NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

 Q% 01


MINISTER Warszawa


OCHRONY SRODOWISKA,


ZASOB6W NATURALNYOH I LE^NICTWAKoncesja Nr 108/94
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 grudnia


1988r. o dzialalnosci gospodarczej /Dz.U.Nr 41 poz.324 z


po^niejszymi zmianami/ art.12b ust.2 dekretu z dnia 6 maja


1953r. - Prawo gornicze /Dz.U. z 1978r. Nr 4 poz.12 z


po^niejszymi zmianami/ i art.104 k.p.a., po rozpatrzeniu


wniosku Przedsi^biorstwa Poszukiwan i Eksploatacji Zloz Ropy i


Gazu "PETROBALTIC" z siedziba w Gdarisku, zwanym dalej


podmiotem gospodarczym
postanawiam
l.Udzielic koncesji Przedsiebiorstwu Poszukiwan i Eksploatacji


Zloz Ropy i Gazu "PETROBALTIC” z siedziba w Gdarisku na


wydobywanie ropy naftowej i towarzyszacego jej gazu ziemnego


ze zloza B3 zlokalizowanego na Obszarze Morskim RP, w


odleglosci okolo 70 km na polnoc od miejscowosci Rozewie.


Obszar, na ktorym Przedsiebiorstwu Poszukiwan i Eksploatacji


Z161 Ropy i Gazu "PETROBALTIC" bedzie przyslugiwalo wylaczne


prawo do wydobywania ropy naftowej i towarzyszacego jej gazu


ziemnego ma powierzchnie 36,168 km2. Obszar ten, obejmujacy


cale zlo2e, wyznaczaja linie laczace punkty o nizej podanych


wspdlrzednych geograficznych:

1. szer. 55° 25,2' N ; dlug. 18° 09,2' E


2. szer. 55° 27, 6f N; dlug. 18° 11,5* E


3. szer. 55° 32,7' N; dlug. 18° 17,9' E


4 . szer. 55° 32,1* N; dlug. 18° 14,3* E


5. szer. 55° 30,8* N; dlug. o 11,7* E


00


1


szer. 55° 27,2' N; dlug. 0 o E


CO 00


6. t-H CO

Obszar gorniczy w ramach w/w wspolrzednych utworzony zostal


decyzjsi Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i


Lesnictwa z dnia 23 lutego 1994r. znak: GOsm/152/C/94.


2.Wydobywanie ropy naftowej i towarzyszacego jej gazu ziemnego

ze zloza B3 bedzie prowadzone w oparciu o projekt


zagospodarowania zlo2a zatwierdzony decyzja Ministra Ochrony


Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 11 maja


1994r. znak: GOsm/1615/C/94/pfn.

3.0plata koncesyjna bedzie wymierzona odrebna decyzja-


4.Stawke oplaty eksploatacyjnej okre^laja przepisy o oplacie


eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze zloi.


5. Warunki jakie powinny byd spelnione przez podmiot


gospodarczy przy korzystaniu z koncesji okredla umowa z dnia


13 kwietnia 1994r. zawarta pomiedzy Ministrem Ochrony


6rodowiska, Zasobow Naturalnych i Lednictwa a


Przedsiebiorstwem Poszukiwari i Eksploatacji Zlo£ Ropy Naftowej


i Gazu "PETROBALTIC".


6. Koncesja zostaje wydana na okres 22 lat.


7. Zgodnie z art.107 § 4 k.p.a. odstapiono od uzasadniania


decyzji, poniewat uwzglednia ona w calodci ±adania strony.


8. Decyzja niniejsza jest ostateczna.


9. Na decyzji slu2y stronom skarga do Naczelnego Sadu


Administracyjnego, skladana za moim podrednictwem, w terminie


30 dni od dnia jej doreczenia.


Otrzymuje:


Przedsiebiorstwo Poszukiwari


i Eksploatacji Z16t Ropy i Gazu


"PETROBALTIC”


ul. Stary Dwor 9


80-950 Gdansk


Do wiadomodci:

1. Ministerstwo Przemyslu i Handlu


Warszawa


2. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej


Warszawa


3. Wy£szy Urzad Gorniczy


Katowice


4. Urzad Morski w Gdyni


5. Departament Geologii MO&ZNiL


6. a/a