Taxable Profit, or if such sum is negative Taxable Loss, of a Contractor Party for a

Calendar Year shall be equal to the sum of the Sales Income, the Other Income

received by the Contractor Party during the Calendar Year and Profit Tax Gross

Up less Deductions. The terms Taxable Profit, Taxable Loss, Sales Income, Other

Income, Profit Tax Gross Up and Deductions shall have the meaning ascribed to

them in this Article 11.2.(f)Vergi qoyulan zərər sonrakı Təqvim ilinə keçirilir və həmin Təqvim ilində mövcud

Vergi qoyulan mənfəət hesabına ödənilir və Vergi qoyulan zərər müvafiq məbləğdə

azaldılır. Həmin Təqvim ilində bu yolla ödənilməmiş Vergi qoyulan zərərin hər

hansı qalığı Vergi qoyulan mənfəətin hesabına tamamilə ödənilənədək

məhdudiyyətsiz sonrakı Təqvim illərinə keçirilir.(f)Taxable Losses shall be carried forward to the next Calendar Year and set off

against any available Taxable Profit in that Calendar Year and Taxable Losses

shall be reduced accordingly. Any balance of Taxable Losses not so set off in that

Calendar Year shall be carried forward without limitation to future Calendar Years

until fully set off against Taxable Profit.(g)Keçirilmiş Vergi qoyulan zərərin azaltdığı Vergi qoyulan mənfəətdən Mənfəət

vergisi dərəcəsi ilə Mənfəət vergisi tutulur.(g)Taxable Profit as reduced by Taxable Losses brought forward, shall be subject to

Profit Tax at the Profit Tax Rate.(h)Satışdan Varidat təqvim ili ərzində Podratçı tərəfin Karbohidrogen fəaliyyətinin

həyata keçirildiyi zaman çıxarılan Karbohidrogenlərin satışından varidatın həcmi

deməkdir. Bu Karbohidrogenlər mübadilə və ya neft keçirməsi predmeti olanda

Satışdan əldə edilən Gəlir - mübadilə və ya neft keçirməsi nəticəsində əldə edilmiş

varidat həmin Podratçı tərəfin təqvim ili ərzində götürdüyü gəlirin həcmi deməkdir.

Bu 11.2(h) bəndinin məqsədləri baxımından Satışdan varidat aşağıdakıları tətbiq(h)Sales Income shall be defined as the amount of income derived during the

Calendar Year by the Contractor Party from sales of Petroleum produced in the

conduct of Hydrocarbon Activities. In the event such Petroleum is exchanged or

swapped, then Sales Income shall be defined as the amount of income derived

during the Calendar Year by such Contractor Party from sales of the Petroleum

received in the exchange or swap. For purposes of this Article 11.2(h), Sales35etmək yolu ilə müəyyənləşdirilir: kommersiya cəhətdən müstəqil satışda

(12.1(d)(v) bəndində müəyyən edildiyi kimi) - həmin Podratçı tərəfin satdığı

məhsulun faktik qiyməti, geyri-kommersiya cəhətdən satışda isə - dəyərin müəyyən

edilməsinin geyri-kommersiya cəhətdən bu cür satışlar üçün 12.1 bəndində

göstərilən prinsipləri.

(i)Income shall be determined by applying, in the case of arms length sales (as

defined in Article 12.1(d)(v)), the actual price realized by such Contractor Party,

and, in the case of non arms length sales, the principles of valuation as set out in

Article 12.1 for such non arms length sales.Digər gəlirlər Karbohidrogen fəaliyyətinin gedişində Podratçı tərəfin əldə etdiyi

nağd vəsaitlərin hər hansı məbləği kimi müəyyən olunur, o cümlədən aşağıdakı,

lakin bunlarla məhdudlaşdırılmayan vəsaitlərin:(i)Other Income shall be defined as any amounts of cash received by a Contractor

Party in the carrying on of Hydrocarbon Activities including but not limited to the

following:(i)sığorta varidatı; və(i)insurance proceeds; and(ii)valyuta əməliyyatlarında əldə edilən gəlirlər; və(ii)realized exchange gains; and(iii)13.2(b) bəndinin müddəalarına uyğun olaraq Ləğvetmə işləri fondundan

alınan məbləğlər; və(iii)amounts received under Article 13.2(b) from the Abandonment Fund; and(iv)13.2(e) bəndinin müddəalarına uyğun olaraq Ləğvetmə işləri fondundakı

izafi vəsaitlərin bölüşdürülməsindən əldə edilən məbləğlər; və(iv)amounts received under Article 13.2(e) for distributions of excess funds in

the Abandonment Fund; and(v)faiz gəlirləri; və(v)interest income; and(vi)malgöndərənlərdən, avadanlıq istehsal edənlərdən və ya onların

agentlərindən qüsurlu materiallara və ya avadanlığa görə alınan məbləğlər;

(vi)amounts received from suppliers, manufacturers or their agents in

connection with defective materials and equipment; and(vii)obyektlərdən və ya intellektual mülkiyyətdən istifadəyə görə, xidmət haqqı

kimi alınan, materialların satışından və ya çarter haqqı şəklində əldə edilən

məbləğlər;(vii)amounts received for the use of facilities or intellectual property,

compensation for services, sales of materials or charter hire.Bu şərtlə ki, Podratçı tərəfin əldə etdiyi aşağıdakı məbləğlər Digər gəlirlərdən

istisna olsun:Provided, however, Other Income shall not include the following amounts

received by a Contractor Party:(1)Karbohidrogenlər satışından əldə edilən məbləğlər; və(1)amounts received from sales of Petroleum; and(2)11.2(n) bəndində başqa cür nəzərdə tutulanlar istisna edilməklə, Əsas

fondların satışından əldə edilən məbləğlər; və(2)except as otherwise provided in Article 11.2(n), amounts received from

sales of Fixed Assets; and(3)kredit şəklində alınan məbləğlər və ya Podratçı tərəfə verilən pul vəsaitləri;

(3)amounts received as loans, or funds contributed, to the Contractor Party;

and(4)Vergilərin qaytarılmasından əldə edilən məbləğlər və ya Podratçı tərəfin öz

Ortaq şirkətindən aldığı dividendlər; və(4)amounts received as refunds of Taxes or as dividends received by a

Contractor Party from an Affiliate of such Contractor Party; and(5)ÂPodratçı tərəfin (və ya onun Ortaq şirkətinin) çəkdiyi xərclərlə bağlı

kompensasiya şəklində və ya başqa şəkildə alınmış məbləğlər - Podratçı

tərəfin Vergi qoyulan mənfəəti və ya Vergi qoyulan zərəri hesablamaq

məqsədləri üçün Çıxılmalar kimi baxdığı belə xərclərin məbləğlərindən

əlavə məbləğlər (belə halda Podratçı tərəf bu cür izafi məbləğlərə daha

həmin məqsədlər üçün Çıxılmalar kimi baxmır və 11.2(l) bəndində

göstərilən saldo müvafiq şəkildə təshih edilməlidir); və(5)amounts received in reimbursement of or otherwise in connection with

expenditures incurred by a Contractor Party (or an Affiliate thereof) in

excess of the amounts of such expenditures that have been treated as

Deductions by the Contractor Party for purposes of computing Taxable

Profit or Taxable Loss (in which case the amounts of any such excess shall

not thereafter be treated as Deductions by the Contractor Party for such

purposes and corresponding adjustments shall be made to the balance in

Article 11.2(l)); and(6)əldə edilmiş, Podratçı tərəfin tam sərəncamında olmayan və həmin Podratçı(6)amounts received which are not freely at the disposal of and do not36tərəfin sərvətini artırmayan məbləğlər; və

(7)increase the wealth of the Contractor Party; andMənfəət vergisi tutulan gəlir.(7)income otherwise subject to Profit Tax.(j)Ümumi təshih yuxarıdakı 11.2(c) bəndinə uyğun olaraq Təqvim ili üçün Podratçı

tərəfin mənfəətindən ARDNŞ-ın həmin Podratçı tərəf adından ödədiyi Mənfəət

vergisi dərəcəsinin ümumi məbləğinə bərabər məbləğ kimi müəyyən edilir; bu cür

Mənfəət vergisinin ölçüsü həmin Təqvim ili üçün Podratçı tərəfin Vergi qoyulan

mənfəətinin Mənfəət vergisi dərəcəsi ilə hasilinə bərabərdir.(j)Profit Tax Gross Up shall be defined as an amount equal to the total amount of a

Contractor Partys Profit Tax liability for a Calendar Year which is payable on

behalf of the Contractor Party by SOCAR pursuant to Article 11.2(c) above; such

Profit Tax liability is equal to the value of the Profit Tax Rate multiplied by

Contractor Partys Taxable Profit for such Calendar Year.(k)Təqvim ili ərzində Azərbaycan Respublikasında Podratçı tərəfin Vergi qoyulan

mənfəətinin və ya Vergi qoyulan zərərinin məbləğini müəyyən etmək məqsədləri

ilə Çıxılmalara Karbohidrogen fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq Podratçının cəkdiyi

bütün xərclər daxildir, o cümlədən yalnız bunlarla məhdudlaşmayan aşağıdakılar

daxildir:(k)For purposes of determining the amount of the Taxable Profit or Taxable Loss of a

Contractor Party for a Calendar Year, Deductions shall include all costs incurred

by the Contractor Party in connection with the carrying on of Hydrocarbon

Activities whether incurred in the Azerbaijan Republic or elsewhere, including but

not limited to the following:(i)Podratçı tərəfin əməkdaşlarına və onların ailələrinə mənzil, yemək

verilməsi, kommunal xidmətlər göstərilməsi, uşaqlarının təhsil almaları,

nəqliyyat xidmətləri ilə bağlı bütün xərclərin, habelə yaşadıqları ölkədən

gəlmələri və geriyə qayıtmaları üçün çəkilən yol xərclərinin ödənilməsi ilə

birlikdə bütün əməkdaşlara verdiyi əmək haqlarının, maaşların tam

məbləğləri və digər məbləğlər; və(i)the full amount of gross wages, salaries, and other amounts paid to all

employees of the Contractor Party together with all costs incurred in

connection with the provision of accommodation, food, public utilities,

childrens education and travel to and from home country for employee and

family; and(ii)Azərbaycan Respublikasında dövlət sosial sığortasına çəkilən bütün

xərclər, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşdırılmadan işədüzəlmə

fonduna, pensiya fonduna, məşğulluq fonduna, sosial sığorta fonduna, tibbi

sığorta fonduna ayırmalar və əməkdaşlar üçün bütün digər sosial ödənişlər;

(ii)all costs of Azerbaijan State social insurance, including, but not limited to

contributions to the pension fund, to the social insurance fund, to the

employment fund and to the medical insurance fund and all the other social

payments for the employees; and(iii)kəşfiyyat və qiymətləndirmə işlərinə çəkilən bütün məsrəflər; və(iii)all exploration and appraisal costs; and(iv)quyuların qazılması ilə bağlı bütün məsrəflər; və(iv)all costs associated with drilling wells; and(v)Satış məntəqəsinədək nəqletmə və realizə üçün çəkilən bütün məsrəflər, o

cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmadan boru kəməri tarifləri, komisyon

və broker haqları; və(v)all costs of transportation to the Point of Sale and of marketing, including

without limitation pipeline tariffs, commissions and brokerages; and(vi)cari icarə ili üçün icarə müqavilələri üzrə bütün ödənişlər; və(vi)all payments made under a lease agreement for the current year of the

lease; and(vii)sığorta üzrə bütün xərclər; və(vii)all insurance costs; and(viii) işçilərin peşə hazırlığına çəkilən bütün xərclər; və(viii) all personnel training costs; and(ix)hər Podratçı tərəfin ofislərinin və ya təsərrüfat fəaliyyəti göstərdiyi başqa

yerlərin fəaliyyəti ilə bağlı çəkilən bütün xərclər, o cümlədən idarə xərcləri,

tədqiqatlara və elmi araşdırmalara çəkilən xərclər və ümumi inzibati

xərclər; və(ix)all costs connected with the activities of the offices or other places of

business of each Contractor Party including management, research and

development, and general administration expenses; and(x)Əsas fondlar olmayan hər hansı avadanlıq və ya əmlak vahidinə çəkilən

xərclər; və(x)the cost of any item of equipment or asset which is not a Fixed Asset; and(xi)Neft-qaz əməliyyatlarının həyata keçirilməsi nəticəsində əmələ gəlmiş hər

hansı borca və bu borcların hər hansı təkrar maliyyələşdirilməsinə görə(xi)all amounts of interest, fees and charges paid in respect of any debt

incurred in carrying out the Hydrocarbon Activities and any refinancing of37ödənilən faizlərin, haqların və əlavələrin bütün məbləğləri; bu şərtlə ki,

aşağıdakılar istisna edilsin: (1) Ortaq şirkətin borcu olduqda bu cür

vəziyyətlərdə müstəqil tərəflərin razılaşdıra biləcəkləri faiz dərəcəsindən

artıq faizlər və (2) borcun qaytarılmasının gecikdirilməsi üzündən

ödənilməli olan faizlər, ödənişlər və köçürmələr ; və

(xii)such debts, excluding (1) in the case of Affiliate debt, interest in excess of a

rate which would have been agreed upon between independent parties in

similar circumstances, and (2) interest which becomes payable because the

debt is repaid after its due date for repayment; andPodratçının Ortaq şirkətləri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının

hüdudlarından kənarda göstərilən və Karbohidrogen fəaliyyətinə dolayısı

ilə fayda verən inzibati xidmətlərə ümumi məsrəflərin ödənilməsi üçün

ayrılan hissə. Bu xidmətlərə inzibati, mühasibat, hüquqi vəzifələri,

maliyyə, vergi və kadrlar, ictimayət və hökümətlə əlaqələrlə məşğul olan

işçilərə xidmətlər və ekspertizalar təmin edilməsi və yaxud konkret

layihələrə aid edilməsi mümkün olmayan digər qeyri-texniki funksiyalar

daxildir. Bu Sazişə görə Təqvim ilində həmin xərclərin hər Podratçı tərəf

üçün ayrılan hissəsi aşağıdakı düsturla müəyyən edilən həcmə bərabərdir:(xii)an allocable portion covering general administrative support provided by

the Contractors Affiliates outside of the Azerbaijan Republic which results

in an indirect benefit to Hydrocarbon Activities. Such support will include

the services and related office costs of personnel performing

administrative, legal, treasury, tax and employee relations, services,

provision of expertise and other non-technical functions which cannot be

specifically identified or attributed to particular projects. The allocable

portion of such costs with respect to this Agreement for each Contractor

Party for the Calendar Year shall be equal to the amount determined using

the following formula:a=(b/c)da = (b/c) dburada:where:a = Təqvim ilində Podratçı tərəf üçün ayrılan hissə;a = the allocable portion for a Contractor Party for the Calendar Year;b = Təqvim ilinin axırı üçün Podratçı tərəfin İştirak payının faizi;b = the percentage Participating Interest of that Contractor Party at the

end of the Calendar Year;c = Təqvim ilinin axırı üçün Podratçı tərəflərin İştirak payları faizlərinin

cəmi;c = the sum of the percentage Participating Interests of the Contractor

Parties at the end of the Calendar Year; andd = Təqvim ilində Podratçı tərəflərin əlavə ümumi və inzibati

xərclərinin cəmi;d = the sum of the general and administrative overhead of the

Contractor Parties for the Calendar Year.Təqvim ilində Podratçı tərəflərin əlavə ümumi və inzibati xərclərinin cəmi

aşağıdakı düsturla müəyyən edilən məbləğə bərabərdir:The sum of the general and administrative overhead of the Contractor

Parties for the Calendar Year shall be the amount determined using the

following formula:d = zd =burada:where:z = Təqvim ilində Podratçı tərəflərin Əməliyyat məsrəfləri məbləğinin

iki (2) faizi; vəz = two (2) percent of the sum of the Contractor Parties Operating Costs

for the Calendar Year; andz(xiii) Ləğvetmə işləri fonduna bütün ödəmələr;(xiii) all payments into the Abandonment Fund; and(xiv) tələf edilməsi və ya zərər vurulması nəticəsində material və ya əmlak

itkiləri; təqvim ili ərzində ləğv edilən və ya imtina olunan əmlak, ümidsiz

borclar və itkilərə görə Üçüncü tərəflərə kompensasiya hesabına ödənişlər;(xiv) losses of materials or assets resulting from destruction or damage, assets

which are renounced or abandoned during the Calendar Year, bad debts

and payments made to Third Parties as compensation for damage; and(xv)(xv)bütün digər itkilər, o cümlədən valyuta mübadiləsilə bağlı itkilər və ya

Neft-qaz əməliyyatları ilə bilavasitə bağlı olan rüsumlar;(xvi) Karbohidrogen fəaliyyəti həyata keçirərkən Podratçı tərəfin çəkdiyi bütün

digər məsrəflər;any other losses, including realized currency exchange losses, or charges

directly related to Hydrocarbon Activities; and(xvi) all other expenditures which a Contractor Party incurs in carrying out

Hydrocarbon Activities; and38(xvii) Karbohidrogen fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq torpaq sahələrinin alınması və

ya onlardan istifadə edilməsi üçün çəkilən bütün əlaqədar xərclər;(xvii) all incidental costs incurred for the acquisition or occupation of land in

connection with Hydrocarbon Activities; and(xviii) Podratçı tərəfin İştirak payından irəli gələn öhdəliklər və onlarla bağlı

xərclərdən başqa Podratçı tərəfin üzərinə qoyulan və yalnız bu Podratçı

tərəfin mühasibat kitablarına və hesablarına salınan bütün öhdəliklər və

onlarla bağlı xərclər;(xviii) all liabilities and related costs charged to the Contractor Party which are in

excess of such Contractor Partys Participating Interest share of such

liabilities and related costs and which shall only be entered in the books

and accounts of such Contractor Party;(xix) amortizasiya ayırmaları bu 11.2(l) bəndində göstərilən aşağıdakı üsulla

hesablanır:(xix) amortization calculated as hereinafter provided in Article 11.2(l).39(l)(i)

Əsas fondlara aid olan hallarda amortizasiya ayırmaları aşağıdakı qaydada

hesablanır:

(aa)Aşağıdakı (bb)

bəndi ilə

əhatə edilməmiş

Əsas fondlarTəqvim ili üçün

azalan qalıq üzrə

çıxılma metodu ilə

iyirmi beş (25) faiz(bb)İnzibati binalar,

anbarlar və

oxşar qurğular

("Binalar"”)Təqvim ili üçün

bərabər ölçülü çıxılma

metodu üzrə iki

tam onda beş (2,5) faiz(l)(i)In the case of any Fixed Assets, amortization Deductions shall be calculated as

follows:Əsas fondlara məsrəflər üzrə amortizasiya məbləği Əsas fondların

qiymətinə görə hesablanır. 11.2(k) bəndinə əsasən Çıxılma kimi baxılan

hər hansı məbləğ 11.2(l) bəndinə əsasən amortizasiya edilmir.(ii)Üstəgəl Təqvim ili ərzində

Əsas fondalar üzrə çəkilən

məsrəflərin əlli (50) faiziÇıxılsın Təqvim ili ərzində

Əsas fondların satışından

alınan faktik varidatın tam

məbləği

Təshih edilmiş balans

Çıxılsın amortizasiya:

ÒÿñùèùTəshih edilmiş balansın

iyirmi beş (25) faizi(ii)XX(X)

XXSonrakı Təqvim ilinə

keçirilən balansXtwenty (25) percent

per Calendar Year

declining balance basisbb)Office buildings,

warehouses and similar

constructions

("Buildings")two point five (2.5)

percent

per CalendarYear

straight line basisAll expenditures on Fixed Assets described in Article 11.2(l)(i) incurred

during the Calendar Year shall be deemed to have been incurred on first

(1st) July with the result that fifty (50) percent of the expenditure shall be

added to the balance of the unamortized amounts brought forward from the

preceding Calendar Year. The balance shall then be reduced by any

amounts received from the disposal of Fixed Assets to give an adjusted

balance ("Adjusted Balance") which will then be amortized as follows:

Balance brought forward from

preceding Calendar YearXAdd fifty (50) percent

of the expenditure incurred

on Fixed Assets

during Calendar YearXLess the full amount

of the actual proceeds

from sales of Fixed Assets

during Calendar Year(X)Adjusted Balance

Less amortization:

twenty five (25) percent

of the Adjusted Balance(X)Üstəgəl İstisna olunmuş

Təqvim ili ərzində

Əsas fondlar üzrə çəkilən

məsrəflərdən

çıxılmış əlli (50) faiz balansFixed Assets which are not

described in (bb) belowThe amount of amortization for expenditure on a Fixed Asset shall be

computed on the cost of the Fixed Asset. Any item which is treated as a

Deduction under Article 11.2(k) shall not be amortized under Article

11.2(l).11.2(l)(i) bəndində təsvir edilən Əsas fondar üzrə Təqvim ili ərzində

çəkilən bütün məsrəflər iyulun birində (1) çəkilən məsrəflər sayılır ki,

bunun da nəticəsində xərclərin əlli (50) faizi əvvəlki Təqvim ilindən

keçirilən amortizasiya olunmamış məbləğlərin balansına əlavə edilir. Sonra

Əsas fondların satışından əldə olunan hər hansı məbləğlər həmin saldodan

çıxılır ki, bu da təshih edilmiş balans əmələ gətirir (“Təshih edilmiş saldo“)

və o, sonradan aşağıdakı qaydada amortizasiya edilir:

Əvvəlki Təqvim ilindən

keçirilmiş balansaa)40X(X)Add excluded fifty (50) percent

balance of expenditure

incurred on Fixed Assets

during the Calendar YearXBalance to carry forward to

following Calendar YearX(iii)(iv)Hər hansı Təqvim ilində Azərbaycan Respublikasında Neft-qaz

əməliyyatlarında istifadə olunan Əsas fondların hamısı bu Sazişin

məqsədləri üçün satılırsa (o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşdırılmadan,

13-cü Maddəyə müvafiq olaraq ötürülürsə), onda:If in any Calendar Year, all Fixed Assets in the Azerbaijan Republic used

in Hydrocarbon Activities for the purposes of this Agreement are disposed

of (including but not limited to a transfer pursuant to Article 13) then:(aa)əgər Təshih edilmiş saldo üstəgəl istisna olunmuş “Təqvim ili

ərzində Əsas fondlar üzrə çəkilən məsrəflərdən çıxılmış əlli (50)

faiz balans” müsbətdirsə, onun tam məbləğinə bu Təqvim ilində

Çıxılma kimi baxılır; yaxud(aa)if the Adjusted Balance plus the "excluded fifty (50) percent balance

of expenditure incurred on Fixed Assets during the Calendar Year"

is positive, the full amount shall be treated as a Deduction in that

Calendar Year, or(bb)əgər Təshih balans saldo üstəgəl istisna olunmuş “Təqvim ili

ərzində Əsas fondlar üzrə çəkilən məsrəflərdən çıxılmış əlli (50)

faiz saldo“ mənfidirsə, onun tam məbləğinə bu Təqvim ilində Digər

gəlirlər kimi baxılır.(bb)if the Adjusted Balance plus the "excluded fifty (50) percent balance

of the expenditure incurred on Fixed Assets during the Calendar

Year" is negative, the full amount shall be treated as Other Income

in that Calendar Year.Binanın satılması və ya saxlanmasından (“Satış“) Podratçı tərəfin Təqvim

ili ərzində qəbul etdiyi gəlirlər və ya zərərlərin cəmi aşağıdakı qaydada

hesablanan Digər gəlirlər və ya Çıxılma kimi baxılır:Binaların Satışından

gələn varidat (əgər beləsi varsa)

Çıxılsın binanın Təshih

edilmiş dəyəri

Binanın Satışından

mənfəət/(zərər)(m)(iii)(iv)There shall be treated as Other Income or Deductions the amount of gains

or losses recognized by a Contractor Party during the Calendar Year from

the sale, disposition or abandonment ("Disposition") of a Building

computed as follows:

Proceeds (if any) from

Building DispositionXLess: Adjusted Basis of BuildingX

(X)(X)

Gain/(Loss) on Building

DispositionXXBinanın Təshih edilmiş dəyəri aşağıdakı qaydada hesablanır:The Adjusted Basis of such Building shall be calculated as follows:Binanın ilkin dəyəriXOriginal Cost of the BuildingXÜstəgəl əsaslı təkmilləşdirmələrin dəyəriXAdd cost of capitalized

improvementsXÇıxılsın yığılmış amortizasiya

Çıxılmaları(X)Binanın Təshih edilmiş dəyəriXLess accumulated amortization

Deductions

Adjusted Basis of BuildingPodratçı tərəfin Vergi qoyulan mənfəətini və ya Vergi qoyulan zərərini

hesablamaq məqsədləri üçün həmin Podratçı tərəfin Neft-qaz əməliyyatları ilə

əlaqədar olaraq Qüvvəyəminmə tarixinədək çəkdiyi bütün məsrəflər (o cümlədən,

lakin bunlarla məhdudlaşdılmadan Azərbaycan Respublikasında və ya digər

yerlərdə texniki işlə bağlı çəkilən müstəqil, yaxud dolayı məsrəflər, habelə

Podratçı tərəfin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəlik ofislərinin

məsrəfləri) həmin tarixədək çəkilən məsrəflər hesab edilir. Yuxarıda deyilənlərə

baxmayaraq bu Saziş barəsində danışıqlara, yardımçı tibbi, mədəni və

xeyriyyəçilik fəaliyyətinə Saziş bağlananadək çəkilən müstəqil və ya dolayı

məsrəflər həmin Podratçı tərəfin Vergi qoyulan mənfəəti və ya Vergi qoyulan

zərəri hesablamalara daxil deyil.(m)41(X)

XFor purposes of computing a Contractor Partys Taxable Profit or Taxable Loss, all

costs incurred by the Contractor Party in connection with Hydrocarbon Activities

(including but not limited to costs incurred directly or indirectly in connection

with technical work in the Azerbaijan Republic or elsewhere and costs incurred by

representative offices in the Azerbaijan Republic of the Contractor Party) which

were incurred prior to the Effective Date shall be deemed to have been incurred on

such date. Notwithstanding the foregoing, direct or indirect costs of conducting

the negotiation of this Agreement and in supporting medical, cultural or charitable

activities prior to the execution of this Agreement shall not be included in

computing the Contractor Partys Taxable Profit or Taxable Loss.11.3(n)Podratçı tərəf özünə məxsus hər hansı Əsas fondu bu cür Əsas fondun qalıq

dəyərindən asılı olmayaraq bazar qiymətləri ilə satmaq və ya başqasına vermək

hüququna malikdir.(n)A Contractor Party has the right to sell or transfer any Fixed Assets which it owns

at market prices without regard to book value of the Fixed Assets.(o)Hər hansı Podratçı tərəf özünün Sazişdə iştirak payını tamamilə və ya qismən

başqasına verdiyi halda iştirak payını verən Podratçı tərəfin ixtiyarı var ki, belə bir

məsələni həll etsin: onun müvvəkili əgər Vergi qoyulan zərər varsa, həmin zərərin

hamısına və ya Podratçı tərəf cari Təqvim ili üçün iştirak payını qismən verdikdə

Vergi qoyulan zərərin proporsional hissəsinə həmin Təqvim ili üçün çıxılmalar

kimi baxa bilər.(o)Should any Contractor Party assign all or any part of its interest in the Agreement,

the assigning Contractor Party shall have the option to elect to have the assignee

treat as Deductions for the Calendar Year in which the assignment occurs all, or a

proportional part if only part is assigned, of the Taxable Loss, if any, of the

assignor Contractor Party for such Calendar Year.(p)Əgər Azərbaycan Respublikasından başqa, hər hansı bir ölkənin federal gəlir

vegisi məqsədləri üçün bu Saziş və Sazişə bağlı əməliyyatlara tərəfdaşlıq kimi

yanaşılırsa, həmin ölkənin federal gəlir vergisi haqqında qanununun subyekti olan

hər bir Podratçı tərəf həmin qanunun tərəfdaşlıq haqqında müvafiq vergi

şərtlərinin tətbiqindən azad edilməsini seçəcək.(p)If, for income tax purposes of a country other than the Azerbaijan Republic, this

Agreement and the operations under this Agreement are regarded as a partnership,

each Contractor Party which is subject to the income tax law of such country elects

to be excluded from the application of the relevant partnership tax provisions of

such income tax law.Mənfəət vergisi uçotu və vergi bəyannamələri

(a)11.3hər Podratçı tərəf:Profit Tax Accounting and Returns

(a)Each Contractor Party shall:(i)Vergilərin uçotu jurnalını və qeydləri, həmçinin Vergi qoyulan mənfəətin

və Vergi qoyulan zərərin hesablanmasını ancaq Dollarla aparır.(i)maintain its tax books and records, and compute its Taxable Profit and

Taxable Loss, exclusively in Dollars.(ii)Satışdan əldə edilən varidatı, Digər gəlirləri və Çıxılmaları hesaba

Azərbaycan Respublikasında Qüvvəyəminmə tarixinədək tətbiq edilən

kassa mədaxilləri və məxaricləri metodu ilə yazır.(ii)recognize items of Sales Income, Other Income and Deductions in

accordance with the cash receipts and disbursements basis applicable in the

Azerbaijan Republic as of the Effective Date.(iii)maliyyə hesabatlarını və Mənfəət Vergisi haqqında bəyannamələri ancaq

Dollarla tərtib edir və vergi balansından, mənfəət və zərərlər haqqında

hesabatdan ibarət Təqvim İli üçün mühasibat komplektini, habelə özünün

Karbohidrogenlər fəaliyyətini əks etdirən Təqvim İli üçün Mənfəət vergisi

məbləğinə dair bir hesablamanıýý təqdim edir.(iii)draw up its tax financial statements and Profit Tax returns in Dollars and

submit one set of accounts for the Calendar Year consisting of a tax

balance sheet and profit and loss account, together with one Profit Tax

computation for the Calendar Year reflecting its Hydrocarbon Activities.(iv)Ùÿhər Təqvim İli üçün öz maliyyə hesabatlarının və Mənfəət vergisi

haqqında bəyannamələrinin Podratçı tərəfin təyin etdiyi və Azərbaycan

Respublikasının təftişlər aparmaqdan ötrü müvafiq icazələri (lisenziyaları)

olan auditor tərəfindən təftiş olunmasını təmin edir.(iv)have its tax financial statements and Profit Tax return for each Calendar

Year audited by an auditor appointed by the Contractor Party and who has

relevant permits (licenses) to carry out such audits in the Azerbaijan

Republic.(v)hər Təqvim İli üçün vergi maliyyə hesabatlarını və Mənfəət vergisi

haqqında bəyannamələri auditorun müvafiq arayışı ilə birlikdə sonrakı

Təqvim ilinin on beş (15) martından gec olmayaraq vergi müfəttişliyinə

verir.(v)submit such tax financial statements and Profit Tax returns for each

Calendar Year together with an appropriate comment from the auditor to

the Tax Inspectorate no later than the fifteenth (15th) March of the

following Calendar Year.(vi)Podratçı tərəfin öz mülahizəsinə görə Vergi qoyulan mənfəət əldə edəcəyi

birinci Təqvim İlindən başlayaraq Təqvim rübündə Vergi qoyulan

Mənfəətin qabaqcadan hesablanmış məbləğinə əsasən hər Təqvim rübü

üçün, eləcə də həmin Təqvim ilinin əvvəlki Təqvim rübündə qabaqcadan

hesablanmış Mənfəət vergisini ödəmək üçün məsuliyyət daşıyır.

Qabaqcadan hesablanmış Mənfəət vergisi 11.2(c) bəndinə uyğun olaraq

Dövlət büdcəsinə müvafiq Təqvim kvartalı qurtarandan sonra iyirmi beş

(25) gündən gec olmayaraq ödənilir. Təqvim rübü üçün qabaqcadan(vi)beginning in the first Calendar Year in which it estimates it will earn a

Taxable Profit, be liable for estimated Profit Tax for each Calendar Quarter

in a Calendar Year based upon its estimate of its Taxable Profit for such

Calendar Quarter. Estimated Profit Tax shall be paid in accordance with

Article 11.2(c) to the State Budget on or before twenty-five (25) days

following the end of the relevant Calendar Quarter. In calculating the

estimated Profit Tax for a Calendar Quarter, each Contractor Party may

utilize the Annual Work Program along with any other information which42qoyulan Mənfəət vergisi hesablanarkən hər Podratçı tərəf İllik iş

proqramından və özünün rəyincə, lazım olan hər hansı digər

informasiyadan istifadə edə bilər.it deems appropriate.(b)Təqvim ili üçün Mənfəət vergisinə dair qəti bəyannamə təqdim ediləndən sonra

həmin Təqvim ili ərzində Təqvim rübləri hesabına ödənilən qabaqcadan

hesablanmış Mənfəət vergiləri Mənfəət vergisinə dair qəti bəyannamədə

hesablandığı kimi, qəti Mənfəət vergisi məbləğinə daxil edilir. Artıq ödənmiş hər

hansı məbləği Dövlət büdcəsi Podratçı tərəfə o, Mənfəət vergisinə dair qəti

bəyannaməni təqdim edəndən sonra on (10) gün müddətində qaytarır. Əskik

ödənmiş hər hansı məbləğ 11.2(c) bəndinə uyğun surətdə, Mənfəət vergisinin qəti

bəyannaməsi təqdim ediləndən sonra on (10) gün müddətində Dövlət Büdcəsinə

ödənilir. Bütün hallarda Təqvim ili üçün Mənfəət vergisinin qəti məbləği Mənfəət

vergisinə dair bəyannamədə hesablandığı kimi, sonrakı Təqvim ilinin iyirmi beş

(25) martdan gec olmayaraq ödənməlidir.(b)Upon filing the final Profit Tax return for a Calendar Year, estimated Profit Tax

paid with respect to the Calendar Quarters during such Calendar Year shall be

credited against the final Profit Tax as calculated on the final Profit Tax return.

Any overpayment shall be refunded by the State Budget within ten (10) days

following the date the Contractor Partys final Profit Tax return is submitted. Any

underpayment shall be paid to the State Budget in accordance with Article 11.2(c)

within ten (10) days following the date such final Profit Tax return is submitted. In

any event, the final Profit Tax for a Calendar Year as calculated in the Profit Tax

return shall be payable no later than twenty-fifth (25th) March of the following

Calendar Year.(c)İlkin və qəti hesablanmış Mənfəət vergisi (habelə artıq ödənilmiş məbləğin

qaytarılması) üzrə, həmçinin ona hər hansı faizlər, cərimə sanksiyaları üzrə bütün

ödənişlər aşağıdakı 11.3(d) bəndində göstərildiyi kimi, Dollarla həyata keçirilir.(c)All estimated and final payments (and refunds of overpayments) of Profit Tax and

any interest and penalty sanctions thereon as described in Article 11.3(d) below

shall be made in Dollars.(d)(i)Təqvim ili üçün Mənfəət vergisinə dair bəyannamə təqdim edilməsi və

Mənfəət vergisinin müvafiq şəkildə ödənilməsi həmin Təqvim ili üçün

Mənfəət vergisi haqqında bəyannamənin verildiyi tarixdən altmış (60) ay

keçəndən sonra həmin Təqvim ili üçün Mənfəət vergisinə dair bütün

öhdəliklərin tam və qəti nizama salınması hesab edilir.(d)(i)The filing of the Profit Tax returns and payment of Profit Tax thereunder

for a Calendar Year shall be deemed to be a final and conclusive settlement

of all Profit Tax liabilities for that Calendar Year upon the date sixty (60)

months from the date the Profit Tax return for such Calendar Year was

filed.(ii)Vergi Müfəttişliyi hər Podratçı Tərəfin hər Təqvim İli üçün Mənfəət

Vergisinə dair bəyannamələrini təftiş etmək səlahiyyətinə malikdir. Təftiş

qurtarandan sonra vergi Müfəttişliyi təklif olunan hər hansı təshihi Podratçı

tərəf ilə müzakirə edir və lazım gələrsə, Mənfəət Vergisi çərçivəsində əlavə

ödəniləsi məbləğ haqqında bildiriş məktubu və ya artıq ödənilmiş

məbləğlərin qaytarılması haqqında bildiriş məktubu verir. Podratçı tərəf

müvafiq bildiriş məktubunu alandan sonra on (10) gün müddətində

Mənfəət Vergisinin 11.2(c) bəndində razılaşdırılmış qaydada hər hansı

əlavə ödəniləsi məbləği ödənilir və ya artıq ödənilmiş məbləği qaytarılır.

Əgər Podratçı Tərəf və Vergi Müfəttişliyi Mənfəət vergisinin əskik və ya

artıq verilmiş məbləğinin, yaxud bununla bağlı hər hansı məbləğləri

razılaşdıra bilməsələr, həmin məsələnin tənzimlənməsi 22.3 bəndində

göstərilən prinsiplərə uyğun olaraq arbitraja verilir.(ii)The Tax Inspectorate shall have the authority to conduct an audit of each

Contractor Partys Profit Tax return for each Calendar Year. Upon

completing such audit, the Tax Inspectorate shall discuss any proposed

adjustments with the Contractor Party and, where appropriate, issue a

notice of additional Profit Tax due or a notice of refund. Any agreed

underpayments or overpayments of Profit Tax shall be paid in accordance

with Article 11.2(c) within ten (10) days following receipt by the

Contractor Party of the appropriate notice. If the Contractor Party and the

Tax Inspectorate are unable to agree upon the amount of Profit Tax

underpaid or overpaid, the issue shall be submitted to arbitration applying

the principles contained in Article 22.3.(iii)Podratçı Tərəfin Təqvim ili üçün qəti bəyannaməsində göstərilən Mənfəət

Vergisinin əskik və ya artıq ödənilməsi tam müəyyən olunandan sonra

11.2(c) bəndinə uyğun olaraq ARDNŞ əskik və ya artıq verilmiş məbləğə

görə, ödənişdən bir gün əvvəl üstünlük təşkil edən LİBOR dərəcəsi üstəgəl

dörd (4) faiz hesabı ilə Dövlət Büdcəsinə faizlər ödəyir (və ya artıq

verildiyi halda Dövlət Büdcəsindən faizlər alır). Həmin faizlər Mənfəət

vergisinə dair qəti bəyannamənin təqdim olunduğu Təqvim ilinin iyirmi

beş (25) martdan başlayaraq Mənfəət vergisinin ödənildiyi və ya

qaytarıldığı tarixədək hesablanır.(iii)Upon a final determination that there has been either an underpayment or

overpayment of Profit Tax on a Contractor Partys final Profit Tax return for

a Calendar Year, SOCAR shall as provided in Article 11.2(c), pay to the

State Budget (or, in the case of a refund of an overpayment, receive from

the State Budget) interest on the amount of the underpayment or

overpayment at the rate of LIBOR prevailing on the day before payment

plus four (4) percent. Such interest shall be computed from twenty-fifth

(25th) March in the Calendar Year the final Profit Tax return was filed

until the date the Profit Tax is paid or refunded.(iv)Yuxarıdakı (iii) bəndinə uyğun olaraq ödənilən faizlərdən əlavə olaraq

Podratçı Tərəfə Vergilərə aid yalnız aşağıda göstərilən cərimə sanksiyaları

tətbiq edilə bilər:(iv)In addition to interest payable as computed under (iii) above, a Contractor

Party shall be subject to only the following penalty sanctions with respect

of Taxes:4311.4(aa)əgər Podratçı tərəf Mənfəət Vergisinə dair qəti bəyannaməni təqdim

etmirsə, ondan həmin Mənfəət Vergisinə dair bəyannamə üzrə

ödəyəcəyi Mənfəət Vergisi məbləğinin yüz on (110) faizi həcmində

cərimə alınır. 11.4(a) və 11.5 bəndlərinə uyğun olaraq vergi

tutulmadıqda, həmin həcmdə cərimə alınır.(aa)if a Contractor Party fails to file a final Profit Tax return, it shall be

liable for a penalty of one hundred and ten (110) percent of the

Profit Tax required to be paid with such Profit Tax return. Failure to

withhold taxes as pursuant to Article 11.4(a) and 11.5 shall be

penalized at the same rate.(bb)əgər Təqvim İli üçün Mənfəət vergisinə dair qəti bəyannamədə əks

etdirilən ödənilməli Mənfəət Vergisinin məbləği Podratçı tərəfin

qəsdən aldatması nəticəsində az göstərilmişdirsə, azaldılmış

məbləğin iki yüz (200) faizi həcmində cərimə alınır.(bb)if the amount of Profit Tax due as shown on the final Profit Tax

return for a Calendar Year was understated due to willful fraud by

the Contractor Party, it shall be liable for a penalty of two hundred

(200) percent of the amount of the understatement.(cc)Podratçı tərəf Vergi Müfəttişliyinin yuxarıdakı (aa) və (bb) bəndləri

ilə bağlı hər hansı qərarından şikayət edə bilər və mübahisəli məsələ

22.3 bəndindəki prinsiplərə uyğun olaraq tənzimlənmək üçün

arbitraja verilir.(cc)any decision of the Tax Inspectorate relating to paragraphs (aa) and

(bb) hereabove may be rejected by the Contractor Party and, if

necessary any dispute shall be settled by arbitration in accordance

with the principles of Article 22.3.(e)Hər Podratçı Tərəf öz maliyyə hesabatlarını və Mənfəət Vergisi haqqında

bəyannamələri Vergi Müfəttişliyinə təqdim edir. Mənfəət Vergisinin qabaqcadan

hesablanmış və qəti məbləğləri Dövlət Büdcəsinə hər Podratçı tərəf üçün və onun

adından ARDNŞ tərəfindən ödənilir.(e)Each Contractor Party shall submit its financial statements and Profit Tax returns

to the Tax Inspectorate. Estimated and final Profit Tax payments shall be made to

the State Budget by SOCAR, for and on behalf of each Contractor Party.(f)Vergi Müfəttişliyi hər Podratçı Tərəfə ödənişin həyata keçirildiyindən sonra on

(10) gün müddətində Mənfəət Vergisinin qabaqcadan hesablanmış və ya qəti

məbləğinin ödənildiyi haqqında rəsmi vergi qəbzləri təqdim edir. Bu vergi

qəbzlərində ödənişin tarixi, məbləği, hansı valyuta ilə aparıldığı və Azərbaycan

Respublikasına məxsus olan başqa xüsuslar göstərilir.(f)The Tax Inspectorate will issue to each Contractor Party official tax receipts

evidencing the payment of estimated or final Profit Tax within ten (10) days of

any such payment. Such tax receipts shall state the date and amount of such

payment, the currency in which such payment was made and any other particulars

customary in the Azerbaijan Republic for such receipts.Xarici Subpodratçılara vergi qoyulması

(a)(b)11.4Xarici Subpodratçılara aşağıdakı qaydada vergi qoyulur:Taxation of Foreign Sub-contractors

(a)Foreign Sub-contractors shall be taxed as follows:(i)Aşağıdakı 11.4(b) bəndinə müvafiq olaraq, Xarici Subpodratçılar

Karbohidrogen fəaliyyəti ilə bağlı görülən işlər və ya göstərilən xidmətlər

üçün ödənişlərin iyirmi beş (25) faizi qədər vergiyə tabe olan mənfəət

götürə bilərlər və bu mənfəətin otuz iki (32) faizi başqa sözlə ödənişlərin

səkkiz (8) faizi həcmində vergi tutulmalıdır. Beləliklə hər hansı ödənişi

ödəyən qurum ödənişin səkkiz (8) faizini vergi olaraq tutulmalı və

ödənişdən sonra otuz (30) gün ərzində tutulmuş vergilər Dövlət Büdcəsinə

ödənilməlidir.(i)Subject to Article 11.4(b) below, Foreign Sub-contractors shall be deemed

to earn a taxable profit of twenty-five (25) percent of the payments

received in connection with Hydrocarbon Activities and they shall be

further deemed to be subject to tax on this deemed profit at the rate of

thirty-two (32) percent, resulting in a total tax obligation of eight (8)

percent of such payments. Any entity making such payments shall

therefore withhold such tax from such payments at a rate of eight (8)

percent and shall pay such withheld taxes to the State Budget within thirty

(30) days from the date of payment.(ii)Heç bir Podratçı tərəf və ya Əməliyyat şirkəti öz Subpodratçılarının hər

hansı Vergiləri tutmadıqları və ya ödəmədikləri üçün, göstərilən

Subpodratçıların Azərbaycan Respublikasının vergi qanunlarını hər hansı

şəkildə yerinə yetirmədikləri üçün məsuliyyət daşımır və ya bu barədə

öhdəlik götürmür.(ii)any Contractor Party or the Operating Company shall have no liability or

responsibility for any Taxes which its Sub-contractors do not withhold or

pay or for any other failure of such Sub-contractors to comply with the tax

laws of the Azerbaijan Republic.(iii)bu 11.4(a) bəndində göstərilənlərdən savayı Xarici Subpodratçılara

ödənişlərinə heç bir Mənfəət Vergisi qoyulmur yaxud tutulmur və Xarici

Subpodratçılara ödənişlərə hər hansı başqa Vergi qoyulmamalı yaxud

tutulmamalıdır.(iii)no Taxes shall be imposed or withheld with respect to payments to any

Foreign Sub-contractor other than as provided in this Article 11.4(a).Yuxarıda göstərilənlərə baxmayaraq, hər hansı Xarici Subpodratçı İkiqat vergi

haqqında tətbiq edilə bilən hər hansı Müqavilənin müddəaları ilə idarə olunmaq

hüququna malikdir.(b)44Notwithstanding the foregoing, Foreign Sub-contractors will be subject to the

provisions of any applicable Double Tax Treaty.11.5(c)Hər Subpodratçı Karbohidrogen fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq istifadə etmək üçün

vergi ödəmədən aparatlar, avadanlıqlar, Əsas fondlar, materiallar, işlər və

xidmətlər idxal etmək və yenidən ixrac etmək hüququna malikdir.(c)Each Sub-contractor shall be entitled to import and/or re-export machinery,

equipment, Fixed Assets, goods, works and services for use in respect of

Hydrocarbon Activities free of any Taxes.(d)Belə Xarici Subpodratçının Azərbaycan Respublikasında Daimi nümayəndəliyi

Azərbaycan Respublikasında vergi qoyulmasının Azərbaycan Respublikası

rezidentinə tətbiq edilən qaydasından daha ağır qaydanın obyekti olmamalıdır.(d)The permanent establishment in the Azerbaijan Republic of such Foreign Subcontractor shall not be subjected to taxation in the Azerbaijan Republic that is

more onerous than that applied to a resident of the Azerbaijan Republic.(e)Bu 11.4 bəndinə uyğun olaraq, Xarici Subpodratçılardan vergi tutulması rejimi

11.4 bəndinə əsasən, Vergi Müfəttişliyi ilə Podratçı tərəflər arasında

razılaşdırılmalı olan inzibati proseduralara uyğun surətdə Xarici Subpodratçının

müvafmq sorğusundan sonra otuz (30) gün ərzində Vergi Müfəttişliyinin həmin

rejim haqqında yazılı bildiriş verməsi yolu ilə təsdiq edilir.(e)The tax treatment of Foreign Sub-contractors pursuant to this Article 11.4 shall be

confirmed by way of the Tax Inspectorate issuing a written certificate of such

treatment within thirty (30) days of a request by a Foreign Sub-contractor for

clearance.(f)Beynəlxalq neft-qaz sənayesinin hamılıqla qəbul edilmiş təcrübəsinə uyğun olaraq

hər bir Podratçı tərəfin Ortaq şirkətləri öz normal fəaliyyətinə müvafiq surətdə

(belə fəaliyyətə Vergi ödəməkdən yayınmaq məqsədi güdən fəaliyyət daxil ola

bilməz) malları, işləri və ya xidmətləri mənfəət götürmədən/zərərə düşmədən

təmin edirlər. Yuxarıda göstərilənlərə əməl edilirsə, belə hesab olunur ki,

Azərbaycan Respublikasında onlar heç ğir mənfəət götürmürlər və deməli onlara

heç bir vergi tətbiq edilmir və ya tutulmur.(f)Affiliates of any Contractor Party, in accordance with the established practice of

the international petroleum industry and with their ordinary business activities

(and such activities shall not include activities directed towards avoidance of

Taxes), shall provide goods, works or services on a no gain/no loss basis. If this

above mentioned condition is fulfilled, no profit shall be deemed to arise in the

Azerbaijan Republic, and therefore no Taxes shall be imposed or withheld to

them.Xarici hüquqi şəxslərə ödənişlərə vergi qoyulması11.511.4 bəndində nəzərdə tutulanlar istisna edilməklə, Podratçı tərəfin və ya Əməliyyat

şirkətinin Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda təşkil olunmuş hər hansı

hüquqi şəxsə verdiyi (yaxud verməsi kimi baxıldığı) ödəmələrə Vergi qoyulmur və ya

onlardan Vergi tutulmur. Yuxarıdakı cümləyə baxmayaraq, hər hansı Podratçı tərəfin və

ya Əməliyyat şirkətinin Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda təşkil edilmiş

banklardan və ya digər maliyyə təsisatından Karbohidrogen fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq

aldığı kreditə görə verdiyi faizlərə, habelə Podratçı tərəfin və ya Əməliyyat şirkətinin

Azərbaycan Respublikası rezidentləri olmayan müəlliflərə, yaxud ixtiraçılara onların nəşr

olunmuş yazılarından, ixtiralarından və ya Karbohidrogen fəaliyyətində digər qeyri-maddi

mülkiyyətindən istifadə edilməsinə görə (lakin həmin yazılarla, ixtiralarla və ya

Karbohidrogen fəaliyyətində digər qeyri-maddi mülkiyyətlə bağlı materiallardan,

avadanlıqdan və ya məhsuldan istifadə edilməsinə görə yox) bilavasitə ödədiyi royaltiyə

qoyulacağı güman edilən iyirmi beş (25) faizlik Vergi qoyulan mənfəət dərəcəsinin otuz

iki (32) faizə vurulmasından yaranan maksimum dərəcə ilə Vergilər qoyula və ya tutula

bilər, hər iki halda ikiqat vergiyə yol verilməməsi haqqında tətbiq edilə bilən hər hansı

müqavilə xarici hüquqi şəxslər üçün daha əlverişli olursa, həmin Müqavilə müddəaları

tətbiq edilir.

11.6Except as provided by Article 11.4, no Taxes shall be withheld or imposed on payments

(or deemed payments) made by a Contractor Party or the Operating Company to any

entity organized outside the Azerbaijan Republic. Notwithstanding the preceding

sentence, Taxes may be withheld or imposed at a maximum rate equal to thirty two (32)

percent multiplied by the rate of deemed taxable profit of twenty five (25) percent on

interest paid by a Contractor Party or the Operating Company with respect of loans

received in connection with Hydrocarbon Activities from a bank or other financial

institution organized outside the Azerbaijan Republic and on royalties paid by a

Contractor Party or the Operating Company directly to authors or inventors who are not

residents of the Azerbaijan Republic for the use of their publication, inventions or other

intangible property in Hydrocarbon Activities (and not for goods, equipment or products

relating to such publications,inventions, or intangible property used in such Hydrocarbon

Activities), both shall be subject to the provision of any applicable Double Tax Treaty if

it is more favorable to such Foreign Entities.İşçilərə və fiziki şəxslərə Vergi qoyulması

(a)11.6Hər Podratçı tərəfin, onun Ortaq şirkətlərinin, Əməliyyat şirkətinin və

Subpodratçılarının bütün Vergi qoyulan Rezident əməkdaşları əmək fəaliyyəti

nəticəsində qazandıqları gəlirlərdən Azərbaycan Respublikasına şəxsi gəlir

Vergisini ödəməyə borcludurlar. Şübhə yaranmasına yol verməmək üçün işçilərin

Vergi qoyulan Rezident olmadıqları hallarda, onlar Azərbaycan Respublikasına

şəxsi gəlir Vergisi ödəməyə borclu deyillər. Bu 11.6-cı bəndin aydınlaşması üçün

“Vergi qoyulan Rezident“ aşağıdakılardan biridir:

(i)Taxation of Payments to Foreign EntitiesTaxation of Employees and Physical Persons

(a)Təqvim ilində otuz (30) və ya daha çox ardıcıl gün ərzində Azərbaycan

Respublikasında Neft-qaz əməliyyatlarıı ilə əlaqədar ezamiyyətdə olan hərAll Tax Residents, employees of each Contractor Party, the Operating Company,

their Affiliates and Sub-contractors, including any physical persons acting as

Foreign Sub-contractors, shall be liable to pay Azerbaijan personal income Tax

only on their income earned as a direct result of their employment in the

Azerbaijan Republic, and employees who are not Tax Resident shall not be liable

to pay Azerbaijan personal income Tax. For purposes of this Article 11.6, "Tax

Resident" means:

(i)45any person who stays in the Azerbaijan Republic for ordinary business

purposes for a period which shall exceed thirty (30) consecutive days,hansı işçi, belə ki Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan belə işçi

Təqvim İlində Azərbaycan Respublikasında qalmasının otuzuncu (30)

günündən sonra ancaq bilavasitə Azərbaycan Respublikasıda göstərdiyi

əmək fəaliyyəti nəticəsində qazandığı Vergi Qoyulan şəxsi gəlirindən vergi

ödəməlidir; və yaxud(b)11.7provided that such person shall be liable for Azerbaijan personal income

Tax only on his or her income earned as a direct result of his or her

employment in the Azerbaijan Republic for the period which shall exceed

thirty (30) consecutive days; or(ii)Təqvim İlində üst-üstə doxsan (90) və ya daha çox gün Azərbaycan

Respublikasında Neft-qaz əməliyyatları ilə əlaqədar ezamiyyətdə olan hər

hansı işçi, belə ki Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan belə işçi

Təqvim İlində Azərbaycan Respublikasında qalmasının doxsanıncı (90)

günündən sonra ancaq bilavasitə Azərbaycan Respublikasında göstərdiyi

əmək fəaliyyəti nəticəsində qazandığı Vergi Qoyulan şəxsi gəlirindən vergi

ödəməlidir; və yaxud(ii)an employee who is present in the Azerbaijan Republic for a period of

more than ninety (90) cumulative days during a Calendar Year for the

purpose of Petroleum Operations such that Taxes shall arise for an

employee who is not a citizen of the Azerbaijan Republic only on his or her

taxable income earned as a direct result of his or her employment in the

Azerbaijan Republic after his or her ninetieth (90th) day in the Azerbaijan

Republic during a Calendar Year; or(iii)Təqvim İlində üst-üstə doxsan (90) gündən çox Azərbaycan

Respublikasında Neft-qaz əməliyyatları ilə əlaqədar ezamiyyətdə olan və

Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda əsas iş yeri olmayan

işçi (növbə işçiləri yaxud əmək növbəsinə gələn əməkdaşlar kimi), belə ki

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan və Azərbaycan

Respublikasının hüdudlarından kənarda əsas iş yeri olmayan belə işçi

bilavasitə Azərbaycan Respublikasıda göstərdiyi əmək fəaliyyəti

nəticəsində qazandığı Vergi Qoyulan şəxsi gəlirinin hamısından, o

cümlədən doxsan (90) gün ərzində qazandığı gəlirdən vergi ödəməlidir.(iii)an employee who does not have a primary place of employment outside the

Azerbaijan Republic (such as rotators and rotating employees) and who is

present in the Azerbaijan Republic for a period of more than ninety (90)

cumulative days during a Calendar Year for the purpose of Petroleum

Operations such that Taxes shall arise for an employee who is not a citizen

of the Azerbaijan Republic and who does not have a primary place of

employment outside the Azerbaijan Republic on all of his or her taxable

income earned as a direct result of his or her employment in the Azerbaijan

Republic during a Calendar Year, including income earned during the

ninety (90) day period.Hər Podratçı tərəf, Əməliyyat şirkəti və Xarici Subpodratçılar, onların Ortaq

şirkətləri, Subpodratçılar Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olan işçilərə

görə ancaq Azərbaycan Respublikasının dövlət sosial sığortası haqqı və buna

oxşar ödənişlər (pensiya fondunu, sosial sığorta fondunu, işədüzəlmə fondunu, və

tibbi sığorta fondunu əhatə edən lakin onlarla məhdudlaşdırılmayan fondlara)

ödəməlidir.(b)Vergidən azad edilmələr11.7Each Contractor Party, the Operating Company and Foreign Sub-contractors, their

Affiliates, Sub-contractor shall make contributions of Azerbaijan State social

insurance and similar payments (including but not limited to contributions to the

pension funds, the unemployment fund, the social insurance fund, the employment

fund and the medical fund) only with respect to employees who are citizens of the

Azerbaijan Republic.Tax Exemptions(a)Hər Podratçı tərəf özünün Neft-qaz əməliyyatları və Əməliyyat Şirkəti ilə əlaqədar

fəaliyyətlərinə görə (əgər bu Sazişdə başqa hal nəzərdə tutulmamışdırsa) bütün

vergilərdən tamamilə azad edilmək hüququna malikdir.(a)Each Contractor Party and Operating Company shall be entitled to full and

complete exemption from all Taxes in respect of its Hydrocarbon Activities

(except as otherwise provided for in this Agreement).(b)11.4 və 11.5 bəndlərində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla Azərbaycan

Respublikasının hüdudlarından kənarda qeydə alınmış, qanuni surətdə yaradılmış

və ya təşkil edilmiş hər hansı hüquqi şəxsə hər bir Podratçı tərəfin, onun daimi

idarələrinin və ya Əməliyyat Şirkətinin verdiyi ödənişlərdən Vergi tutulmur.(b)Except as provided by Articles 11.4 and 11.5, no Taxes shall be withheld or

imposed on payments made by each Contractor Party, its permanent

establishments or Operating Company to any entity incorporated, legally created

or organized outside the Azerbaijan Republic.11.8 ƏDV və Sertifikatlar

(a)11.8Karbohidrogen fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq hər bir Podratçı tərəf və Əməliyyat

şirkəti (i) Tərəfə təqdim edilən və ya Tərəfin təqdim etdiyi bütün mallar, işlər,

xidmətlər üçün, (ii) Karbohidrogenlərin və belə Karbohidrogenlərdən alınan və

emal edilən bütün məhsulların ixracı üçün və (iii) aldığı malların, işlərin,

xidmətlərin idxalı üçün Əlavə dəyər vergisindən (“ƏDV“) (sıfır (0) faiz dərəcəsi

ilə) azad edilir. Üstəlik Karbohidrogen fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq hər hansı

Podratçı tərəfə və ya Əməliyyat şirkətinə mal, iş və xidmət idxalçılarının hər biriVAT and Certificates

(a)46Each Contractor Party and Operating Company shall be exempt with credit (zero

(0) percent rate) from VAT in connection with Hydrocarbon Activities on all (i)

goods, works and services supplied to or by it, (ii) exports of Petroleum and all

products processed or refined from such Petroleum, and (iii) imports of goods,

works and services acquired by it. In addition, every supplier of goods, works and

services to each Contractor Party or Operating Company in connection with

Hydrocarbon Activities shall treat those supplies for VAT purposes as beingƏDV uçotu baxımından həmin idxalları sıfır (0) faiz dərəcəsi ilə göndərilmələr

hesab etməlidirlər.

(b)11.9exempt with credit (zero (0) percent rate).Bu Sazişin 11.7(c) bəndində nəzərdə tutulduğu kimi Vergi müfəttişliyi və ya digər

müvafiq Hökümət orqanı hər Podratçı tərəfə, Əməliyyat şirkətinə və onların

Subpodratçılarına 11.4(c) bəndində göstərilmiş hər hansı azadolunma və/yaxud

ƏDV-nin sıfır (0) dərəcə rejimini təsdiq edən etibarlı sertifikatları Podratçı tərəfin,

Ortaq şirkətin, Əməliyyat şirkətinin, və ya Subpodratçının bu cür sertifikat

verilməsi haqqındakı müraciətindən sonra otuz (30) gün müddətində təqdim edir.(b)Sair11.9Podratçı tərəflər qeydiyyata görə rüsumlar və ya hər hansı Hökumət orqanı tərəfindən

təyin olunan bu cür qüsumlar ödəyirlər, bu şərtlə ki, belə rüsumların məbləği sırf

nominal məbləğ olsun və onlar ayrı-seçkilik qoyulmadan təyin edilsin.The Tax Inspectorate or other appropriate Governmental Authority shall provide

each Contractor Party, the Operating Company and their Sub-contractors with

legally valid certificates confirming each exemption provided in Article 11.4(c)

and/or VAT zero (0) percent rate regime as provided in Article 11.7(c) of this

Agreement within thirty (30) days of the Contractor Party, Affiliate, the Operating

Company or Sub-contractor requesting such certificate.Other

The Contractor Parties shall pay registration or similar fees imposed by a Governmental

Authority to the extent they are nominal and of a non-discriminatory nature.11.10 Qüvvədə qalma11.10 SurvivalBu Sazişə xitam verildikdən sonra bu 11-ci Maddənin müddəaları Podratçı tərəflərin

Vergilər üzrə öhdəliklərinə aid bütün məsələlər qəti həll edilənədək qüvvədə qalırlar.The provisions of this Article 11 shall survive the termination of this Agreement until

such time as all matters pertaining to each Contractor Partys liabilities for Taxes are

finally and conclusively determined.11.11 Tərəflər, Podratçı tərəfin İştirak payının hamısının və ya bir hissəsinin Ortaq şirkət

olmayan Üçüncü tərəfə və ya hər hansı bir dicər Podratçı tərəfə satışından və ya başqasına

verilməsindən əldə etdiyi təmiz gəlirdən Podratçı tərəfin hər hansı Vergiləri ödəmək

öhdəliyi haqqında qarşalaqlı məqbul olan protokol tərtib edəcəklər. Bu cür satış və ya

başqasına verilmə nəticəsində əldə edilən gəlirdən Vergiləri Podratçı tərəf Dövlət

büdcəsinə ödəyir.11.11 The Parties will develop a mutually acceptable protocol for a Contractor Party to pay any

Taxes due from a sale or assignment of all, or any portion, of such Contractor Partys

Participating Interest share to a Third Party or to any of the Contractor Parties which is

not an Affiliate of an assigning Contractor Party. Payment of any Taxes due as a result of

such sale or assignment shall be paid to the State Budget by the Contractor Party.4712.1MADDƏ 12ARTICLE 12KARBOHİDROGENLƏRİN DƏYƏRİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİVALUATION OF PETROLEUMXam neftin və Sərbəst təbii qazın dəyərinin müəyyən edilməsi

(a)(b)12.1Məsrəflərin ödənilməsi və Mənfəət karbohidrogenlərinin bölüşdürülməsi üçün

Xam neftin dəyəri bu Sazişin digər maddələrində konkret olaraq göstərildiyi kimi,

hər hansı Təqvim rübündə aşağıdakı qaydada müəyyən edilir:Value of Crude Oil and Natural Gas

(a)The valuation of Crude Oil for purposes of Cost Recovery, sharing of Profit

Petroleum and as otherwise specifically provided in this Agreement in any

Calendar Quarter shall be the net back value calculated as follows :(i)Təqvim rübü ərzində hər hansı Tərəf Kontrakt sahəsindən çıxarılan Xam

nefti (və ya Kontrakt sahəsindən çıxarılan Xam neft əvəzinə mübadilə və ya

neftin köçürməsi sazişləri nəticəsində əldə edilmiş digər Xam nefti) Satış

məntəqəsində kommersiya cəhətdən müstəqil əqdlərə əsasən ixraca satırsa,

- bu satışların hamısında tətbiq olunan orta xüsusi satış qiyməti üzrə

(komisyon və broker haqqı çıxıldıqdan sonra), Çatdırılma məntəqəsində

Xam neftin dəyərini (“Xalis ixrac dəyəri“ni) təyin etmək üçün Xam neftin

Satış məntəqəsinə nəql olunmasına Tərəflərin çəkdiyi xərcləri, o cümlədən

boru kəməri tariflərini, tranzit rüsumlarını, Nəqletmə itkilərini,

terminallardan istifadə haqqını, tankerlərin icarələnməsini və boru kəməri

üçün vergiləri və i.a. nəzərə almaqla; bu şərtlə ki, bütün Tərəflərin

kommersiya cəhətdən müstəqil əqdlər əsasında satışlarının ümumi həcmi

Təqvim rübü ərzində bütün Tərəflərin satışlarının hamısının ümumi

həcminin otuz üç tam üçdə bir (33 1/3) faizindən çox olsun; və ya(i)where there have been export sales of Crude Oil from the Contract Area (or

such other Crude Oil obtained through exchanges or swap agreements

which is exchanged or swapped for Crude Oil from the Contract Area) by

any Party in arms length transactions during the Calendar Quarter, the

weighted average per unit price realized in all such sales (after deducting

commissions and brokerages), at the Point of Sale, adjusted for costs

incurred by the Parties of transporting the Crude Oil to the Point of Sale,

including but not limited to pipeline tariffs, transit fees, Transit Losses,

terminal fees, tanker costs and pipeline taxes to arrive at a value of the

Crude Oil at the Delivery Point ("Net Back Value"); provided that the total

volume of such arms length sales made by all Parties exceeds thirty-three

and one-third (33 1/3) percent of the total volume of all sales made by all

Parties during the Calendar Quarter; or(ii)əgər kommersiya cəhətdən müstəqil ixrac satışlarının ümumi həcmi

yuxarıdakı 12.1(a)(i) bəndində göstərilmiş faiz məhdudiyyətindən artıq

deyildirsə - (A) kommersiya cəhətdən müstəqil əqdlər (yuxarıdakı

12.1(a)(i) bəndinə əsasən müəyyən edilmiş əqdlər) daxilində satılmış Xam

neftin orta xüsusi qiyməti üzrə və (B) kommersiya cəhətdən qeyri-müstəqil

əqdlər daxilində satılmış Xam neftin Təqvim kvartalı ərzində “Platts

Oylqram“ nəşrində bu cür Xam neft üçün göstərilən orta xüsusi qiymət

üzrə; nəşrdə bu qiymət göstərilmədikdə Xam neftin Tərəflər arasında

razılaşdırılmış üç (3) nümunə növü üçün Təqvim kvartalında “Platts

Oylqram“da dərc edilmiş xüsusi FOB qiymətlərinin orta kəmiyyəti

götürülür; yuxarıdakı (i) bəndində göstərildiyi kimi, Xam neftin Xalis ixrac

dəyərini təyin etmək üçün Xam neftin keyfiyyətini, növünü, həcmini, Satış

məntəqəsinə nəql edilməsinə çəkilən xərcləri nəzərə almaqla. Bu 12.1(a)(ii)

bəndinə əsasən arayış üçün zəruri olduğu dövrdə “Platts Oylqramm“ın

nəşrinə son qoyulmuşdursa və ya bu nəşrin dərci on beş (15) günlüyə

dayandırılmışdırsa, lazımi rəqəmlər neft sənayesində beynəlxalq nüfzu olan

münasib alternativ nəşrdən götürülür. Əgər Tərəflər kommersiya üsulu ilə

hasilat başlananadək Xam neftin üç (3) nümunə növü barəsində razılığa

gələ bilməsələr (və ya hər hansı alternativ nəşrlər barəsində razılığa gələ

bilməsələr), aşağıdakı 12.1(c) bəndinin müddəalarına əsasən qəti qərarı

beynəlxalq nüfuza malik olan ekspert qəbul edir.(ii)where the total volume of arms length export sales does not exceed the

percentage of sales referred to in Article 12.1(a)(i) above, the weighted

average per unit price of: (A) Crude Oil sold in arms length sales

(determined as provided in Article 12.1(a)(i) above) and (B) Crude Oil sold

in non-arms length sales at the average price quoted for such Crude Oil in

Platts Oilgram during the Calendar Quarter, but if no such price is quoted

then the average of per unit F.O.B. price quotations for three (3)

representative crude oils to be agreed by the Parties, as published in Platts

Oilgram in the Calendar Quarter, adjusted for quality, grade, quantity, costs

of transporting the Crude Oil to the Point of Sale as provided in (i) above,

to arrive at a Net Back Value of the Crude Oil. In the event that Platts

Oilgram ceases to be published or is not published for fifteen (15) days in

the period required for its use in this Article 12.1(a)(ii) then the required

data shall be taken from an available alternative publication internationally

recognized by the Petroleum industry. If the Parties cannot agree on the

three (3) representative crude oils by the date of commencement of

commercial production or fail to agree on any alternative publication the

matter shall be referred for final decision to an internationally recognized

expert in accordance with the provisions of Article 12.1(c) below.Hər hansı Təqvim rübündə Məsrəflərin əvəzinin ödənilməsi və Mənfəət

karbohidrogenlərinin bölüşdürülməsi üçün Sərbəst təbii qazın (bu 12-ci Maddənin

məqsədlərinə görə, “”Təbii qaz””””””””ÝÝÝýýýý””””””””””” dedikdə hasilatın

ümumi həcminə aid olan Təbii qaz başa düşülür) dəyəri Podratçının Sərbəst təbii

qazı Satış məntəqəsinə çatdırmaq üçün çəkdiyi xərclər, o cümlədən boru kəməri(b)48The value of Natural Gas (for the purposes of this Article 12 “Natural Gas” shall

have the meaning of a portion of the Natural Gas in the Total Production) in any

Calendar Quarter for the purposes of Cost Recovery, sharing of Profit Petroleum,

and as otherwise specifically provided in this Agreement shall be the actual arms

length sale price realized under a gas sales agreement less costs incurred by thec)tarifləri, Nəqletmə itkiləri və boru kəməri üçün vergilər və i.a. çıxılmaqla bu

Sazişin digər maddələrində konkret olaraq göstərildiyi kimi, qaz satışına dair

müqavilə əsasında kommersiya cəhətdən müstəqil satış zamanı tətbiq edilən faktik

qiymətə bərabərdir (“Xalis ixrac dəyəri“).Contractor Parties of transporting such Natural Gas to the Point of Sale including

but not limited to pipeline tariffs, Transit Losses and pipeline taxes ("Net Back

Value").Podratçı Sərbəst təbii qazı kommersiya cəhətdən asılı sövdələşmə qiymətlərilə

satdığı hallarda, belə Sərbəst təbii qazın dəyəri üstünlük təşkil edən beynəlxalq

qiymətqoyma prinsipləri əsasında və bazar, növ, keyfiyyət, həcm, daşınma, habelə

digər müvafiq amillər nəzərə alınmaqla ARDNŞ ilə Podratçı arasında

razılaşdırılmış qiymətlə müəyyən edilir (“Xalis ixrac dəyəri“).Where Natural Gas is sold by Contractor in non-arms length sales, Natural Gas

shall be valued at a price to be determined by agreement between SOCAR and

Contractor based on pricing principles prevailing internationally, taking into

account market, grade, quality and quantity, transportation and other relevant

considerations ("Net Back Value").Müvafiq Təqvim kvartalı qurtardıqdan sonra otuz (30) gündən gec olmayaraq

ARDNŞ Xam neftin və Təbii qazın nəzərdən keçirilən Təqvim kvartalında

kommersiya cəhətdən müstəqil satışlarının hamısı üçün satış həcmlərini,

tarixlərini, qiymətlərini və Satış məntəqəsini Əməliyyat şirkətinə bildirir və

Əməliyyat şirkəti yuxarıdakı 12.1(a) və 12.1(b) bəndlərində göstərilmiş

müddəalara əməl edilməsi məqsədilə Xam neftin və Təbii qazın dəyərinin

müəyyən edildiyi haqqında ARDNŞ-ə bildiriş verir; həmin bildirişdə kommersiya

cəhətdən müstəqil olan bütün əqdlər üçün satış həcmləri, tarixləri, qiymətləri və

Satış məntəqəsi göstərilir. Əgər ARDNŞ Əməliyyat şirkətinin 12.1(a) və 12.1(b)

bəndlərinə əsasən elan etdiyi dəyərlə razılaşmırsa və Xam neftin və ya Sərbəst

təbii qazın dəyərinin müəyyən edilməsi haqqında ARDNŞ-in Podratçıdan

məlumat aldığı tarixdən otuz (30) gün keçənədək ARDNŞ ilə Podratçı Xam neftin

və ya Sərbəst təbii qazın dəyəri barəsində razılığa gələ bilmirlərsə, bu dəyəri

Podratçı və ARDNŞ tərəfindən təyin olunan, beynəlxalq miqyasda tanınmış

ekspert müəyyən edir, lakin onlar yuxarıda göstərilən otuz (30) gün müddət

qurtardığı andan başlayaraq otuz (30) gün ərzində ekspert təyin etmək haqqında

razılıq əldə edə bilməsələr, ekspert Stokholm (İsveç) Ticarət palatasının Prezidenti

tərəfindən ARDNŞ-in və ya Podratçnın ərizəsi ilə müraciətindən sonra təyin

olunur. Təyin edilən ekspert Karbohidrogenlərin satışı sahəsində beynəlxalq

nüfuza malik olmalıdır. Ekspert bu Sazişin yalnız` ingiliscə mətnindən istifadə

edir. Təyin olunduqdan sonra otuz (30) gün ərzində ekspert öz qərarı haqqında

yazılı məlumat verir və onun qərarı qəti hesab olunur, ARDNŞ və Podratçı üçün

məcburi sayılır.(c)Hesablaşmalar və ödənişlər aparmaq məqsədilə cari Təqvim rübü üçün Xam neftin

və ya söhbət Sərbəst təbii qazdan gedirsə, Sərbəst təbii qazın Xalis ixrac dəyərini

müəyyən etməzdən əvvəl müvəqqəti olaraq, yəni həmin dövrdə tətbiq edilə bilən

Xalis ixrac dəyəri qəti müəyyənləşdirilənə qədər Xam neftin və/və ya Sərbəst təbii

qazın əvvəlki Təqvim rübü üçün müəyyən olunmuş Xalis ixrac dəyərindən

istifadə edilir. Müvəqqəti hesablaşmalarda və ödənişlərdə düzəlişlər etmək lazım

gəldikdə, belə düzəlişlər tətbiq oluna bilən belə Xalis ixrac dəyəri müəyyən

edildikdən sonra otuz (30) gün ərzində keçirilir.

(d)Within thirty (30) days after the end of the relevant Calendar Quarter, SOCAR

shall notify the Operating Company of the volumes, dates, prices and Point of Sale

for all arms length sales of Crude Oil and/or Natural Gas during such Calendar

Quarter, and the Operating Company shall notify SOCAR of valuations of Crude

Oil and/or Natural Gas for the purposes of Article 12.1(a) and Article 12.1(b)

above, which notice shall specify volumes, dates, prices, and Points of Sale for all

arms length sales. If SOCAR does not accept any valuation notified by the

Operating Company pursuant to Article 12.1(a) or Article 12.1(b) and SOCAR

and Contractor cannot reach agreement on the value of Crude Oil and/or Natural

Gas within thirty (30) days of receipt of notice by SOCAR of Contractors

valuation of Crude Oil and/or Natural Gas, such determination shall be made by

an internationally recognized expert appointed by Contractor and SOCAR, but if

they fail to agree within thirty (30) days from the end of the thirty (30) days

referred to above on the appointment of such expert, then such appointment shall

be made by the President of the Stockholm Chamber of Commerce, Sweden on

the application of SOCAR or Contractor. Such expert shall be a person

internationally recognized as having expertise in the marketing of Petroleum. Only

the English language text of this Agreement will be utilized by the expert. The

expert shall in writing, report his determination within thirty (30) days of his

appointment and his determination shall be final and binding upon SOCAR and

Contractor.Pending the determination of the Net Back Value of Crude Oil or as the case may

be Natural Gas - Natural Gas for a given Calendar Quarter, the Net Back Value for

the preceding Calendar Quarter shall be provisionally applied to make calculation

and payment until the applicable Net Back Value for that period is finally

determined. Any adjustment to such provisional calculation and payment, if

necessary, will be made within thirty (30) days after such applicable Net Back

Value is finally determined.12.1(a) və (b) bəndlərinə əsasən Xam neftin və/və ya Sərbəst təbii qazın tətbiq

oluna bilən Xalis ixrac dəyəri müəyyən olunarkən aşağıdakılar tətbiq edilir:(d)In determining the applicable Net Back Value of Crude Oil and/or Natural Gas

pursuant to Articles 12.1(a) and (b) the following shall apply:(i)bu 12.1 bəndinin “satışlara“ aid müddəaları ayrıca bir satışa da eyni

dərəcədə aiddir və müvafiq surətdə təfsir olunur; və(i)provisions in this Article 12.1 dealing with "sales" shall equally apply to a

single sale and shall be interpreted accordingly; and(ii)Satış məntəqəsində Xam neft və ya Sərbəst təbii qazın üzərində mülkiyyət

hüququnun Tərəfdən alıcıya keçdiyi an satış anı hesab olunur; və(ii)the point in time at which title in Crude Oil and/or Natural Gas transfers at

the Point of Sale from a Party to the buyer shall be deemed to be the time

of sale; and4912.2(iii)“Satış məntəqəsi“ elə bir coğrafi nöqtə və ya nöqtələrdir ki, satışın hansı

şərtlərlə - "FOB, SİF, Si və F" şərtləri ilə, yaxud beynəlxalq neft

sənayesində hamılıqla qəbul edilmiş hər hansı başqa şərtlərlə

aparılmasından asılı olmayaraq, orada Xam neft və ya Sərbəst təbii qazın

üzərində mülkiyyət hüququ satıcıdan alıcıya keçir. Mümkün Satış

məntəqələrinin nümunələri sırasına ixrac neft kəmərinin son

məntəqəsindəki terminalın çıxış flanetsində qoyulmuş buraxılış sayğacı,

neftayırma zavodundakı giriş sayğacı və ya tankerdəki giriş flanetsi

daxildir; və(iii)"Point of Sale" shall mean the geographical location or locations where

title to Crude Oil or as the case may be Natural Gas passes from a seller to

a buyer, whether such sale is F.O.B., C.I.F., C. and F. or any other manner

generally recognized by the international Petroleum industry. Examples of

possible Points of Sale include the sales meter at the outlet of the terminal

at the terminus of the export pipeline, the inlet meter at a refinery, or the

inlet flange to a tanker; and(iv)“Nəqletmə itkiləri“ dedikdə, Çatdırılma məntəqəsindən ixrac boru

kəmərinin (həmçinin Qara dəniz rayonundan Xam neftin, söhbət Sərbəst

təbii qazdan gedirsə, Sərbəst təbii qazın Satış məntəqəsinə nəql olunması

üçün istifadə edilən hər hansı boru kəməri daxil olmaqla) son məntəqəsinə

Xam neftin və/və ya Sərbəst təbii qazın vurulması gedişində əmələ gələn

və boru kəmərlərində beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş normal itki

hədlərindən, yəni onda bir (0,1) faizdən artıq olan itkilər (hər hansı

sığortalanma hesabına Podratçıya əvəzi ödənilmiş itkilərdən və Podratçının

boru kəməri sahiblərindən və ya operatorlarından kompensasiyasını aldığı

itkilərdən başqa) nəzərdə tutulur. Nəqletmə itkiləri Ümumi hasilatdan

çıxılır. Podratçının Nəqletmə itkilərindən sığortalanmaq üçün verdiyi

sığorta xərcləri Əvəzi ödəniləsi məsrəflər deyildir. Belə itkilərə görə

verilən sığorta kompensasiyalarının heç biri Məsrəflərin əvəzinin

ödənilməsi hesabına daxil edilmir. Podratçının nöqteyi-nəzərdən 19.1

bəndinin şərtləndirdiyi kimi, Podratçı nəqletmə itkilərinin sıqortalanması

üçün cavabdehdir; və(iv)"Transit Losses" - shall mean losses (other than losses for which Contractor

has been reimbursed from any insurance taken out by Contractor and losses

for which Contractor has been reimbursed from pipeline owners or

operators) incurred during the pipeline transport of Crude Oil and/or

Natural Gas from the Delivery Point to the terminus of the export pipeline,

(including, if applicable, any pipeline utilized for transshipment of the

Crude Oil to exit the Black Sea area or in the case of Natural Gas to the

Point of Sale) in excess of the normal international pipeline loss allowance

of one-tenth of one (0.1) percent. Transit Losses shall be deducted from

Total Production. Insurance premiums paid by Contractor for insurance

taken out by Contractor covering Transit Losses shall not be Cost

Recoverable. Any insurance reimbursements for such losses shall not be

credited to Cost Recovery. Contractor shall be responsible for the insurance

of Transit Losses, pursuant to Article 19.1; and(v)“Kommersiya cəhətdən müstəqil satış“ - əqd bağlamaq istəyən müstəqil

alıcı və satıcı arasında Sərbəst dönərli valyuta müqabilində beynəlxalq

bazarda Karbohidrogenlər satışı və ya mübadiləsi deməkdir, həm də bu

zaman barter əqdlərini nəzərdə tutan satışlar, hökumətlərarası satışlar,

habelə beynəlxalq bazarda Karbohidrogenlər satışında qüvvədə olan adi

iqtisadi stimullarla deyil, tamamilə və ya qismən digər mülahizələrlə

şərtləndirilən başqa əqdlər istisna edilir.(v)an "arms length sale" is a sale or exchange of Petroleum between a willing

and non-affiliated buyer and seller on the international market in exchange

for payment in Foreign Exchange, excluding a sale involving barter, sales

from government to government and other transactions motivated in whole

or in part by considerations other than the usual economic incentives

involved in Petroleum sales on the international market.Həcmlərin ölçülməsi12.2Measurement(a)Podratçının istehsal etdiyi Karbohidrogenlərin həcmi və keyfiyyəti beynəlxalq

neft-qaz sənayesinin hamılıqla qəbul edilmiş standartlarına uyğun metodlar və

cihazlar ilə ölçülür və Ölçmə qaydasına uyğun olaraq Tərəflərin nəzarəti altında

saxlanılır.(a)The volume and quality of Petroleum produced by Contractor shall be measured

by methods and appliances in accordance with generally accepted international

Petroleum industry practice, and shall be monitored by the Parties in accordance

with the Measurement Procedure.(b)Podratçı Ölçmə qaydasının müddəalarına uyğun olaraq Karbohidrogenlərin

həcmini ölçmək və keyfiyyətini müəyyən etmək üçün istifadə olunan cihazları

yoxladığı və kalibrlədiyi haqda ARDNŞ-ə yazılı məlumat verir. ARDNŞ-in

yoxlamada və kalibrləmədə müşahidə aparmaq üçün öz hesabına və öz riski ilə öz

mütəxəssislərini göndərməyə ixtiyarı vardır.(b)Contractor shall give prior written notice to SOCAR of any testing and calibration

by Contractor of the appliances used in the measurement and determination of

quality of Petroleum pursuant to the Measurement Procedure. SOCAR, at its cost

and risk, shall be entitled to have witnesses present at such testing and calibration.(c)Ölçmə metodu və ya ölçmə üçün istifadə edilmiş cihazlar hasilatı artıq və ya əskik

göstərdikdə, əgər başqa hal sübut olunmursa, belə hesab edilir ki, ölçmə

cihazlarının son dəfə yoxlandığı vaxtdan etibarən səhv mövcud olmuşdur; bu

halda səhvə yol verilən dövr üçün orta dəyər üzrə zəruri düzəlişlər edilir və ya

müvafiq müddət ərzində məhsulun lazımi həcmində natura şəklində çatdırılmasını

nizamlamaq üçün tədbirlər görülür.(c)Where the method of measurement, or the appliances used therefor, have caused

an overstatement or understatement of production, the error shall be presumed to

have existed since the date of the last calibration of the measurement devices,

unless otherwise proved, and an appropriate adjustment shall be made to the

average value for the period of the error, or by an adjustment in deliveries in kind

over an equivalent period.50(d)Kontrakt sahəsindən çıxarılan və 10.1 bəndində göstərildiyi kimi, Podratçının

istifadə etmədiyi Karbohidrogenlər Çatdırılma məntəqəsində ölçülür.(d)51Petroleum produced from the Contract Area and not used by Contractor pursuant

to Article 10.1 shall be measured at the Delivery Point.13.1MADDƏ 13ARTICLE 13ƏMLAKƏ SAHİBLİK VƏ ONDAN İSTİFADƏ,

ƏMLAKIN LƏĞV EDİLMƏSİOWNERSHIP, USE AND ABANDONMENT

OF ASSETSƏmlaka sahiblik və ondan istifadə13.1Ownership and UseNeft-qaz əməliyyatları aparılması üçün nəzərdə tutulan əsas fondların və daşınar əmlakın

aşağıdakı kateqoriyaları üzərində mülkiyyət hüququ ARDNŞ-ə aşağıdakı qaydada keçir:Title to the following categories of fixed and moveable assets for use in Petroleum

Operations shall pass to SOCAR in accordance with the following:(a)Torpaq sahələrinin satın alınmasına qanunla icazə veriləcəyi təqdirdə Podratçının

Azərbaycan Respublikasında Neft-qaz əməliyyatları üçün satın aldığı torpaq

sahələri alındığı andan ARDNŞ-in mülkiyyəti olur;(a)When legally permissible to purchase land, any land purchased by Contractor for

Petroleum Operations shall become the property of SOCAR, as soon as it is

purchased.(b)Neft-qaz əməliyyatlarında Podratçının istifadə etdiyi əsas fondlar və daşınar əmlak

- bunların dəyəri Neft-qaz əməliyyatları üçün Məsrəflərə aid edilir - üzərində

mülkiyyət hüququ ARDNŞ-a aşağıda göstərilən tarixlər içərisində ən erkən tarixdə

keçir: (i) Sıfır balansına nail olandan sonra gələn Təqvim kvartalının sonunda və

ya (ii) bu Sazişin qüvvəsinə xitam veriləndən sonra. Axırıncı halda Podratçının

22.3(b) bəndində və 27-ci Maddədə nəzərdə tutulan hüquqları

məhdudlaşdırılmadan, əsas fondlar üzərində mülkiyyət hüququ bu Saziş üzrə ona

aid edilən məsrəflərin ödənilib- ödənilməməsindən asılı olmayaraq ARDNŞ-a

keçir. Sıfır balansına nail olunduqdan sonra mülkiyyət hüququ ARDNŞ-a verilən

əsas fondlar və daşınar əmlak, yalnız iqtisadi resurs qalığı məhdud olan əmlak

vahidlərindən başqa, istismara yararlı olmalı və aşınması nəzərə alınmaqla, hamı

tərəfindən qəbul edilmiş beynəlxalq texniki standartlara uyğun gəlməlidir.(b)Title to fixed and moveable assets employed by Contractor in the performance of

Petroleum Operations and the cost of which is claimed as Petroleum Costs shall be

transferred to SOCAR upon the earlier to occur of (i) the end of the Calendar

Quarter following the achievement of Zero Balance or (ii) the termination of this

Agreement. In this latter case, without prejudice to Contractors rights under

Articles 22.3(b) and 27, title to fixed assets will pass to SOCAR irrespective of

whether the costs thereof have been Cost Recovered. Except in respect of items

which have limited residual economic life, fixed and moveable assets the title to

which is transferred to SOCAR following the achievement of Zero Balance shall

be in reasonable working order and shall comply with generally accepted

international technical standards, subject to wear and tear.(c)Podratçının ixtiyarı var ki, əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun bu 13.1 bəndinə

əsasən ARDNŞ-a keçib-keçməməsindən asılı olmayaraq Neft-qaz əməliyyatlarını

aparmaq məqsədi ilə alınmış bütün torpaq sahələrindən, əsas fondlardan və

daşınar əmlakdan heç bir əlavə xərc qoymadan bu Sazişə uyğun surətdə və onun

qüvvədə olacağı bütün müddət ərzində tam və müstəsna hüquqla istifadə etsin.(c)Contractor is entitled, at no additional cost, to the full and exclusive use and

enjoyment of all land and fixed and moveable assets acquired for the purpose of

Petroleum Operations throughout the term of this Agreement irrespective of

whether title to such asset has passed to SOCAR in accordance with this Article

13.1.(d)Hər hansı əsas fondun 27.5 bəndinə uyğun surətdə qismən təhvilinə dair

razılaşmaya əsasən Podratçı təhvil verilən sahədəki əmlakdan imtina etdiyini,

ondan istifadə etmək və ya onu Neft-qaz əməliyyatları ilə bağlı hər hansı başqa

yerə köçürmək niyyətində olmadığını bildirir. 13.1(f) bəndinin müddəalarına əməl

edilməsi şərtilə ARDNŞ bu bildirişin alındığı andan etibarən altmış (60) gün

ərzində həmin əsas fondlar üzərində mülkiyyət hüququnu, sahibliyi və nəzarəti öz

öhdəsinə götürməyi qərara ala bilər.(d)With respect to any fixed asset Contractor shall, upon agreement of partial

relinquishment pursuant to Article 27.5, give notice of abandonment of such assets

in the area to be relinquished which Contractor does not intend to use or relocate

elsewhere in connection with Petroleum Operations. Subject to Article 13.1(f),

SOCAR may, within sixty (60) days of receipt of such notice, elect to assume

ownership, possession and custody of such fixed assets.(e)Bu Sazişin qüvvədə olduğu müddət ərzində Neft-qaz əməliyyatlarının həyata

keçirilməsi prosesində Podratçının topladığı və hazırladığı məlumatın və başqa

informasiyanın birgə sahibi ARDNŞ və Podratçıdır. Bu Sazişin qüvvəsinə xitam

verildikdən sonra həmin məlumatın və informasiyanın hamısının üzərində

mülkiyyət hüququ ARDNŞ-ə keçir. Nəticədə hər bir Podratçı tərəf göstərilən

məlumatdan və informasiyadan Azərbaycan Respublikasında Karbohidrogenlərlə

bağlı digər fəaliyyət növləri ilə əlaqədar olaraq sonralar da istifadə etmək

hüququna malikdir. Bu Sazişin qüvvədə qalacağı müddət ərzində Podratçı bu

Sazişin 26.2 bəndində göstərilmiş prinsiplərə uyğun surətdə həmin məlumatı və

informasiyanı mübadilə etmək hüququna malikdir.(e)Data and other information collected and generated by Contractor in the course of

Petroleum Operations shall, during the term of this Agreement, be jointly owned

by SOCAR and Contractor. Following the termination of this Agreement

ownership of all such data and information shall revert to SOCAR. Contractor

shall be entitled to trade such data and information in accordance with the

principles set out in Article 26.2 of this Agreement during the term of this

Agreement.(f)İcarəyə götürülmüş avadanlıq üzərində mülkiyyət hüququ, bu Sazişin 13.3

bəndində ayrıca göstərilmiş hallar istisna olmaqla, bu Sazişin qüvvəsinə xitam(f)Except as otherwise provided in Article 13.3 of this Agreement, ownership of

leased equipment shall not transfer to SOCAR at the end of this Agreement, and52verildikdən sonra ARDNŞ-a keçmir və Podratçı adı çəkilən avadanlığı aparmaq

hüququna malik olur.

13.2Contractor shall at such time be free to export such equipment.Əmlakın ləğv edilməsi13.2Abandonment(a)Kontrakt sahəsindəki Neft-qaz əməliyyatlarında Podratçının istismar etdiyi bütün

əsas fondların (bu 13.2 bəndinin məqsədləri baxımından, “əsas fondlar“ Neft-qaz

əməliyyatlarını aparmaq üçün zəruri olan və Kontrakt sahəsinin hüdudları

daxilində yerləşən irimiqyaslı qurğular və obyektlər deməkdir) ləğv edilməsini

maliyyələşdirmək məqsədilə Sıfır balansına nail olduqdan sonra Tərəflər yaxşı

beynəlxalq nüfuza malik olan, doxsan (90) gün ərzində ARDNŞ ilə Podratçı

arsında razılaşdırılmış bankda müştərək hesab açırlar. Bu hesab “Ləğvetmə işləri

fondu“ adlanacaq, həm də Fond vəsaitdən maksimum fayda götürülməsini nəzərdə

tutmaqla Əməliyyat şirkəti tərəfindən idarə ediləcəkdir. Məqsədli hesabın

strukturu və Ləğvetmə işləri fondunun vəsaitinin idarə edilməsinin şərtləri

ARDNŞ ilə Podratçı arasında razılaşdırılır. Ləğvetmə işləri fonduna qoyulmuş

bütün pul vəsaitinin əvəzi Əməliyyat məsrəfləri kimi ödənilməlidir. Ləğvetmə

işləri fondu, maliyyə məsrəfləri istisna olmaq şərtilə, bütün Əsaslı məsrəflərin on

(10) faizindən artıq ola bilməz. Ləğvetmə işləri fondu Hasilatın ümumi həcminin

razılaşdırılmış hissəsinin satışından təşkil olunur.(a)In order to finance abandonment of all fixed assets (for purposes of this Article

13.2, "fixed assets" refer to large structures and facilities essential to the conduct

of Petroleum Operations that are located within the Contract Area) employed in

Petroleum Operations within the Contract Area by Contractor following the

achievement of Zero Balance, the Parties within ninety (90) days shall open a joint

escrow account at a bank of good international repute to be agreed between

SOCAR and Contractor. This account shall be known as the "Abandonment Fund"

and shall be administered for value by the Operating Company. The structure of

the escrow account and the terms for the administration of the Abandonment Fund

monies shall be mutually agreed between SOCAR and Contractor. All monies

allocated to the Abandonment Fund shall be recoverable as Operating Costs. In

no event shall the Abandonment Fund exceed ten (10) percent of all Capital Costs.

The Abandonment Fund shall be formed from sales of an agreed portion of Total

Production.(b)Əgər hər hansı bir anda Podratçı Neft-qaz əməlitayyatları üçün və ya onlarla bağlı

istifadə olunan əsas fondların bu Sazişin qüvvədəolma müddəti başa çatanadək

ləğv olunmasını tövsiyə edirsə, o, dərhal ARDNŞ-a bu haqda bildiriş verməlidir.

Belə bildiriş alındıqdan sonra otuz (30) gün ərzində ARDNŞ həmin əsas fondların

istismarını davam etdirməyi qərara almaq hüququna malikdir və belə halda özü

üçün münasib olan vaxtda onun ləğv edilməsi məsuliyyətini öz üzərinə götürür və

ARDNŞ həmin əsas fondları ləğv etməyə başladığı anda, ya da Saziş qüvvədən

düşəndən sonra, - bunların hansının daha əvvəl baş verməsindən asılı olaraq, Ləğvetmə işləri fondunun müvafiq hissəsi ARDNŞ-a verilir. Əgər ARDNŞ əsas

fondların istismarını davam etdirməkdən imtina etdiyi barədə Podratçıya bildiriş

verirsə, onda Podratçı həmin əsas fondu ləğv edir və Ləğvetmə işləri fondunun

müvafiq hissəsi Podratçı belə əsas fondun ləğvinə başladığı an ona keçir.(b)If, at any time, Contractor recommends abandonment of a fixed asset employed in

connection with Petroleum Operations prior to the termination of this Agreement,

Contractor shall notify in writing SOCAR. SOCAR may elect, within thirty (30)

days of receipt of such notice, to continue using such fixed asset, at its own means,

in which event SOCAR shall be responsible for abandoning such fixed asset as

and when it decides, and the appropriate portion of the Abandonment Fund shall

be transferred to SOCAR at the time it commences abandonment of such fixed

asset or termination of this Agreement, whichever is earlier. If SOCAR fails to

elect to continue using such fixed asset by giving notice to Contractor, then

Contractor shall abandon such fixed asset and appropriate share of the

Abandonment Fund shall be transferred to Contractor at the time it commences

abandonment of such fixed asset.(c)Bu Saziş qüvvədən düşdükdə Podratçı ləğv edilməli olan bütün əsas fondlar

barədə ARDNŞ-ə məlumat verir. ARDNŞ Podratçının məlumatını aldıqdan sonra

otuz (30) gün müddətində Podratçıya ARDNŞ-ın əsas fondlardan hansılarının

istismarını davam etdirməyi qərara aldığını bildirir və həmin əsas fondlar

Tərəflərin razılaşdırdığı şəkildə gələcək istimar üçün ARDNŞ-a verilir, ARDNŞin qəbul etmədiyi və gələcək istimar üçün bəyan olunmayan digər əsas fondlar isə

Podratçı tərəfindən ləğv olunur və Podratçı tərəfindən bu əsas fondların ləğvindən

sonra Ləğvetmə işləri fondunun müvafiq hissəsi Podratçıya keçir. Əgər ARDNŞ

həmin fondları öz gücünə ləğv etmək qərarına gəlsə, onda Ləğvetmə işləri

fondunun müvafiq hissəsi həmin əsas fondların ləğv olunmasından sonra ARDNŞə keçir.(c)Upon termination of this Agreement, Contractor shall notify SOCAR of all fixed

assets to be abandoned. SOCAR shall, within thirty (30) days of receipt of such

notice, notify Contractor of such fixed assets which SOCAR elects to continue to

use and such fixed assets in the form as agreed between the Parties shall be

transferred to SOCAR to continue using; provided, however, remaining fixed

assets which SOCAR fails to elect to continue for using shall be abandoned by

Contractor, to the extent that appropriate portion of the Abandonment Fund shall

be transferred to Contractor. If SOCAR elects at its own means to abandon such

fixed assets appropriate portion of the Abandonment Fund shall be transferred to

SOCAR.(d)ARDNŞ hər hansı əsas fondu ləğv etməyi qərara aldıqda və ya yuxarıdakı (c)

bəndində nəzərdə tutulduğu kimi, hər hansı əsas fonddan istifadəni davam

etdirməyi qərara aldıqda həmin əsas fonda və onun ləğv edilməsinə aid olan hər

cür məsuliyyət və öhdəlik, habelə Ləğvetmə işləri fondunda kifayət qədər məbləğ

olmadıqda, hər hansı vəsait ödəmək məsuliyyəti və öhdəliyi Podratçının üzərindən

tamamilə götürülür. ARDNŞ həmin əsas fondun davam edən istismarı və qəti ləğv

edilməsi ilə əlaqədr olaraq, həmçinin ARDNŞ-ın göstərilən əsas fondu lazımınca(d)Upon SOCAR electing to abandon any fixed assets or electing pursuant to (c)

above, to continue using any such fixed assets, Contractor shall be released from

all responsibility and liability of every kind pertaining to such fixed assets and

abandonment thereof as well as payment of any further funds should there be

insufficient funds in the Abandonment Fund. SOCAR shall indemnify Contractor

from and against any loss, damage and liability of any nature whatsoever, as well

as any claim, action or proceeding instituted against Contractor, by any person or53ləğv etməməsi nəticəsində baş verən hər hansı itkilər və ziyan üçün məsuliyyəti öz

üzərinə götürəcəyinə və hər hansı itkiyə, zərərə və ya məsuliyyətə, eləcə də hər

hansı fiziki və ya hüquqi şəxs, yaxud orqan, o cümlədən, lakin bununla

məhdudlaşmadan hər hansı Hökumət orqanı tərəfindən Podratçı əleyhinə

qaldırılan hər hansı reklamasiyaya, iddiaya və ya məhkəmə baxışına görə

Podratçıya kompensasiya ödəyəcəyinə təminat verir.

(e)13.3entity, including, but not limited to any Governmental Authority, arising from, or

in any way connected with, the continued use of such fixed assets and their

ultimate abandonment, as well as any failure by SOCAR to properly abandon any

such fixed assets.Ləğvetmə işləri fondunda izafi vəsait varsa, bütün ləğvetmə tədbirləri başa

çatdıqdan sonra bu vəsait Podratçının və ARDNŞ-ın yerinə yetirdiyi ləğvetmə

tədbirlərinin dəyərinə mütənasib surətdə ARDNŞ və Podratçı arasında

bölüşdürülür, lakin heç bir halda Podratçının payı 10.5 bəndinin müddəalarına

uyğun olaraq Ləğvetmə işləri fondu yaradılan andan bu Sazişin qüvvəsinə xitam

verilənədək Mənfəət karbohidrogenlərinin ARDNŞ ilə Podratçı arasında

bölüşdürülən həcmlərinin hesablanmış orta kəmiyyətinə mütənasib surətdə

bölüşdürüldüyü təqdirdə Podratçının ala biləcəyi izafi vəsaitin məbləğindən çox

olmamalıdır.(e)In the event that there are excess funds in the Abandonment Fund following

completion of all abandonment operations, then such excess shall be distributed

between SOCAR and Contractor in proportion to the cost of abandonment

operations undertaken by Contractor and SOCAR, but in no event shall

Contractors share exceed an amount it would have received had the excess funds

been distributed in the ratio of the weighted average Profit Petroleum distribution

between SOCAR and Contractor under the provisions of Article 10.5 from the

date the Abandonment Fund is formed and until this Agreement is terminated.Avadanlığın icarəsi13.3Neft-qaz əməliyyatlartının gedişində bütün Podratçı tərəflər öz Ortaq şirkətlərindən və ya

Üçüncü tərəflərdən icarəyə götürülmüş avadanlıqdan istifadə etmək hüququna

malikdirlər. Podratçının uzunmüddətli icarə (bu, 13-cü Maddənin məqsədləri baxımından

on (10) ildən artıq müddətə icarə deməkdir) əsasında istifadə etdiyi avadanlığa gəldikdə,

Podratçı avadanlığı onun sahibi olan, yuxarıda adı çəkilən Ortaq şirkətlərdən icarəyə

götürmüşdürsə, Neft-qaz əməliyyatları üçün bu avadanlıqdan bir daha istifadə etmək

niyyətində olmadıqda həmin icarənin ARDNŞ-a verilməsini təmin edəcək, avadanlıq

Üçüncü tərəflərdən icarəyə götürülmüş olanda isə həmin icarənin ARDNŞ-a verilməsinə

imkan yaradılmasını təmin etmək üçün, habelə icarə sazişində ARDNŞ-ın bu avadanlığı

əldə etmək hüququnun nəzərdə tutulması üçün öz səlahiyyəti daxilində bütün ağlabatan

səyləri göstərəcəkdir.Each Contractor Party shall have the right to use equipment leased from its Affiliates or Third

Parties in the course of Petroleum Operations. In the case of any equipment, which is on longterm lease (which for the purposes of this Article 13 shall mean a lease in excess of ten (10)

years) to Contractor, Contractor shall, with respect to such leases from such Affiliates of

equipment owned by such Affiliates, ensure, and with respect to such leases from Third Parties,

use reasonable lawful efforts to procure, that any such lease is transferable to SOCAR when

Contractor no longer wishes to use such equipment for Petroleum Operations and that such lease

includes an option to purchase excercisable by SOCAR.54Leases of Equipment14.1MADDƏ 14ARTICLE 14TƏBİİ QAZNATURAL GASTəbii Səmt qazı14.1Podratçıya ixtiyar verilir ki, Kontrakt sahəsində kəşf edilmiş maye karbohidrogenləri

çıxarsın və onlarla birlikdə çıxan Təbii səmt qazını satış üçün maye karbohidrogenlərdən

ayırmaq məqsədi ilə emal etsin, bu şərtlə ki, emal Podratçıya iqtisadi cəhətdən sərfəli

üsulla həyata keçirilsin. Ayrılan maye karbohidrogenlər Xam neft hesab olunur.

Podratçının 10.1 və 14.3 bəndlərində nəzərdə tutulan hüquqlarına riayət olunması şərti

ilə Sərbəst təbii qazın sənaye hasilatına başlanmazdan əvvəl bu cür emaldan sonra

qurudulan Təbii səmt qazı Çatdırılma məntəqəsində ARDNŞ-ə pulsuz verilir. Sərbəst

təbii qazın sənaye hasilatına başlayandan sonra Təbii səmt qazı Ümumi hasilat həcminin

hissəsinə çevrilir.

14.214.3Associated Natural Gas

Contractor shall have the right to produce hydrocarbon liquids found within the Contract

Area and to process Associated Natural Gas produced with any such liquids in order to

extract such liquids for sale, provided that such processing can be conducted in a manner

that is economically justified for Contractor. Liquids saved shall be treated as Crude Oil.

Subject to Contractors rights pursuant to Article 10.1 and Article 14.3, prior to

commencement of commercial production of Non-associated Natural Gas, residue

Associated Natural Gas from such processing shall be delivered free of charge to

SOCAR at the Delivery Point. Upon commencement of commercial production of Nonasssociated Natural Gas Associated Natural Gas shall be a portion of Total Production.Sərbəst təbii qaz14.2Non-associated Natural Gas(a)Sərbəst təbii qaz yatağı Kəşf olunarsa, 10.1 və 14.3 bəndlərinin müddəalarına

əməl etmək şərtilə, Podratçı bu Sazişin 4.4 bəndinin şərtlərini yerinə yetirməlidir.(a)Subject to Articles 10.1 and 14.3, in the event of a Non-associated Natural Gas

Discovery the provisions of Article 4.4 shall apply to Contractors conduct of this

Agreement.(b)ARDNŞ bu cür Sərbəst təbii qaz yatağı Kəşfindən özünün Sərbəst təbii qaz

payını Podratçının öz payını satmaq məqsədilə belə Kəşfdən Sərbəst təbii qaz

üçün apardığı marketinq əsasında sata bilər.(b)SOCAR may sell its share of Non-associated Natural Gas from such Nonassociated Natural Gas Discovery through Contractors marketing of its share of

Non-associated Natural Gas from such Discovery.Təbii qazın məşəldə yandırılması və ya havaya buraxılması14.3Flaring or Venting of Natural Gas(a)Qəza vəziyyətlərində, avadanlığın nasaz olduğu, hər hansı obyektlərin, o

cümlədən çatdırma sistemlərinin təmir edildiyi və ya onlara plana uyğun olaraq

texniki xidmət göstərildiyi hallarda, yaxud ARDNŞ 14.1 bəndinin müddəalarına

uyğun surətdə Podratçının verdiyi Təbii səmt qazını qəbul etmədikdə Podratçının

ixtiyarı var ki, Təbii səmt qazını məşəldə yandırsın və ya havaya buraxsın.(a)Contractor shall have the right to flare or vent Associated Natural Gas in the

event of emergencies, equipment malfunctions, repairs or maintenance of any

facilities, including delivery systems, or SOCARs failure to take delivery of

Associated Natural Gas to be delivered to it by Contractor as provided in Article

14.1.(b)Əgər Sərbəst təbii qazın hər hansı alıcısı öz payını götürmürsə, Podratçı

götürülməmiş bu Sərbəst təbii qazı həmin alıcı ilə razılaşdırılmış şərtlərlə əvvəlcə

ARDNŞ-a təklif edir və əgər ARDNŞ bu qazı qəbul etmirsə və ya qəbul etmək

iqtidarında deyilsə, Podratçı Sərbəst təbii qaz hasilatını alıcının və ya ARDNŞ-ın

qəbul etmədikləri həcmdə azaldır. Podratçı Sərbəst təbii qazı hər hansı səbəb

üzündən sata bilmirsə, Sərbəst təbii qaz quyularını bağlamaqla və ya onların

məhsuldarlığını məhdudlaşdırmaqla Sərbəst təbii qazın hasilatını müvafiq

həcmdə azaltmalıdır.(b)In the case of Non-associated Natural Gas, failure by any buyer thereof to take

delivery, provided however, that in such event Contractor has first offered such

Non-associated Natural Gas to SOCAR on the same terms agreed with such

buyer and if SOCAR has refused or has failed to take delivery thereof, then

Contractor shall reduce the production of Non-associated Natural Gas by the

volumes not taken by any buyer or SOCAR. In the event of Contractors failure to

market its entitlement of Non-associated Natural Gas for any reason Contractor

shall reduce the production of Non-associated Natural Gas by the applicable

volumes and shut in Non-associated Natural Gas well or restrict its production

rate.55MADDƏ 15ARTICLE 15SƏRBƏST DÖNƏRLİ VALYUTAFOREIGN EXCHANGEPodratçı və hər Podratçı tərəf, həmçinin onların Ortaq şirkətləri və Subpodratçıları bu Sazişin

qüvvədə olacağı dövr ərzində və bu Sazişlə əlaqədar olaraq aşağıdakı işləri görməyə vəkil

edilmişlər:Contractor and each Contractor Party, and their Affiliates and Sub-contractors, are authorized

throughout the duration of this Agreement and in connection with this Agreement to:(a)həm Azərbaycan Respublikasının daxilində, həm də onun hüdudlarından kənarda Sərbəst

dönərli valyuta ilə bank hesablarını, habelə Azərbaycan Respublikasının daxilində yerli

valyuta ilə bank hesablarını açmaq, aparmaq və onlardan istifadə etmək;(a)Open, maintain and operate Foreign Exchange bank accounts both inside and outside the

Azerbaijan Republic and local currency bank accounts inside the Azerbaijan Republic;(b)Neft-qaz əməliyyatları üçün Azərbaycana Respublikası Sərbəst dönərli valyuta ilə zəruri

vəsait gətirmək;(b)Import into the Azerbaijan Republic funds required for Petroleum Operations in Foreign

Exchange;(c)bu Saziş üzrə Neft-Qaz əməliyyatlarını həyata keçirməkdən və Podratçının digər

öhdəliklərini yerinə yetirməkdən ötrü qanunla yol verilən ən əlverişli mübadilə

məzənnəsi (və hər cür şəraitdə Azərbaycan Respublikası Milli Bankının digər xarici

investorlar üçün tətbiq etdiyi mübadilə məzənnəsindən az əlverişli olmayan məzənnə) ilə,

adi və hamılıqla qəbul olunmuş bank komisyon haqlarından savayı heç bir məbləğ

çıxılmadan və ya haqq ödənilmədən Sərbəst dönərli valyutaya yerli valyuta almaq;(c)Purchase local currency with Foreign Exchange at the most favorable exchange rate

legally available to it (and in any event at a rate of exchange no less favorable than that

granted by the National Bank of the Azerbaijan Republic to other foreign investors),

without deductions or fees other than usual and customary banking charges, as may be

necessary for conduct of the Petroleum Operations and performance of other obligations

of Contractor hereunder;(d)Neft-qaz əməliyyatlarında istifadə etmək üçün nağd şəkildə mövcud olan və ya həmin

əməliyyatlarla bağlı qazanılmış, cari yerli tələbatdan artıq olan yerli valyutanı qanunla

yol verilən ən əlverişli mübadilə məzənnəsi (və hər cür şəraitdə Azərbaycan Respublikası

Milli Bankının digər xarici investorlar üçün tətbiq etdiyi məzənnədən az əlverişli

olmayan mübadilə məzənnəsi) ilə, adi və hamılıqla qəbul olunmuş bank komisyon

haqlarından savayı heç bir məbləğ tutulmadan və ya haqq ödənilmədən Sərbəst dönərli

valyutaya çevirmək;(d)Convert local currency available for use in, or earned in connection with, Petroleum

Operations exceeding their immediate local requirements into Foreign Exchange at the

most favorable exchange rate legally available to it (and in any event at a rate of

exchange no less favorable than that granted by the National Bank of the Azerbaijan

Republic to other foreign investors), without deductions or fees other than usual and

customary banking charges;(e)bu Sazişə uyğun olaraq əldə edilmiş bütün varidatları, o cümlədən Karbohidrogenlərin

Podratçı tərəflərə çatası payının ixracından gələn bütün varidatları heç bir məhdudiyyət

olmadan Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara aparmaq, orada saxlamaq və

qorumaq, yaxud onlardan istifadə etmək;(e)Export, hold and retain outside the Azerbaijan Republic, or dispose of, all proceeds

obtained under this Agreement, including without limitation all payments received from

export sales of Contractor Parties share of Petroleum;(f)özlərinin yerli tələbatından artıq olan hər hansı məbləğdə Sərbəst dönərli valyutanı xaricə

köçürmək;(f)Transfer abroad any Foreign Exchange in excess of their local requirements;(g)Sərbəst dönərli valyutanı yerli və ya hər hansı başqa valyutaya çevirmək barəsində bütün

qanunvericilik və ya məcburiyyət tələblərindən azad olmaq;(g)Be exempt from all legally required or mandatory conversions of Foreign Exchange into

local or other currency;(h)xarici vətəndaşlar olan və Neft-qaz əməliyyatları çərçivəsində Azərbaycan

Respublikasında işləyən öz əməkdaşlarına xaricdə əmək haqqını, müavinətləri və digər

güzəştli ödənişləri qismən və ya tamamilə Sərbəst dönərli valyuta ilə vermək;(h)Pay in Foreign Exchange partly or wholly abroad the salaries, allowances and other

benefits received by their expatriate employees working in the Azerbaijan Republic on

Petroleum Operations; and(i)Neft-qaz əməliyyatlarında çalışan öz xarici Subpodratçılarına ödəncləri bilavasitə xaricdə

Sərbəst dönərli valyuta ilə vermək.(i)Pay directly abroad in Foreign Exchange their Foreign Sub-contractors working on

Petroleum Operations.ARDNŞ Podratçının xahişi əsasında onun yuxarıda göstərilən icazələrdən hər hansı birini

almasında Podratçıya kömək etmək üçün öz səlahiyyətlərinin tam həcmi çərçivəsində hər hansı

Hökumət orqanı qarşısında mümkün olan bütün qanuni sə`yləri göstərir.SOCAR shall within the full limits of authority use all reasonable lawful endeavors with any

Governmental Authorities, in order for Contractor to obtain any of the above authorizations in

the event that Contractor requests it to do so.56MADDƏ 16ARTICLE 16MÜHASİBAT UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASIACCOUNTING METHODPodratçı Neft-qaz əməliyyatlarının mühasibat sənədlərini və uçotunu Mühasibat uçotunun

aparılması qaydasına uyğun şəkildə aparır.Contractor shall maintain books and accounts of Petroleum Operations in accordance with the

Accounting Procedure.5717.1MADDƏ 17ARTICLE 17İDXAL VƏ İXRACIMPORT AND EXPORTİdxal və ixrac hüququ

(a)17.1Hər bir Podratçı tərəf , onun ortag şirkərləri agentləri, Əməliyyat şirkəti və

Subpodratçıları heç bir Vergi tutulmadan və heç bir məhdudiyyət qoyulmadan

aşağıdakıları öz adlarından Azərbaycan Respublikasına idxal etmək və yenidən

ixrac hüququna malikdirlər: hər cür avadanlıq, materiallar, dəzgahlar və alətlər,

nəqliyyat vasitələri, ehtiyat hissələri, Podratçının əsaslandırılmış rəyinə görə,

Neft-qaz əməliyyatlarının lazımınca aparılması və yerinə yetirilməsi üçün zəruri

olan mallar və başqa predmetlər (ərzaq məhsulları, spirtli içkilər və tütün

mə`mulatı istisna olmaqla) bu şərtlə ki, Azərbaycanın tədarükçüləri malların

qiyməti, keyfiyyəti və mövcudluğu baxımından bütün mühüm cəhətlərdə xarici

tədarükçülərlə rəqabət aparmaq qabiliyyətinə malik olduqları hallarda Podratçı bu

predmetləri satın alarkən Azərbaycan tədarükçülərini üstün tutacaqdır. Bu zaman

əgər Azərbaycan mal və/yaxud xidmət tədarükçülərinin müqavilə qiyməti

potensial qalib gəlmiş xarici tədarükçünün müqavilə qiymətindən on (10) faizdən

çox deyilsə, müqavilə danışıqlarına girmək təklifi, müstəsna olaraq, belə

Azərbaycan tədarükçülərinə verilir. Əgər belə Azərbaycan tədarükçüsü Əməliyyat

şirkətinin göndərdiyi bildirişdən sonrakı qırx səkkiz (48) saat ərzində, potensial

qalib gəlmiş xarici tədarükçünün təklif etdiyi keyfiyyət, çatdırılma və digər

mühüm şərtlərlə bağlı parametrlərdən əsaslı surətdə fərqlənməyən paramertlər

çərçivəsində və potensial qalib gəlmiş xarici tədarükçünün təklif etdiyi müqavilə

qiyməti üzrə Əməliyyat şirkətinin tələb etdiyi xidmətləri göstərmək arzusunda

olduğunu təsdiq edirsə, onda müqavilə Azərbaycan tədarükçüsü ilə beş (5) iş günü

ərzində bağlanılır. Bu 17.1 bəndinin məqsədləri baxımından “Azərbaycan

tədarükçüləri“ sahiblik formasından asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikası

Dövlət Statistika Komitəsinin və/və ya Azərbaycan Respublikası Dövlət Vergi

Müfəttişliyinin müvafiq qeydiyyatından keçmiş Azərbaycan Respublikasında

qanuni fəaliyyət göstərən kommersiya subyektləri deməkdir.Import and Export Rights

(a)Yuxarıda deyilənlərə baxmayaraq, Podratçı Neft-qaz əməliyyatları üçün alınmış

və məsrəfləri Neft-qaz əməliyyatları Hesabına daxil edilmiş hər hansı maddi

sərvət vahidlərini Azərbaycan Respublikasından çıxarmaq hüququna malik

deyildir (təmir və ya texniki xidmətlə bağlı zəruri hallar istisna edilməklə; bu

şərtlə ki, həmin təmir və ya texniki xidmət başa çatdırıldıqdan sonra ağlabatan

şəkildə əsaslandırılmış müddət keçdikdə bu maddi sərvət vahidləri yenidən

Azərbaycan Respublikasına qaytarılsın).

(b)Each Contractor Party, its Affiliates, its agents, Operating Company and Subcontractors, shall have the right to import into, and re-export from the Azerbaijan

Republic free of any Taxes and restrictions in their own name the following: all

equipment, materials, machinery and tools, vehicles, spare parts, goods and

supplies (excluding foodstuff, alcohol and tobacco products) necessary in

Contractors reasonable opinion for the proper conduct and achievement of

Petroleum Operations, provided, however, that with respect to the purchase

thereof Contractor shall give preference to Azerbaijani suppliers in those cases in

which such Azerbaijani suppliers are in all material respects competitive in price,

quality and availability with those available from other sources. If the contract

price of an Azerbaijani supplier of goods and/or services is higher by not more

than ten (10) percent than the contract price of the potential winning foreign

supplier, then a proposal to enter into contractual negotiations will be made

exclusively to such Azerbaijani supplier. If within forty eight (48) hours from

receipt of notice from Operating Company such Azerbaijani supplier confirms its

willingness and ability to provide the service required by Operating Company

within parameters of quality, delivery and other material terms not differing

substantially from the parameters of the potential winning foreign supplier at the

contract price submitted by the potential winning foreign supplier, then the

contract will be concluded with the Azerbaijani supplier within five (5) business

days. For purposes of this Article 17.1 Azerbaijani suppliers shall mean business

entities entered into the appropriate registers of the State Statistical Committee

and/or the Main State Tax Inspectorate of the Azerbaijan Republic, regardless of

ownership, legally operating in the Azerbaijan Republic.Notwithstanding the foregoing, (except when necessary for repair or maintenance

provided that, within a reasonable time after completion of the repair or

maintenance, such items shall be re-imported into the Azerbaijan Republic),

Contractor shall not have the right to export from the Azerbaijan Republic any

items purchased for Petroleum Operations, the costs of which have been included

in the Petroleum Operations Account.Hər bir Podratçı, onun Ortaq şirkətləri agentləri, Əməliyyat şirkəti və

Subpodratçıları, onların bütün əməkdaşları və ailə üzvləri Vergi tutulmadan və

məhdudiyyət qoyulmadan Azərbaycan Respublikasına istənilən vaxt, istənilən

mebel, paltar, məişət texnikası, nəqliyyat vasitələri, ehtiyat hissələr və Azərbaycan

Respublikasına iş üçün ezam olunan və ya səfər edən əcnəbi əməkdaşların və

onların ailə üzvlərinin şəxsi istifadəsindən ötrü hər hansı şəxsi əmlak (ərzaq

məhsulları, spirtli içkilər və tütün mə`mulatı istisna olmaqla) gətirmək və bunları

geri aparmaq hüququna malikdirlər. Podratçı və/və yaxud onun Subpodratçıları və

ya onların Azərbaycan Respublikasında çalışan əməkdaşları tərəfindən gətirilən

malların hər hansı Üçüncü tərəfə şəxsi satışları zamanı bu mallara Azərbaycan

Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq (11-ci Maddənin müddəalarına

əməl edilməsi şərti ilə) vergi qoyulur.(b)58Each Contractor Party, its Affiliates, its agents, Operating Company and Subcontractors, and all of their employees and family members, shall have the right to

import into and re-export from the Azerbaijan Republic, free of Taxes and

restrictions and at any time, all furniture, clothing, household appliances, vehicles,

spare parts and all personal effects (excluding foodstuff, alcohol and tobacco

products) for personal use by the foreign employees and their families assigned to

work in, or travel to, the Azerbaijan Republic. Private sales of imported goods by

Contractor and/or its Sub-contractors and their employees in the Azerbaijan

Republic to any Third Party will be taxable in accordance with Azerbaijan

legislation (subject to Article 11).(c)17.2Qiyməti iki yüz min (200.000) Dollardan artıq olan malların, işlərin və

xidmətlərin satın alınması, tədarükçünün yeganə olduğu hallar istisna edilməklə,

tender əsasında aparılmalıdır. Bu məbləğin hüdudu iki yüz min (200.000) Dollar

ÜDM-in (Ümumi Daxili Məhsulun) deflyator indeksinin artmasına uyğun olaraq

hər il artır. Podratçı və ARDNŞ Əməliyyat şirkətinin həyata keçirdiyi podrat

müqaviləsinin bağlanması və yerinə yetirilməsi prosesində ARDNŞ-ın mə`nalı və

pozitiv tərzdə iştirakına imkan yaratmaq üçün birgə əməkdaşlıq şəraitində işlməyə

razılaşıralar. Bununla əlaqədar ARDNŞ Əməliyyat şirkətininə öz işçilərinin

("ARDNŞ Nümayəndələri") müvafiq sayını təqdim edir ki, belə bir say ARDNŞ

və Əməliyyat şirkəti arasında razılaşdırılır və bu işçilərin məs`uliyyətinə ilkin

qiymətləndirilmə siyahısının hazırlanmasının ilk mərhələsindən Podratçının

seçildiyi son mərhələyədək və Kontrakt yerinə yetirilənədək podrat müqaviləsinin

bağlanması və kontraktın yerinə yetirilməsi prosesinə nəzarət etmək daxildir. Bu

nümayəndələr hər dəfə tenderin qalıbi e`lan olunmazdan əvvəl ARDNŞ-a və

Əməliyyat şirkətinə aşkar etdikləri faktlar barəsində mə`lumat verməyə və

Əməliyyat şirkətini vaxtında ARDNŞ-ın müvafiq məsələlərlə bağlı mövqeyi

haqda mə`lumatla təçhiz etməyə məs`uldur. ARDNŞ-ın nümayəndələrinin

Əməliyyat şirkətinin kontrakt komitəsinin iclaslarında səs hüququ yoxdur, lakin

onlar mütəxəssis kimi tender təklifi, kontraktın verilməsi və/yaxud sonrakı

təchizatla bağlı rə`ylərini və ARDNŞ-ın rə`yini ifadə edə bilərlər və həmin rə`ylər

Əməliyyat şirkəti tərəfindən müzakirə olunmalı və nəzərə alınmalıdır. Yuxarıda

deyilənlərə baxmayaraq, məxriflik üçün və maraqlar arasında mümkün

münaqişələrə yol verməmək məqsədi ilə ARDNŞ-ın nümayəndələrinin bilavasitə

tender təklifinin qiymətləndirilməsi prosesində, belə bir prosesin başlanğıcından

sonunadək, iştirak etmək hüququ yoxdur. Yuxarıda göstərilən qaydalara əməl

etməklə, Əməliyyat şirkətinin podrat müqaviləsinin bağlanması və yerinə

yetirilməsi prosesinin heç bir aspekti Tərəflərdən gizli saxlanılmayacaqdır.(c)Karbohidrogenlərin ixracı17.2Hər Podratçı tərəf, onun müştəriləri və onların nəqletmə agentlikləri bu Sazişin

müddəalarına uyğun olaraq belə Podratçı tərəfə çatası Karbohidrogenləri heç bir Vergi

ödəmədən (Mənfəət vergisindən başqa) istənilən vaxt sərbəst şəkildə ixrac etmək

hüququna malikdirlər.

17.3Any purchase of goods, works and services where the value exceeds two hundred

thousand (200,000) Dollars shall be made on a competitive tender basis (except

when only one supplier is available). The threshold value of two hundred

thousand (200,000) Dollars shall be escalated annually in line with increases in the

GDP Deflator Index. Contractor and SOCAR agree that they will work

cooperatively to permit SOCARs involvement in a meaningful and positive

manner in the contracting and procurement process implemented by the Operating

Company. In that regard, SOCAR will send to Operating Company an

appropriate number of its personnel ("SOCAR Representatives"), whose number

shall be agreed between SOCAR and Operating Company, whose responsibility

shall include monitoring the contracting and procurement process from initial

preparation of the pre-qualification lists; to the ultimate selection of contractors;

and through to implementation. These representatives shall have responsibility to

report to SOCAR and Operating Company their findings and to give timely input

to Operating Company as to SOCARs position on relevant matters prior to each

contract award. The SOCAR Representative(s), shall not have the right to vote on

any matters before the Operating Companys contract committee; provided

however, the SOCAR Representatives may express their professional opinion and

that of SOCAR with regard to any bids, awards, and/or subsequent

implementation for Operating Company to duly consider and take account of.

Notwithstanding the foregoing, for reasons of confidentiality and to avoid

potential conflicts of interest, SOCAR Representatives shall not have the right to

participate in the direct bid evaluation process, from bid opening to completion of

bid evaluation. Acting in the above manner, all aspects of the Operating

Companys contracts and procurement process shall be transparent to the Parties.Petroleum Export

Each Contractor Party, its customers and its and their carriers shall have the right to

freely export, free of all Taxes (except for Profit Tax) and at any time, Petroleum to

which such Contractor Party is entitled in accordance with the provisions of this

Agreement.Gömrük qaydaları17.3Customs Laws11-ci Maddənin, 17.1 və 17.2 bəndlərinin müddəalarına əməl edilməsi şərtilə bu Saziş

üzrə bütün idxal və ixrac əməliyyatları müvafiq gömrük qaydalarının və təlimatlarının

tələblərinə əməl olunmaqla və lazımi sənədlər tərtib edilməklə həyata keçirilir və hər

Podratçı tərəf, onun Ortaq şirkətləri, agentləri, Əməliyyat şirkəti və Subpodratçıları

gömrük xidmətlərinin göstərilməsi, sənədləşdirilməsi müqabilində rüsumları həmin

xidmətlərin faktik dəyərinə uyğun, nominal məbləğdə və ayrı-seçkilik olmadan ödəyir,

lakin bütün hallarda gömrük xidmətlərinin göstərilməsi/sənədləşdirilməsi müqabilində

rüsumların məbləği aşağıda göstərilən dərəcələrdən yuxarı ola bilməz:Subject to Articles 11, 17.1 and 17.2, all imports and exports carried out in connection

with this Agreement shall be subject to the procedures and documentation required by

applicable customs laws and regulations, and each Contractor Party, its Affiliates, its

agents, Operating Company and Sub-contractors shall pay any customs

service/documentation fees to the extent they are nominal and consistent with the actual

costs of providing such customs service/documentation and are of a non-discriminatory

nature, but in no event shall the service/documentation fees exceed the following:Yükün elan

edilmiş dəyəri

DollarlaGömrük rüsumuDeclared Value

of Shipment

in DollarsCustoms Fee0 - 100.000dəyərin 0,15%0 - 100,0000.15% of value100.000,01 - 1.000.000,00150,00 üstəgəl 100.000,00100,000.01 - 1,000,000.00$150.00 plus 0.10% of value59dollardan artıq dəyərin 0,10%17.4over $100,000.001.000.000,01 - 5.000.000,001.050,00 üstəgəl 1.000.000,00

dollardan artıq dəyərin 0,07%1,000,000.01 - 5,000,000.00$1,050.00 plus 0.07% of value

over $ 1,000,000.005.000.000,01 - 10.000.000,003.850,00 üstəgəl 5.000.000,00

dollardan artıq dəyərin 0,05%5,000,000.01 - 10,000,000.00$3,850.00 plus 0.05% of value

over $ 5,000,000.0010.000.000,01-dan yuxarı6.350,00 üstəgəl 10.000.000,00

dollardan artıq dəyərin 0,01%more than 10,000,000.01$6,350.00 plus 0.01% of value

over $10,000,000.00Xarici ticarətin aparılması qaydaları17.4Hər bir Podratçı, onun Ortaq şirkətləri, agentləri, Əməliyyat şirkərti və Subpodratçıları

Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan xarici ticarət qaydalarında bu Sazişin 17.1

bəndində göstərilən malların idxalına və ixracına , habelə istehsalçı ölkələrə dair

qoyulmuş məhdudiyyətlərdən və bu Sazişin şərtlərinə görə Podratçıya çatası

Karbohidrogenlərin ixracına aid qadağanlar və müxtəlif məhdudiyyətlərlə bağlı tələblərə

əməl etməkdən də azad olunurlar.

17.5Foreign Trade Regulations

Each Contractor Party, its Affiliates, its agents, Operating Company and its Subcontractors shall also be exempt from the provisions of Azerbaijan Republic foreign trade

regulations concerning the prohibition, limitation and restriction of import and export and

country of origin of those items indicated in Article 17.1 and with respect to the

Petroleum allocated to Contractor pursuant to this Agreement.ARDNŞ-in köməyi17.5Podratçının müvafiq xahişi olduqda ARDNŞ yuxarıda adı çəkilən azadolunmaları və

güzəştləri təmin etmək və Podratçının, onun Ortaq şirkətlərinin, agentlərinin, Əməliyyat

Şirkətinin yaxud Subpodratçılarının və onların bütün əməkdaşlarının və ailə üzvlərinin

hər hansı avadanlığının və ya materiallarının gömrük müayinəsini sadələşdirmək üçün

malik olduğu bütün səlahiyyətlər daxilində bütün lazımi qanuni tədbirləri görəcəkdir.SOCAR Assistance

SOCAR shall, within the full limits of its authority, use all reasonable lawful endeavors,

when requested to do so by Contractor, to ensure that the above mentioned exemptions

are applied and expedite the movement through customs of any equipment or supplies of

a Contractor Party, its Affiliates, its agents, Operating Company and Sub-contractors and

all of their employees and family members.60MADDƏ 18ARTICLE 18HASİLATIN SƏRƏNCAMA KEÇMƏSİ

18.1DISPOSAL OF PRODUCTIONKarbohidrogenlər üzərində mülkiyyət hüququ18.112.1(d)(iv) bəndində ayrıca göstərilmiş Karbohidrogenlər hasilatını itirmək riski ilə bağlı

olan hallar istisna edilməklə, Karbohirogenlər hasilatının Podratçıya və ARDNŞ-ə çatası

payı üzərində mülkiyyət və sahiblik hüququ Çatdırılma məntəqəsində verilir.18.2Except as expressly provided in Article 12.1(d)(iv) concerning the risk of loss of

Petroleum production, the transfer of title and possession to each Contractor Party and

SOCAR of the share of the Petroleum production to which such Contractor Party and

SOCAR is entitled shall be made at the Delivery Point.Karbohidrogenlərin göndərilmə normaları18.2Həm ARDNŞ-in, həm də Podratçı tərəflərin bu Sazişə əsasən özlərinə düşən

Karbohidrogen paylarını göndərmək və onun barəsində sərəncam vermək hüququ və

öhdəliyi vardır. Belə pay mümkün qədər müntəzəm surətdə göndərilir, bu zaman başa

düşülür ki, həm ARDNŞ-ə, həm də Podratçıya icazə verilir ki, ağlabatan hüdudlar

daxilində,

çıxarılmış,

lakin

göndərilmə

gününə

qədər

göndərilməmiş

Karbohidrogenlərdən çatası paylarından daha çox və ya daha az (müvafiq surətdə

normativdən artıq və ya əskik) həcmlərdə Karbohidrogenlər göndərsinlər, lakin bunu elə

etsinlər ki, normativdən artıq və ya əskik olan həmin göndərmələr digər Tərəfin

hüquqlarına xələl gətirməsin, hasilatın sürətinə və saxlanma çənlərinin tutumuna uyğun

olsun. ARDNŞ və Podratçı yuxarıda göstərilmiş prinsiplər əsasında göndərmə proqramını

nizamlayan qaydalar və üsullar müəyyən edirlər.

18.3Overlift and Underlift

Each of SOCAR and Contractor Parties shall have the right and obligation to lift and

dispose of the share of Petroleum to which it is entitled under this Agreement. Such share

shall be lifted on as regular a basis as possible, it being understood that each of SOCAR

and Contractor Parties, within reasonable limits, shall be authorized to lift more (overlift)

or less (underlift) than its share of Petroleum produced and unlifted by the lifting day, to

the extent that such overlift or underlift does not infringe on the rights of the other and is

compatible with the production rate and the storage capacity. SOCAR and Contractor

shall establish the rules and procedures to govern the lifting program on the basis of the

principles described above.ARDNŞ üçün Xam neftin marketinqinin keçirilməsi18.3Əgər ARDNŞ və Podratçı marketinq haqqında qarşılıqlı razılaşdırılmış sazişə

malikdirlərsə, Podratçı ARDNŞ-in müvafiq xahişi olduqda, və marketinq haqqında bu

cür sazişin şərtlərinə əsasən ARDNŞ üçün ARDNŞ-ə düşən Xam neft payının hamısı və

ya bir hissəsinin marketinqini keçirir. Marketinq üzrə yuxarıda göstərilən öhdəliyin

predmeti olacaq Xam neftin həcmi müvafiq Təqvim rübünün başlanmasından əvvəl

doxsan (90) gündən az olmayaraq ARDNŞ-in Podratçıya göndərdiyi yazılı bildirişdə

müəyyən olunur. Podratçının bu 18.3 bəndinə uyğun olaraq keçirdiyi istənilən marketinq

ARDNŞ-in Ümumi hasilat həcmi üzərində mülkiyyət hüququna və bu payın itirilməsi

riskinə təsir etmir.18.4Title to PetroleumMarketing of Crude Oil for SOCAR

If a marketing agreement has been mutually agreed between SOCAR and Contractor,

Contractor shall market for SOCAR, if SOCAR so requests pursuant to the terms of such

separate marketing agreement, all or a portion of SOCARs share of Crude Oil. The

amount of Crude Oil which will be subject to the foregoing obligation to market shall be

stated in a written notice from SOCAR to Contractor no later than ninety (90) days prior

to the beginning of the applicable Calendar Quarter. Any marketing undertaken by

Contractor pursuant to this Article 18.3 shall not affect title to and risk of loss of

SOCARs share of Total Production which shall remain with SOCAR.Hasilatın maksimum səmərəli sürəti18.4Karbohidrogenlərin iqtisadi baxımdan ən səmərəli şəkildə çıxarılmasını təmin etmək

üçün Tərəflər Kontrakt sahəsində Karbohidrogen ehtiyatlarının hasilatını beynəlxalq neft

sənayesi təcrübəsinin tələblərinə əsasən cari iqtisadi konyunkturaya və yataqların

işlənməsinin düzgün texnologiyası prinsiplərinə tamamilə uyğun gəlməli olan optimal

sürətlə aparmaq niyyətindədirlər (“Maksimum səmərəli sürət“). Yuxarıda göstərilənlərə

uyğun olaraq və bu cür yataqların işlənməsinin yerli təcrübəsini nəzərə alaraq, İllik iş

proqramının və Büdcənin təsdiq üçün Rəhbər komitəyə təqdim edilməsi ilə bir vaxtda

Podratçı müvafiq Təqvim ili üçün hasilatın həcminə dair özünün ilkin qiymətləndirmə

rəqəmini də təqdim edir, amma təsdiq edilmiş həmin qiymətləndirmə rəqəmindən yalnız

planlaşdırma məqsədləri üçün istifadə olunur. Lakin, əgər Hökumət orqanı Podratçıdan

Kontrakt sahəsində hasilatı Maksimum səmərəli sürətdən az olan debitlə aparmağı tələb

etsə, Podratçı hasilatı yalnız qəti ifadə olunmuş o şərtlə azaldacaqdır ki,

Karbohidrogenlər hasilatının belə bir ixtisarı ARDNŞ-in bu Saziş üzrə bütün digər

öhdəlikləri yerinə yetirildikdən sonra ARDNŞ-in Karbohidrogenlər payı hesabına tamMaximum Efficient Rate

It is the intention of the Parties that the Petroleum resources of the Contract Area should

be produced at the optimum rate which is to be fully consistent with the then current

economic conditions, and the principles of sound reservoir management according to

international Petroleum industry practice, in order to provide for the most economically

efficient recovery of Petroleum ("Maximum Efficient Rate"). Consistent with the

foregoing, and taking into account local experience in managing similar reservoirs,

Contractor shall submit for agreement of the Steering Committee, at the same time as it

submits the Annual Work Program and Budget to the Steering Committee, Contractors

estimate of the relevant Calendar Years production volume, but such agreed estimate

shall be used for planning purposes only. However, in the event any Governmental

Authority requires Contractor to produce Petroleum from the Contract Area at less than

the Maximum Efficient Rate Contractor will reduce production, subject to the express

condition that such reduction in Petroleum production shall in no event be greater than

can be borne entirely from SOCARs share of Petroleum remaining after satisfying all61ödənilə biləcək həcmlərdən heç bir şəraitdə artıq olmasın. Bu Sazişin qüvvədə olduğu

bütün müddət ərzində Saziş üzrə Podratçıya çatası Karbohidrogenlərin ümumi həcmi ona

hasilatın ixtisar edilməyəcəyi şəraitdə çata biləcək həcmdən az olmamalıdır. Əgər ölkədə

elan edilən fövqəladə vəziyyətlə əlaqədar olaraq Hökumət orqanı hasilatın sürətini

hasilatın Maksimum səmərəli sürətindən daha yüksək səviyyəyə çatdırmağı tələb edərsə,

Podratçı hər hansı Təqvim ilində ən çoxu qırx beş (45) gün müddətində hasilatın sürətini

müvafiq şəkildə artırır.other SOCAR obligations hereunder. Contractors total entitlement to Petroleum under

this Agreement shall, at no time throughout the term of this Agreement, be less than it

would have been had such reduction not been made. If due to a declared national

emergency Governmental Authority requires an increase in the production rate above the

Maximum Efficient Rate, Contractor shall so increase the production rate for a period of

time not to exceed forty-five (45) days in any Calendar Year.6219.1MADDƏ 19ARTICLE 19SIĞORTA, MƏSULİYYƏT VƏ

MƏSULİYYƏTİN ÖDƏNMƏSİ TƏMİNATLARIINSURANCE, LIABILITIES AND INDEMNITIESSığorta19.1Podratçının (dəqiqləşdirmə məqsədilə bu 19-cu Maddə çərçivəsində ona Əməliyyat

şirkəti də daxildir) ixtiyarı var ki, özünü və/yaxud Subpodratçılarını sığorta etdirsin və

nail olsun ki, Subpodratçılar Neft-qaz əməliyyatları barəsində beynəlxalq neft

sənayesində adi sığorta təcrübəsində qəbul olunmuş tipdə və məbləğlərdə, ağlabatan

şəkildə əsaslandırılmış kommersiya şərtlərinin imkan verdiyi dərəcədə sığorta

götürsünlər. Podratçının mülahizəsinə görə sığorta müqavilələri müxtəlif sığorta

şirkətləri, o cümlədən Azərbaycan sığorta şirkətləri ilə bağlana bilər. Podratçı sığorta

şirkətlərinin adları, sığorta məsuliyyətinin növləri və həcmi, tətbiq edilə bilən

pultutmalar, ödənilən sığorta haqları və bunlarda edilən dəyişikliklər daxil olmaqla, lakin

bunlarla məhdudlaşmadan, Neft-qaz əməliyyatlarına aid olan və ya bu 19.1 bəndinə

uyğun yaradılmış hər hansı sığortanı təsdiq edən sığorta sertifikatları və ya brokerlərdən,

yaxud sığorta edənlərdən alınmış başqa şəhadətnamələr haqqında ARDNŞ-ə məlumat

verir və onların surətlərini təqdim edir. Hər hansı özünüsığorta ilə əlaqədar olaraq

Podratçı həmin özünüsığortaya tətbiq olunan sığorta məsuliyyətinin dərəcəsi və həcmi

haqqında, habelə Mühasibat uçotunun aparılması qaydasında nəzərdə tutulduğu kimi,

sığorta haqları barəsində Rəhbər komitəyə məlumat verir. Bu 19.1 bəndinin müddəalarına

uyğun olaraq həyata keçirilən həmin sığorta Podratçı tərəflərin Neft-qaz əməliyyatları ilə

məşğul olan Ortaq şirkətlərinə də şamil edilir. Rəhbər komitə Podratçının

sığortalanmasından savayı hər hansı əlavə sığortalanmanı bəyəndikdə, əgər həmin əlavə

sığorta ağlabatan qiymətlərlə təklif edilirsə, Podratçı Rəhbər komitənin müəyyən edə

biləcəyi şərtlərlə bu cür əlavə sığortalanır. 12.1(d)(iv) bəndində nəzərdə tutulmuş sığorta

haqqı istisna olmaqla bu 19.1 bəndinə əsasən Podratçının Neft-qaz əməliyyatlarına dair

bağlanmış bütün sığorta müqavilələri üzrə sığorta haqları (Karbohidrogenlərin satışı üçün

sığorta haqlarından başqa) Məsrəflərin ödənilməsi qrafasına daxil edilir. Podratçının

götürdüyü sığortanın dəyəri Sərbəst dönərli valyuta ilə ifadə oluna bilər.

19.2Contractor (which for purposes of clarification with respect to this Article 19 shall

include the Operating Company) shall have the freedom to self insure and/or take out and

cause to be taken out by its Sub-contractors, in respect of the Petroleum Operations,

insurance of the types and for such amounts customarily used in the international

Petroleum industry to the extent such insurance coverage is available on reasonable

commercial terms. Said insurance may be obtained from such companies, including

Azerbaijani companies, as selected by Contractor. Contractor shall inform and provide to

SOCAR copies of certificates of insurance or other statements from brokers or

underwriters confirming any insurance providing coverage with respect to Petroleum

Operations or procured pursuant to this Article 19.1, including but not limited to the

identity of the insurers, types and amounts of coverage, applicable deductibles, premiums

paid and changes thereto. With respect to any self insurance, Contractor shall notify the

Steering Committee of the extent and coverage applicable to such self insurance, as well

as the premium to be associated therewith as provided under the Accounting Procedure.

Such insurance procured pursuant to this Article 19.1 shall extend to Affiliates of

Contractor Parties involved in the Petroleum Operations. If the Steering Committee

approves the procurement of any insurance in addition to the coverage procured by

Contractor, Contractor shall procure such additional coverage, if available at reasonable

rates, on such terms as the Steering Committee may determine. Except as provided in

Article 12.1(d)(iv), the premiums for all insurance (excluding premiums for insurance

covering the marketing of Petroleum) obtained by Contractor for Petroleum Operations

pursuant to this Article 19.1 shall be Cost Recoverable. Insurance cover may be

denominated in Foreign Exchange.Vurulan zərər üçün məsuliyyət19.2Podratçı ARDNŞ qarşısında və/yaxud müvafiq Hökumət orqanı qarşısında yalnız

Podratçının Qərəzli səhlənkarlığı və ya onun Neft-qaz əməliyyatları apararkən verilmiş

səlahiyyətlər daxilində hərəkət edən Subpodratçılarının, onların işçilərinin və Podratçının

işçilərinin Qərəzli səhlənkarlığı nəticəsində vurulmuş zərər və ya itkilər üçün məsuliyyət

daşıyır. ARDNŞ Podratçını, onun Ortaq şirkətlərini və Subpodratçılarını ARDNŞ-in və

onun hər hansı Ortaq şirkətlərinin məruz qaldıqları bütün digər zərər və itkilər üçün

məsuliyyətdən azad edir və Podratçının, onun Ortaq şirkətlərinin və Subpodratçılarının

məsuliyyətini ödəyir, onları ARDNŞ-ə və/və yaxud Hökumət orqanlarına vurulan bütün

başqa zərər və itkilərə görə Podratçıya və/və yaxud onun hər hansı Ortaq şirkətlərinə və

Subpodratçılarına qarşı irəli sürülən və ya qaldırılan hər hansı iradlar, tələblər, iddialar və

ya məhkəmə araşdırmaları ilə bağlı məsuliyyətdən azad edir. Podratçının Üçüncü tərəflər

(Hökumət orqanları istisna olmaqla) qarşısında məsuliyyəti Azərbaycan Respublikasının

tətbiq edilə bilən qanunları ilə nizamlanır.

19.3InsuranceLiability for Damages

Contractor shall be liable to SOCAR and/or any Governmental Authority only for any

loss or damage arising from Contractors Willful Misconduct or the Willful Misconduct of

Contractors Sub-contractors, their employees, and Contractors employees acting in the

scope of their employment in the performance of Petroleum Operations. SOCAR shall

release Contractor and its Affiliates and Sub-contractors from all other losses and

damages suffered by SOCAR and any of its Affiliates and shall indemnify and hold

harmless Contractor and its Affiliates and Sub-contractors against all claims, demands,

actions and proceedings brought against Contractor and/or any of its Affiliates and Subcontractors pertaining to all other losses and damages suffered by SOCAR and/or any

Governmental Authority. Contractors liabilities to Third Parties (other than

Governmental Authorities) shall be governed by applicable laws of the Azerbaijan

Republic.İşçi heyətinin məsuliyyətdən azad edilməsi19.3Indemnity for PersonnelBu Sazişin digər müddəalarına baxmayaraq:Notwithstanding the other provisions of this Agreement:(a)(a)Bu Sazişin müddəalarına əməl edilməsi və ya əməl edilməməsi səbəbindən, yaxud63Contractor shall indemnify and hold harmless SOCAR against all losses, damagesbununla bağlı baş verən və ya bunlara aid olan hadisələr - şəxsi ziyan, peşə

xəstəlikləri, ölüm və ya şəxsi əmlaka dəyən zərər ilə əlaqədar olaraq Podratçının

hər hansı işçisi (və ya hər hansı Ortaq şirkətinin hər hansı işçisi; bu şərtlə ki,

həmin Ortaq şirkət zərərin və ya xəsarətin yetirildiyi vaxt Subpodratçı olmasın) və

ya həmin işçinin himayəsində olan şəxs ARDNŞ-ə qarşı hər hansı iradlar, tələblər,

iddialar irəli sürdükdə və ya məhkəmə işi başladıqda Podratçı hər hansı hüquqi və

ya fiziki şəxsin tamamilə, yaxud qismən təqsirindən və ya səhlənkarlığından asılı

olmayaraq həmin ziyanların, itkilərin və məsuliyyətin hamısı üzrə ARDNŞ-ə

kompensasiyalar verir və onu məsuliyyətdən azad edir.

(b)19.4and liability arising under any claim, demand, action or proceeding brought or

instituted against SOCAR by any employee of Contractor (or any Affiliate thereof,

provided that such Affiliate, at the time of the injury or damage, is not acting in

the capacity of a Sub-contractor) or dependent thereof, for personal injuries,

industrial illness, death or damage to personal property sustained in connection

with, related to or arising out of the performance or non performance of this

Agreement regardless of the fault or negligence in whole or in part of any entity or

individual.Bu Sazişin müddəalarına əməl edilməsi və ya əməl edilməməsi səbəbindən, yaxud

bununla bağlı baş verən və ya bunlara aid olan hadisələr - şəxsi ziyan, peşə

xəstəlikləri, ölüm və ya şəxsi əmlaka dəyən zərər ilə əlaqədar olaraq ARDNŞ-ın

hər hansı bir işçisi (və ya hər hansı Hökumət orqanı da daxil olmaqla onun hər

hansı Ortaq şirkətinin hər hansı işçisi; bu şərtlə ki, həmin Ortaq şirkət zərərin və

ya xəsarətin yetirildiyi vaxt Subpodartçı olmasın) və ya həmin işçinin himayəsində

olan şəxs Podratçıya qarşı hər hansı iradlar, tələblər, iddialar irəli sürdükdə və ya

məhkəmə işi başladıqda ARDNŞ hər hansı hüquqi və ya fiziki şəxsin tamamilə,

yaxud qismən təqsirindən və ya səhlənkarlığından asılı olmayaraq həmin

ziyanların, itkilərin və məsuliyyətin hamısı üzrə Podratçının məsuliyyətini ödəyir

və onu məsuliyyətdən azad edir. ARDNŞ müvafiq xahişlə müraciət etdikdə

Podratçı ARDNŞ-ın bu 19-cu Maddə üzrə öhdəlikləri ilə əlaqədar sığorta

ödənişini almaqda ARDNŞ-a kömək göstərmək üçün bütün lazımi hüquqi səylər

göstərir.(b)Qüvvəyəminmə tarixinədək məsuliyyətdən azad etmə19.4Kontrakt sahəsi ilə və ya Kontrakt sahəsində edilən hərəkətlərlə əlaqədar olaraq ARDNŞin və ya onun hər hansı sələflərinin həyata keçirdiyi hər hansı əməliyyatlar, o cümlədən,

lakin bununla məhdudlaşmadan, ətraf mühitə ziyan vurulması nəticəsində baş verən

hadisələr - hər hansı ziyan, ölüm və ya hər hansı itki ilə əlaqədar olaraq hər hansı fiziki və

ya hüquqi şəxs, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmadan, hər hansı Hökumət

orqanları Podratçıya və/yaxud onun Ortaq şirkətlərinə qarşı hər hansı iradlar, tələblər,

iddialar irəli sürdükdə və ya məhkəmə işi başladıqda ARDNŞ Qüvvəyəminmə

tarixinədək həmin ziyanların, itkilərlərin və məsuliyyətin hamısı üzrə Podratçını və onun

Ortaq şirkətlərini məsuliyyətdən azad edir.SOCAR shall indemnify and hold harmless Contractor against all losses, damages,

and liability arising under any claim, demand, action or proceeding brought or

instituted against Contractor by any employee of SOCAR (or any Affiliate thereof,

which shall include any Governmental Authority, provided that such Affiliate, at

the time of the injury or damage, is not acting in the capacity of a Sub-contractor)

or dependent thereof, for personal injuries, industrial illness, death or damage to

personal property sustained in connection with, related to or arising out of the

performance or non-performance of this Agreement regardless of the fault or

negligence in whole or in part of any entity or individual. Contractor shall, if

requested by SOCAR, use its reasonable lawful endeavors to assist SOCAR in its

obtaining insurance with respect to its liability under this Article 19.Indemnity Prior to Effective Date

SOCAR shall indemnify Contractor and its Affiliates from and against all losses,

damages and liabilities, arising under any claim, demand, action or proceeding instituted

against Contractor and/or any of its Affiliates by any person or entity, including but not

limited to Governmental Authorities, arising out of or in any way connected with any

injury, death or damage of any kind sustained in connection with or arising from the

Contract Area or any operations of SOCAR or any of its predecessors, prior to the

Effective Date, including but not limited to damage to the environment.6419.5ARDNŞ-ın imtina edilmiş sahələr və əməliyyatlar üzrə məsuliyyətdən azad etməsi19.5Aşağıdakı hallarda hər hansı ziyan, ölüm və ya itki nəticəsində, yaxud onunla əlaqədar

olaraq hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxs, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmadan,

Hökumət orqanları Podratçıya və/yaxud onun Ortaq şirkətlərinə qarşı hər hansı iradlar,

tələblər, iddialar irəli sürdükdə və ya məhkəmə işi başladıqda ARDNŞ həmin itkilərin,

ziyanların və məsuliyyətin hamısı üçün Podratçını və onun Ortaq şirkətlərini

məsuliyyətdən azad edir:SOCAR shall indemnify Contractor and its Affiliates from and against all losses,

damages and liabilities arising under any claim, demand, action or proceeding instituted

against Contractor and/or any of its Affiliates by any person or entity, including but

not limited to Governmental Authorities, arising out of or in any way connected with

any injury, death or damage of any kind sustained in connection with or arising from:(a)20.3 bəndinə əsasən və 7.2 bəndinin icrası üçün ARDNŞ-ın apardığı yoxlama

zamanı; habelə(a)SOCARs operations pursuant to Article 20.3, and as the result of SOCAR access

pursuant to Article 7.2 and(b)27.3 və 27.5 bəndlərinə əsasən Kontrakt sahəsinin Podratçı tərəfindən imtina

edilən hər hansı hissəsi ilə və/yaxud hər hansı əmlakdan istifadənin davam etməsi

ilə və/yaxud 13-cü Maddəyə uyğun olaraq Podratçıdan ARDNŞ-ın nəzarəti və

məsuliyyəti altına verilmiş və belə bir imtinanın tarixindən sonra yığılan əmlakın

ləğv edilməsi ilə və/və yaxud ARDNŞ-ın belə əmlakdan istifadə və onun ləğvi

hüququnu qəbul etməsi ilə, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmadan, ətraf

mühitə ziyan vurulması (imtina tarixindən əvvəl və ya sonra Podratçının Qərəzli

səhlənkarlığı nəticəsində irəli sürülmüş hər hansı iradın, iddianı və ya məhkəmə

işinin başlanmasını istisna etməklə) ilə əlaqədar olaraq.(b)Any portion of the Contract Area surrendered by Contractor pursuant to Articles

27.3 and 27.5 and/or any continued use of any assets, and/or the abandonment of

any assets, for which SOCAR has assumed control and responsibility from

Contractor pursuant to Article 13 and accruing after the date of such surrender

and/or SOCARs assumption of the use of any such assets and abandonment of any

assets, including but not limited to damage to the environment (but excluding any

claim, action or proceeding which results from Contractors Willful Misconduct

whether occurring before or after the date of surrender).Kontrakt sahəsinin Podratçı tərəfindən imtina edilən hər hansı hissəsində imtina günündə

və ya ondan əvvəl baş verən hadisələr - ölüm və ya hər hansı ziyan, o cümlədən, lakin

bununla məhdudlaşmadan, ətraf mühitə vurulan ziyan nəticəsində və ya bunlarla əlaqədar

olaraq hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxs ARDNŞ-a qarşı hər hansı irad, tələb, iddia irəli

sürdükdə və ya məhkəmə işi başladıqda həmin itkilər, zərər və ya məsuliyyət, habelə

həmin iradlar, tələblər, iddialar və ya məhkəmə işi barəsində bu Sazişin müddəaları və

Podratçının cavabdehliyi Sazişə uyğun olaraq qüvvədə qalmaqda davam edəcəkdir.

19.6In respect of any loss, damage or liability, as well as any claim, demand, action or

proceeding instituted against SOCAR by any person or entity for death or damage of any

kind sustained in connection with or arising from any portion of the Contract Area

surrendered by Contractor and accruing on or before the date of surrender, including but

not limited to damage to the environment, the provisions of this Agreement, and

Contractors obligations hereunder, shall continue to apply.Birgə və fərdi məsuliyyət19.611-ci Maddədə və 26.1 bəndində nəzərdə tutulanlar istisna olmaqla, Podratçının bu Saziş

üzrə bütün öhdəlikləri barəsində Podratçı tərəflər birgə və fərdi məsuliyyət daşıyırlar.19.7Indemnity for Surrendered Areas and SOCAR OperationsJoint and Several Liability

Except as provided under Articles 11 and 26.1 the liability of the Contractor Parties shall

be joint and several with respect to all of the obligations of Contractor under this

Agreement.Dolayı itkilər19.7Bu Sazişin başqa hissələrində zidd gələn hər hansı müddəalara baxmayaraq, bu Sazişdən

doğan və ya bu Sazişlə, yaxud ona aid hər hansı fəaliyyətlə bağlı olan dolayı itkilər

baxımından Tərəflər hər hansı laqeydlikdən asılı olmayaraq heç bir halda, o cümlədən

müqavilə, mülki hüquq pozuntusu ilə əlaqədar və ya hər hansı başqa tərzdə məsuliyyət

daşımırlar. Bu 19.7 bəndinin məqsədləri baxımından “dolayı itkilər“ ifadəsi hər hansı

dolayı itkilər və ya ziyan, o cümlədən bunlarla məhdudlaşdırılmadan, Karbohidrogenlər

çıxarmaq qabiliyyətinin olmaması, Karbohidrogenlər hasilatının itirilməsi və ya

ləngidilməsi, yaxud mənfəətin itirilməsi deməkdir.Consequential Losses

With respect to indirect or consequential loss arising out of or in connection with this

Agreement or any activities thereunder, notwithstanding anything to the contrary

elsewhere in the Agreement the Parties shall not be liable whether in contract, tort or

otherwise and regardless of any negligence under any circumstances whatsoever for any

indirect or consequential loss. For the purposes of this Article 19.7 the expression

"indirect or consequential loss" shall mean any indirect or consequential loss or damage

including but not limited to inability to produce Petroleum, loss of or delay in production

of Petroleum or loss of profits.6520.120.2MADDƏ 20ARTICLE 20FORS-MAJOR HALLARIFORCE MAJEUREFors-major halları20.1Force MajeureHər hansı Tərəfin bu Saziş üzrə, pulların ödənilməsinə dair öhdəlikdən savayı,

öhdəliklərini (ya da onların hər hansı hissəsini) yerinə yetirməməsi, yaxud yerinə

yetirilməsini ləngitməsi Fors-major hallarından irəli gəldikdə və ya həmin hallar

nəticəsində baş verdikdə məsuliyyətə səbəb olmur. “Fors-major halları”

o deməkdir ki, hər hansı bir hadisə Neft-qaz əməliyyatlarının qarşısını alır, onları ləngidir

və ya onlara maneçilik törədir, bütün lazımi tədbirlər görülsə də bu hadisə və ya onun

nəticələri, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşmadan fövqəladə hadisələr, təbii

fəlakətlər (məsələn, ildırım vurması və zəlzələ), müharibələr (elan edilmiş, yaxud elan

edilməmiş) və ya digər hərbi əməliyyatlar, yanğınlar, əmək ixtilafları, qiyamlar, üsyanlar,

terrorçuluq aktları, kütləvi şuluqluqlar, vətəndaş iğtişaşları, tədarükçünün yeganə olması,

yaxud tədarükçülərin imkanlarının məhdudluğu ilə əlaqədar hallar (lazımi avadanlığın,

materialların, enerjinin, yanacağın olmaması ya da çatışmaması, yaxud

predmetlərin/materialların göndərilməməsi və ya digər xidmətlərin göstərilməməsi, ya da

çatışmaması, habelə bu Sazişə görə Podratçının əməliyyatlar aparmasına mane olan və ya

əngəl törədən, yaxud Podratçının hüquqlarına ciddi ziyan vuran və ya təhlükə yaradan

qanunlar, müqavilələr, qaydalar, sərəncamlar, fərmanlar, əmrlər, hər hansı Hökumət

orqanının (Azərbaycan Respublikasının daxilində və ya hüdudlarından kənarda)

fəaliyyəti, yaxud fəaliyyətsizliyi üzərində nəzarət etmək hadisənin aid olduğu Tərəfin

imkanları xaricindədir; lakin bu şərtlə ki, qanunlar, müqavilələr, qaydalar Azərbaycan

Respublikasının ərazisində hər hansı Hökumət instansiyasının adından, yaxud himayəsi

altında və ya onun göstərişi ilə çıxış edən hər hansı orqanın və ya agentliyin sərəncamları,

fərmanları, əmrləri, yaxud başqa qərarları ARDNŞ-ın öz öhdəliklərini yubatmasına, ya da

yerinə yetirməməsinə rəvac verən Fors-major halları sayılmayacaqdır. Hər Tərəf Forsmajor hallarının əmələ gəlməsinin qarşısını almaq üçün hər cür lazımi hüquqi səylər

göstərəcəkdir. Hər hansı Fors-major vəziyyəti yarandığı halda onun təsirinə məruz qalan

Tərəf Fors-major vəziyyətinin xarakterini təsvir etməklə (və müvafiq sübut təqdim

etməklə) digər Tərəflərə dərhal yazılı bildiriş verəcək və həmin Fors-major vəziyyətinin

təsirini aradan qaldırmaq, yaxud yüngülləşdirmək üçün lazımi hüquqi səylər göstərərək,

nə mümkündürsə edəcəkdir. Yurisdiksiyasında bu və ya digər Podratçı tərəfin, yaxud

onun Əsas ana şirkətinin təsis edildiyi və ya subyekti olduğu Hökumət həmin Podratçı

tərəfin bu Saziş üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirməsinə maneçilik göstərən tədbirlər

gördükdə, qalan Podratçı tərəfin həmin vəziyyəti Fors-major vəziyyəti hesab etməyə

ixtiyarı yoxdur və onlar 19.6 bəndində şərh olunmuş prinsiplərə əməl etməklə bu Saziş

üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirməkdə davam edirlər.Non-performance or delays in performance on the part of any Party of its obligations (or

any part thereof) under this Agreement, other than the obligation to pay money, shall be

excused if occasioned or caused by Force Majeure. "Force Majeure" means any event

which prevents, hinders or impedes Petroleum Operations and is beyond the ability of the

affected Party to control such event or its consequences using reasonable efforts,

including without limitation, extraordinary events, natural disasters (for example

lightning and earthquake), wars (declared or undeclared) or other military activity, fire,

labor disputes, insurrections, rebellions, acts of terrorism, riot, civil commotion, sole

supplier or limited supply circumstances (such as non-availability or shortage of

equipment, materials, power, fuel or other supplies or other services, and laws, treaties,

rules, regulations, decrees, orders, actions or inactions of any governmental authority

(inside or outside of the Azerbaijan Republic) which prevent hinder or impede

Contractors conduct of operations or which substantially impairs or threatens Contractors

rights under this Agreement; provided, however, that laws, treaties, rules, regulations,

decrees, orders or other acts of any entity or agency acting on behalf of, under the

auspices of, or at the direction of any Governmental Authority within the territory of the

Azerbaijan Republic shall not constitute Force Majeure with respect to delay or nonperformance on the part of SOCAR. Each Party shall use its reasonable lawful efforts to

prevent the occurrence of Force Majeure events. Upon the occurrence of any Force

Majeure event, the Party affected shall give prompt notice to the other Parties specifying

the event of Force Majeure (and providing evidence thereof) and shall do all things

possible using reasonable lawful efforts to remove or mitigate the effect of the Force

Majeure event. If the government within whose jurisdiction a Contractor Party or its

Ultimate Parent Company is incorporated or is subject takes actions which preclude such

Contractor Party from fulfilling its obligations under this Agreement, the remaining

Contractor Parties may not claim such an event as Force Majeure and shall, consistent

with the principles set forth in Article 19.6, continue to fulfill their obligations under this

Agreement.Hər hansı Hökumət orqanlarının fəaliyyəti və ya fəaliyyətsizliyi nəticəsində meydana

çıxan Fors-major halları istisna olmaqla, bu Sazişin hər hansı digər müddəalarından asılı

olmayaraq, Fors-major hallarının davam etdiyi bütün dövr ərzində Maliyyələşdirmə

məsrəfləri hər hansı əvəzi ödənilməmiş Neft-qaz əməliyyatları məsrəfləri ilə toplanmır.Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement and except for any event of

Force Majeure that results from the act or failure to act of any Governmental Authority,

Finance Costs shall not be applied to any unrecovered Petroleum Costs during a period of

Force Majeure.Müddətlərin uzadılması20.2Əgər Fors-major halları Neft-qaz əməliyyatlarını ləngidirsə, onları azaldırsa və ya

aparılmasına maneçilik törədirsə, həmin halların şamil edildiyi öhdəliklərin yerinə

yetirilməsi müddəti, Neft-qaz əməliyyatlarının müvafiq mərhələsinin müddəti, bu Sazişin

qüvvədə olması müddəti (onun hər dəfə uzadılması daxil edilməklə), habelə bu Saziş üzrə

bütün hüquqlar və öhdəliklər Fors-major hallarının əmələ gəlməsinin doğurduğu ləngimə

müddətinə bərabər müddət qədər, üstəgəl Fors-major halları aradan qaldırıldıqdan və yaExtension of Time

If Petroleum Operations are delayed, curtailed or prevented by Force Majeure, then the

time for carrying out the obligations affected thereby, the duration of the relevant phase

of Petroleum Operations, the term of this Agreement (including any extension period

hereof) and all rights and obligations hereunder shall be extended for a period equal to

the delay caused by the Force Majeure occurrence plus such period of time as is

necessary to re-establish operations upon removal or termination of Force Majeure.66dayandırıldıqdan sonra əməliyyatların təzələnməsi üçün zəruri olan müddət qədər

uzadılır.

20.3Hasilat başlanandan sonra Fors-major halları20.3Post-Production Force MajeureƏgər Kontrakt sahəsində hasilat başlandıqdan sonra hər hansı bir vaxtda Podratçı Forsmajor halının mövcudluğunu elan etmişdirsə və əgər bu cür Fors-major halı sonra birbirinin ardınca gələn azı doxsan (90) gün ərzində mövcud olmaqda davam edirsə və

həmin Fors-major halı Azərbaycan Respublikası daxilində hər hansı hadisələr və ya hər

hansı Hökumət orqanının hər hansı fəaliyyəti nəticəsində əmələ gəlməmişsə və bu Forsmajor halı nəticəsində Podratçı bu Sazişdə nəzərdə tutulan Karbohidrogenləri çıxara

bilmirsə, Podratçı və ARDNŞ yuxarıda göstərilmiş doxsan (90) gün müddəti sona

çatdıqdan sonra on beş (15) gün ərzində görüşüb hasilatı davam etdirməyin ən yaxşı

yollarını müzakirə edirlər. Əgər sonrakı doxsan (90) gün ərzində qənaətbəxş razılıq əldə

edilməsə, Fors-major halının mövcud olduğu dövrdə ARDNŞ və onun Ortaq şirkəti

məsuliyyəti öz üzərinə götürərək öz vəsaiti hesabına, Podratçı Fors-major halının başa

çatdığını elan edənədək, lazım gələrsə, Subpodratçıları cəlb etməklə bu Saziş üzrə

əməliyyatlar aparmaq və Karbohidrogenlər hasilatını davam etdirmək hüququna malikdir,

Podratçının ixtiyarı var ki, bundan sonra bu Saziş üzrə Karbohidrogenlər hasilatının tam

məsuliyyətini öz üzərinə götürsün.If at any time after commencement of production from the Contract Area, Contractor

declares Force Majeure and such Force Majeure situation has continued for a period of

not less than ninety (90) consecutive days and such Force Majeure did not arise as a

result of events within the Azerbaijan Republic or as a result of any action on the part of a

Governmental Authority and as a result of such Force Majeure Contractor has been

unable to produce Petroleum under this Agreement then SOCAR and Contractor shall

meet within fifteen (15) days following the expiry of the said period of ninety (90) days

to discuss how best to continue production. Failing agreement on satisfactory

arrangements within ninety (90) days thereafter SOCAR shall have the option of itself or

its Affiliate assuming operations hereunder and continuing production of Petroleum

during the period of Force Majeure at its risk and cost with the possible participation of

sub-contractors until Contractor declares the cessation of the Force Majeure circumstance

when Contractor shall resume its full responsibilities for production of Petroleum under

this Agreement.ARDNŞ-ın və ya onun Ortaq şirkətinin Məsrəflərin əvəzinin ödənilməsi mexanizminə

uyğun olaraq öz müstəqil məsrəflərinin əvəzini almağa ixtiyarı vardır və ARDNŞ Forsmajor halı dövründə çatdırılmış bütün Karbohidrogenlər həcminə görə Neft-qaz

əməliyyatları Hesabına kreditləşdirir və hər bir Podratçı tərəfə bu tərəfin Fors-major halı

başlananadək Satış məntəqəsində istsfadə edilmiş dünya qiymətləri ilə dəyərləndirilər

Karbohidrogenlər hasilatındakı iştirak payı əsasında pul ödəyir.SOCAR or its Affiliate shall be entitled to recover SOCARs or its Affiliates direct costs

in accordance with the Cost Recovery mechanism and shall credit the Petroleum

Operations Account for the volumes of Petroleum delivered while the Force Majeure

circumstances continue and shall make disbursements to each of the Contractor Parties on

a current basis of their Participating Interest shares of such Petroleum, valued at

international prices at the Points of Sale used prior to commencement of the Force

Majeure.6721.121.2MADDƏ 21ARTICLE 21ETİBARLILIQ, HÜQUQ VƏ

ÖHDƏLİKLƏRİN BAŞQALARINA VERİLMƏSİ VƏ TƏMİNATLARVALIDITY, ASSIGNMENT AND GUARANTEESEtibarlılıq21.1Validity(a)21.1(b) bəndində başqa cür nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, bu Saziş

Qüvvəyəminmə tarixindən Tərəflər və onların müvafiq hüquq varisləri və

müvəkkilləri üçün onun şərtlərinə uyğun icra edilən, hüquqi qüvvəsi olan etibarlı

öhdəlikdir. ARDNŞ bu Sazişin bağlanma tarixində Kontrakt sahəsinin hüdudları

daxilində Karbohidrogenlərə malik olmaq hüquqlarına dair heç bir özgə saziş

olmadığına təminat verir. ARDNŞ həmçinin təminat verir ki, bağlanma tarixi ilə

Qüvvəyəminmə tarixi arasında Kontrakt sahəsində (və ya onun hər hansı

hissəsində) Karbohidrogenlərin kəşfiyyatına, qiymətləndirilməsinə və ya

işlənməsinə ixtiyar verilməsi haqqında hər hansı Üçüncü tərəflə heç bir danışıq

aparmayacaq və razılığa gəlməyəcəkdir. Qüvvəyəminmə tarixinədək və bu

tarixdən sonra bu Saziş onun şərtlərinə müvafiq olan və ya Tərəflərin qarşılıqlı

yazılı razılaşmasına əsaslanan hallardan savayı, heç bir halda ləğv edilmir,

düzəldilmir və ya dəyişdirilmir. Tərəflər bu Sazişdə toxunulmamış hər cür

məsələlərin xoş məramla həlli üçün işin davam etdirilməsinin zəruriliyini təsdiq

edirlər.(a)Except as otherwise provided under Article 21.1(b), this Agreement shall

constitute a valid and binding legal obligation enforceable in accordance with its

terms among the Parties and their respective successors and assigns as of the

Effective Date. SOCAR guarantees that as of the date of execution no other

agreement exists with respect to the Petroleum rights within the Contract Area.

SOCAR further guarantees that between the date of execution and the Effective

Date it shall not enter into any negotiations or arrangements with any Third Party

for the granting of rights to explore for, appraise or develop, Petroleum from

within the Contract Area (or any part thereof). From and after the Effective Date

this Agreement shall not be canceled, amended or modified except in accordance

with its terms or by written agreement between the Parties. The Parties

acknowledge the necessity of continuing to work in good faith to resolve any

matters not presently covered by this Agreement.(b)Tərəflər bəzi öhdəliklərin bu Sazişin Qüvvəyəminmə tarixində və ya ondan əvvəl

yerinə yetirilməli olduğunu təsdiq etdiklərinə görə razılıq verirlər ki, 24.1(b)

bəndinin müddəaları və 21.1(a) bəndinə müvafiq surətdə ARDNŞ-ın təminatları

bu Sazişin bağlandığı tarixdən qüvvəyə minir.(b)In recognition by the Parties that certain obligations have to be performed on or

before the Effective Date, it is agreed that the provisions of Articles 24.1(b), and

SOCARs guarantees under Article 21.1(a) shall come into force on the date of

execution of this Agreement.(c)Əgər bu Saziş Azərbaycan Respublikasının Parlamenti tərəfindən qəti rədd

edilərsə və Podratçı Sazişin ratifikasiyası üçün zəruri olan hər hansı sonrakı

dəyişikliklərinin, belə dəyişikliklər varsa, Podratçı üçün məqbul olmadığını

ARDNŞ-a bildirərsə, bu Saziş qüvvəyə minmir, bu Saziş üzrə və Kontrakt

sahəsinə aid olan hər hansı başqa sazişlər üzrə Tərəflərin hüquqları və öhdəlikləri

ləğv edilir.(c)In the event this Agreement is finally rejected by the Parliament of the Azerbaijan

Republic and Contractor has notified SOCAR that any further revisions to this

Agreement, if any, necessary for ratification are unacceptable to Contractor, this

Agreement shall not become effective, and the rights and obligations of the Parties

under this Agreement and any previous agreements pertaining to the Contract

Area shall be extinguished.Hüquq və öhdəliklərin başqasına verilməsi

(a)21.2Məhdudiyyətlər. Podratçı tərəflərin bu Sazişdən irəli gələn hüquq və

öhdəliklərinin hər hansı şəkildə başqasına verilməsinə, ipotekasına, girov

qoyulmasına və ya hər cür yüklənməsinə yalnız bu 21.2 bəndində nəzərdə

tutulmuş şərtlərlə yol verilir. 21.2 bəndinin müddəalarını pozmaqla həyata

keçirilən hər hansı verilmə ləğv edilir və hüquqi qüvvəyə malik olmur. Bu 21-ci

Maddənin məqsədləri baxımından Digər Podratçı tərəfin Əsas ana şirkətinin

idarəetmə strukturunun dəyişməsi (bunun daxili yenidəntəşkil və ya birləşmə üçün

edildiyi hallar istisna olmaqla) bu Sazişin şərtlərinə görə hüquq və öhdəliklərin

verilməsi sayılır. Bir Podratçı tərəfin bütün iştirak payı faizini verdiyi hallardan

savayı digər hallarda ARDNŞ-in razılığı olmadan Podratçı tərəflərin heç biri

başqasına öz iştirak payının beş (5) faizdən az hissəsini vermir.Assignment

(a)68Restriction. No assignment, mortgage, pledge or other encumbrance shall be made

by a Contractor Party of its rights and obligations arising under this Agreement

other than in accordance with the provisions of this Article 21.2. Any purported

assignment made in breach of the provisions of this Article 21.2 shall be null and

void. For purposes of this Article 21 change in the structure of ownership of the

Other Contractor Party (other than for the purposes of internal reconstruction or

amalgamation of the Ultimate Parent Company of the Other Contractor Party)

shall be deemed an assignment under this Agreement. Except in the case of a

Contractor Party assigning all of its percentage Participating Interest, no

Contractor Party shall assign less than a five (5) percent percentage Participating

Interest without SOCARs approval.(b)Podratçı tərəfin hüquq və öhdəliklərini verməsi.

(i)(b)Hüquq və öhdəliklərin Üçüncü tərəflərə verilməsi. Bu 21.2(b) bəndinin

müddəalarına uyğun olmaq şərti ilə Podratçı tərəfin bu Saziş üzrə öz

hüquqlarını və öhdəliklərini hər hansı Üçüncü tərəfə bütünlüklə və ya

qismən vermək hüququ vardır, əgər belə Üçüncü tərəf:By a Contractor Party

(i)Assignments to Third Parties. Subject to the provisions of this Article

21.2(b) a Contractor Party shall be entitled to assign all or part of its rights

and obligations arising under this Agreement to any Third Party which:(aa)bu Sazişə əsasən üzərinə qoyulan vəzifələrə və öhdəliklərə müvafiq

olan texniki imkanlara və maliyyə imkanlarına malikdirsə;(aa)has the technical and financial ability commensurate with the

responsibilities and obligations which would be imposed on it

hereunder;(bb)bu Sazişin ona verilən pay barəsindəki bütün şərtlərini qəbul edirsə;

(bb)as to the interest assigned, accepts and assumes all of the terms and

conditions of this Agreement; and(cc)ARDNŞ-ın və Podratçı tərəflərdən hər birinin qanuni yolla işgüzar

münasibətlərə girə biləcəyi təşkilatdırsa.(cc)is an entity with which SOCAR and each of the Contractor Parties

can legally do business.(ii)Podratçı tərəfin yükləməsi. Bu Saziş üzrə öz öhdəliklərinə xələl gətirmədən

hər Podratçı tərəf Sazişdə göstərilən payının, yaxud Azərbaycan

Respublikasının ərazisində və ya onun hüdudlarından kənarda Neft-qaz

əməliyyatları üçün istifadə olunan hər hansı əmlakda öz payını maneəsiz

olaraq ipoteka etmək, girov qoymaq və ya başqa şəkildə yükləmək

hüququna malikdir, bu şərtlə ki, həmin ipoteka, girovqoyma və ya başqa

şəkildə yükləmə yalnız bu Sazişin şərtlərinə müvafiq surətdə həyata

keçirilir.(ii)Encumbrance by Contractor Party. Without prejudice to its obligations

hereunder, each Contractor Party shall have the right to freely mortgage,

pledge or otherwise encumber its interests in the Agreement or any

property in or outside the Azerbaijan Republic which is used for Petroleum

Operations, provided that any such mortgage, pledge or other encumbrance

shall be made expressly subject to the terms of this Agreement.(iii)ARDNŞ-ın icazəsi. Üçüncü tərəfin xeyrinə Podratçı tərəf hər hansı hüquq

və öhdəliklərin verilməsini, ipoteka, girov və ya başqa şəkildə yükləməni

planlaşdırdıqda bunun üçün ARDNŞ-ın qabaqcadan icazəsi tələb olunur,

həm də buna icazə verməkdən əsassız olaraq boyun qaçırıla bilməz. Əgər

ARDNŞ hüquq və öhdəliklərin verilməsi, ipoteka, girov və ya başqa

yükləmə haqqında bütün müvafiq informasiya və layihə sənədi əlavə

olunmaqla planlaşdırılan bu cür verilmə barəsində bildiriş aldıqdan doxsan

(90) gün sonra öz qərarını elan etmirsə, həmin verilmə, ipoteka, girov və ya

başqa yükləmə ARDNŞ tərəfindən bəyənilmiş hesab edilir.(iii)Approval of SOCAR. Any proposed assignment, mortgage, pledge or other

encumbrance by a Contractor Party to a Third Party shall require the prior

approval of SOCAR which approval shall not be unreasonably withheld. If

within ninety (90) days following notification to SOCAR of a proposed

assignment accompanied by the relevant information and the draft deed of

assignment, mortgage, pledge or other encumbrance, SOCAR has not

given its decision, such assignment, mortgage, pledge or other

encumbrance shall be deemed to be approved by SOCAR.(iv)Hüquq varisinin öhdəlikləri. Podratçı tərəf bu Saziş üzrə hüquqlarını və

öhdəliklərini tamamilə və ya qismən verdiyi halda və həmin verilmənin

ARDNŞ tərəfindən bəyənilməsi, yaxud bəyənilmiş sayılması şərti ilə,

hüquq və öhdəlikləri verən tərəf həmin verilmənin qüvvəyə mindiyi

tarixdən sonra bu Saziş üzrə bütün gələcək öhdəliklərdən özünün verdiyi

iştirak payı həcmində azad olunur. Bundan sonra hüquq varisi, bu Sazişdə

ayrıca göstərilmiş hallar istisna olmaqla, bu Sazişdən irəli gələn öhdəliklər

üçün digər Podratçı tərəflərlə yanaşı birgə və fərdi məsuliyyət daşıyır.(iv)Obligations of Assignee. In the event a Contractor Party assigns all or a

portion of its rights and obligations arising under this Agreement, and the

assignment has been approved or deemed approved by SOCAR, the

assignor shall, to the extent of the interest assigned, be released from all

further obligations and liabilities arising under this Agreement after the

effective date of such assignment. The assignee with the remaining

Contractor Parties shall thereafter be jointly and severally liable for the

obligations arising from this Agreement, except to the extent otherwise

provided under this Agreement.(v)Hüquq və öhdəliklərin Ortaq şirkətlərə və Podratçı tərəflərə verilməsi.

Podratçı tərəf ARDNŞ ilə razılaşdırmadan bu Sazişdən irəli gələn

hüquqları və öhdəlikləri özünün bir və ya bir neçə Ortaq şirkətinə, yaxud

Podratçı tərəflərdən hər hansı birinə bütünlüklə, yaxud qismən və istənilən

vaxt vermək hüququna malikdir, lakin bir şərtlə ki, bu cür hüquq verilməsi

barəsində, ARDNŞ-a dərhal xəbər veriləcək. Əlavə olaraq, hüquq verilməsi

Podratçı tərəf vasitəsilə hər hansı Ortaq şirkətə keçərsə, bu cür Ortaq şirkət(v)Assignments to Affiliates and Contractor Parties. A Contractor Party shall

be entitled at any time to assign all or part of its rights and obligations

arising from this Agreement to one or more of its Affiliates or to any of the

Contractor Parties without the prior consent of SOCAR, provided however

that SOCAR shall be promptly advised of any such assignment.

Additionally, with respect to an assignment by a Contractor Party to an

Affiliate, any such Affiliate must satisfy the requirements of Article69yuxarıdakı 21.2(b)(i) bəndinin tələblərini ödəyir və həmçinin bu şərtlə ki,

həmin verilmənin ARDNŞ tərəfindən bəyəniləcəyi, yaxud 21.2(b)(iii)

bəndində göstərilmiş qaydaya uyğun surətdə ARDNŞ tərəfindən

bəyənilmiş sayılacağı andan Podratçı tərəf iştirak payının belə Ortaq şirkətə

verilmədiyi halda olduğu kimi, bu Saziş üzrə onun Ortaq şirkətinin

öhdəliklər üçün öz məsuliyyətini eynilə saxlayır.

21.321.2(b)(i) above, and further, provided that the assigning party shall remain

liable for its Affiliates obligations under this Agreement in the same

manner as though no assignment had been made to such Affiliate unless

and until said assignment is approved or deemed approved by SOCAR, in

the manner provided under Article 21.2(b)(iii).Hüquq və öhdəliklərin verilməsinin şərtləri21.3Podratçı tərəflərin hər hansı hüquq və öhdəliyi başqasına hökmən bu şərtlə verilir ki,

hüquq varisi ARDNŞ-a Əsas ana şirkətinin 21.4 bəndində göstərilən təminat məktubunu

təqdim etsin.

21.4Any assignment by a Contractor Party shall be expressly conditioned upon the assignee

providing to SOCAR an Ultimate Parent Company Guarantee similar to that referred to

in Article 21.4.Əsas ana şirkətlərin təminatları/ ARDNŞ-ın tə`minatı21.4ONŞ istisna olmaqla, Podratçı tərəflər bu Sazişi imzaladıqdan sonra əməli cəhətdən

mümkün olan ən qısa müddətlərdə ARDNŞ-a özlərinin Əsas ana şirkətinin təminat

məktubunu təqdim edirlər. ARDNŞ bununla razılaşır ki, ONŞ-dən başqa hər bir Podratçı

tərəfə tə`minat verir:

(a)(b)

21.5Conditions on AssignmentUltimateParent Company Guarantee, SOCAR Guarantee

Each Contractor Party other than SOA shall as soon as practicable after execution of this

Agreement by all Parties, provide to SOCAR an Ultimate Parent Company Guarantee.

SOCAR hereby guarantees to each Contractor Party other than SOA:ONŞ-un bu Saziş üzrə öz öhdəliklərini, maliyyə və digər öhdəlikləri, yerinə

yetirməsi üçün bütün vəsaitlərə; və(a)all funds necessary for SOA to fulfill all of its obligations, financial or

otherwise, under the Agreement; andONŞ-un verdiyi hüquqlar və üzərinə götürdüyü öhdəliklər.(b)the rights granted to and the obligations undertaken by SOA.Hökumətin təminatı21.5Bütün Tərəflər bu Sazişi imzaladıqdan sonra ARDNŞ Hökumət təminatının

imzalanmasını təmin edir. Hökumət təminatının imzalanmış orijinalı hər Podratçı tərəfə

verilir və Sazişin Azərbaycan Respublikası Parlamentinin müzakirəsinə təqdim olunan

imzalanmış nüsxəsinə onun tərkib hissəsi kimi daxil edilir. Saziş Azərbaycan

Respublikasının Parlamenti tərəfindən ratifikasiya və təsdiq edildikdən və adi qaydada

dərc olunduqdan sonra Hökumətin təminatı qanun qüvvəsi kəsb edir.Government Guarantee

Upon the execution of this Agreement by all Parties SOCAR shall procure the execution

of the Government Guarantee. An executed original of the Government Guarantee shall

be provided to each Contractor Party and shall be included in the executed copy of this

Agreement to be submitted to the Parliament of the Azerbaijan Republic. Upon

ratification and approval of this Agreement by the Parliament of the Azerbaijan Republic

and publication in the customary manner the Government Guarantee shall have the force

of law.7022.1MADDƏ 22ARTICLE 22TƏTBİQ EDİLƏ BİLƏN QANUN,

İQTİSADİ SABİTLƏŞMƏ VƏ ARBİTRAJAPPLICABLE LAW, ECONOMIC STABILIZATION

AND ARBITRATIONTətbiq edilə bilən hüquq22.1Bu Saziş Azərbaycan Respublikası və İngiltərənin qanunları üçün ümumi olan hüquq

prinsiplərinə müvafiq surətdə tənzimlənir və təfsir edilir, hər hansı məsələyə dair ümumi

hüquq prinsipləri olmadığı halda isə Kanadanın Alberta əyalətinin ümumi hüquq

prinsipləri tətbiq edilir (hüquq normalarının kolliziyalarına aid qanunlar istisna olmaqla).

Bu Saziş həmçinin “pacta sunt servanda“ (“müqavilələrə əməl olunmalıdır“) beynəlxalq

hüquq prinsipinə tabe edilir. Bu Saziş Azərbaycan Respublikasının Parlamenti tərəfindən

təsdiq edildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəsinə minir və

Azərbaycan Respublikasında müddəaları bu Sazişə uyğun gəlməyən və ya zidd olan hər

hansı başqa mövcud və ya gələcək qanundan, fərmandan, yaxud inzibati sərəncamdan (və

ya onun bir hissəsindən) üstün tutulur, (bu Sazişdə konkret surətdə başqa cür göstərilən

hallar istisna olmaqla).

22.2This Agreement shall be governed and interpreted in accordance with principles of law

common to the law of the Azerbaijan Republic and English law, and to the extent that no

common principles exist in relation to any matter then in accordance with the principles

of the common law of Alberta, Canada (except for laws regarding conflicts of laws). This

Agreement shall also be subject to the international legal principle of pacta sunt servanda

(agreements must be observed). Upon approval by the Parliament of the Azerbaijan

Republic of this Agreement, this Agreement shall constitute a law of the Azerbaijan

Republic and shall take precedence over any other current or future law, decree or

administrative order (or part thereof) of the Azerbaijan Republic which is inconsistent

with or conflicts with this Agreement except as specifically otherwise provided in this

Agreement.İqtisadi sabitləşmə22.2Bu Saziş üzrə Podratçıya (yaxud onun hüquq varislərinə) və onun Subpodratçılarına

veriləsi hüquqlar və mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan dəyişdirilmir,

modifikasiya edilmir və ya məhdudlaşdırılmır. Əgər hər hansı Hökumət orqanı bu Sazişin

müddəalarına zidd olan, yaxud bu Saziş üzrə Podratçının hüquqlarına və ya mənafelərinə

mənfi (yaxud müsbət) təsir göstərən hər hansı mövcud, yaxud gələcək qanunun,

müqavilənin, hökumətlərarası sazişin, fərmanın və ya inzibati sərəncamın, o cümlədən,

lakin bununla məhdudlaşmadan, vergi qanunvericiliyində, qaydalarda, inzibati təcrübədə

hər hansı dəyişikliklərin, yaxud Kontrakt sahəsi barəsində yurisdiksiya dəyişikliklərinin

tətbiq olunmasını tələb edirsə, Tərəflərin iqtisadi mənafelərinin tarazlığını bərpa etmək

məqsədi ilə bu Sazişin müddəalarında təshihlər aparılır, Podratçının hüquqlarına və ya

mənafelərinə mənfi tə`sir olduqda isə, ARDNŞ Podratçıya (və onun hüquq varislərinə)

bununla bağlı hər cür itki, iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi, zərər və ziyanıın əvəzini ödəyir.

Hər hansı belə müqavilə. hökumətlərarası saziş, qanun, fərman, yaxud inzibati sərəncam

ilə bu Saziş arasında hər hansı münaqişəni və ya uyğunsuzluhun yuxarıda göstərilmiş

prinsiplərə müvafiq surətdə tez bir zamanda həll olunması məqsədilə müvafiq Hökumət

orqanlarının müvafiq tədbirlər girməsini təmin etmək üçün ARDNŞ öz səlahiyyətlərinin

tam həcmi çərçivəsində hər cür ağlabatan qanuni sə`ylər göstərir.22.3Economic Stabilization

The rights and interests accruing to Contractor (or its assignees) under this Agreement

and its Sub-contractors under this Agreement shall not be amended, modified or reduced

without the prior consent of Contractor. In the event that any Governmental Authority

invokes any present or future law, treaty, intergovernmental agreement, decree or

administrative order which contravenes the provisions of this Agreement or adversely or

positively affects the rights or interests of Contractor hereunder, including, but not

limited to, any changes in tax legislation, regulations, or administrative practice, or

jurisdictional changes pertaining to the Contract Area, the terms of this Agreement shall

be adjusted to re-establish the economic equilibrium of the Parties, and if the rights or

interests of Contractor have been adversely affected, then SOCAR shall indemnify

Contractor (and its assignees) for any disbenefit, deterioration in economic

circumstances, loss or damages that ensue therefrom. SOCAR shall within the full limits

of its authority use its reasonable lawful endeavors to ensure that the appropriate

Governmental Authorities will take appropriate measures to resolve promptly in

accordance with the foregoing principles any conflict or anomaly between any such

treaty, intergovernmental agreement, law, decree or administrative order and this

Agreement.Arbitraj

(a)Applicable Law22.312.1(a)(ii) və 12.1(c) bəndinin müddəalarına müvafiq surətdə nəzərdən

keçirilmək üçün ekspertə göndərilən məsələlər, yaxud Sazişdə xüsusi olaraq

göstərilən hallar istisna olmaqla, ARDNŞ ilə hər hansi Podratçı tərəf, yaxud

bütün Podratçı tərəflər arasında mübahisə (Rəhbər komitənin iclaslarında həll

edilməmiş məsələlər daxil olmaqla) baş verdikdə, mübahisə edən Tərəflər

görüşürlər ki, bu Sazişin şərtlərinə əsaslanaraq mübahisənin qarşılıqlı surətdə

qənaətbəxş bir şəkildə həll olunmasına cəhd göstərsinlər. Tərəf həmin mübahisə

haqqında bildiriş aldıqdan sonra otuz (30) gün müddətində mübahisə Tərəfləri

qarşılıqlı surətdə qənaətləndirən bir şəkildə aradan qaldırılmırsa, həmin

mübahisə Arbitraj əməliyyatının müddəalarına və tətbiq edilə bilən hüquq

barəsində 22.1 bəndində göstərilmiş müddəalara müvafiq surətdə həll edilir.Arbitration

(a)71Except for any matter to be referred to an expert pursuant to Articles 12.1(a)(ii)

and 12.1(c), in the event of a dispute arising between SOCAR and any or all of the

Contractor Parties (including matters which are not resolved at the Steering

Committee), the disputing Parties shall meet in an attempt to resolve the dispute to

their mutual satisfaction by reference to the terms of this Agreement. If

satisfactory mutual agreement is not achieved within thirty (30) days after receipt

by a Party of notice of such dispute, such dispute shall be settled in accordance

with the Arbitration Procedure and the applicable law provisions of Article 22.1.(b)(c)Bu Sazişdə heçnə Podratçı tərəflərin Xariçi sərmayələrin müdafiəsi haqqında

1992-ci il 15 yanvar tarixli Qanunun 11-15-ci Maddələrində nəzərdə tutulan

hüquqlarını əsla məhdudlaşdırmır və Azərbaycan Respublikasının hər hansı

başqa mövcud və ya gələcək qanununun müddəasına baxmayaraq, həmin

hüquqlar Podratçıya bu Saziş üzrə məxsus olan hər hansı başqa hüquqlara əlavə

olaraq tətbiq edilir. Hər hansı Hökumət orqanının hər hansı fəaliyyəti və ya

fəaliyyətsizliyi nəticəsində Podratçının hər hansı hüquqlarının, mənafelərinin,

yaxud əmlakının ekspropriasiyası, milliləşdirilməsi və ya başqa cür

özgəninkiləşdirilməsi hallarında arbitrlər nağd pulun diskontlaşdırılmış axınları

metodunu tətbiq edərək və əlverişli şəraitdə əqddə marağı olan alıcının və

satıcının mövcudluğunu ehtimal edərək, habelə Podratçının öz hüquqlarından,

mənafelərindən, payından (o cümlədən mənimsənilməmiş ehtiyatlarda iştirak

payından) və ya əmlakından məhrum olması ilə nəticələnən əlverişsiz vəziyyəti

nəzərə almayaraq zərərin əvəzinin tam bazar qiyməti ilə və mövcud müəssisə

əsasında ödənilməsi (o cümlədən Dollarla dərhal tam və təsirli kompensasiyası)

prinsiplərini tətbiq edirlər. Podratçının sadalanan hüquqlarının, mənafelərinin,

payının (o cümlədən mənimsənilməmiş ehtiyatlarda iştirak payının) və ya

əmlakının tam bazar qiymətini müəyyənləşdirmək üçün arbitrlər yüksək

beynəlxalq nüfuza malik investisiya bankını seçirlər.(b)Nothing in this Agreement shall limit the rights of the Contractor Parties pursuant

to Articles 11 through 15 of the Law on Protection of Foreign Investment dated 15

January 1992, which rights shall apply in addition to any other rights Contractor

may have under this Agreement notwithstanding any other law, both current and

future, in the Azerbaijan Republic. If any of Contractors rights, interests or

property are expropriated, nationalized or otherwise taken by reason of any act or

failure to act of any Governmental Authority, then the arbitrators shall apply the

principle of indemnification (including prompt, full and effective compensation in

Dollars) at the full market value, on the basis of an on-going concern utilizing the

discounted cash flow method, assuming a willing buyer and seller in a non-hostile

environment, and disregarding the unfavorable circumstances under which or

following which Contractor shall be deprived of its rights, interest (including its

interest in undeveloped reserves) or property. The arbitrators shall select an

investment bank of good international reputation for purpose of appraising the full

market value of said rights, interest (including its interest in undeveloped reserves)

or property of Contractor.Bu 22.3 bəndində nəzərdə tutulan hüquqlar və öhdəliklər bu Sazişin qüvvəsinə

xitam veriləndən sonra da qüvvədə qalır.(c)The rights and obligations under this Article 22.3 shall survive the termination of

this Agreement.72MADDƏ 23ARTICLE 23BİLDİRİŞLƏRNOTICESBu Sazişin müddəalarına müvafiq surətdə təqdim olunan bütün bildirişlər ingilis və

Azərbaycan dilində yazılı şəkildə tərtib edilir və telekslə, faksla, yaxud məktubla hər bir

Tərəfə aşağıda göstərilən ünvana (yaxud bir Tərəfin digər Tərəflərə vaxtaşırı bildirə

biləcəyi hər hansı başqa ünvana) göndərilir, bu şərtlə ki, Qüvvəyəminmə tarixindən sonra

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən Podratçı tərəflərə göndərilən və

bu Sazişin şərtlərinə görə zəruri olan bütün bildirişlər (27-ci Maddədə nəzərdə tutulduğu

kimi, pozuntu haqqında hər hansı bildirişlər, 21.2(b)(iii) bəndinə uyğun olaraq göndərilən

hər hansı bildirişlər, habelə 22.3 bəndində nəzərdə tutulan, arbitraja aid olan hər hansı

bildirişlər istisna edilməklə) bu 23-cü Maddənin müddəalarına uyğun surətdə Əməliyyat

şirkətinə göndərilmişdirsə, bütün Podratçı tərəflərə çatdırılmış hesab olunur. Podratçı

ARDNŞ-a Əməliyyat şirkətinin adını və ünvanını (habelə bunların müvafiq

dəyişikliklərini) əməli cəhətdən mümkün olan ən qısa müddətlərdə təqdim edəcəkdir.

Teleks, yaxud faksla verilmiş bildiriş göndərildiyi tarixdən sonrakı birinci iş günü

çatdırılmış hesab olunur. Məktubla göndərilən bildiriş yalnız alındıqdan sonra çatdırılmış

sayılır.All notices required to be given pursuant to this Agreement shall be in writing in English

and Azeri and may be given by telex, facsimile or letter to the address set out below for

each Party (or such other address as a Party may notify to the other Parties from time to

time) provided, however, that following the Effective Date any notices required to be

given to Contractor Parties hereunder by SOCAR (except any notice of breach pursuant

to Article 27, any notice pursuant to Article 21.2(b)(iii) and any notice of termination of

this Agreement and any notice of arbitration pursuant to Article 22.3) shall be considered

effective as to all Contractor Parties if given to the Operating Company in accordance

with this Article 23. Contractor shall advise SOCAR of details of the name and address

of the Operating Company (and of any changes thereto) as soon as practicable. A notice

given by telex or facsimile shall be deemed to be received on the first working day

following the date of dispatch. A notice sent by letter shall not be deemed to be delivered

until received.ARDNŞ:Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri, 370601

Neftçilər prospekti, 73

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti

Teleks: Bakı 142187 (CWET SU)

Faks: 92 32 04

Kimə: PrezidentəSOCAR:State Oil Company of the Azerbaijan Republic

Baku 370601

Neftchilar Prospecti 73

Telex: Baku 142187 (CWET SU)

Fax: 923204

Attention: The PresidentKOMONVELS:Komonvels Qobustan Limited

Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri, 370004

İçəri Şəhər, Asəf Zeynallı küç. 14,

Tel:

+994 12 971008

Faks: +994 12 929219

Kimə: PrezidentəCommonwealth:Commonwealth Gobustan Limited

Asaf Zeynalli str. 14, Icheri Sheher

Baku 370004

Azerbaijan Republic

Tel: 99412-971008

Fax: 99412-929219

Attention: The Presidentsurəti məlumat üçün:and copied for information to:Commonwealth Oil and Gas Company Limited

12, Howard Way

Cromwell Business Park

Newport Pagnell, MK16 9QR

United Kingdom

Tel: +44 1908 217217

Fax: +44 1908 217145

Attention : The President

YUNİON TEKSAS:Commonwealth Oil and Gas Company Limited

12, Howard Way

Cromwell Business Park

Newport Pagnell, MK16 9QR

United Kingdom

Tel: 44 1908 217217

Fax: 44 1908 217145

Attention: The PresidentUnion Texas Qobustan Limited

1330 Post Oak Boulevard

Houston, Texas 77056-3031

Tel : (713) 623-6544

Fax : (713) 968-2889

Attention : the PresidentUnion Texas:73Union Texas Qobustan Limited

1330 Post Oak Boulevard

Houston, Texas 77056-3031

Tel: (713) 623-6544

Fax: (713) 968-2889

Attention: The PresidentONŞ:Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri, 370601

Neftçilər prospekti, 73

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti

Teleks: Bakı 142187 (CWET SU)

Faks: 923204

Kimə: PrezidentəSOA:74Care of: State Oil Company of the Azerbaijan Republic

Baku 370601

Neftchilar Prospecti 73

Telex: Baku 142187 (CWET SU)

Facsimile: 923204

Attention: The President24.1ARTICLE 24SAZİŞİN QÜVVƏYƏMİNMƏ TARİXİEFFECTIVE DATEQüvvəyəminmə tarixi

(a)(b)24.2MADDƏ 2424.1Azərbaycan Respublikası qanunvericilik orqanları Konstitusiyaya, tələb olunan

bütün hüquqi rəsmiyyətlərə və qaydalara tam əməl etməklə Azərbaycan

Respublikasında bu Sazişə (Hökumət təminatı daxil olmaqla) tam qanun qüvvəsi

verən qanunvericilik aktı qəbul etdiklərinə və mövcud təcrübəyə əsasən onun dərc

olunduğuna dair şəhadətnaməni ARDNŞ Podratçıya hansı tarixdə təqdim edirsə, o

tarix Sazişin Qüvvəyəminmə tarixi sayılır, lakin aşağıdakı ilkin şərtlərə əməl

edilməyincə, Tərəflər yuxarıda göstərilən qanunvericilik aktının qəbul olunmasını

tələb etməyəcəklər (və bu Qüvvəyəminmə tarixi başlanmayacaqdır):Effective Date

(a)The Effective Date shall be the date upon which SOCAR delivers to Contractor

written evidence of the enactment by the legislature of the Azerbaijan Republic in

full compliance with the Constitution and all requisite legal formalities and

procedures and publication in the customary manner of legislation giving this

Agreement (including the Government Guarantee), the full force of law in the

Azerbaijan Republic, provided, however, that the enactment as aforesaid shall not

be sought by the Parties (and the Effective Date shall not occur) until the

following conditions precedent have been satisfied:(i)Bu Sazişə hər bir Tərəfin Direktorlar şurasının sanksiya verməsi; və(i)authorization to enter into this Agreement by the Boards of Directors of

each of the Parties; and(ii)ARDNŞ-ə Podratçı tərəflərin (ONŞ-dan başqa) Əsas ana şirkətlərinin

Tə`minatının verilməsi; və(ii)delivery to SOCAR of each of the Contractor Parties (except SOA)

Ultimate Parent Company Guarantees; and(iii)Podratçı tərəflərin hər birinə Hökumət Tə`minatı verilməsi.(iii)delivery to each of the Contractor Parties of the Government Guarantee.Tərəflər var qüvvələrini sərf edirlər ki, mümkün qədər qısa müddətlərdə (1)

24.1(a)(i)-(iii) bəndlərində göstərilmiş şərtlərə əməl edilməsinə və əməl edildikdən

sonra (2) yuxarıda göstərildiyinə əsasən Azərbaycan Respublikasının

qanunvericilik orqanları tərəfindən bu Sazişə və adı çəkilmiş Hökumət təminatına

Azərbaycan Respublikasında tam qanun qüvvəsi verən qanunvericilik aktının

qəbul edilməsinə nail olsunlar.(b)Qüvvəyəminmə tarixinədək Neft-qaz əməliyyatları24.2The Parties shall use their best endeavors to obtain as soon as possible (1)

satisfaction of the conditions referred to in Article 24.1(a)(i) to (iii) and upon

satisfaction thereof (2) the enactment as aforesaid by the legislature of the

Azerbaijan Republic giving this Agreement and the said Government Guarantee

the full force of law in the Azerbaijan Republic.Pre-Effective Date Petroleum Operations24.1 bəndinin müddəalarına baxmayaraq, Qüvvəyəminmə tarixinədək ARDNŞ-ın razılığı

ilə Podratçı Neft-qaz əməliyyatları aparırsa, həmin Neft-qaz əməliyyatları ilə əlaqədar

olaraq Podratçının çəkdiyi məsrəflər Ödənilir.Notwithstanding the provisions of Article 24.1, in the event that, prior to the Effective

Date, Contractor, with the consent of SOCAR, does conduct Petroleum Operations, the

costs incurred by Contractor in relation to such Petroleum Operations shall be Cost

Recoverable.Əgər Qüvvəyəminmə tarixinədək Podratçı ARDNŞ-ın razılığı olmadan Neft-qaz

əməliyyatları aparırsa, Podratçının həmin razılaşdırılmamış Neft-qaz əməliyyatları ilə

bağlı məsrəfləri Məsrəflərin ödənilməsi çərçivəsində ödənilmir.In the event that, prior to the Effective Date, Contractor, without the consent of SOCAR,

does conduct Petroleum Operations, then the costs incurred by Contractor in relation to

such non-consented Petroleum Operations shall not be Cost Recoverable.75MADDƏ 25

ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK

25.1ARTICLE 25

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SAFETYƏməliyyatların aparılması25.1Podratçı Neft-qaz əməliyyatlarını Ətraf mühitin mühafizəsi standartlarına uyğun olaraq

lazımi həssaslıqla, səmərəli və təhlükəsiz şəkildə aparır və məhdudiyyət qoyulmadan,

yerin üstü, yerin təki, dəniz, hava, göllər, çaylar, flora və fauna, kənd təsərrüfatı bitkiləri,

digər təbii ehtiyatlar və əmlak daxil olmaqla bütövlükdə ətraf mühitin tarazlığının hər

hansı potensial pozuntularını minimuma endirmək üçün Ətraf mühitin mühafizəsi

standartlarına müvafiq surətdə bütün ağlabatan tədbirləri görür. Tədbirlərin ardıcıllığı bu

sıra ilə müəyyən edilir: həyatın mühafizəsi, ətraf mühitin mühafizəsi və əmlakın

mühafizəsi.

25.2Contractor shall conduct the Petroleum Operations in a diligent, safe and efficient manner

in accordance with the existing Azerbaijan safety and environmental legislation and

international Petroleum industry standards and experience to the extent they are not in

conflict with Azerbaijan safety and environmental legislation. Contractor shall take all

reasonable actions to minimize any potential disturbance to the general environment,

including without limitation the surface, subsurface, sea, air, lakes, rivers, animal life,

plant life, crops and other natural resources and property. The order of priority for actions

shall be the protection of life, environment and property.Qəza vəziyyətləri25.2Ətraf mühitə zərər vuran və ya zərər vura bilən qəza vəziyyətləri və ya bədbəxt hadisələr

zamanı Podratçı həmin hallar barədə dərhal DEK-i və ARDNŞ-ı xəbərdar edir və

vəziyyətin düzəlməsi üçün gördüyü təcili tədbirlər və bu tədbirlərin nəticələri haqqında

məlumat verir. Podratçı təcili tədbirlər görmək, qəza vəziyyətini nəzarət altına almaq və

insan tələfatının, itkilərin və əmlaka zərər dəyməsinin qarşısını almaq, habelə təbii

ehtiyatlara və bütövlükdə ətraf mühitə zərər dəyməsinin qarşısını almaq üçün hər cür

ağlabatan səylər göstərəcəkdir. Podratçı həmçinin görülmüş tədbirlər haqqında ARDNŞ

və müvafiq Hökumət orqanları qarşısında hesabat verir.25.3Conduct of OperationsEmergencies

In the event of emergency and accidents which damage or might damage the

environment, Contractor shall promptly notify the State Committee of the Azerbaijan

Republic on Ecology and Control over the Use of Natural Resources and SOCAR of such

circumstances and of its first steps to remedy this situation and the results of said efforts.

Contractor shall use all reasonable endeavors to take immediate steps to bring the

emergency situation under control and protect against loss of life, prevent harm to natural

resources and to the general environment and loss of or damage to property. Contractor

shall also report to SOCAR and appropriate Governmental Authorities on the measures

taken.Ətraf mühitə ziyan vurulması üçün məsuliyyət25.3Environmental Damage and Liability(a)Podratçı onun Azərbaycan Respublikasının müvafiq məhkəməsi tərəfindən

müəyyən edilmiş təqsiri üzündən ətraf mühitin hər hansı şəkildə çirklənməsi

nəticəsində Üçüncü tərəfin məruz qaldığı birbaşa itkilər və ya ziyan üçün

məsuliyyət daşıyır. Podratçının səhlənkarlığı nəticəsində ətraf mühit çirkləndikdə

və ya ona ziyan vurulduqda Podratçı beynəlxalq neft-qaz sənayəsində hamılıqla

qəbul edilmiş metodlara müvafiq surətdə, belə bir çirklənməni aradan qaldırmaq

və onun ətraf mühitə təsirini yaxud ziyanını azaltmaq üçün hər cür lazımi

tədbirləri görür.(a)Contractor shall be liable for those direct losses or damages incurred by a Third

Party arising out of any environmental pollution determined by the appropriate

court of the Azerbaijan Republic to have been caused by the fault of Contractor. In

the event of any environmental pollution or environmental damage caused by the

fault of Contractor, Contractor shall reasonably endeavor, in accordance with

generally acceptable international Petroleum industry practices, to mitigate the

effect of any such pollution or damage on the environment.(b)Bu Sazişin Qüvvəyəminmə tarixindən əvvəl mövcud olmuş şəraitə görə, lakin

bununla məhdudlaşmadan, Podratçı səbəbkarı olmadığı hallar - hər hansı ekoloji

çirklənmələr və ya ətraf mühitə dəyən digər ziyan, ətraf mühitin vəziyyəti, yaxud

problemləri üçün cavabdeh deyil və bunlardan irəli gələn, yaxud onlarla bağlı

iddialara, ziyan və ya itkilərə görə heç bir xərc çəkmir və maddi məsuliyyət

daşımır və ARDNŞ Podratçını, onun Subpodratçılarını, onun və onların

məsləhətçilərini, agentlərini, işçilərini, qulluqçularını və direktorlarını yuxarıda

deyilənlərlə bağlı hər cür və bütün məsrəflərdən, xərclərdən və məsuliyyətdən

azad edir və onlara kompensasiya verir.(b)Contractor shall not be responsible and shall bear no cost, expense or liability for

claims, damages or losses arising out of or related to any environmental pollution

or other environmental damage, condition or problems which it did not cause,

including but not limited to those in existence prior to the Effective Date of this

Agreement and SOCAR shall indemnify and hold harmless Contractor, its Subcontractors and its and their consultants, agents, employees, officers and directors

from any and all costs, expenses and liabilities relating thereto.(c)Ətraf mühiti çirklənməsinə və ya ona ziyan dəyməsinə görə Podratçıya qarşı irəli

sürülən hər hansı iddialar, tələblər, məhkəmə təqibləri, yaxud məhkəmə baxışları

nəticəsində və ya bunlarla əlaqədar olaraq Podratçının çəkdiyi hər hansı zərər,

məsuliyyət, itkilər, məsrəflər və xərclər, habelə Podratçı tərəfindən ətraf mühitin

çirklənməsi və ya ona dəyən ziyana görə Podratçının apardığı hər hansı bərpa və

təmizləmə işlərinə çəkilən məsrəflər (Podratçının Qərəzli səhlənkarlığı nəticəsində

baş verən belə çirklənmə və ya belə zərər istisna olmaqla), Neft-qaz

əməliyyatlarına çəkilən Məsrəflərə daxil edilir.(c)Any damages, liability, losses, costs and expenses incurred by Contractor arising

out of or related to any claim, demand, action or proceeding brought against

Contractor, as well as the costs of any remediation and clean-up work undertaken

by Contractor, on account of any environmental pollution or environmental

damage (except for such pollution or damage resulting from Contractors Willful

Misconduct) caused by Contractor shall be included in Petroleum Costs.7626.1(a)(b)MADDƏ 26ARTICLE 26MƏXFİLİKCONFIDENTIALITYTərəflərdən hər biri razılaşır ki, Neft-qaz əməliyyatları ilə əlaqədar əldə edilmiş və

ya alınmış və Qüvvəyəminmə tarixinədək açılmasına məhdudiyyət qoyulmasa da

ictimaiyyətin bilmədiyi, yaxud Tərəfin ixtiyarında olmayan bütün texniki, geoloji,

yaxud kommersiya xarakterli informasiyaya və məlumata məxfi informasiya və

məlumat kimi baxılır və onlar gizli saxlanılır (Podratçının 13.1(e) bəndinə

müvafiq surətdə belə məlumat və informasiyadan istifadə etmək və 26.2 bəndinə

müvafiq surətdə bu cür məlumat və informasiyanı mübadilə etmək hüququna əməl

edilməsi şərtilə) və bu Sazişin Tərəfi olmayan heç bir fiziki yaxud hüquqi şəxsə

açılmır. Bu zaman aşağıdakılara istisna kimi baxılmalıdır:26.1(a)Each Party agrees that all information and data of a technically, geologically or

commercially sensitive nature acquired or obtained relating to Petroleum

Operations and which on the Effective Date is not in the public domain or

otherwise legally in the possession of such Party without restriction on disclosure

shall be considered confidential and shall be kept confidential (subject to

Contractors right to use such data and information in accordance with Article

13.1(e) and to trade in such data and information in accordance with Article 26.2)

and not be disclosed to any person or entity not a Party to this Agreement, except:(i)Ortaq şirkət; bu şərtlə ki, həmin Ortaq şirkət bu Sazişin müddəalarına

müvafiq surətdə məxfiliyi saxlasın;(i)To an Affiliate, provided such Affiliate maintains confidentiality as

provided in this Agreement;(ii)əgər bu Sazişə müvafiq olaraq tələb edilirsə, Hökumət orqanı;(ii)To a Governmental Authority when required by this Agreement;(iii)əgər tətbiq edilə bilən hər hansı qanunlara və ya qaydalara müvafiq surətdə,

yaxud hər hansı məhkəmə baxışı nəticəsində, ya da hər hansı məhkəmənin

bu və ya digər Tərəf üçün məcburi olan əmri ilə bu cür məlumat və

informasiya verilməlidirsə;(iii)To the extent such data and information is required to be furnished in

compliance with any applicable laws or regulations, or pursuant to any

legal proceedings or because of any order of any court binding upon a

Party;(iv)aşağıdakı (c) bəndinin müddəalarına əməl olunmaqla, hər hansı tərəfin işə

götürdüyü potensial Subpodratçılar, məsləhətçilər və hüquqçular; bu şərtlə

ki, belə məlumat və ya informasiyanın açılması həmin Subpodratçının,

məsləhətçinin və ya hüquqçunun işi üçün zəruri olsun;(iv)Subject to (c) below, to potential Sub-contractors, consultants and attorneys

employed by any Party where disclosure of such data or information is

essential to such Sub-contractors, consultants or attorneys work;(v)aşağıdakı (c) bəndinin müddəalarına əməl olunmaqla, bu və ya digər

Tərəfin iştirak payının nəzərdə tutulan əsl varisi (o cümlədən öz

səhmlərinin və ya öz Ortaq şirkətinin səhmlərinin çox hissəsinin

birləşdirilməsi, konsolidasiyası, ya da satışı barəsində Tərəfin açıq

danışıqlar apardığı təşkilat/hüquqi şəxs);(v)Subject to (c) below, to a bona fide prospective transferee of a Contractors

Participating Interest (including an entity with whom a Contractor is

conducting bona fide negotiations directed toward a merger, consolidation

or the sale of a majority of its or an Affiliates shares);(vi)aşağıdakı (c) bəndinin müddəalarına əməl olunmaqla, sığorta şirkəti, bank

və ya başqa maliyyə idarəsi bu Saziş üzrə öz öhdəliklərinin sığorta

edilməsi, maliyyələşdirilməsi haqqında danışıqlar aparan Tərəf üçün lazım

olan həcmdə;(vi)Subject to (c) below, to an insurance company, to a bank or other financial

institution to the extent appropriate to a Party arranging for funding or

insurance for its obligations under this Agreement;(vii)yurisdiksiyası həmin Podratçı tərəfə və ya onun Ortaq şirkətlərinə şamil

edilən hər hansı hökümətin, yaxud fond birjasının hər hansı qaydalarına və

ya tələblərinə müvafiq olaraq həmin məlumat və informasiyanın açılmalı

olduğu hallar;(vii)To the extent such data and information must be disclosed pursuant to any

rules or requirements of any government or stock exchange having

jurisdiction over the Parties, or their Affiliates;(viii) hər hansı məlumat və ya informasiya ÒTərəfin əsla təqsiri olmadan

ictimaiyyətə bəlli olduğu hallar; və(viii) Where any data or information which, through no fault of a Party, becomes

a part of the public domain; and(ix)(ix)bu Sazişin 22-ci Maddəsinə müvafiq surətdə arbitrlər və ya 12.1(c) bəndi

ilə əlaqədar olaraq hər hansı ekspert.Hər Tərəf Neft-qaz əməliyyatlarına dair həmin məlumat və informasiya barəsində

məxfiliyə öz işçilərinin əməl etmələrini təmin etmək üçün adi ehtiyat tədbirləri(b)77To the arbitrators in accordance with Article 22 or to any expert in

connection with Article 12.1(c) of this Agreement.Each Party shall take customary precautions to ensure such data and information

on Petroleum Operations is kept confidential by its respective employees.görür.26.2(c)İnformasiya 26.1(a)(iv), (v) və (vi) bəndlərinə müvafiq surətdə ancaq o halda

açılır ki, informasiyanı açan Tərəf informasiyanın verildiyi Tərəfdən hər belə

açılışadək yazılı iltizam alsın ki, o həmin məlumat və informasiyanı (ictimaiyyətə

bəlli olan və ya ona çatdırılan məlumatdan başqa) Üçüncü Tərəflərdən ciddi

surətdə gizli saxlayacaq, məlumat və informasiya digər Tərəflərin qabaqcadan

verilmiş yazılı icazəsi olmadan hansı məqsədlər üçün açılırsa, o məqsədlərdən

başqa, heç bir məqsədlə həmin məlumat və informasiyadan istifadə etməyəcək və

onu açmayacaqdır.(c)Disclosure pursuant to Article 26.1(a)(iv), (v), and (vi) shall not be made unless

prior to each such disclosure the disclosing Party has obtained a written

undertaking from the recipient party to keep the data and information strictly

confidential from Third Parties (except for data which is or becomes in the public

domain) and not to use or disclose the data and information except for the express

purpose for which disclosure is to be made without the prior written permission of

the other Parties.(d)Hər hansı Podratçı tərəf bu Sazişin qüvvədə olduğu müddət ərzində bu Sazişdə

iştirak payına sahibliyi dayandırdıqda məxfilik barəsində yuxarıda göstərilən

öhdəliklərdən azad olunmur, hər hansı fikir ayrılıqları isə bu Sazişin arbitraj

haqqında müddəalarına müvafiq surətdə həll edilir və Podratçı tərəflərin məxfiliyə

dair öhdəlikləri bu Sazişdə hansı şəkildə göstərilmişdirsə, bu Sazişin qüvvəsinə

xitam verildikdən sonra beş (5) il ərzində o şəkildə qüvvədə qalmaqda davam edir.(d)Any Contractor Party ceasing to own a Participating Interest in this Agreement

during the term of this Agreement shall nonetheless remain bound by the

obligations of confidentiality set forth above and any disputes shall be resolved in

accordance with the Arbitration Procedure, and the confidentiality obligations of

the Contractor Parties as set forth herein shall survive a period of five (5) years

from the termination of this Agreement.Məlumat mübadiləsi26.2Yuxarıda deyilənlərə baxmayaraq, 13.1(e) bəndinə müvafiq surətdə Podratçının tam

ixtiyarı vardır ki, ARDNŞ-ın icazəsi ilə Kontrakt sahəsinə aid bütün məlumatları Üçüncü

tərəflərlə başqa məlumatlarla sərbəst mübadilə etsin, və belə bir icazədən əsassız olaraq

boyun qaçırılmamalıdır.

26.3Trading of Data

Notwithstanding the foregoing, in accordance with Article 13.1(e), Contractor shall have

the free right to trade with Third Parties all data relating to the Contract Area for other

data with the approval of SOCAR, such approval not to be unreasonably withheld.Şirkətin fəaliyyəti haqqında informasiya verilməsi26.3Bu 26-cı maddənin hər hansı digər müddəalarına baxmayaraq, illik hesabatlarda,

əməkdaşlar və səhmdarlar üçün informasiya bülletenlərində, jurnallarda və i.a. hər bir

Podratçı tərəf Neft-Qaz Əməliyyatları haqqında adi qaydada dərc edilən və ya

işıqlandırılan xülasələşdirilmiş məlumatlar verə bilər.Corporate Disclosure

Each Contractor Party, notwithstanding any other provisions in this Article 26 may make

disclosures in annual reports, employee and stockholder newsletters, magazines and the

like of summarizations of a general nature relating to Petroleum Operations, which are

customarily or routinely described or reported in such publications.7827.1MADDƏ 27ARTICLE 27SAZİŞİN QÜVVƏSİNƏ XİTAM VERİLMƏSİTERMINATIONKöklü pozuntu

(a)27.1Vəziyyətdən asılı olaraq, bu Saziş üzrə öhdəliklərin Köklü pozuntusuna yol

verilirsə və digər Tərəfin həmin Köklü pozuntunun xarakteri və mahiyyəti,

habelə həmin Köklü pozuntuya görə bu Sazişin qüvvəsinə xitam vermək

niyyəti haqqında yazılı bildirişi alınandan sonra doxsan (90) gün müddətində

bu Köklü pozuntunu aradan qaldırmaq və ya düzəltmək mümkün deyildirsə, bunlara:

(i)Podratçı yol verdikdə ARDNŞ, yaxud(ii)ARDNŞ yol verdikdə, Podratçı,

bu Sazişin qüvvəsinə istənilən vaxt xitam verə bilər, buMaterial Breach

(a)(i) by SOCAR if Contractor commits, or

(ii) by Contractor if SOCAR commits

Material Breach of its obligations under this Agreement, as the case may be, and

fails to cure or remedy such Material Breach within ninety (90) days following

written notice to it from the other describing the particulars of such Material

Breach as well as its intention to terminate this Agreement on account of such

Material Breach; provided however, thatşərtlə ki,(b)This Agreement may be terminated at any time:(aa)həmin Köklü pozuntu aradan qaldırıla və ya düzəldilə bilərsə, lakin lazımi

səylər göstərildiyinə baxmayaraq, onların aradan qaldırılmasına və ya

düzəldilməsinə doxsan (90) gün kifayət etmirsə, Sazişin qüvvəsinə xitam

vermək hüququ o halda tətbiq edilə bilməz ki, Köklü pozuntuda ittiham

edilən Tərəf həmin Köklü pozuntunu aradan qaldırmaq və ya düzəltmək

üçün göstərilən doxsan (90) gün ərzində ağlabatan zəruri tədbirlər görmüş

olsun və Köklü pozuntu aradan qaldırılanadək və ya düzəldilənədək belə

tədbirləri israrla davam etdirsin; həm də başa düşülür ki, bu halda Tərəflər

Köklü pozuntunun aradan qaldırılması və ya düzəldilməsi üçün zəruri olan

hərəkətlər barəsində qarşılıqlı razılığa gəlməyə çalışırlar; və(aa)if such Material Breach can be cured or remedied but not within ninety (90)

days despite the exercise of reasonable diligence, then there shall be no

right to terminate so long as the Party alleged to be in Material Breach

commences within said ninety (90) days actions reasonably necessary to

cure or remedy such Material Breach and diligently pursues such actions

until the Material Breach is cured or remedied, it being understood that in

such instance the Parties shall endeavor to reach mutual agreement on the

actions necessary to cure or remedy the Material Breach; and(bb)Podratçı, yaxud ARDNŞ - aidiyyətindən asılı olaraq - göstərilən doxsan

(90) gün ərzində Köklü pozuntu məsələsini Arbitraj qaydasına əsasən

arbitraj baxışına çıxarırsa, bu Saziş yalnız o halda və yalnız ondan sonra

ləğv edilə bilər ki, (1) arbitraj baxışı belə rəyə gəlsin ki, həqiqətən

pozuntuya yol verilmişdir və (2) pozuntuya yol vermiş sayılan Tərəf

arbitraj komissiyasının müəyyən etdiyi bu Köklü pozuntunu aradan

qaldırmaq və ya düzəltmək üçün müvafiq imkan (lakin bütün hallarda

doxsan (90) gündən az olmamaqla) əldə etdiyinə baxmayaraq həmin

imkandan istifadə etmir, bu Tərəf Köklü pozuntunu müvəffəqiyyətlə

aradan qaldırmaq və ya düzəltmək üçün təkidlə lazımi tədbirlər

görməmişdir və görməməkdə davam edir. Arbitraj qərarı qəti və Tərəflər

üçün məcburidir və dərhal icra edilməlidir; və(bb)if either Contractor or SOCAR, as the case may be, within said ninety (90)

day period refers the question of Material Breach to arbitration in

accordance with the Arbitration Procedure, then termination of this

Agreement will not occur unless and until (1) the arbitration proceeding

results in a finding that such Material Breach does in fact exist, and (2) the

Party found to have been in breach has had a reasonable opportunity

thereafter (but in no event less than ninety (90) days), but failed, to cure or

remedy the Material Breach identified by the arbitration panel, unless such

Party has been diligently pursuing such actions and continues to do so until

such Material Breach is cured or remedied. The arbitration tribunals award

shall be final and binding on the Parties and shall be immediately

enforceable; and(cc)Bu Saziş çərçivəsində “Köklü pozuntu“ termini mahiyyətcə pozuntu

deməkdir və əgər düzəldilməsə, ya Podratçının, yaxud ARDNŞ-ın öz

müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirməkdən - aidiyyətindən asılı olaraq açıq-aydın imtina etməsi nəticəsində, ya da Sazişin kommersiya

məqsədinin baş tutmamasına səbəb olmuş hərəkət nəticəsində Sazişin

bütövlükdə öz mənasını itirməsinə bərabərdir.(cc)as used in this Agreement the term “Material Breach” means a fundamental

breach, which, if not cured, is tantamount to the frustration of the entire

Agreement either as a result of the unequivocal refusal of either Contractor

or SOCAR, as the case may be, to perform its contractual obligations or as

a result of conduct which has destroyed the commercial purpose of this

Agreement.4.2 (a) bəndində göstərilmiş hər hansı işlərin başa çatdırılmaması Podratçının

Sazişi Köklü pozması hesab olunur; bu halda ARDNŞ Podratçıya yazılı bildiriş

göndərərək Sazişin qüvvəsinə birtərəfli qaydada xitam vermək hüququna malikdir

və Podratçı bu Köklü pozuntunu aradan qaldırmaq və ya düzəltmək üçün, 27.1(b)79A failure to complete any of the activities listed in Article 4.2(a), shall be deemed

to constitute a Material Breach of the Agreement by Contractor whereupon

SOCAR shall have the right to unilaterally terminate this Agreement upon giving

written notice to Contractor without Contractor being entitled to any period withinbəndində nəzərdə tutulduğu kimi, hər hansı möhlət almaq hüququna malik

deyildir. 4.2 (d) bəndinə və bu 27.1(b) bəndinə müvafiq surətdə ARDNŞ

tərəfindən Sazişin qüvvəsinə xitam verilməsi göstərilən Köklü pozuntu ilə

əlaqədar ARDNŞ-ın Podratçıya qarşı yeganə hüquqi müdafiə vasitəsidir, Podratçı

isə göstərilmiş həmin işlərin görülməsi ilə bağlı çəkdiyi hər hansı məsrəflərin

əvəzinin ödənilməsi barəsində iddia qaldırmaq hüququna malik deyildir.

27.2which to cure or remedy such Material Breach as provided in Article 27.1.

Termination of the Agreement by SOCAR pursuant to Article 4.2(d) and this

Article 27.1(b) shall be SOCARs sole remedy against Contractor for such Material

Breach and Contractor shall have no claim for reimbursement of any costs

incurred by Contractor with respect to the execution of the said activities.ARDNŞ-ın Sazişə xitam verməsi

(a)(b)27.2ARDNŞ aşağıdakı hallarda Podratçıya doxsan (90) gün əvvəl yazılı bildiriş

göndərməklə bu Sazişin qüvvəsinə xitam verə bilər:Termination by SOCAR

(a)SOCAR may terminate this Agreement by giving Contractor ninety (90) days

prior written notice:(i)əgər hər hansı Podratçı tərəfin adından Ana şirkət təminatını verən şirkət

tədiyə qabiliyyətini itirirsə və ya ləğv edilirsə (birləşdirmək və ya yenidən

təşkil etmək məqsədi ilə ləğv edildiyi hallardan başqa), bu şərtlə ki, bütün

qalan Podratçı tərəflər birgə məsuliyyətə dair müddəalara əsasən, tədiyə

qabiliyyətini itirdiklərinə və ya ləğv edildiklərinə görə, bu Saziş üzrə həmin

Podratçı tərəfin hüquqlarını və öhdəliklərini öz üzərlərinə götürə

bilmədikdə və bunu həmin doxsan (90) gün ərzində ARDNŞ-a bildirdikdən

sonra Sazişə xitam vermək haqqında bildiriş qüvvəyə minir;(i)If any company issuing an Ultimate Parent Company Guarantee on behalf

of any Contractor Party becomes insolvent or goes into liquidation (other

than for the purpose of amalgamation or reorganization), provided that

such notice of termination shall take effect as soon as the other Contractor

Parties because of their insolvency or liquidation, and subject to the

provisions of joint liability, are not able to assume such Contractor Partys

rights and obligations under this Agreement and so notify SOCAR within

such ninety (90) day period.(ii)əgər Podratçı tədiyə qabiliyyətini itirirsə və ya ləğv olunursa (birləşdirmək

və ya yenidən təşkil etmək məqsədi ilə ləğv edildiyi hallardan başqa);(ii)If Contractor becomes insolvent or goes into liquidation (other than for the

purposes of amalgamation or reconstruction).(iii)əgər Fors-major hallarından başqa, hər hansı səbəblərə görə

Karbohidrogenlərin sənaye həcmində hasilatı həmişəlik dayandırılmışdırsa.(iii)If, for reasons other than Force Majeure production of Petroleum in

commercial quantities shall have permanently ceased.ARDNŞ-in 4.3(b) və 4.3(g) bəndlərinin müddəalarında nəzərdə tutulduğu kimi,

Podratçıya qabaqcadan yazılı şəkildə bildirməklə bu Sazişə xitam vermək ixtiyarı

vardır.(b)80SOCAR may terminate this Agreement by giving Contractor notice in writing as

provided in Articles 4.3(b) and 4.3(g).27.3Podratçının Sazişin qüvvəsinə xitam verməsi/Kontrakt sahəsindən imtina etməsi27.3Termination/Relinquishment by Contractor(a)Sazişin beşinci (5) ili başa çatdıqdan sonra Podratçı ARDNŞ-a yazılı şəkildə

bildirməklə Kontrakt sahəsinin məhsuldar olmayan hissəsini broşaltmalıdır.

ARDNŞ-dan bu haqda sonuncu bildirişi aldıqdan sonra növbəti otuz (30) gün

ərzində Podratçı ona Kontrakt sahəsinin hansı hissəsinin məhsuldar olduğunu tam

şəkildə müəyyənləşdirən ətraflı hesabat (“İmtina haqda hesabat””””””ÝÝ”)

təqdim edir. İmtina haqda hesabatın təqdim edilməsindən sonra otuz (30) gün

ərzində ARDNŞ İmtina haqda hesabatla razılaşması və ya razılaşmaması barədə

Podratçıya yazılı bildiriş verməlidir. Yuxarıda qeyd edilən otuz (30) gün ərzində

bildiriş təqdim edilməməsi ARDNŞ-ın İmtina haqda hesabata razılığı kimi

qiymətləndirilir. Əgər ARDNŞ Podratçıya İmtina haqda hesabatla bağlı

narazılığını bildirərsə, bildirişin Podratsıya təqdim edilməsindən sonra qırx beş

(45) gün ərzində Tərəflər Kontrakt sahəsinin Podratçının imtina etdiyi əraziyə aid

olan hissəsinin və ümumilikdə Kontrakt sahəsinin məhsuldar olduğunun

müəyyənləşdirilməsinə nail olmaq məqsədilə birgə səylər göstərirlər. Əgər razılıq

əldə edilməzsə, yuxarıda qeyd olunan qırx beş (45) günlük müddətdən sonra otuz

(30) gün ərzində imtina edilən Kotrakt sahəsinin sərhədlərinin müəyyən edilməsi

müvafiq olaraq ARDNŞ və Podratçı tərəfindən təyin edilən, beynəlxalq səviyyədə

tanınmış iki (2) mühəndis şirkətinə həvalə edilir. Əgər tərəflərdən biri belə seçim

üçün müəyyən olunmuş otuz (30) gün ərzində mühəndis şirkəti seçmirsə, digər

tərəf ikinci mühəndis şikətini də təyin edir. Mühəndis neft şirkətlərinin

tövsiyyələri Tərəflər üçün məcburi xarakter daşımır. Əgər mühəndis neft

şirkətlərinin tövsiyyələri (tövsiyyələr mühəndis şirkətlərinin təyin edilməsi

tarixindən sonra otuz (30) gün ərzində təqdim edilməlidir) Tərəflərdən hər hansı

birini qane etmirsə, bu məsələ ilə bağlı ARDNŞ-ın qərarı Podratçı üçün məcburi

xarakter daşıyır. Belə olan halda, Sazişin 22.3 bəndinə əsasən, Podratçı ARDNŞın qərarını arbitraja çıxarmaq hüququna malikdir. Kontrakt sahəsinin bu 27.3

bəndinə əsasən boşaldıldığı zaman Podratçının ixtiyarı var ki, Kontrakt sahəsinin

imtina olunmuş hissəsi ilə əlaqədar çəkilmiş və imtina gününə qədər əvəzi

ödənilməmiş Nef-qaz əməliyyatlarının istənilən həcmlərinin əvəzini Kontrakt

sahəsinin verilməmiş hissələrinin hasilat həcmlərindən ödəsin.(a)After the expiry of the fifth (5th) year of the term of the Agreement, Contractor

shall upon written request from SOCAR relinquish the remainder part of the

Contract Area which has not been producing. Within thirty (30) days of the said

receipt of the request from SOCAR, Contractor shall submit a detailed report to

SOCAR fully designating the productive area and that portion of the Contract

Area being relinquished (“Relinquishment Report”). SOCAR shall within thirty

(30) days following the receipt of the Relinquishment Report notify Contractor in

writing of its agreement or disagreement regarding the Relinquishment Report,

provided that lack of notice within the said thirty (30) days shall be deemed to be

SOCARs approval of the Relinquishment Report. If SOCAR notifies Contractor

of its disagreement regarding the Relinquishment Report, then the Parties shall

within forty five (45) days thereafter endeavor to reach agreement on designation

of the producible area and that portion of the Contract Area being relinquished by

Contractor. If the Parties are unable to reach agreement, the determination of the

boundary for the portion of the Contract Area being relinquished shall be made

within thirty (30) days upon the expiry of the said forty five (45) days by two (2)

internationally recognized petroleum engineering firms: one appointed by

Contractor and one by SOCAR. If one of the Parties has not appointed such a

petroleum engineering firm within thirty (30) days established for such selection,

then the other Party will appoint the second petroleum engineering firm. The

recommendations of petroleum engineering firms shall not be binding upon the

Parties. If the recommendations of petroleum engineering firms to be submitted to

the Parties not later than thirty (30) days from their appointment are unacceptable

to any of the Parties, then SOCARs decision shall be binding upon Contractor.

However, Contractor may contest such decision of SOCAR at the arbitration,

pursuant to Article 22.3 of this Agreement. In the event of partial relinquishment,

pursuant to this Article 27.3, Contractor shall have the right to recover out of the

production from the remainder of the Contract Area not relinquished, any amount

of Petroleum Costs incurred in connection with the portion of the Contract Area

relinquished which has not been recovered at the date of such relinquishment.(b)4.2(g) bəndinin və bu 27.3 bəndinin qalan müddəalarına əməl etmək şərti ilə

Podratçı azı doxsan (90) gün əvvəl ARDNŞ-ə yazılı bildiriş göndərməklə bütün

Kontrakt sahəsindən hər vaxt könüllü şəkildə imtina edə bilər. Həmin bildirişdə bu

imtinanın qüvvəyə minməyə başlayacağı tarix, habelə 27.3(c) bəndinin

müddəalarına uyğun surətdə özünün hər hansı qalan öhdəliklərini Podratçının necə

yerinə yetirəcəyi göstərilməlidir. Belə imtina olduqda Sazişin qüvvəsinə xitam

verilmiş olur. Kontrakt sahəsindən imtina ilə əlaqədar qarşıya çıxa biləcək bu və

ya başqa məsələlərin müzakirəsi üçün ARDNŞ-in və ya Podratçının tələbi ilə

Rəhbər komitənin iclası çağırıla bilər.(b)Subject to Article 4.2 (g) and the remaining provisions of this Article 27.3,

Contractor may at any time voluntarily relinquish all of the Contract Area by

giving SOCAR not less than ninety (90) days prior written notice. Such notice

shall specify the date upon which the relinquishment is to take effect and the

manner in which Contractor will perform any remaining obligations pursuant to

Article 27.3(c). Upon such relinquishment, the Agreement shall terminate. If

SOCAR or Contractor requests, a meeting of the Steering Committee shall be

convened to address any questions which may arise in connection with the

relinquishment of the Contract Area.(c)27.3(b) bəndinə əsasən bu Sazişin qüvvəsinə Podratçının xitam verməsi və ya

Podratçının bütün Kontrakt sahəsindən imtina etməsi onu o vaxt üçün qüvvədə

olan İllik iş proqramı üzrə digər öhdəliklərdən azad etmir; bu proqramı Podratçı

ARDNŞ ilə qabaqcadan razılaşdıraraq öz mülahizəsinə görə aşağıdakı tərzdə

yerinə yetirə bilər:(c)Termination of this Agreement or relinquishment of the entire Contract Area by

Contractor pursuant to Article 27.3(b) shall not relieve Contractor of any

remaining obligations under the then current Annual Work Program which

Contractor upon the prior agreement with SOCAR may fulfill at its option:(i)işləri onların şərtlərinə müvafiq surətdə tam yerinə yetirməklə, və ya(i)by performing in full in accordance with their terms or(ii)müvafiq Büdcələrdə nəzərdə tutulmuş vəsaitin qalan balansını ARDNŞ-a

Dollarla ödəməklə.(ii)by payment in Dollars to SOCAR of the outstanding balance of money

stipulated in the respective Budgets.81(d)27.427.3(b) bəndinə əsasən bu Sazişə xitam verildikdə və ya bütün Kontrakt

sahəsindən imtina edildikdə, Podratçı əlavə olaraq meydana çıxan hər hansı

hüquqlara və ya belə xitamdan əvvəl irəli sürülmüş iddialara xələl gətirmədən

Neft-qaz əməliyyatlarını davam etdirmək və ya Neft-qaz əməliyyatları üçün

Sazişin qüvvəsinə xitam verildiyi tarixədək əvəzi ödənilməmiş Məsrəfləri geri

almaq hüququnu itirir.(d)Digər hüquqi müdafiə vasitələri27.427.1(b) və 27.3(b) bəndlərinə əməl edilmək şərti ilə, yuxarıda göstərilmiş müddəalara

müvafiq surətdə bu Sazişin qüvvəsinə ya Podratçı, ya da ARDNŞ xitam verdikdə bu

xitamvermə Podratçının və ya ARDNŞ-ın zərərə görə bir-birinə qarşı məhkəmə iddiaları

qaldırmaq və ya Podratçının və ya ARDNŞ-ın (şəraitdən asılı olaraq) qanun üzrə bel

bağlaya biləcəkləri hər hansı başqa hüquqi müdafiə vasitəsindən istifadə etmək hüququnu

məhdudlaşdırmır.

27.5In the event of termination of this Agreement or relinquishment of the entire

Contract Area pursuant to Article 27.3(b), without prejudice to any rights which

may have accrued, or claims which have been made, prior to such termination,

Contractor shall have no further rights to conduct Petroleum Operations or to

recover any Petroleum Costs not Cost Recovered by the date of termination of the

Agreement.Other Remedies

Subject to Articles 27.1(b) and 27.3(b), in the event that Contractor or SOCAR terminates

this Agreement pursuant to the above provisions, such termination shall be without

prejudice to Contractors or SOCARs entitlement to sue the other for damages, or to any

other remedy Contractor or SOCAR (as the case may be) may have in law.Kontrakt sahəsinin bir hissəsindən imtina27.527.3(a) bəndi ilə ziddiyyətə girmədən, Podratçı Kontrakt sahəsinin bir hissəsindən

birtərəfli qaydada imtina etmək hüququna malik deyildir. Podratçı Kontrakt sahəsinin hər

hansı hissəsinin (boşaldılması bu Sazişin 27.3(a) bəndinə göstərilmiş hissələrdən

fərqlənən) işlənməməsini qərara alarsa, Tərəflər qarşılıqlı surətdə razılaşdırılmış şərtlər

əsasında qismən imtina imkanını müzakirə edəcəklər. Podratçı qismən imtina etdikdə bu

27.5 bəndinin müddəalarına əsasən onun ixtiyarı yoxdur ki, Kontrakt sahəsinin təhvil

verilmiş hissəsində çəkilmiş və belə təhvil/imtina tarixinədək əvəzi ödənilməmiş Neft-qaz

əməliyyatları məsrəflərinin hər hansı həcminin əvəzini Kontrakt sahəsinin imtina

edilməmiş hissəsindəki hasilat həcmindən alsın.Partial Relinquishment

Notwithstanding Article 27.3(a) of this Agreement to the contrary, Contractor shall have

no unilateral right to relinquish a part of the Contract Area. In the event Contractor

decides not to develop any portions of the Contract Area, except those to be relinquished

under Article 27.3(a) of this Agreement, the Parties will discuss the possibility of partial

relinquishment on mutually agreed terms. In the event of partial relinquishment pursuant

to this Article 27.5, Contractor shall have no right to recover out of the production from

the remainder of the Contract Area not relinquished, any amount of Petroleum Costs

incurred in connection with the portion of the Contract Area relinquished which has not

been recovered at the date of such relinquishment.828384ƏLAVƏ №1APPENDIX №1TƏRƏFLƏRDEFINITIONSKontekst başqa təfsir tələb etmirsə, bu Sazişdə işlədilmiş sozlərinin və ifadələrinin mənasi

aşağıdaki kimidirIn this Agreement the following words and expressions shall have the following meanings

unless the context otherwise requires"Ləğvetmə işləri fondu" - mənasi 13. 2(a) bəndində verilmişdir"Abandonment Fund" shall have die meaning given to it in Article 13 2(a)"Muhasibat uçotunun apanlmast qaydası" 3 cu Əlavədə göstərilən hesabata aid iş usullari

və tələblər deməkdir"Accounting Procedure" means the procedures and reporting requirements set forth in

Appendix 3"Ortaq şirkət""Affiliate" means,(a)(b)(a)Hər hansı Tərəfə aid olandain relation to any Party, either(i)elə şirkət, korporasiya və ya hər hansı başqa hüquqi şəxsdir ki, göstərilən

Tərəf həmin şirkətm, korporasiyanın və ya hər hansı digər hüquqi şəxsin

ümumi yiğmcağinda səslənn əlli (50) faizindən çoxunu təmin edən

səhmlərtn bilavasitə və ya dolayisi ilə sambidir, yaxud(i) a company, corporation or other legal entity in which such Party holds

directly or indirectly shares carrying more than fifty (50) percent of the votes

at a general meeting of such company, corporation or other legal entity, orii)elə şirkət, korporasiya və ya hər hansı başqa hüquqi şəxsdir lci, o həmin

Tərəfin ümumi yiğincağinda səslərin əlli (50) faizindən çoxunu tərain edən

səhmlənn bilavasitə və ya dolayisi ilə sahibidir, yaxud(ii) a company, corporation or other legal entity holding directly or I indirectly

shares carrying more than fifty (50) percent of the votes at a general meeting

of such Party, oriii)elə şirkət, korporasiya və ya hər hansı başqa hüquqi səxsdir kj, onun həmin

şirkətin, korporasiyamn və ya hər hansı digər hüquqi şəxsin ümumi

yiğincağinda səslənn alli (50) faizindən çoxunu təmin edən səhmlən

bilavasitə və ya dolayisi ilə elə şirkətə, korporasiyaya və ya digər hüquqi

şəxsə məxsusdur ki, o həm də bilavasitə və ya dolayisi ilə həmin Tərəfin

ümumi yiğincağmda səslənn əlli (50) faizindən çoxunu təmin edən səhmlərin

sahibidir, və(iii) a company, corporation or other legal entity of which shares carrying more

than fifty (50) percent of the votes at a general meeting of such company,

corporation or other legal entity are held directly or indirectly by a company,

corporation or other legal entity which also holds directly or indirectly shares

carrying more than fifty (50) percent of the votes at a general meeting of such

Party,Habelə, ARDNŞ-ə aid olanda hər hansı elə muəssisə və ya təşkilatdir ki, burada

ARDNŞ-in tştirak payi vardir və o, həmin tnuəssisə və ya təşkilatm fəaliyyətinə

nəzarət etmək (9.2(b) bəndinda müəyyən edildiyi kimi) onu idarə etmək və ya

istiqamətləndirmək hüququna malikdir(b)"Saziş" - bu sənəd, ona 1 9-cu Əlavələr, eləcə də Tərəflərin bu sənədin qarşiliqli surətdə

railaşdirdiği, imzaladiği genişləndmlmiş, təzələnmiş, əvəzlənmiş, yaxud dəyişdinlmiş vananti

deməkdirand, furthermore, in relation to SOCAR, any venture or enterprise in which it has an

interest and the right to control (as defined m Article 9 2(b)) manage or direct the action

thereof"Agreement" means this instrument and its Appendices 1 to 9 attached together with any

written extension, renewals, replacement or modification hereto which may be mutually agreed

and signed by the Parties"İllik iş proqramı" - Rəhbər komitə tərəfindən təsdiq edilmiş və Təqvim ili ərzində həyata

keçinləcək Neft-qaz əməliyyatlan proqrammın bənd-bənd şərh olunduğu səned deraəkdir"Annual Work Program" means the document describing, item by item, the Petroleum

Operations to be carried out during a Calendar Year which has been approved by the Steering

Committee""Aibitraj qaydası" 6-ci Əlavədə şərh edilmiş arbitraj arasdirmalari qaydası deməkdirArbitration Procedure" means the arbitration procedure set forth in Appendix 6"Tebii səmt qazi" - layda mövcud olan, Xam neftdə həll olmuş Təbii qaz deməkdir, belə Xam

neft kəşf edildiyi anda hər barrel Xam neft üçun on mm (10000) standart kub futdan çox

olmayan qaz faktoru ilə çixarilir və qazin neftdən ayrıldiği məntəqədə ölçülür"Associated Natural Gas" means Natural Gas which exists in a reservoir in solution with

Crude Oil, such Crude Oil being producible, as initially discovered, at a gas oil ratio of not

greater than 10,000 standard cubic feet per Barrel of Crude Oil as measured at the point of

separation of gas from oil85"Barrel" - ABŞ barreli, yəni normal temperatur və təzyiq şəraitiнdə olçulmuş 42 ABŞ qallonu

(158,987 litr) deməkdir“Barrel" means U S barrel, i e 42 U S gallons (158 987 liters) measured at STP"Budget" means estimates of itemized expenditures of all Petroleum Operations included in an

Annual Work Program"Büdcə" - Illik iş proqramına daxil edilmiş bütün neft qaz əməliyyatlarina çəkilən xərclərin

maddə- maddə hesablanmasi deməkdir

"Təqvim rubu" - Hər hansı Təqvim ilində yanvarin 1 də, aprelin 1 də, iyulun 1-də və

oktyabnn 1 də başlanan üç (3) ardicil aydan ibarət dövr deməkdir"Calendar Quarter" means a period of three (3) consecutive months commencing on the 1st

of January, the 1st of Apnl, the 1st of July, or the 1st of October in any Calendar Year"Təqvim ili" - Qriqori təqviminə əsaslanan yanvann 1 dən başlanan və ondan sonraki dekabnn

31-də qurtaran on iki (12) ardicil aydan ibarət dövr deməkdir"Calendar Year" means a period of twelve (12) consecutive months beginning on the 1st of

January and ending on the following 31st of December according to the Gregorian Calendar"Əsasli məsrəflər" - Əməliyyat məsrəflən istisna olmaqla, Kontrakt sahəsində və ya onunla

əlaqədar çəkilmiş məsrəflər deməkdir"Capital Costs" means those costs incurred in or in relation to the Contract Area other than

Operating Costs"Kontrakt sahəsi" - 2-ci Əlavədə verilmiş təsvirə və konturlara uyğun olan (bu Sazişin

qüvvədə olduğu və uzadilacaği bütün müddət ərzində hər vaxt səthdən tutmuş qazmanın texniki

cəhətdən mümkün olan bütün dərinlüclərinədək) sahə deməkdir"Contract Area" means the area (from the surface of land to any and all depths accessible to

drilling technology as may be developed at any tune during the term of this Agreement and as

may be extended) as described and delineated in Appendix 2"Podratçi" - birlikdə bütün Podratçi tərəflər deməkdir"Contractor" means ail of the Contractor Parties collectively "Contractor"Podratçinin obyektleri" - mənasi 9 bəndmdə verilmişdir“Facilities" shall have the meaning given to it in article 9"Podratçi tərəflər" - Komonvels, Yunion Teksas, ONŞ, yaxud onların hüquqi varislən və ya

mümkün muvəkillərinin cəmi deməkdir"Contractor Parties" means collectively Commonwealth, Union Texas, SOA and their

successors and permitted assignees"Məsreflərin ödənilməsi" – Podratçənın Neft qaz əməliyyatlarına çəkdiyi Məsrəflərinin

ödənilməsi üçun Kontrakt sahəsində hasil edilmiş karbohidrogenlər payının Podratçiya

ayrılması prosesi deməkdir, bu zaman "ödəniləsi məsrəflər" gələcəkdə ödənilməli olan

məsrəflər, "ödənilmiş məsrəflor" isə bundan əvvəl ödənilmiş məsrəflər kimi başa düşülür"Cost Recovery" means the process by which Contractor is allocated Petroleum production

from the Contract Area for tie recovery of its Petroleum Costs "Cost Recoverable means such

costs to be recovered in the future and "Cost Recovered" means such costs recovered in the

past"Məsrəflərin ödənilməsi üçun karbohudrogenlər" - mənası 10.3 bəndində verilmişdir"Cost Recovery Petroleum" shall have the meaning given to it in Article 10 3"Xam neft" - xam mineral neft, kondensat, neft bitumu, ozokerit və təbii şəkildə olan, yaxud

kondensasiya və ya ekstraksiya vasitəsilə Təbii qazdan alinan bərk və ya maye

Karbohidrogenlərin və bitumun xüsusi çəkisindən asılı olmayaraq bütün novdən, o cümlədən

normal temperatur və təzyiq şəraitində qaz-kondensat mayeləri, habelə yuxatrıda sadalanan

maddələrin emalı və ya ayrılmasi nəticəsində əldə edilən məhsullar deməkdir"Crude Oil" means crude mineral oil, condensate, asphalt, ozocerite, and all kinds of

hydrocarbons and bitumen regardless of gravity, either solid or liquid, in their natural condition

or obtained from Natural Gas by condensation or extraction, including Natural Gas liquids at

STP and including products refined or processed from any of the foregoing"Çatdinlma məntəqəsi" - Karbohidrogenlərin sahildəki işlənmə və saxlanma terminalının çıxış

flansina qoyulmuş həcm məsrəfölçənin və ya quyunun ağzı ilə həmin çixiş flansı arasında

Podratçının tovsiyəsi ilə Rəhbər komitənin vaxtaşırı təyin etdiyi hər hansı digər nöqtə, yaxud

nöqtələr deməkdir"Delivery Point" means terminus of the Petroleum transport system or any other point as may

be decided upon by the Steering Committee from time to time based on recommendations made

by Contractor."Layihələşdirmə standartları" - 8 ci Əlavədə şərh edilmiş layihələşdirmə standartları və

texniki şərtlər deməkdir"Design Standards" means the design standards and specifications set forth in Appendix 886"Işlərimə proqrarai" - mənasi 4.3 bəndində veрilmişdir"Development Program" shall have the meaning given to it in Article 4 3"Kəşf” - Kontrakt sahəsinin hüdudları daxilində Karbohidrogenlər yiğımının kəşfi deməkdir"Discovery" means a discovery within the Contract Area of a structure not previously known to

contain an accumulation of Petroleum“Dollar" və ya "$" - Amenka Birləşmiş Ştatlannm valyutasi deməkdir"Dollars" or "$" means the currency of the United States of America."İkiqat vergi haqqında müqavilə" - Gəlirlərə ikiqat vergi qoyulmamasi üçün Azərbaycan

Respublikasinda tətbiq edlə bilən vergilərə aid her hansı muahida və ya muqavilə deməkdir"Double Tax Treaty" means any treaty or convention with respect to Taxes which is

applicable to the Azerbaijan Republic for the avoidance of double taxation of income"Qüvvəyəminmə tarixi" - mənasi 24.1 bəndində verilmişdir"Effective Date" shall have the meaning given to it in Article 24 1"Maliyyələşdirme mesrəfləri" - Hər Təqvim rubunun axırında Əsasli və Əməliyyat

məsrəflərinin ödənilməmiş saldosuna vurulmuş bir (1) faiz dərəcəsi deməkdir"Finance Costs" means a charge of one (1) percent multiplied by the unrecovered balance of

Capital Costs and Operating Costs at the end of each Calendar Quarter"Fors-major halları" - mənasi 20.1 bəndində verilmişdir"Force Majeure" shall have the meaning given to it in Article 20 1"Serbest dönerli valyuta" - Dollar və/yaxud beynəlxalq bank birliyində hamılıqla qəbul

edilmiş digər sərbəst dönərli xarici valyuta deməkdir"Foreign Exchange" means Dollars and/or other freely convertible foreign currency generally

accepted in the international banking community"Xanci Subpodratçi" - Azərbaycan Respublikasimn hüdudlarindan kənarda qeydə alınmış,

qanuni yolla yaradilmış və ya təşkil edilmiş hər hansı hüquqi şəxs və ya yaxud təşkilat

deməkdir"Foreign Sub-contractor" means a Sub-contractor which is an entity or organization which is

incorporated, legally created or organized outside the Azerbaijan Republic"ÜDM deflyatorunun indeksi" - ABŞ-in ümumi daxili məhsulu uçün sözsuz qiymətlər

deflyasiyasının indeksi deməkdir və o, ABŞ Ticarət Deprtamentinin Iqtisadi Təhlil Burosu

tərafindən (ITB) "Muasir kommersiya fəaliyyətinin icmali" adlı rüblük nəşrdə elan edilir. Bu

nəsrin buraxılışı dayandırılarsa Tərəflər Beynəlxalq Valyuta Fondunun "Beynəlxalq maliyyə

statistikasi" nəşrindən, yaxud Tərəflər arasında qarşılıqlı razılığa görə digər munasib nəşrdən

istifadə edəcəklər". Hökumet orqani" və ya "Hökumət orqanları" - Azərbaycan Respublikasinın

Höküuməti və onun hər hansı siyasi və ya başqa orqanı, o cümlədən ARDNŞ-ın, hər hansı yerli

hokumət orqanları, habelə hər cür başqa təmsiledici orqanlar, baş idarələr və ya idara etmek,

qanunlar qabul etmək, nizama salmaq, vergilər qoymaq və vergilər, yaxud rüsumlar tutmaq,

lisenziyalar və icazələr vermək, Sazişlə əlaqədar ARDNŞ -in və/yaxud Podratçının hər hansı

hüquqlarını, öhdəliklərin və ya fəaliyyətini təsdiq etmək, yaxud bunlara birbaşa və ya dolayisı

ilə başqa səkildə təsir etmək (maliyyə sahəsində və ya başqa sahədə) səlahiyyətləri verilmiş

hakimiyyət orqanlari deməkdir"GDP Deflator Index" means the Implicit Price Deflator Index for United States Gross

Domestic Product issued by the Bureau of Economic Analysis (BEA) of the United States

Department of Commerce, as reported in the quarterly publication "Survey of Current Business"

If this publication ceases to exist the Parties shall use "International Financial Statistics" of the

International Monetary Fund, or other suitable publication as mutually agreed by the Parties."

Governmental Authority" or "Governmental Authorities" means the government of the

Azerbaijan Republic and any political or other subdivision thereof, or authority, which has the

authority to govern, legislate, regulate, levy or collect taxes or duties, grant licenses and permits,

approve or otherwise impact (whether financially or otherwise), directly or indirectly, any of

SOCARs and/or Contractors rights, obligations or activities under the AfFMMnt"Hokumet təminatə" Azərbaycan Respublikasi Hökumətinin 5-ci Əlavədə göstərilmis

formada Təminatə və Öhdəliyi deməkdir"Government Guarantee" means the Guarantee and Undertaking of the Government of the

Azerbaijan Republic in the form set forth in Appendix 5"LlBOR" - London banklararasi depozitlər bazarında Dollar təklifləri dərəcəsinin orta ədədi

qiyməti kimi hesablanan faiz dərəcəsi deməkdir, bu dərəcə hər gün Londonun "Faynenşial

Tayms" ("Financial Times") qəzetində dərc edilir, həm də bu orta ədədi qiymət üç (3) aydan

ibarət Təqvim rübü dövrü üçun götürülür "Faynenşial Tayms" qəzetinin nəşri dayandırıldıqda

dərəcəni elan olunduğu mənbə Tərəflərin qarşiliqli razılığı ilə müəyyən edilir"LIBOR" means a rate of interest calculated from the arithmetic average over a Calendar

Quarter period ot the three (3) month Dollar London Interbank offer rate quoted daily in the

London Financial Tunes (or in the event that the London Financial Times ceases to be

published then such other publication as the Parties shall agree)87"Köklu pozuntu" - mənasi 27.l(a)(ii) (cc) bəndində verilmişdir"Material Breach" shall have the meaning given to it in Article 27 l(a)(n)(cc)"Ölçmə qaydası" - Xam neftin və Təbii qazın həcmini ölçməyin və keyfiyyətini

müəyyənləşdirməyin 7-ci Əlavədə şərh edilmiş Qaydası deməkdir"Measurement Procedure" means the Crude Oil and Natural Gas Measurement and

Evaluation Procedure set forth in Appendix 7"Məcburi işlərin minimal proqramı" - 9-cu Əlavədə şərh edilmiş işlərin növləri, metodları

və həcmi deməkdir"Minimum Obligatory Work Program" means types, methods and scope of work set out in

Appendix 9“Tebii qaz”-Normal temperatur və təzyiq şəraitində qazaoxşar fazada olan bütün

karbohidrogenlər, o cümlədən lakin bunlarla məhdudlaşmayan, səmt qazı və yağlı qazdan maye

karbohidrogenlər ekstraksiya və ya separasiya edildikdən sonra qalan qaz qaliğı, habelə bütün

qeyn-karbohidrogen mənşəli qaz və ya qazaoxşar karbohidrogenlərlə birlikdə hasil edilən digər

maddələr (o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşmayan karbon qazi, kukurd və helium)

deməkdir, bu şərtlə ki, kondensasiya və ya ekstraksiya edilmiş maye karbohidrogenlər bu tərifə

daxil olmasin"Natural Gas" means all hydrocarbons that are in a gaseous phase at STP including but not

limited to casing head gas and residue gas remaining after the extraction or separation of liquid

hydrocarbons from wet gas, and all non-hydrocarbon gas or other substances (including but not

limited to carbon dioxide, sulphur and helium) which are produced in association with gaseous

hydrocarbons, provided that this definition shall exclude condensed or extracted liquid

hydrocarbons"Sərbəst təbii qaz" - Təbii səmt qazı olmayan Təbii qaz deməkdir"Non-associated Natural Gas" means Natural Gas other than Associated Natural Gas"Kəşf və onun kommersiya dəyen haqqında bildiрiş" - mənasi 4.4(a) bəndində verilmişdir"Notice of Discovery and its Commerciality" shall have the meaning given to it in Article

44(a.)"Əməliyyat şirkəti” - Bu Sazişin 6-ci Maddəsinə uyğun olaraq Podratçi adindan Neft-qaz

əməliyyatlarını aparmaq üçun müəyyən müddətdə yaratdiği şirkət deməkdir"Operating Company" means a company appointed to conduct Petroleum Operations on

behalf of Contractor in accordance with Article 6"Əməliyyat məsrəfləri" - Kontrakt sahəsində və ya onunla əlaqədar gündəlik Neft-qaz

əməliyyatları çərçivəsində bilavasitə, yaxud dolayısı ilə çəkilmiş məsrəflər, o cümlədən lakin

bunlarla məhdudlaşmayan, Karbohidrogenlərin çixarılmasına, təmizlənməsinə, oyadilmasına,

təzytqlənməsinə, toplanmasına, emalina, saxlanmasına, yerləşdirilməsmə, yola salınmasına və

Çatdırılma məntəqəsinə nəql edilməsinə, texniki xidmətə/təmirə, xidmətlərə və inzibati

idarəetməyə və tədqiqatlara çəkilən məsrəflər, habela ləğvetmə işlən ilə əlaqədar ödənişlər, o

cümlədən Ləğvetmə işlən fonduna ayirmalar deməkdir"Operating Costs" means those costs incurred in day to day Petroleum Operations in or in

relation to the Contract Area whether directly or indirectly incurred, including but not limited to

extraction, treatment, stimulation, injection, gathering, processing, storage, handling, lifting and

transportation of Petroleum to the Delivery Point, maintenance, service, administration, studies,

and payments incurred in respect of abandonment including payments to the Abandonment

Fund ""Iştirak payi" ("tştirak payları") - mənasi 1.1 bəndində verilmişdir“Participating Interest" shall have the meaning given to it in Article 1 1"Terəflər" ARDNŞ, Komonveis, Yunion Teksas, ONŞ və müvafiq sürətdə onların hər hansı

hüquq varsləri, yaxud müvəkkilləri deməkdir "Tərəf termini hər hansı Tərəf deməkdir"Parties" means SOCAR, Commonwealth, Union Texas, SOA and any of their respective

successors and assigns The term "Part/ means any of the Parties"Karbohidrogenlər" - Xam neft və Təbii qaz deməkdir"Petroleum" means Crude Oil and Natural Gas"Neft-qaz əməliyyatları məsrəfləri" Əməliyyat məsrəfləri və Əsasli məsrəflər deməkdir və

Neft qaz əməliyyatları üçun Podratçinin həqiqətən çəkdiyi bütün məsrəfləri əhatə edir Neft-qaz

əməliyyatları məsrəflərinə məhdudiyyəti olmadan aşağida sadalanlarının hamıss daxlldir"Petroleum Costs" means Operating Costs and Capital Costs and shall include all

expenditures actually incurred by Contractor for the purposes of the Petroleum Operations

Petroleum Costs shall include, without limitation, (i) the amounts expressly identified in the88(i) Sazişdə dəqiq şəkildə Neft qaz əməliyyatları məsrəfləri kimi göstərilən məbləğlərin (o

cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşmadan 17.3 bəndində müəyyənləşdirilən məbləğlər), (ii)

Muhasibat uçotunun aparılması qaydasına müvafiq surətdə Neft qaz əməliyyatları Hesabina

lazimi şəkildə koçurülmuş məbləğlər və (iii) əməliyyat və kommersiya məqsədləri üçun lazim

olan Subpodratçılara köçürülən avanslarAgreement as Petroleum Costs (including but not limited to the amounts identified in Article 17

3), and (n) the amounts properly debited to the Petroleum Operations Account in accordance

with the Accounting Procedure and (in) advance payments made to Sub-contractors which are

necessary for operational and commercial reasons"Neft-Qaz aməliyyatları" Karbohidrogenlərin kəşfiyyatı, qiymətləndmlməsi, işlənməsi,

çıxarılması, hasilatı, sabitləşdirilməsi, hazırlanması (o cümlədən Təbii qazin hazirlanması),

oyadilmasi, təzyiqlənməsi, toplanması, saxlatiması, yerləşdinlməsi, yuklənməsi, Çatdırılma

məntəqəsinədək nəql edilməsi və Kontrakt sahəsində hasil edilmiş Karbohidrogenlərin

satılmasi və Kontrakt sahəsi ilə bağli ləğvetmə əməliyyatları deməkdir"Petroleum Operations" means all operations relating to the exploration, appraisal,

development, extraction, production, stabilization, treatment (including processing of Natural

Gas), stimulation, injection, gathering, storage, handling, lifting, transporting Petroleum to the

Delivery Point and marketing of Petroleum from, and abandonment operations with respect to

the Contract Area"Neft-Qaz əməıiyyatları hesabı" - mənası Muhasibat uçotunun aparılması qaydasının 1.2

bəndində verilmişdir"Petroleum Operations Account" shall have the meaning given to it in paragraph 1 2 of the

Accounting Procedure"Satiş mentəqesi" - mənasi 12.1 (d)(iii) bəndində verilmişdir

"Mənfəət karbohidrogenlər" - mənası 10.5 bəndində verilmişdir

"Mənfəət vergisi" - mənası 11.2 (a) bəndində verilmişdir"Point of Sale" shall have the meaning given to it in Arucle 12 l(d)(iu) "Profit Petroleum" shall

have the meaning given to it in Article 10 5 "Profit Tax" shall have the meaning given to it in

Article 11 2(a)"Normal temperatur va təzyiq şeraiti" - Farenheyt üzrə altmış dərəcə/Selsi üzrə on beş tam

yuzdə əlli alti dərəcə (60°f?/15,56°C) normal temperatur və 1,01325 bar normal atmosfer

təzyiqi deməkdir"STP" means the standard temperature and atmospheric pressure of sixty degrees

Fahrenheit/fifteen point five six degrees Centigrade (60°F/15 56°C) and 1 01325 bars"Rəhbər komitə" – 5.1 bəndinin müddəalarına müvafiq olaraq yaradılmış komitə deməkdir"Steering Committee" means the committee established pursuant to Article 5 1"Subpodratçi" - Podratçi ilə və ya Əməliyyat şirkəti ilə, yaxud Podratçinın va ya Əməliyyat

şirkətinin adından birbaşa və ya dolayısı ilə, bu Sazişlə əlaqədar mallarla təchiz edən, işlər

görən, yaxud xidmətlər göstərən hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxs deməkdir"Sub-contractor" means any natural person or juridical entity contracted directly or indirectly by or

on behalf of Contractor or by or on behalf of the Operating Company, to supply goods, work or

services related to this Agreement"Vergi qoyulan menfəət" - mənasi 11.2(e) bəndində verilmişdir"Taxable Profit" shall have the meaning given to it in Arucle 11 2(e)"Vergilər" - Hər hansı Hökumət orqanına ödənilən və ya bu orqan tərəfindən qoyulan bütün

mövcud, yaxud gələcək rüsumlar, gömrüklər, tədiyələr, qonorarlar, vergilər və ya ianələr

deməkdir"Taxes" means all existing or future levies, duties, payments, fees, taxes or contributions payable

to or imposed by any Governmental Authority“Vergi miifəttişhyi" - Mənasi 11.l(c)(iv) bəndində verilmişdir"Tax Inspectorate" shall have the meaning given to it in Article 11 l(c)(iv)"Üçuncü tərəf" - Tərəf, yaxud hər hansı Tərəfin Ortaq şirkəti olmayan fiziki və ya hüquqi şəxs

deməkdir"Third Party" means a natural person or juridical entity, other than a Party hereto or an

Affiliate of a Party"Ton" - metrik ton yə ni Sevr (Fransa) Beynəlxalq olçu və çəki bürosunun müəyyən etdiyi

kimi, min (1000) kiloqram kutlə deməkdir"Tonne" means metric ton, i e one thousand (1000) kilograms as defined bv che International

Bureau of Weights and Measures, Sevres, France"Hasilatın ümumi həcmi" Hər bir Təqvim rübü üçun hasil edilmiş Xam neft va Sərbəst təbii

qazin və 14.1 bəndini nəzərə alaraq, Kontrakt sahəsindən alınan Təbii səmt qazin (10.1 bəndinə"Total Production" means, for any Calendar Quarter, the total production of Crude Oil and

Non-associated Natural Gas and, subject to Article 14 1, Associated Natural Gas obtained from the89uyğun oaraq Neftqaz əməliyyatları üçun istifadə edilənlərin həcmini çixmaqla) ümumi həcmi

deməkdirContract Area, less the quantities used pursuant to Article 10 1 for Petroleum Operations"Nəqletme itkiləri" - mənasi 12.1 (d)(iv) bəndində verilmişdir"Transit Losses" shall have the meaning given to it in Article 12"ƏDV” - Azərbaycan Respublikasının əlavə dəyər vergisi deməkdir"VAT" means the Azerbaijan Republic value added tax"Əsas ana şirkət - Komonvels dedikdə - Angiliyada (Britaniya Vest Indis) qeydə alinmij A&B

Geoscience Corporation şirkəti, ONŞ dedikdə Azərbaycan Respublikasmda təşkil edilmiş

ARDNŞ, Yunion Teksas dedikdə Baham adlarında qeydə alınmlış Union Texas Intenational

Corporation şirkəti, hər hansı digər Podratçı tərəf dedikdə isə bu Podratçi tərəfin Əsas ana

şirkəti nəzərdə tutulur"Ultimate Parent Company" means in relation to Commonwealth - A&B Geoscience

Corporation incorporated in Anguilla (British West Indies), in relation to SOA - SOCAR

incorporated in the Azerbaijan Republic, in relation to Union Texas - Union Texas

International Corporation, ana in the case of any other Contractor Party, such Contractor

Partys Ultimate Parent Company"Əsas ana şirkətin təminati” - 4-cu Əlavədə nümünə üzrə Əsas ana şirkət tərəfindən təminat

deməkdir"Ultimate Parent Company Guarantee" means the guarantee given by an Ultimate Parent

Company in the form set forth in Appendix 4"Qərəzli xeta" – beynəlxalq neft-qaz sənayesi təcrübesində qəbul edilmiş yaxşi, ehtiyatkar

metodlara və bu Sazişin şərtlərinə qəsdən, düşünülmüş və şüurlu sayğısızlıq hallarını yaradan

hər hansı bir əsassız əməl və ya etinasızlıq deməkdir"Willful Misconduct" means any unjustifiable act or omission which constitutes an

intentional, deliberate and conscious disregard of good and prudent international oil field

practices or the terms of this Agreement"Sıfır balansi" - Məcburi Işləri Minimum Proqramının Podratçi ilə yerinə yetirilməsindən

sonra Muhasibat uçotunun aparılması qaydasına müvaflq sürətdə Əsasli xərclərin ödənilməsi ilə

əlaqədar Podratçının apardiği hesabda Sıfır balansının əldə edilməsi deməkdir. Ilk dəfə Sıfır

balansı əldə edildikdən sonra, 13.1 bəndindəki məqsədlər üçun Əsaslı məsrəflər sonradan əsas

büdcə kateqoriyaları üzrə təsnif edilir"Zero Balance" means the achievement after completion by Contractor of the Minimum

Obligatory Work Program of zero balance in the accounts maintained by Contractor with respect

to Capital Costs in accordance with the Accounting Procedure After the occurrence of the first

Zero Balance for the purposes of Article 13 1, Capital Costs thereafter will be classified by main

budget category90APPENDIX №2ƏLAVƏ №2CONTRACT AREA AND MAPKONTRAKT SAHƏSİ VƏ XƏRlTƏ

Bu Sazişin bağlandiği tarix üçun Kontrakt sahəsi aşağıda göstənlmiş və bu sənədə əlavə

edilən xəritədə ayrıca nişanlanmış coğrafi koordinatların əmələ gətirdiyi perimetr daxilində

qalan üç (3) blokdan ibarət sahədirAs of the date of execution of the Agreement, the Contract Area is the area comprising of three (3)

blocks each being inside the perimeter constituted by the relevant geographical co-ordinates set

forth below and as separately identified on the map attached heretoKontrakt sahəsi 1942 ci il Pulkova geodsziya reperinə, 1940 ci il Krassovskiy ellipsoidinə

bağlanan, aşağıdaki təyinedici parametrləri Qauss-Kruger proyesiyasinda düz xətlərlə

hüdudlanmışdırThe Contract Area is bounded by straight lines on a Gauss-Kruger projection which is

referenced to Pulkovo 1942 geodetic datum, Krassovski 1940 ellipsoid, and with defining

parameters ofBaşlanğic miqyas əmsalı10Scale Factor at Origin10Başlanğic en dairəsi0 dərəcə şimal en dairəsi (ekvator)Latitude of Origin0 degrees North (the equator)Başlanğic uzunluq dairəsi51 dərəcə şərq uzunluq dairəsi (QnnviçLongitude of Origin51 degrees East (of Greenwich)üzrə)

Dərəcə toru vahidi - metr

Grid units are meters

Kontrakt sahəsmin lyirrai beş (25) bucaği üzrə coğrafi koordinatlanGeographic co-ordinates for the twenty five (25) corners of the Contract Area are1942-ci il Pulkovo reperi üzrəPulkovo 1942 DatumNoqtə(Şimal)Uzunluq

darəsi Şərq)Qauss-Kruger şəbəkəsi, 9-cu zona

Sərq rstiqaməti

(X)Simal

isriqamatirVPointI

1

2

3

4

5

6

7

8

940°23 59"

40°2744"

40°2942 "

40°2640"

40°2458"

40°2458"

40°2529"

40°2539"

40°2359"49°0235"

49°04-41"

49°1500"

49°1500"

490,3. 29"

49°1220"

49°1220"

49°0741"

49°0700"333859

336982

351639

351527

349320

347693

347712

341141

3401094475831

4482707

4486043

4480429

4477325

4477358

4478314

4478760

4475695II

10

11

12

1340°2202"

40°2r51"

40°2000 "

40° 19 59"49°0611"

49° 10 40"

49°1040"

49°0603"338876

345216

345146

3386064472111

4471638

4468214

446832114

15

16

1740°1640"

40°1648"

40°1412"

40°1516"49°0541"

49° 10 40"

49°IO40"

48°5718"337954

345024

344925

3260104462193

4462291

4457479

445986791Latitude

(North)Gauss-Kruger grid, Zone 9

Longitude

(East)Easüng (X)Northing (Y)I

1

2

3

4

5

6

1

8

9

II40°2359"

40°2744"

40°2942"

40°2640"

40°2458"

40°2458"

40°2529"

40°2539"

40°2359"49°0235"

49°0441"

49°1500"

49°1500"

49°1329"

49°1220"

49°1220"

49°0741"

49°0700"333859

336982

351639

351527

349320

347693

347712

341141

3401094475831

4482707

4486043

4480429

4477325

4477358

4478314

4478760

447569510

11

12

1340°2202"

40°2151"

40°2000"

40°1959"49°06H"

49°1040"

49°1040"

49°0603338876

345216

345146

3386064472111

4471638

4468214

446832114.

15.

16.

17.

18.40°1640"

40°1648"

40°1412"

40°1516"

40°1900"49°0541"

49°1040"

49°1040"

48°5718"

48°5939"337954

345024

344925

326010

3294994462193

4462291

4457479

4459867

446670018

19

20

III40° 19 00"

40° 19 00"

40°2031"48°5939"

49°0235"

49°0531"329499

333655

3378714466700

4466607

446932421

22

23

24

2539°5800"

40°0347"

40°0649"

40°1000"

40° 10 00"49°2529"

49°1429"

49°1411"

49°1641"

49°2820"365410

349957

349641

353308

3698504427094

4438090

4443713

4449535

444923219.

20.

III40°1900"

40°2031"49°0235"

49°0531"333655

3378714466607

446932421.

22.

23.

24.

25.39°5800"

40°0347"

40°0649"

40°1000"

40°1000"492579"

49°1429"

49°1411"

49°1641"

49°2820"365410

349957

349641

353308

3698504427094

4438090

4443713

4449535

4449232The surface of the Contract Area above defined is approximately six hundred and zero tenths

(600.0) square kilometers.Yuxarıda göstərilən Kontrakt sahəsinin səthi təxminən alti yüz (600.0) kvadrat kilometrdir.92APPENDIX №3ƏLAVƏ №3ACCOUNTING PROCEDURESMÜHAStBAT UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI11.Ümumi müəddalarGeneralBu "Muhasibat uçotunun aparilmasi qaydasi" sənədinin məqsədi ondan ibarətdir ki, bu

Sazislə bağli Neft qaz əməliyyatlarına aid ayrılmaları və kreditlərin

müəyyənləşdirillməsinin ədalətli və obyektiv metodu təyin edilsin, habelə xərclərin təsdiq

olunmuş budcələrə uyğun olub olmaması üzəində nəzarət metodu göstərilsin. Muhasibat

uçotunun aparıilması qaydasının məqsədləri baxımından Podratcıya hər hansı şəkildə

istinad edilməsi kontekstdən asılı olaraq Əməliyyat şirkətini və onun Ortaq şirkətini

nəzərdə tutur. Tərəflər razılaşərlar ki, həmin metodların hər hansı biri hər hansı Podratçı

tərəfə qarşə ədalətsiz və ya qeyri obyektiv olarsa, Tərəflər hər hansı , ədalətsizliyin və ya

qeyri obyektivliyin aradan qaldırılması üçun lazımi dəyişiklikləri xoş məramla

tənzimləmək məqsədilə goruş təşkil edirlərThe purpose of this Accounting Procedure is to establish a fair and equitable method for

determining charges and credits applicable to Petroleum Operations under the

Agreement and to provide a method for controlling expenditure against approved budgets

For purposes of this Accounting Procedure any reference to Contractor shall be deemed to

include the Operating Company and its Affiliates, as the content may imply The Parties

agree that if any of such methods prove to be unfair or inequitable to any of the Parties then

the Parties will meet and in good faith endeavor to agree on such changes as are

necessary to correct any unfairness or inequity1. 11.lTəriflərDefinitionsaşağıdakiFor the purposes of this Accounting Procedure the following terms shall have the

following meanings(i) "Muhasibat uçotunun apanlmasi qaydası" - muhasibat uçotunun bu

Əlavədə gəstərilən prinsipləri, qaydaları və usulları deməkdir(i) Accounting Procedure shall mean the accounting principles, practices and

procedures set forth in this AppendixBu Muhasibat uçotunun aparilmmasını

terminlərə belə mənalar verilirməqsədləribaxımından(ii) Accepted Accounting Practices shall mean accounting principles,

practices and procedures that are generally accepted and recognized in the

international Petroleum industry(ii) "Muhasibat uçotunun qebul olunmus usullan" - beynəlxalq neft-qaz sənaysində

hamılıqla qəbul edilmiş və bəyəmlmiş muhasibat ucotunun prinsipləri, üsulları

və qaydalari deməkdir

(iii) "Artma" - göstərilən uçot dövrü qurtarmazdan əввəl olmuş hadisələr və

əməliyystlar nəticəsində uçot dovai qurtardiqdan sonra odəmləcəyi və ya

almacaği ehtimal edilən məbləğlər deməkdir(iii) Accruals means amounts which are expected to be paid or received after the

end of an accounting period as a result of events and transactions prior to the

end of the said accounting period(iv) "Artma prinsipi" - muhasibat uçotunun elə prinsipi deməkdir ki, həmin prinsipə

görə əməliyyatların maliyyə durumuna və gəlirə təsiri sadəca olaraq

əməliyyatlar üzrə nəğd haqq-hesab çəkiləndə deyil, həmin əməliyyatlar

aparılanda qeyd olunur(iv) Accruals Basis means the basis of accounting which records the effect of

transactions on financial conditions and income when the transactions take

place, not merely when they are settled in cash(v) "Kassa prinsipi" - muhasibat uçotunun elə prinsipi deməkdir ki, həmin prinsipə

görə nəğd pul əməliyyatları ödəmələr üçun banka verilən göstərişlər və ya nəğd

pul qəbulu və odəmələri təsiri altında qeydə alınır və Əməliyyat şirkətinin nəğd

pul əməliyyatları kitabina daxil edir(v) Cash Basis means the basis of accounting which records the cash flows as they

are effected by the issue of instructions for payment to a bank or payments in

cash and recorded in the cash books of the Operating Company(vi) "Materiallar və avadanlıq" - Nefl-qaz əməliyyatlarında işlədilmək üçun əldə

edilən və saxlanılan təchizatla və avadanlıqla birlikdə kəşfiyyat, qiymətləndirmə

və işlənmə üzrə məhdudiyyət qoyulmadan torpaq istisna olmaqla bütün

obyektlər/vasitələr şəxsi əmlak deməkdir(vi) Material and Equipment means property (with the exception of land),

including without limitation all exploration, appraisal and development facilities

together with supplies and equipment, acquired and held tor use in Petroleum

Operations931.21.3(vii) "Nəzarət altında olan material" Podratçının nəzarət etdiyi və inventarlaşdirdiği

Matenallar və avadanliq deməkdir Belə Materialların və avadanliğin tiplərinin

siyahisi ARDNŞ-m tələbi ilə ona təqdim ediləcəkdir(vii) Controllable Material means Material and Equipment which Contractor subjects to

record control and inventory A list of types of such Material and Equipment shall

be furnished to SOCAR upon requestSazişdə tərifləri verilən, lakiн yuxarıdaki siyahiya daxil edilməyən terminlər və ifadələr

bu Muhasibat uçotunun aparılması qaydasında da Sazişdə verilmiş eyni mənani daşiyirWords and phrases defined in the Agreement but not defined above shall have the same

meaning in this Accounting Procedure as is given to them in the AgreementHesablar1.2Podratçı bu Muhasibat uçotu qaydasına müvafiq sürətdə Neft-qaz əməliyyatları üzrə

ayrıca hesabat sənədləri və ayrıca hesablar aparır ("Neft-qaz əməliyyatları Hesabı")Contractor shall maintain separate books and accounts for Petroleum Operations in accordance

with this Accounting Procedure ("Petroleum Operations Account")Podratçi Neft-qaz əməliyyatlari Hesabına yalnız Neft-qaz əməliyyatlarına çəkilmiş

xərcləri aid edirContractor shall charge to the Petroleum Operations Account only those expenditures incurred

for Petroleum OperationsPodratçi Neft-qaz əməliyyatları Hesabını Dollarla aparır. Dollarla deyil, başqa

valyutalarla çəkilmiş məsrəflər Muhasibat uçotunun qəbul olunmuş üsulları ilə Dollara

çevirilir Neft qaz əməliyyatları üçun lazım olan valyutanın mubadiləsi, yaxud

valyutaların çevrilməsi nəticəsində hər cür mənfəət və ya itkilər Neft-qaz əməliyyatları

Hesabına daxil və ya aid edilirThe Petroleum Operations Account shall be maintained by Contractor in Dollars Costs incurred in

currencies other than Dollars shall be convened into Dollars using translation rates in

accordance with Accepted Accounting Practices Any gain or loss resulting from the exchange of

currencies required for Petroleum Operations or from translation shall be charged or credited to

the Petroleum Operations AccountNeft-qaz əməliyyatlari Hesabı beynəlxalq Neft-qaz sənayesinin qaydaları çərçivəsində

aparılırThe Petroleum Operations Account shall be kept in accordance with the standards of

international Petroleum industry practiceMuhasibat uçotu Artma prinsipi əsasında, Neft qaz əməliyyatlarına çəkilən və ödənilməli

olan Məsrəfləрrn həcmi müəyyənləşdiriləndə isə Kassa prinsipindən istifadə etməklə

aparılırAccounting shall be carried out on an Accruals Basis, provided however that the Cash

Basis principle shall be used to record recovery of the Petroleum CostsAuditor təftişləri1.3AccountsAuditsThe accounts of the Petroleum Operations, together with the auditors report thereon, shall be

submitted to SOCAR by Contractor no later than seven (7) months following the end of each

Calendar Year SOCAR may, by giving notice to that effect to Contractor not later than twelve

(12) months following the end of the subject Calendar Year, request an audit of the accounts for

such Calendar Year Such audits shall be earned out by a firm of internationally recognized

independent accountants selected by SOCAR Unless SOCAR notifies Contractor in writing

before twenty-four (24) months following the subject Calendar Year either that it has an

objection to the said accounts or that there is evidence of Contractors Willful Misconduct

(details of wbich shall be included in said notice), the accounts for such Calendar Year shall be

deemed to have been approved as of that date Any objection to the accounts raised bv SOCAR

shall, unless settled by agreement among the Parties, be submitted to arbitration in accordance

with the Arbitration Procedure In the event the arbitration award sustains any of SOCARs

objections to the account, the Petroleum Operating Account shall be adjusted accordinglyPodratçi Nefk-qaz əməliyyatlari Hesablarını auditorların hesabatları ilə birlikdə hər

Təqvim ili qurtardıqdan sonra yeddi (7) aydan gec olmayaraq ARDNŞ-ə təqdim edir.

ARDNŞ müvafiq Təqvim ili qurtardıqdan sonra on iki (12) aydan gec olmayaraq

göstərilmiş Təqvim ili üçun hesablanrı təftiş olunmasını Podratçiya bu barədə bildiriş

göndərməklə xahiş edə bilər. Belə təftişləri ARDNŞ tərəfindən seçilən, beynəlxalq

miqyasda tanınmış mustəqil muhasiblər şirkəti aparır. Təftişə çəkilən məsrəfləri ARDNŞ

ödəyir, təftiş elə aparılir ki, cari əməliyyatlara əsassız olaraq maneçilik yaratmasın. Əgər

ARDNŞ yuxarıda gəstərilmiş hesablara etiraz etdiyini, yaxud Podratçinın Qərəzli

səhlənkarlığı haqqında subutlar olduğunu nəzərdən keçirilən Təqvim ilindən sonraki

iyirmi dörd (24) ay ərzində Podratçıiya yazılı bildirişlə (dəlillər göstərilməklə) məlumat

verməsə, müvafiq Təqvim ilinin hesabiari həmin tarix üçun təsdiq edilmiş sayilir.

Hesablar barəsində ARDNŞ-in Tərəflər arasında razılaşma ilə tənzimlənməmiş hər cür

etirazlar Arbitraj əməliyyatının müddəalarına müvafiq sürətdə arbitraj baxişina verilir.94Arbitrajın qərarında ARDNŞ in hər hansı etirazı təsdiq edilərsə, Neft qaz əməliyyatları

Hesabi müvafiq surətdə təshih olunur.

Podratçi Neft qaz əməliyyatlarına dair bütün mühasibat qeydiyyatını, bəyənnamələrini,

kitablarını və hesablarını onların aid olduğu Təqvim ili qurtardıqdan sonra azı yeddi (7) il,

yaxud ARDNŞ Qərəzli səhlənkarlıq haqqında iddia irəli surdukdə (i) onların aid olduğu

Təqvim ili qurtardıqdan sonra azı yeddi (7) il və ya (ii) Qərəzli səhlənkarlıqla əlaqədar

olaraq hesablara dair etirazlı tənzimləndikdən sonra azı bir (1) il saxlayır - hansı müddətin

axırda başa çatmasından asılı olaraq2All accounting records, returns, books and accounts relating to Petroleum Operations shall

be maintained by Contractor for a minimum of seven (7) years following the end of the

Calendar Year to which they relate or, in the case where SOCAR alleges Willful

Misconduct the later of (i) a minimum of seven (7) years following the end of the

Calendar Year to which they relate and (11) a minimum of one (1) year after resolution of

the objections to die accounts made in respect of such Willful MisconductMəsrəflər va xərclər2.Bu Sazişin şərtlərinə və Neft-qaz əməliyyatlarınin icrası üçun lazımı şərtlərə əməl etmək

məqsədi ilə Podratçı bu Sazişin bağlandığı tarixdən sonra Neft-qaz əməliyyatlarının

aparılması üçun çəkilmiş məsrəflərin hamısını Neft-qaz əməliyyatları Hesabina daxil edir,

heç bir məsrəf hesaba bir dəfədən artıq daxil edilə bilməz Hesaba daxil edilən məsrəflər

aşağıdakilardan ibarətdir, lakin onlarla məhdudlaşmir.Contractor shall charge the Petroleum Operations Account for all costs incurred after the date

of execution of this Agreement in compliance with the terms of this Agreement or those

necessary to conduct the Petroleum Operations, no cost shall be charged more than once

Chargeable costs shall include, but not be limited to21İşçi quvvəsi və bununla əlaqədar məsrəflərCharges and Expenditures2.1Labor and Related Costs(a) Podratçtnin və onun Ortaq şirkətlərrinin (Subpodratçi kimi fəaliyyət göstərən

şirkətlərdən başqa) Azərbaycan Respublikasi ərazisində istər muvəqqəti, istərsə də

daimi çalişan işçilərinin və ya Podratçının ofisləri olan hər hansı başqa yerlərdə

bilavasitə Neft qaz əməliyyatlarında çalışan işçilərinin əmək haqqına və maaşlarına

çəkilən ümumi məsrəflər (o

cümlədən

hokumət

orqanlannm

tutduqları

məbləğlər), habelə göstərilmiş əməliyyatlarla əlaqədar çəkilən şəxsi xərclər(a) Gross salaries, wages, (including amounts imposed by Governmental Authorities) in

respect of employees of Contractor and its Affiliates (except when acting as Subcontractor) who are engaged in the conduct of Petroleum Operations whether

temporarily

or

permanently

assigned

within the Azerbaijan Republic or located in Contractors offices elsewhere, as

well as personal expenses incurred in connection therewith(b) Yuxarıdakı 2.l(a) bəndinə əsasən hesablanan və əmək haqqında tətbiq edilə bilən

Bayram və məzuniyyət gunləri, xəstəlik vərəqələri, əlilliyin və digər bu cür guzəştləri(b) Costs of all holiday, vacation, sickness, disability and other like benefits applicable to

the salaries chargeable under paragraph 2 l(a) above(c) Podratçının yuxarıdakı 2.1 (a) bəndinə əsasən hesablanan əmək haqqı məsrəflərinə

tətbiq olunan Azərbaycan Respublikasi qanunları ilə nəzərdə tutulmuş xərclər və

ya ödəmələr, yaxud bu 2.1 bəndinə uyğun surətlə hesablanan digər məsrəflər(c) Expenses or contributions imposed under the laws of the Azerbaijan Republic which are

applicable to Contractors cost of salaries and wages chargeable under paragraph 2 l(a)

above or other costs chargeable under this paragraph 2 1(d) Həyatin siğortalanmasinın mutəşəkkil planları,

bu qəbildən digər guzəştlər üzrə məsrəflər.qospitallaşdırma, pensiyalar və(d) Cost of established plans for life insurance, hospitalization, pensions, and other benefits

of a like nature(e) Podratçının Neft qaz əməliyyatlarında çalişan əməkdaşlarina mənzil və dolanacaq

muavinətləri və bunlarla əlaqədar xərclər(e) Housing and living allowances and related expenses of the employees of Contractor

assigned to Petroleum Operations(f) Əməkdaşlarin Neft qaz əməliyyatları aparmaq üçun ezam olunduqları müddətin

sonunda Podratçı onların gələcək daimi məşğulluğunu təmin etmək iqtidarında

olmadıqda, Neft qaz əməliyyatları aparmaq üçun ezam edilmiş əməkdaşların

işdənçıxma muavinətinin ezamiyyət müddətlərinə mütənasib hissəsi hesaba aid edilir.(f) In the event that Contractor is unable to provide continued employment for staff at the

end of their assignment to Petroleum Operations, the proportionate share of termination

payments relating to the employees period ot assignment to Petroleum Operations shall

be chargeable952.2. Materiallar və avadanliq2.2Neft qaz əməliyyatlarında istifadə olunaq üçun bu Muhasibat uçotu qaydasının 4-cu

bolməsinə müvafiq surətdə Podratçının aldığı və ya təchiz etdiyi materiallar və avadanlıq.

Ağlabatan hüdudlar daxilində əməli cəhətdən mümkün olduqda və işlərin səmərəli və

rentabelli görulməsinə uyğun gəldikdə Neft-qaz əməliyyatlarında istifadə olunmaq üçun

yalnız elə Materiallar və avadanlıq əldə edilir və ya daşinir ki, dərhal tətbiq edilmək,

yaxud lazımi ehtiyat saxlamaq üçun bunlara tələbat ola bilsin. Belə Materialların və

avadanlığın artıq ehtiyatlarının toplanmasına yol venlmir.Material and EquipmentMaterial and Equipment purchased or furnished by Contractor for use in Petroleum

Operations as provided under Section 4 of this Accounting Procedure So far as it is

reasonably practical and consistent with efficient and economical operation, only such

Material and Equipment shall be purchased or transferred for use in Petroleum

Operations as may be required for immediate use or prudent contingent stock The

accumulation of surplus stocks shall be avoided2.3. Nəqliyyat xərcləri. İşçi heyətinin köçmə xərcləri2.3Transportation and Employee Relocation Costs(a)Materialların və avadanlığın daşınması xərcləri və bununla

əlaqədar

digər xərclər, məsələn, dokla əlaqədar xərclər, ekspeditor xidmətləri,

qablaşdirmaya, quruda, havada və dənizdə daşımalara, daşımalarda

səmərəsiz

dayanmalara,

tranzit

tariflərinə,

təyinat

məntəqəsində

yukboşaltma işlərinə çəkilən xərclər, rüsumlar, lisenziya haqları, vergilər və

yuxarıda göstərilanlərə aid olan bu kimi tutmalar.(a)Transportation of Material and Equipment and other related costs such as

expediting, crating, dock charges, inland, air and ocean freight,

demurrage, transit fees and unloading at destination and any duties, license fees,

taxes and any other charges with respect thereto(b)Neft-qaz əməliyyatları aparılması üçun işçi heyətinin daşınması xərcləri(b)Costs incurred for transportation of personnel as required in the conduct of

Petroleum Operations(c)Neft-qaz əməliyyatları apanlmasına daimi və ya muvəqqəti təyinat almiş işçi

heyətinin yaşadığı yerdən və geriyə köçməsi xərcləri. Belə xərclərə işçi heyətin

ailələrininşəxsi

əmlakının

daşınması

xərcləri

daxil

olacaqdır(c)Relocation costs of employees permanently or temporarily assigned to Petroleum

Operations

to and from their point of origin Such costs shall include

transportation of employees families and their personal and household effects2.4Xidmətlər2.4Services(a)Podrat xidmətləri, peşəkar məsləhətçilərin xidmətlərin və Üçuncu tərəflərin

göstərdikdən başqa xidmətlər.(a) Contract services, professional consultants and other services procured from outside

sources(b)Texniki xidmətlər, o cümlədən, lakin aşağıdakılarla məhdudlaşmadan: Neft qaz

əməliyyatlarının bilavasitə faydasi uçün Podratçının və onun Ortaq şirkətlərinin

(bunlar Subpodratçi kimi fəaliyyət göstərmirlərsə) gostərdikləri xidmətlər

laboratoriya analizi, çertyojçəkmə, geoloji və geofiziki məlumatların təfsiri, laykollektorların tədqiqi, satınalma, qazmja işlərinə nəzarət, hasilatın texnologiyasənın

işlənib hazırlanması, kommersiya analizi kimi xidmətlər, habelə müvafiq komputer

xidmətləri və məlumat təhlili xidmətləri. Həmin ödənişlər Podratçənın muhasibat

uçotunun adi prinsiplərinə müvafiq surətdə elə hesablanmalıdır ki, heç bir mənfəət

və ya itki Podratçinnın hesabına aid edilməsin.(b) Technical services, such as, but not limited to, laboratory analysis, drafting,

geophysical and geological interpretation, reservoir studies, purchasing, drilling

supervision, petroleum engineering, commercialanalysis and related computer

services and data processing, performed by Contractor and its Affiliates (except

when acting as Sub-contractor) for the direct benefit of Petroleum Operations Such

charges shaJl be computed in line with Contractors usual accounting policy such

that no gain or loss accrues to ContractorXidmətlərin konkret surətdə Neft qaz əməliyyatları ilə bağli olduğu hallarda

inzibati təşkilatı təminat, o cümlədən,

lakin bunlarla məhdudlaşmadan

hüquqi

məsələlər

üzrə,

satınalma,

podratlar muqavilələri bağlanmasi

üzrə xidmətlər, maliyyə və muhasibata aid xidmətlər və inzibati məsələlər.(c) Business support where the services provided are specifically attributable to

Petroleum Operations, including, but not restricted to legal, purchasing, contracting,

treasury, accounting and administrative services(c)962.5(d)Podratçının və onun Ortaq şirkətinin (əgər o, Subpodratçı kimi fəaliyyət

göstərmirsə), muhəndis-texnik şobəsi heyətinin xidmətləri - həmin muhəndistexnik şobəsinin qiymətləndirdiyi və hesabladiği kimi(d) Services performed by Contractor and its Affiliates (except when acting as Subcontractor) engineering division personnel, as computed and charged by such

engineering division(e)Podratçı sahibiik və istismar dəyərinə uyğun qiymətlərlə verdiyi

avadanliqdan və obyektlərdən/vasitələrdən istifadə edilmısi, agər belə istifadə

iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğundursa. Qiymətlər xidmətin, təmitin dəyətini və

digər istismar xərclərini, sığorta, vergi və faizlən əhatə etməli, lakin bunlarla

məhdudlaşmamalıdır(e) Use of equipment and facilities furnished by Contractor at rates

commensurate with the cost of ownership and operation if such use is economically

viable Rates shall include but not be limited to costs of maintenance, repairs, other

operating expenses, insurance, taxes and interest(f)Podratçınnın və onun Ortaq şirkətlərinin (onların Subpodratçi kimi çixiş etdikləri

hallar istisna olmaqla) yerinə yetirdikləri xidmətlər Əməliyyat şirkətinin təqdim

etdiyi islərin görulməsi haqqında sifariş və ya xidmətlərin göstərilməsi haqqında

sazişə uyğun olaraq həyata keçirilir(f) Services performed by Contractor or its Affiliates (except when acting as Subcontractor) shall be performed under a work order or service agreement issued by

the Operating CompanyƏmlakın Zədələnməsi va itkisi2 .5Yanğın, daşqın, firtına, oğurluq, qəza və ya hər hansı başqa səbəblər üzündən əmlakın

zədələnməsi və ya itkisi ilə əlaqədar olaraq onun təmir və ya əvəz edilməsi üçun lazim

olan Podratçinin Qərəzli səhlənkarlığı ilə bağlı məsrəflər istisna olmaqla, sığorta

hesabına ödənilmayən bütün xərclər və ya məsrəflər,All costs or expenses necessary for the repair or replacement of property resulting from

damages or losses incurred by fire, flood, storm, theft, accident, or any other cause, not

recovered from insurance except where caused by the Willful Misconduct of ContractorPodlratçı iki yüz əlli min (250000) Dollardan artiq məbləğdə hər hansı bu cür zədələnmə

və ya itki haqqında ARDNŞ-a əməli cəhətdən ən qisa müddətdə yazılı məlumat

verməlidir

2.62.7Damages and Losses to PropertyContractor shall furnish SOCAR with written notice of such damages or losses in excess of

Dollars two hundred and fifty thousand (250,000) as soon as reasonably practicableSıgorta2.6Insurance(a) Neft qaz əməliyyatları aparilması ilə əlaqədar bütün siğorta mukafatları, habelə

Podratçının öz tərəfindən sığortalandığı risklər üçun müstəqil sığorta şirkətinin

müəyyənləşdirdiyi ekvivalent məbləğlərdə mukafatlar(a) All premiums for insurance carried for the benefit of Petroleum Operations, as well as

the equivalent amount of premiums quoted by an independent underwriter for the risks

that are self-insured by Contractorb) Hər cür itkilərin, iddiaların, zərərin və məhkəmə qərarlarının kompensasiyası

verilərkən çəkilmiş və ödənilmiş bütün xərclər, Podratçının Qərəzli səhlənkarlığı

ilə bağlı xərclər istisna olmaqla, sığorta hesabına ödənilməyən bütün başqa xərclər(b) All expenditures incurred and paid in the settlement of any and all losses, claims,

damages, judgments and any other expenses, not recovered from insurance except

where caused by the Willful Misconduct of ContractorHüquqi xərclər2.7Legal ExpensesAll costs or expenses of handling, investigating and settling litigation or claims arising from

Petroleum Operations or necessary to protect or recover property, including, but not limited to,

lawyers fees, court costs, cost of investigation of procuring evidence and amounts paid in

settlement or satisfaction of any such litigation or claims except where caused by the Willful

Misconduct of ContractorNeft qaz əməiyyatlari nəticəsində yaranan məhkəmə çəkişmələrinin və ya iddialarının

araşdırılması və həll olunması üzrə, yaxud əmlakın qorunması və ya onun üçün

kompensasiya alınması üzrə bütün xərclər və ya məsrəflər, lakin bununla

məhdudlaşmadan vəkillərin qonorarları, məhkəmə xərcləri, sübutlar əldə etmək

məqsədilə aparılan təhqiqatların xərcləri, habelə hər hansı bu cür məhkəmə iddialarının

nizamlanması, yaxud qənaətbəxş həllinə varılması üçün verilən məbləglər, Podratçının

Qərəzli səhlənkarlığı ilə bağlı hallar istisna olmaqla.972.82.8Rüsumlar və vergilərAll Taxes imposed by Governmental Authorities (except for Profit Tax) (a) with respect to the

employees of Contractor working on Petroleum Operations in the Azerbaijan Republic (or their

families), or (b) paid in excess of those which are reclaunable by ContractorAzərbaycan Respublikasında Podratçının Neft qaz əməliyyatlarında çalişan

əməkdaşlarından (yaxud onların ailələrindən) və ya (b) Podratçıya qaytarılmalı

məbləğdən artıq verilmiş məbləğlərdən Hökumət orqanlarının tutduğu bütün Vergilər

(Mənfəət vergiləri istisna olmaqla)2.9Duties and Taxes2.9Ofislərin, fəhla qətsəbələrinin va digər obyektlərin/yasitələrin saxlanmasıOffices. Camps and Miscellaneous FacilitiesThe cost of maintaining and operating any offices, sub-offices, camps, warehouses, housing

and other facilities directly serving Petroleum Operations either within the Azerbaijan Republic

or elsewhere with respect to dedicated project groups which are not physically located within

the Azerbaijan RepublicNeft-qaz əməliyyatlarına bilavasitə xidmət edən Azərbaycan Reespublikasının

hüdudlarında yerləşən ofislər, bölmələr, fəhlə qəsəbələri, anbarlar, yaşayış binaları və

digər obyektlər vasitələr üçun xərclənən məsrəflər və ya fiziki cəhətdən Azərbaycan

Respublikasından kənarda yerləşən xüsusi layihə qrupların saxlanması və işlənməsi2.10 Training and Technology Transfer2.10 İşçi heyətinin təlimi, texnologiyanın verilməsiThe costs of the provision of training in accordance with Article 6.8, and the costs of agreed

technology transfer from Contractor to SOCAR.6.8 bəndinə müvafiq sürətdə işçi heyətinin təlimi üzrə xərclər və Podratçının

texnologiyalarının razılaşdırılmış qaydada ARDNŞ-ə verilməsi ilə bağlı xərclər2.11 Energy Expenses2.11 Enerji təchizatı məsrəfləri

Neft-qaz əməliyyatlarının aparılması üçun istifadə edilən yanacağa, elektnk enerjisinə,

qızdırıci sistemə, su təhcizatına və ya başqa enerji növlərinə çəkilən bütün məsrəflərAll costs of fuel, electricity, heat, water or other energy used for Petroleum Operations2.12 Communication Charges2.12 Rabitə vasitələrinə məsrəflər

Rabitə və komputer sistemlərinin əldə edilməsinə, icareyə götürülməsinə, qurulmasına,

istismarıa, təmirinə və saxlanmasına çəkilən məsrəflərThe costs of acquiring, leasing, installing, operating, repairing and maintaining

communication systems and computer systems2.13 Ekoloji proqramlara məsrəflər2.13 Environmental ChargesNeft-qaz əməliyyatları ilə əlaqədar ekoloji proqramların həyata keçirilməsinə çəkilən

məsrəflər, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaçmadan , ətraf mühitin ilkin vəziyyətinin

öyrənilməsi işlərinə, cari nəzarət proqramlarına, ətraf mühitin bərpası tədbirlətinə, o

cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmadan baçqa məsrəflərə yanaşı, flora və faunanın

qorunmasına cəkilən məsrəflər.The costs of environmental programs, including, but not limited to environmental

baseline studies, ongoing monitoring programs and remedial work undertaken with

respect to Petroleum Operations (including but not limited to costs incurred to sustain

flora and fauna)2.14 Digər xidmətlər2.14 Other Services(a) Podratçı Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yerləşən

özünün Ortaq şirkəti tərəfindən kemirilən və Neft-qaz əməliyyatlarının

aparılmasına dolayısı ilə kömək edən ümumi inzibati-təşkilati təminat

tədbirləri ilə bağlı əlavə inzibati xərcləri Neft-qaz əməliyyatları Hesabına aid

edir. Belə yardım, inzibati və hüquqi işlə, maliyyə və vergi məsələləri ilə,

kadr işi ilə, ekspert biliklərinin verilməsi ilə və dəqiq müəyyənləşdirilməsi və(a) Contractor shall charge an administrative overhead to the Petroleum Operations

Account, covering general administrative support provided by Contractor’s

Affiliates outside of the Azerbaijan Republic for the indirect benefit of Petroleum

Operations. Such support will include the services and related office costs of

personnel performing administrative, legal, treasury, tax and employee relations,

provision of expertise and other non-technical functions which cannot be98ya müəyyən layihələrə aid edilməsi mümkün olmayan qeyri-texniki

xarakterli digər funksiyaların yerinə yetirilməsi ilə məşğul olan heyətin ofis

üzrə etdiyi xidmətlərini və bunlarla əlaqədar ofis məsrəflərini əhatə edir.specifically identified or attributed to particular projects.(b) Yuxarıdaki (a) bəndində göstərilmiş xərclər Podratçının illik məcmu

Əməliyyat məsrəflərinə əsaslanmış qiymətlər üzrə hesaba Təqvim ili üçün

iki (2) faiz dərəcəsi ilə aid ediləcəkdir(b) The charge under (a) above shall be charged at rates on Contractor’s total annual

Operating Costs at a fixed rate of two (2) percent per Calendar year.2.15 Maliyyə məsrəfləri2.15 Finance costsBütün maliyyə məsrəfləriAll finance costs2.16 Digər xərclər2.16 Other ExpendituresNeft-qaz əməliyyatlarının (Qüvvəyəminmə tarixinədək olan digər fəaliyyət növləri daxil

edilməklə) lazımınca və düzgün aparılması üçün Podratçının və onun Ortaq şirkətlərinin

(əgər onlar Subpodratçı kimi çıxış edirlərsə) kimi fəaliyyət göstərmirlətsə) çəkdikləri və

əvvəlki müddəalarda nəzərdən keçirilməyən, yaxud xatırlanmayan bütün digər xərclər.

Bu xərclərə Kontrakt sahəsi barəsində hüquqların əldə edilməsi və saxlanması üçün,

yaxud Neft-qaz əməliyyatlarının aparılması üçün lazım olan, lakin bunlarla

məhdudlaşmayan xərclər daxildir.

3. KreditlarAny other expenditures not covered or dealt with in the foregoing provisions which are

incurred by Contractor and its Affiliates (except when acting as Sub-contractor) for the

necessary and proper conduct of petroleum Operations (including other activities prior

to the Effective Date). These shall include but not limited to any expenditures necessary

to acquire and maintain rights to the Contract Area or to implement Petroleum

Operations.

3Podratçı aşağıdaki əməliyyatlardan gələn xalis qəliri Neft qaz əməliyyatları Hesabına

kredit keçirir:4Credits

Contractor will credit to the Petroleum Operations Account the net proceeds of the

following transactions(a)Sığortalanmış əməliyyatlar və ya əmlak barəsində iddiaların verildiyi və

gostərilmiş əməliyyatlar və əmlak üzrə sığorta mükafatlarinın Neft-qaz

əməliyyatları Hesabına aid edildiyi hallarda Neft-qaz əməliyyatları ilə əlaqədar hər

hansı uğurlu siğorta iddiası üzrə alınmış xalis qəliri(a)The net proceeds of any successful insurance claim in connection with Petroleum

Operations where the claim is with respect to operations or assets which were

insured and where the insurance premium with respect thereto has been charged to

the Petroleum Operations Account(b)Məsrəfləri qabaqcadan Neft-qaz əməliyyatları Hesabına aid edildiyi Materiallar və

avadanlıq qüsurlu olduqda, Podratçının təchizatçı/istehsalçılardan (yaxud onların

agentlərrindən) aldığı hər cür tənzimləma məbləği(b)Any adjustments received by Contractor from the suppliers/manufacturers (or their

agents) in connection with defective Matenal and Equipment, the cost of which

was previously charged by Contractor to the Petroleum

Operations

Account(c)The net proceeds of sale on disposal of assets used in Petroleum Operations(c)Neft-qaz əməliyyatlarında istifadə edilən əmlakın satışından əldə edilmiş xalis

gəliri.

(d)(d)9 cu Maddədə nəzardə tututduğu kimi, obyektlərdən/vasitələrdən istifadə

etdiklərinə görə Üçuncü tərəflərdən və/yaxud ARDNŞ-dən alınan xalis gəliri.The net proceeds received from Third Parties and/or SOCAR in respect of the use

of facilities pursuant to Article 9Materiallar va avadanlıq

4.14

4.1Satınalmalar(a)Material Equipment

Acquisitions

(a)Satın alınmış Materiallar və avadanlıq Podratçının qoyduğu maya dəyən üzrə

hesablanır ("Maya dayəri"). Maya dəyərinə, məhdudiyyət qoyulmadan

maddi texniki təhcizat xərcləri, nəqliyyat məsrəfləri, rüsumlar, lisenziya

yığımları və ödənilən vergilər daxil edilir.99Material and Equipment purchased shall be charged at net cost ("Net Cost )

incurred by Contractor Net Cost shall include, but shall not be limited to, such

items as procurement cost, transportation, duties, license fees and applicable taxes4.24. 3(b)Hər hansı Podratçi tərəfə məxsus olan və Neft-qaz əməliyyatları ilə

əlaqədar istifadə olunmaq üçun Podratçıya verilən yeni Materiallar və

avadanliq yeni avadanliğın satın alınmasının yuxarıdaki (a) bəndinə müvafiq

sürətdə müəyyənləşdirilən Maya dəyəri ilə qiymətləndirilir, Istifadə olunmuş

onlardan istifadə derəcəsinə uyğun qiymət üzrə qiymətləndirilir, lakin bu

qiymət satın alınan yeni avadanlığın ilkin qiymətinin yetmiş beş (75)

faizindən artiq olmamalıdır(c)Mühasibat uçotunun qəbul olunmuş üsullarına müvafiq sürətdə Nəzarət

altında olan material kimi təsnifləşdirilməyən Materiallar və avadanlıq tam

yüz (100) faiz Əməliyyat məsrəflərinə aid edilir.b) New Matenal and Equipment owned by any of the Contractor Parties and

transferred to Contractor for use in connection with Petroleum Operations shall be

priced at new purchase Net Cost determined in accordance with (a) above Used

Matenal and Equipment shall be priced at a value commensurate with its use,

provided however that this price shall not exceed seventy five (75) percent of the

new purchase Net Cost of such equipment

c)Material and Equipment not classified as Controllable Material under

Accepted Accounting Practices shall be charged one hundred (100) percent

to Operating Costs4.2 Disposal

Contractor shall have the right to dispose of Material and Equipment it deems to be surplus and

shall advise the Steering Committee of proposed disposals having a value in the Petroleum

Operations Account of Dollars two hundred and fifty thousand (250 000) or moreSatiş

Podratçi lüzumsuz saydığı, Neft-qaz əməliyyatları Hesabinda dəyəri ik yüz əlli min

(250000) Dollar və ya bundan artıq dəyərləndirilən materialların və avadanığın

satılmasını təklif etdiyi haqqında Rəhbər komitəyə məlumat vərməklə onları

satmaq hüququna malikdir.4.3InventarlaşdırmaInventories(a)Podratçi Nəzarət altında olan bütün materialları vaxtaşırı inventarlaşdirır.

Podratçı inventarlaşdırma keçirmək niyyətində olduğu barədə altmış (60) gün

əvvəl yazılı bildiriş verir ki, onun keçirilməsində ARDNŞ-in iştirak etmək

imkanı olsun. Inventarlaşdırmada ARDNŞ nümayəndlərinin olmaması

o deməkdir ki, ARDNŞ Podratçının keçirdiyi invetarlaşdirmanı

qəbul edir.(a)Periodic inventories shall be taken by Contractor of all Controllable

Material Contractor shall give sixty (60) days written notice of intention to

take such inventories to allow SOCAR to be represented Failure of

SOCAR to be represented shall bind SOCAR to accept the inventory taken by

Contractor(b)İnventarlaşdırmanın nəticələri Neft-qaz əməliyyatları Hesabı ilə tutuşdurulur.

Tərəflərirn tələblərinə müvafiq sürətdə Podratçı inventarlaşdırmaya dair

hesabat əsasında Neft-qaz əməliyyatları Hesabında inventar ehtiyatlarına

düzəliş edir.(b)Reconciliation of inventory with the Petroleum Operations Account shall

be made. Inventory adjustments shall be made by Contractor to the

Petroleum Operations Account, based on the inventory report as required

by the Parties.5 Mühasibat hesabatları5 Accounting reports5.15.1Rüblük hesabatlarNot later than forty five (45) days after the end of each Calendar Quarter, Contractor shall

supply to SOCAR a Calendar Quarter report reviewing Petroleum Costs, incurred during the

preceding Calendar Quarter, in a form which permits their comparison with the corresponding

budgets Costs which are common to two or more activities shall be allocated in an equitable

mannerHər Təqvim rübündən sonra ən geci qirx beş (45) gün ərzində Podratçi ARDNŞ-ə

əvəlki Təqvim rübünə Neft-qaz əməliyyatlarına çəkilmiş məsrəflərin müvafiq

büdcələrlə muqayisə etməyə imkan verən formada hesabat təqvim edir. Fəaliyyətin

iki və ya daha çox növu üçun ümumi olan məsrəflər onların arasında ədalətli

mutənasibliklə bölüşdürülür.5.2Quarterly Reportsİlik hesabatlar5.2Annual ReportsDuring the first Calendar Quarter of each Calendar Year Contractor shall supply to SOCAR an

annual report reviewing Petroleum Costs incurred during the preceding Calendar YearHər Təqvim ilinin birinci Təqvim rübü ərzində Podratçi əvvəlki Təqvim ili ərzində

çəkilmiş Neft-qaz əməliyyatları məsrəfləri barədə ARDNŞ-a illik hesabat təqdim

edir.1006Məsrəflərin ödənilməsi və Mənfəət karbohidrogenlərinin bölüşdürülməsi barədə

hesabatlar6Cost Recovery And Profit Petroleum ReportsKommersiya hasilatının başlanması tarixinin daxil olduğu Təqvim rübu qurtardıqdan

sonra ən geci qirx beş (45) gün ərzində və hər sonraki Təqvim rübu qurtardıqdan sonra ən

geci qirx beş (45) gün ərzində Podratçi Məsrəflərinin ödənilməsi barədə Təqvim rübu

hesabatı və Mənfəət karbohidrogenlərinin bölüşdürülməsi barədə Təqvim rübu hesabatı

aşağıdaki məlumatları əhatə edərək ARDNŞ-a təqdim edəcəkdir.Not later than forty five (45) days after the end of the Calendar Quarter in which the date

of commencement of commercial production first occurs, and not later than forty five

(45) days after the end of each succeeding Calendar Quarter, Contractor shall supply to

SOCAR a Calendar Quarter Cost Recovery report and Calendar Quarter Profit Petroleum

division report showing(a)Əvəlki Təqvim rübu başlananadək ödənilməmiş Əməliyyat məsrəfləri və Əsaslı məsrəflər,(a)(b)Həmin

əvvəlki Təqvim kvartal ərzində yuxarıdakı 1.2 bəndində nəzərdə

tutulduğu kimi, Kassa prinsipi əsasında çəkilmiş

Əməliyyat məsrəfləri və

Əsaslı məsrəflərb) Operating Costs and Capital Costs incurred during such preceding Calendar

Quarter based on the Cash Basis principle in accordance with paragraph 12 above(c)Məsrəflərin ödənilməsi uçun əvvəlki Təqvim rübu ərzində

saldığı Karbohidrogenlərin dəyəri və həcmic)(d)Ödənilməmiş,

lakin ödənilməkdən ötru sonraki Təqvim rüblərinə keçinlmiş

Əməliyyat məsrəfləri və Əsaslı məsrəflərd) Unrecovered Operating Costs and Capital Costs carried forward for recovery in

succeeding Calendar Quarters,(e)Hasil edilmiş, Neft qaz əməliyyatlarında, istifadə olunmuş, yola salınmaq üçün hazır olan

və əvvəlki Təqvim

rübunun

axırınadək Tərəflərin əslində yola

saldıqları

Karbohidrogenlərin həcmie)(f)Podratçının tərkibindəki Podratçı tərəflər

rübundə ayrıltmış Mənfəət karbohidrogenləri.ARDNŞüçunPodratçınınəvvəikiyolaTəqvimUnrecovered Operating Costs and Capital Costs as at the beginning of the

preceding Calendar Quarter,The value and volume ot Cost Recovery Petroleum lifted by Contractor during the

preceding Calendar Quarter,The volume of Petroleum produced, used in Petroleum Operations, available for lifting

and actually lifted by the Parties, as at the end of the preceding Calendar Quarter,(f) Profit Petroleum allocated to each of the Contractor Parties constituting

Contractor, and SOCAR, during the preceding Calendar Quarter101ƏLAVƏ №4APPENDIX № 4PODRATÇI TƏRƏFlN ƏSAS ANA ŞİRKƏTlNİNFORM OF CONTRACTOR PARTYSTƏMİNATININ NÜMUNƏSlULTIMATE PARENT COMPANY GUARANTEE

ULTIMATE PARENT COMPANY GUARANTEEƏSAS ANA ŞIRKƏTIN TƏMİNATI

KiməAzərbaycan Respublikasi Dövlət Neft

Neftçilər Prospekti 73, Baki şəhəri, 370601ŞirkətinəTo[Tarix]State Oil Company of the Azerbaijan Republic

Neftchilar Prospecti 73 Baku 370601[Date]Cənablar,GentlemenBiz Azərbaycan Respublikası Cənub Qərbi Qobustanın üç blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və

hasilatın pay bölgüsünə dair Azərbaycan Respubhkası Dövlət Neft Şirkəti, Komonvels

Qobustan Limited, Yunion Teksas Qobustan Limited və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti

arasinda 1998 u il ___________ imzalaruniş Sazişə ("Saziş") əsaslanırıqWe refer to the Agreement on the Exploration, Development and Production Sharing for the

Three Blocks of the South-West Gobuitan of the Azerbaijan Republic (the Agreement) signed on

the day of

1998 between the State Oil Company of the Azerbaijan Republic and

Commonwealth Gobustan Limited, Union Texas Qobustan Limited and SOCAR Oil Affiliate[

] sahib-benefisiar kimi [

] bununla təminat verir ki, [

],

[

] Sazişə müvafiq surətdə bütün öhdəliklərini, maliyyə və digər öhdəliklərini yerinə

yetirilməsi üçun zəruri olan [

] pul vəsaiti ilə təmin edəcəkdir. Bu təminat Sazişlə

eyni gündə quvvəyə minir[

] being the beneficial owner of [

] hereby guarantees that [

] will

provide [

] with all funds necessary for [

] to fulfill all of its obligations,

financial or otherwise, under the Agreement This guarantee shall enter into force as from the

Effective Date of the AgreementBu təminat əsasında ödənişlən [

] yalniz [

] tərəfindən pozuntu faktı

Sazişə müvafiq sürətdə arbitraj qərarına görə [

] xeyrinə olmadığı müəyyən

edildikdən və qərarın surəti [

] təqdim olunduqdan sonra aparılırPayment under this Guarantee shall be made by [

] only alter a default by [

]

under the Agreement has been established pursuant to an arbitration award against

[

] and a copy of the award to support the claim has been submitted to (

]

This Guarantee shall be governed by the same law as provided under the applicable law

provision in Article 22 1 of the Agreement Any dispute under this Guarantee shall beBu Təminat tətbiq edilə bilən hüquq barəsində Sazişin 22.1 bəndindəki müvafiq qanuna

əsaslanan müddəada nəzərdə tutulan hüquqla tənzimlənur. Bu Təminatla əlaqədar hər cür

mübahisələr arbitraj qaydasında, Sazişdə nəzərdə tutulduğu kimi, eyni yerdə və eyni tərzdə həll

edilir.

Hormətlə ,Yours faithfully,[

adindanfor][102andonbehalf

]ofƏLAVƏ №5

APPENDIX №5

GUARANTEE AND UNDERTAKING

OF THE GOVERNMENT OF THE

AZERBAIJAN REPUBLICAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

HÖKUMƏTINtN TƏiVÖNATI VƏ

ÖHDƏLlKLƏRI

KiməToKomonvels Qobustan Limited Yunion

Teksas Qobustan LimitedCommonwealth Gobustan Limited Union Texas

Qobusttn LimitedCənablar,Gentlemen,AZƏRBAYCAN- CƏNUB-QƏRB QOBUSTANIN ÜC BLOKUAZERBAIJAN - THREE BLOCKS OF THE SOUTH-WEST GOBUSTANBiz, Azərbaycan Respublikasının Hökuməti ("Hökumət"), bir tərəfdən, Hökumətə məxsus və

onun yurisdiksiyasında olan Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti ("ARDNŞ") və digər

tərəfdən, Komonvels Qobustan Limited ("Komonvels"), Yunion Teksas Qobustan Limited

("Yunion Teksas") və ARDNŞ-in Ortaq Neft Şirkəti ("ONŞ"), (Komonvels, Yunion Teksas və

ONŞ birlikdə "Podratçi" kimi çıxış edirlər) arasında 1998 ci il bağlanmış Azərbaycan

Respublikası Gənub-Qərbi Qobustanin Şixzəgirli, Şeytanud, Burgut, Donquzduq, Isardaran,

Ilxiçi, Qərbi Hacivəli, Sundi, Şərqi Hacivəli, Torağay, Kənizədağ, Qərbi Duvannı, Duvannı,

Solaxay və Dasgil yataqlarının daxil olduğu üç blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay

bölgüsü haqqında Sazişlə ("Sazis") tanış olduqWe the Government of the Azerbaijan Republic (the "Government") have full knowledge of the

Agreement on the Exploration, Development and Production Sharing for Three Blocks of the

South-West Gobustan including the Shikhzagirh, Sheitanud, Byurgyut, Donguzdyg, Nardaran,

Ilkhichi, West Adzbiveli, Sundi, East Adzhiveli, Touragay, Kyanizadag, West Duvanny,

Duvanny, Solakhay and Dashgil fields of the Azerbaijan Republic ("Agreement") signed on the

day of 1998 between the State Oil Company of the Azerbaijan Republic

("SOCAR), being a company under the jurisdiction of and owned by the Government, of the First

Part, and Commonwealth Gobustan Limited ("Commonwealth"), SOCAR Oil Affiliate ("SOA"),

Union Texas Qobustan Limited ("Union Texas" ") (Commonwealth, Union Texas and SOA

together constituting "Contractor) of the Second PartHökumət bununla təminat verir, öhdəsinə götürür ve ayrılıqda hər Podratçı təraflə

aşağıdakılar barəsində razilığa gəlirThe Government hereby guarantees, undertakes and agrees as to each Contractor Party severally

as follows1.1.Hökumət bununla təminat verir(a)Sazişə görə ARDNŞ-in Podratçıya verdiyi və ya verəcəyi hüquqlara, və(b)Sazişə görə ARDNŞ-in göturdüyu və ya göturəcəyi öhdəliklərə, və(c)Hökumət Kontrakt sahəsi üzərində təkbaşına və müstəsna yurisdiksiyaya

malikdir və onu Sazişin qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində özündə saxlayır və

ARDNŞ Podratçıya Sazişdə nəzərdə tutulan hüquqlari və mənafeləri verməyə

bütünluklə vəkil edilmişdir, vəThe Government hereby guarantees

(a) those rights granted or to be granted by SOCAR to Contractor under the

Agreement, and

b) those obligations undertaken

Agreement, andc)103orto be undertakenby SOCAR under thethat the Government has and shall maintain throughout the enure duration of the

Agreement sole and exclusive jurisdiction over the Contract Area and that SOCAR

has full authority to grant the rights and interests to Contractor as provided in the

Agreement, and(d)Hökumət Sazişin qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində Sazis üzrə Podratçinın

hüquqlarını və mənafelərini hər hansı şəkildə azaldan, pozan, ləğv edən və ya

məhdudlaşdıran hər hansı muqavilələrə, hökümətlərarasi sazişlərə və ya hər hansı

başqa razilaşmalara getməyəcəkdir, habelə Hökumətin bağlaya biləcəyi və Kontrakt

sahəsinə və/yaxud Saziş üzrə Podratçının hüquqlarına və mənafelərinə hər

hansı şəkildə aid olan hər hansı muqavilələr, hokumətlərarasi sazişlər və ya hər hansı

başqa razilaşmalar Sazişə üzrə Podratçının hüquqlarını və mənafelərini nəzərə alan

və saxlayan, açıq ifadə olunan müddəalari əhatə edir və(e)Podratçı tərəflərin heç bir hüququ, mənafeyi və ya əmlakı Azərbaycan

Respublikasının hər hansı hakimiyyət orqanlarının hər hansı harəkətləri

nəticəsində ekpropriasiya edilə bilməz, milliləşdirilə bilməz və ya başqa şəkildə

ozgəninkiləşdirilə bilməz.

Lakin Təminatın və Öhdəhklərin ("Təminat")

müddəalarına baxmayaraq, Podratçi tərəfin hər hansı hüquqları, mənafeləri və ya

əmlakı

(o cümlədən

işlənməyən

ehtiyatları)

ekspropriasiya

edilərsə,

milliləşdirilərsə va ya başqa şəkildə ozgəmnkiləşdirilərsə, Hökumət əlvenşli

konyunktura şəraitində əqddə maraği olan alıcinın və saticinın mövcudluğu şərti

ilə nəğd pulun diskontlaşdırılmış axını metodunu tətbiq etməklə Podratçıya işləyən

muəssisə timsalıında müəyyən edilmiş tam bazar dəyəri üzrə Dollarla tam həcmdə

dərhal kompensasiya verilməsi təmin edəcəkdir əlverişiz şəraitdə və belə bir

şəraitin nəticəsində Podratçi tərəfin öz hüquqlarından, mənafelərindənəmlakından məhrum olmasına baxmayaraq Hökumət aşağıdaki 4 cu bənddə

nazərdə tutulduğu kimi, arbitrajın yurisdiksiyasına tabe olacaqdır, həm də bu sənədin

prinsiplərinə uyğun olaraq, hər bu cür Podratçı tərəfin göstərilən hüquqlarının,

mənafelərinin və əmlakının tam bazar dəyərini qiymətləndirmək üçun mötəbər

beynəkalq

nüfuza

malik

sərrnayə

bankını

arbitraj tə yin sdəcəkdir, və(e) that none of the Contractor Party s rights, interests or property shall be

expropriated, nationalized or otherwise taken by reason of any act of any

authority of the Azerbaijan Republic In the event, however, that,

notwithstanding the provisions of this Guarantee and Undertaking (Guarantee), any such

expropriation, nationalization or other taking of any of the Contractor Party s rights,

interests or property (including undeveloped reserves) occurs, the Government shall

provide full and prompt compensation in Dollars at the full market value determined

on the basis of a going concern utilizing the discounted cash flow method, assuming a

willing

buyer

and

a

willing

seller

in

a

non

hostile

environment and disregarding the unfavorable circumstances under which or

following which such Contractor Party has been deprived of its rights, interests or

property The Government shall submit itself to the jurisdiction of the arbitration panel as

provided in Paragraph 4 below and the arbitration panel shall select an investment bank

of good international reputation for the purpose of appraising the full market value

of said rights, interests and property of each such Contractor Party on the

ormciDles stated herein, and(f)Saziçin qüvvədə olduğu və hər hansı müddətə uzadıldığı vaxt ərzində

Podratçıdan savayı heç bir başqa tərəfə Sazişdə nəzərdə tutulan konkret hallar istisna

olmaqla, Kontrakt sahəsində nəinki Karbohidrogenlər ehtiyatlarının kaşfiyyatı

və işlənməsi hüquqları verilməyəcək, eləcə də belə hüquqların verilməsinə irnkan

yaradılmayacaqdır,(f) that no grant of rights to explore for and develop Petroleum reserves in the

Contract Area shall be given or permitted to be given to any parties other than

Contractor during the term of the Agreement and any extensions thereof, except as

otherwise expressly provided in the Agreement, and(g)və Sazişin azərbaycanca mətninin bütün müddəaları Sazişin ingiliscə mətninin bütün

müddəalarının mənasını dəqiq ifadə edir2Bundan əlavə, Hökümət razılaşır və öhdəsinə götürür ki, Sazişə və bu Təminata görə

Podratçıya, Podratçının Ortaq şirkətlərinə və onların Subpodratçılarına, habelə

Əməliyyat şirkətinə və Podratçının bu sazişə əsasən yaratdığı hər hansı başqa hüquqi

şəxsə verilən bütün hüquqların, imtiyazların və guzəştlərin tam hüquq və təsir

quvvəsini təmin etmək məqsədilə Sazişi və Təminatı qanun səviyyəsinə qaldırmaq

üçun dərhal öz salahiyyətləri çərçivəsində bütün tədbirləti görəcəkdir, o cümlədən(a)Sazişin muddəalarına uyğun olaraq, Podratçıya Neft qaz əməliyyatları aparmaq, öz

hüquqlarından istifadə etmək və öhdəliklərin yerinə yetirmək üçun lazim olan bütün

lisenziyaları, icazələri, təsdiqnamələri, bəyənmə sənədlərini və səlahiyyətləri istər

Azərbaycan Respublikasının Hökuməti adından, istərsə də onun nazirliklən və ya başqa

rəsmi orqanları adından Podratçıya verəcəkdir, və(b)Podratçiya bütün zəruri lisenziyaları, icazələri və bəyənmə sənədlərini, gömrük

icazələrini, vizaları, yaşayış icazələrini, əraziyə daxil olmaq üçun icazələri, idxal və

ixrac lisenziyalarını, həmçinin bank hesabları açmaq, əməkdaşlardan otrü iş otaqları

və mənzillər icarəyə göturmək və ya almaq, rabitə vasitəlrindən istifadə etmək(d)that the Government shall at no time during the enure duration of the Agreement enter into

any treaties, intergovernmental agreements or any other arrangements which would, in

any manner, diminish, infringe upon, nullify or derogate from the rights and interests ot

Contraaor under the Agreement, and that any treaties, intergovernmental agreements

and any other arrangements which the Government might enter into which would in

any way concern the Contract Area and/or Contractors rights and interests under the

Agreement will include an express recognition and preservation of the rights and

interests of Contractorunder the Agreement and(g) that all of the provisions in the Azen language version of the Agreement

accurately convey the same meaning as all of the provisions set forth in the English

language version of the Agreement2In addition the Government agrees and undertakes that within the framework of its

authority all measures will be taken forthwith to enact the Agreement and mis

Guarantee into law so as to ensure that all rights, privileges and exemptions granted

under the Agreement and this Guarantee to Contractor, Contractors Affiliates and their

Sub-contractors, as well as the Operating Company and any other entity established b"

Contractor pursuant to the Agreement, have full legal force and effect, and in particular

(a) to provide Contractor with the necessary licenses permits and approvals,

permissions and authorizations whether from the Government, its ministries or other

official bodies in the Azerbaijan Republic, required by Contractor to enable it to carry

out Petroleum Operations, exercise its rights and fulfill its obligations in accordance

with the provisions of the Agreement, and(b)104to provide Contractor with the necessary licenses, permits and approvals, customs

clearances, visas, residence permits, licenses to enter land and import and export licenses,

as well as the right to open bank accounts, lease or acquire office space and employee

accommodation, operate communication facilities and to do all other such matters as

may be necessary for efficient implementation of the Petroleum Operations, andhüquqları və Neft qaz əməliyyatlarını səmərəli şəkilda həyata keçirmək üçun vacib

sayila bilən buna bənzər başqa hüquqları verəcəkdir, və

(c)Sazişə

uyğun

olaraq,

Podratçının

Azərbaycan Respublikasında

öz

Karbohidrogenlər payını almaq məqsədi ilə nəqletmə, emal və ixrac üzrə bütün zəruri

obyektlardən və infrastaikturdan, həmçinin Neft- qaz əməliyyatları üçun Podratçıya

gərək olan torpaq sahələrindən istifadə etməsinə təminat verəcəkdir, həm də

Hökumətə məxsus olan və ya onun nəzarəti altında olan (belə bir nazarətin ARDNŞ

vasitəsilə hayata keçirildiyi hallar istisna edilməklə) bu cür hər hansı obyektlərdən,

infrastrukturdan, yaxud torpaq sahələrindən istifadə etmək imkani Podratçiya belə

obyektlərin və infrastrukturun kommersiya cəhətdən müstəqil olan hər hansı digər

istifadəisinə verilən və ya onunla razilaşdirilan ən sərfəli şərtlərdən heç də az sərfəli

olmayan şərtlərlə verilraəlidir, və(c)to ensure that Contractor has, in accordance with the Agreement, access for its share of

Petroleum to all necessary transportation, treatment and export facilities and infrastructure

in the Azerbaijan Republic, as well as access to land required by Contractor for

Petroleum Operations, and that such access to any such facilities, infrastructure or

land owned or controlled by the Government (other than through SOCAR) is on terms

no less favorable to Contractor than the best terms granted or agreed with any other

bona fide arms length user of such facilities and infrastructure, and(d)Podratçının Azərbaycan Respublikasında başqa obyektlərlə yanaşı, tikinti üçun təchizat

bazalarından, anbarlardan, nəqletmə vasitələrindən, mallardan və xtdmətlərdən

istifadə etmək imkani təmin etmekdən ötru mustəqil surətdə və ya Azərbaycan

Respublikasinin digər hakimiyyət orqanlan və ya Üçuncu tərəflər ilə birhkdə mümkün

səyləri göstərəcəkdir, həm də Podratçıya bu imkan belə obyektlərin və xidmətlərin

kommersiya cəhətdən mustəqil olan hər hansı digər istifadəçisinə verilən və ya onunla

razılaşdırılan ən sərfəli şərtlərdən heç də az sərfəli olmayan şərtlərlə və belə

obyektlərin və xidmətlərin keyfiyyətinə və səmərəsinə uyğun gəlan qiymətlərlə

verlməlidir,

həmin qiymətlər heç bir şəraitdə bu cür obyektlər və xidmətlər üçun

Azərbaycan Respublikasının hüdudlarindan kənarda üstünlük təşkil edən beynəlxalq bazar

qiymətlərindən ötub kecməməlidir, və(d)to use its best endeavors, whether itself, or with other Azerbaijan authorities or Third

Parties, to ensure that Contractor has access to, inter alia, construction and fabrication

facilities, supply bases, warehousing, means of transportation, goods and services in the

Azerbaijan Republic, and that such access is on terms no less favorable to Contractor than

the best terms granted to or agreed with any other bona fide arms length user of such

facilities and services, and at rates commensurate with the quality and efficiency of

such facilities and services, which shall in no circumstances exceed prevailing

international

market

rates

for

such facilities and services outside the Azerbaijan Republic, and(e)Podratçının Neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün Azərbaycan Respublikası ərazisinin

hüdudlarından kənarda əsaslandırılmış şəkildə zaruri saydığı hüquqları, imtiyazları,

icazələri, təsdiqnamələri, orqanlarla və yurisdiksiyalarla başqa razılaşmaları əldə

etməsinə kömək etməkdən ötru müstəqil sürətdə və ya Azərbaycan Respublikasının digər

hakimiyyət orqanları və ya Üçüncü tərəflər ilə birlikdə mumnkün səyləri göstərəcəkdir.

Belə razılaşmalar ixrac boru kəməri çəkməkdən ötrü müəyyən ərazidən keşmək hüququ,

Kontrakt sahəsindən çıxarılmış və toplanmış Karbohidrogenlərin, həmçinin Azərbaycan

Respublikası ərazisində gətirilən və ya Azərbaycan Respublikası ərazisindən göndərilən

materialların, avadanlığın VƏ başqa malların daşınması, mühafizəsi və boşaldılıbyuklənməsi, və həmçinin digər bu cür yurisdiksiyalarda aparılan Nefl-qaz əməliyyatları

ilə bağli dovlət vergilərindən, yerli və başqa vcrgilərdən, gömruklərdən, rüsumlardan,

ödənişlərdən, tranzit haqlarından və başqa haqlardan və rüsumlardan azadedilmə barədə

icazələr və öhdələklər kimi məsələləri əhatə edə biliəcək və yalnız bunlarla

məhdudlaşmaq məcburi olmayacaqdır, və(e) to use its best endeavors, whether itself, with other Azerbaijan authorities or

Third Parties, to assist Contractor in obtaining such rights, privileges,

authorizations, approvals and other agreements from authorities and jurisdictions

outside the territory of the Azerbaijan Republic as Contractor shall reasonably deem

necessary for the Petroleum Operations Such agreements may include, but need not be

limited to, such matters as export pipeline rights, nghts of way and operation rights,

permits and undertakings with respect to the transshipment, storage or staging of

Petroleum produced and saved from the Contract Area, material equipment and other

supplies destined to or from the territory of the Azerbaijan Republic, and exemptions

from national, local and other taxes, duties, levies, imposts, transit fees, and other (ees

and charges on Petroleum Operations being conducted in such other jurisdictions, and(f)obyektlərin ləğv edilməsi barədə Podratçınıı öhdəliklərini Sazişdə nəzərdə tutulmuş

öhdəliklərlə məhdudlaşdıracaqdiı, xüsusən Podratçı Əsas fondları ləğv etmək niyyəti

barədə bildiriş göndərəndən sonra ARDNŞ-in yiyələndiyi hər hansı Əsas fondların ləğvi

ilə əlaqədar məsuliyyət daşımayacaqdır, və(f) that the only abandonment obligations of Contractor shall be as set forth in the

Agreement and in particular Contractor shall have no liability for abandonment of any

fixed assets which have been taken over by SOCAR upon Contractors notice of its

intention to abandon them, and(g)Sazişdə göstərilən, Podratçı tərəflərin (həmçinin müvafiq hallarda Ortaq

sirkətlərdən, Üçüncü tərəflərdən, Əməliyyat şirkətindən, eləcədə onlardan hər hansı

birinin əməkdaşlarından və Subpodratçılarından) tutlan Vergilərlə eləcə də bu Sazisdə

göstərildiyi

tərzdə Vergilərdən azadetmə halları ilə kifayətlənəcəkdir, bu

zaman ARDNŞ, ya Podratçı tərəflərin hər birinin məsuliyyət daşıdiğı Vergilərin

məbləği üzrə, ya da Podratçı tərəflərin hər birinin Vergi qoyulan mənfəəti (mənfəətləri)

üzrə müəyyənləşdirilən hər hansı vəsait və ya digər imtiyazlar (o cümlədən, lakin bununla

məhdudlaşmadan, artıq verilmiş məbləğiərdən qaytarmalar, kompensasiyalar, vergi

guzəştləri və çıxılmalar,

odəmələr

yaxud

hər

hansı

öhdəliklər

üzrə

odəmələrdən azadedilmələr). Hökumətdən bilavasitə və ya dolayiıiıilə almayacaqdır, və(g) that liabilities and exemptions of each Contractor Party (and, where relevant.

Affiliates, Third Parties and Operating Company, including employees and Sub

contractors of any of them) with respect to Taxes shall be as set out in the Agreement,

and SOCAR shall not receive from the Government any funds or other benefit

(including without limitation any rebate, refund, tax credit or deduction, payment or

discharge of any obligation) which is determined, directly or indirectly, by reference

either to the amount of Taxes for which any of the Contractor Parties is liable or by the

Taxable

Profit(s)

of

any

of

Contractor

Parties, and105(h) Podratçının, Sazişdə nəzərdə tutulan bank əməliyyatları aparmaq və valyuta dəyişdirmək

hüququna riayət olunmasını, o cümlədən Podratçıya Karbohidrogenlər ixracından

və/yaxud satışından əldə etdiyi bütün gəliri Azərbaycan Respublikasında və ya onun

hüdudlarından kənarda sərbəst sürətdə saxlamaq, eləcə də bunların sərbəst sərəncamçısı

olmaq hüququ, Podratçının Neft-qaz əməliyyatları ilə bağli fəaliyyətdən əldə etdiyi bütün

varidatı sərbəst və qeyri məhdud sürətdə aparmaq hüququ verilməsini təmin edəcəkdir,

(h) to ensure the banking and currency exchange rights provided for in the Agreement,

including the granting to Contractor of the nght to freely retain, whether in the Azerbaijan

Republic or elsewhere, and dispose of all of Contractors proceeds from the export and/or

sale of Petroleum, and the free and unfettered right of repatriation of all proceeds from

Contractors activities in relation to Petroleum Operations, and(i) Saziş və Təminat uzrə Podratçının (və ya onun hüquq varislərinin) əldə etdiyi hüquqlar və

mənafelər Podratçının qabaqcadan razılığı olmadan dəyişdirilməməli, düzəldilməməli və

ya azaldılmamalıdır. Azərbaycan Respublikasınin hər hansı muqaviləsi, hökümətlərarası

sazişi, qanunu, fərmanı və ya inzibati sərəncamı Sazişin və/yaxud Təminatın müddəalarına

uyğun gəlmədikdə və ya zidd olduqda, yaxud vergi qanunvenciliyində, qaydalarda və ya

inzibati praktikada Saziş və/yaxud Təminat üzrə Podratçının hüquqlarına va ya

mənafelərinə mənfi təsir göstərdikdə Hökumət bunun nəticəsində har hansı mənfəətin

itirilməsi, iqtisadi şəraitin pisləşməsi, zərər və ya itki dəyməsi muqabilində Podratçiya (və

onun hüquq varislərinə) kompensasiya ödaməlidir. Saziş və/yaxud Təminat ilə belə

müqavilə, hökümətlərarası saziş, qanun, fərman və ya inzibati sərəncam arasında hər hansı

ziddiyyətt və ya uyğunsuziuğu tez aradan qaldırmaq üçun Hökumət yuxarıda sadalanan

prinsiplərə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görəcəkdir, və(i) that the rights and interest accruing to Contractor (or its assignees) under the Agreement and

the Guarantee shall not be amended, modified or reduced without the prior consent of Contractor

In the event any Azerbaijan treaty, intergovernmental agreement, law, decree or administrative

order which contravenes or conflicts with the provisions of the Agreement and/or this Guarantee

or adversely affects the rights or interests of Contractor thereunder, including any changes in tax

legislation, regulations or administrative practice, then the Government shall indemnify

Contractor (and its assignees) for any disbenefit, deterioration in economic circumstances, loss

or damages that ensue therefrom The Government will take appropriate measures to resolve

promptlyin accordance with the foregoing principles any conflict or anomaly between the

Agreement and/or the Guarantee and such treaty, intergovernmental agreement, law, decree or

administrative order, and(j) Hökümətə və ya Hökümət orqanlarına verilən hər hansı məxfi informasiya və ya məlumat

barədə məxfiliyin saxlanmasını təmin edəcəkdir, və(j) to ensure observance of confidentiality with regard to any confidential

information or data disclosed to the Government and Governmental Authorities, and(k) Saziş Azərbaycan Respublikasının Parlamenti tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra onun

Azərbaycan Respublikasının qanunu olmasını və əgər Saziş Azərbaycan Respublikasının

hər hansı digər qanununa uyğun gəlməzsə və ya zidd olarsa Sazişin müddəalarına üstünlük

verilməsini təmin edəcəkdir(k) to ensure that, upon approval by the Parliament of the Azerbaijan Republic of the

Agreement, the Agreement shall constitute a law of the Azerbaijan Republic and in

the event of any conflict or inconsistency with any other law of the Azerbaijan

Republic the provisions of the Agreement shall prevail3ARDNŞ in ozəlləşdirilməsi, tədiyə iqtidarsızığı, ləğv olunması, yenidən təşkil

edilməsi və ya strukturunda, yaxud hüquqi vəziyyətində hər hansı başqa dəyişikliklər baş

veriləsi Hökumətin bu sənəddən irəli gələn öhdəliklərinə təsir göstəarməməlidir. Hökümət

Sazişin qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində ARDNŞ in Sazişdən irəli gələn

hüquqlarının və öhdəliklərinin bu cür öhdəliklər göturməyə və yerinə yetirməyə qadir olan

orqana verilməsini hökmən təmin etməlidir, əks təqdirdə ARDNŞ in Sazişdən irəli

gələn bütün öhdəliklərini Hökumət özu yerinə yetirməlidir.3The privatization, insolvency, liquidation, reorganization or any other change in the

structure or legal existence of SOCAR shall not affect the obligations of the Government

hereunder The Government shall, throughout the entire duration of the Agreement,

ensure that the rights and obligations of SOCAR under the Agreement are always vested in

and undertaken by an entity authorized to and capable of performing such obligations,

failing which the Government itself shall perform directly all such obligations of

SOCAR under the Agreement4Bu Təminatla əlaqədar Hökumət və Podratçı arasında hər hansı ixtilaf Sazişdə

göstərildiyi kimi, eyni yerdə, eyni tərzdə və eyni prinsiplərə uyğun olaraq arbitraj qaydası

ilə həll edilməlidir. Belə arbitrajın baş tutmasını, habelə arbitrajın hər hansı qərarının,

hökmü dəyişilmir, hər hansı ilkin hüquqi müdafiə vasitəsinin və ya arbitraj qərarı

çıxarılanadək muraciət edilən digər muvəqqəti məhkəmə müdafiəsi vasitəsinin qətt

olmasını və məcburi icrasını təmin etmək məqsədi ilə Hökümət suveren

immunitet tələb etməyə dair bütün hüquqlarından əl çəkir4Any dispute between the Government and Contractor concerning this Guarantee shall be

resolved by arbitration in the same place and manner and in accordance with the same

principles as provided in the Agreement For the purposes of allowing such arbitration and

enforcement and execution of any arbitration decision, award, issuance of any

attachment, provisional remedy or other pre-award remedy, the Go\ernment hereby

waives all rights to claim sovereign immunity5Bu Təminatla Podratçı tərəfə verilən hüquqlar və mənafelər onun hər hansı hüquq varisi

və ya muvəkkili üçun hüquqi quvvəyə malikdir5The rights and interests accorded to a Contractor Party under this Guarantee hall enure for

the benefit of any successor or assignee of such Contractor Party6Əgər Hökümət və Podratçı başqa razılığa gəlmısələr, bu Təminat imzalandığı gündən

quvvyə minir. Sazişin qüvvədə olduğu bütün müddət ərzində və bu Təminat və ya Saziş

üzrə Podratçı tərəflərdən hər hansı birinin aldığı hər hansı hüquqları həyata keçirmək

üçun, lazım gələrsə, daha uzun müddət ərzində qüvvədə qalır və Sazişə (vaxtaşırı

dəyişdirildiyi şəkildə) tətbiq ediləcəkdir6This Guarantee shall enter into force upon its execution and shall, unless the

Government and Contractor agree otherwise, remain in force and apply to the

Agreement (as amended from time to time) for its entire duration and for such longer time

as may be necessary for enforcement of any rights accruing to any of the Contractor Parties

hereunder or under the Agreement1067Bu Təminatla istifadə olunan və Sazişdə müəyyən edilən sözlər və ifadələr Sazişdə

verilən mənani daşiyir78Bu Təminat tətbiq edilə bilən hüququn Sazişdə göstərilmiş prinsiplərinə uyğun

surətdə tənzimlənir və təfsir olunur8Words and phrases used in this Guarantee and which are defined in the Agreement shall

have the same meaning as in the Agreement

This Guarantee shall be governed by and interpreted in accordance with the principles of

the applicable law provisions set out in the AgreementYUXARIDA DEYILƏNLƏRİN TƏSDIQI OLARAQ Hökumətin səlahiyyətli nümayəndəsi

bu Təminati və Öhdəlikləri 1998-ci il ______ Baki şəhərində imzalamışdırIN WITNESS WHEREOF the authorized representative of the Government has executed this

Guarantee and Undertaking in Baku on ______ , 1998AZƏRBAYCAN RESPUBLIKAS1 HOKUMƏTININ

adından və tapşırıği iləFor and on behalf of

THE GOVERNMENT OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC107ƏLAVƏ №6APPENDIX №6ARBITRAJ QAYDASIARBITRATION PROCEDURE1.1 Bu Sazişdə ayrıca olaraq başqa şəkildə göstərilən hallardan savayi, ARÜNŞ ilə Podratçı

arasında meydana çıxan, 22.3(a) bəndinin müddəalarına əsasən Tərəflərin xoşluqla həll

edə bilmədikləri bütün mubahisələr, o cümlədən bu Sazişin etibarlıği, təfsiri, iddia

quvvəsinə malik olması və ya pozulması ilə bağlı hər hansı mubahisələrin məhdudiyyət

qoyulmadan hamısı Birləşmiş Millətlər Təskilatının Beynəlxalq Ticarət Qanunu üzrə

Komissiyası arbitrajının Qaydalarına UNCITRAL ("Qaydalar) uyğun surətdə üç (3)

arbitrdən ibarət komissiya tərəfindən qəti tənzimlənir. Qaydalarda baxılan məsələlərin va

ya vəziyyətlətin hər hansı birinə tətbiq edilməli müddəalar yoxdursa, arbitraj belə

məsələrin tənzimlənməsi üçun öz usul və qaydalarını müəyyən edir və bu yolla qoyulmuş

hər hansı qaydalar bundan sonra Qaydaların bir hissəsi sayilir. Belə bir arbitrajın bas

tutmasını, həmçinin arbitrajın hər hansı bir qərarının, rəyinin, əmlaka qoyulan həbsin, hər

hansı ilkin məhkəmə mudafiəsi vasitəsinin və ya arbitraj qərarından əvvəlki digər hüquqi

mudafiə vasitəsinin məcburi surətdə həyata keçirilməsini və icrasını təmin etmək

məqsədilə Tərəflərdən hər biri immunitet hüququ, o cümlədən, lakin bununla

məhdudlaşmadan, suveren immunitet hüququ barədə bütün və hər cür bəyanatlardan

imtina edir1 1 Except as otherwise provided in this Agreement, all disputes arising between SOCAR and

Contractor including without limitation, any dispute as to the validity, construction,

enforceability or breach of this Agreement, which are not amicably resolved by the

Parties in accordance with the provisions of Article 22 3(a) shall be finally settled before

a panel ot three (3) arbitrators under the Arbitration Rules of The United Nations

Commission on International Trade Law known as UNCITRAL (the Rules) In the event

the Rules fail to make provision for any matter or situation the arbitration tribunal shall

establish its own rules to govern such matter and procedure and any such rules so adopted

shall be considered as a part of the Rules For purposes of allowing such arbitration, and

enforcement and execution of any arbitration decision, award, issuance of any attachment,

provisional remedy or other pre award remedy, each Party waives any and all claims to

immunity, including, but not limited to, any claims to sovereign immunity1.2 Arbitraj Isveçin Stokholm şəhərində keçirilir. Arbitraj baxişının dili ingilis dilidir və

arbitrlər bu Sazişin işgiliscə mətnindən istifadə edəcəklər.1.2 The arbitration shall be held in Stockholm, Sweden The language used dunng the

procedure shall be the English language and only the English language text of this

Agreement will be utilized by the arbitrators1.3 Arbirtraja muraciət etmək niyyəti barədə otuz (30) gün qabaqcadan digər Tərəfə yazılı

bildiriş göndərdikdən sonra islər ARDNŞ, istərsə də Podratçı Qaydalarda nəzərdə

tutulduğu kimi, Haaqa şəhərindəki Daimi arbitraj məhkəməsinin Baş katibinə arbitraj

baxişi haqqında ərizə verərək və arbitr təyin edərək arbitraj baxişına başlaya bilərlər

(arbitraj baxışına başlayan Tərəf bundan sonra "Birinci tərəf adlanır), yuxarıda deyilən

ərizədə arbitrin adı göstərilməlidir. Mubahisənin iştirakçısı olan digər Tərəf ("Ikinci

tərəf") ərizənin surətini aldıqdan sonra otuz (30) gün müddətində ərizəyə cavab verir və

seçdiyi arbitrin adını göstərir. Əgər Ikinci tərəf öz arbitrini təyin etmirsə, Haaqa

şəhərindəki Daimi arbiraj məhkəməsinin Baş katibi Qaydalara uyğun olaraq, ikinci arbitr

təyin edir. Həmin iki arbitr otuz (30) gün ərzində üçüncü arbitr seçir, əgər seçə bilməsələr,

üçuncu arbirtri Haaqa şəhərindəki Daimi arbitraj məhkəməsinin Baş katibi Qaydalara

uyğun sürətdə təyin edir. Tərəflər arasında başqa yazılı razllaşma olmadlqda, təyin edilən

üçüncü arbitr Tərəflərin hər hansı birinin (o cümlədən, həmin Tərəfin Əsas ana şirkətinin)

təsis edildiyi ölkənin vətəndaşi olmamalıdlr.1.3 After providing thirty (30) days prior written notice to the other Party of intent to

arbitrate, either SOCAR or Contractor may initiate arbitration (the Party initiating the

arbitration shall hereinafter be called the First Party) submitting a request for

arbitration to the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration in the Hague, as

provided in the Rules, and appointing an arbitrator who shall be identified in said

request Within thirty (30) days of receipt of a copy of the request the other Party to the

dispute (Second Party") shall respond, identifying the arbitrator that it has selected If the

Second Party does not so appoint its arbitrator, the Secretary General of the

Permanent Court of Arbitration in the Hague shall appoint a second arbitrator in

accordance with the Rules The two arbitrators shall, within thirty (30) days, select a

third arbitrator failing which the third arbitrator shall be appointed by the Secretary

General of the Permanent Court of Arbitration in the Hague, in accordance with the

Rules Unless otherwise agreed in writing by the Parties, the third arbitrator to

beappointed shall not be a citizen of a country in which any Party (including the Ultimate

Parent Company of such Party) is incorporated1.4 Tərəflər mubahisənin lazımı qaydada həll edilməsi üçun tələb olunan hər hansı məlumatın

alınması üçun arbitraj məhkəməsinə bütün imkanları (Neft-qaz əməliyyatlarına və

obyektiərə girmə daxil olmaqla ) təmin edirlər.1 4 The Parties shall extend to the arbitration tribunal all facilities (including access to the

Petroleum Operations and facilities) for obtaining any information required for the

proper determination of the dispute1.5Arbitrajın qərarı qətidir, Tərəflər üçün məcburidir və dərhal icra edilir. Alınmış arbitraj

qərarı icraata götürülməklə onun barəsində məhkəmə qərarı çixarıla bilər və ya müvafiq

yurisdiksiyaya malik hər hansı məhkəmədə icra barədə məhkəmə əmri alina bilər və ya bu

cür hər hansı məhkəməyə ərizə verib şəraitdən asılı olaraq, məhkəmənin arbitraj qərarı

çixarmasını, məcburi icra haqqında əmr verməsini xahiş etmək olar1 5 The arbitration tribunals award shall be final and binding on the Parties and shall be

immediately enforceable Judgment on the award rendered may be entered and

execution had in any court having jurisdiction or application may be made to such

court for a judicial acceptance of the award and an order of enforcement and

execution, as applicable1 6 Hər bir Tərəf öz arbitrinin xərclərini və üçuncu arbitrinin xərclərinin bərabər hissələrini

odəyir, Tərəflər həmçinin Qaydalarla müəyyən edilmiş hər hansı xərclən də tən bölürlər.

Yuxarıda deyilənlərə baxmayaraq arbitrlər udan Tərəfə uduzan Tərəfin hesabına arbitraj

xərciərinin (hüquq xidmətlərinin mubadilində ödənilən ağlabatan qonorarlar daxil olmaqla)

əvəzini verdirə bilərlər.1 6 Each Party shall pay the costs of its own arbitrator and the costs of the third arbitrator

in equal shares, and any costs imposed by the Rules shall be shared equally by the

Parties Notwithstanding the above, the arbitrators may, however, award costs

(including reasonable legal fees) to the prevailing Party from the losing Party108APPENDIX №7ƏLAVƏ №7

XAM NEFTlN VƏ TƏBİİ QAZIN HƏCMLƏRİNİN ÖLÇMƏK VƏ ONLARI

QİYMƏTLƏNDlRMƏK QAYDASI11CRUDE OIL AND NVTURAL GAS MEASUREMENT AND EVLUYTION

PROCEDUREÜmumi11This Appendix 7 describes the method of measuring and evaluating die Petroleum

produced from the Contract AreaBu 7 ci Əlavədə Kontrakt sahəsində çıxarılan Karbohidrogenlərin həcmlərinin

ölçülməsi və qiymətləndirilməsi üsulu sərh edilir.121.2Xam neftin həcmlərinin ölçiilməsi

(a)Custody Transfer Meters Contractor will have custody transfer meters

permanently installed at the Delivery Point The custody transfer meters will be

capable of accurately measuring and evaluating the specific type and quantity of

Crude Oil produced in the Contract Area and will be comprised of all necessary

meters, meter testing devices, instruments, and other associated equipment

necessary to measure, evaluate and record the quantity, quality and physical

characteristics of the Crude Oil from the Contract Area(b) Contractor will also provide necessary tools and instruments to measure BS&W

and American Petroleum Institute (API) gravity and shall store such tools and

instruments in an appropriate laboratory Contractor shall test and calibrate the accuracy

of the meters being used in accordance with generally accepted international

Petroleum industry practice whenever necessary and in any event at least once per

month All testing and calibration will be witnessed both by SOCAR and by Contractor

with detailed reports and results signed by two (2) representatives from each of SOCAR

and ContractorXam neftin həcmlərinin ölçülməsi müddətləri1.3Həcm məsrəfölçənlərinin rəsmi göstəriciləri mühasibat uçotu məqsədləri üçun, Xam neftin

hasilatı və nəql edilməsi üçun həftədə bir dəfədən az olmayaraq qeydə alınacaqdır. Həmin

göstəricilər əsasında əldə edilən informasiya ARDNŞ-a və Podratçıya veriləcəkdir.

Göstəricilərin qeydə alınmasının konkret vaxtını Podratçı təyin edəcək və bu barədə ARDNŞ-a

vaxtında bildiriş verəcıkdir. Həm ARDNŞ in, həm də Podratçının hərəsi iki (2) nümayəndə

ayırmaq hüququna malik olacaqdir, onlar məsrəfolçənin göstəricilərinin qeydə alınmasında

iştirak edəcək və göstəricilərin qeydiyyat vərəqəsini imzalayacaqlar.

1.4Crude Oil Measurement

(a)Həcm məşrəfölçənləri. Podratçı Çatdırılma məntəqəsində daimi həcm

məsrəfölçənləri qurur. Kontrakt sahəsindən çıxarılan Xam neftin dəqiq

ölçülməsi,

tipinin,

miqdarının müəyyənləşdirilməsi

təmin edəcək həcm

məsrəfölçərinə bütün zəruri ölçu qurğuları, ölçu qurğuları üçün nəzarət cihazları,

Kontrakt sahəsində çixarılan Xam neftin həcmini ölçmək, keyfiyyətini və fiziki

xüsusiyətlərini müəyyən etmək və qeydə almaq üçun cihazlar və başqa zəruri

avadalıq daxil olacaqdır.

Podratçı Kontrakt sahəsindən çıxarılan Xam neftin

həcmini ölçmək və qiymətləndirmək üçun həcm məsrəfölçanlərindən istiradə edir.(b) Podratçı həmçinin Amerika neft institutunun (ANI) dərəcələri ilə bərk

maddələri və suyu, sıxlığı ölçmək üçün lazımi cihazlar və alətlər alınmasını təmin

edəcək və həmin cihazları müvafiq laboratoriyada saxlayacaqdir. Podratçı

beynəlxalq neft qaz sənayesində hamılıqla qəbul edilmiş standartlara uyğun olaraq,

istifadə edilən sayğaclariı dəqiqliyini zəruri hallarda, lakin ayda bir dəfədən az

olmayaraq sinaqdan keçirəcək və kalibrləyəcəkdir. Bütün sinaqlarda və kalibrləmədə

həm ARDNŞ in, həm də Podratçının nümayəndələri iştirak edəcək və nəticələr barədə

ətraflı hesabatları ARDNŞ iki (2) və Podratçının iki (2) nümayəndəsi imzalayacaqdir.1.3GeneralTiming of Crude Oil MeasurementOfficial meter readings for accounting purposes will be monitored not less than weekly

for purposes of providing production and Crude Oil shipment data Information obtained

from these readings will be reported to SOCAR and Contractor The actual times of meter

readings will be determined by Contractor with timely notification to SOCAR SOCAR

and Contractor will each have the right to have two (2) representatives present to witness

meter readings and sign meter ticketsTəbii qazın həcmlaeinin ölçüllməsi14Natural Gas Measurement

The quantity of Natural Gas delivered under this Agreement will be determined from data

obtained from orifice meter runs using API standards and procedures The type of Natural

Gas meters to be installed will be determined by Contractor The measurement and

evaluation system installed will be comprised of all the necessary meters instruments

and other associated equipment necessary to record the quantity quality and physicalBu Sazis üzrə çatdırılmış Təbii qazın həcmi diafraqmalı məsrəfölçənlərininn göstəriciləri

əsasında, ANI-in standartları və metodu ilə müəyyən edilir. Təbii qaz üçun qurulacaq

məsrəfölçənlərin tipini Podratçı müəyyənləşdirəcəkdir. Qurulan ölçmə və qiymətləndirmə

sistemi Təbii qazin miqdarının keyfiyyətinin və fiziki xüsusiyyətlərinin qeydiyyatı üçun bütün

zəruri məsrəfölçənlərdən alətlərdən və başqa əlavə avadanlıqdan ibarətdir. Təbii qazi olçən109bütün sistem ikinci dəst avadanlıqla təchiz ediləcək və sərf olunan bütün Təbii qaz haqqında

məlumatı daim fasiləsiz qeydə ala biləcəkdir. Təbii qaz məsrəfölçənləri ayda bir dəfədən az

olmayaraq kalibrlənəcək və kalibrləmə barəsində hesabatlar ARDNŞ in və Podratçının

nümayəndələri tərəfindən təsdiq ediləcək və imzalanacaqdır.1.5characteristics of the Natural Gas The enure Natural Gas metering system will have a

backup and be capable of continuously recording throughput data at all times The Natural

Gas meters will be calibrated at least once per month with calibration records witnessed

and signed by representatives of both SOCAR and ContractorKarhohidrogenlərinin həcmlərinin ölçiilməsi qaydası1.5Petroleum Measurement Procedures(a)Podratçı və ARDNŞ başqa cür razılaşmasalar,

avadanlıqdan keçən

Karbohidrogenləri ölçmək və keyfiyyətini müəyyənləşdirmək üçun ANI- in

qəbul etdiyi standartlardan və qaydalardan istifadə olunacaqdir. Həmin qaydalar və

standartlar AM in Nümunələr göturməyin standart metodundan" (Standard Method

of Sampling) və Karbohidrogenlərin ölçü standartlarma dair təlimatından

(Manual of Petroleum Measurement Standards) göturuləcəkdir. Standartların və

qaydaların surətini (habelə hər hansı modiflkasiyaları və bunlara düzəlişləri)

Podratçı təqdim edəcək və həm ARDNŞ həm də Podratçı ondan hər vaxt istifadə

edə biləcəkdir.(a)Unless Contractor and SOCAR agree otherwise, API standards and procedures will

be used to measure and evaluate Petroleum flowing through the equipment The API

standards and procedures will be taken from or provided by the API s Standard

Method of Sampling and Manual of Petroleum Measurement Standards A copy of the

standards and procedures (and updates and reviews thereof) will be provided by

Contractor and will be available both to SOCAR and to Contractor at

all tunes(b)Podratçının və ARDNŞ in mutəxəssiləri Karbohidrogenlərin öçulməsinin və

qiymətləndirilməsinin konkret dəqiq qaydasını və metodlarını razılaşdırmaq üçun

goruşəcəklər, qayda və metodlar Işlənmə Proqramı təsdiq olunduqdan sonra əməli

cəhətdən imkan yaranan kimi tətbiq ediləcəkdir.(b)Specialists from Contractor and SOCAR shall meet to agree appropriate detailed

Petroleum measurement and evaluation procedures to be implemented as soon as

practicable after approval of the Development Program110ƏLAVƏ №8APPENDİX №8LAYİHƏ STANDARTLARI VƏ TEXNİKİ ŞƏRTLƏRDESIGN STANDARDS AND SPECIFICATIONSYeni hasilat qurğularının hamısı və mövcud qurğuların modifikasiyası proqramı çərçivəsində

qurasdırılan yeni avadanhğin hamısı müasir beynəlxalq standartlara müvafiq sürətdə

layihələşdiriləcək.All new production facilities and all new equipment added as port of a modification program to

existing facilities, will be designed in accordance with current international standardsMövcud qurğular onların inşası zamanı qüvvədə olan Standartlar üzrə layihələşdirilmişdir.

Podratçı yeni avadanliğın təhlükəsiz istismarı üçün lazım bildiyi hallardan başqa, həmin

qurğular beynəlxalq standartlara müvafiq sürətdə modernləşdirillməyəcəkdir.Existing facilities were designed to the standards appropriate at the time of their construction They

will not be modified to comply with international standards except where determined necessary

by Contractor for the sale operation of new equipmentLayihədə istifadə olunan texniki şərtlər cari standartlara və tanınmış beynəlxılq konstruktor

təşkilatları və assosiasiyaları tərəfindən tövsiyə edilən normalara əsaslanacaqdır, bunlardan

bəziləri aşağıda sadalanır. Texniki layihə şərtlərinə Podratçinın həmin beynəlxalq standartlar

əsasında işləyib hazirladığı əlavə tələblər də daxil edilə bilərThe design specifications used will be based on current standards and recommended practice as

published by recognized international engineering organizations and associations, some of

which are listed below The design specifications may also include additional requirements

developed from these international standards by ContractorAPI

ANSI

ASME

ASTM

BSI

CEN

CENELEC

DIN

IEC

IEEE

IP

ISA

ISO

NACE

NEMA

NFPA -Amerika Neft Institutu

Amerika Milli Standartlar Institutu

Amerika Mühəndis-Mexanik Cəmiyyəti

Amerika Sınaq və Materiallar Cəmiyyəti

Britaniya Standartlar Institutu

Avropa Normallaşdırma Komissiyası

Avropa Elektrotexnika Standartları Komissiyası

Almaniya Standartlar Institutu

Beynəlxalq Elektrotexnika Komissiyası

Muhəndis-Elektriklər va Elektronçular Institutu (ABŞ)

Neft Institutu (Boyuk Britaniya)

Amenria Cihazçı Mühəndislər Cəmiyyəti

Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı

Korroziya Muhəndisləri Milli Assosiasiyası (ABŞ)

Elektrik Avadanlığı Istehsalçilarıın Milli Assosiasiyası

Yanğından Mühafizə Təhlükəsizliyi Milli AssosiasiyasıAPI

ANSI

ASME

ASTM

BSI

CEN

CENELEC

DIN

IEC

IEEE

IP

ISA

ISO

NACE

NEMA

NFPA111American Petroleum Institute

American National Standards Institute

American Society of Mechanical Engineers

American Society for Testing and Materials

British Standards Institution

European Committee for Normalization

European Committee for Electrotechmcal Standards

The German Institute for Standards

International Electrotechnical Commission

Institute of Electrical and Electronics Engineers

Institute of Petroleum (UK)

Instrument Society of America

International Organization for Standardization

National Association of Corrosion Engineers (USA)

National Electrical Manufacturers Association

(USA) Fire Prevention Association (USA)

NationalƏLAVƏ №9APPENDIX №9MƏCBURl İLƏRlN MlNlMUM PROQRAMI1.MINIMUM OBLIGATORY WORK PROGRAMKontrakt sahəsində Xam neft və Təbii qazın kəşfiyyatı işlənməsi və hasilatı məqsədilə

Podratçı Sazişin 4.2 bəndi ilə nəzərdə tutulan Məcburi islərin minimum proqrammı

aşagidaki istiqamətlərdə həyata kecirir1(i) 150km dən az olmayan sahədə, əməliyyat səbəblərindən, ARDNŞ-in razılığı ilə

qismən Kontrakt sahəsindən kənarda aparıla bilən, ikiölçülü seysmik kəşfiyyat

aparılması, onun nəticələrinin təhlil və təfsir edilməsi,For the purpose of exploring and developing Crude Oil and Natural Gas within the

Contract Area, Contractor shall carry out the Minimum Obligatory Work Program

detailed in Article 4 2 of the Agreement as follows

(i)shoot, process and interpret a minimum of 150 kilometers of two dimensional

seismic which may for operational reasons and upon SOCARs approval, be shot

partially outside the Contract Area(ii) Qərbi Duvanni yatağında ən azi dörd (4) quyunun bərpa edilməsi və iki (2) istsimar

quyusunun qazilması,(ii)with respect to the Duvanny field, rehabilitate at least four (4) wells and drill two

(2) development wells,(iii) Daşgil yatağında ən azı iki (2) quyunun bərpa edilməsi və iki (2) istismar quyusunun

qazılması,(iii)with respect to the Dashgil field, rehabilitate at least two (2) wells and drill two

(2) development wells,(iv) Torağay yatağında bir (1) kəşfiyyat quyusunun qazılması,(iv)with respect to the Touragay field, drill one (1) exploratory well,(v)Kənizədağ yatağında bir (1) quyunun bərpa edilməsi,(v)with respect to the Kyamzadag field, rehabilitate one (1) well,(vi) Donquzduq yatağında bir (1) istismar quyusunun qazılmasi,(vi)with respect to the Donguzdyg field, drill one (1) development well(vii) Şərqi Hacivəli yatağında bir (1) istismar quyusunun qazılması(vii)with respect to the East Aazhiveh field, drill one (1) development well2Quyuların bərpası, beynəlxalq neft-qaz sənayesinin hamılıqla qəbul olunmuş

standartlarına uyğun olaraq, texniki, texnoloji, geoloji çətinliklər və ya təhlükəsizlik

texnikasi problemləri olmadıqda, təsdiq olunmuş əməli plana müvafiq oiaraq

Karbohidrogenlərin mövcudluğu və ya yoxluğu təsdiq olunduqda bitmiş hesab olunur.

Texniki, texnoloji, geoloji çətinliklər və ya təhlukəstzlik texnikasi problemləri

meydana çıxdıqda, Podratçının həmin problemlərin qabağını almaq cəhdləri edilikdən

sonra Podratçı həmin quyunun bərpası üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirmiş hesab olunur.2.Rehabilitation of wells shall be deemed as completed in accordance with

international Petroleum industry standardi in the event of lack of any technical

technological and geological complications or safety concerns, provided that

presence or lack of Petroleum has been ascertained pursuant to the operating plan

approved If any technical, technological and geological complication or safety

concern occurs. Contractors obligations regarding the rehabilitation of such well shall

be deemed as fulfilled, provided, however, that all reasonable efforts to mitigate

such problems and achieve the progress, in Contractors opinion, have been attempted3Hər bir quyunun qazintısı yalnız Podratçı və ARDNŞ arasında razılaşdırılmış quyunun

tikintisi üzrə layihənin yerinə yetirilməsindən sonra bitmiş hesab olunur3.Drilling of each well shall be deemed as accomplished if the project on spudding the well

has been completed and agreed between Contractor and SOCAR4Yuxarııda göstərilmiş quyuların qazılmasında məqsəd Kontrakt sahəsi hüdudlarındaki

laylarda yerləşən yataqların sərhədlərini və

Karbohidrogen ehtiyatlarının

parametrlərinin dəqiqləşdirməkdir. Bu quyuların qazılması beynəlxalq neft-qaz sənayesi

standartları ilə qəbul olunmuş usullara uyğun olaraq həyata keçinləcək.45Quyuların qiymətləndirilməsi üçun Kontrakt sahəsindən əməli planda təsvir edilmiş

quyuların geoloji tədqiqati (QGT) aparılacaq5. To evaluate the wells to be drilled on the Contract Area, geological monitoring be

carried out as described in ihe operaüng plan112Wells to be drilled as set out above shall have the objective of further defining the

area! extent and reservoir properties ot any Petroleum found within the Contract

Area Drilling of such wells shall be accomplished with conventional techniques

according to international Petroleum industry standards6Podratçı əlavə hasilat və ya ehtiyatlar barədə əlavə məlumat əldə etmək məqsədilə

Kontrakt sahəsinin hüdudları daxilində quyuların ikinci lüləsini qazmaq, əlavə quyular

qazımaq və ya bərpa etmək hüququna malikdir, lakin buna borclu deyildir6.Contractor shall have the right, but not the obligation to sidetrack any wells, drill or

rehabilitate additional wells within the Contract Area for the purposes of enhancing

recovery and obtaining additional reservoir information7Qazma və qiymətləndirmə barədə bütün hesabat və sənədlər bu Sazişin 7.1 bəndinə uyğun

sürətdə təqdim edilməlidir.7.All reporting and records pertaining to drilling and evaluation shall be submitted as

detailed in Article 7 1 of this Agreement113AZƏRBAYCAN RESPUBLlKASI CƏNUB-QƏRBİ QOBUSTANIN

ŞIXZƏGIRLl, ŞEYTANUD, BÜRGÜT, DONQUZDUQ, NARDARAN, tLXIÇI, QƏRBl

HACIVƏLI, SUNDt, ŞƏRQI HACIVƏLI, TORAĞAY, KƏNlZƏDAĞ, QƏRBI

DUVANNI, DUVANNI, SOLAXAY VƏ DAŞGIL YATAQLAJUNIN DAXIL OLDUĞU

ÜÇ BLOKUN KƏŞFtYYATI, tŞLƏNMƏSl VƏ HASILATIN PAY BÖLGÜSÜ

HAQQINDA SAZIŞƏADDENDUM TO

AGREEMENT ON THE EXPLORATION, DEVELOPMENT

AND PRODUCTION SHARING FOR THREE BLOCKS OF THE SOUTH-WEST

GOBUSTAN INCLUDING THE SHIKHZAGIRLI, SHEITANUD, BYURGYUT,

DONGUZDYG, NARDARAN, ILKHICHI, WEST ADZHFVELI, SUNDI, EAST

ADZHIVELI, TOUR.-VGAY, KYANIZADAG, WEST DUVANNY, DUVAMNY,

SOLAKHAY AND DASHGIL FIELDSAZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI DÖVLƏT NEFT ŞtRKƏTI

OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC RELATING TO THE FORMATION OF SOCAR

OIL AFFILIATE BETWEENKOMONVELS QOBUSTAN LMTEDTHE STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLICYUNİON TEKSAS QOBUSTAN LİMİTEDANDARASINDACOMMONWEALTH GOBUSTAN LIMITED, UNION TEXAS

QOBUSTAN LIMITEDARDNŞ-in ORTAQ NEFT ŞİRKƏTİNIN YARADILMASINA DAİR

QOŞMA

Bu Qoşma Azərbaycan Respublikası Cənub Qərbi Qobustanın Şixzəgirli, Şeytanud, Burgut,

Donquzduq, Nardaran, Ikiçi, Qərbi Hacivəli, Sundi, Şərqi Hacivəh, Torağay, Kəmzədağ, Qərbi

Duvanni, Duvanni, Solaxay və Daşgil yataqlarinin daxil olduğu üç blokun kəşfiyyati, işlənməsi

və hasilatın pay bolgusu haqqında Sazişin (bundan sonra "Saziş" adlanacaq) imzalandığı

tarixdəThis Addendum is made and entered into on the same date as the Agreement on the

Exploration, Development and Production Sharing for Three Blocks of the South-West

Gobustan including the ShiJchzagirli, Sheitanud, Byurgyut, Donguzdyg, Nardaran ILLhichi,

West Adzhiveli, Sundi, East Adzhiveli, Touragay, Kyanizadag, West Duvanny, Duvanny,

Solakhay and Dashgil Fields of the Azerbaijan Republic (hereinafter called the "Agreement")

betweenbir tərəfdən, Hökümət təşkilatı olaraq AZƏRBAYCAN RESPUBLlKASI DÖVLƏT NEFT

ŞIRKƏTl (bundan sonra "ARDNŞ adlandırılacaq) vəTHE STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC (hereinafter called

"SOCAR) a Government body on the one hand anddigər tərəfdən, Angiliyada (Britaniya Vest Indis) qeydə alınmış KOMONVELS QOBUSTAN

LİMİTED şirkəti (bundan sonra "Komonvels" adlandırılacaq),COMMONWEALTH GOBUSTAN LIMITED (hereinafter called Commonwealth"), a

company incorporated in Anguilla (British West Indies)Baham adalarında qeydə alınmış YUNİON TEKSAS QOBUSTAN LIMITED (bundan sonra

"Yunion Teksas" adlandırılacaq) arasında tərtib olunmuş və imzalanmişdırUNION TEXAS QOBUSTAN LIMITED (hereinafter called Union Texas), a company

incorporated in The Bahamas, on the other handYuxarıda sadalanan hüquqi şəxslər bəzən ayrıliqda "Tərəf, birlikdə isə "Tərəflər" adlandırıla

bilərThe entities named above may sometimes be referred to individually as "Party1 and collectively as

"the PartiesNƏZƏRƏ ALARAQ Kl,WHEREAS1ARDNŞ Podratçı tərəflərə ARDNŞ-in Ortaq neft şirkətinin (bundan sonra "ONŞ"

adlandırılacaq) hələ yaradılmadığı barədə məlumat vermişdir, və1SOCAR has informed Contractor Parties that SOCAR Oil Affiliate (hereinafter called

"SOA") has not yet been formed, and2ARDNŞ Şurasının mayin 19-zu 1998 ci il tarixli qərarına - həmin qərardan təsdiq

olunmuş cixarış bu sənədə 1-ci Əlavə şəkilində qoşulur - uyğun olaraq ARDNŞ Saziş üzrə2SOCAR is willing and fully empowered to assume and be bound by all the obligations and

liabilities of SOA under the Agreement pursuant to the resolutions of the Board of114ONŞ-un bütün öhdəlik və vəzifələrini öz üzərinə göturməyə hazırdır, onlar üçun

məsuliyyət daşımaq səlahiyyətinə malikdir,SOCAR dated 19 May 1998, a certified extract of which is attached hereto as Exhibit 1;ARDNŞ və Podratçı terəflər razılığa gəlmişlər ki, ONŞ yaradılanadək və ONŞ asağıda

göstərilən qaydada Sazişinyazılı şəkildə təsdiq edənədək Podratçı tərəflər ARDNŞ-in

ONŞ adından fəaliyyət göstərməsinə etibar edirlər3SOCAR and Contractor Parties have agreed that Contractor Parlies shall rely upon

SOCAR to act on behalf of SOA pending the formation of SOA and SOAs written

ratification of the Agreement as hereinafter appears3BUNUNLA TƏSDlQ EDİLİR KI, Tərəflər aşağıdakılar barədə razılığa gəlmişlərNOW THEREFORE the Parties hereby agree as follows -1Tərəflər razilaşırlar ki, ARDNŞ bu Saziş və gələcəkdə Podratçı tərəflər və ONŞ

arasında imzalanacaq hər hansı sonraki sazişlər, muqavilələr və hüquqi sənədlər üzrə

ONŞ-un bütün öhdəlikləri üçün məsuliyyət daşıyır va aşağıdaki məqamlaradək ONŞ-un

adından fəaliyyet göstərir (i) ONŞ lazimi qaydada qeydə alındiği və onu qeydə almış

olkənin qanunvencihyinə və öz nizamnaməsinə müvafiq surətdə mövcud olduğu

gunədək (ii) ONŞ-un Direktorlar şurasi onun Sazişdə və bu Qoşmada iştirakını təsdiq

edən qərar qəbul edənədək, (iii) ONŞ ARDNŞ-in onun adından gördüyü bütün işləri

təsdiq edənədək, (iv) ONŞ yuxarıdaki (i), (ii) və (iii) bəndlərində göstərilənlərin təsdiq

olunduğu bütün sənədləri Podratçi tərəflərə təqdim edənədək Tərəflər ARDNŞ-in ONŞ

un adından görduyu bütün işləra yuxarıdaki (i), ("), ("i) və (iv) bəndlərində nəzərdə

tutulan hadisələra və tədbirlərə qədər ONŞ-un özünün gormuş olduğu işlər kimi baxa

bilərlər12ARDNŞ bununla öhdəsinə götürür ki, (i) bu Qoşma imzalandıqdan sonra ən qısa

müddətdə ONŞ un lazımi qaydada qeydə alınmasını və qanuni surətdə mövcud

olmasını təmin edəcəkdir, (ii) ARDNŞ təminat verir ki, ONŞ lazimi qaydada qeydə

alındiqdan dərhal sonra öz Direktorlar Şurasinm qərarı ilə onun Sazişdə tştirakını təsdiq

edəcəkdir, (iii) ARDNŞ təminat verir ki, ONŞ lazimi qaydada qeydə alındıqdan və qanuni

surətdə mövcud olduqdan dərhal sonra ARDNŞ onun adından görduyu bütün işləri

təsdiqləyəcək, (iv) ARDNŞ təminat verir ki, ONŞ lazimi qaydada yarandıqdan və qanuni

sürətdə fəaliyyətə başladıqdan dərhal sonra yuxarıdaki (i), (ii) və (iii) bəndlərini

təsdiqləyən bütün sənədləri tərəflərə təqdim edəcəkdir3Tərəflər razılaşırlar ki, Saziş bağlanmasına hər Tərəfin Direktorlar Şurasırnı icazə

verməsinə tələb olunduğuna dair Sazişin 24.l (a)(i) bəndində şərh edilmiş ilkin şərt

ARDNŞ Şurasının bu sənədə 1-ci Əlavə kimi qoşulmuş mayin 19-zu 1998-ci il tarixli

qərari ilə ONŞ-a munasibətdə tamamilə tə min olunmuşdur.The Parties agree that SOCAR shall be primarily responsible for all obligations of SOA

under the Agreement and any further agreements, contracts or legal instrument between

Contractor Parties and SOA and shall act on behalf of SOA, until such time as (i) SOA

has been duly organized and is validly existing in accordance with the law of its country of

incorporation and with its charter, (11) SOA has ratified its participation in the

Agreement and this Addendum through a resolution of its Board of Directors, (in) SOA has

ratified all actions taken by SOCAR on behalf of SOA, and (iv) SOA delivers to Contractor

Parties all documents evidencing (i), (n) and (in) above The Parties may place reliance

on the actions of SOCAR taken on behalf of SOA, as if taken by SOA itself until such

time as the events and actions required in (i), (n), (in) and (iv) above have occurred2.3.4

4.5Bu Qoşma, yuxarıda şərh edilən dəyişikləri və/yaxud əlavələri Sazişin əsas

mətninin müvafiq şərtlərinə daxil edir və bütün məqsədlər üçün Sazişin tərkib hissəsi

sayılır, müvafiq surətdə Sazişin 24.l (a) bəndinə uyğun olaraq ona tam Azərbaycan

Respublikası qanunu quvəsi verilir.5Bu Qoşmadan irəli gələn və ya onunla bağli bütün fikir ayrılıqdan Sazişin 22. 3 bəndinə

müvafiq şəkildə həll olunur və Qoşma Sazişin 22. 1 bəndində göstərilən hüquqi qayda ilə

tənzim olunur.115SOCAR hereby undertakes that (i) SOA shall be duly organized and be validly

existing as soon as possible after the execution of this Addendum, (n) SOCAR shall

ensure that SOA authorizes and ratifies its participation in the Agreement through a

resolution of its Board of Directors promptly alter it is duly organized and is validly

existing, (111) SOCAR shall ensure that SOA ratifies all actions taken by SOCAR on

behalf of S0\ promptly after it is duly organized and validly existing, and (iv) SOCAR

shall ensure that SOA delivers to the Parties all documents evidencing (i), (n) and (in)

promptly after it is duly organized and validly existing

The Parties agree that the condition precedent set forth in Article 24 l(a)(i) of the

Agreement requiring authorization by the Board of Directors of each of the Parties to the

Agreement to enter into the Agreement has been satisfied in relation to SOA by the

issuance of the resolution of the Board of SOCAR dated 19 May 1998 attached hereto as

Exhibit 1

This Addendum modifies and/or amends the relevant terms and conditions of the mam

body of the Agreement as set forth herein and shall be considered for all purposes a part

of the Agreement and shall accordingly be given the full force of law in the Azerbaijan

Republic as provided in Article 24 l(a) of the AgreementAny disputes arising out of or in connection with this Addendum shall be resolved as

set forth in Article 22.3 of the Agreement and the law governing this Addendum shall be

as set forth in Article 22. 1 of the Agreement116ƏLAVƏ №1EXHIBIT №1Azərbaycan Respublikasi Cənub-Qərbi Qobustanın Şixzəgirli, Şeytanud, Bürgut,

Donquzduq, Nardaran, Ilxiçi, Qorbi Hacivoli, Sundi, Şərqr Hacivəli, Torağay,

Kənizədağ, Qorbi Duvanni, Duvanni, Solaxay və Dasgil yalaqlannin daxil oldiiğu üç

blokun kəşfiyyati, işlənməsi v) hasilalm pay bolgusu haqqında Sazisə Qoşmayato Addendum to Agreement on the Exploration, Development and

Production Sharing for Three Blocks of the South-West Gobustan including the

Shikhzagirli, ShciUinud, Byurgyut, Donguzdvg, Nardaran, [lUiichi, West Adzhiveh,

Sundi, East Adzhiveh, Touragay, Kyamzadag, West Duvanny, Duvanny, Solakhay

and Dashgil Fields of the Azerbaijan RepublicAzərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Şurasının Qətnaməsindən çıxariş. Azərbaycan

Respublikası Dövlət Neft Şirkəii (bundan soiira ARDNŞ" adlandırılacaq) Şurasının 1998-ci il

MAYIN 19-da keçirilən iclasındaExtract of Rcbolunons ofjhe Board ot the State Oil Company of the Azerbaijan Republic. A

meeting was held on 19th day of May 1998 by the Board of the State Oil Company of the

Azerbaijan Republic (hereinafter "SOCAR")AŞAĞIDAKILAR QƏBUL OLUNMUŞDUR

IAzərbaycan Respublikası Cənub-Qərbi Qobustanm Şixzəgirli, Şeytanud, Burgut,

Donquzduq, Nardaran, Ilxiçi, Qərbi Hacivəli, Sundi, Şərqi Hacivəli, Torağay,

Kənizədağ, Qərbi Duvanni, Duvanni, Solaxay və Daşgil yataqlannin daxil olduğu üç

blokun kəşfiyyati, işlənməsi və hasilatın pay bolgusu haqqmda Saziş (bundan sonra

"Saziş" adlandirilacaq) üzrə ARDNŞ-m Ortaq neft şirkətini funksiyalarını yerinə

yetirmək üçun ən qısa müddətlərdə ARDNŞ-in ortaq hüquqi şəxsi yaradılacaqdır.2.ARDNŞ, Ortaq neft şirkətinin Saziş və Sazisə ARDNŞ Ortaq neft şirkətinin

yaradilmasına dair Qoşma (bundan sonra "Qoşma" adlandırılacaq) üzrə butün

öhdəlikləri üçun məsuliyyət daşıyır və belə hüquqi şəxsin lazimi qaydada qeydə alındığı

və onu qeydə almış olkənin qanunveiciıiyinin müddəalarına və öz

nizamnaməsinin müddəalarına müvafiq surətdə mövcud olduğu anadək onun adından

fəaliyyət göstənr3.ARDNŞ Ortaq neft şirkəti (bundan sonra "ONŞ" adlandırılacaq) kimi çıxış edəcək

hüquqi şəxsin yaradılmasından və hüquqi mövcudluğa başlamasından dərhal sonra

ARDNŞ bu hüquqi şəxsin Direktorlar şurasi tərəfindən aşağıdakılari yerinə yetirməsini

təmin edəcəkdirWHEREBY IT WAS RESOLVED as follows -2.that SOCAR be responsible for all the obligations of the SOCAR Oil Affiliate under

the Agreement and the Addendum to the Agreement relating to the formation of

SOCAR Oil Affiliate (hereinafter "the Addendum") and shall act on behalf of such

entity until such entity has been duly organized and is validly existing in accordance

with the law of its country of incorporation and its charter3.that SOCAR shall ensure that, promptly after the entity to act as SOCAR Oil

Affiliate has been formed and is validly existing, the Board of Directors of

that entity (hereinafter "SO A") shall(i)(i)

ARDNŞ-in ONŞ adından Sazişi imzalamasını təsdiq edən qətnamənin qəbul

edilməsi,4that an affiliated entity of SOCAR be formed as soon as possible to act as the

SOCAR Oil Affiliate under the Agreement on the Exploration, Development

and Production Sharing for the three blocks of the South-West Gobustan

including the Shikhzagirli, Sheitanud, Byurgyut, Donguzdyg, Nardaran,

Ilkhichi, West Adztmeh, Sundi, East Adzhiveli, Touragav, Kyamzadag, West

Duvanny, Duvanny, Solakhay And Dashgil Fields of the Azerbaijan Republic

(hereinafter the Agreement)1.pass a resolution ratifying the entry into the Agreement on SOAs ehalf by

SOCAR,(ii) ARDNŞ-in ONŞ adından gördüyü bütün işləri təsdiq edən qətnamənin qəbul

edilməsi,(ii)(iii) ONŞ tərəfindən Sazişin şərtlərini qeyri-şərtsiz təsdiq etdiyi barədə yazılı bildiriişin,

habelə yuxarıdaki (i) və (ii) bəndlərində göstərilən qətnamələrin qəbul

olunduğunu təsdiq edən sənədlərin KOMONVELS QOBUSTAN LIMITED

VƏ YUNION TEKSAS QOBUSTAN LIMITED şirkətlərinə təqdim edilməsi(iii) provide Commonwealth Gobustan Limited and Union Texas Qobustan

Limited with written notice of SOAs unqualified ratification of the terms of the

Agreement and documents evidencing the passing of the resolutions referred to in

(i) and (11) above

4Aşağıdakı sənədlər imzalandıqdan sonra təsdiq edilməsi və qəbul olunmasi üçun117pass a resolution ratifying all actions taken by SOCAR on SOAs behalf,that submission of the following documents be made to the Milli Majlis of the

Azerbaijan Republic, for ratification and enactment after the execution thereof-118