NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

 Umowa KoncesyjnaW dniu 13 kwietnia 1994r. w Gdansku , pomi^dzy Ministrem Ochrony


Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa zwanym dalej organem koncesyjnym


a Przedsi^biorstwem Poszukiwari i Eksploatacji Zloz Ropy i Gazu "PETROBALTIC"


z siedzibq w Gdansku, zwanym dalej podmiotem gospodarczym w imieniu ktorego


dzialaj^:


1. mgr inz. Jan Kurek - dyrektor zarz^dzaj^cy


2. dr. Andrzej Wantke - z-ca dyrektora d/s fmansowo-ekonomicznych


zostala zawarta Umowa nast^puj^cej tresci:
Definicje

1. "Strony"-oznacza:


l)Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa (w skrocie


"Minister")

oraz


2)Przedsi^biorstwo Poszukiwari i Eksploatacji Zloz Ropy i Gazu "PETROBALTIC"


(w skrocie "PETROBALTIC")


zas "strona" oznacza wlasciw^ z wymienionych wyzej stron.


2. "Prawo gomicze "-oznacza dekret z dnia 6 maja 1953r.-Prawo gomicze (Dz.U. z


1978 r.Nr.4 poz.12, z 1984 r.Nr.35 poz.186, z 1987 r.Nr.33 poz.180, z 1988 r.


Nr.41poz.324, z 1989 r. Nr.35 poz.192, z 1990 r. Nr.14 poz.89 i z 1991 r. Nr.31


poz.128) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tego dekretu.


3. "Prawo geologiczne"-oznacza ustaw^ z dnia 16 listopada 1960r. o prawie


geologicznym (Dz.U.Nr 52 poz.303, z 1974 r. Nr 38 poz 230, z 1988 r.Nr 41


poz.324, z 1989 r. Nr 35 poz.192 i z 1991 r. Nr 31 poz. 129) oraz przepisy


wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.


 -2-

4.Ustawa o dzialalnosci gospodarczej ( w skrocie "u.d.g.")-oznacza ustaw^ z dnia 23


grudnia 1988r. (Dz.U.Nr 41 poz 324 z pozniejszymi zmianami).


5.0kreslenia uzyte w niniejszej Umowie, w tym w szczegolnosci


1) "kopalina",


2) "zioze kopaliny",


3) "obszar gomiczy",


4) "zaklad gomiczy",


5) "koncesja",


6) "organ koncesyjny",


7) "inne okreslenia",


ktorych oznaczenie zdefiniowane jest w Prawie gomiczym, Prawie geologicznym


lub innym powszechnie obowi^zuj^cym akcie prawnym, rozumiane b^d^ w


kazdym przypadku wyl^cznie w znaczeniu przyznanym przez te akty prawne,


8) "ropa naftowa i gaz ziemny"-oznacza w^glowodory, wyst^puj^ce w stanie


gazowym lub ptvnnym w normalnych warunkach temperatury i cisnienia,


9) "zagospodarowanie zloza"-oznacza prace przeprowadzane zgodnie z projektem


zagospodarowania zloza z zamiarem wydobycia, przesyhi i przetwarzania ropy


naftowej i gazu ziemnego zalegaj^cych w obszarze gomiczym,


10) "data rozpocz^cia wydobycia"-oznacza dat? rozpocz^cia sprzedazy ropy


naftowej i gazu ziemnego po zakonczeniu etapu eksploatacji probnej,


11) "gjowica wydobywcza’-oznacza urz^dzenie zamontowane na ujsciu odwiertu


eksploatacyjnego w celu powieszenia rur wydobywczych, z uszczelnion^


przestrzen4 pierscieniow%


12) "osoba"-oznacza osob? fizyczn^ lub prawn% a takze jednostk? organizacyjn^ nie


posiadaj^cq osobowosci prawnej,


13) "podwykonawca"-oznacza dowoln^ osob^ zakontraktowan^ przez/lub w imieniu


"PETROBALTIC" do wykonania prac zwi^zanych z t^ umow^.


 -3-
Preambuia
Bior^c pod uwag?, ze zloza kopalin sq wlasnosci^ Skarbu Panstwa (wlasnosc


gomicza), ktorego uprawnienia wynikaj^ce z tej wlasnosci wykonuje Minister Ochrony


Srodowiska,Zasobow Naturalnych i Lesnictwa oraz uwzgl?dniaj3c,ze


"PETROBALTIC wyst^pil z wnioskiem z dnia 15 grudnia 1993 r. o udzielenie mu


koncesji na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego w sposob i na obszarze


szczegotowo okreslonym w tym wniosku. "PETROBALTIC " oswiadcza i zapewnia,


ze posiada kwalifikacje, doswiadczenie , mozliwosci finansowe i techniczne oraz


srodki dla prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w zakresie wydobywania ropy


naftowej i gazu ziemnego.


Organ koncesyjny stwierdzaj^c, iz wyzej wymieniony wniosek odpowiada wymogom


wynikaj^cym z przepisow Prawa gomiczego oraz uznaj^c przedstawione kwalifikacje


"PETROBALTIC" za wystarczaj^ce potwierdza w drodze niniejszej Umowy co


nast^puje:
Artykul I


Cel, przedmiot i zakres Umowy
l.Strony zawieraj^ niniejsz^ Umow? w celu szczegolowego okreslenia wzajemnych


praw i obowi^zkow, wynikaj^cych:

-dla organu koncesyjnego-z wykonywania w imieniu Skarbu Panstwa


uprawnien wynikajqcych z przyslugujqcej temu ostatniemu wlasnosci zloz


kopalin, okreslonych przepisami Prawa gomiczego i Prawa geologicznego,


nadto zas - z wykonywania funkcji organu koncesyjnego,


-dla podmiotu gospodarczego-z nabycia prawa uzytkowania gomiczego oraz


koncesji na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie eksploatacji


zloza ropy naftowej B3 i towarzysz^cego gazu ziemnego.

2.Umowa niniejsza oznacza nabycie przez podmiot gospodarczy prawa uzytkownika


gomiczego zloza ropy naftowej B3 i towarzysz^cego gazu ziemnego,zlokalizowanego


w granicach obszaru szczegolowo okreslonego w Zal^cznikach 1 i 2 do niniejszej


Umowy.


 -4-
Artykul II


Uzytkowanie gomicze
1. Z zastrzezeniem Artykulu V ust.3 pkt 1 Umowy organ koncesyjny oddaje a podmiot


gospodarczy obejmuje w uzytkowanie gomicze wymienione zloze B3 w granicach


obszaru gomiczego, ktoiy szczegoiowo zostanie okreslony w koncesji.


2. Przez uzytkowanie gomicze podmiot gospodarczy nabywa wytqczne prawo


wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego z opisanego wyzej zloza oraz


rozporz^dzania nimi.


3. Prawo do wyl^cznosci ropy naftowej i gazu ziemnego przechodzi na rzecz podmiotu


gospodarczego za gtowic^ wydobywcz^.


4. Podmiot gospodarczy jako uzytkownik gomiczy wykonywac b^dzie opisane wyzej


prawa zgodnie z ustawami i zasadami wspolzycia spoiecznego, w sposob ktory


uwzgl^dniac b^dzie w szczegolnosci:


1) wymagania prawidlowej gospodarki zlozem wynikaj^ce z zatwierdzenia przez


Ministra projektu zagospodarowania zloza,


2) wymagania ochrony srodowiska dotycz^ce eksploatacji ropy naftowej i gazu na


obszarach morskich RP. Prace prowadzone b?(4 w oparciu o "Przepisy


szczegolowe prowadzenia mchu w zakladach gomiczych otworowych


gomictwa morskiego, zwi^zanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i


wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego" zatwierdzone przez Ministra


Przemyshi i Handlu . Jednoczesnie stalym elementem planu operacyjnego


zakladu gomiczego b?dzie "Plan zapobiegania i zwalczania rozlewow",


uzgodniony z Urz?dem Morskim, ktorego realizacja zabezpieczona b^dzie


umow^ podpisan^ z Polskim Ratownictwem Okr^towym.


5. Podmiot gospodarczy wykonywac b?dzie uzytkowanie gomicze osobiscie, maj^c


rownoczesnie swobod? wybom podwykonawcow jacy, jego zdaniem, s^ konieczni do


prowadzenia prac.


6. Uzytkowanie gomicze wygasa w razie wygasni^cia lub colhi^cia koncesji.


7. Po wygasni^ciu uzytkowania gomiczego podmiot gospodarczy zobowi^zany jest do


zwrotu zloza w stanie, w jakim powinno siq znajdowac stosownie do wymagan


racjonalnej gospodarki zlozem i warunkow niniejszej Umowy, z uwzgl^dnieniem


przewidzianych przez Prawo gomicze obowi^zkow zwi^zanych z likwidacj^ zakladu


gomiczego.


 -5-
Artykul III


Oplata koncesyjna
1. Oplata koncesyjna zostanie okreslona w drodze odr^bnej decyzji.
Artykul IV


Oplata eksploatacyjna

l.Podmiot gospodarczy uiszczac b^dzie oplaty eksploatacyjna wymierzon^ przez


Ministra, przy zastosowaniu stawki okreslonej w ust.3, na podstawie ilosci wydobytej


kopaliny.


2.Infonnacje o ilosci wydobywanej ropy naftowej oraz gazu ziemnego i ich cenie oraz


o innych okolicznosciach wplywaj^cych na wymiar oplaty eksploatacyjnej podmiot


gospodarczy skladac b^dzie Ministrowi w terminach i w sposob okreslony wlasciwymi


przepisami.


3.Stawk§ oplaty eksploatacyjnej okresla rozporzqdzenie Rady Ministrow w sprawie


oplaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze zloz.


Artykul V


Koncesja
1. Udzielenie koncesji nast^pi w drodze decyzji administracyjnej.


2. Tresci^ rozstrzygni^cia zawartego w decyzji b^dzie w szczegolnosci:


1) potwierdzenie ustanowienia na rzecz podmiotu gospodarczego uzytkowania


gomiczego zgodnie z Artykulem n,


2) okreslenie obszaru gomiczego zgodnie z Artykulem I ust.2,

3) zezwolenie na prowadzenie przez podmiot gospodarczy dzialalnosci


gospodarczej w zakresie wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego w


granicach obszaru gomiczego o ktorym mowa wyzej w pkt.2 oraz okreslenie


podstawowych warunkow wykonywania tej dzialalnosci zgodnie z


Artykulem VI,


 -6-
4) oznaczenie okresu waznosci koncesji,


5) oznaczenie tenninu sporzydzania przez podmiot gospodarczy projektu


zagospodarowania zloza,


6) stawka opiaty eksploatacyjnej zgodnie z Artykitfem IV ust.3.
Artykul VI


Wykonywanie koncesji
1. Podmiot gospodarczy wykonywac b?dzie dziaialnosc gospodarczy okreslony w


koncesji zgodnie z wymaganiami wynikajycymi z przepisow Prawa gomiczego i Prawa


geologicznego oraz przepisow o ochronie srodowiska naturalnego, a takze innymi


powszechnie obowiyzujycymi przepisami prawa, z uwzgl^dnieniem ponadto


postanowien Artykulu n.


2. W szczegolnosci podmiot gospodarczy zobowiyzany b^dzie:


1) poniesc naklady inwestycyjne okreslone w harmonogramie prac na zlozu B3,


stanowiycy zalycznik numer 3 do umowy.


2) utworzyc w ramach przcdsi^biorstwa "zaklad gomiczy",


3) sporzydzic plan ruchu zakladu gomiczego i uzyskac jego zatwierdzenie przez


wlasciwy organ panstwowego nadzom gomiczego,

4) zapewnic kwalifikowane kierownictwo i dozor,


5) prowadzic dokumentacj? wiertniczo-geologiczny oraz ewidencj? zasobow zloza,

6) zapewnic bezpieczenstwo i higien? pracy oraz ratownictwo gomicze,


7) zapewnic zabezpieczenie finansowe od odpowiedzialnosci za ewentualne szkody

spowodowane zanieczyszczeniem w trakcie transportu wydobytej ropy zgodnie z


art 334 kodeksu morskiego.


 -7-Artykul VII


Kontrola
1.Organ koncesyjny uprawniony jest do kontroli dzialalnosci gospodarczej


wykonywanej przez podmiot gospodarczy na podstawie udzielonej mu koncesji.


2.Postanowienia powyzsze nie uchybiaj^ uprawnieniom przyshiguj^cym z mocy prawa


organom kontrolnym, w tym w szczegolnosci organom panstwowym nadzoru


gomiczego oraz ochrony srodowiska.


Artykul VIII


Poufnosc
1. Wszystkie dokumenty, informacje i dane dotycz^ce obszaru gomiczego i prac


zwiqzanych z wykonywaniem koncesji, ktore nie powszechnie dost^pne, b?d^


traktowane przez strony jako poufhe i nie b?d^ udost^pnione osobom trzecim, za


wyj^tkiem przypadkow przewidzianych niniejsz^ Umow^ i przy pisemnej zgodzie obu


zainteresowanych stron. Powyzsze nie zabrania podmiotowi gospodarczemu


udost^pnienia takich informacji i danych swoim pracownikom lub swoim


podwykonawcom i ich pracownikom w zakresie niezb^dnym do prowadzenia prac.


Zastrzezenie to nie uniemozliwia podmiotowi gospodarczemu udost?pniania


odpowiednich informacji bankom i innym instytucjom finansowym, gdy udost^pnienie


takie jest wymagane w celu pozyskania funduszy na finansowanie prac przewidzianych


t^ Umow^.


Dotyczy to rowniez udost^pnienia informacji w procesie prowadzenia ekspertyzy.


Strona udost^pniaj^ca zastrzezone dane osobom trzecim najpierw uzyska od nich


pisemne zobowi^zanie, ze dane te wykorzystaj^ wyl^cznie do celow okreslonych


niniejsz^ Umow^ i zachowaj^ poufhosc wszelkich danych w ten sposob


udost^pnionych.


2. Zastrzezenia poufnosci okreslone w ust.l obowi^zuj^ podmiot gospodarczy przez


pi$c lat po wygasni^ciu lub cofhi^ciu koncesji.


 -8-
Artykul IX


Powiadomienia
1. Wszystkie powiadomienia, zgtoszenia, prosby, podania, porozumienia,


zawiadomienia, zgody, instrukcje, delegacje, zrzeszenia lub inne zawiadomienia, ktore


maj^ bye wr?czane, przedlozone lub dokonane w ramach niniejszej Umowy, przez


ktor^kolwiek ze stron, b?d^ uwazane za wazne, jezeli b?d^ w formie pisemnej i


zostam* dostarezone osobiscie do upowaznionego przedstawiciela strony, do ktorej


takie postanowienie jest skierowane, lub wyslane przesylk^ polecon^, telegramem,


teleksem lub telefaksem, na adres drugiej strony, lub na inny adres, jaki strona moze


stronie okreslic na pismie


do organu koncesyjnego:


MINISTERSTWO OCHRONY SRODOWISKA, ZASOBOW NATURALNYCH i


LESNICTWA, uLWawelska 52/54, 00-922 Warszawa


do podmiotu gospodarezego:


PRZEDSI^BIORSTWO POSZUKIWANIEKSPLOATACJI ROPY NAFTOWEJI


GAZIJ "Petrobaltic", ul.Stary Dwor 9, 80-958 Gdansk.


2. Powiadomienia dor^ezone na warunkach ust. 1, bfd^ wazne gdy zostan^ dor^ezone


na adres drugiej strony, w czasie godzin pracy w dni robocze, a jezeli otrzymane po


godzinach pracy waznosc ich b^dzie liezona od nast^pnego dnia roboczego.

Artykul X


Wejscie w zycie
l.Umowa wchodzi w zycie z dniem wydania koncesji.
Minister Ochrony Srodowiska, Przedsiebiorstwo Poszukiwan i Eksploatacji


Zasobow Naturalnych i Lesnictwa Zloz Ropy i Gazu "Petrobaltic"


 granica ohszaru g6rniczego


kontur zfoza


ofwor wiertniczy

linia podziatu zfo2a

na bloki obliczeniovve


granice ztoza udokumentcwane


w kategorii B


granice ztoza udokumentowane

w kategorii C


granica terenu gorniczegoP. P. 1 1. z. H. 1 Q. - PETHOQALT I C - J Zaf ,


Tenat: | Mapa Obszaru Gdrniczego pola B 3, skala 1 50 000


Opracowal: | B. Uramowski r IB . 1 993r. \'U.VVijLU>.U±K.


Kra4111: 1 J. Orfowska « IB . 1 9 9 3 r. jj WC'kbH,


Sprawdzil: 1 J. Zemfa JL 12 . 1 993r. jj a£f£^_/


 Zat. 2

PP "PETROBALTIC" Gdansk, dnial 993.12.27.


SfUzba Geotechniki


i Radiogeodezji


Podajemy wspofrzedne geograficzne ograniczajqce obszar gorniczy
ztoza ropy naftowej B3: SZKICPunkt 1 55 °25.2' 18°09.2'


Punkt 2 55°27.6 18011.5'

Punkt 3 55°32.7' 18° 17.9'


Punkt 4 55«32.1' 18°14.3’


Punkt 5 55°30.8 18°11.7*

Punkt 6 55°27.2' 180Q8.8'


Obszar ograniczony punktami od 1 do 6 ma powierzchni$ 36 168 000 m2

Sporzadzita:Maria Milczarek Szef


% SlUzby Geotechniki i Radiogeodezji


Sprawdzif.dr inz.J<


rzy Zemfa


/upr.hydrograficzne kat.A wydane przez y^gr Z Janik /


Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej


w Gdyni dnia 07.03.1989 r./


7- ^


 Zal.3

Harmonogram prac na ziozu B3
NAKLADY


Lp. PRACE INWESTYCYJE z tego lata:


OGOLEM 1994 1995 1996

1 Przebudowa B3-5 i B3-6


2 Rekompletacja B3-4


3 Odwiercenie B3-7 16


4 Dzieizawa platformy West Beta 16 min USD min


5 Istalacja zakupionego systemu wydobywczego USD


6 Instalacja wyposazenia podwodnego zioza


7 Odwiercenie B3-9


8 Odwiercenie B3-10


9 Odwiercenie B3-11 21


Odwiercenie B3-8 21 min USD min


10


11 Odwiercenie B3-12 USD


12 Budowa i wlqczenie instalacji wydobywczej


13 Odwiercenie B3-13


14 Odwiercenie B3-14


15 Odwiercenie B3-18 54


16 Odwiercenie B3-19 54 min USD min


17 Odwiercenie B3-15 USD


18 Odwiercenie B3-16


19 Budowa i wi^czenie instalacji wydobywczej

20 Przygotowanie do zatlaczania

SUMA: 91 min USD
* Do powyzej przedstawionych nakladow inwestycyjnych nalezy dodac sum?


okoto 35 min USD po podj?ciu decyzji zakupu systemu FPSO.